Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner"

Transkript

1 kommunala basfakta för folkhälsoplanering Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner Karin Melinder statens folkhälsoinstitut

2 kommunala basfakta för folkhälsoplanering Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner Karin Melinder statens folkhälsoinstitut

3 statens folkhälsoinstitut 2003:49 issn: isbn: x författare: karin melinder språkgranskning: anna hass, expressiva karta: statens folkhälsoinstitut och metria umeå design: sandler mergel tryck: sandvikens tryckeri, sandviken 2003

4 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 3 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 English summary 6 Inledning 7 Definitioner 9 Kommunala basfakta för folkhälsoplanering 14 Kommungruppsindelning 15 Skillnader mellan kommuner 17 Mått på ohälsa 17 Bakgrundsfakta om kommungrupperna 18 Ekonomisk och social trygghet 19 Utbildning 20 Delaktighet och inflytande i samhället 20 Trygga och goda uppväxtvillkor 21 Arbetslivet 22 Levnadsvanor 23 Mönster bland bestämningsfaktorerna 25 Specialanalys av förortskommuner 28 Förklaringar till skillnader i ohälsotal och medellivslängd 29 Avslutning 32 Bilaga 1 Svenska kommunförbundets indelning i kommungrupper 33

5 4 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner Förord Statens folkhälsoinstitut har tagit fram kommunala basfakta för folkhälsoplanering. Syftet är att underlätta kommunernas planering och uppföljning av folkhälsoinsatser. Kommunala basfakta för folkhälsoplanering finns på institutets webbplats, där de presenteras i faktablad med färdiga tabeller, och i en databas med statistik som går att bearbeta. I Kommunala basfakta för folkhälsoplanering presenteras statistik utifrån sex områden som är centrala för människors hälsa: ekonomisk och social trygghet delaktighet och inflytande i samhället trygga och goda uppväxtvillkor arbetslivet sunda och säkra miljöer levnadsvanor Våren 2003 presenterades Kommunala basfakta för folkhälsoplanering i en Atlas över Sveriges kommuner där data presenterades i kartform. I denna rapport har en analys gjorts av de data som ingår i Kommunala basfakta för folkhälsoplanering. I analysen har olika kommungrupper jämförts. Dessa kommungrupper är storstad, förortskommun, större stad, medelstor stad, industrikommun, landsbygdskommun, glesbygdskommun, övrig större kommun och övrig mindre kommun. Databasen Kommunala basfakta för folkhälsoplanering kommer att kompletteras år från år framåt och med motsvarande data från tidigare år för att möjliggöra trendbeskrivningar. Databasen kommer också att kompletteras med uppgifter från en nationell folkhälsoenkät som planeras för 2004 i samarbete med ett flertal landstings- och regionområden. Tillsammans med flera andra databaser om bestämningsfaktorer och levnadsförhållanden bygger Statens folkhälsoinstitut upp en informationscentral för att kunna fullgöra vårt uppdrag att utvärdera den nya folkhälsopolitikens utveckling och för vetenskapliga sambandsanalyser. Rapporten har skrivits av med dr Karin Melinder. Värdefulla synpunkter på rapporten har lämnats av bl.a. Peeter Fredlund, Marianne Granath, Johan Hallqvist och Anders Schaerström. Christer Hogstedt Chef för avdelningen för folkhälsovetenskap Gunnar Ågren Generaldirektör

6 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 5 Sammanfattning I denna rapport analyseras olika mått på ohälsa och olika faktorer som kan tänkas påverka hälsan, så kallade bestämningsfaktorer. Analysen har gjorts på en grupperad, kommunal nivå där olika typer av kommuner, kommungrupper, har jämförts. Kommungrupperna är storstad, förortskommun, större stad, medelstor stad, industrikommun, landsbygdskommun, glesbygdskommun, övrig större kommun och övrig mindre kommun. Analysen visar att det finns skillnader mellan kommungrupper liksom mellan till exempel män och kvinnor. Vilken kommungrupp man bor i förklarar en tredjedel av skillnaden i ohälsotal och en femtedel av skillnaden i medellivslängd för både män och kvinnor. Den kommungrupp som generellt har flest bra värden är förortskommunerna, medan glesbygdskommunerna har de sämsta värdena. Storstadskommunerna har antingen bra eller dåliga värden. Både män och kvinnor har högst ohälsotal i glesbygdskommunerna, men männen har höga ohälsotal även i storstäderna. För både män och kvinnor är medellivslängden låg i glesbygden och i storstäderna. Vissa variabler har en tydlig stadsgradient: ju större stad desto högre grad av den aktuella variabeln. Detta gäller till exempel andelen i åldern år, andelen brott, andelen aborter och relationen mellan låg- och höginkomsttagare. Familjer med tre eller fler barn ökar ju mer glesbebyggda kommunerna är, medan andelen utrikesfödda minskar. Av dödsorsakerna har ischemisk hjärtsjukdom en glesbygdsgradient den är vanligast i glesbygden och landsbygden, och minst vanlig i förortskommunerna och i storstäder och större städer. Den alkoholrelaterade dödligheten är däremot vanlig både i storstäderna och i glesbygdskommuner. Mäns självmord är vanligast i gles- och landsbygdskommuner, medan kvinnors är vanligast i storstadskommunerna. Här analyseras också i vilken utsträckning skillnaderna mellan kommungrupper kan förklaras av olika befolkningssammansättning. Förortskommunernas positiva situation verkar kunna förklaras av vilken befolkning som finns i de olika kommungrupperna. En del av den dåliga situationen för glesbygdskommunerna kan också förklaras av åldersammansättningen och den ekonomiska nivån, men att bo i en glesbygdskommun har också har en betydelse i sig.

7 6 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner English summary During 2002 the National Institute of Public Health in Sweden has constructed Basic public health statistics for local authorities, (BPHS) (http://www.fhi.se). The aim of BPHS is to facilitate the public health planning and follow-up public health initiatives by municipalities. BPHS contains statistics divided according to a number of areas of major significance to people s health, determinants of health. The statistics cover economic and social welfare, involvement in and influence upon society, safe and favourable conditions for growing up, healthy and safe environments and products, healthier working life and life habits alcohol, tobacco etc. All statistics were drawn from national population registers, covering all the municipalities in Sweden. An analysis has been made using data from BPHS. Comparisons were made after types of municipalities. These are metropolitan, suburban, large, medium-sized, industrial, rural, sparsely populated, other medium-sized and other small municipalities. Health and the determinants of health show distinct patterns according to municipality type. There are differences between men and women and between specific age-groups. The suburban and the sparsely populated municipalities are extremes. Suburban municipalities have the best health and sparsely populated municipalities the worst health. Even after controlling for age, income, workrelated conditions etc. the ill health of sparsely populated municipalities remains, while the good health in suburban municipalites does not. Some variables have an urban gradient the bigger a city, higher is the level of variable. This holds for the proportion of people aged years, crimes, abortions and the proportion between high income earners and low income earners. Families with three or more children are more common in sparsely populated municipalities, while the proportion that was born outside Sweden decreases in rural and sparsely populated municipalities. Among causes of death ischemic heart disease is more common in sparsely populated areas and least common in suburban areas and cities. Alcohol related deaths, however, are common both in metropolitan municipalities and in sparsely populated municipalities. Male suicides are more common in sparsely populated municipalities, while female suicides are more common in metropolitan municipalities. An analysis is also made of the extent to which the differences between types of municipalities might be explained by differences in the populations, age, socio-economic conditions etc. The positive situation in suburban municipalities seems to be explained by the composition of the population. Partly the bad situation in sparsely populated municipalities is explained by age and economic situation, but living in a sparsely populated municipality also seems to have an impact in itself.

8 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 7 Inledning Det finns sedan långt tillbaka en tradition av att beskriva det regionala hälsoläget i Sverige. I vilken mån beskrivningarna har sammanställts har dock varierat. Provinsialläkarna gav redan 1822 ut årliga rapporter om läget i länet för hälsa, hygien och sociala förhållanden. Rapporterna sammanställdes av Sundhetskollegiet från Provinsialläkarna ersattes senare av länsläkarna. Även dessa skrev årsberättelser som skickades in till Socialstyrelsen. Årsberättelserna redovisades inte utan användes till att få en allmän uppfattning av hälsoproblem i landet. I början på 1980-talet ersattes länsläkarsystemet av de samhällsmedicinska enheterna på landstingen. De samhällsmedicinska enheterna har gjort regionala folkhälsorapporter, som byggt på både registerdata och folkhälsoenkäter. Någon sammanställning av dessa rapporter har dock inte gjorts. På 1980-talet började man redovisa hälsoläget länsvis. I Hur mår Sverige? 1 redovisas ULF-frågor (undersökning av levnadsförhållanden) på länsnivå. I rapporten framförs att regionala jämförelser bör göras med viss försiktighet, bland annat på grund av intervjuarpåverkan och att ULF-undersökningen ger begränsade möjligheter till studier av långvariga sjukdomar. Man anser att det finns klara regionala skillnader för högt blodtryck, hjärtsjukdomar och ryggsjukdomar. De norra länen hade högre förekomst av högt blodtryck och hjärtsjukdomar, och glesbygdslänen mer ryggsjukdomar. Den första nationella folkhälsorapporten kom I denna redovisas skillnader mellan län. Man konstaterar att de mest urbaniserade och de mest glesbebyggda länen har den högsta dödligheten i landet. I 1991 års folkhälsorapport 3 konstateras att i storstäderna och i de större kommunerna längs Norrlandskusten och i Syd- och Mellansverige är människor förhållandevis friskare än de som bor i avfolkningsbygderna i de norra och inre delarna av Norrland samt i glesbygdsområden i Götaland och Svealand (s. 49). I 1994 års folkhälsorapport 4 kommenteras utvecklingen av de regionala skillnaderna. Männen i norra glesbygden har haft en mindre gynnsam utveckling än i andra områden. För kvinnorna har skillnaderna minskat. I 1997 års folkhälsorapport 5 framhålls att skillnaderna mellan kommuner är större än mellan länen. Mått med betydande regionala skillnader var andel med långvarig sjukdom av olika slag, andel barn med låg födelsevikt och andel förtidspensionärer. I 2001 års folkhälsorapport 6 konstateras kortfattat att medellivslängden är högre i sydväst och i Stockholms och Uppsala län än i nordligare län. Detta ansågs bero på bland annat selektionsfenomen som föranletts av en sviktande arbetsmarknad. (s. 38). I den första sociala rapporten som kom nämns inte regionala skillnader, däremot bostadssegregation. Social rapport gjorde en speciell analys av storstäder. I Social rapport 2001 beskrivs den regionala obalansen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Den mest positiva utvecklingen under1990-talet har Jönköpings och Kronobergs län haft. De har därigenom kommit ikapp Stockholms län. Norrlandslänens negativa situation har försämrats ytterligare. 1 Spri rapport 82. Hur mår Sverige? Ohälsa och vårdutnyttjande i Sverige undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som underlag för planering. Spri, Stockholm, maj Folkhälsorapport Socialstyrelsen redovisar 1987:15. Stockholm Folkhälsorapport SoS-rapport 1991:11. Stockholm Folkhälsorapport SoS-rapport 1994:9. Stockholm Folkhälsorapport SoS-rapport 1997:18. Stockholm Folkhälsorapport Stockholm Social rapport SoS-rapport 1994:10. Stockholm Social rapport Socialstyrelsen. Linköping 2001.

9 8 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner Socialstyrelsen har redovisat olika sjukdomsmönster på kommunnivå. Den första rapporten gällde cancerfall och förlossningsutfall och kom År 1995 presenterade Socialstyrelsen Hur mår Sverige?, en databas med uppgifter om hälso- och sociala förhållanden på läns- och kommunnivå. År 2000 kom Att följa och analysera självmord 10. Där redovisas självmord och självmordsförsök efter län men också efter kommuntyp och kommun. Man visar både att det finns skillnader mellan olika kommuntyper och mellan könen. Kvinnor i storstäder och män i glesbygdskommuner begår flest självmord. En del av Sveriges nationalatlas som kom ut år 2000 handlade om folkhälsa och sjukvård 11. I denna beskrivs de geografiska skillnaderna för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och olika cancerformer. I atlasen finns begreppet Säg mig var du bor och jag kan säga hur du mår. Statistiska centralbyrån har mycket statistik som är uppdelad på kommunnivå. I analyser använder de sig av indelningen i H-regioner (Stockholm, Göteborg/Malmö, södra mellanbygden, norra tätbygden och norra glesbygden). På motsvarande sätt har Svenska kommunförbundet tagit fram en indelning i kommungrupper (se s. 15). I en artikel i Läkartidningen 12 analyseras medellivslängden för män och kvinnor på länsnivå, utifrån demografiska, socioekonomiska, livsstilsrelaterade och arbetsrelaterade faktorer. Man fann att medellivslängden var lägst hos kvinnor i traditionella industriområden, där hjärt- och kärlsjukdomar dominerar sjukdomspanoramat, medan medellivslängden hos män var lägst i storstäder, där självmord och alkoholrelaterade sjukdomar är vanligare. Som visats har de flesta analyserna gjorts på länsnivå. Syftet med rapporten är att analysera vilka skillnader som finns mellan Sveriges kommuner vad gäller ohälsa och ohälsans bestämningsfaktorer. Rapporten vänder sig till politiker och tjänstemän som vill veta mer om sin egen kommun och hur den relaterar till andra kommuner. 9 Cancerfall och förlossningsutfall i Sveriges kommuner. Socialstyrelsen, PM 145/ Att följa och analysera självmord. EpC-rapport 2000:2. 11 Folkhälsa och sjukvård. Sveriges nationalatlas. Almquist & Wiksell, Uppsala Läkartidningen 2001, 10: Molarius A., Janson S. Regionala skillnader i medellivslängd i Sverige.

10 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 9 Definitioner Här definierar vi de begrepp som används i rapportens tabellhuvuden. Aborter Antalet aborter per kvinnor i åldern år Värdet är ett femårsmedelvärde. Medelfolkmängden har använts i beräkningarna. Källa: Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum. Alkoholförsäljning Försäljningen av alkohol i antalet liter alkohol per invånare över 15 år Försäljningen avser Systembolaget AB:s försäljning i butiker, i liter under år Försäljningsvolymerna för spritdrycker, vin och starköl är omräknade till liter 100-procentig alkohol per kommuninvånare 15 år och äldre. Källa: Statens folkhälsoinstitut. Alkoholrelaterad dödlighet Antalet alkoholrelaterade dödsfall per invånare 15 år och äldre , medelvärde. Sjukdomar och dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak registreras enligt ICD-klassifikationssystemet ICD-10 (Injuries and Causes of Death) och omfattar diagnoser som alkoholpsykos, alkoholberoende, levercirrhos, alkoholförgiftning och olycksfall. Medräknade diagnoser är (ICD-10) F10, G31.2, G62.1, I42.6, K29.2, K70, T51+X45, T51+X65, 291, 303, 305.0, 357.5, 425.2, 535.3, , E , E Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret. Arbetslösa Andelen öppet arbetslösa i åldern år. Mars Öppet arbetslösa är de som registreras i kategorierna 11 Arbetslösa, platsförmedlingsservice; 12 Arbetslösa, vägledningsservice och 13 Arbetslösa, erbjuden samt väntar på beslutad åtgärd. Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs av Arbetsmarknadsstyrelsen. Uppgifterna hämtas kontinuerligt från de registerkort som arbetsförmedlingarna upprättar för varje arbetssökande. Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsskador Antalet anmälda arbetsskador per sysselsatta i åldern år Arbetsskador inkluderar både arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret. Barn per personal Antalet barn per årsarbetare i kommunal förskola Antalet anställda som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) har omräknats till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Arbetsledares schemalagda arbetstid i barngrupp har räknats med. Källa: Skolverket. Behöriga till gymnasiet Andelen behöriga till gymnasieskolan. Vårterminen Denna andel beräknas av dem som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg ingår således. För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan krävs minst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Källa: Skolverket.

11 10 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner Brott Antalet anmälda brott per invånare Medelfolkmängden har använts i beräkningarna. Vissa brott ingår inte på kommunnivå, på grund av att brott under resor och brott utomlands inte har kunnat registreras. Uppgifter om dessa finns dock på läns- och riksnivå. År 2001 var de drygt 6 procent av totalt anmälda brott för riket. Bland brott ingår även lätta brott, till exempel trafikförseelser. Källa: Brottsförebyggande rådet. Eftergymnasial utbildning Andelen med eftergymnasial utbildning i åldern år Uppgifterna gäller avslutade utbildningar i det reguljära utbildningssystemet. Källa: SCB, Utbildningsregistret. Fattiga kommuner Kvoten mellan andelen låginkomsttagare och andelen höginkomsttagare. Kvoten kan sägas vara ett fattigdomsmått. Ju högre siffra desto större fattigdom i ett område. Det finns då många låginkomsttagare och få höginkomsttagare. Värdet 2 anses vara en fattigdomsgräns. Kvoten är däremot inget ojämlikhetsmått. En kommun kan få ett lågt värde om det finns både många höginkomsttagare och många låginkomsttagare. Se förklaringarna för respektive gräns nedan. Flerbarnsfamiljer Andelen familjer med 3 eller fler barn, av alla barnfamiljer. Födelseland Andelen födda i Sverige, OECD-länderna, Finland, Sydeuropa, Östeuropa och övriga länder (utomeuropeiska) Till födda i Sverige räknas personer födda inom riket, oavsett om föräldrarna är födda i eller utanför riket. Indelningen utgår från rapporten Födelselandets betydelse en rapport om hälsan hos olika invandrargrupper i Sverige. Rapporten är utgiven av Statens folkhälsoinstitut. Källa: SCB, Befolkningsstatistik. Förgymnasial utbildning Andelen med enbart grundskoleutbildning i åldern år Uppgifterna gäller avslutade utbildningar i det reguljära utbildningssystemet. Källa: SCB, Utbildningsregistret. Förtidspensionärer Andelen förtidspensionärer i åldern år. December Som förtidspensionärer räknas personer med deltidspension samt personer med sjukbidrag. Endast förtidspensionärer bosatta i riket ingår. Källa: Riksförsäkringsverket. Förvärvsarbetande Andelen förvärvsarbetande i åldern år Som förvärvsarbetande räknas alla personer som hade avlönat arbete minst en timme per vecka under november månad. Tillfälligt frånvarande ingår också bland de förvärvsarbetande, om de haft en kontrolluppgift med lön under året. Sysselsättningen bestäms genom information från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämnar till skattemyndigheterna, och genom information om företagarinkomster från taxeringsregistret. Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. Höginkomsttagare Andelen över höginkomstgränsen. Höginkomstgränsen definieras som den sammanräknade inkomst, som de 20 procent av de manliga inkomsttagarna i riket som har högst inkomst, ligger över. Gränsen varierar således mellan olika år, och har beräknats utifrån männens inkomst. Kvinnor har oftare deltidsarbete, därför har vi valt att inte ha med kvinnor. Höginkomstgränsen var kronor år Källa: Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum.

12 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 11 Högskoleutbildad personal i barnomsorgen Andelen anställda med högskoleutbildning av årsarbetare i förskolan. Källa: Skolverket. I arbetsmarknadsåtgärder Andelen i arbetsmarknadsåtgärder i åldern år I arbetsmarknadsåtgärder ingår bland annat följande åtgärder: arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, förstärkt anställningsstöd, start av näringsverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering, datortek, ungdomsgaranti, kommunalt ungdomsprogram och allmänt anställningsstöd. Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. Inkomst ensamstående Disponibel medianinkomst för ensamstående Anges i 1000-tals kronor. Ensamstående är alla ej sammanboende, med eller utan barn, samt ogifta sammanboende utan gemensamma barn. Disponibel inkomst är vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit slutlig skatt och lagt till skattefria bidrag, till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag. Uppgiften gäller befolkningen den 31 december Källa: SCB, Totalräknad inkomst och förmögenhetsstatistik. Inkomst familjer 20+ Disponibel medianinkomst för familjer där hushållsföreståndaren är minst 20 år gammal Anges i 1000-tals kronor. Disponibel inkomst är vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit slutlig skatt och lagt till skattefria bidrag, till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag. Uppgiften gäller befolkningen den 31 december Källa: SCB, Totalräknad inkomst och förmögenhetsstatistik. Inkomst för par med barn Disponibel medianinkomst för gifta par som bor tillsammans samt ogifta sammanboende med gemensamma barn. Anges i 1000-tals kronor. Paren har minst ett hemmavarande barn yngre än 18 år Disponibel inkomst är vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit slutlig skatt och lagt till skattefria bidrag, till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag. Uppgiften gäller familjer enligt befolkningen den 31 december Källa: SCB, Totalräknad inkomst och förmögenhetsstatistik. Ischemisk hjärtsjukdom, dödlighet Antalet döda i ischemisk hjärtsjukdom per invånare 15 år och äldre Värdet är ett femårsmedelvärde för Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret. Lungcancer, dödlighet Antalet döda i lungcancer per invånare 15 år och äldre , medelvärde. Diagnoserna C34 och 162 (ICD-10) samt medelfolkmängden har använts i beräkningarna. Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret. Låg födelsevikt Antalet födda med födelsevikt under gram per födda. Treårsmedelvärde Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret. Låginkomsttagare Andelen under låginkomstgränsen. Låginkomstgränsen definieras som den sammanräknade inkomst, som de 20 procent av de manliga inkomsttagare i riket som har lägst inkomst, ligger under. Gränsen varierar således mellan olika år, och har beräknats utifrån männens inkomst. Kvinnor har oftare

13 12 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner deltidsarbete, därför har vi valt att inte ha med kvinnor. Låginkomstgränsen var kronor år Källa: Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum. Medellivslängd Återstående medellivslängd vid födelsen , genomsnitt. Källa: SCB, Befolkningsstatistik. Ohälsotal Ohälsotalet för personer i åldern år Ohälsotalet uttrycker ohälsodagar per person och år. Summan av antalet sjukpenningdagar, dagar med förtidspension eller sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning divideras med summan av antalet sjukförsäkrade och förtidspensionärer. De första 14 dagarna av en sjukperiod betalades av arbetsgivaren och ingår därför inte. Källa: Riksförsäkringsverket. Rökande gravida Andelen rökande blivande mödrar Värdena gäller dem som skrev in sig på mödravårdscentral Uppgifterna avser endast graviditeter som lett till förlossning, inte missfall före vecka 28 eller aborter. Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret. Serveringstillstånd Antalet serveringstillstånd per invånare 15 år och äldre. Den 31 december Uppgifterna avser de restauranger som har rätt att servera alkoholdrycker till allmänheten. Serveringstillstånd med rätt att enbart servera i slutna sällskap är inte inkluderade. Kommunen, som prövar serveringstillstånd, har skyldighet att rapportera sina beslut till FHI. Uppgifterna bygger på denna rapportering. Källa: Statens folkhälsoinstitut. Självmord Självmord i antalet döda per invånare 15 år och äldre , medelvärde. Värdet gäller säkra suicider X60 X64 enligt ICD-10. Medelfolkmängden för personer 15 år och äldre har använts i beräkningarna. Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret. Skador, dödlighet Antalet döda i skador och förgiftningar per invånare , femårsmedelvärde. Värdet gäller diagnoserna V01 Y89 enligt ICD-10. Antalet döda avser från födelsen och framåt. Medelfolkmängden har använts i beräkningarna. Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret. Valdeltagande kommun Andelen röstande i kommunalvalet av de röstberättigade Med röstberättigade menas personer som är inskrivna i röstlängden. Källa: SCB, Allmänna valen Valdeltagande riksdag Andelen röstande i riksdagsvalet av de röstberättigade Med röstberättigade menas personer som är inskrivna i röstlängden. Källa: SCB, Allmänna valen 1998.

14 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 13 Ålder Andel i respektive åldersgrupper. Uppgifter om befolkningens ålder hämtas ur befolkningsregistret, som är en kopia av skattemyndigheternas personregister, och som förnyas successivt med förändringsrapporter om födelser, dödsfall, flyttningar, giftermål, skilsmässor och medborgarskapsbyten. Källa: SCB, Befolkningsstatistik.

15 14 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner Kommunala basfakta för folkhälsoplanering I denna jämförelse mellan kommuner används data från den första versionen av Kommunala basfakta för folkhälsoplanering (se Utgångspunkten för denna är Nationella folkhälsokommitténs förslag i slutbetänkandet Hälsa på lika villkor nationella mål för folkhälsan 13, som har blivit proposition och beslutats av riksdagen. I slutet av 2003 beräknas en ny reviderad version bli färdig. Utifrån kommitténs förslag på folkhälsomål tar Kommunala basfakta för folkhälsoplanering upp sex bestämningsområden: ekonomisk och social trygghet delaktighet och inflytande i samhället trygga och goda uppväxtvillkor arbetslivet sunda och säkra miljöer levnadsvanor (alkohol, tobak med mera) Dessa bestämningsfaktorer skall mätas med hjälp av olika indikatorer. Att ta fram dessa indikatorer är ett utvecklingsarbete som för närvarande pågår på Statens folkhälsoinstitut. För att ge möjlighet till jämförelser har endast statistik som finns för samtliga kommuner i landet tagits med i Kommunala basfakta för folkhälsoplanering. Syftet med rapporten är att analysera vilka skillnader som finns mellan Sveriges kommuner vad gäller ohälsa och ohälsans bestämningsfaktorer. Rapporten vänder sig till politiker och tjänstemän som vill veta mer om sin egen kommun och hur den relaterar till andra kommuner. 13 Hälsa på lika villkor nationella mål för folkhälsan. SOU 2000:91. Slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén. Stockholm 2000.

16 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 15 Kommungruppsindelning Analysen görs i första hand på kommungrupp, vilket innebär att det är olika typer av kommungrupper som jämförs, inte enskilda kommuner. Kommungruppsindelningen har gjorts av Svenska kommunförbundet, som delar in Sveriges kommuner i nio grupper efter strukturella egenskaper som till exempel befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. Vilka kommuner som tillhör vilka kommungrupper redovisas i bilaga 1. Kommungrupperna är: Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) Kommun med en folkmängd som överstiger invånare. Förortskommun (36 kommuner. Exempel är Botkyrka, Danderyd, Kungsbacka, Vellinge.) Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara en storstad. Större stad (26 kommuner. Exempel är Eskilstuna, Jönköping, Uppsala, Umeå.) Kommun med invånare samt med mindre än 40 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn. Medelstor stad (40 kommuner. Exempel är Alingsås, Katrineholm, Motala, Skövde.) Kommun med invånare, med tätortsgrad över 70 procent samt med mindre än 40 procent av nattbefolkningen inom industrisektorn. Industrikommun (53 kommuner. Exempel är Bengtsfors, Gnosjö, Hällefors, Trollhättan.) Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och som inte är glesbygdskommun. Landsbygdskommun (30 kommuner. Exempel är Båstad, Laholm, Ovanåker, Svalöv, Vara.) Kommun med mer än 6,4 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och skogssektorn och som inte är glesbygdskommun. Glesbygdskommun (29 kommuner. Exempel är Arjeplog, Härjedalen, Sorsele, Åre, Överkalix.) Kommun med mindre än 5 invånare per kvadratkilometer och mindre än invånare. Övrig större kommun (31 kommuner. Exempel är Bollnäs, Hedemora, Simrishamn, Timrå.) Övrig kommun med invånare. Övrig mindre kommun (41 kommuner. Exempel är Eda, Hammarö, Kil, Trosa.) Övrig kommun med mindre än invånare. I figur 1 visas var i Sverige de olika kommungrupperna finns. Observera att de förorter som administrativt hör till storstäderna ingår i dessa. Till exempel tillhör Bromma och Rinkeby Stockholms kommun och därmed en storstad, medan däremot Täby och Botkyrka är egna förortskommuner.

17 16 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner Storstad (3) Förortskommun (36) Större stad (26) Medelstor stad (40) Industrikommun (53) Landsbygdskommun (30) Glesbygdskommun (29) Övr. större kommun (31) Övr. mindre kommun (41) Figur 1. Kommungrupper.

18 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 17 Skillnader mellan kommuner I tabellerna nedan visas medelvärdet i olika kommungrupper. De totaler som redovisas är medelvärdet för kommuner, inte individer. Mått på ohälsa En redovisning av olika former av ohälsa för män och kvinnor ges i tabell 1 och 2. ohälsotalet för åldrarna år medellivslängden alkoholrelaterad dödlighet per invånare dödlighet i lungcancer per invånare dödlighet i skador och förgiftningar per invånare självmord antal döda per invånare dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom per invånare Tabell 1. Mått på ohälsa, män (Definitioner se sidan 9) Kommungrupp Ohälsotal Medel- Alkoholrel. Lungcancer, Skador Självmord Ischemisk livslängd dödlighet dödlighet dödlighet hjärtsjuk., dödl. Storstäder 42, ,7 68,5 67,7 20,9 336,2 Förortskommuner 32, ,8 44,1 44,8 14,3 221,4 Större städer 39,5 76,5 37,4 49,6 58,0 19,1 337,8 Medelstora städer 41,6 76,2 38,9 50,8 65,5 21,3 395,4 Industrikommuner 40 76,2 35,6 53,2 70,9 23,7 436,6 Landsbygdskommuner 42 76, ,1 68,8 24,2 467,6 Glesbygdskommuner ,5 46,3 101,5 28,8 539,9 Övriga större kommuner 42 76,5 38,9 50,9 69,3 21,3 412,4 Övriga mindre kommuner 42,8 76,4 35, ,8 23,3 420,8 Total 41,5 76,3 37,3 49,3 68, ,9 Tabell 2. Mått på ohälsa, kvinnor (Definitioner se sidan 9) Kommungrupp Ohälsotal Medel- Alkoholrel. Lungcancer, Skador Självmord Ischemisk livslängd dödlighet dödlighet dödlighet hjärtsjuk., dödl. Storstäder 55,6 81,0 15,8 43,2 45,91 11,8 282,5 Förortskommuner 48,6 82,0 8,7 27,7 24,6 6,6 152,3 Större städer 58,7 81,6 8,1 27,0 34,8 8,0 259,4 Medelstora städer 60,6 81,4 8,6 30,0 35,4 7,4 307,9 Industrikommuner 62,7 81,2 6,3 29,6 33,8 7,3 327,6 Landsbygdskommuner 59,2 81,4 8,7 26,5 36,5 8,5 335,4 Glesbygdskommuner 75,9 80,5 9,5 28,0 43,8 5,9 362,9 Övriga större kommuner 62,6 81,4 7,1 30,2 34,4 7,3 309,1 Övriga mindre kommuner 62,7 81,2 9,5 25,4 33,1 6,3 312,9 Total 61,2 81,3 8,3 28,3 34,3 7,2 296,7 Tabellerna visar att både män och kvinnor har de högsta ohälsotalen i glesbygdskommuner och de lägsta i förortskommuner. Männen har de näst högsta ohälsotalen i storstäderna, medan kvinnorna

19 18 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner har dem i industrikommuner och övriga mindre kommuner. Generellt är kvinnornas ohälsotal högre. Medellivslängden ger en liknande bild, förutom att kvinnornas medellivslängd är högre än männens. Både män och kvinnor har lägst medellivslängd i glesbygdskommuner och högst i förortskommuner. Storstäderna har låg medellivslängd, för männen lika låg som i glesbygdskommuner. Övriga kommungrupper har ungefär lika medellivslängd, för kvinnorna drygt 81 år och för männen drygt 76 år. Männen har högre tal än kvinnorna i alla de fem diagnoserna, död i alkoholrelaterad diagnos, lungcancer, skador, självmord och ischemisk hjärtsjukdom. För både alkoholdöd och död i lungcancer utmärker sig storstäderna med höga tal. Vad gäller skadedödlighet utmärker sig glesbygdskommunerna för höga tal, för både män och kvinnor. Kvinnorna har högst tal i storstäderna. Lägst tal har förortskommunerna. Skillnaden mellan män och kvinnor är störst för självmorden. Männen har höga tal i gles- och landsbygdskommuner och låga tal i förortskommuner, större städer och storstäder, medan kvinnorna har höga tal i storstäder och låga i glesbygd, mindre kommuner och förortskommuner. Dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom, slutligen, är låg i storstäder med dess förortskommuner och även i större städer. Högst nivå finns i glesbygdskommuner och landsbygdskommuner. Bakgrundsfakta om kommungrupperna Här presenteras data som ger en bild av befolkningen i de olika kommunerna. Andelen i olika åldersgrupper redovisas i tabell 3. Gruppen år kan ses som den mest arbetsföra kategorin; före dess studerar många, vid 55 börjar många bli förtidspensionerade. Tabell 3. Åldersfördelning Kommun Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 65 år Kvinnor 65 grupp 0 24 år 0 24 år år år år år och äldre år och äldre Storstäder 29,1 27,1 47,4 43,1 10,4 10,1 13,2 19,7 Förortskommuner 33,3 30,8 42,1 42,1 12,9 12,6 11,7 14,4 Större städer 31,7 29,6 41,9 39,2 12,0 11,8 14,3 19,3 Medelstora städer 30,4 28,1 39,9 37,8 13,1 12,7 16,6 21,4 Industrikommuner 29,9 28,0 39,2 37,0 13,4 13,0 17,5 22,1 Landsbygdskommuner 30,2 28,5 38,0 36,4 13,4 12,5 18,5 22,6 Glesbygdskommuner 28,1 26,6 37,2 34,2 13,3 12,9 21,4 26,3 Övriga större kommuner 30,1 27,9 38,9 37,2 13,3 12,7 17,6 22,1 Övriga mindre kommuner 30,5 28,6 38,9 37,2 13,4 12,8 17,2 21,4 Total 30,5 28,5 39,6 37,7 13,1 12,6 16,8 21,2 Störst andel personer i åldern 0 24 år finns i förortskommunerna och de större städerna, och minst andel i glesbygdskommunerna och storstäderna. Störst andel personer i åldern år finns i förortskommuner och storstäder, och minst i glesbygdskommuner och landsbygdskommuner. Andelen som är i åldern år följer samma mönster som kommungrupperna: ju större stad, desto fler i åldern år. Större städer har större andel än medelstora städer, som i sin tur har större andel än övriga större städer, och så vidare. Andelen som är 65 år och äldre har motsatt mönster. Störst andel som är 65 år och äldre finns i glesbygdskommuner och landsbygdskommuner, medan minst andel finns i förortskommuner. I tabell 4 redovisas hur stor andel som är födda i olika länder. Indelningen följer den som gjorts i Födelselandets betydelse, som nyligen givits ut av Statens folkhälsoinstitut (Rapport 2002:29).:

20 hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner 19 födda i Sverige, i OECD-land (förutom de som ingår i övriga grupper), i Finland, i Sydeuropa, i Östeuropa och i övriga länder (utom Europa). Tabell 4. Födelseland, andel (Definitioner se sidan 9) Kommungrupp Sverige OECD-länder Finland Sydeuropa Östeuropa övriga länder (utom Europa) Storstäder 79,4 3,0 1,8 2,6 4,2 8,9 Förortskommuner 87,5 2,6 2,8 0,9 1,8 4,4 Större städer 90,0 1,6 1,9 1,0 1,7 3,9 Medelstora städer 92,0 1,6 1,9 0,9 1,3 2,1 Industrikommuner 90,0 2,2 3,0 1,1 1,8 1,8 Landsbygdskommuner 95,0 1,7 1,0 0,5 0,8 1,0 Glesbygdskommuner 95,5 1,4 1,8 0,1 0,3 0,9 Övriga större kommuner 93,0 1,7 2,0 0,6 1,3 1,5 Övriga mindre kommuner 92,6 2,6 2,4 0,4 0,8 1,2 Total 91,7 2,0 2,2 0,7 1,3 2,1 Tabellen visar att störst andel invånare födda i annat land än Sverige finns i storstäderna, följt av förortskommunerna, större städer och industrikommuner. Storstäderna har också högst andelar i alla invandrargrupper, förutom födda i Finland. Högst andel födda i Finland har industrikommunerna. Ekonomisk och social trygghet Ekonomisk och social trygghet tillhör de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för människors hälsa. En stark samhällsgemenskap som präglas av solidaritet mellan människor anses vara själva grunden för en god hälsa på lika villkor. Det finns ett tydligt samband mellan folkhälsan och ekonomisk trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och samhörighet i hela samhället. Indikatorer kopplade till ekonomisk och social trygghet är uppgifter om inkomst, utbildning och brottsligheten i ett område. I tabell 5 visas olika mått på ekonomisk situation och brottslighet. Tabell 5. Ekonomisk och social trygghet (Definitioner se sidan 9) Kommungrupp Låginkomst- Högin- Fattiga Inkomst Inkomst en- Inkomst Brott tagare komst- kommuner par med samstående, familjer tagare barn minst ett 20+ barn <18 år Storstäder 24,1 24,1 1,1 304,5 161,3 147, Förortskommuner 16,1 30,4 0,6 342,1 174,8 206, Större städer 19,9 18,8 1,1 300,6 161,5 156, Medelstora städer 19,2 15,3 1,3 295,8 160,2 162, Industrikommuner 16,6 12,6 1,4 292,7 159,5 164, Landsbygdskommuner 24,4 9,7 2,6 283,0 159,5 156, Glesbygdskommuner 30,6 8,2 4,0 281,6 157,8 147, Övriga större kommuner 20,2 13,8 1,6 292,1 160,8 162, Övriga mindre kommuner 21,3 13,1 2,0 290,4 159,6 166, Total ,3 1,34 297,6 161,7 165, Som synes finns det en högre andel höginkomsttagare i förortskommuner och olika stora städer än i landsbygds- och glesbygdskommuner, medan övriga kommuner ligger däremellan. För andelen låginkomsttagare är mönstret det motsatta, förutom att det finns en relativt stor andel låginkomst-

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Rapport 2007:5 Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Bo Burström Anja Schultz Kristina Burström Sara Fritzell Robert Irestig Janne Jensen Niels Lynöe Anneli

Läs mer

Sjukfrånvaro över generationer

Sjukfrånvaro över generationer isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer sf Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Jämställdhet och folkhälsa. Ett kunskapsunderlag. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Jämställdhet och folkhälsa. Ett kunskapsunderlag. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. På uppdrag av Stockholms läns landsting Jämställdhet och folkhälsa Ett kunskapsunderlag Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari

Läs mer

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter,

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

De jämställda föräldrarna

De jämställda föräldrarna Social Insurance Report De jämställda föräldrarna Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Barn som anhöriga: hur går det i skolan?

Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Rapport 2 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

På tal om kvinnor och män. 30 år! 1984 2014

På tal om kvinnor och män. 30 år! 1984 2014 På tal om kvinnor och män LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2014 30 år! 1984 2014 Women and men in Sweden 2014 Facts and figures Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder?

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Att växa upp med föräldrar som har sproblem eller psykisk sjukdom hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Nka Barn som anhöriga 2014:4 Rapport 4 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer