Södermöre kommundelsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermöre kommundelsnämnd"

Transkript

1 Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth Heimark (S) Roland Petersson (S) Jan-Erik Arvidsson (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C) Jan Martinsson (V) Carl-Henrik Sölvinger (FP) Lars Rosén (SD) Catarina Pettersson (M) Ersättare Johan Kesselmark (S) Kurt Hallberg (C) Karin Nilsson (C) Sören Hjertqvist (V) Fredrik Lindström (M) Karin Lindsten (FP) Övriga Thomas Tryggvesson kommundelschef, Ann Gustafsson personalutvecklare, Sara Andersson ekonom, Anette Lingmerth utvecklingsledare, Ulf Nilsson rektor och Louise Wahlbäck-Petersson bibliotekarie. Sekreterare Ann-Christine Kittel-Olsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 maj 2015

2 2 (20) Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Jan-Erik Arvidsson

3 3 (20) särende 81 Godkännande av föredragningslistan Till Södermöre kommundelsnämnd utsänd kallelse godkänns som föredragningslista med följande tillägg: beslutsärende - 89 detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Informationsärende 82 Tema: bibliotek Louise Wahlbäck-Petersson och Ulf Nilsson informerar om följande gällande Södermöres biblioteksverksamhet: Södermöres tre biblioteks öppethållande, personal, statistik lån. Viktigt att veta att statistiken inte är fullständig eftersom om-lån digitalt, e- boklån och bokbusslån registreras på huvudbiblioteket i Kalmar. Aktiviteter utöver boklån: utställningar, Qultur under sommaren, bokcirklar för vuxna, föreläsningar, bloggtävling, På spåret, läsprojekt 5-åringar mm. Projekt: Samverkan med Smålandsidrotten, Ljungbyholms idrottsförening och biblioteket Lgoif läser. Pilotprojekt genom Regionförbundet samverkan bibliotek och Södermöre för alla (fritidsgårdsverksamhet) där 2-3 kommuner deltar. I projektet räknas Södermöre som en kommun. Biblioteken har arbetat med tillgänglighet gällande digitala verktyg som Digidel och träffa Legimus. Samverkan: Samverkan planeras mellan biblioteken och äldreomsorgen i Södermöre utifrån uppdrag i de politiska färdriktningarna. Skattkistan ett samarbete med specialpedagog i skolan öka läslusten för Södermöre 5-åringar. Skolbiblioteksorganisationen i Södermöre är unik jämfört med Kalmar. Här finns en egen skolbibliotekarietjänst som arbetar utifrån Södermöre handlingsplan för skolbiblioteksverksamhet. Övriga skolor i Kalmar kommun köper tjänsten efter behov från kulturfritidsförvaltningen. Den politiska färdriktningen för Södermöres bibliotek lyfter fram vikten av att tidigt stimulera läslusten. Ettåringarna får vid besök på

4 4 (20) BVC ett papper som ger dem en pekbok när de besöker biblioteket. Vårdnadshavare är nyckelpersoner för barnens läsning arbete ska startas där biblioteken deltar vid förskolornas föräldramöten. Övrigt: En regional skolbiblioteksplan är under framtagande och Södermöres bibliotek har utsetts som remissgrupp. Planerade lokaländringar: Vid ombyggnation av Hagbyskolan kommer samlokalisering att ske mellan skolan och biblioteket. Pårydbiblioteket/ICA - samverkan planeras vid ombyggnation av lokalerna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. särende 83 Budgetuppföljning 2015 Dnr SKDN 2015/0004 Handlingar Budgetutfall per den 30 april 2015 Överläggning Sara Andersson informerar om prognos budgetutfall per den 30 april. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten budgetuppföljning per 30 april 2015 till handlingarna.

5 5 (20) 84 Budgetmål 2015 samt uppföljning Dnr SKDN 2015/0007 Handlingar Verksamhetsplan tertial Överläggning Kommundelschefen redogör för uppföljningen tertial 1 av målen i verksamhetsplan. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten måluppföljning per tertial till handlingarna.

6 6 (20) 85 Revisionsrapport Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll. Dnr SKDN 2015/0099 Handlingar Revisionsrapport Granskning av äldreomsorg meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll. Bakgrund PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll i äldreomsorgen. Rapporten har överlämnats till bland annat Södermöre kommundelsnämnd för beaktande och begäran om svar med redogörelse för vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas med anledning av rapporten. Svaret nedan består av nämndens redogörelse för åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten. Revisorerna skriver: 1. Södermöre kommundelsnämnd behöver utveckla verksamheten gällande sociala aktiviteter i de särskilda boendena. Bedömningen grundar sig på att nämnden inte lyckats få en tillräcklig god nivå på de särskilda boendena. 2. Styrningen av arbetet och träffpunkternas verksamhet behöver förbättras. 3. Samarbetet mellan träffpunktsverksamheten och boendeverksamheten behöver stärkas. 4. Nämnden behöver i större utsträckning följa upp efterlevnaden av mål och styrdokument. 5. Genomförandeplanerna saknade mål med insatserna för sociala aktiviteter men aktiviteterna fanns ofta dokumenterade. 6. Nämnden bör överväga att rekrytera personer med annan kompetens än usk såsom pedagoger. 7. Samarbetet frivilligkrafter behöver utvecklasfrämst genom att nämnden centralt tar fram strukturer för samarbetet nämnds- och förvaltningsledning arbetar aktiv med det sociala innehållet på särskilt boende. Styrande dokument finns. Gemensamma aktiviteter i det vardagliga arbetet - främsta förbättringsområdet. Att sådana aktiviteter kommer till stånd beror mycket på boendepersonalens initiativ. Saknas rutiner och riktlinjer. Aktiviteterna behöver planeras och marknadsföras på ett tydligare sätt.

7 7 (20) Yttrande Södermöre kommundelsnämnd antog i december 2014: Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning. Innehållet i denna plan går helt i riktning med det som påtalas i revisonsrapporten. Individuell anpassning är ledord. Handlingsplanens innehåll följs upp genom redovisning till nämnd i samband med tema äldreomsorg två gånger per år. Mål följs upp inom ramen av den omsorgpolitiska färdriktningen och tertialuppföljningen till nämnden. Arbetet med handlingsplanens delar inom vård- och omsorgsuppdraget följs upp och redovisas även till det lokala pensionärsrådet. Handlingsplan utvärderas och ses över årligen av förvaltning inför formulerandet av nya vård- och omsorgsuppdrag. Vid jämförelsetal med liknande kommuner så vill Södermöre kommundelsnämnd framhålla vikten av att bli jämförd med sina egna jämförelsekommuner. Punkterna 1,2,3,5 är tagna i beaktande genom Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre. Punkt 4 hanteras inom den omsorgspolitiska färdriktningen. Punkt 6 avseende kompetensfrågan är hanterad. Punkt 7 centralt dokument för frivilligkrafter finns och kommer att utvecklas för anpassning av Södermöres verksamheter. Överläggning Anette Lingmerth redogör för förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten. Södermöre kommundelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapport Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll och överlämnar det till revisorerna.

8 8 (20) 86 Dokumenthanteringsplaner Dnr SKDN 2015/0105 Handlingar Dokumenthanteringsplan för central förvaltning. Dokumenthanteringsplan för lokal förvaltning. Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd har beslutat om arkiveringsplan, numera benämnd dokumenthanteringsplan, för sin verksamhet. Det finns en central dokumenthanteringsplan och en central dokumenthanteringsplan. Planerna revideras regelbundet. Kommunstyrelsen antog i januari 2015 en kommungemensam dokumenthanteringsplan. Med anledning av det har flertalet dokument kunnat tas bort från Södermöre kommundelsnämnds planer. I nämndens planer finns i huvudsak mer verksamhetsspecifika dokument noterade. De föreslagna förändringarna av de nuvarande planerna har skett i samråd med förvaltningens områdesassistenter och skolsekreterare. Samråd har också skett med kommunarkivarie Marie Johansson. Överläggning Ann Gustafsson redogör för dokumenthanteringsplanerna. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att godkänna de nya gallringsfrister som anges i dokumenthanteringsplanen för central respektive lokal förvaltning.

9 9 (20) 87 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Dnr SKDN 2015/0104 Bakgrund Nämnderna ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Vidare ansvarar nämnderna för att skriftligen fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till respektive förvaltningschef. Detta framgår av nämndernas reglementen, arbetsmiljölagen och kommunallagen. Nämnden bedömer att kommundelschefen har de resurser, befogenheter och kunskaper som krävs för att utföra arbetsmiljöuppgifterna. Uppgifterna ska utföras på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall följs upp och förebyggs samt att hälsa främjas. Kommundelschefen har rätt att fördela särskilda arbetsmiljöuppgifter nedåt i organisationen. En sådan fördelning ska vara skriftlig och följa de riktlinjer som finns i Kalmar kommuns verksamhetshandbok. Uppgiftsfördelningen kan återkallas eller returneras om man anser att det inte går att fullfölja uppgifterna. Återkallensen/returneringen ska dokumenteras. Efter att Södermöre kommundelsnämnd beslutat om fördelningen av uppgiften, kommer nämndens ordförande och kommundelschef att skriva under särskild blankett för ändamålet, enligt verksamhetshandbokens rutin. Överläggning Ann Gustafsson informerar om nämndens arbetsmiljöansvar. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har get ut skriften: Så klarar du arbetsmiljöansvaret förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner. Carl- Henrik Sölvinger (FP) lägger följande tilläggsyrkande: Kommundelschefen ska till nämnden omedelbart rapportera avvikelser samt vidtagna åtgärder i arbetsmiljön. Därutöver ska denne årligen redogöra för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Christopher Dywik (KD) yrkar på bifall till tilläggsyrkandet. Roland Pettersson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet och bifall till ursprungsförslaget. Ordföranden finner att det finns två förslag: Förvaltningens förslag och ett tilläggsförslag. Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.

10 10 (20) Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller eller avslår tilläggsförslaget. Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsförslaget. Södermöre kommundelsnämnd beslutar enligt förvaltningens förslag att fördela uppgiften att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i förvaltningen till kommundelschef Thomas Tryggvesson. 88 Samråd detaljplan Hagby 16:5 - Hagby skola Kalmar kommun Dnr SKDN 2015/0068 Handlingar Plankarta, planbeskrivning och kungörelse. Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny detaljplan för Hagby 16:5. Planhandlingar har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Förslaget finns också på kommunens hemsida Planens syfte är att möjliggöra utökning av Hagbyskolans område, Hagby 16:5, västerut mot Hagby 16:1. Utökningen innebär nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med därtill hörande ytor för lek samt justering av transport- och parkeringsmiljö. Vidare ska framtida om- och tillbyggnad av skolans byggnader såsom tillagningskök, matsal och fritidshem möjliggöras inom skoltomten med lämpliga placerings- och angöringsmöjligheter. Byggnationer avses ske i två etapper, varav ny förskola utgör första etappen. Stenmuren mot Kyrkallén bedöms ha kulturhistoriskt och estetiskt värde och ska skyddas i planen. För befintlig sporthall i norra delen regleras byggrätt. Vidare ska möjliggöras avstyckning för bostadsändamål från skoltomten sydöstra delen av planområdet. Planförslaget har varit på samråd under tiden Samrådsmöte har genomförts i Hagbys skolans matsal, kvällstid den Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.

11 11 (20) Överläggning Kommundelschefen informerar om detaljplanen. Diskussion om skrivningen för de olika byggetapperna samt att en ändring i formuleringen på sidan 13 under etapp 2 krävs. Meningen: Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och skolbibliotek ska ändras till Nuvarande matsal och kök (södra delen av hus 3) ombyggs till fritidshem och bibliotek. Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra till förslag av detaljplan Hagby 16:5, Kalmar kommun förutom den ändring som påtalas under överläggningen.

12 12 (20) 89 Detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter Dnr SKDN 2015/0114 Handlingar Plankarta, planbeskrivning, samrådsinbjudan och behovsbedömning. Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till ny detaljplan för södra Ljungbyholm, Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Planhandlingar skickas till berörda myndigheter och sakägare. Planområdet är beläget söder om Ljungbyån, på den västra sidan av Mörevägen. Planområdet är ca 15 ha stort och utgörs i huvudsak av kommunägd mark. Ett mindre område i norr (Ljungby 4:44) är privatägt. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/eller parhus. Planens syfte är också att förbereda för ett kommunalt övertagande av Mörevägen. Planområdet omfattar därför Mörevägen fram till cirkulationen i söder. Senast den fredagen den 12 juni 2015 skriftliga synpunkter inlämnats till samhällsbyggnadskontoret. Överläggning Kommundelschefen informerar om detaljplanen. Södermöre kommundelsnämnd har inget att erinra gällande detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter. Protokollsanteckning Christopher Dylik (KD) lämnar följande protokollsanteckning: En av Kristdemokratins grundprinciper är förvaltarskapstanken, tanken om att världen, som vi har ärvt av våra förfäder, inte enbart finns till för oss som lever idag utan måste förvaltas på bästa möjliga sätt så att våra barn och kommande generationer får ta över en värld som är minst lika bra som den vi själva tog emot, men helst ännu bättre. Vi har enligt detta alla ett ansvar att göra det vi kan för att se till att världen vi lämnar efter oss är så bra som möjligt. Att förstöra miljön, kulturmiljö, avskaffa traditioner och att förstöra samhällsekonomin ses som lika onda ting, eftersom de drabbar kommande generationer för vår egen tillfälliga vinning.

13 13 (20) Därför anser Kristdemokraterna i Kalmar att vi ska vara högst restriktiva när det handlar om bygga på åkermark och aldrig ta lättvindigt på detta, utan endast tillåta det när den samhälleliga vinsten väger upp förlusten av värdefull åkermark. En stor del av området som detaljplanen avser är just åkermark. De stora vinsterna för bygdens utveckling i form av att knyta samman samhället, möjliggöra en ökad inflyttning och därmed en ökad befolkning, ökat underlag till skola, omsorg och handel etc. Detta gör att vi i detta fall ställer oss positiva till föreslaget på ny detaljplan. Informationsärende 90 Nämndens delaktighet i det sociala innehållet Anette Lingmerth informerar om att det är önskvärt att nämndens ledamöter kan vara delaktiga i de kommande sociala aktiviteter som ska genomföras i äldreomsorgen. Ledamöterna ställer sig positiva och önskar tidig information om de kommande aktiviteterna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 91 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård Anette Lingmerth informerar om remiss - Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård samt det förslag till beslut som omsorgsnämnden, i samråd med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsnämnd, föreslår att kommunstyrelsen. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 92 Kostnad per brukare Kommundelschefen redovisar för slutpresentationen av Kostnad per brukare från Ensolution. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

14 14 (20) 93 Läsårstider 2016/ /2021 Dnr SKDN 2015/0111 Handlingar Läsårstider 2016/ /2021. Bakgrund I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för grund- och gymnasieskolorna inom länet. Rekommendationen utgår från de kriterier som beslutades om som bland annat syftat till att göra läsårstiderna mer förutsägbara för elever, vårdnadshavare samt skolpersonal. Dessutom har tidigare rekommendationen syftat till att underlätta samverkan mellan kommunerna och bättre utnyttja resurser för kollektivtrafik och linjelagd skolbusstrafik. Utöver tidigare har tillkommit möjligheten att samordna två av läsårets fortbildningsdagar. Samråd har skett med Barn och ungdomsförvaltningen. Överläggning Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för förslag till läsårstider 2016/ /2021. Södermöre kommundelsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

15 15 (20) 94 Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021 Dnr SKDN 2015/0112 Handlingar Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021 Bakgrund I skolchefsgruppen under Kalmar läns regionförbund beslutades vid ett sammanträde att fastställa en rekommendation avseende läsårstider för grund- och gymnasieskolorna inom länet. Eftersom lärarnas arbetsperiod följer elevernas läsårstider behöver även lärarnas arbetsperiod fastställas. Kommundelschefen beslutar att fastställa lärarnas arbetsperioder för läsåren 2016/ /2021 så att det harmonierar med regionsförbundets rekommendationer. Överläggning Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för förslag till Lärarnas arbetsperiod läsåren 2016/ /2021. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

16 16 (20) 95 Utbildningspolitisk vision Dnr SKDN 2015/0113 Handlingar Utbildningspolitisk vision Bakgrund Kalmar kommun utarbetade en utbildningspolitisk vision för åren med tydligt fokus på att kommunen ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Visionen inleds med Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun. Vidare beskrivs i visionen att barn och elever ska vara i centrum och ges bästa förutsättningar för lärande samt att arbetet ska ha ett årsperspektiv. I visionen uttrycks också att vi ska ha höga positiva förväntningar på barn och elever och att varje individ ska mötas av skickliga pedagoger. I innehållet slås fast att förbättringar i verksamheten ska ske genom fokus på kända framgångsfaktorer och modern skolforskning. Fullmäktige uttrycker i dokumentet att rektorer och förskolechefer har stor frihet i Kalmar. Vidare konstateras att Kalmar ska prioritera verksamheternas basuppdrag, det vill säga färdigheterna att läsa, skriva och räkna, vilka är avgörande faktorer för att klara alla ämnen. En rättvis fördelning av resurser utifrån barns och elevers behov som förutsättning för en bra skolkommun nämns också. Visionen avslutas med att Kalmar ska utveckla verksamheten genom att jämföra sig med andra. Utifrån utbildningspolitisk vision har Kalmar kommun under åren gjort flera insatser, se utbildningspolitiska program för åren , samt startat flera processer för att utveckla undervisningen. Det är av stor vikt att låta dessa insatser verka över tid och ge effekt i form av högre måluppfyllelse. Redan idag kan positiv effekt utläsas i form av bättre resultat på nationella prov, fler behöriga till gymnasieprogram samt högre meritvärden. Trots bättre resultat kan man fortfarande se tydlig korrelation mellan elevers studieresultat och socioekonomiska bakgrundsfaktorer; såsom föräldrars utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund och kön. Ytterligare ansträngningar behövs för att hitta nya vägar och insatser för att bättre uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Skolutveckling bygger på tidsmässigt långsiktiga förbättringsprocesser och kräver tålamod och uthållighet. Därför vill Södermöre kommundelsnämnd behålla den höga ambitionsnivån och fokus från förra visionen genom att i ny vision förutom mindre revideringar tillföra ett tillägg som tydliggör verksamheternas kompensatoriska uppdrag.

17 17 (20) Överläggning Kommundelschefen informerar om förslag till utbildningspolitisk vision och att förslag till beslut kommer till septembernämnden. Samverkan sker med barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen. 96 Medborgardialog Södermöre kommundelsnämnd har under hela dagen haft utbildning i medborgardialogarbete tillsammans med Martin Sande från Preera. Politiker och tjänstemän från Mörbylånga och Borgholm samt ledningsgruppen i Södermöre har deltagit i utbildningen. Södermöre kommundelsnämnd har i Kalmar kommuns verksamhetsplan uppdrag att sprida kunskaper om medborgardialogarbetet till övriga nämnder i Kalmar. Möte med barn- och ungdomsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens presidier har genomförts. Inplanerat är ett möte med socialnämndens presidium. En e-panel om tillgänglighet kommer att genomföras i syfte att utröna hur man upplever tillgänglighet och hur man arbetar med tillgänglighet i Södermöre. Redovisning ska ske på tillgänglighetsdagen den 11 september och arbetet ska mynna ut i ett handlingsprogram för Kalmar kommun. Fokusgrupp planeras för icke låntagare den 3 juni. Slumpvis utvalda ickelåntagare kommer att bjudas in. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

18 18 (20) 97 Kommundelschefen informerar Halltorpsskolans lokalprogram fortsätter och kommer att kompletteras med en ny kostnadsbild. Ljungbyholms återvinningscentral är stängd i avvaktan på ny plats. Förvaltningen har fått in synpunkter från medborgare om att information inte skickats ut. Förvaltningen informerar. Verksamhetsplan 2016 för Kalmar kommun kommer att i stort se likadan ut som 2015, smärre förändringar. Kolbodabadens asylboende eventuell fortsättning, förvaltningen väntar på definitivt besked. Material gällande förskola, fritidshem och grundskola delas ut. Underlag inför tema förskola, fritidshem och grundskola i septembernämnden. Ombyggnation ICA/bibliotek ny ägare till lokalerna men fortsatt planering av samlokalisering. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 98 Rapporter från olika demokratiska mötesformer Jan Martinsson (V) redogör för workshop belysningsstrategi i Kalmar. Informationsmöten om öppen fiber har hållits i Södermöre. Lokala pensionärsrådet har hållit sammanträde på Oxhagshemmet. Seminarium Våldbejakande extremism med nationell samordnare Mona Sahlin har besökts av några av ledamöterna. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.

19 19 (20) 99 Kontaktmannaskap Inga kontaktmannabesök har genomförts sedan föregående sammanträde. 100 Kommande aktiviteter Inga kommande aktiviteter rapporteras. 101 Delegationsbeslut 2015 Dnr SKDN 2015/0025 Bakgrund Inga delegationsbeslut har inkommit sedan föregående nämndssammanträde. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut i ärendet.

20 20 (20) 102 Anmälnings- och kännedomsärenden 2015 Dnr SKDN 2015/0024 Bakgrund 1. Fyllnadsval av ledamot i Södermöre kommundelsnämnd efter Niclas Lindberg (M). Utdrag: kommunfullmäktige Remiss trygg och effektiv utskrivning från sluten vård samt utredningen om betalningsansvarslagen. Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse ON 2015/ Södermöres ledningsgrupp - minnesanteckningar Inkomna anmälningar om kränkande behandling sammanställning. 5. Yttrande över partimotion (M) ökad valfrihet i val av äldreboende. Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse ON 2015/0036 samt partimotion. 6. Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt revisorernas granskning av årsredovisningen. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet en pedagogisk metod. Utdrag: kommunfullmäktige 27 april 2015 Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer