Södermöre kommundelsnämnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermöre kommundelsnämnd"

Transkript

1 Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth Heimark (S) Roland Petersson (S) Jan-Erik Arvidsson (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C) Jan Martinsson (V) Carl-Henrik Sölvinger (FP) Lars Rosén (SD) Catarina Pettersson (M) Ersättare Johan Kesselmark (S) Kurt Hallberg (C) Karin Nilsson (C) Sören Hjertqvist (V) Fredrik Lindström (M) Karin Lindsten (FP) Övriga Thomas Tryggvesson kommundelschef, Ann Gustafsson personalutvecklare, Sara Andersson ekonom, Anette Lingmerth utvecklingsledare, Ulf Nilsson rektor och Louise Wahlbäck-Petersson bibliotekarie. Sekreterare Ann-Christine Kittel-Olsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 maj 2015

2 2 (20) Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Jan-Erik Arvidsson

3 3 (20) särende 81 Godkännande av föredragningslistan Till Södermöre kommundelsnämnd utsänd kallelse godkänns som föredragningslista med följande tillägg: beslutsärende - 89 detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Informationsärende 82 Tema: bibliotek Louise Wahlbäck-Petersson och Ulf Nilsson informerar om följande gällande Södermöres biblioteksverksamhet: Södermöres tre biblioteks öppethållande, personal, statistik lån. Viktigt att veta att statistiken inte är fullständig eftersom om-lån digitalt, e- boklån och bokbusslån registreras på huvudbiblioteket i Kalmar. Aktiviteter utöver boklån: utställningar, Qultur under sommaren, bokcirklar för vuxna, föreläsningar, bloggtävling, På spåret, läsprojekt 5-åringar mm. Projekt: Samverkan med Smålandsidrotten, Ljungbyholms idrottsförening och biblioteket Lgoif läser. Pilotprojekt genom Regionförbundet samverkan bibliotek och Södermöre för alla (fritidsgårdsverksamhet) där 2-3 kommuner deltar. I projektet räknas Södermöre som en kommun. Biblioteken har arbetat med tillgänglighet gällande digitala verktyg som Digidel och träffa Legimus. Samverkan: Samverkan planeras mellan biblioteken och äldreomsorgen i Södermöre utifrån uppdrag i de politiska färdriktningarna. Skattkistan ett samarbete med specialpedagog i skolan öka läslusten för Södermöre 5-åringar. Skolbiblioteksorganisationen i Södermöre är unik jämfört med Kalmar. Här finns en egen skolbibliotekarietjänst som arbetar utifrån Södermöre handlingsplan för skolbiblioteksverksamhet. Övriga skolor i Kalmar kommun köper tjänsten efter behov från kulturfritidsförvaltningen. Den politiska färdriktningen för Södermöres bibliotek lyfter fram vikten av att tidigt stimulera läslusten. Ettåringarna får vid besök på

4 4 (20) BVC ett papper som ger dem en pekbok när de besöker biblioteket. Vårdnadshavare är nyckelpersoner för barnens läsning arbete ska startas där biblioteken deltar vid förskolornas föräldramöten. Övrigt: En regional skolbiblioteksplan är under framtagande och Södermöres bibliotek har utsetts som remissgrupp. Planerade lokaländringar: Vid ombyggnation av Hagbyskolan kommer samlokalisering att ske mellan skolan och biblioteket. Pårydbiblioteket/ICA - samverkan planeras vid ombyggnation av lokalerna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. särende 83 Budgetuppföljning 2015 Dnr SKDN 2015/0004 Handlingar Budgetutfall per den 30 april 2015 Överläggning Sara Andersson informerar om prognos budgetutfall per den 30 april. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten budgetuppföljning per 30 april 2015 till handlingarna.

5 5 (20) 84 Budgetmål 2015 samt uppföljning Dnr SKDN 2015/0007 Handlingar Verksamhetsplan tertial Överläggning Kommundelschefen redogör för uppföljningen tertial 1 av målen i verksamhetsplan. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten måluppföljning per tertial till handlingarna.

6 6 (20) 85 Revisionsrapport Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll. Dnr SKDN 2015/0099 Handlingar Revisionsrapport Granskning av äldreomsorg meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll. Bakgrund PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll i äldreomsorgen. Rapporten har överlämnats till bland annat Södermöre kommundelsnämnd för beaktande och begäran om svar med redogörelse för vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas med anledning av rapporten. Svaret nedan består av nämndens redogörelse för åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten. Revisorerna skriver: 1. Södermöre kommundelsnämnd behöver utveckla verksamheten gällande sociala aktiviteter i de särskilda boendena. Bedömningen grundar sig på att nämnden inte lyckats få en tillräcklig god nivå på de särskilda boendena. 2. Styrningen av arbetet och träffpunkternas verksamhet behöver förbättras. 3. Samarbetet mellan träffpunktsverksamheten och boendeverksamheten behöver stärkas. 4. Nämnden behöver i större utsträckning följa upp efterlevnaden av mål och styrdokument. 5. Genomförandeplanerna saknade mål med insatserna för sociala aktiviteter men aktiviteterna fanns ofta dokumenterade. 6. Nämnden bör överväga att rekrytera personer med annan kompetens än usk såsom pedagoger. 7. Samarbetet frivilligkrafter behöver utvecklasfrämst genom att nämnden centralt tar fram strukturer för samarbetet nämnds- och förvaltningsledning arbetar aktiv med det sociala innehållet på särskilt boende. Styrande dokument finns. Gemensamma aktiviteter i det vardagliga arbetet - främsta förbättringsområdet. Att sådana aktiviteter kommer till stånd beror mycket på boendepersonalens initiativ. Saknas rutiner och riktlinjer. Aktiviteterna behöver planeras och marknadsföras på ett tydligare sätt.

7 7 (20) Yttrande Södermöre kommundelsnämnd antog i december 2014: Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning. Innehållet i denna plan går helt i riktning med det som påtalas i revisonsrapporten. Individuell anpassning är ledord. Handlingsplanens innehåll följs upp genom redovisning till nämnd i samband med tema äldreomsorg två gånger per år. Mål följs upp inom ramen av den omsorgpolitiska färdriktningen och tertialuppföljningen till nämnden. Arbetet med handlingsplanens delar inom vård- och omsorgsuppdraget följs upp och redovisas även till det lokala pensionärsrådet. Handlingsplan utvärderas och ses över årligen av förvaltning inför formulerandet av nya vård- och omsorgsuppdrag. Vid jämförelsetal med liknande kommuner så vill Södermöre kommundelsnämnd framhålla vikten av att bli jämförd med sina egna jämförelsekommuner. Punkterna 1,2,3,5 är tagna i beaktande genom Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre. Punkt 4 hanteras inom den omsorgspolitiska färdriktningen. Punkt 6 avseende kompetensfrågan är hanterad. Punkt 7 centralt dokument för frivilligkrafter finns och kommer att utvecklas för anpassning av Södermöres verksamheter. Överläggning Anette Lingmerth redogör för förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten. Södermöre kommundelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapport Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll och överlämnar det till revisorerna.

8 8 (20) 86 Dokumenthanteringsplaner Dnr SKDN 2015/0105 Handlingar Dokumenthanteringsplan för central förvaltning. Dokumenthanteringsplan för lokal förvaltning. Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd har beslutat om arkiveringsplan, numera benämnd dokumenthanteringsplan, för sin verksamhet. Det finns en central dokumenthanteringsplan och en central dokumenthanteringsplan. Planerna revideras regelbundet. Kommunstyrelsen antog i januari 2015 en kommungemensam dokumenthanteringsplan. Med anledning av det har flertalet dokument kunnat tas bort från Södermöre kommundelsnämnds planer. I nämndens planer finns i huvudsak mer verksamhetsspecifika dokument noterade. De föreslagna förändringarna av de nuvarande planerna har skett i samråd med förvaltningens områdesassistenter och skolsekreterare. Samråd har också skett med kommunarkivarie Marie Johansson. Överläggning Ann Gustafsson redogör för dokumenthanteringsplanerna. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att godkänna de nya gallringsfrister som anges i dokumenthanteringsplanen för central respektive lokal förvaltning.

9 9 (20) 87 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Dnr SKDN 2015/0104 Bakgrund Nämnderna ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Vidare ansvarar nämnderna för att skriftligen fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till respektive förvaltningschef. Detta framgår av nämndernas reglementen, arbetsmiljölagen och kommunallagen. Nämnden bedömer att kommundelschefen har de resurser, befogenheter och kunskaper som krävs för att utföra arbetsmiljöuppgifterna. Uppgifterna ska utföras på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall följs upp och förebyggs samt att hälsa främjas. Kommundelschefen har rätt att fördela särskilda arbetsmiljöuppgifter nedåt i organisationen. En sådan fördelning ska vara skriftlig och följa de riktlinjer som finns i Kalmar kommuns verksamhetshandbok. Uppgiftsfördelningen kan återkallas eller returneras om man anser att det inte går att fullfölja uppgifterna. Återkallensen/returneringen ska dokumenteras. Efter att Södermöre kommundelsnämnd beslutat om fördelningen av uppgiften, kommer nämndens ordförande och kommundelschef att skriva under särskild blankett för ändamålet, enligt verksamhetshandbokens rutin. Överläggning Ann Gustafsson informerar om nämndens arbetsmiljöansvar. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har get ut skriften: Så klarar du arbetsmiljöansvaret förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner. Carl- Henrik Sölvinger (FP) lägger följande tilläggsyrkande: Kommundelschefen ska till nämnden omedelbart rapportera avvikelser samt vidtagna åtgärder i arbetsmiljön. Därutöver ska denne årligen redogöra för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Christopher Dywik (KD) yrkar på bifall till tilläggsyrkandet. Roland Pettersson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet och bifall till ursprungsförslaget. Ordföranden finner att det finns två förslag: Förvaltningens förslag och ett tilläggsförslag. Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.

10 10 (20) Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller eller avslår tilläggsförslaget. Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsförslaget. Södermöre kommundelsnämnd beslutar enligt förvaltningens förslag att fördela uppgiften att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i förvaltningen till kommundelschef Thomas Tryggvesson. 88 Samråd detaljplan Hagby 16:5 - Hagby skola Kalmar kommun Dnr SKDN 2015/0068 Handlingar Plankarta, planbeskrivning och kungörelse. Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny detaljplan för Hagby 16:5. Planhandlingar har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Förslaget finns också på kommunens hemsida Planens syfte är att möjliggöra utökning av Hagbyskolans område, Hagby 16:5, västerut mot Hagby 16:1. Utökningen innebär nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med därtill hörande ytor för lek samt justering av transport- och parkeringsmiljö. Vidare ska framtida om- och tillbyggnad av skolans byggnader såsom tillagningskök, matsal och fritidshem möjliggöras inom skoltomten med lämpliga placerings- och angöringsmöjligheter. Byggnationer avses ske i två etapper, varav ny förskola utgör första etappen. Stenmuren mot Kyrkallén bedöms ha kulturhistoriskt och estetiskt värde och ska skyddas i planen. För befintlig sporthall i norra delen regleras byggrätt. Vidare ska möjliggöras avstyckning för bostadsändamål från skoltomten sydöstra delen av planområdet. Planförslaget har varit på samråd under tiden Samrådsmöte har genomförts i Hagbys skolans matsal, kvällstid den Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.

11 11 (20) Överläggning Kommundelschefen informerar om detaljplanen. Diskussion om skrivningen för de olika byggetapperna samt att en ändring i formuleringen på sidan 13 under etapp 2 krävs. Meningen: Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och skolbibliotek ska ändras till Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och bibliotek. Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra till förslag av detaljplan Hagby 16:5, Kalmar kommun förutom den ändring som påtalas under överläggningen.

12 12 (20) 89 Detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter Dnr SKDN 2015/0114 Handlingar Plankarta, planbeskrivning, samrådsinbjudan och behovsbedömning. Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny detaljplan för södra Ljungbyholm, Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Planhandlingar skickas till berörda myndigheter och sakägare. Planområdet är beläget söder om Ljungbyån, på den västra sidan av Mörevägen. Planområdet är ca 15 ha stort och utgörs i huvudsak av kommunägd mark. Ett mindre område i norr (Ljungby 4:44) är privatägt. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/eller parhus. Planens syfte är också att förbereda för ett kommunalt övertagande av Mörevägen. Planområdet omfattar därför Mörevägen fram till cirkulationen i söder. Senast den fredagen den 12 juni 2015 skriftliga synpunkter inlämnats till samhällsbyggnadskontoret. Överläggning Kommundelschefen informerar om detaljplanen. Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra gällande detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Protokollsanteckning Christopher Dylik (KD) lämnar följande protokollsanteckning: En av Kristdemokratins grundprinciper är förvaltarskapstanken, tanken om att världen, som vi har ärvt av våra förfäder, inte enbart finns till för oss som lever idag utan måste förvaltas på bästa möjliga sätt så att våra barn och kommande generationer får ta över en värld som är minst lika bra som den vi själva tog emot, men helst ännu bättre. Vi har enligt detta alla ett ansvar att göra det vi kan för att se till att världen vi lämnar efter oss är så bra som möjligt. Att förstöra miljön, kulturmiljö, avskaffa traditioner och att förstöra samhällsekonomin ses som lika onda ting, eftersom de drabbar kommande generationer för vår egen tillfälliga vinning.

13 13 (20) Därför anser Kristdemokraterna i Kalmar att vi ska vara högst restriktiva när det handlar om bygga på åkermark och aldrig ta lättvindigt på detta, utan endast tillåta det när den samhälleliga vinsten väger upp förlusten av värdefull åkermark. En stor del av området som detaljplanen avser är just åkermark. De stora vinsterna för bygdens utveckling i form av att knyta samman samhället, möjliggöra en ökad inflyttning och därmed en ökad befolkning, ökat underlag till skola, omsorg och handel etc. Detta gör att vi i detta fall ställer oss positiva till föreslaget på ny detaljplan. Informationsärende 90 Nämndens delaktighet i det sociala innehållet Anette Lingmerth informerar om att det är önskvärt att nämndens ledamöter kan vara delaktiga i de kommande sociala aktiviteter som ska genomföras i äldreomsorgen. Ledamöterna ställer sig positiva och önskar tidig information om de kommande aktiviteterna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 91 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård Anette Lingmerth informerar om remiss - Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård samt det förslag till beslut som omsorgsnämnden, i samråd med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsnämnd, föreslår att kommunstyrelsen. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 92 Kostnad per brukare Kommundelschefen redovisar för slutpresentationen av Kostnad per brukare från Ensolution. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

14 14 (20) 93 Läsårstider 2016/ /2021 Dnr SKDN 2015/0111 Handlingar Läsårstider 2016/ /2021. Bakgrund I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för grund- och gymnasieskolorna inom länet. Rekommendationen utgår från de kriterier som beslutades om som bland annat syftat till att göra läsårstiderna mer förutsägbara för elever, vårdnadshavare samt skolpersonal. Dessutom har tidigare rekommendationen syftat till att underlätta samverkan mellan kommunerna och bättre utnyttja resurser för kollektivtrafik och linjelagd skolbusstrafik. Utöver tidigare har tillkommit möjligheten att samordna två av läsårets fortbildningsdagar. Samråd har skett med Barn och ungdomsförvaltningen. Överläggning Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för förslag till läsårstider 2016/ /2021. Södermöre kommundelsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

15 15 (20) 94 Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021 Dnr SKDN 2015/0112 Handlingar Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021 Bakgrund I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för grund- och gymnasieskolorna inom länet. Eftersom lärarnas arbetsperiod följer elevernas läsårstider behöver även lärarnas arbetsperiod fastställas. Kommundelschefen beslutar att fastställa lärarnas arbetsperioder för läsåren 2016/ /2021 så att det harmonierar med regionsförbundets rekommendationer. Överläggning Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för förslag till Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

16 16 (20) 95 Utbildningspolitisk vision Dnr SKDN 2015/0113 Handlingar Utbildningspolitisk vision Bakgrund Kalmar kommun utarbetade en utbildningspolitisk vision för åren med tydligt fokus på att kommunen ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Visionen inleds med Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun. Vidare beskrivs i visionen att barn och elever ska vara i centrum och ges bästa förutsättningar för lärande samt att arbetet ska ha ett årsperspektiv. I visionen uttrycks också att vi ska ha höga positiva förväntningar på barn och elever och att varje individ ska mötas av skickliga pedagoger. I innehållet slås fast att förbättringar i verksamheten ska ske genom fokus på kända framgångsfaktorer och modern skolforskning. Fullmäktige uttrycker i dokumentet att rektorer och förskolechefer har stor frihet i Kalmar. Vidare konstateras att Kalmar ska prioritera verksamheternas basuppdrag, det vill säga färdigheterna att läsa, skriva och räkna, vilka är avgörande faktorer för att klara alla ämnen. En rättvis fördelning av resurser utifrån barns och elevers behov som förutsättning för en bra skolkommun nämns också. Visionen avslutas med att Kalmar ska utveckla verksamheten genom att jämföra sig med andra. Utifrån utbildningspolitisk vision har Kalmar kommun under åren gjort flera insatser, se utbildningspolitiska program för åren , samt startat flera processer för att utveckla undervisningen. Det är av stor vikt att låta dessa insatser verka över tid och ge effekt i form av högre måluppfyllelse. Redan idag kan positiv effekt utläsas i form av bättre resultat på nationella prov, fler behöriga till gymnasieprogram samt högre meritvärden. Trots bättre resultat kan man fortfarande se tydlig korrelation mellan elevers studieresultat och socioekonomiska bakgrundsfaktorer; såsom föräldrars utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund och kön. Ytterligare ansträngningar behövs för att hitta nya vägar och insatser för att bättre uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Skolutveckling bygger på tidsmässigt långsiktiga förbättringsprocesser och kräver tålamod och uthållighet. Därför vill Södermöre kommundelsnämnd behålla den höga ambitionsnivån och fokus från förra visionen genom att i ny vision förutom mindre revideringar tillföra ett tillägg som tydliggör verksamheternas kompensatoriska uppdrag.

17 17 (20) Överläggning Kommundelschefen informerar om förslag till utbildningspolitisk vision och att förslag till beslut kommer till septembernämnden. Samverkan sker med barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen. 96 Medborgardialog Södermöre kommundelsnämnd har under hela dagen haft utbildning i medborgardialogarbete tillsammans med Martin Sande från Preera. Politiker och tjänstemän från Mörbylånga och Borgholm samt ledningsgruppen i Södermöre har deltagit i utbildningen. Södermöre kommundelsnämnd har i Kalmar kommuns verksamhetsplan uppdrag att sprida kunskaper om medborgardialogarbetet till övriga nämnder i Kalmar. Möte med barn- och ungdomsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens presidier har genomförts. Inplanerat är ett möte med socialnämndens presidium. En e-panel om tillgänglighet kommer att genomföras i syfte att utröna hur man upplever tillgänglighet och hur man arbetar med tillgänglighet i Södermöre. Redovisning ska ske på tillgänglighetsdagen den 11 september och arbetet ska mynna ut i ett handlingsprogram för Kalmar kommun. Fokusgrupp planeras för icke låntagare den 3 juni. Slumpvis utvalda ickelåntagare kommer att bjudas in. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

18 18 (20) 97 Kommundelschefen informerar Halltorpsskolans lokalprogram fortsätter och kommer att kompletteras med en ny kostnadsbild. Ljungbyholms återvinningscentral är stängd i avvaktan på ny plats. Förvaltningen har fått in synpunkter från medborgare om att information inte skickats ut. Förvaltningen informerar. Verksamhetsplan 2016 för Kalmar kommun kommer att i stort se likadan ut som 2015, smärre förändringar. Kolbodabadens asylboende eventuell fortsättning, förvaltningen väntar på definitivt besked. Material gällande förskola, fritidshem och grundskola delas ut. Underlag inför tema förskola, fritidshem och grundskola i septembernämnden. Ombyggnation ICA/bibliotek ny ägare till lokalerna men fortsatt planering av samlokalisering. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 98 Rapporter från olika demokratiska mötesformer Jan Martinsson (V) redogör för workshop belysningsstrategi i Kalmar. Informationsmöten om öppen fiber har hållits i Södermöre. Lokala pensionärsrådet har hållit sammanträde på Oxhagshemmet. Seminarium Våldbejakande extremism med nationell samordnare Mona Sahlin har besökts av några av ledamöterna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

19 19 (20) 99 Kontaktmannaskap Inga kontaktmannabesök har genomförts sedan föregående sammanträde. 100 Kommande aktiviteter Inga kommande aktiviteter rapporteras. 101 Delegationsbeslut 2015 Dnr SKDN 2015/0025 Bakgrund Inga delegationsbeslut har inkommit sedan föregående nämndssammanträde. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut i ärendet.

20 20 (20) 102 Anmälnings- och kännedomsärenden 2015 Dnr SKDN 2015/0024 Bakgrund 1. Fyllnadsval av ledamot i Södermöre kommundelsnämnd efter Niclas Lindberg (M). Utdrag: kommunfullmäktige Remiss trygg och effektiv utskrivning från sluten vård samt utredningen om betalningsansvarslagen. Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse ON 2015/ Södermöres ledningsgrupp - minnesanteckningar Inkomna anmälningar om kränkande behandling sammanställning. 5. Yttrande över partimotion (M) ökad valfrihet i val av äldreboende. Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse ON 2015/0036 samt partimotion. 6. Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt revisorernas granskning av årsredovisningen. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet en pedagogisk metod. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april 2015 Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-17 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27, 96 - Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt revisorerna granskning av

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 17:00 Plats Halltorpsskolans matsal Halltorp Omfattning 112-125 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Carina Sjögren (C), tjänstgörande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 september 2013 kl. 17:00-21:10 Plats Halltorpsskolans matsal Omfattning 123-143 ande Elisabeth Gustafsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd 1 (11) Tid Onsdagen den 24 september 2014 kl. 17:00 19:15 Plats Tvärskogs bygdegård Tvärskog Omfattning 97-111 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande Georg Persson

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 22 april 2015 kl. 17:00 20:35 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 Kalmar Omfattning 61-80 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD),

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 17 december 2014 kl. 17:00 19:40 Plats Björkhaga Påryd Omfattning 141-162 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande Allan

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd 1(11) Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 17:00 Plats Möregården Frånvaro anmäls till Linus Hellman på tfn 0480-45 29 04 Fika serveras från kl. 16:30 Enligt uppdrag Beslutsärende

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Hagbyskolans matsal Omfattning 1-22 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård UTDRAG 1 (3) 2013-10-16 Barn- och ungdomsnämnden 82 Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård Dnr BUN 2013/0659 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-09-24. Miljöpartiets motion om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Plats och tid Rinkabyholmsskolan, kl 13.00-16.15. Beslutande Björn Brändewall (FP), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg 1(16) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 15:30 Plats Hotell Statt, Karlskrona Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Motion från Carl-Henrik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-03-18

Barn- och ungdomsnämnden 2015-03-18 Barn- och ungdomsnämnden 2015-03-18 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Yttrande till Barn- och elevombudet över inkomna uppgifter med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Kalmarsundsskolan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl 13:00-15:50 Ajournering kl 13:50-14:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 44-51 Beslutande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Samuelsson 2013-09-06 KFN 2013/0121 kulturutvecklare Kultur- och fritidsnämnden Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-01 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Tommy Karlsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen Handläggare Datum Martin Westbrandt 2017-10-10 0480-45 29 04 I diskussion på presidiemöte 171006 beslutar Södermöre kommundelsnämnds presidie att samråda med omsorgsförvaltningens svar på motion från Carl-

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 17:00 Plats Möregården Omfattning 149-169 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth Heimark

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-29 103 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 107-120 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnds sammanträde den 21 oktober 2009

Södermöre kommundelsnämnds sammanträde den 21 oktober 2009 Sammanträdesprotokoll s sammanträde den 21 oktober 2009 Plats och tid Halltorpsskolans matsal kl. 17.00 20.00 Omfattning 128 148 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 72-74 Beslutande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om samverkansavtalet

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-06-18 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-06-18 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) kl 08.00 12.00 Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-07 Plats och tid Högskolecentrum hörsal 13.15-16.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Välfärdsberedningen (10)

Välfärdsberedningen (10) Välfärdsberedningen 2012-01-18 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00 16.00 Beslutande Inger Bergman (M), ordförande Rolf Berger (S) Tord Rosenqvist (S) Birgitta Roskvist (S) Ylva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 79 Dnr 2015-000218 Budget skolskjuts 2016 80 Dnr 2015-000201 Plansamråd

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-10-28 1(21) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00-15.35, Coop-huset sammanträdesrum Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Ann Alvenfors (C) Ingvar Eriksson (V) Tjänstgörande

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sture Pettersson (S) vice ordförande Annika Käll (L) ledamot Helena Hallerhed (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot

Sture Pettersson (S) vice ordförande Annika Käll (L) ledamot Helena Hallerhed (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 08:00-09:10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Sture Pettersson (S) vice ordförande Annika Käll (L) ledamot Helena Hallerhed (C) ledamot

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer