Södermöre kommundelsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermöre kommundelsnämnd"

Transkript

1 Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth Heimark (S) Roland Petersson (S) Jan-Erik Arvidsson (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C) Jan Martinsson (V) Carl-Henrik Sölvinger (FP) Lars Rosén (SD) Catarina Pettersson (M) Ersättare Johan Kesselmark (S) Kurt Hallberg (C) Karin Nilsson (C) Sören Hjertqvist (V) Fredrik Lindström (M) Karin Lindsten (FP) Övriga Thomas Tryggvesson kommundelschef, Ann Gustafsson personalutvecklare, Sara Andersson ekonom, Anette Lingmerth utvecklingsledare, Ulf Nilsson rektor och Louise Wahlbäck-Petersson bibliotekarie. Sekreterare Ann-Christine Kittel-Olsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 maj 2015

2 2 (20) Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Jan-Erik Arvidsson

3 3 (20) särende 81 Godkännande av föredragningslistan Till Södermöre kommundelsnämnd utsänd kallelse godkänns som föredragningslista med följande tillägg: beslutsärende - 89 detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Informationsärende 82 Tema: bibliotek Louise Wahlbäck-Petersson och Ulf Nilsson informerar om följande gällande Södermöres biblioteksverksamhet: Södermöres tre biblioteks öppethållande, personal, statistik lån. Viktigt att veta att statistiken inte är fullständig eftersom om-lån digitalt, e- boklån och bokbusslån registreras på huvudbiblioteket i Kalmar. Aktiviteter utöver boklån: utställningar, Qultur under sommaren, bokcirklar för vuxna, föreläsningar, bloggtävling, På spåret, läsprojekt 5-åringar mm. Projekt: Samverkan med Smålandsidrotten, Ljungbyholms idrottsförening och biblioteket Lgoif läser. Pilotprojekt genom Regionförbundet samverkan bibliotek och Södermöre för alla (fritidsgårdsverksamhet) där 2-3 kommuner deltar. I projektet räknas Södermöre som en kommun. Biblioteken har arbetat med tillgänglighet gällande digitala verktyg som Digidel och träffa Legimus. Samverkan: Samverkan planeras mellan biblioteken och äldreomsorgen i Södermöre utifrån uppdrag i de politiska färdriktningarna. Skattkistan ett samarbete med specialpedagog i skolan öka läslusten för Södermöre 5-åringar. Skolbiblioteksorganisationen i Södermöre är unik jämfört med Kalmar. Här finns en egen skolbibliotekarietjänst som arbetar utifrån Södermöre handlingsplan för skolbiblioteksverksamhet. Övriga skolor i Kalmar kommun köper tjänsten efter behov från kulturfritidsförvaltningen. Den politiska färdriktningen för Södermöres bibliotek lyfter fram vikten av att tidigt stimulera läslusten. Ettåringarna får vid besök på

4 4 (20) BVC ett papper som ger dem en pekbok när de besöker biblioteket. Vårdnadshavare är nyckelpersoner för barnens läsning arbete ska startas där biblioteken deltar vid förskolornas föräldramöten. Övrigt: En regional skolbiblioteksplan är under framtagande och Södermöres bibliotek har utsetts som remissgrupp. Planerade lokaländringar: Vid ombyggnation av Hagbyskolan kommer samlokalisering att ske mellan skolan och biblioteket. Pårydbiblioteket/ICA - samverkan planeras vid ombyggnation av lokalerna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. särende 83 Budgetuppföljning 2015 Dnr SKDN 2015/0004 Handlingar Budgetutfall per den 30 april 2015 Överläggning Sara Andersson informerar om prognos budgetutfall per den 30 april. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten budgetuppföljning per 30 april 2015 till handlingarna.

5 5 (20) 84 Budgetmål 2015 samt uppföljning Dnr SKDN 2015/0007 Handlingar Verksamhetsplan tertial Överläggning Kommundelschefen redogör för uppföljningen tertial 1 av målen i verksamhetsplan. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten måluppföljning per tertial till handlingarna.

6 6 (20) 85 Revisionsrapport Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll. Dnr SKDN 2015/0099 Handlingar Revisionsrapport Granskning av äldreomsorg meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll. Bakgrund PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll i äldreomsorgen. Rapporten har överlämnats till bland annat Södermöre kommundelsnämnd för beaktande och begäran om svar med redogörelse för vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas med anledning av rapporten. Svaret nedan består av nämndens redogörelse för åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten. Revisorerna skriver: 1. Södermöre kommundelsnämnd behöver utveckla verksamheten gällande sociala aktiviteter i de särskilda boendena. Bedömningen grundar sig på att nämnden inte lyckats få en tillräcklig god nivå på de särskilda boendena. 2. Styrningen av arbetet och träffpunkternas verksamhet behöver förbättras. 3. Samarbetet mellan träffpunktsverksamheten och boendeverksamheten behöver stärkas. 4. Nämnden behöver i större utsträckning följa upp efterlevnaden av mål och styrdokument. 5. Genomförandeplanerna saknade mål med insatserna för sociala aktiviteter men aktiviteterna fanns ofta dokumenterade. 6. Nämnden bör överväga att rekrytera personer med annan kompetens än usk såsom pedagoger. 7. Samarbetet frivilligkrafter behöver utvecklasfrämst genom att nämnden centralt tar fram strukturer för samarbetet nämnds- och förvaltningsledning arbetar aktiv med det sociala innehållet på särskilt boende. Styrande dokument finns. Gemensamma aktiviteter i det vardagliga arbetet - främsta förbättringsområdet. Att sådana aktiviteter kommer till stånd beror mycket på boendepersonalens initiativ. Saknas rutiner och riktlinjer. Aktiviteterna behöver planeras och marknadsföras på ett tydligare sätt.

7 7 (20) Yttrande Södermöre kommundelsnämnd antog i december 2014: Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning. Innehållet i denna plan går helt i riktning med det som påtalas i revisonsrapporten. Individuell anpassning är ledord. Handlingsplanens innehåll följs upp genom redovisning till nämnd i samband med tema äldreomsorg två gånger per år. Mål följs upp inom ramen av den omsorgpolitiska färdriktningen och tertialuppföljningen till nämnden. Arbetet med handlingsplanens delar inom vård- och omsorgsuppdraget följs upp och redovisas även till det lokala pensionärsrådet. Handlingsplan utvärderas och ses över årligen av förvaltning inför formulerandet av nya vård- och omsorgsuppdrag. Vid jämförelsetal med liknande kommuner så vill Södermöre kommundelsnämnd framhålla vikten av att bli jämförd med sina egna jämförelsekommuner. Punkterna 1,2,3,5 är tagna i beaktande genom Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre. Punkt 4 hanteras inom den omsorgspolitiska färdriktningen. Punkt 6 avseende kompetensfrågan är hanterad. Punkt 7 centralt dokument för frivilligkrafter finns och kommer att utvecklas för anpassning av Södermöres verksamheter. Överläggning Anette Lingmerth redogör för förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten. Södermöre kommundelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapport Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll och överlämnar det till revisorerna.

8 8 (20) 86 Dokumenthanteringsplaner Dnr SKDN 2015/0105 Handlingar Dokumenthanteringsplan för central förvaltning. Dokumenthanteringsplan för lokal förvaltning. Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd har beslutat om arkiveringsplan, numera benämnd dokumenthanteringsplan, för sin verksamhet. Det finns en central dokumenthanteringsplan och en central dokumenthanteringsplan. Planerna revideras regelbundet. Kommunstyrelsen antog i januari 2015 en kommungemensam dokumenthanteringsplan. Med anledning av det har flertalet dokument kunnat tas bort från Södermöre kommundelsnämnds planer. I nämndens planer finns i huvudsak mer verksamhetsspecifika dokument noterade. De föreslagna förändringarna av de nuvarande planerna har skett i samråd med förvaltningens områdesassistenter och skolsekreterare. Samråd har också skett med kommunarkivarie Marie Johansson. Överläggning Ann Gustafsson redogör för dokumenthanteringsplanerna. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att godkänna de nya gallringsfrister som anges i dokumenthanteringsplanen för central respektive lokal förvaltning.

9 9 (20) 87 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Dnr SKDN 2015/0104 Bakgrund Nämnderna ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Vidare ansvarar nämnderna för att skriftligen fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till respektive förvaltningschef. Detta framgår av nämndernas reglementen, arbetsmiljölagen och kommunallagen. Nämnden bedömer att kommundelschefen har de resurser, befogenheter och kunskaper som krävs för att utföra arbetsmiljöuppgifterna. Uppgifterna ska utföras på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall följs upp och förebyggs samt att hälsa främjas. Kommundelschefen har rätt att fördela särskilda arbetsmiljöuppgifter nedåt i organisationen. En sådan fördelning ska vara skriftlig och följa de riktlinjer som finns i Kalmar kommuns verksamhetshandbok. Uppgiftsfördelningen kan återkallas eller returneras om man anser att det inte går att fullfölja uppgifterna. Återkallensen/returneringen ska dokumenteras. Efter att Södermöre kommundelsnämnd beslutat om fördelningen av uppgiften, kommer nämndens ordförande och kommundelschef att skriva under särskild blankett för ändamålet, enligt verksamhetshandbokens rutin. Överläggning Ann Gustafsson informerar om nämndens arbetsmiljöansvar. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har get ut skriften: Så klarar du arbetsmiljöansvaret förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner. Carl- Henrik Sölvinger (FP) lägger följande tilläggsyrkande: Kommundelschefen ska till nämnden omedelbart rapportera avvikelser samt vidtagna åtgärder i arbetsmiljön. Därutöver ska denne årligen redogöra för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Christopher Dywik (KD) yrkar på bifall till tilläggsyrkandet. Roland Pettersson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet och bifall till ursprungsförslaget. Ordföranden finner att det finns två förslag: Förvaltningens förslag och ett tilläggsförslag. Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.

10 10 (20) Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller eller avslår tilläggsförslaget. Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsförslaget. Södermöre kommundelsnämnd beslutar enligt förvaltningens förslag att fördela uppgiften att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i förvaltningen till kommundelschef Thomas Tryggvesson. 88 Samråd detaljplan Hagby 16:5 - Hagby skola Kalmar kommun Dnr SKDN 2015/0068 Handlingar Plankarta, planbeskrivning och kungörelse. Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny detaljplan för Hagby 16:5. Planhandlingar har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Förslaget finns också på kommunens hemsida Planens syfte är att möjliggöra utökning av Hagbyskolans område, Hagby 16:5, västerut mot Hagby 16:1. Utökningen innebär nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med därtill hörande ytor för lek samt justering av transport- och parkeringsmiljö. Vidare ska framtida om- och tillbyggnad av skolans byggnader såsom tillagningskök, matsal och fritidshem möjliggöras inom skoltomten med lämpliga placerings- och angöringsmöjligheter. Byggnationer avses ske i två etapper, varav ny förskola utgör första etappen. Stenmuren mot Kyrkallén bedöms ha kulturhistoriskt och estetiskt värde och ska skyddas i planen. För befintlig sporthall i norra delen regleras byggrätt. Vidare ska möjliggöras avstyckning för bostadsändamål från skoltomten sydöstra delen av planområdet. Planförslaget har varit på samråd under tiden Samrådsmöte har genomförts i Hagbys skolans matsal, kvällstid den Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.

11 11 (20) Överläggning Kommundelschefen informerar om detaljplanen. Diskussion om skrivningen för de olika byggetapperna samt att en ändring i formuleringen på sidan 13 under etapp 2 krävs. Meningen: Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och skolbibliotek ska ändras till Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och bibliotek. Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra till förslag av detaljplan Hagby 16:5, Kalmar kommun förutom den ändring som påtalas under överläggningen.

12 12 (20) 89 Detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter Dnr SKDN 2015/0114 Handlingar Plankarta, planbeskrivning, samrådsinbjudan och behovsbedömning. Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny detaljplan för södra Ljungbyholm, Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Planhandlingar skickas till berörda myndigheter och sakägare. Planområdet är beläget söder om Ljungbyån, på den västra sidan av Mörevägen. Planområdet är ca 15 ha stort och utgörs i huvudsak av kommunägd mark. Ett mindre område i norr (Ljungby 4:44) är privatägt. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/eller parhus. Planens syfte är också att förbereda för ett kommunalt övertagande av Mörevägen. Planområdet omfattar därför Mörevägen fram till cirkulationen i söder. Senast den fredagen den 12 juni 2015 skriftliga synpunkter inlämnats till samhällsbyggnadskontoret. Överläggning Kommundelschefen informerar om detaljplanen. Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra gällande detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Protokollsanteckning Christopher Dylik (KD) lämnar följande protokollsanteckning: En av Kristdemokratins grundprinciper är förvaltarskapstanken, tanken om att världen, som vi har ärvt av våra förfäder, inte enbart finns till för oss som lever idag utan måste förvaltas på bästa möjliga sätt så att våra barn och kommande generationer får ta över en värld som är minst lika bra som den vi själva tog emot, men helst ännu bättre. Vi har enligt detta alla ett ansvar att göra det vi kan för att se till att världen vi lämnar efter oss är så bra som möjligt. Att förstöra miljön, kulturmiljö, avskaffa traditioner och att förstöra samhällsekonomin ses som lika onda ting, eftersom de drabbar kommande generationer för vår egen tillfälliga vinning.

13 13 (20) Därför anser Kristdemokraterna i Kalmar att vi ska vara högst restriktiva när det handlar om bygga på åkermark och aldrig ta lättvindigt på detta, utan endast tillåta det när den samhälleliga vinsten väger upp förlusten av värdefull åkermark. En stor del av området som detaljplanen avser är just åkermark. De stora vinsterna för bygdens utveckling i form av att knyta samman samhället, möjliggöra en ökad inflyttning och därmed en ökad befolkning, ökat underlag till skola, omsorg och handel etc. Detta gör att vi i detta fall ställer oss positiva till föreslaget på ny detaljplan. Informationsärende 90 Nämndens delaktighet i det sociala innehållet Anette Lingmerth informerar om att det är önskvärt att nämndens ledamöter kan vara delaktiga i de kommande sociala aktiviteter som ska genomföras i äldreomsorgen. Ledamöterna ställer sig positiva och önskar tidig information om de kommande aktiviteterna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 91 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård Anette Lingmerth informerar om remiss - Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård samt det förslag till beslut som omsorgsnämnden, i samråd med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsnämnd, föreslår att kommunstyrelsen. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 92 Kostnad per brukare Kommundelschefen redovisar för slutpresentationen av Kostnad per brukare från Ensolution. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

14 14 (20) 93 Läsårstider 2016/ /2021 Dnr SKDN 2015/0111 Handlingar Läsårstider 2016/ /2021. Bakgrund I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för grund- och gymnasieskolorna inom länet. Rekommendationen utgår från de kriterier som beslutades om som bland annat syftat till att göra läsårstiderna mer förutsägbara för elever, vårdnadshavare samt skolpersonal. Dessutom har tidigare rekommendationen syftat till att underlätta samverkan mellan kommunerna och bättre utnyttja resurser för kollektivtrafik och linjelagd skolbusstrafik. Utöver tidigare har tillkommit möjligheten att samordna två av läsårets fortbildningsdagar. Samråd har skett med Barn och ungdomsförvaltningen. Överläggning Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för förslag till läsårstider 2016/ /2021. Södermöre kommundelsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

15 15 (20) 94 Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021 Dnr SKDN 2015/0112 Handlingar Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021 Bakgrund I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för grund- och gymnasieskolorna inom länet. Eftersom lärarnas arbetsperiod följer elevernas läsårstider behöver även lärarnas arbetsperiod fastställas. Kommundelschefen beslutar att fastställa lärarnas arbetsperioder för läsåren 2016/ /2021 så att det harmonierar med regionsförbundets rekommendationer. Överläggning Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för förslag till Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

16 16 (20) 95 Utbildningspolitisk vision Dnr SKDN 2015/0113 Handlingar Utbildningspolitisk vision Bakgrund Kalmar kommun utarbetade en utbildningspolitisk vision för åren med tydligt fokus på att kommunen ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Visionen inleds med Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun. Vidare beskrivs i visionen att barn och elever ska vara i centrum och ges bästa förutsättningar för lärande samt att arbetet ska ha ett årsperspektiv. I visionen uttrycks också att vi ska ha höga positiva förväntningar på barn och elever och att varje individ ska mötas av skickliga pedagoger. I innehållet slås fast att förbättringar i verksamheten ska ske genom fokus på kända framgångsfaktorer och modern skolforskning. Fullmäktige uttrycker i dokumentet att rektorer och förskolechefer har stor frihet i Kalmar. Vidare konstateras att Kalmar ska prioritera verksamheternas basuppdrag, det vill säga färdigheterna att läsa, skriva och räkna, vilka är avgörande faktorer för att klara alla ämnen. En rättvis fördelning av resurser utifrån barns och elevers behov som förutsättning för en bra skolkommun nämns också. Visionen avslutas med att Kalmar ska utveckla verksamheten genom att jämföra sig med andra. Utifrån utbildningspolitisk vision har Kalmar kommun under åren gjort flera insatser, se utbildningspolitiska program för åren , samt startat flera processer för att utveckla undervisningen. Det är av stor vikt att låta dessa insatser verka över tid och ge effekt i form av högre måluppfyllelse. Redan idag kan positiv effekt utläsas i form av bättre resultat på nationella prov, fler behöriga till gymnasieprogram samt högre meritvärden. Trots bättre resultat kan man fortfarande se tydlig korrelation mellan elevers studieresultat och socioekonomiska bakgrundsfaktorer; såsom föräldrars utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund och kön. Ytterligare ansträngningar behövs för att hitta nya vägar och insatser för att bättre uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Skolutveckling bygger på tidsmässigt långsiktiga förbättringsprocesser och kräver tålamod och uthållighet. Därför vill Södermöre kommundelsnämnd behålla den höga ambitionsnivån och fokus från förra visionen genom att i ny vision förutom mindre revideringar tillföra ett tillägg som tydliggör verksamheternas kompensatoriska uppdrag.

17 17 (20) Överläggning Kommundelschefen informerar om förslag till utbildningspolitisk vision och att förslag till beslut kommer till septembernämnden. Samverkan sker med barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen. 96 Medborgardialog Södermöre kommundelsnämnd har under hela dagen haft utbildning i medborgardialogarbete tillsammans med Martin Sande från Preera. Politiker och tjänstemän från Mörbylånga och Borgholm samt ledningsgruppen i Södermöre har deltagit i utbildningen. Södermöre kommundelsnämnd har i Kalmar kommuns verksamhetsplan uppdrag att sprida kunskaper om medborgardialogarbetet till övriga nämnder i Kalmar. Möte med barn- och ungdomsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens presidier har genomförts. Inplanerat är ett möte med socialnämndens presidium. En e-panel om tillgänglighet kommer att genomföras i syfte att utröna hur man upplever tillgänglighet och hur man arbetar med tillgänglighet i Södermöre. Redovisning ska ske på tillgänglighetsdagen den 11 september och arbetet ska mynna ut i ett handlingsprogram för Kalmar kommun. Fokusgrupp planeras för icke låntagare den 3 juni. Slumpvis utvalda ickelåntagare kommer att bjudas in. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

18 18 (20) 97 Kommundelschefen informerar Halltorpsskolans lokalprogram fortsätter och kommer att kompletteras med en ny kostnadsbild. Ljungbyholms återvinningscentral är stängd i avvaktan på ny plats. Förvaltningen har fått in synpunkter från medborgare om att information inte skickats ut. Förvaltningen informerar. Verksamhetsplan 2016 för Kalmar kommun kommer att i stort se likadan ut som 2015, smärre förändringar. Kolbodabadens asylboende eventuell fortsättning, förvaltningen väntar på definitivt besked. Material gällande förskola, fritidshem och grundskola delas ut. Underlag inför tema förskola, fritidshem och grundskola i septembernämnden. Ombyggnation ICA/bibliotek ny ägare till lokalerna men fortsatt planering av samlokalisering. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 98 Rapporter från olika demokratiska mötesformer Jan Martinsson (V) redogör för workshop belysningsstrategi i Kalmar. Informationsmöten om öppen fiber har hållits i Södermöre. Lokala pensionärsrådet har hållit sammanträde på Oxhagshemmet. Seminarium Våldbejakande extremism med nationell samordnare Mona Sahlin har besökts av några av ledamöterna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

19 19 (20) 99 Kontaktmannaskap Inga kontaktmannabesök har genomförts sedan föregående sammanträde. 100 Kommande aktiviteter Inga kommande aktiviteter rapporteras. 101 Delegationsbeslut 2015 Dnr SKDN 2015/0025 Bakgrund Inga delegationsbeslut har inkommit sedan föregående nämndssammanträde. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut i ärendet.

20 20 (20) 102 Anmälnings- och kännedomsärenden 2015 Dnr SKDN 2015/0024 Bakgrund 1. Fyllnadsval av ledamot i Södermöre kommundelsnämnd efter Niclas Lindberg (M). Utdrag: kommunfullmäktige Remiss trygg och effektiv utskrivning från sluten vård samt utredningen om betalningsansvarslagen. Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse ON 2015/ Södermöres ledningsgrupp - minnesanteckningar Inkomna anmälningar om kränkande behandling sammanställning. 5. Yttrande över partimotion (M) ökad valfrihet i val av äldreboende. Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse ON 2015/0036 samt partimotion. 6. Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt revisorernas granskning av årsredovisningen. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet en pedagogisk metod. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april 2015 Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 september 2013 kl. 17:00-21:10 Plats Halltorpsskolans matsal Omfattning 123-143 ande Elisabeth Gustafsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl 13:00-15:50 Ajournering kl 13:50-14:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 44-51 Beslutande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond

Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-12-20 KS 2013/0462 50100 Kommunfullmäktige Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond och begäran om utökad budgetram

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2015-02-18 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 18 februari kl. 09.00 Plats: Magistern, Storgatan 35 B Efter sammanträdet,

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-11-27 BUN 2013/1004 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Läs mer