Jan Faergemann, M.D., Ph.D., Professor Department of Dermatology, Sahlgrenska University Hospital, S Göteborg, Sweden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Faergemann, M.D., Ph.D., Professor Department of Dermatology, Sahlgrenska University Hospital, S-413 45 Göteborg, Sweden."

Transkript

1

2

3

4 Jan Faergemann, M.D., Ph.D., Professor Department of Dermatology, Sahlgrenska University Hospital, S Göteborg, Sweden. CURRICULUM VITAE Summary. - Jan Faergemann, born in 1948, doctor of medicine 1975, specialist in dermatology and venereology 1980, PhD Ass.prof. in dermatology and venereology, Uppsala University May 1, 2002 Professor in dermatology and venereology, Gothenburg University. - He has been visiting professor at the Department of Dermatology, University of California, during six months in 1982 and one month in He is the author of 218 papers, published, in press or accepted for publication in various international journals. - His main area of interest is in dermato-microbiology, immunology and skin pharmacology with special interest in Malassezia related diseases (including atopic dermatitis, seborrhoeic dermatitis and psoriasis), development and improvement of topical formulations using various model systems (percutaneous absorption models and in vitro and in vivo activity of drugs and formulations) and pharmacokinetic aspects of antifungal drugs.

5 - He has been the supervisor for 7 Ph. D. students who successfully defended their thesis and he is now the supervisor for 2 new Ph. D. Students. - Name of the 7 Ph. D. students: Siv Johansson, Department of Clinical Immunologi, Karolinska Institut. The last 6 have all defended their thesis from the Department of Dermatology, Sahlgrenska Academy: Ing-Marie Bergbrant, Poul Gamborg Nielsen, Ann Broberg, Bo Runeman, Aditya Gupta and Mari-Helen Sandström Falk. - He is the Director of scientific studies for the Ph. D. students at the Institution for Applied Specialities. - He is also the referee for several well-known international journals. - He is at the advisory board for three international journals. - He has been the chairman, co-chairman and speaker at 138 international meetings with 150 presentations. - He has been the organiser for the joint meeting in mycology for the British, Danish and Swedish Society for Mycology in Gothenburg in He has been the Scientific Secretary for the 29 th Nordic Congress of Dermatology and Venereology in Gothenburg, June 7-10, He is the Vice-president for the upcoming EADV-meeting in Gothenburg October 6-10, He is the president for the Swedish Society for Clinical Mycology. - He is a member and Chairman of reference groups associated with the Swedish Society of Medicine and the Medical Products Agency.

6 - He is a member of several national and international wellknown societies in dermatology and venereology. - In 1999 he received the Ellis and Ivar Janzons Award (85,000 SEK) from the Swedish Medical Association with the following motivation for his extensive and important studies over the pathogenesis of yeasts in various skin diseases and his great impact on the development of modern treatment for fungal skin infections. - - He has performed over 50 clinical trials. He has given lectures for students attending GCP courses. - - During he received the following research grants: ALF: SEK per year. Welander: SEK Unilever Research, Port Sunlight: SEK All grants were for the project: Microorganisms and skin diseases. Gothenburg 08 September, 2010 Jan Faergemann, M.D., Ph.D., Professor

7 Mikroorganismers roll vid olika hudsjukdomar: patogenes och behandlingsmetoder. The role of microorganisms in skin diseases: pathogenesis and treatment Svenska: Infektioner och även kolonisering med mikroorganismer spelar en viktig roll vid försämring av många hudsjukdomar. Den ökade förekomsten av multiresistenta bakterier utgör ett stort problem. Vi vill undersöka mikroorganismers betydelse och förekomst av antibiotikaresistens. Vår målsättning är att få fram nya behandlingar genom att först undersöka effekten av olika substanser och formuleringar, inklusive anti-mikrobiella peptider, på olika mikroorganismer genom att påvisa mikroorganismens resistensmönster och därefter bestämma deras MIC-värde. Vi kan med en ny in vitro metod utvärdera den perkutana absorptionen av läkemedel och produkter in i och genom huden. Vi är i detta projekt med i Centrumbildningen Göteborg Science Centre for Molecular Skin Research. I behandlingsstudier kommer vi därefter att studera effekten av dessa substanser på olika hudsjukdomar. Studien kommer förhoppningsvis att kunna ge möjlighet till en mer effektiv lokalbehandling av i första hand impetigo, atopisk dermatit, bensår och psoriasis. Vårt projekt är mycket patientnära där vi undersöker och behandlar stora patientgrupper. Framför allt atopisk dermatit, bensår och psoriasis är kroniska sjukdomar och är för både patient och omgivning mycket besvärliga hudsjukdomar vilka dessutom ökar i alarmerande takt. Nya effektivare behandlingar med lägre risker för både patient och miljö är mycket viktigt. English: Infections and even colonization with microorganisms play an important role for the deterioration of several skin diseases. The increase in multi-resistant bacteria is an increasing problem. We will investigate the role of microorganisms and the presence of antibiotic resistance. Our goal is to develop new topical treatments for various skin diseases. We will first investigate the efficacy of various compounds and formulations, including antimicrobial peptides, on microorganisms using various in vitro techniques (MIC and resistance pattern). We have developed a method for studying the in vitro percutanaous absorption of compounds and formulations into the skin and through the skin. In this project we are part of the scientific network: Science Centre for Molecular Skin Research. We will then in treatment studies investigate the efficacy of the most interesting substances in the treatment of various skin diseases. These substances and formulations will hopefully be more effective and more environmental friendly for topical treatment of various skin diseases. Our project is a clinical study in which we will investigate and treat large groups of patients. Both atopic dermatitis, leg ulcer and psoriasis are chronic diseases, increasing in numbers, and they are very troublesome for both the patient and relatives. To find new effective treatments with lower risk for both the patient as well as the environment is therefore very important. Bakgrund Under perioden har vi publicerat och sammanställt 25 vetenskapliga arbeten. Sedan september 2008 har vi publicerat och sammanställt 14 nya vetenskapliga arbeten. Vi har kunnat avsluta ett flertal projekt och 5 manus är nu klara för att skicka till olika vetenskapliga tidskrifter. Doktoranderna Ingela Flytström och Mikael Alsterholm har båda i år gjort en "sen" halvtidskontroll med 3 publicerade

8 arbeten vardera och både förväntas att disputera Utvecklingen av resistenta mikroorganismer, särskilt bakterier, innebär ett allt större problem (1). Larmrapporter har kommit om resistensutveckling mot fucidin, methicillin (MRSA), vancomycin, m fl. Förekomsten av multiresistenta-bakterier inklusive fucidinresistenta stafylokocker gör att lokalbehandling av både impetigo och sekundärinfekterad atopisk dermatit (AD) blir mer vansklig. I en odlingsstudie fann vi att 32 % av S. aureus hos impetigo patienter var fucidinresistenta (75 % vid bullös impetigo) jämfört med 10 % vid AD. Läkemedelsverkets rekommendation idag för behandling av impetigo är tvål och vatten samt klorhexidinlösning för baddning och i utbredda fall systembehandling med stafylokock-resistenta antibiotika. Dessa rapporter gör att intresset för mera otraditionella antimikrobiella medel blir intressanta. Dioler (glykoler) är organkemiska föreningar som har en avdödande effekt på bakterier, virus och svampar (1, 2). Dessutom ökar de upptaget av andra substanser in i huden och de har även vattenbindande egenskaper (2). Vi har visat att pentan- 1,5-diol, in vitro, har samma avdödande effekt på både antibiotikakänsliga som antibiotikaresistenta bakterier inklusive MRSA och fucidinresistenta S. aureus (1). Detta gör att det är intressant att se på behandlingseffekten av pentan-1,5-diol, ensamt eller i kombination med t ex klorhexidin, vid t ex impetigo och sekundärinfekterad AD. Vi har nyligen visad att om vi kombinerar pentandiol och klorhexidin ökar vi den antimikrobiella effekten av klorhexidin med en faktor 10. Antimikrobiella peptider som t ex cathelicidiner och defensiner har ett brett antimikrobiellt spektrum med effekt på både bakterier, svampar och virus (3). Patienter med AD har lägre serumnivåer av cathelicidiner och defensiner (3). Vilka skillnader finns i förekomsten av antimikrobiella peptider i huden hos patienter med AD, psoriasis, impetigo och hudfriska personer? Antimikrobiella peptider inklusive proteinaser spelar sannolikt en viktig roll för sårläkning och maggots från fluglarven Lucilia Sericata bildar serin proteaser (4). När man lokalbehandlar en hudsjukdom med t ex ett antimikrobiellt eller antiinflammatoriskt ämne är det inte enbart av vikt att ha kännedom om de aktiva substansernas effekt. Sammansättningen av hela den topikala beredningen är mycket betydelsefull för optimal effekt. Vissa hjälpämnen, som t ex dioler, ökar upptaget av andra substanser i huden och har dessutom en egen effekt, t ex antimikrobiell eller vattenbindande (1, 2, 5). Kombinationen av de olika ämnena i beredningen är därför mycket viktig. Vi har i flera arbeten visat att pentane-1,5-diol ökar upptaget av olika substanser som t ex steroider och antimykotika in i huden (5). Jan Faergemann är sedan 2006 med i Styrgruppen för den tvärvetenskapliga (Nat Fack, Sahlgrenska Akademin och Chalmers) Centrumbildningen Göteborg Science Centre for Molecular Skin Research. Vi bidrar med vår kännedom om perkutan absorption in vitro av olika substanser och vår kännedom om hudinfektioner och mikroorganismer. Atopisk dermatit är en kronisk ofta utbredd hudsjukdom med svår klåda (6). Idag beräknas % av barn födda i Sverige drabbas av AD. Studier i vår grupp har visat att vuxna med AD i hög grad har kvar sin sjukdom när de blir äldre (7). Eksem inom huvud/hals området är en viktig faktor för kronicitet och denna grupp har oftare IgE-antikroppar mot Malassezia (6-7). Patienter med AD är ofta koloniserade i huden

9 med S. aureus och bakteriella infektioner är en viktig faktor vid försämring av AD (8-10). Flera arbeten har även visat att S. aureus kan uppträda som ett allergen och även som ett superantigen hos patienter med AD (10). Vi vet inte idag om patienter med AD bär på samma S. aureus under en lång period eller om nya bakterier kommer till. Vi planerar därför en longitudinell studie av S. aureus-bärarskap hos vuxna patienter med atopisk dermatit. Inte enbart bakterier men också svampar spelar en viktig roll vid AD. Vår forskning inom olika hudsjukdomar och Malassezia är idag bland de världsledande (7-9). I en rad studier har vi även identifierat vilka Malassezia species som är vanligast förekommande vid AD och andra hudsjukdomar (7-9). Bipolär radiovågs plasma ablations teknik används vid debridering av sår. Ifall tekniken inte enbart har en rengörande effekt men också effekt på bakterier relevanta för sår infektioner vet vi idag inte. Vi har därför påbörjat ett samarbetsprojekt mellan hudkliniken SU/S och ArthroCare, Sverige. Henrik Sönnergren är medicinstuderande vid Göteborgs universitet på termin 6 men samtidig konsult för företaget ArthroCare med huvudsäte i Austin, USA. Detta företag producerar bl a en apparatur för ablation. Principen bygger på att man skapar ett energifält genom att skicka ström från en aktiverad elektrod till en närliggande returelektrod. På så sätt skapas ett lokalt energifält som kan aktivera olika lösningar t ex saltvatten och skapa en såkallad plasma. Tekniken används vid debridering av sår. Ablation har också effekt på inflammation. Henrik Sönnergren har redan ett publicerat arbete och 2 i manuskript. Då Henrik bara är på termin 6 har han inte tillräckligt många poäng för studier på avancerad nivå för att bli registrerad som doktorand. Vi förbereder dock ett brev till Rådet för utbildning på forskarnivå där vi begär dispens så att Henrik kan bli antagen. Svårläkta bensår kan ha flera bakomliggande orsaker, alla viktiga att utreda och behandla (12-17). Vi använder fluglarver sedan 1997 och har visat att sårupprensning med fluglarver är snabb, selektiv, effektiv och ofarlig (15). Larvbehandling till ett amputationshotat MRSA-koloniserat bensår eliminerade MRSA och läkte såret (16). Vi har påvisat att fluglarverna bildar ett serinproteas (4). Fortsatta studier behövs för att undersöka om larverna bildar andra för sårläkning och infektionsbekämpning viktiga ämnen som t ex antibakteriella peptider. Pseudomonas aeruginosa är tidigare känd för att påverka inläkningen av hudtransplantat och är svår att eliminera med dagens lokala behandlingsmedel. Peroral antibiotikabehandling med Ciproxin ger snabbt resistenta bakteriestammar. Fluglarver påverkar effektivt stafylokocker och streptokocker, men mindre P. aeruginosa, och här vill vi gärna studera orsak och om antal larver har betydelse för effekten. Vi har funnit att P. aeruginosa bildar olika proteinaser, vilket påverkar bakterievirulensen (17). Idag försöker vi att påskynda sårläkning genom att först rensa sår för död vävnad med fluglarver, eliminera bensvullnad samt därefter transplantera hud med punchgraftmetod. Idag läker inte alla trots punchgrafthudtransplantation. Bensvullnad gör att såren vätskar mer och mikroorganismerna trivs bättre. Metoder för att minska bensvullnaden har därför även sannolikt stor betydelse för bakterie växten i kroniska bensår. I en studie mäts bensvullnad mer vetenskapligt med hjälp av en tomografi metod före och efter behandling mot benödem hos patienter med kroniska bensår.

10 Etiologin bakom psoriasis är fortfarande dåligt klarlagd. Forskning under senare tid har emellertid ökat vår kunskap och förståelse och resultaten tyder på att psoriasis är en immun-medierad sjukdom med stark genetisk bakgrund. Forskning visar också att psoriasis inte enbart är en hudsjukdom utom en generaliserad sjukdom med ökad risk för metabola komplikationer så som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och ledsjukdom. Intraoral psoriasis är ovanlig, men om den förekommer ser man oftast en koppling till samtidig förekomst av hudmanifestationer. Yamada et al. (1992) spekulerar i att perioder med exacerberande hudläsioner hos psoriasis patienten skulle kunna sammanfalla med perioder med deskvamativ gingivit eller hyperplastisk gingivit som kan korreleras till parodontal fästeförlust (18). Det är således möjligt att exacerbation av psoriasis kan spela en roll i parodontitutvecklingen hos en psoriasis patient. Mycket få fall av psoriasis som kunnat kopplas direkt till en samtidig utveckling av parodontala läsioner har beskrivits i litteraturen. Tinea capitis bland invandrarbarn från öst- och norra Afrika är ett mer växande problem i Sverige. På hudkliniken har vi nu mera ca 100 sådana patienter varje år. Många frågar är obesvarade. Varför drapas just denna population? Varför är det en skillnad mellan barn och vuxna? Detta är viktiga frågor att utreda. Syfte Att studera sambandet mellan olika hudsjukdomar och mikroorganismer, inklusive multiresistenta bakterier, och försöka att utveckla nya behandlingsmetoder för dessa sjukdomar. För att utvärdera effekten av olika beredningar eller substanser ser vi på minsta hämmande koncentration (MIC) av beredningen/substansen in vitro. Vi ser även på upptaget av olika substanser in i och genom huden samt effekten av olika enhancers på detta. Vi vill också med olika metoder studera bärarskap av S. aureus samt med immunhistokemi undersöka förekomsten av antimikrobiella peptider i huden vid olika hudsjukdomar. Slutligen initierar vi också behandlingstudier av t ex impetigo, herpes labialis och AD. Metod och material Minimal Inhibitory Concentration (MIC) studier. Basen för utvärdering av olika substansers antimikrobiella effekt på mikroorganismer är MIC-värdet. En tvåstegs-spädningsserie av substansen i fråga, eller i kombination med andra preparat, späds till ett antal agar-plattor. Samma mängd bakterier eller svamp sätts till alla plattor och resultat avläses senare. När man lokalbehandlar en hudsjukdom med t ex ett antimikrobiellt eller antiinflammatoriskt ämne är det inte enbart av vikt att ha kännedom om de aktiva substansernas effekt. Sammansättningen av hela den topikala beredningen är mycket betydelsefull för optimal effekt. Vi har därför undersökt MIC värdet för ett flertal olika lokalbehandlingmedel. Ifall olika kombinationer av antimikrobiella substanser har en synergistisk effekt är detta en intressant och viktig information. Detta undersöktes för flera kombinationer bl a pentan-1,5-diol och klorhexidin. MIC studier av effekten av peptiden LL37 på S. aureus, C. albicans och Malassezia har påbörjas och skall nu slutföras.

11 Effekten av Maggots extrakt på mikroorganismer relevanta för bensår skall undersökas. I vanliga sår lägger man 5-10 larver/cm2 för att få effekt och antalet larvers betydelse skall studeras. De aktiva substanserna från de levande larverna fås från sekret uppsamlade ur speciella maggotsbehållare där larverna är väl inneslutna. Sekretet samlas för att göra analys om innehåll av antimikrobiella peptider och proteaser samt för MIC. MIC skall även göras på extrakt av "mosade" maggots. Bärarskap av S. aureus vid AD. Nu planeras en longitudinell studie av Staphylococcus aureus-bärarskap hos vuxna patienter med atopisk dermatit. Syftet är att undersöka om det finns en koppling mellan bärarskap (lokal för bärarskap, stam, virulensfaktorer) och svårighetsgraden av atopisk dermatit. Projektbidrag till studien har beviljats av Welanderstiftelsen. Studien kommer att ingå som fjärde och sista del i Mikael Alsterholms avhandlingsarbete. Cytokinprofilen i huden vid olika hudsjukdomar. Mikael Alsterholm har ett samarbetsprojekt med docent Johan Bylund och medarbetare på Fagocytlaboratoriet vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Projektet syftar till ökad kunskap om neutrofilers funktion i huden vid atopisk dermatit och psoriasis, två kroniska inflammatoriska hudsjukdomar som uppvisar skild immunologisk profil och skild mottaglighet för infektioner. Projektet undersöker den övergripande cytokinprofilen och hur denna styr kinetiken för invandring av neutrofiler i huden hos patienter med psoriasis, AD och hos friska individer. Hudkammarteknik med undertryck används för att inducera en lokal aseptisk inflammation. Detta genererar små vätskefyllda blåsor och exudatvätskan undersöks med flödescytometri för att karaktärisera och räkna exudatceller och Luminexanalys för att kartlägga cytokinprofil. Immunhistokemi. Med immunhistokemi vill vi undersöke förekomsten av olika antimikrobiella peptider i hudbiopsier från patienter med AD, psoriasis, impetigo och hudfriska personer. Dessa resultat vill sedan bli jämförda med förekomsten av antimikrobiella peptider i interstitiell vätska från hudblåssekret samt även plasmakoncentrationer. Slutligen jämför vi även med kvantitativa odlingar av bakterier och svamp på dessa patientgruppar. Maria Siekkeri är planerad doktorand på detta projekt. Perkutan absorption Vi fortsätter vårt arbete med att undersöka den perkutana absorptionen in vitro på ett flertal intressanta läkemedel och substanser. Psoriasis. En samarbetsstudie mellan Avd för odontologi (Heijl L, Birkhed D) och dermatologi (Bergbrant IM, Flytström I) undersökar vi om patienter med psoriasis har en annan munhälsa än en kontroll grupp. 100 patienter med psoriasis och 100 hudfriska kontrollpatienter skall ingå. Alla psoriasis patienter genomgår både dermatologisk, reumatologisk och odontologisk undersökning. Kontrollpatienterna genomgår odontologisk undersökning. Bakterieprovtagning kommer att göras i subgingivala

12 plack. Närvaron av 12 subgingivala species kommer att bestämmas i varje plack prov med hjälp av checkerboard DNA-DNA hybridization teknik. Effekten av bipolär radiovågs plasma ablations teknik på bakterier relevanta för sår infektioner. Detta är som sagt tidigare ett samarbetsprojekt mellan hudkliniken SU/S, ArthroCare, Sverige och den blivande doktoranden Henrik Sönnergren. Vi undersöker effekten på S. aureus, betahemolytiska streptococker, Ps. aeruginosa, E. coli och C. albicans. Bakterier odlas på hästblodagarplattor och C. albicans på Sabourauds medium. Mikroorganismerna överförs i en mängd av 10 x 6 celler/ml till 96 hålls mikroplattor. Sedan utsätts dem för ablation i 500, 1000 och 2000 milisek., ren koagulations mode (enbart värme) i samma tidsintervall och slutligen har vi en obehandlad kontroll. Bensår Antibiotika överanvänds vid bensår (13) och orsaken är troligen att det dels kliniskt är svårt att skilja en infektion från rodnad runt ett sår orsakad av andra inflammationer och dels om man odlar så växer det alltid mikroorganismer. För att fastställa bakteriers och svampars betydelse för läkningsförloppet av bensår utan kliniska infektionstecken använder vi i detta projekt en kvantitativ odlingsteknik (14). Vi har i en studie visat att larver gör rent sår från nekroser (15) och i en annan studie har vi visad att larver eliminerade MRSA från ett koloniserat amputationshotat bensår (17). I ytterligare en studie har vi visat att fluglarver producerar ett serin proteas (4). Sekret från "mosade" larver och skrap från sårbotten före och efter larvbehandling kommer att jämföras beträffande förekomst av antibakteriella peptider och proteaser. Mikroorganismer har stor betydelse för inläkning av hudtransplantat när klinisk infektion föreligger, men kan även ha betydelse vid kolonisering. Rapporter för delhudstransplantat finns där förekomst av P. aeruginosa inverkar negativt. Vi har mycket goda resultat med punchgraft-hudtransplantation men om mikroorganismer spelar en roll vid punchgraft är inte känt. UVB har en avdödande effekt på mikroorganismer. I en pågående studie med 30 patienter med rena sår som transplanteras med punchgraft tas odling före ingreppet. 15 patienter får enbart punchgraft men 15 patienter får även UVB ljusbehandling. Analysen inkluderar korrelation till speciellt läkningsförlopp och förekomst av bakterier. Vi har påvisat att nykläckta larver har en medfödd tarmflora av sporbildande bakterier som inte är patogena för människa. Vi vill undersöka om förmågan hos larverna att tillverka olika sorter och mängder antibakteriella ämnen är beroende av om äggen är desinfekterade eller inte. Då vi tidigare funnit att P. aeruginosa bildar olika proteinaser vilket påverkar bakterievirulensen (17) är P.aeruginosa av speciellt intresse. En första studie på punchgraft-transplanation är nu publicerad (22) - endast studier på pinchgraft av bensår är tidigare publicerade. Vi går nu vidare med att undersöka transplantationsmetoden ytterligare och se om mikroorganismer har betydelse i de fall där såren inte läker. Tinea capitis. Patienter med tinea capitis har ökad dramatiskt i Sverige de senaste 10 åren. Detta beror särskilt på en ökad invandring från öst och norra Afrika där sjukdomen är endemisk. I projekten som drivs av Sven Jantschek, blivande doktorand vid avdelningen, gör vi en epidemiologisk kartläggning, en undersökning av förekomsten

13 bland barn och vuxna, försöker att få svar på frågan varför vissa befolkningsgrupper drapas och effekten av olika behandlingar. Behandlingsstudier Impetigo. I en dubbel-blind, kontrollerad studie vill vi på 80 patienter med impetigo jämföra effekten av en gel innehållande 1 % klorhexidin i kombination med 10 % pentan-1,5- diol med en gel som enbart innehåller 1 % klorhexidin. Arbetsplan och preliminära resultat MIC-studier. Vi har nu resultatet av effekten av ett flertal substanser och beredningar på S. aureus, S. epidermidis, E. coli, betahemolytiska streptococcer grupp A, C. albicans samt i vissa fall Malassezia. Detta projekt är del av Mikael Alsterholms forskningsprojekt. Arbetet är nu publicerat. Effekten av en kombination av pentan-1,5-diol och klorhexidin på S. aureus, P. acnes och C. albicans var oväntade. Kombinationen var synergistisk och MIC värdet för klorhexidin + pentan-1,5-diol sjunk till 0,0001 %. Arbetet är nu publicerat. Hittills har vi undersökt effekten på P. acne, C. albicans, S. aureus och betahemolytiska streptokockar och vi fortsätter att undersöka MIC av flera bakterier, svampar och herpes simplex virus. Vi har påvisat att nykläckta larver har en medfödd tarmflora av sporbildande bakterier som inte är patogena för människa. Vi vill undersöka om förmågan hos larverna att tillverka olika sorter och mängder antibakteriella ämnen är beroende av om äggen är desinfekterade eller inte. Då vi tidigare funnit att P. aeruginosa bildar olika proteinaser vilket påverkar bakterievirulensen (17) är P.aeruginosa av speciellt intresse. En första studie på punchgraft-transplanation är nu publicerad (22) - endast studier på pinchgraft av bensår är tidigare publicerade. Vi går nu vidare med att undersöka transplantationsmetoden ytterligare och se om mikroorganismer har betydelse i de fall där såren inte läker. Perkutan absorption. Arbetet om effekten av pentan-1,5-diol jämfört med propan-1,2-diol på den perkutana absorptionen av terbinafin är nu färdigställt och publicerat. I arbetet med perkutan absorption av läkemedel och andra substanser samarbetar vi med andra grupperingar inom den tvärvetenskapliga centrumbildningen Göteborg Science Centre for Molecular Skin Research. Hanne Evenbratt som är kemist har tidigare arbetad både hos undertecknad men också hos Professor Sven Engström på Inst för Kemi på Chalmers. Hon är nu sedan 2009 doktorand hos professor Sven Enström. Vi samarbetar fortfarande och har färdigställd ett manuskript med titeln: "In vivo study of an instantly formed lipid-water cubic phase formulation containing ALA för photodynamic therapy". Man kombinerar i detta projekt lipid/vatten kubiska faser med pentan-1,5-diol och ökar på så sätt upptaget av amino livolin syra (ALA) in i huden. ALA i samband med synligt ljus (fotodynamisk terapi eller PDT) används för

14 att behandla tidig hudcancer, men är också effektiv vid behandling av acne. Vårt samarbeta fortsätter för att ytterligare förbättra denna formulering. Psoriasis. I nuläget har vi undersökt xx psoriasis patienter och xx kontrollpersoner. Preliminära resultat visar----- Bensår Tinea capitis. Sven har genomgått vårt laboratorium och patient material av patienter med tinea capitis och sammanställd detta. Trichophyton violaceum och T. tonsurans är de 2 helt dominerande dermatophyter men Microsporum canis uppträder då och då i små epidemier. Ett abstrakt om detta har blivit antagen som posterpresentation och blev även utvald för "oral presentation" i "junior session" vid det stora mötet för the European Academy of Dermatolgy and Venereology 6-10 oktober 2010 här i Göteborg. Phylogeografi. I ett samarbetsprojekt med mikrobiologer i Athen har vi, med PCR teknik, visad att svenskar bosatta i många år i Aten har kvar samma genotyp av M. furfur som svenskar i Sverige men att greker födde i Grekland har andra genotyper. Arbetet är nu publicerat. Behandlingstudier Impetigo. Vi har nyligen, i en laboratoriestudie, visad att om vi kombinerar pentan-1,5-diol och klorhexidin ökar vi den antimikrobiella effekten av klorhexidin med en faktor 10. Att vi uppnådde denna synergiska effekt vid att kombinera pentan-1,5-diol och klorhexidin var både oväntad och mycket intressant. MIC värdet för klorhexidin i kombinationen klorhexidin + pentan-1,5-diol sjunk till 0,0001 % for S. aureus och flera andra bakterier inklusive betahemolytiska streptokocker. Vi har nu tillsammans med Apoteket AB utvecklad en gel, enligt GMP, för behandling av impetigo. Denne gel innehåller 1 % klorhexidin och 10 % pentan-1,5-diol. Vi har också tagit fram en kontroll gel med 1 % klorhexidin. Studien blir jämförande mellan kombinationen av klorhexidin och pentan-1,5-diol jämfört med klorhexidin ensam. Antalet patienter beror på den beräknade skillnaden i effekten av de olika behandlingarna. Efter powerberäkningen kommer vi att inkludera 80 patienter, 40 i varje grupp. Studien är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr ) och ansökan är klar att skickas till Läkemedelsverket inom de närmsta veckorna. AD. I en behandlingsstudie av patienter med atopisk dermatit jämförde vi en kräm innehållande både hydrocortison och pentan-1,5-diol med en kräm innehållande enbart hydrocortison (11). Pentandiol har en avdödande effekt på bakterier och andra mikroorganismer. Båda behandlingarna var effektiva med en läkning på 68 %

15 för hydrokortison och 69 % för kombinationskrämen. Kombinationsbehandlingen minskade signifikant mängden S. aureus (p<0.001) vilket inte var fallet med ren hydrocortisonkräm. Herpes simplex labialis. Vi har i en samarbetsstudie med centrer i Berlin visad att 25 % pentan-1,5-diol är signifikant effektivare jämfört med placebo vid behandling av herpes labialis. Arbetet är nu publicerat. Samarbete I vår forskning har vi ett samarbete med flera nationella (Göteborg, Malmö, Stockholm) och internationella forskargrupper (Berlin, Athen, London, Ontario och San Francisco). Betydelse -Att få ökad kännedom om vilka mikroorganismer som har betydelse vid försämring av olika hudsjukdomar. -Att få fram nya preparat för behandling av olika hudsjukdomar genom att undersöka effekten av olika substanser och produkter (läkemedel) på mikroorganismer med laboratoriemetoder (MIC, resistensmönster och perkutan absorption). -Skapa möjlighet för en mer effektiv lokalbehandling av både impetigo, sekundärinfekterad AD, bensår och psoriasis -Flera av våra studerade behandlingsalternativ är mer miljövänliga jämfört med dagens alternativ. -Vår forskning innebär direkt en klar fördel för våra patienter.

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

Svampinfektioner i huden

Svampinfektioner i huden Svampinfektioner i huden Lena Holm, Hudkliniken, Sophiahemmet Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Svampinfektioner i huden Jästsvampar (Candida, Pityrosporum species (Malassezia), m.fl.) Trådsvampar

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Vanliga hudinfektioner i öppen vård Cecilia Rydén 2011 Hud och mjukdelsinfektioner Framtid och Nu-tid Ceclia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborg Framtiden här? Tänk brett Epidemiologiska

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-03-27

BESLUT. Datum 2015-03-27 BESLUT 1 (5) Datum 2015-03-27 Vår beteckning SÖKANDE Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation Eksem DermaSilk lindrar eksem och klåda 1 Patientinformation Lindrar eksem och klåda på en Upp till 90 % av alla eksem är infekterade av bakterier och svampar. Infektionerna ökar klådan och försvårar läkningen.

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Snabb resistensbestämning. Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö

Snabb resistensbestämning. Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö Snabb resistensbestämning Martin Sundqvist leg läk, MD Avd för klinisk mikrobiologi, Växjö Varför? Ökande antibiotikaresistens Felaktig antibiotikabehandling ger ökad risk för död hos våra svårast sjuka

Läs mer

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Johanna Bråred Christensson Yrkes- och miljödermatologiska mottagningen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009

LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009 LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009 Föreläsningsämne Föreläsare GENERELLT ACNE ACNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Ingrid Rossmann- Ringdahl Måbeskrivning - genomföra en hudundersökning - ta ställning

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän.

Kirurgiska sår och dess omvårdnad. Gallopererad patient med drän. Kirurgiska sår och dess omvårdnad av Maria Magnsbacka och Kerstin S Wilbrand Gallopererad patient med drän. SÅRLÄKNING Vulnus och ulcus. Sårläkning är en komplex process och innefattar olika mekanismer

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Svårläkta sår och antibiotikas roll. Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen

Svårläkta sår och antibiotikas roll. Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen Svårläkta sår och antibiotikas roll Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen En distriktssköterska ringer dig en fredag eftermiddag angående Hulda 78 år. Hulda har en

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg

Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg Atopiskt eksem Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg Maria Haraldsson Specialistläkare hud- och könssjukdomar Hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde maria.haraldsson@vgregion.se

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Prontosan vid svårläkta sår

Prontosan vid svårläkta sår Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen Kliniska studier Pilotstudie, 1992 2 kvinnor med bakteriell vaginos var inkluderade i studien. Diagnosen ställdes med hjälp av mikroskopisk undersökning och gradering av vaginalutstryk enligt Nugents poängbedömning.

Läs mer

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB

Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Att förebygga smittspridning Hur gör jag? Helene Andersson Infektionskliniken Danderyds sjukhus AB Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19 Föreskrifter

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2010 Behandlingsriktlinjerna från 2004 har reviderats av STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) som är

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M Rosacea I N FO R M AT I O N O M E T T V UX E T P RO B L E M Rosacea. Rosacea drabbar omkring 10 procent av den vuxna befolkningen och är en kronisk hudsjukdom med utslag i de centrala delarna av ansiktet,

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015 Eksem Karl Torell, 23 April 2015 För bilder rekommenderas: dermis.net, uptodate.com, internetmedicin.se m.fl. Olika utvärtes steroider MILDA (I) Hydrokortison, Ficortril, Mildison MEDEL (II) Locoid, Emovat

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes Mars 2015 Inbjudan till vetenskaplig sammankomst Hot Topics in paediatric endocrinology och vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes 7 maj: Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Maria Siekkeri Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till

Läs mer

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Personlig återkoppling är nödvändig Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Kan läkares insatser i svensk primärvård bli annat än perfekta? Överambitiösa och högpresterande, oftast bäst i klassen

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till svårighetsgrad

Läs mer

Rekonditionering av lungor

Rekonditionering av lungor Rekonditionering av lungor en resa från laboratoriet till kliniken Trygve Sjöberg, docent Avd för thoraxkirurgi Universitetssjukhuset Lund Kliniskt problem: Endast 6 timmars preservationstid Orsak: Suboptimal

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Hud/mjukdelsinf. Christer Norman, allmänläkare, Salems VC

Urinvägsinfektioner. Hud/mjukdelsinf. Christer Norman, allmänläkare, Salems VC Urinvägsinfektioner Hud/mjukdelsinf Christer Norman, allmänläkare, Salems VC Cystitsymtom efter pivmecillinam eller placebo 1/855 1/288 Clinical and bacteriological outcome of different doses and duration

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer