Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

2 Emissionsvillkor i sammandrag Emissionsbelopp Företrädesrätt Emissionskurs 15,6 Mkr ( kr) Varje femtal (5) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier 19 öre Teckningstid 20 januari 5 februari 2014 Garanti Antal aktier före erbjudandet Antal nyemitterade aktier Emissionen är garanterad till ca 82 % (ca 12,8 Mkr) inklusive teckningsförbindelser aktier aktier Tentativt antal aktier vid fulltecknad emission aktier Övertilldelning I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om övertilldelning via riktad emission om maximalt 4 Mkr (motsvarande ca 21 miljoner aktier) Offentliggörande av emissionens utfall Preliminärt vecka 11 ISIN-koder ISIN-kod för aktie i Biolight SE ISIN-kod för BTA i Biolight ISIN-kod för TR i Biolight SE SE

3 Biolight i korthet n Animalmarknaden prioriterat område Från och med hösten 2013 huvudfokus på animalmarknaden för att bäst utnyttja potentialen att snabbt nå positivt kassaflöde. Därefter skall uppstart av nytillkommande segment ske när lönsamhet uppnåtts i befintliga/aktiva affärsområden. n Ny webplattform Ny interaktiv webplattform med skräddarsydda behandlingspaket för varje användarkategori. Unik websajt för varje användarområde. Kommer att färdigställas under Q1 Q n Fortsatt förstärkning av bolagets försäljning inom animalmarknaden Försäljningen till användare inom hästsport (behandling av tävlingshästar) har fortsatt att öka. En nyligen genomförd studie av hela animalsegmentet visar på stor delvis obearbetad potential såväl i Sverige som utomlands. Goda möjligheter till ytterligare ökad tillväxt. n Animalsidan väntas växa genom satsning på veterinärkliniker Stor utvecklingspotential för efterbehandling och sårvård av i första hand smådjur som hundar, katter, och andra sällskapsdjur på smådjurskliniker, men även avseende kirurgiska ingrepp på flertalet typer av djur. n FDA-godkännande för den amerikanska marknaden Under oktober 2013 erhöll bolaget ett FDA-godkännande för den amerikanska marknaden för sin produkt och sin metod i form av ett så kallat 510(k) tillstånd. n Omsättningsökning om ca 30% jan sep 2013 Biolights omsättningstillväxt har fortsatt under Under perioden jan sep 2013 ökade försäljningen med ca 30% från 5,4 Mkr till 7,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. n Listbyte förbereds Styrelsen har beslutat se över möjligheterna att flytta handeln av bolagets aktie till större och mer likvid handelsplats. n Revidering av affärsplan Bolaget har under hösten 2013 genomfört en revidering av affärsplanen. Denna innebär en indelning i fyra affärsområden, varav två helt nya. n Kostnadsreduktion inledd Som en följd av den reviderade affärsplanen genomförs även ändringar av organisationen och marknadsbearbetningen. Dessa väntas leda till minskade kostnader för n Positivt kassaflöde möjligt H Förstärkt försäljning inom animalområdet och reducerade kostnader väntas leda till positivt kassaflöde under andra halvåret VD har ordet Allt fler användare upptäcker Biolights produkt och efterfrågan växer kontinuerligt. Och äntligen har Biolight lyckat skapa stadig försäljningstillväxt. Samtidigt har Bolaget tagit fram en uppdaterad och skarpare affärsplan som är bättre anpassad till marknadsförutsättningarna. Under 2013 lanserade Biolight en kraftigt moderniserad produkt. Teknologin ska ligga till grund för Bolagets kommande produkter under många år framöver. Produkten CE-märktes i februari och i oktober 2013 erhöll Bolaget även ett 510(k) godkännande från FDA i USA. Godkännandet i USA ger Bolaget rätt att marknadsföra produkten inom exempelvis Sports medicine för smärtlindring, snabbare återhämtning efter skador och fysisk ansträngning, samt som förberedande behandling inför fysisk aktivitet. Nyligen genomförda marknadsundersökningar med omfattande feedback från kunder visar att både produkten, priset och finansieringslösningen är väl anpassade till varje kundsegments behov. Således behövs inte några ytterligare investeringar i produktutveckling. Samma studier visar en enorm potential i segmentsspecifika och paketerade lösningar med möjlighet att via webben skapa personliga behandlingsprogram. Dylika program kommer att introduceras under första halvåret 2014 och väntas ytterligare stärka produktens attraktivitet samt bidra till ökad försäljning. Målsättningen är att kassaflödet skall nå breakeven under hösten Pär Olausson-Lidö VD

4 Verksamhet och strategi Biolight utvecklar och tillverkar en patenterad medicinskteknisk produkt som genom att sända ut pulser av monokromatiskt ljus mot kroppsdelar och hud, bl a ökar cellernas självläkande effekt och kroppens blodcirkulation. Resultatet blir avsevärt snabbare läkning av skadad vävnad som sår och inflammationer, men även effektiv smärtlindring. Produkten kan användas för både människor och djur. Ett flertal studier av bolagets metod pekar entydigt på en signifikant effekt med förkortad läkningstid inom ett antal terapiområden. Det rör sig om såväl sårvård som läkning av inflammationer och förslitningsskador. Dessutom har metoden visat sig ge utmärkta resultat vid rehabilitering av trav-, hopp och dressyrhästar samt diverse husdjur. Efter en lång startsträcka så uppvisar försäljningen idag en stabil ökning. Biolight-metodens funktion och säkerhet har verifierats genom studier av olika slag under mer än 10 år. Vetenskapliga studier på människor har genomförts sedan slutet av 1990-talet. Samtliga resultat har varit entydiga och visat på stora kliniska fördelar. Behandlingens effekt åstadkoms genom en process som förser det utsatta området av kroppen med tillskottsenergi i form av ett anpassat monokromatiskt pulserande ljus. Metodens styrkefaktorer är möjlig halvering av läkningstid, minskad risk för komplikationer och ökat välbefinnande för patienten. Under 2011 förstärktes Biolights styrelse med två starka industriprofiler i form av Sören Gyll och Rolf Börjesson. Båda dessa erfarna styrelsemedlemmar besitter gedigna kunskaper och erfarenheter från såväl internationellt företagande och marknadsföring, som kvalificerat styrelsearbete. Därtill anslöt två andra välmeriterade profiler till styrelsen under våren Hans Brindfors, verksam inom varumärkesutveckling, design och marknadsföring, och Anders Härfstrand, en erfaren specialist inom det medicintekniska området med erfarenheter från internationellt välkända lifescience-bolag som Pharmacia och Pfizer. Biolights styrelse har under hösten 2013 uppgraderat Bolagets affärsplan. En utvärdering av utvecklingen inom Bolagets olika marknadssegment har resulterat i fyra affärsområden för de närmaste åren: 4. Den potentiellt dyra satsningen på en konsumentprodukt har lagts åt sidan. Humanmarknaden kommer att adresseras genom en mycket riktad och segmenterad satsning på endurance-sport segmentet (BioLight Athlete) och senare genom en likaledes segmenterad satsning på eftervård inom plastikkirurgin (BioLight Esthetics). 5. Kortsiktig kostnadsneddragning och samtidig försäljningstillväxt skall möjliggöra breakeven kassaflödesmässigt under H Det positiva med den nya strategin är att utvärderingen visar att acceptansen och därtill potentialen inom häst/animal-området är större än väntat och att utsikterna till positivt kassaflöde därmed förbättrats. Dessutom har sport- och hälsa vuxit fram som en ny stark målgrupp och traditionell sårvård har omdefinierats till plastikkirurgi som en egen disciplin. Gemensamt för de aktuella kundsegmenten är att samtliga dessa uppvisar god acceptans för Biolightmetoden och dess resultat, och därmed har dessa segment inte behov av ytterligare tidskrävande studier. Bolaget ser även möjligheter till internationalisering av dessa områden så fort de står på tillräckligt stabila ben på vår inhemska marknad. Sammantaget har Biolights potentiella marknader utökats men styrelsen har valt att koncentrera resurserna till de segment som bedöms ha den starkaste potentialen för kortsiktig tillväxt. Biolight kommer under de närmaste 9 månaderna att fokusera verksamheten mot försäljning inom animalområdet. Här har Bolaget redan en stark försäljningsgrupp som succesivt kommer att utökas. Kärnan i Biolights strategi kommer även framledes att vara att behålla rättigheter och patent samt kontrollen över försäljningen inom de rent medicinska tillämpningarna, inklusive rehabilitering. En samlad kraftsamling på hästsegmentet har inletts och en komplettering mot veterinärmarknaden kommer att presenteras stegvis under n häst (Equine) n veterinär inklusive smådjur (Veterinary) n sport och hälsa (Athlete) n plastikkirurgi (Esthetics). Samtliga dessa affärsområden bedöms kunna få god tillväxt utan ytterligare publicerade studier. Samtidigt har bolaget slagit fast en strategi som innebär: 1. Initialt återförs huvudfokus till animalmarknaden (Equine och Veterinary) för att bäst utnyttja potentialen att snabbt nå positivt kassaflöde. Därefter skall uppstart av nytillkommande segment ske när lönsamhet uppnåtts i befintliga/aktiva affärsområden. 2. Försäljning av produkter och tjänster i paket med helhetsansvar för kundnytta gentemot kund. 3. Ny interaktiv webplattform med skräddarsydda behandlingspaket för varje användarkategori. Unik websajt för varje användarområde. Att färdigställas under Q1-Q

5 Marknadspotential Biolights metod, som har verifierats med solida vetenskapliga resultat efter genomförda studier, lämpar sig inom följande större områden där metoden med fördel kan nyttjas: n Behandling av såväl tävlingshästar som brukshästar. n Behandling av djur på ordination av veterinär. n Tryck- och liggsår, bensår och andra svårläkta sår inom äldrevården. n Idrottsrelaterade skador och inflammatoriska tillstånd. n Snabbare återhämtning för idrottsutövare inom framförallt uthållighetssporter. n Operationssår inom plastikkirurgiområdet. n Diabetiska sår som riskerar att ge upphov till amputation. n Akuta brännskador. n Militärsjukvård, krigsskador o dyl. n Inflammatoriska tillstånd förorsakade av ogynnsamma arbetsställningar, t ex musarm och frozen shoulder. n Orala inflammationer och efterbesvär vid oralkirurgiska ingrepp. n Acne och andra hudproblem. Animalområdet hästar och smådjur (Equine och Veterinary) Den tidigare inledda satsningen på hästsport gav initialt ett snabbt gensvar. Försäljningstillväxten var god och ledde till ett mindre genombrott inom denna sektor. Men p g a bristande styrning av försäljarkåren så tappade försäljningen rejält under slutet på Under hösten 2011 stramades verksamheten upp och en ny agentorganisation introducerats. Detta har lett till en kontinuerlig försäljningsökning. Patrik Kittel och Rolf-Göran Bengtsson, samt travprofilen Stig H Johansson är exempel på ridsportprofiler som börjat använda Biolights produkt. Potentialen är fortsatt stor och alltfler utövare inom hästsporten har fått upp ögonen för metoden. Det finns t ex 540 ridskolor och ryttare med tävlingslicens i Sverige, och således är endast en blygsam del av marknaden penetrerad, varför möjligheterna till fortsatt tillväxt är mycket god. I åtskilliga länder är hästsporten avsevärt större än i Sverige och den internationella potentialen är därmed av än större intresse än den svenska. En fördel jämfört med alla andra delmarknader är att det går snabbare att få acceptans för djurbehandling bland användarna. Kravet på kliniska studier och dokumentation är begränsat, vilket innebär kortare ledtider. Adaptionen av metoden är så pass snabb och acceptansen så god att denna nisch väntas kunna fortsätta växa rejält under lång tid framåt. Förutom direktförsäljning till större aktörer inom hästsporten så har bolaget valt att satsa mot veterinärkliniker. Behovet och nyttan vid läkning och rehabilitering av andra djur företrädesvis smådjur som hundar, katter, marsvin etc är så stort att denna sektor definierats som ett eget affärsområde. Dessutom kan veterinärer spela en roll för spridningen till enskilda hästägare och små stall som inte alltid har råd eller intresse av att skaffa en egen utrustning. Mottagandet från praktiserande veterinärer har så här långt varit gott. Det finns ca 370 veterinärkliniker i landet varav merparten behandlar smådjur. Sport och hälsa (Athlete) Förutom olika former av smärtillstånd som kan behandlas med god effekt har även ett flertal nya delområden identifierats som kan vara lämpliga för egna behandlingsprogram. Bland dessa kan nämnas: förslitningsskador, utmattningsskador, muskelreparation inför fysisk aktivitet (prestationshöjande för idrottare) samt cirkulationshöjande behandlingar. Detta område kommer initialt att fokusera mot olika uthållighetssporter (t ex maraton, triathlon, ironman, löpning, trails). Där utgör bättre muskelprestanda, minskad skaderisk, längre uthållighet och snabbare återhämtning viktiga kriterier för användaren. Plastikkirurgi (Esthetics) Även detta område har mycket stor marknadspotential. Användning av metoden innebär minskad ärrbildning och snabbare läkning för patienterna. Försäljning skall endast ske till krediterade kliniker och ej direkt till konsument. Detta för att inte urholka förtroendet för metoden/produkten och för att undvika prispress. Emissionslikvidens användning Emedan försäljningen växer stadigt räknar Bolagets ledning med att positivt kassaflöde skall kunna uppnås under andra halvan av Syftet med den förestående kapitalanskaffningen är således att skapa en tillräcklig kapitalbas för att kunna finansiera bolaget fram till dess att lönsamhet uppnåtts, och samtidigt medge en uppskalning av satsningen på animalområdet genom bl a satsning på ett nytt web-baserat verktyg med skräddarsydda behandlingspaket för varje användarkategori och unika websajter för respektive användarområde. Utvecklingen skall genomföras under första delen av 2014 och verktyget förväntas öka metodens trovärdighet samt förenkla införsäljningen av metoden.

6 Patentportfölj Patentsituationen har stärkts successivt. Biolight har under den senaste tiden utvecklat och lanserat en helt ny teknik som är förbättrad, förfinad och moderniserad i såväl mjukvara sm hårdvara jämfört med dess föregångare. Teknologin ska ligga till grund för bolagets kommande produkter under många år framöver. I syfte att skydda metoden och att behålla dess unika egenskaper har bolaget sökt patent för att skydda viktiga tekniska funktioner i utrustningen. Nyligen erhölls patent för metodens rörliga ljusbild. Ljusets dynamik och rörliga ljusfält är unikt för Biolight-metoden, men tekniken för att åstadkomma detta har varit omodern och kraftigt fördyrande för produkten. Det rörliga ljusfältet åstadkoms tidigare genom en mekanisk rörelse och den nya tekniken ersatter mekanik med en unik digital ljusbild. Det har varit komplicerat att ersätta mekaniken och det är därför extra värdefullt att vi nu erhållit patentskydd till år Två svenska patent gällande behandlingsprogrammens uppbyggnad erhölls tidigare i år. Dessa är en vidareutveckling och förstärkning av bolagets grundläggande patent. Skyddet gäller fram till Samtliga nya patent har sökts internationellt (PCT) och på strategiskt valda marknader kommer de successivt att omvandlas till nationella ansökningar Totalt har bolaget 78 beviljade patent fördelade på elva grundpatent. Patentskydd har sökts i 20 länder. Förutom de elva grundansökningarna så finns ytterligare en ansökan som endast inlämnats i USA. Av samtliga dessa ansökningar har bl a tretton godkänts i Sverige och nio i USA, fyra i Kanada och fem i Kina. Patentskyddet gäller till mellan 2014 och Dessutom finns varumärkesskydd och mönsterskydd i ett antal länder. Bolagets produkter är CE märkta och har därmed tillstånd att saluföras inom EU-området. Under oktober 2013 erhöll bolaget ett FDA-godkännande för den amerikanska marknaden för sin produkt och sin metod i form av ett så kallat 510(k) tillstånd. Godkännandet innebär rätt att sälja produkten för användning inom olika typer av fysioterapi och rehabilitering på den amerikanska marknaden (USA). Tillståndet innebär att styrelsen ser möjligheter att tidigarelägga planerade insatser på denna marknad, och då med en lokal distributionspartner. Bolagsledning Bolagsledningen utgörs av VD Pär Olausson Lidö, Robert Piotrowski (försäljningschef) och Jenny Carenco (marknads- och utvecklingsansvarig). Styrelsen utgörs av Rolf Börjesson (ordförande), Sören Gyll, Lars Andersson, Anders Härfstrand samt Hans Brindfors. Ägarbild Bolaget har totalt ca aktieägare. De 10 största ägarna enligt utdrag från Euroclear per är: Namn Antal Andel av aktierak och röster Tibia Konsult AB ,4% Lars Andersson med familj/bolag/k-förs ,1% Curt Bergfors ,7% Nordnet Pensionsförsäkring ,9% LMK Stiftelsen ,4% Rolf Börjesson ,0% Hans Brindfors ,8% Sören Gyll (via kapitalförsäkring) ,0% Lars Hylander ,8% Andreas Hiis ,5% Övriga ägare ,4% Summa ,0% Disclaimer: G&W Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt Biolight AB (publ) i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Biolight AB friskriver sig G&W från allt ansvar för innehållet. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument. Warfvinges väg 26, Stockholm Tfn e-post

G & W Småbolagsfrukost 16 mars 2015. Jenny Carenco VD

G & W Småbolagsfrukost 16 mars 2015. Jenny Carenco VD G & W Småbolagsfrukost 16 mars 2015 Jenny Carenco VD Biolight är en bevisat effektiv behandlingsmetod som förebygger och behandlar skador och inflammationer Leder Senor och ligament Accelererar läkning

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 F O N D K O M M I S S I O N Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical Den 5 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Hansa Medical att genomföra en nyemission av

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

Biolight AB (publ) Kvartalsrapport, 1 januari 30 september 2013

Biolight AB (publ) Kvartalsrapport, 1 januari 30 september 2013 Bolaget har sålt fler enheter än tidigare, nettoomsättningen har hittills i år ökat med 29% jämfört med samma period 2012 och intresset för produkten ökar kontinuerligt. September månad är bolagets bästa

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

apr - jun jan - jun jan - dec Koncernen (TSEK)

apr - jun jan - jun jan - dec Koncernen (TSEK) Kraftfull försäljningsutveckling för Biolight Fler utrustningar har sålts än tidigare och nettoomsättningen har förbättrats med hela 26 % jämfört med föregående kvartal. Biolight har blivit en välkänd

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513)TSEK. Den kliniska förankringen inom sårvårdsområdet har förstärkts

Läs mer

BIOLIGHT AB (PUBL) 556724-7373 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008-01-01 2008-12-31

BIOLIGHT AB (PUBL) 556724-7373 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008-01-01 2008-12-31 BIOLIGHT AB (PUBL) 556724-7373 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008-01-01 2008-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ÅRET I SAMMANDRAG... 2 VD HAR ORDET... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4 BOLAGETS

Läs mer

Koncernen (TSEK) 2013 2012 2011 2010 2009

Koncernen (TSEK) 2013 2012 2011 2010 2009 Årsredovisning 2013 Innehåll Biolight 2013 3 Biolights verksamheter 4 Vd kommenterar 11 Vision, affärsidé och strategier 12 Styrelse, ledning och revisor 14 Biolight-aktien 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Koncernen (TSEK)

Koncernen (TSEK) Biolight ökar fokus på internationell försäljning Bolaget har intensifierat det internationella arbetet. Under 2013 är fokus på att skapa förutsättningar för en långvarig och stabil försäljning på den

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 2006. 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO

Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 2006. 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO Sammanfattning Hittills starkaste året, +167 procent rörelseresultat. Förvärv av Swemed. CE-godkännande

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005 Pressmeddelande 2005-10-28 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2005 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Anders Ingvarsson (VD) LifeAssays bolagsstämma

Anders Ingvarsson (VD) LifeAssays bolagsstämma Anders Ingvarsson (VD) LifeAssays bolagsstämma 2013-04-16 2 LifeAssays creating value during more than 10 years LifeAssays patenterade teknologi system för patientnära diagnostik från ett enkelt blodprov!

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense)

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays Bolagsstämma 20160520 Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays strategiskt placerat i IDEON Science Park Företaget bildades år 2000 Lokaliserat

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2009 Försäljningen uppgick till 19,5 (19,3) Mkr Resultat efter finansiella poster 1,4 (-4,8) Mkr Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08)

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) A high end medical cooling company DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGGSPROSPEKT OCH TECKNING AV AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR

Läs mer

Kvartalsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011

Kvartalsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011 Kvartalsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011 * Nettoomsättning för perioden 6,6 Mkr (5,4 Mkr) * Rörelseresultat före avskrivningar 0,1Mkr (-1,1Mkr) * Resultat efter avskrivningar

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 MultiSimplex AB (publ.) (556537-2439) Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 Orderingången uppgick till 2756 tkr. Rörelsens intäkter uppgick till 1854 tkr. Resultat efter finansnetto uppgick

Läs mer

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare,

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare, Stockholm 11 september, 2002 Bäste aktieägare, Årets första kvartal kännetecknades av låga försäljningsvolymer under framförallt januari och februari. Försäljning förbättrades därefter men den har inte

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kontigo Care AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av aktier i Kontigo Care AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Kontigo Care AB (PUBL) 24 maj - 10 juni 2016 Företrädesemission 1 aktie ger rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 3 kr En global lösning för beroendevård VD Henrik Nordlindh

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2006

DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2006 DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2006 PERIODEN JAN-SEPT 2006 OMSÄTTNINGEN ÖKAT TILL 8,1MKR (3,1MKR) BRUTTOMARGINAL ÖKAT TILL 4,3MKR (1,9MKR) RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRAT TILL -19,6MKR (-24,6MKR) RESULTAT FÖRE SKATT

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

LifeAssays AB (publ)

LifeAssays AB (publ) LifeAssays AB (publ) Delårsrapport 1 januari-30 september 2003 LifeAssays utvecklar morgondagens generation av Point of care instrument, ett instrument som kan utföra ett flertal analyser parallellt. Teknologin

Läs mer

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké Helårsperiod 1 januari 31 december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 369 (-3 733) KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport för Diamorph AB (publ)

Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Delårsrapport för Diamorph AB (publ) 556647-5371 1/1 30/6 2009 1 Halvårsrapport för Diamorph AB (publ) Januari - Juni 2009 Sammanfattning Saeid Esmaeilzadeh ny VD för Diamorph AB (publ) Kontakter etablerade

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Information BrainCool AB (publ)

Information BrainCool AB (publ) Information BrainCool AB (publ) med villkor och anvisningar för spridningsemissionen Juni 2016 Detta dokument är framtaget med anledning av spridningsemission i BrainCool AB (publ) och skall ses som ett

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Stockholm, 21 september 2017 Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Vironova är ett innovativt teknikbolag som arbetar i gränslandet mellan teknik

Läs mer