Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i Venue Retail GROUP AB (publ) emission 2009

2 Villkor för emissionen i sammandrag Teckning med företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag: 25 maj 2009 Rätt att teckna konvertibler medförande tvingande konvertering sker med stöd av teckningsrätter. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare erhåller teckningsrätter. Aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A eller B. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel medförande tvingande konvertering med ett nominellt belopp om 14 öre. 14 öre per konvertibel, vilket motsvarar nominellt belopp Teckningstid: 28 maj 11 juni 2009 Handel med teckningsrätter: Handel med betald tecknad unit (BTU): Lånebelopp: 28 maj 8 juni 2009 Venue Retail Group-aktien Handelsplats: Aktiens kortnamn: ISIN-kod: 28 maj till att Bolagsverket registrerat emissionen, vilket beräknas ske i början av juli 2009 Lånebeloppet avseende Företrädesemissionen uppgår till ,80 SEK. NASDAQ OMX Stockholm VRG B SE Konvertibeln medförande tvingande konvertering Handelsplats: Konvertibelns kortnamn: ISIN-kod: NASDAQ OMX Stockholm eller annan handelsplats VRG KV 1 B SE Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport sept 2008 maj 2009: 30 juni 2009 Delårsrapport sept 2008 aug 2009: 15 oktober 2009 Definitioner Med Venue Retail Group eller Bolaget avses i detta prospekt Venue Retail Group AB, organisationsnummer , eller, beroende på sammanhang, den koncern vari Venue Retail Group AB är moderbolag. Med Venuekoncernen eller koncernen avses den koncern vari Venue Retail Group AB är moderbolag. Där det tidigare affärsområdet Wedins avses anges detta särskilt. Venue Retail Group AB är ett publikt bolag. Upprättande och registrering av prospekt Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Venue Retail Group med anledning av föreliggande emission av konvertibler medförande tvingande konvertering i Bolaget. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (Prospektförordningen). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Erbjudandet att teckna konvertibler medförande tvingande konvertering i Venue Retail Group enligt detta prospekt riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Konvertibler medförande tvingande konvertering som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller motsvarande lag i annat land. Historisk och framtidsinriktad information Detta prospekt innehåller historisk marknadsinformation. I de fall information har hämtats från externa källor ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörda källor, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden har lämnats av styrelsen för Venue Retail Group och är baserad på nuvarande förhållanden. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet då den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Finansiell rådgivare Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med föreliggande emission och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta prospekt. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Erik Penser Bankaktiebolag agerar även emissionsinstitut med anledning av föreliggande emission. Tvist Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på detta prospekt. Noteras bör även att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för eventuella rättegångskostnader, däribland översättning av prospektet i förekommande fall.

3 Innehåll 2 Sammanfattning 6 Riskfaktorer 9 Beskrivning av erbjudandet 10 Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering 12 Bakgrund och motiv 13 Villkor och anvisningar 17 VD har ordet 18 Marknadsöversikt 21 Affärsidé, mål och strategi 22 Verksamhetsbeskrivning 33 Finansiell utveckling i sammandrag 39 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 41 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 43 Aktiekapital och ägarförhållanden 46 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 49 Bolagsstyrning 51 Bolagsordning 52 Legala frågor och kompletterande information 54 Villkor för konvertibla förlagslån av serie 2009/ Vissa skattefrågor i Sverige 58 Delårsrapport september 2008 februari Handlingar införlivade genom hänvisning 73 Adresser

4 sammanfattning Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut att investera i Venue Retail Group skall baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. Observera att det civilrättsliga ansvar som kan åläggas de personer som upprättat sammanfattningen endast kan göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar i prospektet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. verksamheten i korthet Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet accessoarer och skor i Norden med ett nätverk av 151 butiker. Efter en renodling av verksamheten under det gångna året drivs verksamheten i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Under räkenskapsåret 2007/08 uppgick Bolagets omsättning till sammanlagt 888,5 MSEK och det genomsnittliga antalet medarbetare till 515. Omsättningen för det första halvåret 2008/09 uppgick till 431,2 MSEK, bruttovinstmarginalen uppgick till 56,4 procent och rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK. Venue Retail Group befinner sig för närvarande i slutfasen av ett stort förändringsarbete som omfattar såväl organisationsstruktur och interna arbetssätt som erbjudandet i butik. Genom förvärvet av den norska accessoarkedjan Morris i oktober 2007 tog Wedins ett första steg i en mer offensiv utveckling för att stärka positionen som en ledande specialist inom skor och accessoarer i Norden. AFFÄRSOMRÅDE ACCESSOARER Ett viktigt steg mot koncernens mål att bli den ledande nordiska nischaktören inom accessoarer var förvärvet av den norska accessoarkedjan Morris hösten Kedjorna Accent och Morris bildar nu tillsammans Affärsområdet Accessoarer. Kedjan Accent Accent riktar sig till det breda volymsegmentet inom accessoarer, väskor och resetillbehör. Det är den stora gruppen av modeintresserade, pris- och kvalitetsmedvetna konsumenter med en mental ålder om år, snarare än trendskapare, som är främsta kundgrupp. Ambitionen är att höja modegraden med syftet att bredda kundunderlaget och öka försäljningen. Under det senaste året har ett omfattande arbete lagts ned på att förtydliga kedjan Accent. En omprofilering initierades i början av 2008 med målet att skapa en tydligare bild hos kunderna av vad Accent erbjuder ett brett sortiment av modeaccessoarer och resetillbehör i en mix med hög andel egna varumärken. De egna varumärkena Vezzano, Travel, Accent och Don Donna, står för cirka 70 procent av försäljningen. Exempel på externa varumärken som Accent marknadsför är Samsonite, Titan och Björn Borg. Sortimentet varierar beroende på säsong, mode och trender. I september 2008 bytte samtliga tidigare Wedinsbutiker i Norge och Finland namn till Accent. Den 28 februari 2009 fanns totalt 91 Accentbutiker i Sverige, Norge och Finland. Kedjan Morris Morris, som grundades redan 1898 och ingår i Venue Retail Group sedan oktober 2007, är marknadsledande i Norge inom resväskor och resetillbehör. Kedjan riktar sig till den stora gruppen av resande kvinnor och män, med en mental ålder om år, som följer modet och gör ett medvetet val inom resväskor och accessoarer. En del av sortimentet är riktat till barn. Morris erbjuder ett varierat rese- och väsksortiment av god kvalitet i huvudsak i mellanprisklassen, men med en viss förskjutning mot ett något högre prissegment. Andelen externa varumärken är högre än för Accentkedjan, cirka 60 procent, och butikerna är i genomsnitt större än Accents. Morris har totalt 45 butiker, inklusive 2 franschisebutiker, i ett rikstäckande butiksnät i Norge, efter det att ett antal Wedinsbutiker konverterats till Morrisbutiker under hösten Integrationen av Morris i Venuekoncernen slutfördes hösten 2008 och synergierna av bland annat ett samordnat sortiment och en samordnad inköpsprocess beräknas ge fullt utslag från och med Den övervägande delen av de centrala funktionerna inom Morris har till stor del flyttats till koncernens huvudkontor i Stockholm och lagret har överförts till huvudlagret i Borås. Genom att minska antalet leverantörer och mellanhänder kommer inköpen att kunna ske både snabbare och mer effektivt. Totalt beräknas synergieffekterna uppgå till cirka 20 MSEK på årsbasis. PER affärsområde per geografisk marknad Wedins 10% (15) FINLAND 4% (3) Rizzo 21% (21) AcceSSOARER 69% (64) norge 45% (47) sverige 51% (50) Försäljningsfördelning ovan avser perioden september 2008 februari 2009 koncernen, MSEK 6 mån 2008/09 6 mån 2007/08 Helår 2007/08 Helår 2006/07 Omsättning 431,2 480,0 888,5 663,8 Rörelseresultat 7,2 27,3 37,5 3,7 Antal butiker Antal anställda

5 sammanfattning Finansiell översikt KONCERNEN, KSEK 6 månader månader Helår Helår Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (exkl likvida medel) Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde från avvecklade verksamheter Periodens kassaflöde Bruttomarginal 56,4% 60,0% 57,1% 57,9% 53,2% Rörelsemarginal neg 5,7% neg neg neg Nettomarginal neg 5,0% neg neg neg Avkastning på eget kapital neg 10,6% neg neg neg Räntebärande skulder Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 0,9 1,0 0,5 0,6 Soliditet 33,2% 38,1% 30,8% 45,5% 36,6% Genomsnittligt antal anställda Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie, SEK 0,19 0,38 0,45-0,21 4,46 Eget kapital per aktie, SEK 1,85 3,84 1,89 3,30 3,61 Affärsområde Rizzo Rizzo är positionerat i det övre pris- och kvalitetssegmentet inom skor och accessoarer, där man är marknadsledande i Sverige. Produkterna präglas av kvalitet och trendig design. Konceptet riktar sig till modemedvetna och köpstarka kvinnor och män främst storstadsbor. Förutom i Sverige, finns Rizzo även representerat i Finland och Norge. Affärsområdet består dels av ett butikskoncept med Rizzo butiker, dels av ett varuhuskoncept. Ända sedan starten har Rizzo satsat på stora butiker med exklusiv inredning. Syftet har varit dels att kunna exponera produkterna på ett attraktivt sätt, dels att ge kunderna en känsla av lyx, värme och glädje. Cirka hälften av sortimentet utgörs av det egna trend- och modesortimentet, numera även det väletablerade varumärket Don Donna som från hösten 2008 erbjuds i Rizzobutikerna. Inom butikskonceptet finns idag totalt 17 exklusiva butiker på bästa läge i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Göteborg och Malmö. Inom Rizzos varuhuskoncept, som för närvarande finns på NK i Stockholm och Göteborg, satsas i hög grad på attraktiva internationella externa varumärken. Exempel på sådana är Bally, Victor & Rolf, Kenneth Cole, Acne, Costume National, Dolce&Gabbana, Sergio Rossi, Church s, Paul Smith, Hugo Boss, J Lindeberg och Hope. Varuhusbutikerna är rymliga, exklusivt inredda och erbjuder en mycket hög servicenivå. 3

6 sammanfattning Under året påbörjades ett samarbete med det italienska lyxvarumärket Tod s. Samarbetet med Tod s är ett strategiskt steg i Rizzos fortsatta expansion och utveckling av varumärket. Inköp, sortiment och leverantörer Venue Retail Group arbetar kontinuerligt med att öka flexibiliteten i inköpsarbetet för att minska ledtiderna mellan order och leverans till butik. Arbetet syftar till att nå bättre marginaler, ökat inflytande över produktutvecklingen samt större möjligheter att säkra kvaliteten. Inköps- och sortimentsdirektören leder arbetet med att utveckla koncernens sortiments- och varumärkesstrategi kopplad till de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo. Arbetet drivs i nära samverkan med försäljningsdirektörer och marknadschef för att uppnå samordning och fungerande flöden i hela kedjan från inköp till försäljning i butik för respektive affärsområde och kedja. Den nya strategin med fokus på två affärsområden har lett till tydligare rollfördelning och kompetensprofiler inom koncernens inköps- och sortimentsutveckling. Socialt ansvar och miljö Koncernens uppförandekod, code of conduct, behandlar och reglerar frågor som rör bl a arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, rätt till facklig organisering, produktionsrelaterade frågor samt miljö och djuromsorg. Den vänder sig i huvudsak till koncernens leverantörer samt deras eventuella underleverantörer. Villkoren i uppförandekoden är minimikrav och koncernen strävar efter ett fördjupat samarbete med sina leverantörer för att nå längre. Organisation och medarbetare Medelantalet anställda under verksamhetsåret 2007/08 uppgick till 515 jämfört med 396 året innan. Av de anställda fanns 243 i Sverige och resten på övriga marknader i Norden. Av det totala antalet anställda var 423 sysselsatta i butiksledet och 92 i centrala funktioner. Den genomsnittliga omsättningen per anställd i medeltal under 2007/08 var KSEK, jämfört med KSEK året innan. marknad i korthet Enligt Detaljhandelsindex (DHI) minskade skofackhandelns försäljning av skor och accessoarer i Sverige under kvartalet december 2008 februari 2009 med 6 procent i löpande priser jämfört med föregående år. Klädhandelns försäljning i Sverige under samma period visade en minskning med 4,4 procent för jämförbara enheter i löpande priser enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI). Venue Retail Groups försäljning av accessoarer och skor i Sverige ökade under kvartalet med 4 procent medan Venuekoncernen belastades av en svag utveckling i Norge och visade totalt sett i Norden en utveckling som var 9 procent lägre jämfört med motsvarande period föregående år. styrelse och ledande befattningshavare Styrelsen för Venue Retail Group består av fem stämmovalda ledamöter samt en arbetstagarrepresentant. Ordförande är Mats Persson och verkställande direktör är Susanne Börjesson. styrelseledamöter invald år Mats Persson, ordförande 2006 Elisabeth Morris 2009 Tommy Jacobson 2008 Christel Kinning 2006 Ulf Eklöf 2009 Petra Lindh, arbetstagarrepresentant 2007 Anställd Ledande befattningshavare sedan Susanne Börjesson, verkställande direktör 2006 Staffan Gustavsson, finansdirektör, vice vd 2003 Maria Hernebro, personaldirektör 2005 Vigdis Riseng, försäljningsdirektör Norge 1994 Åke Rittfeldt, försäljningsdirektör Sverige 1994 aktien och Aktieägare Venue Retail Groups aktie av serie B handlas sedan den 1 juli 1997 på NASDAQ OMX Stockholm. Sista betalkurs per den 20 april 2009 var 0,70 SEK, motsvarande ett börsvärde för Bolaget om cirka 66,0 MSEK. Antalet aktieägare per den 31 mars 2009 uppgick till största aktieägare per andel av kapital andel av röster Varenne AB 21,8% 21,7% EFG Private Bank SA 1 8,5% 8,5% Purpose AB 4,8% 4,8% Swedbank 4,1% 4,1% Östersjöstiftelsen 2,8% 2,7% Övriga aktieägare 58,0% 58,2% Totalt 100,0% 100,0% 1 Varav Celox SA äger B-aktier. 4

7 sammanfattning Erbjudandet i sammandrag Vid extra bolagsstämma i Venue Retail Group AB den 8 maj 2009 beslutades att genomföra en emission av konvertibler medförande tvingande konvertering om nominellt cirka 88,4 MSEK 1. Emissionen utgörs dels av en företrädesemission om nominellt cirka 66,0 MSEK ( Företrädesemissionen ), dels av en riktad kvittningsemission om nominellt cirka 22,4 MSEK ( Kvittningsemissionen ). Konvertibeln medförande tvingande konvertering innebär att Bolaget under vissa, nedan närmare angivna, förutsättningar är skyldigt att påkalla konvertering, vilket i sin tur medför skyldighet för konvertibelinnehavarna att utbyta sina konvertibler mot nya aktier av serie B i Bolaget. Inbjudan till teckning av konvertibler i Venue Retail Group omfattar endast deltagande i Företrädesemissionen. För varje (1) aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, erhålls fem (5) teckningsrätter (av Euroclear Sweden AB betecknade uniträtter ). Varje (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel med ett nominellt belopp om 14 öre. Teckning av konvertibler kan ske genom kontant betalning, eller genom kvittning av fordringar på Bolaget, under perioden från och med den 28 maj 2009 till och med den 11 juni Teckning av konvertibler inom ramen för Företrädesemissionen sker till nominellt belopp. Varje (1) konvertibel om nominellt 14 öre berättigar till konvertering av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till konverteringskursen 14 öre, vilket motsvarar aktiens kvotvärde efter de aktiekapitalminskningar som den extra bolagsstämman beslutade om den 8 maj Företrädesemissionen medför ett likviditetstillskott om cirka 43 MSEK, efter avdrag för dels garanti- och emissionskostnader, dels de cirka 12 MSEK för vilka kvittning förväntas ske i Företrädesemissionen. 2 Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om totalt cirka 26,4 MSEK utställda av Varenne AB, Celox SA, Purpose AB och Morris Management AS samt av emissionsgarantier om totalt cirka 39,6 MSEK utställda av Varenne AB, Purpose AB, Celox SA, Erik Penser Bankaktiebolag och Yggdrasil AB. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet inom ramen för Företrädesemissionen. Företrädesemissionen förutsätter att teckning sker av samtliga konvertibler inom ramen för Kvittningsemissionen. Konvertibeln löper utan ränta från den 1 juni 2009 till och med den 30 juni 2015, förutsatt att konvertering inte sker dessförinnan. Bolaget är enligt konvertibelvillkoren skyldigt att, under perioden 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter det att lagakraftvunnet tillstånd att registrera respektive verkställa besluten om minskning av Bolagets aktiekapital, vilket beslutades om vid extra bolagsstämma den 8 maj 2009, begära konvertering av samtliga utestående konvertibler till nya aktier av serie B i Bolaget, vilket förväntas ske under senare delen av juli För det fall Bolaget inte medges tillstånd till minskning av aktiekapitalet, skall lånet förfalla till betalning den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom att inte medge tillstånd vunnit laga kraft. Konvertibeln medför skyldighet för innehavarna att konvertera sina konvertibler till nya aktier av serie B i Bolaget efter påkallande därom av Bolaget. För de huvudsakliga villkoren för konvertibeln i övrigt, se sid i föreliggande prospekt, och för de fullständiga villkoren, se sid i föreliggande prospekt. Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen medför, efter konvertering till nya aktier av serie B i Bolaget, sammanlagt en utspädning om cirka 87 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Riskfaktorer Venue Retail Groups verksamhet och framtida utveckling kan komma att påverkas av ett antal riskfaktorer, varför investerare uppmanas att göra en bedömning av nedan nämnda och andra eventuella riskfaktorer samt deras potentiella påverkan på Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning. Riskfaktorerna inkluderar, men är inte begränsade till, verksamhetsrelaterade risker såsom konjunkturutveckling, felbedömningar av förändringar i modetrender, säsongs- och vädervariationer, konkurrens, inköp, logistik, importtullar, leverantörsrisker, ökade produktionsoch distributionskostnader, immateriella rättigheter samt internationell verksamhet och internprissättning. Finansiella risker inkluderar valutakursförändringar samt risken att ett eventuellt framtida kapitalbehov ej kan åtgärdas vid tidpunkt då behovet uppstår eller till förmånliga villkor för Bolaget och dess aktieägare. Riskfaktorer relaterade till Erbjudandet inkluderar ökad koncentration av ägandet till en mindre grupp aktieägare, utebliven utdelning, brist på likviditet i marknaden, kursfluktuationer, teckningsförbindelser, kvittningsåtaganden och emissionsgarantier är ej säkerställda samt att det ej är garanterat att konvertering sker. För en närmare beskrivning av ovanstående riskfaktorer, se sid 6 8 i föreliggande prospekt. 1 exklusive de konvertibler som kunde ha tillkommit till följd av att de teckningsoptioner som utgavs vid 2008 års företrädesemission (teckningsoptioner serie 2008/2009) utnyttjats för teckning av nya aktier av serie B. Teckningskursen för varje (1) ny aktie av serie B enligt dessa optioner är 3 SEK. Ingen av teckningsoptionsinnehavarna har dock tecknat aktier med stöd av teckningsoptioner. 2 Fordringsägarna, tillika aktieägare i Bolaget, Purpose AB, Celox SA och Morris Management AS förväntas, i enlighet med ingångna kvittningsåtaganden, inom ramen för Företrädesemissionen, kvitta del av sina respektive fordringar på Bolaget genom teckning av konvertibler. 5

8 riskfaktorer Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Venue Retail Groups framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolagets intäkter, resultat eller finansiella ställning. De skall inte heller ses som uttömmande utan utgör endast exemplifierande utgångspunkter. Beskrivningar av Venue Retail Groups verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar. Sådana beskrivningar är till sin natur behäftade med osäkerhet som Venue Retail Group inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i detta prospekt är korrekt eller kommer att inträffa. Venue Retail Group kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och investerare uppmanas därför att utöver den information som lämnas i detta prospekt göra sin egen bedömning av nedan angivna och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Venue Retail Groups verksamhet och framtida utveckling. Risker relaterade till verksamheten Konjunkturutveckling Venue Retail Groups försäljning är i hög grad beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen. Exempel på faktorer som bedöms ha en direkt inverkan på koncernens försäljning är nivån på arbetslöshet, ränteläget och framtidstron hos hushållen. Under andra halvåret 2008 dämpades hushållens konsumtion tydligt till följd av oron på de finansiella marknaderna och lågkonjunkturen som blev allt tydligare. I maj 2009 råder stor osäkerhet om den framtida utvecklingen av konsumtionen. En fortsatt försämring av det allmänna konjunkturläget riskerar att negativt påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Modetrender Venue Retail Groups verksamhet är i stor utsträckning beroende av kundernas preferenser avseende pris, kvalitet och design. Venue Retail Group lägger stora resurser på att kunna erbjuda produkter med stort designinnehåll och hög kvalitet till ett bra pris. Förändringar i modetrender sker allt snabbare, vilket ställer stora krav på Venue Retail Group att ha en följsam organisation för att kunna möta dessa förändringar. Felbedömningar av modetrender eller för långsam reaktion på dessa kan leda till försäljningsnedgångar och utförsäljningar till låga marginaler. För att öka möjligheten att möta modesvängningar arbetar Venue Retail Group med löpande inköp under säsongen. Säsongs- och vädervariationer Venue Retail Groups verksamhet är känslig för onormala förändringar av vädret. Produkter köps in till butikerna baserade på normala säsongsförändringar och förskjutningar av årstidsväxlingarna kan innebära minskad försäljning och utförsäljning till låga marginaler. Venue Retail Group arbetar aktivt med att höja flexibiliteten i inköpsorganisationen för att minska säsongsriskerna. Konkurrens Konkurrensen inom sko- och accessoarbranschen är hård och i ständig förändring. Konsumentens val av produkt styrs bland annat av varumärkeskännedom, pris, kvalitet och marknadsföring. Venue Retail Group satsar medvetet på att höja modegraden i produkterna och upplevelsen i butiken för att öka kundlojaliteten och känslan för varumärket. Inköp Bolagets försäljning och vinst är till stor del beroende av att samarbetet mellan produktutveckling och inköpsorganisationen fungerar. Stora inköp av fel produkter kan få allvarliga konsekvenser för försäljning och marginaler. Venue Retail Group arbetar kontinuerligt med att öka flexibiliteten i inköpsarbetet för att minska ledtiderna mellan order och leverans till butik. Snabbare och mer frekventa inköp ökar möjligheterna att ställa om sortimentet vid modesvängningar. Kina är Venue Retail Groups viktigaste inköpsmarknad, varför Bolaget har inrättat ett kontor i Shanghai för inköps- och produktionsstyrning. Detta skall bidra till bättre kontroll av produktionsenheterna. Vidare har Venue Retail Group sedan ett par år implementerat ett gemensamt inköpssystem för bättre varustyrning och effektivare flöden. Logistik Venue Retail Group anlitar Aditro Logistics Borås AB ( Aditro ) som leverantör av logistiktjänster. Venue Retail Groups avtal med Aditro innehåller en bestämmelse enligt vilken Aditro under avtalstiden skall vara exklusiv leverantör av logistiktjänster till Bolaget. Avtalet gäller tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. Avtalet kan sägas upp med sex månaders uppsägningstid om fakturerad volym avviker mer än 20 procent från någon av de kvantitativa förutsättningar som anges i avtalet under en tolvmånadersperiod och parterna inte kan uppnå enighet om den prisjustering som parterna därvid enligt avtalet är skyldiga att förhandla om. Om faktiska volymer avviker med mer än 30 procent från de rullande tvåmånadersprognoser Bolaget skall tillhandahålla, är Aditro endast skyldigt att använda sina best efforts för att leverera enligt avtalade servicenivåer. Dessutom gäller avtalad servicenivå endast under förutsättning att inkommande enheter ryms inom den lagda prognosen och inte överstiger den maximala leveranskapaciteten. För det fall Bolaget avser att förvärva likartade tjänster av annan leverantör skall Aditro erbjudas att tillhandahålla tjänsterna, varvid Bolaget endast skall ha rätt att förvärva de efterfrågade tjänsterna från tredje man om Aditro avböjer att tillhandahålla dem eller om parterna inte kan komma överens om villkoren. I så fall skall Bolaget inte ha rätt att erbjuda tredje part att tillhandahålla tjänsterna på för den tredje parten mer förmånliga villkor än de som Aditro har avböjt. 6

9 riskfaktorer Vid uppsägning av avtalet svarar Bolaget för merparten av samtliga kostnader som är förknippade med en avveckling. Samtliga ovan beskrivna bestämmelser förefaller kunna sätta Bolaget i en situation där Venue Retail Group i förhållande till Aditro kan tvingas acceptera ofördelaktiga villkor. Avbrott i logistiksystemet till följd av uppsägning av avtalet kan medföra engångskostnader och påverka Bolagets resultat negativt i det fall Bolaget är tvunget att helt byta avtalspartner. Importtullar Koncernen har idag en stor importandel från Asien, t ex Kina och Vietnam. Import från Kina och Vietnam är för närvarande belastad med importtullar, vilka maximalt kan innebära cirka 17 procents ökade inköpskostnader på lädervaror. Det är osäkert hur importtullarna kommer att utvecklas i framtiden och det kan inte uteslutas att importtullar kan komma att negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning i betydande omfattning. Leverantörsrisker En stor del av Bolagets inköp görs i utvecklingsländer där miljö- och arbetsförhållanden väsentligt skiljer sig från de länder där produkterna säljs. Media har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat andra företag där rådande förhållanden hos leverantörer har medfört stor negativ publicitet. Venue Retail Group tillämpar en uppförandekod (Code of Conduct) som behandlar och reglerar frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktionsrelaterade frågor samt miljö. Uppförandekoden gäller alla leverantörers och underleverantörers fabriker som tillverkar produkter för Venue Retail Group. Personal från Venue Retail Group gör löpande besök och kontroller hos produktionsenheter som Bolaget beställer från direkt och får därmed en god uppfattning om produktionsförhållandena och eventuella brister. Revision och genomgång av samarbetet sker minst varje år. Venue Retail Group tar även del av information från inspektioner gjorda av andra företag och externa parter avseende produktionsenheter som används för Venue Retail Groups produkter. Nya leverantörer måste säkerställa att de följer Venue Retail Groups riktlinjer för att kunna godkännas. I särskilda fall tas hänsyn till att en leverantör kan behöva viss tid för att ställa om sin verksamhet. Det kan trots detta inte uteslutas att någon leverantör skulle brista i uppfyllelse av uppförandekoden, vilket skulle kunna leda till negativa effekter för efterfrågan på Venue Retail Groups produkter. Groups immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter erhållna genom licens, vilket skulle kunna försvaga Bolagets varumärken på marknaden. De rättsliga kostnader som kan uppkomma till följd av en sådan händelse kan vara betydande och utgången av ett eventuellt rättsligt förfarande kan inte garanteras ge Venue Retail Group rätten till de immateriella rättigheterna. Internationell verksamhet och internprissättning Venue Retail Groups verksamhet är utsatt för olika risker till följd av försäljning av produkter i flera länder. Följaktligen kan Venue Retail Groups framtida resultat påverkas av en rad faktorer, bland andra införande av juridiska, skatte- eller ekonomiska pålagor på Bolaget, förändringar i ett lands eller en regions politiska, legala eller ekonomiska förhållanden, handelsrestriktioner och krav på import- eller exportlicenser, svårigheter att bemanna och leda den internationella verksamheten, otillräckligt skydd av immateriella rättigheter, oförutsedda förändringar i lagstiftningen samt statliga restriktioner angående återförande av kapital. Inga garantier kan lämnas för att Venue Retail Groups verksamhet inte kan komma att påverkas negativt i betydande omfattning av denna typ av faktorer. Det är viktigt för Venue Retail Group att ha strategier för dessa händelser i samtliga länder där Bolaget bedriver verksamhet. Om Venue Retail Group inte tillräckligt snabbt kan identifiera och agera på dessa risker kan det få betydande negativ effekt på Bolagets tillväxt, marginaler och finansiella ställning. Venue Retail Group bedriver sin internationella verksamhet genom ett antal dotterbolag i olika länder. Bolaget tillämpar internprisstrategier, vilka är baserade på tolkningar av gällande skatte lagar, skatteavtal och bestämmelser i de olika berörda länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Bolaget eftersträvar att säkerställa att internförsäljningen av Venue Retail Groups produkter och tillhandahållande av tjänster över nationsgränserna företas i överensstämmelse med tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser. Om Bolagets tolkning av dessa lagar, skatteavtal, bestämmelser eller deras tillämplighet för Venue Retail Group är felaktig, om en eller flera myndigheter framgångsrikt hävdar motstridande krav avseende möjligheten att beskatta Venue Retail Groups vinster eller om tillämpliga lagar, fördrag, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller administrativa praxis därtill ändras, kan Venue Retail Groups effektiva skattesats komma att öka, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat negativt i betydande omfattning. Ökade produktions- och distributionskostnader En stor del av Venue Retail Groups inköp görs i utvecklingsländer där prisnivåerna generellt är lägre än i de länder där produkterna säljs. Utvecklingen i dessa länder går dock snabbt och det finns inga garantier för att rådande prisnivåer, och därmed låga inköpspriser, består i framtiden. Högre inköpspriser, som inte går att kompensera i försäljningspriset, kan få negativa konsekvenser för Bolagets marginaler och därmed dess resultat. Immateriella rättigheter Varumärkeskännedom är en viktig parameter vid konsumenternas val av produkt, vilket innebär att varumärket är en viktig tillgång för Bolaget. Venue Retail Group äger de viktigaste varumärkena och firmanamnen som används i marknadsföringen. Det kan dock inte uteslutas att tredje part skulle kunna göra intrång i Venue Retail 7

10 riskfaktorer Finansiella risker Valutakursförändringar Valutakursförändringar påverkar Venue Retail Groups verksamhet på flera sätt: Transaktionsexponering: Resultatet påverkas när försäljning och inköp görs i olika valutor. Bolagets största inköpsvaluta är EUR följd av USD. Omräkningsexponering: Resultatet påverkas när resultaten i utländska dotterbolag räknas om till svenska kronor. All transaktionsexponering i Venuekoncernen är centraliserad till moderbolaget och verksamheten i dotterbolagen bedrivs i lokal valuta. Varuinköp kontrakteras vanligen tre till sex månader före leverans. För att minska valutarisken säkrar Venue Retail Group en stor andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. Venue Retail Groups finanspolicy anger att minst 80 procent av kontrakterade flöden i USD och EUR skall säkras. Framtida kapitalbehov Styrelsen för Venue Retail Group har gjort bedömningen att Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen är tillräckliga för att slutföra det påbörjade förändringsarbetet, intensifiera påbörjade expansiva satsningar samt stärka Bolagets finansiella ställning. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget inte kommer att kunna generera tillräckligt med egna vinstmedel för framtida finansiering och därmed behöva söka nytt externt kapital. Det kan heller inte garanteras att kapital kan anskaffas då behov uppstår och att villkoren för eventuell framtida finansiering är godtagbara för Bolaget och dess ägare. Risker relaterade till erbjudandet Ägare med betydande inflytande Ett mindre antal aktieägare äger tillsammans en väsentlig del av samtliga utestående aktier i Bolaget. Skulle en stor del av i Företrädesemissionen utställda garantier behöva tas i anspråk av Bolaget blir koncentrationen av aktier hos ett mindre antal ägare, efter det att konvertering av konvertiblerna till aktier har skett, ännu större. Dessa aktieägare har tillsammans möjlighet att utöva väsentligt inflytande över de ärenden som hanteras vid Venue Retail Groups bolagsstämmor. Koncentrationen av ägandet kan vara till nackdel för mindre aktieägare i Bolaget om dessa har intressen som avviker från majoritetsägarnas intressen i Bolaget. Utebliven utdelning Storlek och tidpunkt för eventuell utdelning föreslås av styrelsen för Venue Retail Group. Styrelsen kommer att väga in flera faktorer i sitt övervägande, däribland verksamhetens utveckling och resultat, finansiell ställning, förväntat och aktuellt kapitalbehov samt expansions- och förvärvsplaner. Som en konsekvens av minskningen av aktiekapitalet som beslutades vid extra bolagsstämma den 8 maj 2009 får utdelning inte beslutas under en period av tre år efter registrering av minskningsbeslutet hos Bolagsverket, om inte Bolagets aktiekapital dessförinnan ökats med ett belopp motsvarande minst minskningsbeloppet eller om Bolagsverket, eller i tvistiga fall domstol, lämnar tillstånd till utdelning. Likviditetsbrist i marknaden för konvertibler medförande tvingande konvertering, teckningsrätter och Venue Retail Groups aktie Det kan inte garanteras att likviditeten i konvertibler medförande tvingande konvertering, teckningsrätter och Venue Retail Groups aktie kommer att vara tillräckligt hög och det är inte möjligt att förutse intresset för dessa instrument i marknaden. Om likviditeten är låg kan det innebära svårigheter för innehavaren att förändra sitt innehav. Fluktuationer i kursen på konvertibler medförande tvingande konvertering, teckningsrätter och Venue Retail Groups aktie Priset på konvertibler medförande tvingande konvertering, teckningsrätter och Venue Retail Groups aktie kan komma att fluktuera kraftigt som en följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget samt marknadens intresse för Venue Retail Group. Följaktligen kan innehavare av dessa instrument göra en förlust på sitt innehav. Teckningsförbindelser, kvittningsåtaganden och emissionsgarantier är ej säkerställda Som närmare framgår på sid i föreliggande prospekt har ett antal parter, i samband med Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen, utfärdat teckningsförbindelser, kvittningsåtaganden och emissionsgarantier. För teckningsförbindelser och emissionsgarantier har ställts säkerhet motsvarande 50 procent av åtagandena. Undantag har gjorts för Erik Penser Banktiebolag och Yggdrasil AB, vilka inte har ställt säkerhet. För utställda kvittningsåtaganden har ingen särskild säkerhet ställts. För att teckningsförbindelser, kvittningsåtaganden och emissionsgarantier skall fullföljas krävs att respektive part tecknar och, i förekommande fall, erlägger betalning enligt ingångna avtal. Det kan inte garanteras att respektive part kommer att eller kan fullgöra sina åtaganden enligt nämnda avtal. Ej garanterat att konvertering sker Konvertering av konvertibler skall påkallas av Bolaget under perioden 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter det att lagakraftvunnet tillstånd till att registrera respektive verkställa besluten om minskning av Bolagets aktiekapital erhållits och innebär att fordringshavare är skyldiga att förvärva de aktier som utnyttjande av konvertibel medförande tvingande konvertering avser. Konvertering enlig ovan beräknas ske i början av augusti månad Det finns inga garantier för att så kommer att ske då det är beroende av lagakraftvunnet tillstånd. Om Bolaget ej medges tillstånd enligt ovan skall konvertibelfordran förfalla till betalning den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom att inte medge tillstånd vunnit laga kraft. För de fullständiga villkoren för konvertibeln, se sid i föreliggande prospekt. 8

11 beskrivning av erbjudandet SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA konvertibler I företrädesemissionen 1. Du tilldelas teckningsrätter För varje befintlig aktie i Venue Retail Group (av serie A eller serie B) som du innehar på avstämningsdagen den 25 maj 2009 En aktie i Venue Retail Group Fem teckningsrätter erhåller du fem teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en konvertibel medförande tvingande konvertering med ett nominellt belopp om 14 öre. En teckningsrätt En tvingande konvertibel 2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter För dig som har VP-konto, gör så här: Om du har aktierna i Venue Retail Group på ett VP-konto hos Euroclear Sweden AB (f d VPC) framgår det antal teckningsrätter som du erhåller av emissionsredovisningen från Euroclear Sweden AB. Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter skall du använda den förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden. Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/ från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningssedeln som beställs från Erik Penser Bankaktiebolag Betalning skall ske senast den 11 juni 2009 För dig som har depå, gör så här: Om du har aktierna i Venue Retail Group i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din förvaltare om det antal teckningsrätter som du har erhållit. Följ instruktioner från din förvaltare Exempel: Om du innehar aktier av serie A eller serie B i Venue Retail Group tilldelas du teckningsrätter. De teckningsrätterna berättigar till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering, envar med ett nominellt belopp om 14 öre. Totalt belopp att betala blir (5 000 x 0,14 =) 700 SEK. Betalning för konvertiblerna skall ske senast 11 juni Efter emissionen äger du gamla aktier och nya konvertibler medförande tvingande konvertering som avses konverteras till nya aktier av serie B. Efter konverteringen till B-aktier, se punkt 3 nedan, äger du totalt aktier i Venue Retail Group. 3. Konvertibel medförande tvingande konvertering konverteras till aktier när minskningen av aktiekapitalet registrerats hos Bolagsverket kommer konvertering till aktier av serie B att ske. Varje konvertibel om nominellt 14 öre berättigar till konvertering av en ny aktie av serie B i Venue Retail Group till konverteringskursen 14 öre, vilket motsvarar aktiens kvotvärde efter den aktiekapitalminskning som den extra bolagsstämman beslutade om den 8 maj En tvingande konvertibel En aktie av serie B i Venue Retail Group VIKTIG INFORMATION För fullständiga villkor samt instruktioner för teckning i Företrädesemissionen, se avsnittet Villkor och anvisningar på sid

12 Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering Vid extra bolagsstämma i Venue Retail Group AB den 8 maj 2009 beslutades att genomföra en emission av en konvertibel medförande tvingande konvertering om nominellt cirka 88,4 MSEK 1. Emissionen utgörs dels av en företrädesemission om nominellt cirka 66,0 MSEK ( Företrädesemissionen ), dels av en riktad kvittningsemission om nominellt cirka 22,4 MSEK ( Kvittningsemissionen ). Konvertibeln medförande tvingande konvertering innebär att Bolaget under vissa, nedan närmare angivna, förutsättningar är skyldigt att påkalla konvertering, vilket i sin tur medför skyldighet för konvertibelinnehavarna att utbyta sina konvertibler mot nya aktier av serie B i Bolaget. Inbjudan till teckning av konvertibler i Venue Retail Group omfattar endast deltagande i Företrädesemissionen. FÖRETRÄDESEMISSION FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE För varje (1) aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, erhålls fem (5) teckningsrätter (av Euroclear Sweden AB betecknade uniträtter ). Varje (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel med ett nominellt belopp om 14 öre. Teckning av konvertibler kan ske genom kontant betalning, eller genom kvittning av fordringar på Bolaget, under perioden från och med den 28 maj 2009 till och med den 11 juni Teckning av konvertibler inom ramen för Företrädesemissionen sker till nominellt belopp. Varje (1) konvertibel om nominellt 14 öre berättigar till konvertering av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till konverteringskursen 14 öre, vilket motsvarar aktiens kvotvärde efter de aktiekapitalminskningar som den extra bolagsstämman beslutade om den 8 maj 2009 (se närmare nedan). Företrädesemissionen medför ett likviditetstillskott om cirka 42 MSEK, efter avdrag för dels garanti- och emissionskostnader 2, dels de cirka 12 MSEK för vilka kvittning förväntas ske i Företrädesemissionen 3. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om totalt cirka 26,4 MSEK utställda av Varenne AB, Celox SA, Purpose AB och Morris Management AS samt av emissionsgarantier om totalt cirka 39,6 MSEK utställda av Varenne AB, Purpose AB, Celox SA, Erik Penser Bankaktiebolag och Yggdrasil AB. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet inom ramen för Företrädesemissionen. Företrädesemissionen förutsätter att teckning sker av samtliga konvertibler inom ramen för Kvittningsemissionen. RIKTAD KVITTNINGSEMISSION Parallellt med Företrädesemissionen genomförs Kvittningsemissionen. Teckningsberättigade i Kvittningsemissionen är fordringsägarna Alted AB, Purpose AB, Celox SA och Morris Management AS. Betalning erläggs genom kvittning av kvarstående fordringar på Bolaget, d v s efter kvittning i Företrädesemissionen enligt ovan, om cirka 50 MSEK mot konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om cirka 22,4 MSEK 4. Emissionen sker till en emissionskurs om 200 procent av nominellt belopp. Konverteringskursen uppgår till 14 öre för varje (1) ny aktie av serie B. Den valda emissionsstrukturen innebär i praktiken en konverteringskurs om 28 öre för varje (1) ny aktie av serie B. Kvittningsemissionen omfattas av kvittningsåtaganden från ovan angivna parter. HUVUDSAKLIGA VILLKOR FÖR KONVERTIBELN Konvertibeln löper utan ränta från den 1 juni 2009 till och med den 30 juni 2015, förutsatt att konvertering inte sker dessförinnan. Bolaget är enligt konvertibelvillkoren skyldigt att, under perioden 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter det att lagakraftvunnet tillstånd att registrera respektive verkställa besluten om minskning av Bolagets aktiekapital (se närmare nedan), begära konvertering av samtliga utestående konvertibler till nya aktier av serie B i Bolaget, vilket förväntas ske under senare delen av juli För det fall Bolaget inte medges tillstånd till minskning av aktiekapitalet, skall lånet förfalla till betalning den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom om att inte medge tillstånd vunnit laga kraft. Konvertibeln medför skyldighet för innehavarna att konvertera sina konvertibler till nya aktier av serie B i Bolaget efter påkallande därom av Bolaget. Innehavare av konvertibler skall underrättas om att konvertering kommer att verkställas på den dag som infaller tidigast tio (10) bank dagar och senast tjugo (20) bankdagar från dagen för underrättelsen om Bolagets begäran om konvertering. Underrättelse om begäran om konvertering skall ske dels i Euroclear Sweden ABs system för registrering av finansiella instrument (det tidigare benämnda VPC-systemet), dels genom pressmeddelande respektive annonsering i minst en rikstäckande dagstidning. Konverteringskursen om 14 öre för de nya aktier som kan utges enligt konvertibeln motsvarar aktiens kvotvärde efter aktiekapitalminskningarna. Konvertibelvillkoren medger inte 1 exklusive de konvertibler som kunde ha tillkommit till följd av att de teckningsoptioner som utgavs vid 2008 års företrädesemission (teckningsoptioner serie 2008/2009) utnyttjats för teckning av nya aktier av serie B. Teckningskursen för varje (1) ny aktie av serie B enligt dessa optioner är 3 SEK. Ingen av teckningsoptionsinnehavarna har dock tecknat aktier med stöd av teckningsoptioner. 2 Emissionskostnaderna uppgår till sammanlagt cirka 12 MSEK, varav garantikostnaderna uppgår till cirka 3 MSEK och borgenskostnaderna uppgår till cirka 3 MSEK. För närmare information se sid i föreliggande prospekt. 3 fordringsägarna, tillika aktieägare i Bolaget, Purpose AB, Celox SA och Morris Management AS förväntas, i enlighet med ingångna kvittningsåtaganden, inom ramen för Företrädesemissionen, kvitta del av sina respektive fordringar på Bolaget genom teckning av konvertibler. 4 I samband med Kvittningsemissionen har Morris Management AS eftergivit en fordran om cirka 4 MSEK. 10

13 Inbjudan till teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering omräkning av konverteringskursen. Konvertibeln avses bli föremål för handel, vilken i så fall kommer att ske i jämna poster om 100 konvertibler, motsvarande ett sammanlagt nominellt belopp om 14 SEK. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För att kunna genomföra Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen och därmed möjliggöra konvertering till nya aktier av serie B, beslutade bolagsstämman den 8 maj 2009 om ändring av bolagsordningen (aktiekapitalgränser och antal aktier) samt att aktiekapitalet minskas med sammanlagt ,84 SEK genom dels förlusttäckning ( ,80 SEK), dels överföring till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, d v s till fritt eget kapital ( ,04 SEK). Dessa beslut kommer att registreras vid Bolagsverket först vid den tidpunkt då tillstånd till minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman erhållits. Minskningsbeslutet, avseende avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, kräver tillstånd av Bolagsverket, vilket förväntas erhållas under senare delen av juli månad 2009, varefter Bolaget enligt konvertibelvillkoren är skyldigt att begära konvertering av samtliga då utestående konvertibler till nya aktier av serie B. Underrättelse om begäran om konvertering skall ske dels i Euroclear Sweden ABs system för registrering av finansiella instrument (det tidigare benämnda VPC-systemet), dels genom pressmeddelande respektive annonsering i minst en rikstäckande dagstidning. Genom konvertering till aktier av serie B kommer Bolagets aktiekapital att ökas med sammanlagt högst ,52 SEK. ÖVRIGT Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen medför, efter konvertering till nya aktier av serie B i Bolaget, att antalet aktier ökar med motsvarande en utspädning om cirka 87 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Härmed inbjuds aktieägarna att teckna konvertibler i Venue Retail Group i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen i detta prospekt. För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Venue Retail Group med anledning av föreliggande emission av konvertibler. Styrelsen avser att redovisa utfallet av emissionen genom pressmeddelande så snart som möjligt efter teckningstidens utgång. Styrelsen för Venue Retail Group är ansvarig för den information som lämnas i detta prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Venue Retail Group som skapas genom prospektet. Stockholm den 20 maj 2009 Venue Retail Group AB (publ) Styrelsen 11

14 Bakgrund och motiv Målet för koncernens förändringsarbete de senaste åren har varit att öka försäljning och lönsamhet. I en första fas påbörjades ett kostnadsbesparingsprogram och en översyn av organisation och butiksstruktur. Nya effektivare interna processer arbetades fram med tydligare uppdelning mellan avgränsade affärsområden. Färre leverantörer och färre varianter av produkterna infördes för att nå högre bruttomarginaler. I nästa steg inriktades insatserna på att renodla, fokusera och effektivisera koncernen ytterligare. Som ett led i det arbetet förvärvades Morris i oktober 2007 medan den förlusttyngda Wedinskedjan avyttrades per den 1 september Detta innebar en renodling av verksamheten till två affärsområden med kedjor med stark potential för en unik och marknadsledande position i Norden. Koncernen är nu inne i en tredje fas med en ny struktur på plats, en marknadsledande position i Norden med två affärsområden Accessoarer och Rizzo. Fokus ligger på försäljningsdriv, kostnadskontroll och effektivare inköp för att skapa uthållig och lönsam tillväxt samt för att bli Nordens starkaste nischaktör inom accessoarer. I årsredovisningen 2007/2008 samt i delårsrapporten för perioden 1 september 30 november 2008 kommunicerade styrelsen att Bolaget kan komma att behöva ett utökat finansieringsutrymme. Under en tid har företrädare för styrelsen och ledningen fört diskussioner med de större aktieägarna och den svenska huvudbanken Swedbank om olika alternativ för att lösa koncernens finansiering på både kort och lång sikt. Målet har varit att säkra Bolagets kapitalbehov och nå en långsiktigt stabil finansiell lösning. Följande finansiella omstruktureringsplan har nu utarbetats: Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 66 MSEK, före garanti- och emissionskostnader, och garanteras av Varenne AB, Purpose AB, Celox SA, Erik Penser Bankaktiebolag och Yggdrasil AB. Bolagets aktieägare äger rätt att för de konvertibler som tecknas erlägga betalning antingen kontant eller genom kvittning av fordringar. Purpose AB, Celox SA och Morris Management AS tecknar konvertibler i Företrädesemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar och förväntas erlägga betalning genom kvittning av fordringar om cirka 12 MSEK av parternas sammanlagda fordringar på Bolaget om cirka 50 MSEK. Kvittningsemissionen tillför Bolagets egna kapital initialt cirka 22,4 MSEK. Teckningsberättigade i Kvittningsemissionen är Alted AB, Purpose AB, Celox SA och Morris Management AS, som omvandlar kvarstående fordringar på bolaget om cirka 50 MSEK till emitterade konvertibler om cirka 22,4 MSEK 1. Den valda emissionsstrukturen innebär i praktiken en konverteringskurs om 28 öre för varje ny aktie av serie B då Kvittningsemissionen sker till 200 procent av konvertibelns nominella belopp. Bolagets svenska huvudbank, Swedbank, förlänger ett reverslån om 30 MSEK och ger Venue Retail Group en överbryggningskredit om 30 MSEK samt utökar checkräkningskrediten med 10 MSEK. Den finansiella omstruktureringsplanen ger en likviditetsförstärkning på cirka 42 MSEK. Av dessa medel skall 30 MSEK jämte ränta, så snart emissionslikviden för utgivna konvertibler erhållits av Bolaget, användas för att återbetala överbryggningskrediten. Resterande del kommer användas för att stärka Bolagets rörelsekapital. Sammantaget stärker den finansiella omstruktureringsplanen Bolagets egna kapital med cirka 101 MSEK och ökar soliditeten från 33,2 procent till pro forma cirka 48 procent. Genom att ge ut en konvertibel medförande tvingande konvertering istället för aktier kommer Bolaget att kunna förfoga över emissionslikviden vid en betydligt tidigare tidpunkt än som normalt vore fallet vid aktieemission i samband med minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond. Genom försäljningen av den olönsamma Wedinskedjan är nu verksamheten inom Venue Retail Group fokuserad på två starka affärsområden, Accessoarer och Rizzo, med förutsättningar att vara marknadsledande och uthålligt lönsamma inom sina respektive segment. De senaste åren har ett omfattande omstrukturerings- och effektiviseringsarbete genomförts, vilket innebär att strukturen nu är på plats för att skapa ett lönsamt och framgångsrikt kedjeföretag. Bland det som genomförts kan nämnas: Ett gemensamt lager och inköpssystem för hela koncernen. Efterfrågestyrd varupåfyllnad som ger fräschare lager och mindre inkurans. Ett gemensamt kassasystem för alla butiker ger effektiviserad support och förenklad hantering Samtliga centrala funktioner utöver försäljning samordnade på koncernens servicekontor i Alvik Eget inköpskontor etablerat i Shanghai Integrationen av Morriskedjan i Norge slutförd ett år tidigare än planerat, lager och centrala funktioner integrerade i koncerngemensamma funktioner Koncernens strategiska fokus framåt är att stärka marknadspositionen för dessa affärsområden genom att med förstärkt försäljningsdriv skapa högre omsättning i befintliga butiker, nyetablera butiker på strategiska handelsplatser, effektivisera inköp, hålla strikt kostnadskontroll och nå finansiell stabilitet. Det kapital som tillförs genom emissionen kommer primärt att användas för att accelerera denna utveckling och möjliggöra nödvändiga investeringar i butiksnätet. Det tillförda kapitalet minskar vidare likviditetspåfrestningarna relaterade till säsongsmässiga inköpscykler samt kvartalsvisa förskottsbetalningar av hyror. Med den säkrade finansieringen kan Venue Retail Group kapitalisera på den positiva utveckling som Accentkedjan har visat under en tid samt tillvarata den potential som finns i Bolagets övriga kedjor med väletablerade positioner. Stockholm den 20 maj 2009 Venue Retail Group AB (publ) Styrelsen 1 I samband med Kvittningsemissionen har Morris Management AS eftergivit en fordran om cirka 4 MSEK. 12

15 Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 25 maj 2009 är registrerad som aktieägare i Venue Retail Group AB äger rätt att teckna en konvertibel medförande tvingande konvertering. Innehav av en (1) aktie ger rätt att teckna fem (5) konvertibler medförande tvingande konvertering med nominellt belopp om 14 öre per konvertibel. emissionskurs Emissionskursen är fastställd till 14 öre per konvertibel medförande tvingande konvertering, vilket motsvarar nominellt belopp. Avstämningsdag Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 25 maj Sista dag för handel med aktie inklusive teckningsrätt är den 19 maj Lånebelopp Konvertibler till ett nominellt lånebelopp om totalt högst ,52 SEK kan tecknas inom ramen för Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen. 1 Konvertibler till ett nominellt lånebelopp om högst ,80 SEK kan tecknas inom ramen för Företrädesemissionen. 2 Konverteringskurs Den kurs till vilken konvertering kan ske motsvarar aktiens kvotvärde. Den extra bolagsstämman den 8 maj 2009 beslöt att minska aktiekapitalet för förlusttäckning och för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Efter registrering av minskningsbesluten vid Bolagsverket kommer aktiens kvotvärde att uppgå till 14 öre. Teckningsrätter Rätten att teckna konvertibler medförande tvingande konvertering sker med stöd av teckningsrätter. Den som på avstämningsdagen enligt ovan är registrerad som aktieägare erhåller teckningsrätter. Aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A eller B. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel medförande tvingande konvertering med nominellt belopp om 14 öre. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm. Bank eller fondkommissionär handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till en bank eller fondkommissionär. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 28 maj 8 juni Observera att ej utnyttjade teckningsrätter kommer blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar sitt värde. Dessa kommer då att avregistreras från VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden AB. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av konvertibler senast den 11 juni 2008 eller säljas senast den 8 juni Teckningstid Teckning av konvertibel medförande tvingande konvertering sker genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran på Bolaget under perioden 28 maj 11 juni Information till direktregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden AB för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl a antal erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen av panthavare m fl erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VPkonto kommer inte att skickas ut. Information till förvaltarregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden AB. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär. Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter Teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering sker genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran på Bolaget. Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och kontant betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ: 1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden AB I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden AB användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Den särskilda anmälningssedeln skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande. 2. Särskild anmälningssedel I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden AB, skall särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom kontant betalning skall se i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden AB skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller hemsidan. 1 lånebeloppet är dock högst ,72 SEK till följd av de konvertibler som kunde ha tillkommit med anledning av att de teckningsoptioner som gavs ut vid 2008 års företrädesemission (teckningsoptioner 2008/2009) utnyttjats för teckning av nya aktier av serie B. 2 Lånebeloppet är dock högst SEK, till följd av de konvertibler som kunde ha tillkommit med anledning av att de teckningsoptioner som gavs ut vid 2008 års emission (teckningsoptioner 2008/2009) utnyttjats för teckning av nya aktier av serie B. 13

16 villkor och anvisningar Särskild anmälningssedel skall vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast klockan den 11 juni Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel per tecknare inkommer kommer den sist inkomna att beaktas. Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till: Erik Penser Bankaktiebolag Emissionsavdelningen/Venue Retail Group Box Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 9 Telefon Hemsida:www.penser.se/venueretailgroup Teckning utan stöd av teckningsrätter För det fall inte samtliga konvertibler medförande tvingande konvertering tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av konvertibler tecknade utan företrädesrätt skall äga rum, varvid prioritet skall ges till dem som tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter. Vid överteckning skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Emissionsgaranterna skall erhålla tilldelning av konvertibler först sedan tilldelning skett till dem som tecknat aktier med respektive utan företrädesrätt. Anmälan om teckning av konvertibler medförande tvingande konvertering utan stöd av teckningsrätter skall ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av konvertibel medförande tvingande konvertering med stöd av teckningsrätter, d v s under perioden 28 maj 11 juni Anmälan om teckning av konvertibel medförande tvingande konvertering utan stöd av teckningsrätter skall göras på anmälningssedel som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Penser Bankaktiebolag med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller hemsidan. Anmälningssedeln skall vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl den 11 juni Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Utländska aktieägare Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i emissionen skall sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning skall erläggas till Erik Penser Bankaktiebolags bankkonto i SEB med IBAN-nummer SE och SWIFT-adress ESSESESS. Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika riktas inget erbjudande att teckna konvertibel medförande tvingande konvertering till aktieägare eller andra med registrerad adress i något av dessa länder. Aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder kommer att erhålla likvid för försäljning av erhållna teckningsrätter, efter avdrag för försäljningskostnader som dessa innehavare annars varit berättigade till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer ej att ske om nettobeloppet understiger 200 SEK. Betald tecknad unit (BTU) Teckning genom kontant betalning eller kvittning registreras hos Euroclear Sweden AB så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning eller kvittning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade Units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare. handel i btu Handel med BTU kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm från den 28 maj 2009 fram till att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli Leverans av konvertibler medförande tvingande konvertering BTU kommer att ersättas av konvertibler medförande tvingande konvertering så snart emissionen har registreras hos Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av konvertibler medförande tvingande konvertering utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske under första delen av juli månad Handel med konvertibler medförande tvingande konvertering Venue Retail Groups aktie av serie B är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget handlas under kortnamnet VRG B och ISIN-kod SE Handel i konvertibler medförande tvingande konvertering kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm, under förutsättning av spridningskravet är uppfyllt. Om spridningskravet inte uppfylls är Bolagets målsättning att anordna handel på annan marknadsplats. Handel beräknas inledas under första delen av juli månad Handel i konvertibler medförande tvingande konvertering kommer av tekniska skäl att ske i hela poster av 100 konvertibler, d v s med ett sammanlagt nominellt belopp om 14 SEK. Konvertering av konvertibler medförande tvingande konvertering Konvertering skall påkallas av Bolaget under perioden 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter det att lagakraftvunnet tillstånd till att registrera respektive verkställa beslu- 1 automatiskt utbyte av konvertibler mot aktier av serie B kommer att ske utan vidare åtgärd från konvertibelinnehavarna. 14

17 villkor och anvisningar ten om minskning av Bolagets aktiekapital, varvid aktiens kvotvärde minskas från 3 SEK till 14 öre, och innebär att fordringshavare är skyldiga att förvärva de aktier som utnyttjande av konvertibel medförande tvingande konvertering avser. 1 Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall vara av serie B. Konvertering enlig ovan beräknas ske i början av augusti månad Det finns inga garantier att så kommer att ske då det är beroende av lagakraftvunnet tillstånd. Efter att Bolagsverket har lämnat tillstånd till minskningen av aktiekapitalet kommer styrelsen att fatta beslut om konvertering till aktier av serie B. Euroclear Sweden kommer att verkställa konverteringen. En separat VP-avi kommer att skickas ut till de som är direktregistrerade ägare. Förvaltarregistrerade ägare kommer att meddelas enligt sina förvaltares rutiner. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av de aktier av serie B som tillkommer genom konvertering. Aktierna beräknas bli föremål för handel med på NASDAQ OMX Stockholm i början av augusti Ränta och omräkningsvillkor Den tvingande konvertibeln löper utan ränta och är inte föremål för omräkning. Rätt till utdelning Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear Sweden AB eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med förvaltares rutiner. Tillstånd till vinstutdelning Vinstutdelning får inte beslutas under en period av tre år efter registrering vid Bolagsverket av beslutet om minskning av Bolagets aktiekapital, om inte Bolagets aktiekapital dessförinnan ökats med ett belopp motsvarande minst minskningsbeloppet eller om Bolagsverket, eller i tvistiga fall domstol, lämnar tillstånd därtill. TECKNINGSFÖRBINDELSER, EMISSIONSGARANTIER OCH KVITTNINGSÅTAGANDEN Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om totalt cirka 26,4 MSEK utställda av Varenne AB, Celox SA, Purpose AB och Morris Management AS samt av emissionsgarantier om totalt cirka 39,6 MSEK utställda av Varenne AB, Purpose AB, Celox SA, Erik Penser Bankaktiebolag och Yggdrasil AB. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet inom ramen för Företrädesemissionen. Kvittningsemissionen omfattas av kvittningsåtaganden från berörda parter. För ytterligare information, se sid i föreliggande prospekt. HUVUDSAKLIGA VILLKOR FÖR KONVERTIBELN För varje (1) aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, erhålls fem (5) teckningsrätter (av Euroclear Sweden AB betecknade uniträtter ). Varje (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel med ett nominellt belopp om 14 öre. Teckning av konvertibler kan ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar på Bolaget. Företrädesemissionen sker till nominellt belopp. Varje (1) konvertibel om nominellt 14 öre berättigar till konvertering av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till konverteringskursen 14 öre, vilket motsvarar aktiens kvotvärde efter de aktiekapitalminskningar som den extra bolagsstämman beslutade om den 8 maj Konvertibeln löper utan ränta från den 1 juni 2009 till och med den 30 juni 2015, förutsatt att konvertering inte sker dessförinnan. Bolaget är enligt konvertibelvillkoren skyldigt att, under perioden 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter det att lagakraftvunnet tillstånd att registrera respektive verkställa besluten om minskning av Bolagets aktiekapital, begära konvertering av samtliga utestående konvertibler till nya aktier av serie B i Bolaget, vilket förväntas ske under senare delen av juli månad För det fall Bolaget inte medges tillstånd till minskning av aktiekapitalet, skall lånet förfalla till betalning den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom att inte medge tillstånd vunnit laga kraft. 1 Konvertibeln medför skyldighet för innehavarna att konvertera sina konvertibler till nya aktier av serie B i Bolaget efter påkallande därom av Bolaget. Innehavare av konvertibler skall underrättas om att konvertering kommer att verkställas på den dag som infaller tidigast tio (10) bankdagar och senast tjugo (20) bankdagar från dagen för underrättelsen om Bolagets begäran om konvertering. Underrättelse om begäran om konvertering skall ske dels i Euroclear Sweden ABs system för registrering av finansiella instrument (det tidigare benämnda VPCsystemet), dels genom pressmeddelande respektive annonsering i minst en rikstäckande dagstidning. Konverteringskursen om 14 öre för de nya aktier som kan utges enligt konvertibeln motsvarar aktiens kvotvärde efter aktiekapitalminskningarna. Konvertibelvillkoren medger inte omräkning av konverteringskursen. För fullständiga villkor avseende konvertibelt förlagslån av serie 2009/2015, se sid i föreliggande prospekt. Emissionsinstitut Erik Penser Bankaktiebolag agerar emissionsinstitut med anledning av föreliggande emission. Offentliggörande av emissionens utfall Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande, något som beräknas ske snarast möjligt efter teckningsperiodens slut. 1 eventuell återbetalning av lånet kommer att ske till det avkastningskonto som är anslutet till tecknarens VP-konto eller depå. 15

18 16

19 vd har ordet Verksamheten i Venue Retail Group har under en längre tid präglats av en omfattande omstrukturering, bl a har vi renodlat vårt erbjudande till tre starka koncept med potential för marknadsledande positioner. Vi har samtidigt skurit ned främst våra centrala kostnader kraftigt och skapat en effektivare varuförsörjning av ett attraktivare sortiment. Vår bedömning är att vi är rustade för att, trots ett tufft marknadsklimat, vidareutveckla en sund detaljhandelsverksamhet inom accessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Med den föreslagna finansieringslösningen får vi ytterligare handlingskraft att stärka vår verksamhet. Koncernen har de strukturella förutsättningarna på plats; vi har fått ordning på sortiment, logistik och har ett värdefullt butiksnät med bra täckning i Sverige och Norge. Vi har förvärvat accessoarföretaget Morris och sålt den förlusttyngda skoverksamheten Wedins. Men vi har under den negativa spiral Bolaget befunnit sig i, tappat relationen till våra kunder och engagemanget bland våra medarbetare. De centrala kostnaderna har bantats ordentligt och vi har påbörjat arbetet med att optimera bemanningen i butik. Alltjämt är våra rörelsekostnader i förhållande till omsättning för höga. Nu är det ute i den dagliga butiksdriften som vi ska öka effektiviteten med hjälp av samordnade insatser i allt från inköp till varuförsörjning i koncernens tre tydliga kedjor. Potentialen finns där Accent som kombinerar pris och mode är koncernens mest etablerade accessoarerbjudande med en klart marknadsledande position i Sverige. Här får vi dagligen bevis på att konceptet är rätt, bl a eftersom kedjan fortsätter utvecklas bättre än både marknaden i övrigt och förväntan på vår största marknad Sverige. Accent i Norge lanserades något efter den svenska kedjan, men utvecklas nu i positiv riktning och har klar förbättringspotential. Jag bedömer också att Accent i Sverige är långt ifrån färdigetablerat vad gäller antalet butiker. Rizzo står för kvalitet, service och prisvärdhet samt har en stabil position efter 30 år på marknaden. Konceptet finns idag i Sveriges tre största städer samt i Oslo och Helsingfors. Rizzo står för tidlös design och ett varaktigt mode, vilket är helt rätt i tiden då vi ser att konsumenterna i dessa tuffare tider alltmer söker trygghet i form av kvalitetsvarumärken. Under 2009 har totalt fem nya Rizzobutiker öppnat i Malmö, Stockholm och Oslo. Morris förvärvades under 2007 och har ett erbjudande som står för pris och funktion med inriktning på resetillbehör och accessoarer. Konceptet hade under senare delen av 2008 en negativ försäljningsutveckling, vilket främst härrör från interna intrimningsproblem. Integrationen av funktioner och strukturer löpte snabbare än plan, men arbetet med att sammanfoga två olika företagskulturer kräver större närvaro och tydligare ledarskap, vilket vi arbetar intensivt med att förbättra. Morris har ett starkt varumärke och stor potential på marknaden, men vi ser att vissa justeringar i sortiments- och prismix behöver göras. Vi kommer framöver också att satsa ännu mer på säljträning och på att utveckla ledarskapet. Närvaron från inköps- och marknadsavdelningarna har redan stärkts och förtroendet har förbättrats mellan servicekontor och butik. Vi har där nått en samsyn kring vilka åtgärder som är nödvändiga för att stärka vår ställning i segmentet. Utvecklingen inom Morris visar en försiktig, men tydlig vändning. Nyckelordet är engagemang Sammanfattningsvis är det alltså främst genom ökad försäljning per timme och per butiksenhet i koncernens befintliga butiksbestånd som vi ska skapa en långsiktigt hållbar utveckling av Venue Retail Group. Vi fortsätter självklart även med en hård kostnadskontroll. Vårt huvudfokus är förbättrat kundbemötande, konverteringsgrad (göra fler besökare i butikerna till kunder) och merförsäljning. Under ett antal år har stora resurser och mycket energi gått åt till att få ordning på strukturen; att integrera och avveckla verksamheter. Enkelt uttryckt har vi köpt och sålt bolag vilket drabbat vår viktigaste uppgift; att köpa och sälja accessoarer och skor till de mest nöjda kunderna. Min reflektion, efter några månader som VD, är att en lång historik med negativt resultat i delar av verksamheten sätter sina spår. Avgörande för framgång är i slutändan människorna och mötet med våra kunder och det är därför en viktig uppgift för mig att bidra till att skapa motivation och engagemang i organisationen. Vi ska skapa den mest attraktiva mötesplatsen för accessoarer, resetillbehör och skor genom att öka engagemanget i alla våra relationer. Jag är trots det rådande marknadsklimatet optimistisk, vilket jag grundar på en fast övertygelse om att våra kedjor har en enorm potential. Vi är den ledande accessoarkedjan både i Sverige och i Norge och det finns utrymme för fortsatt tillväxt. En säkrad finansiering ger Bolaget de förutsättningar som krävs för att utveckla en sund verksamhet. Min förhoppning är att våra aktieägare vill vara med oss på den fortsatta resan. Stockholm i maj 2009 Susanne Börjesson VD Venue Retail Group 17

20 Marknadsöversikt Marknaden för accessoarer och skor i Norden är mycket fragmenterad och Venue Retail Group möter konkurrens från såväl nationella och internationella detaljhandelskedjor som fristående butiker och varuhus. Generellt kan en konsolideringstrend på marknaden observeras, varigenom detaljhandelskedjor tar marknadsandelar från traditionella fristående accessoar- och skofackhandlare. Detaljhandeln, inklusive accessoar- och skohandeln, utvecklades starkt under ett par år fram till andra halvåret 2008, då det skedde en vändning i marknaden. Den tilltagande lågkonjunkturen och turbulensen på finansmarknaderna har påverkat konsumtionen och detaljhandelns utveckling negativt. Skohandeln hade en fortsatt svag utveckling under första kvartalet 2009 på Venue Retail Groups marknader. Klädhandeln, där stora delar av accessoarsegmentet räknas in, uppvisade under samma period en marginell minskning jämfört med förra året. Informationen i detta avsnitt baseras på statistik från officiella källor och, där inget särskilt anges, på Bolagets bedömningar. Marknadsstruktur Accessoar- och skohandeln i Sverige såväl som i övriga Norden är fragmenterad med ett stort antal fristående butiker som varierar i profil och inriktning. Därtill finns ett antal större butikskedjor som, i likhet med Venue Retail Groups kedjor, har butiksnät som täcker hela eller delar av de nordiska länderna. Utöver det finns ett stort sortiment av accessoarer, resetillbehör och skor i ett antal varuhus i större städer i Norden. Fristående butiker Fristående butiker är vanligtvis oberoende fackhandlare med en eller flera enskilda ägare. De fristående butikerna varierar i profil med avseende på produktutbud, pris, målgrupp, presentation av produkterna i butik samt servicegrad. Butikerna kan skilja sig mycket åt, framförallt vad avser försäljningsvolym och prisnivåer. Fristående butiker förekommer såväl i form av mindre boutiquer med ett exklusivt sortiment och mycket små försäljningsvolymer, som i form av s k factory outlets med mycket stora volymer av lågprisvaror och rabatterade varor ur äldre kollektioner. De fristående sko- och accessoarbutikerna återfinns i större utsträckning i mindre orter och centrum än i citykärnor. Butikskedjor och varuhus Kedjekoncept är ett vanligt sätt att organisera ett detaljhandelsföretag, till exempel inom skor, för att skapa möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar. Butikskedjorna ägs och styrs vanligtvis av en gemensam ägare och kan vara internationella, rikstäckande eller verksamma inom ett mindre geografiskt område i en del av landet. Butikerna drivs på ett enhetligt sätt för att konsumenterna skall kunna identifiera varumärke och image, oberoende av var butiken är belägen. Ofta centraliseras såväl inköp som marknadsföring i syfte att uppnå stordrifts- och samordningsfördelar mellan butikerna. Det kan exempelvis handla om butiker i inköpssamverkan eller franchisesystem. Renodlade kedjor med ett fullt accessoarsortiment är mindre vanligt förekommande. De etablerade klädkedjorna och varuhusen bedöms ha utvidgat sitt sortiment av accessoarer under senare tid. Marknadskonsolidering I likhet med många andra delar av detaljhandeln fortsätter den nordiska accessoar- och skohandeln att konsolideras. Detaljhandelskedjor med tydliga butikskoncept och starka varumärken har under det senaste decenniet tagit marknadsandelar från fristående butiker. Internationellt sker sedan en tid tillbaka ett närmande mellan sko- och accessoarhandeln. Det finns även en trend mot ökad försäljning av såväl accessoarer som skor inom den traditionella klädhandeln, i synnerhet inom de större internationella klädkedjorna, såsom H&M och Zara. Utvecklingen medför att fler aktörer blir verksamma på den kombinerade marknaden för kläder, accessoarer och skor. Producenter och leverantörer Accessoar- och skoindustrin är uppdelad i flera led med olika aktörer. Den traditionella värdekedjan; producent leverantör/grossist detaljist, existerar fortfarande för vissa delar av marknaden men i allt större utsträckning ansvarar de stora detaljisterna för sin egen produktutveckling, produktion och logistik. De fåtal accessoar- och skogrossister som finns i Sverige har ett brett sortiment och vänder sig främst till de fristående butikerna. Inköpen blir generellt sett betydligt dyrare då de sker genom grossist än om inköpen sker direkt från producent. En annan typ av leverantör är agenter. Konkurrenter Konkurrenter inom accessoarer Accessoarmarknaden, där Venue Retail Group är representerat genom affärsområdet Accessoarer med kedjorna Accent och Morris, består i sig av flera olika produktområden/segment, såsom handskar och plånböcker, modeväskor, resväskor, scarves/halsdukar samt bijouterier, med delvis olika konkurrenter. I både Sverige och Norge kommer konkurrensen från såväl specialbutiker som varuhus och stormarknader. Dessutom kompletterar konfektionshandeln, exempelvis de stora kedjorna Zara, H&M, kappahl, Lindex och Indiska, samt varuhus, exempelvis Åhléns, sitt sortiment med alltmer accessoarer. Även internationella specialiserade accessoarkedjor, såsom Accessorize och Glitter, är konkurrenter till accessoarkedjorna Accent och Morris inom sina respektive accessoarsegment. 18

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group PRESSMEDDELANDE 8 april 2009 Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 maj 2009 klockan 13:00

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2016 kl. 16.00 på Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie C genom kvittning

Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie C genom kvittning Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie C genom kvittning Styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget ), föreslår att extra bolagsstämma

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö. A. Rätt att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer