SVF-21 INVERKAN AV VIBRATIONER PA VARMEVAXLARTUBER. LITTERATURUNDERSÖKNING. BOddvingochJMfibtrg. Stucwvfk, Nyköping Ms)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVF-21 INVERKAN AV VIBRATIONER PA VARMEVAXLARTUBER. LITTERATURUNDERSÖKNING. BOddvingochJMfibtrg. Stucwvfk, Nyköping Ms)"

Transkript

1 SVF-21 INVERKAN AV VIBRATIONER PA VARMEVAXLARTUBER. LITTERATURUNDERSÖKNING BOddvingochJMfibtrg Stucwvfk, Nyköping Ms)

2 Influence of vibrations on neat-exchange»" tubes. A literature Sunrary: Curing tm? last few years vibrations in heat-excnar.ce"" t^ses r ave become a no re and more serious problem due to mcre2;ea derar.ds for higher capacities of such components, which, fo^ e.-a^c-'.^, are included in nuclear power plants. 'hese vibrätwns, which are nos t f reauent}y induced b. vorte^ snedaing in the flow around the tubes, may sometimes cause inract fretting on the tubes and/or baffles wher? they are in contact with each other. Fretting nay occur when two S'i^aces -"UD aca^nst 'racft other under rhe influence of a vibrating r -over Ti ent,..re-c: *." amplitudes ars ratner small <nsn ;. Some laboratory experiments nave been reported with a combined impact and sliding novement, which is supposed to take Dlace in ^eat exchangers. The influences of the clearance oetween the tube and baffle-hole surfaces, pressure normal to the contact surface, amplitude, frequency, time, atmosphere (alsc wate*-; have been investigated for various material combinations. The finish of the tube and baffle-hole surfaces as well as the shape of the latter may also have an influence on the fretting phenonfn.n. However, any results from research on this matter have not been found in the literature so far. There are always difficulties in translating the above mentioned laboratory resous into real operating conditions. In order to be able to judge whether a given heat exchanger might be subject to vibrational damages or not a few researchers have derived correlations between different flow-, design- anc material parameters. That, on the basis of the design and actual operating condition^ calculated value of such a correlation, will then indicate the risk of damages due to tube v ; brat ions.

3 Inverkan av vidrationer po värrneväxlartuber Utteraturundersokn i na Sarmanfattmng Vibrationer hos varmeväxiartubei har pe senare t»d bl ; vit -tt s accentuerat problem, vilket sammanhänger ned krav r.~, i^ade ".' e^ hos komponenterna i t ex kärnkraftverk. Dessa tubvibrationer, son oftast induceras av virvel avlosn'nc ' det strötxiande mediet omkring tuberna, leder ibland till naterialnotninr vid kontakt tub-bärolät. Denna nötning (eng. "fretting") uprkcmtner da tvä ytor glider mot varandra under inverkan av en vibrations""örelse, varvid glidningsafiplituderna är mycket snå ( 0.26 mrrj. Experiment har gjorts ned en kombination av stöt- och clidringsrcrelse, y? 1 ket torde vara fallet i vämev.ixlare. Inverkan av ipel.^eilan tub och halkant, normaltryck, amplitud, frekvens, varaktighet, atmosfär (d'ven vatten) har undarsökts för olika maten al kombi nationer. Ytbeskaffenheten hos tuben och halkanten liksom formen hos den sistnämnda torde även ha inverkan pä nötningen, men några undersökningar häröver har ej hittills rapporterats. Att översätta ovannämnda lanoratorieresultat till verkliga driftförhållanden torde alltid innebära svårigheter. För att kunna bedöma, oren given värmeväxlare kan utsättas för vibration r.skador, har nägra forskare 'jppstäilt relationer mellan strömnings-, konstruktions- och material parametrar. De*, på grundval av konstruktionen och aktuella driftsfall fraroraknade värdet av en sådan korrelation far utvisa, om apparaten befinner sig i eller utanför riskzonen vad gäller vibrationer.

4 Litteraturundersökning angående vibrationer i tub- [^ RiJ värmeväxlare och därav förorsakade skador AE.RL-1S41 /4H B Odd\ ing c* n Samman: I for^hnji-ind»- rapport redovisa?, en undersökning v* rif.-i litteratur om vibrationer Oih d^-.tv förorsakade h-v. «' ":' r eller sk nior i tubv.i'rmevaxlare. som pä.s r.tre ar utkommit i okande omfattning. Att antalet havcn-.t okat kraftigt hanger samm<»n rri'd kravet pa allt högre pr- j-tarul (kapacitet Sirömriingshastighoto r. et< ) hos ' ' rrnt-v;ix!."i re och anh ' i komponenter, som ingår i t ex k-irnk r iitve rk. Sildan a haver'*: r far oiu>. svara ekonomisk i kons-k>. < rs. r p. ; i grund av Lin^a driftavbrott och kan i värsta fail ; upphov till svara löijriskador i andra delar, t ex en reaktor. Vibrationerna ho? tuberna, som Sr det känsligast»- konstruktionselementet, induceras ofta av strömningen genom virvelavlösning. Det finns numera teoretiskt och experimen-! tellt underlag för att bestämma frekvensen hos säd m virvelavlösning, och det gäller då i första hand att göra konstruktionen sådan, att tubernas egenfrekvens ligger tillräckligt längt från nämnda frekvens. i Men ofta har vibrationer andra orsaker och kan aldrig helt undvikas, och då är problemet hur sma rörelser hos en tub i bärplåtshilen vid kontakten med hälkanten påverkar materialet (nötning -utmattning). Detta problem utgör tyngdpunkten i denna undersökning. Teoretiska och experimentella undersökningsresultat redovisas betr inverkan av bärplåtsdelning. spel mellan tub och hålkant i bärplåten, axialkraft i tuben o s v på vibrationsbilden, medan däremot undersökningar hur vibrationerna i sin tur påverkar materialet i tub och bärplåt är mera sparsamma. Speciellt en rapport innehåller dock värdefulla resultat betr inverkan av amplitud, frekvens och tubhålspel på materialnötningen. Däremot finns inget undersökt om inverkan av ytornas beskaffenhet (ytfinhet, form etc). Detta Ar en intern ropoort, te IHB 521.

5 ATOMENERGI AE-RL-1541 ii Relationer mellan olika strömnings» och konstruktions» parametrar har uppställts av olika forskare, och med utgångspunkt från värdet pt sådana relationer kan konstruktören bedöma, huruvida en konstruktion ligger i eller utanför riskzonen, vad gäller vibrationer. Några exempel ges på inträffade skador och haverier samt metoder att förhindra sådana. Det rekommenderas att noggrant följa den litteratur som kommer mer och mer på detta område, bevaka symposier o dyl samt att ha kontakt med forskningsinstitutioner och industrier. Värdet av laboratoriemässiga försök kan diskuteras, men kännedom om olika material i nötningshänseende under inverkan av i detta sammanhang aktuella parametrar skulle onekligen kunna vinnas genom sådana. Matningar på apparater i drift (vibrationer, ljudnivå, tryckfall) kan vara av värde för att förebygga eller upptäcka början till större haverier.

6 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Innehållsförteckning sid 1. Inledning t 2. Orsaker till tubrörelser i värmeväxlare Strömnings induce rade vibrationer, Strouhaltal Vibrationer till följd av utifrån kommande impulser 5 3. Tubernas egen svängningar och faktorer som påverkar dessa Inverkan av bärplåtdelning Inverkan av spel i bärplåtsh len Inverkan av axialkraft i tuberna Krafter vinkelrätt mot tuberna Hydrodynamisk (virtuell) massa Parameterkorrelationer för bedömning av risken för tubvibrationer Thorngrens kriterium [ 27j Coit's Peake's fe Lohmeiers kriterium [28] Erskine's och Waddington's kriterium [43] Övriga kriterier Några exempel på vibrations skador och metoder att förhindra sådana Experimentella undersökningar 6.1 Experiment vid Sulzer 6.2 Experiment vid AECL (Atomic Energy of Canada Ltd) Resultat Slutsatser och rekommendationer Referenser 28 Tabeller, figurer

7 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL I. Inledning Föreliggande rapport utgör en resume av litteratur orr«vibrationer hos v.*rmevåxlartub»-r c<. h d*- eventuella t tubjskador. scm kan Lit följden av sådan.:-. vibrationer. Problemet har frär. industrins sid;-. pr< - citerats till vad som händer vid kontakten me-ilan tub 01 h b.trpiat. d.t r ssotningsf'-norrun kan upptr-.d.: eller m«-d andra ord hur inverkar spel. yttinhet. halkantens utformning, aniiggmngst ryck. material, korrosion. vibration3-amplitud och -frekvens pa dess.* :~»T.cm<'r-? Denna studw- har dirior koncentrerats till sådan befintlig litteratur, som p.i något satt h.tr nar.i samband m«-d detta probiftn. Beträffande vibr.it:onir och dara\ :"orani«-daa haverier av nämnda slag i varmevaxi.ire h^r det hittills varit ratt knappt med informerande itteratur. men en hel del har börjat komma fram på senare tid. mtc minst : samband med att allt flera kärnkraftverk tas i drift. Även frän exempelvis kemiska industrin rapporteras okat c.ntal vanmevaxlarhaverier pg» okade prestanda ffloden. hastigheter) hos komponenterna. Inom kraftindustrin synas ånggeneratorer vara mest utsatta for skador, men även betr kondensorer och förvärmare finns risker, speciellt i samband med (lokalt) höga stromnm^shastigheter. En mycket ingående undersökning av befintlig litteratur onr» svängningar i värmeväxlare har gjorts av STAL-LAVAL Turbin AB, Finspång, se ( i]. Troligen i$.r man räkna med såsom ofrånkomligt att värmeväxlartubsr alltid rör sig i bärplåtshålen med ett stundom komplext stöt-glidningsförlopp (2, 29]. Sådana rörelser kan orsakas av det strömmande mediet eller av utifrån kommande impulser (t ex via rörledningar) (40, 49). Vad man konstruktivt får inrikta sig pä är att undvika resonans. I anger nr i referenslistan

8 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Z. Orsaker till tubrörelser i värmeväxlare 2. 1 Strömnings induce rade vibrationer, Strouhaltal Vid ett mediums strömning kring tuber överföres energi från mediet via turbulens och virvlar till vibrationsrörelser hos tuberna. Den elementära mekanismen är den med vitis frekvens fortgående avlösningen av virvlar bakom en tvä ran strömmad tub (Karmånska virvelgatan). Denna frekvens bestämmes av Strouhals tal enligt f. d w med f = virvelavlösningsfrekvensen d w - tubdiametern - strömningshastigheten För en ensam tub är S = 0.2 vid Re = , vilket synes vara väl belagt genom experiment [ 23 mfl]. Vid ett tubknippe blir förhållandena annorlunda. För den ensamma tuben kan det vara värt att observera, att dess svängningsamplitud är obetydlig vid virvelfrekvensen = - tubens egenfrekvens (alltså ingen resonans) 4], Max amplituden erhålles vid f och 1.5 ggr egenfrekvensen, parallellt med resp vinkelrätt mot strömnings riktningen. Detta har Du pin» experiment visat [4], men motsägande resultat anges i många arbeten, där resonans säges uppträda i närheten av virvelfrekvensen. Vid Re > (s k kritiska värdet) inträffar ändringar i virvelavlösningsförloppet[3]. Vid Re» ökar virvelfrekvensen omedelbart efter Re,. för att sedan snabbt gå mot noll. Vid Re > ^ återkommer virvelavlösningen (s k transkritiska området), och dess frekvens är här proportionellt högre än i underkritiska området [ 5]. Inom transkritiska området uppger Ro»hko Strouhaltalet vara konstant och = 0. 27, Enligt [ 6, 7,8) sammanfaller f och tubens egensvängningstal, då i närmar sig det senare och är alltså konstant inom

9 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL ett visst hastighetscmråde. Då hastigheten okas over en viss grans, återgår f till det ursprungligt sambandet med S (sk "lock-in"-effekt). Vi skall ej vidare uppehålla oss vid en enstaka tub, utan i stället studera fenomenen i dett tubknippe. På grund avtubernas ömsesidiga inverkan samt växelverkan meå strömningen blir vibrationsbilden mycket komplicerad. Svängningarna kan vara av i huvudsak tre olika slag fria svängningar, pätvungna. stokastiska svängningar (brus). Dessutom kan akustiska svängningar äga rum. Strouhal-tal«'t for tubknippen har undersökts av Chen och visas i fig 1 för zirk-zackställda resp paralldistäilda tuber 9. 10]. Det är en funktion av tubdelningen i både longitudinell och transversell led. Endast om tubdelningen i en tubrad, vinkelrätt mot strömningsriktningen, är > 2 a 3 tubdiametrar, kan man betrakta virvelgatorna bakom tuberna som alstrade av en ensam tub. En sådan gles tubplacering torde höra till undantagna i normala värmeväxlare, varför diagrammen (fig 1) torde vara mycket användbara vid konstruktionsarbetet för att bestämma virvel avlösningsfrekvensen. Denna får ej ligga nära tubernas egenfrekvens, då risk för resonans föreligger. Även König och Gregorig samt Clasen och Gregorig [il, 12] presenterar samband mellan Strouhaltal och tubdelning för zick-zackställda resp parallellställda tuber (fig 2). Avvikelsen gentemot Chens resultat förklaras i huvudsak bero på försöks- och mättekniska svårigheter. För konaensorer föreslår 2J ett Strouhaltal för de yttre tuberna i tubplanet, medan för de innerst belägna tuberna föreslås Sebald och Nobles [2] anser dock, att vibrationer relaterade till Karmån-virvlar knappast fört kommer i kondensorer, utan att i stället höga trömningshastigheter (ibland = ljudhastighet) ger dynamiska krafter, som orsakar vibrationer. Det betonas, att kondensortuber vibrerar under alla driftförhållanden och att såväl fria som påtvungna svängningar äger rum.

10 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL-lMl Pätvungna svängningar kan vara antingen rescnanta eller icke resonanta. beroende pä störkrafternas spektrum. Fria svängningar har den elastiska strukturens egenfrekvens. Livesey och Dye [ 13, 42] har i vindtunnel undersökt rörelsemönstret hos enskilda tuber i en tubrad vinkelrätt mot strömningsriktningen. Vid försök med enbart två tuber bredvid varandra erhölls S{ tronhals tal) vid förhållandet gapet mellan tuberna (G)/tubdiametern (D) > 1.4 eller samma som för en ensam tub. Vid G/D < 1 erhölls två skilda vibrations-moder: vid lägre strömningshastigheter var svängningarna fasförskjutna, medan vid högre hastigheter de var i fas och tuberna ständigt parallella. I ett annat försök undersöktes 12 tuber bredvid varandra med 1" delning eller G/D = Vibrationer ägde rum inom området > S > 0. 26, motsvarande 1640 «- Re < Som förut erhölls två olika vibrationer: fasförskjutna vid låga hastigheter för två närliggande tuber, medan vid högre hastigheter samtliga tuber vibrerade i fas. Vid de högsta hastigheterna syntes dock de fasförskjutna vibrationerna återkomma och bli den dominerande formen. Vid vissa hastigheter erhölls blandade svängningar, t ex i grupper om tre tuber vibrerade de båda yttertubema fasförskjutna och vinkelrätt mot strömningsriktningen, medan mitt-tuben vibrerade i strömningsriktningen, eller också som yttertubema i fas, medan mitt-tuben hade en cirkulär rörelie. Den övervägande rörelseriktningen var dock vinkelrätt mot strömningsriktningen i samtliga försök. Slutsatsen blir att tuberna i en värmeväxlare med spel i skärmplåtarna har ett komplicerat rörelsemonster, som förmodligen mera i detalj måste kartläggas för att man närmare skall kunnj penetrera nötningsfenomenet, se ref [29].

11 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL En ingående undersökning av tubens rörelser har gjorts i 14]. bl a med hjälp av oscilloskyp i en experimentuppställning. Här framhålles också att Karman-vi rvelavlösning endast är en av många orsaker till vibrationer; övriga orsaker är turbulenta tryckvariationer i tubknippet, dynamiska tryckkrafter (höga hastigheter), sk jet switch-mekanism, dvs bildning av strålar nedströms en tubrad, vilka växelvis står ihop och gärisär. Sambandet mellan turbulent kraftspektrum och tubarrangemang med avseende pä vibrationer diskuteras i i 15j, speciellt i samband med gasströmning i ångpannor. Ett plottat samband mellan ett modifierat Strouhaltal. avseende fluktuerande turbulenskrafternas frekvens, och en relation mellan tubdiameter och -delning återges. Avgörande för uppkomsten av vibrationer med större amplitud i samband med turbulens är låg dämpning vid vissa frekvenser i strukturen. Inverkan av fluktuerande krafter pga höggradig turbulens diskuteras också i [451 med utgångspunkt från prov gjorda på högtrycksförvärmare. 2.2 Vibrationer till följd av utifrån kommande Tubvibrationer kan även orsakas på annat sätt än genom strömningen i själva apparaten. Rent mekaniskt kan vibrationer överföras genom anslutande rörledningar innehållande ventiler och annan armatur, se [49] Här rapporteras om tubvibrationer i en mellanövcrhcttarc. där impulserna (mekaniska eller aerodynamiska) troligen alstrats i fuktavskiljarna. Även via höljen kan vibrationer överföras till tubknippet t ex turbinvibrationer till kondensorn. Sebald och Nobles [2] anser dock pä grundval av gjorda mätningar på kondensorer, att dylika vibrationer ej är v sådan omfattning att de kan orsaka tubskador.

12 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Akustiska vibrationer i anslutande rörkretsar och deras siimverkan med stromningsinducerade vibrationer i värmeväxlarna (CO? -gas) har undersökts matematiskt och experimentellt i [40] ("värmeväxlarnas sang" i Chin on Ill-reaktorn). 3. Tubernas e^ensvängningar och faktorer som påverkar dessa Egensvängningarna for en given tub innehållande ett visst fluidum, bestämmes av: material, bär plåtdelning, jämn eller ojämn sådan, spel tub-bärplåtshål, axiell kraft i tuben (pga temperaturspänningar), bärplåttjocklek, anliggningstryck i bärplätshålen. Dessutom inverkar det omgivande mediet genom dess sk virtuella (hydrodynamiska) massa, dvs en del av mediet tankes förbundet med tuben och deltar i dess svängningar. Undersökningar på kondensortuber redovisas i [ Z]. Som väntat resulterar en tätare bärplåtplacering i en ökad egenfrekvens och framförallt mindre amplitud hos tuberna. Inverkan av osymmetriskt placerade b irplåtar har undersökas på en tub stödd av 7 bärplåtar. Det praktiska värdet av ojämn bärplåtdelning anges som tvivelaktigt, d;fc skillnaden i både frekvens cch amplitud inte blev särskilt stor, även om en viss ökad dämpning kan uppnås. af Geijerstam [ 16] har undersökt mekaniskt alstrade vibrationer hos rör på stöd med olika delningar. Han fann för rör upplagt på tre stöd, att dellängderna bör förhålla sig minst som 4:3 för att dämpningen skall bli nämnvärt bättre än vid lika delning. Frekvensen hos röret bestäms dä av vilken del, som anslås (svängningarna åstadkoms genom slag med en träklubba). Vid uppläggning på fyra stöd erhölls en mycket kraftig dämpning vid dellängdförhållandet 3:4:3. Vid

13 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL flera än fyra stöd (prov gjordes med fem stöd) befanns att varannan dellängd bör vara lång och varannan kort för erhållande av bästa dämpning. Ge ij er siarn beräknar vidare matematiskt svängningsformen för en stav på tre stöd med dellängdiörhållandet 6.5:8.5, varvid vidstå^nde svängningsform ernå Hes. Obs! att den kortare delens amplitud blir större än den längre delens. Detta kan synas eg -nomligt och frågan ställs, om en sådan svängning kan vara möjl.g. Även på andra håll har dock visats, att mycket komplexa svängningsformer kan uppkomma vid flera stödpunkter [44,45]. Härvidlag har tubens lagringssätt stor betydelse. Lee [ 17, 18] diskuterar olika bärplätsavstånd i samband med U-tuber. Teoretiskt kommer han fram till att, räknat från tubplåten (där tuberna är inspända), bärplåtdelningen skall avtaga monotont, för att man skall erhålla maxima) egenfrekvens hos tuberna. Vridstyvheten har inverkan på egenfrekvens en hos U-tuber, då dessa svänger i plan vinkelrätt mot bojarnas plan. I regel har sådana svängningar lägre frekvens än svängningar i bojarnas plan. Beräkning av egenfrekvenser hos U-tuber med olika bärplåtdelning har gjorts med finit-element-teknik av Pick och Elliot [44]. Även inverkan av spelen i bärplåtshålen har undersökta av dessa författare, se nästa kapitel. För att möjliggöra montering av tuberna måste ett tillräckligt stort, positivt spel finnas mellan tuberna och bärplåten. När tuberna vibrerar finns alltså risk för nötning av tub- och/eller plåtmaterialet. Denna nötning påverkas bl a av den stötkraft varmed tuben stöter mot bålkanten under vibrationerna.

14 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL-154! Pick och Elliut J44J har beräknat stötkraften för en tub. ii spänd i ena ^ndan och den andra fri med stoppa re på ömse sidor om tuben, med hjälp av finit-element-teknik. Man har då bortsett från lokala deformationer dos tubväggen och stopparna under stöten. Det konstaterades att en stöt i själva verket består av en serie (t^å eller flora) korta stötar tätt efter varandra mot stopparna. Det torde vara av väsentlig betydelse att närmare kartlägga ett sådant sammansatt förlopp i samband med studium av nötningsfenomenet, jtofr (29]. Chen, Rosenberg och Wambsganss j 19] har teoretiskt undersökt vibrationer hos en balk, upplagd pä tre stöd med spel i det mellersta stödet. De använder en bilinjär matematisk modell med problemet uppdelat i två regimer. Den en i regimen har amplituden mindre än spelen vid mittstödet (»topparna) varvid grundtonen för en fritt upplagd balk erhålles. I den andra regimen begränsas amplituden av stopparna vid mitistödet, vilket blir ett extra tandvillkor. Den matematiska behandlingen är omständlig, och hänvisning görs till verk om icke linjär systemanalys (20). På grundval av de erhållna amplitude ma görs även beräkningar av transversalkrafter och böjpåkänningar. Numeriska resultat presenteras för en balk av ovan beskrivet slag med jämnt utbredd, pulserande belastning. Så länge den störande kraftens amplitud ar liten, vibrerar baiken med sin grundton som om mellanstödet ej funnes. Vid stor storkraftamplitud blir svängningarna desamma som vid lagring på tre stöd (utan spel). Vid mellanliggande atnplituder visar förloppet diskontinuiteter inom vissa frekvensområden: när störfrekvensen ökar, ökar vibrationsamplituden upp till ett visst värde vid en viss frekvens, där den språngvis faller till värdena för stora störamplituder och fortsätter efter denna kurva vid ytterligare frekvensökning. Om störfrekvensen äter minskar kommer ett språng tillbaka till den ursprungliga kurvan att ske vid en lägre frekvens. Fig 3 visar detta fenomen. (R/e är ett mått på medelamplituden hos störfunktionen.)

15 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Vikten av att noga känna randvillkoren, dvs lagringssätt eller inspänningsgrad betonas i [ 19]. Detsamma gäller dynamiska strömningskrafter, dvs lift-koefficienten C, (se nedan). Det torde i praktiken ställa sig mycket svårt att bestämma dessa data för en värmeväxlare. De'.ta arbete bör kunna ge ett värdefullt bidrag vid bedömning av hur måttoleranser hos tub och hål inverkar på nötningen. Sebald och Nobles [2] har experimentellt undersökt inverkan av spel i bärpjåtshåjen. För en tub med 1 9 mm ytterdiameter (3/4") har följande diametrala spel undersökts: ö. 0.25, 0.5 och 0.75 mm. Följande ilata har bestämts: frekvens (F) vid max amplitud (resonans), frekvensområde (FO) med signifikant amplitud omkring resonanspunkten samt max amplitud (A ). Dessutom har även amplituden långt utanför resonans (AUR) bestämts. Mätningarna har gjorts på ett spann närmast tubplåten, i vilket tuben är inspänd. I bärplåten betraktas den som inspänd vid spelet = 0. Resultat: spel mm F Hz FO Hz ^tnax mm AUR mm Tublagring inspänd i båda ändar inspänd - lagrad 0, i r _ t r m Man ser tydligt inspänningsgradens betydelse. Med ökande apel sjunker resonansfrekvensen kraftigt. Frekvensbandet för signifikant amplitud breddas kraftigt, dä in spänn ing en i bärplåten släpper, men är sedan rätt oberoende av spelet. Detsamma gäller i stort sett A Amplituden hos icke-resonanta svängningar ökar kontinuerligt med spelet.

16 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Thompson [ 3) jämför resonansfrekvenserna (F) med den beräknade egonfrekvensen (grundfrekvensen) 1 i 2 V w E I g w i = eiasticitetsmodellen - tubtvärsnittets tröghetsmoment = jordaccelerationen = massa av tub med innehåll per längdenhet = ostödd längd K. = för tub, inspänd i ena ändan och lagrad i den andra samt enligt [21] gällande min värdet för grundfrekvensen hos en balk lagrad på flera stöd och insptnd i ändarna. K. = för tub inspänd i båda ändar samt gällande max värdet för grundfrekvensen hos ovan nämnda balk. Dessa båda värden ger beräknade grundfrekvenser = 29 resp 43 Hz, dvs ung motsvarande max spel och O-spel i den experimentella undersökningen. TEMA [22] rekommenderar spel =0.4 mm, vilket alltså kan antas ge en frekvens, som motsvarar medelvärdet mellan dessa båda beräknade värden. Enligt dessa resultat är det alltså väsentligt att ha så litet spel som möjligt i bärplåtshålen, dels för att erhålla hög egenfrekvens med liten amplitud inom ett smalt frekvensband hos tuberna, dels för att hålla nere amplituden hos de icke-resonanta vibrationer, som (förmodligen alltid) förekommer. Experiment har också visat [29] att nötningen av tuben i bärplåtshålen ökar med större spel.

17 AKTIFBOLAGET ATOMENERGI AE-RL-1541 ii av axialkraft i tuberna På grund av att olika delar i en värmeväxlare har olika temperatur, finns alltid möjligheter til! axif-lia krafter i tuberna. Sebald och Nobles j 2] har experimentellt undersökt även hur detta inverkar på vibrationerna. Undersökningen gjordes med ca 1400 N i dragning och lika stor kraft i tryck. Egenfrekvenserna vid max amplitud blev resp 30 Hz. Vid axialkraft = 0 blev motsvarande frekvens Hz. Egenfrekvensen ökar alltså med ökande dragkraft och minskar med ökande tryckkraft i tuben. Man fann också en tendens till breddning av frekvensområdet med signifikant amplitud vid ökande tryckkraft i tuben. Lentz [31) tar analytiskt hänsyn till inverkan av axiellt trvck i tuberna. 2._4 IS-i^llzj-yi^slFJi L t _ni. t _ tu.^ej"ii a _ Dynamiska tryckkrafter från det mot tuberna strömmande mediet bidrar till att ge ett visst anliggningstryck i bärplåtshålen C/ch kan därigenom påverka tubernas egensvängningar. Ett högre anliggningstryck bör verka i samma riktning som en högre grad av inspänning och vice versa. Dessutom har detta tryck direkt samband med vårt problem, därigenom att nötningen av tub eller bärplåt är intimt avhängigt av detsamma. Den resulterande kraften tankes sammansatt av två komponenter, en i strömnings riktningen och en vinkelrätt mot denna. Dessa kraftkomposanter kan då beräknas enligt F_. = C n A fr ( i strömn riktningen; resp 2 F- = C, A -^ ( _ _ strömn riktningen) Cn C]_ A = drag-koefficienten (= motståndskoefficienten) = lift-koefficienten = projicierade arean = dynamiska trycket

18 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL Chen 10, 24} har teoretiskt och experimentellt undersökt C. och fått fram samband enligt fig 4 för en viss tubgeometri. En rad andra författare anger olika värden, i stort sett från 0.2 till 1.7 [2]. Steinman [25] föreslår C, = 1.9 C_ vid låga Reynolds tal. Vid höga Re föreslår Sebald & Nobles att kraftbestämningen grundas på motståndskoefficienten C D i stället för C., eftersom tuberna kan vibrera i ett obestämt antal plan genom sin längdaxel. En i (2] på detta sätt gjord beräkning visar att avsevärda krafter och böjpåkänningar kan uppkomma i en tub på grund av dynamiska trycket. Man har härmed också en möjlighet att uppskatta anliggningstrycket i bärplåtshålen, utgående från den beräknade utböjningen F L 3 y = 3I4 - f ' (fritt lagrad tub) eller y = 384 EI (inspänd tub) L El = längd mellan två bärplåtar = tubens böj styvhet Gerlach och Dodge [8] har samlat värden på liftkoefficienten C. från olika författare. De inför en sk effektiv kraftkoefficient C, definierad av ^ C =P.C d 2 k e e där X - tubens vibrationsamplitud d = " ytte rdiam eter L = " längd Q = dynamisk förstärkningsfaktor k = fjäder styvhet Den sk reducerade effektiva kraftkoefficienten C e = C e (rj-- j (w = hastighet vid max \ 0/ amplitud)

19 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL kan sedan skrivas / w \ C = C e I. Re, P, geometri! \ W o / vilket återges i diagram. Denna metod har visat sig användbar i fråga om vibrationer i bälgar, och det hävdas att de grundläggande strömningsfenomenen i sådana är desamma som vid värmeväxlartuber. ^._5 Hydrodynamisk (virtuell) massa Om tätheten hos mediet omkring tuberna icke är försumbar i jämförelse med tätheten hos tub-innehåll, måste en del av detta medium inkluderas i tubens massa, för att därmed ta hänsyn till de hydrodynamiska krafternas inverkan på vibrationerna. I [26] anges hur denna masse beräknas för en tub i ett tubknippe. 4. Parameterkorrelationer för bedömning av risken för tubvibrationer I brist på tillförlitligt underlag för att med säkerhet kunna eliminera vibrationsrisker vid konstruktion av tubvärmeväxlare har några författare bildat relationer av strömnings- och konstruktionsparametrar. Utgående från värdet på dessa relationer kan man erhålla kriterier, huruvida konstruktioner befinner sig i eller utanför riskzonen. Detta kallas även för maximala hastighetsmetoden, då man vid bedömningen utgår från max hastigheten omkring tuberna. Tborngren bildar en relation, vars värde ger det sk "Baffle-type Damage Number" BD "VmV«

20 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL vilket gäller tubskador pga nötning mot tubplåtarna. Dess värde ber vara <- 1 för att inte skador skall uppstå. En annan relation, det sk "Col los ion-type Damage Number" N ^ y2 U \ gäller skador pga sammanstötning mellan närliggande tuber. (Härvid antages att tubernas max utböjning över skrider hälften av fria avståndet mellan tuberna.) N. < 1 för undvikande av sammanstötningsskador. D - tubens ytterdiameter d = " innerdiameter A m - '" tvärsnittsarea B Gj E Fg L S m V = bärplåtens tjocklek - min avstånd mellan tuberna = elastici»etsmodulen för tuberna - faktor för spelet i barplåtei = tublängd mellan bärplåtar = max tillåten utmattningspåkänning = hastighet omkring tuberna. = mediets täthet Av 13 redovisade värmeväxlare hade alla med N eller DU 1 vibrations skador av något slag (8 st). Resten med N RD, N-j. < 1 var felfria. 4._2 En liknande relation bildas av desaa författare med ett sk "Severity number" S -- - V - 2 K D - logaritmiska dekrementet K -- tubernas styvhet»parameter (N/m/m) övriga beteckningar som ovan.

21 AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-RL rör en jämnt belastad tub, lagrad i ändarna blir.. ii>4 El l\ - -' '~"7 5 L tubtvärsnittets yttröghetsmoment (S har alltså dimensiont-n längd). Detta ger S - konst x El Genom att jämföra S-värdet iör apparater som icke haft vibrationsskador med värdet för sådana som haft dylika skador kan ett max tillåtet gränsvärde på S erhållas. Jämförelser har gjorts på ett 30-tal kondensorer av samma konstruktion. Oet rekommenderas att S 2" och som säker gräns ("critical severely") anges S =1.7' S bör beräknas vid svåraste driftförhållanden (max c V ) 4._3 Exskinejt^ochj^aflding^s ton js Jkr it erium J[ 43j Dessa författare har undersökt 19 skadefall, av vilka 16 endast lade tubskador vid bärplåtarna, medan övriga 3 dessutom hade skador på grund av sammanslagning av närliggande tuber. Detta trots att N fid och N. var <. 1 (enligt Thorngrens korrelationer). Slutsatsen lärav är att det är nötningen vid bärplåtarna ("baffle damage") som är kritisk. Författarna menar att Thorngrens kriterium ej är säkert vid medier med låg täthet (gaser), och därför prövas en korrelation, där tätheten ingår. Man fann att sambandet där t* = mediets viskositet, p = tätheten, bildar gränsen mellan säker xon och riskzon, se fig 5.

Mätteknik för koldioxidutsläpp

Mätteknik för koldioxidutsläpp Peter Lau, Lennart Gustavsson, Bertil Magnusson, Gunn-Mari Löfdahl Mätteknik för koldioxidutsläpp principer och kostnader för övervakning inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter för koldioxid

Läs mer

Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare

Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare Författare Handledare Lars Moberg, Lunds Tekniska Högskola Pontus Holmström, Stainless Engineering AB Mohsen Assadi, Institutionen för

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1970 Ett "underhållsnummer" örlogsmannasällskapets sammanträde den 10 mars i Karlskrona ägnades huvudsakligen åt tekniska underhållsfrågor. Detta problemkomplex tenderar

Läs mer

Förutsättningar för experimentella studier av vätskesidiga panntubsprocesser

Förutsättningar för experimentella studier av vätskesidiga panntubsprocesser F O R S K N I N G S R A P P O R T Förutsättningar för experimentella studier av vätskesidiga panntubsprocesser Författare; Magnus Nordling KIMAB-2008-124 Status Slutrapport, Öppen Swerea KIMAB AB Box 55970,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

Värmeåtervinning vid papperstorkning

Värmeåtervinning vid papperstorkning Värmeåtervinning vid papperstorkning Undersökning av värmeåtervinningens och torkkåpans kondition vid pappersmaskinens torkparti utfört på SCA Packaging i Obbola Håkan Jonsson Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Luftvärmeväxlare med låg ljudnivå - även i symbios med solfångare

Luftvärmeväxlare med låg ljudnivå - även i symbios med solfångare Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik Luftvärmeväxlare med låg ljudnivå - även i symbios med solfångare Heat exchanger with low sound emission even in symbiosis with a solar collector

Läs mer

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 --

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Vindkraft i skog Produktionsförutsättningar och externa faktorer Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Sammanfattning År 2002 sattes ett planeringsmål upp för att öka andelen förnyelsebar energi i Sverige.

Läs mer

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker ISRN LUTMDN/TMHP 07/5159 SE ISSN 0282-1990 Småskalig Vattenkraft Anna Ranmarker Thesis for the Degree of Master of Science Division of Efficient Energy Systems Department of Energy Sciences Faculty of

Läs mer

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m Kontaktperson Christian Simmons 2013-03-21 PX29048 1 (25) Energiteknik, akustik 010-516 50 27 christian.simmons@sp.se Er referens Patrik Hultstrand Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning Enheten

Läs mer

Frågor och svar inom Eurokoder

Frågor och svar inom Eurokoder Frågor och svar inom Eurokoder Version 2 SEPTEMBER 2012 Innehållsförteckning Allmänna frågor... 04 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler... 08 SS-EN 1991 Laster... 13 SS-EN 1992 Betongkonstruktioner...

Läs mer

Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer

Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer UPTEC STS06 007 Examensarbete 20 p Mars 2006 Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer Anders Karlsson Abstract Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen?

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 HT 2009 Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Handledare: Måns Kjelsson Författare:

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

Delprojekt 3: Bestämning av defektstorlek med ultraljud

Delprojekt 3: Bestämning av defektstorlek med ultraljud NORDTEST NDT-PROGRAM Delprojekt 3: Bestämning av defektstorlek med ultraljud Tommy Zetterwall SA/FoU - RAPPORT 89/08 AB STATENS ANLÄGGNINGSPROVNING The Swedish Plant Inspectorate Box 49306 S-100 28 Stockholm

Läs mer

Vindkraft på Åland. Linus Bergström. En uppskattning av produktion och ekonomi

Vindkraft på Åland. Linus Bergström. En uppskattning av produktion och ekonomi Vindkraft på Åland En uppskattning av produktion och ekonomi Linus Bergström Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas) Sammanfattning En vindkraftsetablering

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Fuktåterföring i roterande värmeväxlare

Fuktåterföring i roterande värmeväxlare Fuktåterföring i roterande värmeväxlare Moisture feedback in rotating heat exchanger Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Diana Malm AK-Konsult indoor air AB Anders Kumlin AK-Konsult indoor air AB Jenny

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor Projektpublikation nr 22 R nr 11, augusti 25 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor En jämförande systemanalys avsee exergi, miljöpåverkan

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Lågtemperaturdriven absorptionskylmaskin - Rapport över ett projekt inom programmen Klimat 21 och Effektivare Kyl och Värmepumpssystem, 2003-09-24 Fredrik

Läs mer

Ljudreducering av värmepump

Ljudreducering av värmepump Ljudreducering av värmepump Sound attenuation of heat pump Växjö maj 2008 Examensarbete nr: TD XXX/2006 Hugo Knutsson Steve S. Johansson Sven Runesson Avdelningen för teknik och design CTC Enertech AB

Läs mer

Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT. Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003

Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT. Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 VINDKRAFT Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 Sammanställd av Åsa Elmqvist TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Värmepumpar och elkvalitet

Värmepumpar och elkvalitet Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Förord Föreliggande rapport är en förstudie

Läs mer

M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16

M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16 SEKTIONEN FÖR DETONIK OCH FÖRBRÄNNING The Swedish Section for Detonics and Combustion affiliated with The Combustion Institute (www.combustioninstitute.org) M E D D E L A N D E 2/2011 2011-10-16 Ny medlem

Läs mer

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092 Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Förord Den information som finns om långtidsegenskaperna hos geosynteter är inte alltid lätt

Läs mer

Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon

Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon En studie om utökat användande av hjulskadedetektorer i det proaktiva underhållsarbetet Kandidatarbete i Tillämpad mekanik KARL BÄCKSTEDT ERIK KARLSSON PHILIP

Läs mer

Studie av Karlskogas fjärrvärmenät för att sänka

Studie av Karlskogas fjärrvärmenät för att sänka Studie av Karlskogas fjärrvärmenät för att sänka returtemperaturen Studies of Karlskoga district heating system to reduce the return temperature Malin Dahlsberg Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Läs mer

FYSIKALISKA FENOMEN VID KXRNLAOONI NGSEXaOS I ONER MARK OCH I NÄRHETEN AV MARKYTAN

FYSIKALISKA FENOMEN VID KXRNLAOONI NGSEXaOS I ONER MARK OCH I NÄRHETEN AV MARKYTAN FOA 4 Rapport C 4568-A1 Man 1974 "IP 1 å FYSIKALISKA FENOMEN VID KXRNLAOONI NGSEXaOS I ONER MARK OCH I NÄRHETEN AV MARKYTAN B Oscarsson i. föfiflvahetfl FORSKIIiaSAISTALT AVD IL I J IT 0 4. Kjfj&Mf /-

Läs mer