SVF-21 INVERKAN AV VIBRATIONER PA VARMEVAXLARTUBER. LITTERATURUNDERSÖKNING. BOddvingochJMfibtrg. Stucwvfk, Nyköping Ms)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVF-21 INVERKAN AV VIBRATIONER PA VARMEVAXLARTUBER. LITTERATURUNDERSÖKNING. BOddvingochJMfibtrg. Stucwvfk, Nyköping Ms)"

Transkript

1 SVF-21 INVERKAN AV VIBRATIONER PA VARMEVAXLARTUBER. LITTERATURUNDERSÖKNING BOddvingochJMfibtrg Stucwvfk, Nyköping Ms)

2 Influence of vibrations on neat-exchange»" tubes. A literature Sunrary: Curing tm? last few years vibrations in heat-excnar.ce"" t^ses r ave become a no re and more serious problem due to mcre2;ea derar.ds for higher capacities of such components, which, fo^ e.-a^c-'.^, are included in nuclear power plants. 'hese vibrätwns, which are nos t f reauent}y induced b. vorte^ snedaing in the flow around the tubes, may sometimes cause inract fretting on the tubes and/or baffles wher? they are in contact with each other. Fretting nay occur when two S'i^aces -"UD aca^nst 'racft other under rhe influence of a vibrating r -over Ti ent,..re-c: *." amplitudes ars ratner small <nsn ;. Some laboratory experiments nave been reported with a combined impact and sliding novement, which is supposed to take Dlace in ^eat exchangers. The influences of the clearance oetween the tube and baffle-hole surfaces, pressure normal to the contact surface, amplitude, frequency, time, atmosphere (alsc wate*-; have been investigated for various material combinations. The finish of the tube and baffle-hole surfaces as well as the shape of the latter may also have an influence on the fretting phenonfn.n. However, any results from research on this matter have not been found in the literature so far. There are always difficulties in translating the above mentioned laboratory resous into real operating conditions. In order to be able to judge whether a given heat exchanger might be subject to vibrational damages or not a few researchers have derived correlations between different flow-, design- anc material parameters. That, on the basis of the design and actual operating condition^ calculated value of such a correlation, will then indicate the risk of damages due to tube v ; brat ions.

3 Inverkan av vidrationer po värrneväxlartuber Utteraturundersokn i na Sarmanfattmng Vibrationer hos varmeväxiartubei har pe senare t»d bl ; vit -tt s accentuerat problem, vilket sammanhänger ned krav r.~, i^ade ".' e^ hos komponenterna i t ex kärnkraftverk. Dessa tubvibrationer, son oftast induceras av virvel avlosn'nc ' det strötxiande mediet omkring tuberna, leder ibland till naterialnotninr vid kontakt tub-bärolät. Denna nötning (eng. "fretting") uprkcmtner da tvä ytor glider mot varandra under inverkan av en vibrations""örelse, varvid glidningsafiplituderna är mycket snå ( 0.26 mrrj. Experiment har gjorts ned en kombination av stöt- och clidringsrcrelse, y? 1 ket torde vara fallet i vämev.ixlare. Inverkan av ipel.^eilan tub och halkant, normaltryck, amplitud, frekvens, varaktighet, atmosfär (d'ven vatten) har undarsökts för olika maten al kombi nationer. Ytbeskaffenheten hos tuben och halkanten liksom formen hos den sistnämnda torde även ha inverkan pä nötningen, men några undersökningar häröver har ej hittills rapporterats. Att översätta ovannämnda lanoratorieresultat till verkliga driftförhållanden torde alltid innebära svårigheter. För att kunna bedöma, oren given värmeväxlare kan utsättas för vibration r.skador, har nägra forskare 'jppstäilt relationer mellan strömnings-, konstruktions- och material parametrar. De*, på grundval av konstruktionen och aktuella driftsfall fraroraknade värdet av en sådan korrelation far utvisa, om apparaten befinner sig i eller utanför riskzonen vad gäller vibrationer.

4 Litteraturundersökning angående vibrationer i tub- [^ RiJ värmeväxlare och därav förorsakade skador AE.RL-1S41 /4H B Odd\ ing c* n Samman: I for^hnji-ind»- rapport redovisa?, en undersökning v* rif.-i litteratur om vibrationer Oih d^-.tv förorsakade h-v. «' ":' r eller sk nior i tubv.i'rmevaxlare. som pä.s r.tre ar utkommit i okande omfattning. Att antalet havcn-.t okat kraftigt hanger samm<»n rri'd kravet pa allt högre pr- j-tarul (kapacitet Sirömriingshastighoto r. et< ) hos ' ' rrnt-v;ix!."i re och anh ' i komponenter, som ingår i t ex k-irnk r iitve rk. Sildan a haver'*: r far oiu>. svara ekonomisk i kons-k>. < rs. r p. ; i grund av Lin^a driftavbrott och kan i värsta fail ; upphov till svara löijriskador i andra delar, t ex en reaktor. Vibrationerna ho? tuberna, som Sr det känsligast»- konstruktionselementet, induceras ofta av strömningen genom virvelavlösning. Det finns numera teoretiskt och experimen-! tellt underlag för att bestämma frekvensen hos säd m virvelavlösning, och det gäller då i första hand att göra konstruktionen sådan, att tubernas egenfrekvens ligger tillräckligt längt från nämnda frekvens. i Men ofta har vibrationer andra orsaker och kan aldrig helt undvikas, och då är problemet hur sma rörelser hos en tub i bärplåtshilen vid kontakten med hälkanten påverkar materialet (nötning -utmattning). Detta problem utgör tyngdpunkten i denna undersökning. Teoretiska och experimentella undersökningsresultat redovisas betr inverkan av bärplåtsdelning. spel mellan tub och hålkant i bärplåten, axialkraft i tuben o s v på vibrationsbilden, medan däremot undersökningar hur vibrationerna i sin tur påverkar materialet i tub och bärplåt är mera sparsamma. Speciellt en rapport innehåller dock värdefulla resultat betr inverkan av amplitud, frekvens och tubhålspel på materialnötningen. Däremot finns inget undersökt om inverkan av ytornas beskaffenhet (ytfinhet, form etc). Detta Ar en intern ropoort, te IHB 521.

5 ATOMENERGI AE-RL-1541 ii Relationer mellan olika strömnings» och konstruktions» parametrar har uppställts av olika forskare, och med utgångspunkt från värdet pt sådana relationer kan konstruktören bedöma, huruvida en konstruktion ligger i eller utanför riskzonen, vad gäller vibrationer. Några exempel ges på inträffade skador och haverier samt metoder att förhindra sådana. Det rekommenderas att noggrant följa den litteratur som kommer mer och mer på detta område, bevaka symposier o dyl samt att ha kontakt med forskningsinstitutioner och industrier. Värdet av laboratoriemässiga försök kan diskuteras, men kännedom om olika material i nötningshänseende under inverkan av i detta sammanhang aktuella parametrar skulle onekligen kunna vinnas genom sådana. Matningar på apparater i drift (vibrationer, ljudnivå, tryckfall) kan vara av värde för att förebygga eller upptäcka början till större haverier.

6 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Innehållsförteckning sid 1. Inledning t 2. Orsaker till tubrörelser i värmeväxlare Strömnings induce rade vibrationer, Strouhaltal Vibrationer till följd av utifrån kommande impulser 5 3. Tubernas egen svängningar och faktorer som påverkar dessa Inverkan av bärplåtdelning Inverkan av spel i bärplåtsh len Inverkan av axialkraft i tuberna Krafter vinkelrätt mot tuberna Hydrodynamisk (virtuell) massa Parameterkorrelationer för bedömning av risken för tubvibrationer Thorngrens kriterium [ 27j Coit's Peake's fe Lohmeiers kriterium [28] Erskine's och Waddington's kriterium [43] Övriga kriterier Några exempel på vibrations skador och metoder att förhindra sådana Experimentella undersökningar 6.1 Experiment vid Sulzer 6.2 Experiment vid AECL (Atomic Energy of Canada Ltd) Resultat Slutsatser och rekommendationer Referenser 28 Tabeller, figurer

7 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL I. Inledning Föreliggande rapport utgör en resume av litteratur orr«vibrationer hos v.*rmevåxlartub»-r c<. h d*- eventuella t tubjskador. scm kan Lit följden av sådan.:-. vibrationer. Problemet har frär. industrins sid;-. pr< - citerats till vad som händer vid kontakten me-ilan tub 01 h b.trpiat. d.t r ssotningsf'-norrun kan upptr-.d.: eller m«-d andra ord hur inverkar spel. yttinhet. halkantens utformning, aniiggmngst ryck. material, korrosion. vibration3-amplitud och -frekvens pa dess.* :~»T.cm<'r-? Denna studw- har dirior koncentrerats till sådan befintlig litteratur, som p.i något satt h.tr nar.i samband m«-d detta probiftn. Beträffande vibr.it:onir och dara\ :"orani«-daa haverier av nämnda slag i varmevaxi.ire h^r det hittills varit ratt knappt med informerande itteratur. men en hel del har börjat komma fram på senare tid. mtc minst : samband med att allt flera kärnkraftverk tas i drift. Även frän exempelvis kemiska industrin rapporteras okat c.ntal vanmevaxlarhaverier pg» okade prestanda ffloden. hastigheter) hos komponenterna. Inom kraftindustrin synas ånggeneratorer vara mest utsatta for skador, men även betr kondensorer och förvärmare finns risker, speciellt i samband med (lokalt) höga stromnm^shastigheter. En mycket ingående undersökning av befintlig litteratur onr» svängningar i värmeväxlare har gjorts av STAL-LAVAL Turbin AB, Finspång, se ( i]. Troligen i$.r man räkna med såsom ofrånkomligt att värmeväxlartubsr alltid rör sig i bärplåtshålen med ett stundom komplext stöt-glidningsförlopp (2, 29]. Sådana rörelser kan orsakas av det strömmande mediet eller av utifrån kommande impulser (t ex via rörledningar) (40, 49). Vad man konstruktivt får inrikta sig pä är att undvika resonans. I anger nr i referenslistan

8 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Z. Orsaker till tubrörelser i värmeväxlare 2. 1 Strömnings induce rade vibrationer, Strouhaltal Vid ett mediums strömning kring tuber överföres energi från mediet via turbulens och virvlar till vibrationsrörelser hos tuberna. Den elementära mekanismen är den med vitis frekvens fortgående avlösningen av virvlar bakom en tvä ran strömmad tub (Karmånska virvelgatan). Denna frekvens bestämmes av Strouhals tal enligt f. d w med f = virvelavlösningsfrekvensen d w - tubdiametern - strömningshastigheten För en ensam tub är S = 0.2 vid Re = , vilket synes vara väl belagt genom experiment [ 23 mfl]. Vid ett tubknippe blir förhållandena annorlunda. För den ensamma tuben kan det vara värt att observera, att dess svängningsamplitud är obetydlig vid virvelfrekvensen = - tubens egenfrekvens (alltså ingen resonans) 4], Max amplituden erhålles vid f och 1.5 ggr egenfrekvensen, parallellt med resp vinkelrätt mot strömnings riktningen. Detta har Du pin» experiment visat [4], men motsägande resultat anges i många arbeten, där resonans säges uppträda i närheten av virvelfrekvensen. Vid Re > (s k kritiska värdet) inträffar ändringar i virvelavlösningsförloppet[3]. Vid Re» ökar virvelfrekvensen omedelbart efter Re,. för att sedan snabbt gå mot noll. Vid Re > ^ återkommer virvelavlösningen (s k transkritiska området), och dess frekvens är här proportionellt högre än i underkritiska området [ 5]. Inom transkritiska området uppger Ro»hko Strouhaltalet vara konstant och = 0. 27, Enligt [ 6, 7,8) sammanfaller f och tubens egensvängningstal, då i närmar sig det senare och är alltså konstant inom

9 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL ett visst hastighetscmråde. Då hastigheten okas over en viss grans, återgår f till det ursprungligt sambandet med S (sk "lock-in"-effekt). Vi skall ej vidare uppehålla oss vid en enstaka tub, utan i stället studera fenomenen i dett tubknippe. På grund avtubernas ömsesidiga inverkan samt växelverkan meå strömningen blir vibrationsbilden mycket komplicerad. Svängningarna kan vara av i huvudsak tre olika slag fria svängningar, pätvungna. stokastiska svängningar (brus). Dessutom kan akustiska svängningar äga rum. Strouhal-tal«'t for tubknippen har undersökts av Chen och visas i fig 1 för zirk-zackställda resp paralldistäilda tuber 9. 10]. Det är en funktion av tubdelningen i både longitudinell och transversell led. Endast om tubdelningen i en tubrad, vinkelrätt mot strömningsriktningen, är > 2 a 3 tubdiametrar, kan man betrakta virvelgatorna bakom tuberna som alstrade av en ensam tub. En sådan gles tubplacering torde höra till undantagna i normala värmeväxlare, varför diagrammen (fig 1) torde vara mycket användbara vid konstruktionsarbetet för att bestämma virvel avlösningsfrekvensen. Denna får ej ligga nära tubernas egenfrekvens, då risk för resonans föreligger. Även König och Gregorig samt Clasen och Gregorig [il, 12] presenterar samband mellan Strouhaltal och tubdelning för zick-zackställda resp parallellställda tuber (fig 2). Avvikelsen gentemot Chens resultat förklaras i huvudsak bero på försöks- och mättekniska svårigheter. För konaensorer föreslår 2J ett Strouhaltal för de yttre tuberna i tubplanet, medan för de innerst belägna tuberna föreslås Sebald och Nobles [2] anser dock, att vibrationer relaterade till Karmån-virvlar knappast fört kommer i kondensorer, utan att i stället höga trömningshastigheter (ibland = ljudhastighet) ger dynamiska krafter, som orsakar vibrationer. Det betonas, att kondensortuber vibrerar under alla driftförhållanden och att såväl fria som påtvungna svängningar äger rum.

10 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL-lMl Pätvungna svängningar kan vara antingen rescnanta eller icke resonanta. beroende pä störkrafternas spektrum. Fria svängningar har den elastiska strukturens egenfrekvens. Livesey och Dye [ 13, 42] har i vindtunnel undersökt rörelsemönstret hos enskilda tuber i en tubrad vinkelrätt mot strömningsriktningen. Vid försök med enbart två tuber bredvid varandra erhölls S{ tronhals tal) vid förhållandet gapet mellan tuberna (G)/tubdiametern (D) > 1.4 eller samma som för en ensam tub. Vid G/D < 1 erhölls två skilda vibrations-moder: vid lägre strömningshastigheter var svängningarna fasförskjutna, medan vid högre hastigheter de var i fas och tuberna ständigt parallella. I ett annat försök undersöktes 12 tuber bredvid varandra med 1" delning eller G/D = Vibrationer ägde rum inom området > S > 0. 26, motsvarande 1640 «- Re < Som förut erhölls två olika vibrationer: fasförskjutna vid låga hastigheter för två närliggande tuber, medan vid högre hastigheter samtliga tuber vibrerade i fas. Vid de högsta hastigheterna syntes dock de fasförskjutna vibrationerna återkomma och bli den dominerande formen. Vid vissa hastigheter erhölls blandade svängningar, t ex i grupper om tre tuber vibrerade de båda yttertubema fasförskjutna och vinkelrätt mot strömningsriktningen, medan mitt-tuben vibrerade i strömningsriktningen, eller också som yttertubema i fas, medan mitt-tuben hade en cirkulär rörelie. Den övervägande rörelseriktningen var dock vinkelrätt mot strömningsriktningen i samtliga försök. Slutsatsen blir att tuberna i en värmeväxlare med spel i skärmplåtarna har ett komplicerat rörelsemonster, som förmodligen mera i detalj måste kartläggas för att man närmare skall kunnj penetrera nötningsfenomenet, se ref [29].

11 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL En ingående undersökning av tubens rörelser har gjorts i 14]. bl a med hjälp av oscilloskyp i en experimentuppställning. Här framhålles också att Karman-vi rvelavlösning endast är en av många orsaker till vibrationer; övriga orsaker är turbulenta tryckvariationer i tubknippet, dynamiska tryckkrafter (höga hastigheter), sk jet switch-mekanism, dvs bildning av strålar nedströms en tubrad, vilka växelvis står ihop och gärisär. Sambandet mellan turbulent kraftspektrum och tubarrangemang med avseende pä vibrationer diskuteras i i 15j, speciellt i samband med gasströmning i ångpannor. Ett plottat samband mellan ett modifierat Strouhaltal. avseende fluktuerande turbulenskrafternas frekvens, och en relation mellan tubdiameter och -delning återges. Avgörande för uppkomsten av vibrationer med större amplitud i samband med turbulens är låg dämpning vid vissa frekvenser i strukturen. Inverkan av fluktuerande krafter pga höggradig turbulens diskuteras också i [451 med utgångspunkt från prov gjorda på högtrycksförvärmare. 2.2 Vibrationer till följd av utifrån kommande Tubvibrationer kan även orsakas på annat sätt än genom strömningen i själva apparaten. Rent mekaniskt kan vibrationer överföras genom anslutande rörledningar innehållande ventiler och annan armatur, se [49] Här rapporteras om tubvibrationer i en mellanövcrhcttarc. där impulserna (mekaniska eller aerodynamiska) troligen alstrats i fuktavskiljarna. Även via höljen kan vibrationer överföras till tubknippet t ex turbinvibrationer till kondensorn. Sebald och Nobles [2] anser dock pä grundval av gjorda mätningar på kondensorer, att dylika vibrationer ej är v sådan omfattning att de kan orsaka tubskador.

12 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Akustiska vibrationer i anslutande rörkretsar och deras siimverkan med stromningsinducerade vibrationer i värmeväxlarna (CO? -gas) har undersökts matematiskt och experimentellt i [40] ("värmeväxlarnas sang" i Chin on Ill-reaktorn). 3. Tubernas e^ensvängningar och faktorer som påverkar dessa Egensvängningarna for en given tub innehållande ett visst fluidum, bestämmes av: material, bär plåtdelning, jämn eller ojämn sådan, spel tub-bärplåtshål, axiell kraft i tuben (pga temperaturspänningar), bärplåttjocklek, anliggningstryck i bärplätshålen. Dessutom inverkar det omgivande mediet genom dess sk virtuella (hydrodynamiska) massa, dvs en del av mediet tankes förbundet med tuben och deltar i dess svängningar. Undersökningar på kondensortuber redovisas i [ Z]. Som väntat resulterar en tätare bärplåtplacering i en ökad egenfrekvens och framförallt mindre amplitud hos tuberna. Inverkan av osymmetriskt placerade b irplåtar har undersökas på en tub stödd av 7 bärplåtar. Det praktiska värdet av ojämn bärplåtdelning anges som tvivelaktigt, d;fc skillnaden i både frekvens cch amplitud inte blev särskilt stor, även om en viss ökad dämpning kan uppnås. af Geijerstam [ 16] har undersökt mekaniskt alstrade vibrationer hos rör på stöd med olika delningar. Han fann för rör upplagt på tre stöd, att dellängderna bör förhålla sig minst som 4:3 för att dämpningen skall bli nämnvärt bättre än vid lika delning. Frekvensen hos röret bestäms dä av vilken del, som anslås (svängningarna åstadkoms genom slag med en träklubba). Vid uppläggning på fyra stöd erhölls en mycket kraftig dämpning vid dellängdförhållandet 3:4:3. Vid

13 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL flera än fyra stöd (prov gjordes med fem stöd) befanns att varannan dellängd bör vara lång och varannan kort för erhållande av bästa dämpning. Ge ij er siarn beräknar vidare matematiskt svängningsformen för en stav på tre stöd med dellängdiörhållandet 6.5:8.5, varvid vidstå^nde svängningsform ernå Hes. Obs! att den kortare delens amplitud blir större än den längre delens. Detta kan synas eg -nomligt och frågan ställs, om en sådan svängning kan vara möjl.g. Även på andra håll har dock visats, att mycket komplexa svängningsformer kan uppkomma vid flera stödpunkter [44,45]. Härvidlag har tubens lagringssätt stor betydelse. Lee [ 17, 18] diskuterar olika bärplätsavstånd i samband med U-tuber. Teoretiskt kommer han fram till att, räknat från tubplåten (där tuberna är inspända), bärplåtdelningen skall avtaga monotont, för att man skall erhålla maxima) egenfrekvens hos tuberna. Vridstyvheten har inverkan på egenfrekvens en hos U-tuber, då dessa svänger i plan vinkelrätt mot bojarnas plan. I regel har sådana svängningar lägre frekvens än svängningar i bojarnas plan. Beräkning av egenfrekvenser hos U-tuber med olika bärplåtdelning har gjorts med finit-element-teknik av Pick och Elliot [44]. Även inverkan av spelen i bärplåtshålen har undersökta av dessa författare, se nästa kapitel. För att möjliggöra montering av tuberna måste ett tillräckligt stort, positivt spel finnas mellan tuberna och bärplåten. När tuberna vibrerar finns alltså risk för nötning av tub- och/eller plåtmaterialet. Denna nötning påverkas bl a av den stötkraft varmed tuben stöter mot bålkanten under vibrationerna.

14 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL-154! Pick och Elliut J44J har beräknat stötkraften för en tub. ii spänd i ena ^ndan och den andra fri med stoppa re på ömse sidor om tuben, med hjälp av finit-element-teknik. Man har då bortsett från lokala deformationer dos tubväggen och stopparna under stöten. Det konstaterades att en stöt i själva verket består av en serie (t^å eller flora) korta stötar tätt efter varandra mot stopparna. Det torde vara av väsentlig betydelse att närmare kartlägga ett sådant sammansatt förlopp i samband med studium av nötningsfenomenet, jtofr (29]. Chen, Rosenberg och Wambsganss j 19] har teoretiskt undersökt vibrationer hos en balk, upplagd pä tre stöd med spel i det mellersta stödet. De använder en bilinjär matematisk modell med problemet uppdelat i två regimer. Den en i regimen har amplituden mindre än spelen vid mittstödet (»topparna) varvid grundtonen för en fritt upplagd balk erhålles. I den andra regimen begränsas amplituden av stopparna vid mitistödet, vilket blir ett extra tandvillkor. Den matematiska behandlingen är omständlig, och hänvisning görs till verk om icke linjär systemanalys (20). På grundval av de erhållna amplitude ma görs även beräkningar av transversalkrafter och böjpåkänningar. Numeriska resultat presenteras för en balk av ovan beskrivet slag med jämnt utbredd, pulserande belastning. Så länge den störande kraftens amplitud ar liten, vibrerar baiken med sin grundton som om mellanstödet ej funnes. Vid stor storkraftamplitud blir svängningarna desamma som vid lagring på tre stöd (utan spel). Vid mellanliggande atnplituder visar förloppet diskontinuiteter inom vissa frekvensområden: när störfrekvensen ökar, ökar vibrationsamplituden upp till ett visst värde vid en viss frekvens, där den språngvis faller till värdena för stora störamplituder och fortsätter efter denna kurva vid ytterligare frekvensökning. Om störfrekvensen äter minskar kommer ett språng tillbaka till den ursprungliga kurvan att ske vid en lägre frekvens. Fig 3 visar detta fenomen. (R/e är ett mått på medelamplituden hos störfunktionen.)

15 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Vikten av att noga känna randvillkoren, dvs lagringssätt eller inspänningsgrad betonas i [ 19]. Detsamma gäller dynamiska strömningskrafter, dvs lift-koefficienten C, (se nedan). Det torde i praktiken ställa sig mycket svårt att bestämma dessa data för en värmeväxlare. De'.ta arbete bör kunna ge ett värdefullt bidrag vid bedömning av hur måttoleranser hos tub och hål inverkar på nötningen. Sebald och Nobles [2] har experimentellt undersökt inverkan av spel i bärpjåtshåjen. För en tub med 1 9 mm ytterdiameter (3/4") har följande diametrala spel undersökts: ö. 0.25, 0.5 och 0.75 mm. Följande ilata har bestämts: frekvens (F) vid max amplitud (resonans), frekvensområde (FO) med signifikant amplitud omkring resonanspunkten samt max amplitud (A ). Dessutom har även amplituden långt utanför resonans (AUR) bestämts. Mätningarna har gjorts på ett spann närmast tubplåten, i vilket tuben är inspänd. I bärplåten betraktas den som inspänd vid spelet = 0. Resultat: spel mm F Hz FO Hz ^tnax mm AUR mm Tublagring inspänd i båda ändar inspänd - lagrad 0, i r _ t r m Man ser tydligt inspänningsgradens betydelse. Med ökande apel sjunker resonansfrekvensen kraftigt. Frekvensbandet för signifikant amplitud breddas kraftigt, dä in spänn ing en i bärplåten släpper, men är sedan rätt oberoende av spelet. Detsamma gäller i stort sett A Amplituden hos icke-resonanta svängningar ökar kontinuerligt med spelet.

16 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Thompson [ 3) jämför resonansfrekvenserna (F) med den beräknade egonfrekvensen (grundfrekvensen) 1 i 2 V w E I g w i = eiasticitetsmodellen - tubtvärsnittets tröghetsmoment = jordaccelerationen = massa av tub med innehåll per längdenhet = ostödd längd K. = för tub, inspänd i ena ändan och lagrad i den andra samt enligt [21] gällande min värdet för grundfrekvensen hos en balk lagrad på flera stöd och insptnd i ändarna. K. = för tub inspänd i båda ändar samt gällande max värdet för grundfrekvensen hos ovan nämnda balk. Dessa båda värden ger beräknade grundfrekvenser = 29 resp 43 Hz, dvs ung motsvarande max spel och O-spel i den experimentella undersökningen. TEMA [22] rekommenderar spel =0.4 mm, vilket alltså kan antas ge en frekvens, som motsvarar medelvärdet mellan dessa båda beräknade värden. Enligt dessa resultat är det alltså väsentligt att ha så litet spel som möjligt i bärplåtshålen, dels för att erhålla hög egenfrekvens med liten amplitud inom ett smalt frekvensband hos tuberna, dels för att hålla nere amplituden hos de icke-resonanta vibrationer, som (förmodligen alltid) förekommer. Experiment har också visat [29] att nötningen av tuben i bärplåtshålen ökar med större spel.

17 AKTIFBOLAGET ATOMENERGI AE-RL-1541 ii av axialkraft i tuberna På grund av att olika delar i en värmeväxlare har olika temperatur, finns alltid möjligheter til! axif-lia krafter i tuberna. Sebald och Nobles j 2] har experimentellt undersökt även hur detta inverkar på vibrationerna. Undersökningen gjordes med ca 1400 N i dragning och lika stor kraft i tryck. Egenfrekvenserna vid max amplitud blev resp 30 Hz. Vid axialkraft = 0 blev motsvarande frekvens Hz. Egenfrekvensen ökar alltså med ökande dragkraft och minskar med ökande tryckkraft i tuben. Man fann också en tendens till breddning av frekvensområdet med signifikant amplitud vid ökande tryckkraft i tuben. Lentz [31) tar analytiskt hänsyn till inverkan av axiellt trvck i tuberna. 2._4 IS-i^llzj-yi^slFJi L t _ni. t _ tu.^ej"ii a _ Dynamiska tryckkrafter från det mot tuberna strömmande mediet bidrar till att ge ett visst anliggningstryck i bärplåtshålen C/ch kan därigenom påverka tubernas egensvängningar. Ett högre anliggningstryck bör verka i samma riktning som en högre grad av inspänning och vice versa. Dessutom har detta tryck direkt samband med vårt problem, därigenom att nötningen av tub eller bärplåt är intimt avhängigt av detsamma. Den resulterande kraften tankes sammansatt av två komponenter, en i strömnings riktningen och en vinkelrätt mot denna. Dessa kraftkomposanter kan då beräknas enligt F_. = C n A fr ( i strömn riktningen; resp 2 F- = C, A -^ ( _ _ strömn riktningen) Cn C]_ A = drag-koefficienten (= motståndskoefficienten) = lift-koefficienten = projicierade arean = dynamiska trycket

18 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Chen 10, 24} har teoretiskt och experimentellt undersökt C. och fått fram samband enligt fig 4 för en viss tubgeometri. En rad andra författare anger olika värden, i stort sett från 0.2 till 1.7 [2]. Steinman [25] föreslår C, = 1.9 C_ vid låga Reynolds tal. Vid höga Re föreslår Sebald & Nobles att kraftbestämningen grundas på motståndskoefficienten C D i stället för C., eftersom tuberna kan vibrera i ett obestämt antal plan genom sin längdaxel. En i (2] på detta sätt gjord beräkning visar att avsevärda krafter och böjpåkänningar kan uppkomma i en tub på grund av dynamiska trycket. Man har härmed också en möjlighet att uppskatta anliggningstrycket i bärplåtshålen, utgående från den beräknade utböjningen F L 3 y = 3I4 - f ' (fritt lagrad tub) eller y = 384 EI (inspänd tub) L El = längd mellan två bärplåtar = tubens böj styvhet Gerlach och Dodge [8] har samlat värden på liftkoefficienten C. från olika författare. De inför en sk effektiv kraftkoefficient C, definierad av ^ C =P.C d 2 k e e där X - tubens vibrationsamplitud d = " ytte rdiam eter L = " längd Q = dynamisk förstärkningsfaktor k = fjäder styvhet Den sk reducerade effektiva kraftkoefficienten C e = C e (rj-- j (w = hastighet vid max \ 0/ amplitud)

19 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL kan sedan skrivas / w \ C = C e I. Re, P, geometri! \ W o / vilket återges i diagram. Denna metod har visat sig användbar i fråga om vibrationer i bälgar, och det hävdas att de grundläggande strömningsfenomenen i sådana är desamma som vid värmeväxlartuber. ^._5 Hydrodynamisk (virtuell) massa Om tätheten hos mediet omkring tuberna icke är försumbar i jämförelse med tätheten hos tub-innehåll, måste en del av detta medium inkluderas i tubens massa, för att därmed ta hänsyn till de hydrodynamiska krafternas inverkan på vibrationerna. I [26] anges hur denna masse beräknas för en tub i ett tubknippe. 4. Parameterkorrelationer för bedömning av risken för tubvibrationer I brist på tillförlitligt underlag för att med säkerhet kunna eliminera vibrationsrisker vid konstruktion av tubvärmeväxlare har några författare bildat relationer av strömnings- och konstruktionsparametrar. Utgående från värdet på dessa relationer kan man erhålla kriterier, huruvida konstruktioner befinner sig i eller utanför riskzonen. Detta kallas även för maximala hastighetsmetoden, då man vid bedömningen utgår från max hastigheten omkring tuberna. Tborngren bildar en relation, vars värde ger det sk "Baffle-type Damage Number" BD "VmV«

20 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL vilket gäller tubskador pga nötning mot tubplåtarna. Dess värde ber vara <- 1 för att inte skador skall uppstå. En annan relation, det sk "Col los ion-type Damage Number" N ^ y2 U \ gäller skador pga sammanstötning mellan närliggande tuber. (Härvid antages att tubernas max utböjning över skrider hälften av fria avståndet mellan tuberna.) N. < 1 för undvikande av sammanstötningsskador. D - tubens ytterdiameter d = " innerdiameter A m - '" tvärsnittsarea B Gj E Fg L S m V = bärplåtens tjocklek - min avstånd mellan tuberna = elastici»etsmodulen för tuberna - faktor för spelet i barplåtei = tublängd mellan bärplåtar = max tillåten utmattningspåkänning = hastighet omkring tuberna. = mediets täthet Av 13 redovisade värmeväxlare hade alla med N eller DU 1 vibrations skador av något slag (8 st). Resten med N RD, N-j. < 1 var felfria. 4._2 En liknande relation bildas av desaa författare med ett sk "Severity number" S -- - V - 2 K D - logaritmiska dekrementet K -- tubernas styvhet»parameter (N/m/m) övriga beteckningar som ovan.

21 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL rör en jämnt belastad tub, lagrad i ändarna blir.. ii>4 El l\ - -' '~"7 5 L tubtvärsnittets yttröghetsmoment (S har alltså dimensiont-n längd). Detta ger S - konst x El Genom att jämföra S-värdet iör apparater som icke haft vibrationsskador med värdet för sådana som haft dylika skador kan ett max tillåtet gränsvärde på S erhållas. Jämförelser har gjorts på ett 30-tal kondensorer av samma konstruktion. Oet rekommenderas att S 2" och som säker gräns ("critical severely") anges S =1.7' S bör beräknas vid svåraste driftförhållanden (max c V ) 4._3 Exskinejt^ochj^aflding^s ton js Jkr it erium J[ 43j Dessa författare har undersökt 19 skadefall, av vilka 16 endast lade tubskador vid bärplåtarna, medan övriga 3 dessutom hade skador på grund av sammanslagning av närliggande tuber. Detta trots att N fid och N. var <. 1 (enligt Thorngrens korrelationer). Slutsatsen lärav är att det är nötningen vid bärplåtarna ("baffle damage") som är kritisk. Författarna menar att Thorngrens kriterium ej är säkert vid medier med låg täthet (gaser), och därför prövas en korrelation, där tätheten ingår. Man fann att sambandet där t* = mediets viskositet, p = tätheten, bildar gränsen mellan säker xon och riskzon, se fig 5.

Vågor. En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport

Vågor. En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport Vågor En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport Vågtyper Transversella Mediets partiklar rör sig vinkelrätt mot vågens riktning.

Läs mer

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Kundts rör - ljudhastigheten i luft Kundts rör - ljudhastigheten i luft Laboration 4, FyL VT00 Sten Hellman FyL 3 00-03-1 Laborationen utförd 00-03-0 i par med Sune Svensson Assisten: Jörgen Sjölin 1. Inledning Syftet med försöket är att

Läs mer

------------ -------------------------------

------------ ------------------------------- TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft

Läs mer

Svängningar och frekvenser

Svängningar och frekvenser Svängningar och frekvenser Vågekvationen för böjvågor Vågekvationen för böjvågor i balkar såväl som plattor härleds med hjälp av elastiska linjens ekvation. Den skiljer sig från de ovanstående genom att

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER I detta experiment ska du mäta graden av dubbelbrytning hos glimmer (en kristall som ofta används i polariserande optiska komponenter). UTRUSTNING Förutom

Läs mer

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Laborationer i byggnadsakustik Osama Hassan 2010-09-07 Byggnadsakustik: Luftljudisolering Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

KOMIHÅG 12: Ekvation för fri dämpad svängning: x + 2"# n

KOMIHÅG 12: Ekvation för fri dämpad svängning: x + 2# n KOMIHÅG 1: ------------------------------------------------------ Ekvation för fri dämpad svängning: x + "# n x + # n x = a, Tre typer av dämpning: Svag, kritisk och stark. 1 ------------------------------------------------------

Läs mer

1. Mekanisk svängningsrörelse

1. Mekanisk svängningsrörelse 1. Mekanisk svängningsrörelse Olika typer av mekaniska svängningar och vågrörelser möter oss överallt i vardagen allt från svajande höghus till telefoner med vibrationen påslagen hör till denna kategori.

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner 2003-07-27 Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet Skrivet av: Hans Beijner 003-07-7 Inledning All text i detta dokument är skyddad enligt lagen om Copyright och får ej användas, kopieras eller citeras

Läs mer

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar Hitta Aspen! Start / Program / Applikationer / AspenTech / Aspen Engineering Suite / Aspen Plus 12.1 / Aspen Plus User Interface Skapa en ny simulering genom

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Vågrörelselära och optik

Vågrörelselära och optik Vågrörelselära och optik Kapitel 14 Harmonisk oscillator 1 Vågrörelselära och optik 2 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator:

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar Skärmdumparna är inte uppdaterade till senaste version av Aspen. Hitta Aspen! Start / All Programs / AspenTech / Process Modeling V8.0 / Aspen Plus / Aspen

Läs mer

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband Experimentella metoder, FK3001 Datorövning: Finn ett samband 1 Inledning Den här övningen går ut på att belysa hur man kan utnyttja dimensionsanalys tillsammans med mätningar för att bestämma fysikaliska

Läs mer

Grundläggande aerodynamik, del 3

Grundläggande aerodynamik, del 3 Grundläggande aerodynamik, del 3 Vingar - planform Vingens virvelsystem Downwash/nedsvep Markeffekt Sidoförhållandets inverkan Vingplanform - stall 1 Vingar Vår betraktelse hittills av 2D-natur (vingprofiler)

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar Hitta Aspen! Start / All Programs / AspenTech / Aspen Engineering Suite / Aspen Plus 2006 / Aspen Plus User Interface Första gången frågar den angående registrering.

Läs mer

Undergraduate research:

Undergraduate research: Undergraduate research: Laboratory experiments with many variables Arne Rosén 1, Magnus Karlsteen 2, Jonathan Weidow 2, Andreas Isacsson 2 and Ingvar Albinsson 1 1 Department of Physics, University of

Läs mer

1.1 Mätning av permittiviteten i vakuum med en skivkondensator

1.1 Mätning av permittiviteten i vakuum med en skivkondensator PERMITTIVITET Inledning Låt oss betrakta en skivkondensator som består av två parallella metalskivor. Då en laddad partikel förflyttas från den ena till den andra skivan får skivorna laddningen +Q och

Läs mer

TENTAMEN I VIBRATIONSANALYS 7,5 hp

TENTAMEN I VIBRATIONSANALYS 7,5 hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 2013 TENTAMEN I VIBRATIONSANALYS 7,5 hp Tentamensdatum: 2 maj 2013 Skrivtid: 9 00-15 00 Skrivsal: Östra Paviljongen,

Läs mer

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren.

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren. 1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren. a) Vad kallas ett sådant materialuppträdande? b) Rita i figuren in vad som händer vid avlastning till spänning = 0 från det markerade tillståndet ( 1,

Läs mer

Malm från Madesjö. Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats Kalmar län, Nybro kn, Madesjö sn, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1.

Malm från Madesjö. Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats Kalmar län, Nybro kn, Madesjö sn, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1. UV GAL PM 2013:01 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Malm från Madesjö Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats Kalmar län, Nybro kn, Madesjö sn, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

BESTÄMNING AV C P /C V FÖR LUFT

BESTÄMNING AV C P /C V FÖR LUFT FYSIK Institutionen för ingenjörsvetenska, fysik och matematik Se00 BESTÄMNING A C P /C FÖR LUFT En av de viktigare storheterna i termodynamiken är värmekaacitetskvoten γ, vilken är kvoten mellan den isobar

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Institutionen för teknik, fysik och matematik Nils Olander och Herje Westman Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Max: 30 p A-uppgifterna 1-8 besvaras genom att ange det korrekta

Läs mer

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual

CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...4 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBBK30...4 2.2 INDATA...5 2.2.1 BETONG & ARMERING...5 2.2.2 LASTER &

Läs mer

Experiment Swedish (Sweden) Studsande kulor - En modell för fasövergångar och instabiliteter

Experiment Swedish (Sweden) Studsande kulor - En modell för fasövergångar och instabiliteter Q2-1 Studsande kulor - En modell för fasövergångar och instabiliteter (10 poäng) Läs de allmänna anvisningarna i det separata kuvertet innan du börjar. Inledning Många ämnen, exempelvis vatten, kan förekomma

Läs mer

Mätningar med avancerade metoder

Mätningar med avancerade metoder Svante Granqvist 2008-11-12 13:41 Laboration i DT2420/DT242V Högtalarkonstruktion Mätningar på högtalare med avancerade metoder Med datorerna och signalprocessningens intåg har det utvecklats nya effektivare

Läs mer

IN Inst. för Fysik och materialvetenskap ---------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUKTION TILL LABORATIONEN INDUKTION ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik 412 96 Göteborg. TME055 Strömningsmekanik 2015-01-16

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik 412 96 Göteborg. TME055 Strömningsmekanik 2015-01-16 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik 412 96 Göteborg TME055 Strömningsmekanik 2015-01-16 Tentamen fredagen den 16 januari 2015 kl 14:00-18:00 Ansvarig lärare: Henrik Ström Ansvarig lärare besöker

Läs mer

1. a) I en fortskridande våg, vad är det som rör sig från sändare till mottagare? Svara med ett ord. (1p)

1. a) I en fortskridande våg, vad är det som rör sig från sändare till mottagare? Svara med ett ord. (1p) Problem Energi. a) I en fortskridande våg, vad är det som rör sig från sändare till mottagare? Svara med ett ord. (p) b) Ge en tydlig förklaring av hur frekvens, period, våglängd och våghastighet hänger

Läs mer

Skivbuckling. Fritt upplagd skiva på fyra kanter. Före buckling. Vid buckling. Lund University / Roberto Crocetti/

Skivbuckling. Fritt upplagd skiva på fyra kanter. Före buckling. Vid buckling. Lund University / Roberto Crocetti/ Skivbuckling Före buckling Fritt upplagd skiva på fyra kanter Vid buckling Axiellt belastad sträva (bredd = b, tjocklek = t) P cr E a I 1 (1 ) Axiellt belastad sträva (bredd = b, tjocklek = t) 1 E I P

Läs mer

Bestämning av hängarkrafter i några av hängarna på Höga Kusten-bron

Bestämning av hängarkrafter i några av hängarna på Höga Kusten-bron Bestämning av hängarkrafter i några av hängarna på Höga Kusten-bron HÅKAN SUNDQUIST RAID KAROUMI CLAES KULLBERG STEFAN TRILLKOTT TRITA-BKN Teknisk Rapport 2005:12 Brobyggnad 2005 ISSN 1103-4289 ISRN Brobyggnad

Läs mer

4 rörelsemängd. en modell för gaser. Innehåll

4 rörelsemängd. en modell för gaser. Innehåll 4 rörelsemängd. en modell för gaser. Innehåll 8 Allmänna gaslagen 4: 9 Trycket i en ideal gas 4:3 10 Gaskinetisk tolkning av temperaturen 4:6 Svar till kontrolluppgift 4:7 rörelsemängd 4:1 8 Allmänna gaslagen

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Föreläsning 17: Jämviktsläge för flexibla system

Föreläsning 17: Jämviktsläge för flexibla system 1 KOMIHÅG 16: --------------------------------- Ellipsbanans storaxel och mekaniska energin E = " mgm 2a ------------------------------------------------------ Föreläsning 17: Jämviktsläge för flexibla

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg. Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta karossmoduler TR08-007 Datum Referens Revision 2008-10-27 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Rolf Lundström Open Skillnaden mellan

Läs mer

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) Tekniska Högskolan i inköping, IK DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) NAMN... 1. Vilken typ av ekvation är detta: ε = d u(x) d x Ange vad de ingående storheterna betyder, inklusive deras dimension i SI-enheter.

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra,

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra, Kontrollås. 81. Medelst kontrollås kunna växlar, spårspärrar och fasta signaler göras beroende av varandra, utan att särskilda ledningar erfordras mellan dem. Kontrollås är i allmänhet så beskaffat, att,

Läs mer

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap...

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... 1 Är vi på rätt väg Idag finns det uppskattningsvis 10 000 tillverkare av fästelement runt om i världen. De tillverkar ca 500 000 olika typer av fästelement till

Läs mer

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER UPPDRAG LiV Optimering bergvärmeanlägg UPPDRAGSNUMMER 0000 UPPDRAGSLEDARE Sten Bäckström UPPRÄTTAD AV Michael Hägg DATUM TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER BAKGRUND Energiutbytet mellan

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN

EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN FYSIKUM Fysikum 21 mars 2005 Stockholms universitet EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN FYSIKLINJEN ÅK1 Vårterminen 2005 Mål I den här laborationen skall du börja med att ställa

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt

Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt Torsten Höglund, KTH, Juni 2007. EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4 behandlar konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt och härrör ursprungligen

Läs mer

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 2013-12-19

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 2013-12-19 Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 013-1-19 Tid och lokal: Torsdag 19 december kl. 14:00-18:00 i byggnad V. Examinator: Elsebeth Schröder (tel 031 77 844). Hjälpmedel: Chalmers-godkänd räknare,

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

Avnötningstest för Herkulit strö

Avnötningstest för Herkulit strö Avnötningstest för Herkulit strö Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/AR/211200 M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services December 2000 1 Innehåll Sid nr Inledning Avnötningsmotstånd

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet.

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet. Avsikten med laborationen är att studera de elektriska ledningsmekanismerna hos i första hand halvledarmaterial. Från mätningar av konduktivitetens temperaturberoende samt Hall-effekten kan en hel del

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration 23 Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT Cirkulär vibration Resistenta mot omgivande aggresiva media Helt obegränsad oljefri drift Nomnell frekvens från 4.00 min -1 till 45.4 min -1 Centrifugal

Läs mer

P R O B L E M

P R O B L E M Tekniska Högskolan i Linköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Dimensioneringmetoder, TMHL09, 2008-08-14 kl 8-12 P R O B L E M med L Ö S N I N G A R Del 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Läs mer

Rotationsrörelse laboration Mekanik II

Rotationsrörelse laboration Mekanik II Rotationsrörelse laboration Mekanik II Utförs av: William Sjöström Oskar Keskitalo Uppsala 2015 04 19 Sida 1 av 10 Sammanfattning För att förändra en kropps rotationshastighet så krävs ett vridmoment,

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen

Läs mer

Laboration Svängningar

Laboration Svängningar Laboration Svängningar Laboranter: Fredrik Olsen Roger Persson Utförande datum: 2007-11-22 Inlämningsdatum: 2007-11-29 Fjäder Högtalarmembran Stativ Fjäder Ultraljudssensor Försökets avsikt Syftet med

Läs mer

E-II. Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten

E-II. Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten Q Sida 1 av 6 Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten Inledning Hur vågor bildas och utbreder sig på en vätskeyta är ett viktigt och välstuderat fenomen. Den återförande kraften på den oscillerande

Läs mer

DELPROV 2/TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR OKTOBER 2003, 08:00-11:00 (Delprov), 08:00-13:00 (Tentamen)

DELPROV 2/TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR OKTOBER 2003, 08:00-11:00 (Delprov), 08:00-13:00 (Tentamen) Joakim Malm Teknisk Vattenresurslära LTH DELPROV /TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR0 4 OKTOBER 003, 08:00-:00 (Delprov), 08:00-3:00 (Tentamen) Tillåtna hjälpmedel: Kom ihåg: För samtliga uppgifter: Rättning:

Läs mer

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Mikael Möller & Anders Olsson Stockholm, 2014 Confidentiality This document contains elements protected by intellectual property rights

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

m 1 =40kg k 1 = 200 kn/m l 0,1 =0.64 m u 0 =5.0 mm x p,1 = X 1 sin ωt + C 1 x p,2 = X 2 sin ωt + C 2,

m 1 =40kg k 1 = 200 kn/m l 0,1 =0.64 m u 0 =5.0 mm x p,1 = X 1 sin ωt + C 1 x p,2 = X 2 sin ωt + C 2, Linköpings tekniska högskola 2016 10 14 IEI/Mekanik och hållfasthetslära Peter Christensen Datorsimuleringsuppgift i Mekanik Y del 1 (TMME12) Syftet med denna uppgift är att simulera hur ett mekaniskt

Läs mer

Textilarmering, av Karin Lundgren. Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017.

Textilarmering, av Karin Lundgren. Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017. Textilarmering, av Karin Lundgren Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017. 7.6 Textilarmering 7.6.1 Allmänt Textilarmering består

Läs mer

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar:

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: 1Mekaniska tätningar 1.1 Inledning och kort historik Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: Kräver läckage för att fungera Relativt hög effektförlust

Läs mer

Grundläggande aerodynamik, del 2

Grundläggande aerodynamik, del 2 Grundläggande aerodynamik, del 2 Mer om vingprofiler Kort om flygplanets anatomi Lyftkraft/lyftkraftskoefficienten, C L Alternativa metoder för lyftkraftsalstring Vingar 1 Vingprofiler Välvd/tjock profil

Läs mer

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 F1-F3: Bärande konstruktioners säkerhet och funktion 1 Krav på konstruktioner Säkerhet mot brott Lokalt (balk, pelare etc får ej brista) Globalt (stabilitet, hus får

Läs mer

Grundläggande aerodynamik, del 5

Grundläggande aerodynamik, del 5 Grundläggande aerodynamik, del 5 Motstånd Totalmotstånd Formmotstånd Gränsskiktstypens inverkan på formmotstånd 1 Motstånd Ett flygplan som rör sig genom luften (gäller alla kroppar) skapar ett visst motstånd,

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology KTH Royal Institute of Technology Nya förbättringsmetoder för ökad livslängd och bättre prestanda Thomas Holmstrand Avdelningen för Lättkonstruktioner Forskargrupp Design och tillverkning av svetsade konstruktioner

Läs mer

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

PTG 2015 Övning 4. Problem 1 PTG 015 Övning 4 1 Problem 1 En frys avger 10 W värme till ett rum vars temperatur är C. Frysens temperatur är 3 C. En isbricka som innehåller 0,5 kg flytande vatten vid 0 C placeras i frysen där den fryser

Läs mer

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse II

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse II Mekanik FK2002m Föreläsning 5 Kraft och rörelse II 2013-09-06 Sara Strandberg SARA STRANDBERG P. 1 FÖRELÄSNING 5 Introduktion Vi har hittills behandlat ganska idealiserade problem, t.ex. system i avsaknad

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Användning av höghållfasta stål har möjliggjort nya typer av konstruktionslösningar. Kunskap om deras möjligheter och begränsningar kan därmed bidra

Läs mer

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag Hjälpmedel: Formelsamling, fysikbok, miniräknare, linjal, sunt förnuft. 7 uppgifter vilka inlämnas på separat papper snyggt och välstrukturerat! Låt oss spela

Läs mer

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista 2012 Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista Siljan Allards AB www.siljanallards.com Siljan Allards är en av Sveriges större tillverkare av rostfri processutrustning; Kombinationen av Ca 30 års erfarenhet

Läs mer

Talets akustik repetition

Talets akustik repetition Pétur Helgason VT 29 Talets akustik repetition 29-3-3 Vad är ljud för någonting? Vi människor lever och rör oss i ett skikt med gas som ligger ovanpå jordens yta. Gasen består av ca 8 % kväve och 2 % syre.

Läs mer

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick.

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick. 10 Vågrörelse Vågor 1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick. y (m) 0,15 0,1 0,05 0-0,05 0 0,5 1 1,5 2 x (m) -0,1-0,15

Läs mer

Våglära och Optik Martin Andersson mading1977@gmail.com

Våglära och Optik Martin Andersson mading1977@gmail.com Våglära och Optik Martin Andersson mading1977@gmail.com A - Våglära (Kapitel 19-21) Innehåll: I - Beskrivning, Egenskaper hos vibrationer och vågor II - Mekaniska vågor ljud I - Beskrivning, egenskaper

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Antennförstärkare för UHF-bandet

Antennförstärkare för UHF-bandet Antennförstärkare för UHF-bandet Radioprojekt 2004 Elektrovetenskap, LTH Mats Rosborn Henrik Kinzel 27 Februari Referat Den här rapporten beskriver arbetet med konstruktion och utvärdering av en fungerande

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

Simulering och reglerteknik för kemister

Simulering och reglerteknik för kemister Simulering och reglerteknik för kemister Gå till http://techteach.no/kybsim/index_eng.htm och gå igenom några av följande exempel. http://techteach.no/kybsim/index_eng.htm Följ gärna de beskrivningarna

Läs mer

1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse

1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse 1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse För att en mekanisk vågrörelse skall kunna uppstå, behövs ett medium, något som rörelsen kan framskrida i. Det kan vara vatten, luft, ett bord, jordskorpan, i princip

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M14x1 3 19 30 0102 Orderbenämning Kännetecken Komfortserie 2 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör N / N0 I BF 11 Befästningsfläns 1/BN 2/BU L+ L- Tekniska

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer