Jan Faergemann, M.D., Ph.D., Professor Department of Dermatology, Sahlgrenska University Hospital, S Göteborg, Sweden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Faergemann, M.D., Ph.D., Professor Department of Dermatology, Sahlgrenska University Hospital, S-413 45 Göteborg, Sweden."

Transkript

1

2

3

4 Jan Faergemann, M.D., Ph.D., Professor Department of Dermatology, Sahlgrenska University Hospital, S Göteborg, Sweden. CURRICULUM VITAE Summary. - Jan Faergemann, born in 1948, doctor of medicine 1975, specialist in dermatology and venereology 1980, PhD Ass.prof. in dermatology and venereology, Uppsala University May 1, 2002 Professor in dermatology and venereology, Gothenburg University. - He has been visiting professor at the Department of Dermatology, University of California, during six months in 1982 and one month in He is the author of 218 papers, published, in press or accepted for publication in various international journals. - His main area of interest is in dermato-microbiology, immunology and skin pharmacology with special interest in Malassezia related diseases (including atopic dermatitis, seborrhoeic dermatitis and psoriasis), development and improvement of topical formulations using various model systems (percutaneous absorption models and in vitro and in vivo activity of drugs and formulations) and pharmacokinetic aspects of antifungal drugs.

5 - He has been the supervisor for 7 Ph. D. students who successfully defended their thesis and he is now the supervisor for 2 new Ph. D. Students. - Name of the 7 Ph. D. students: Siv Johansson, Department of Clinical Immunologi, Karolinska Institut. The last 6 have all defended their thesis from the Department of Dermatology, Sahlgrenska Academy: Ing-Marie Bergbrant, Poul Gamborg Nielsen, Ann Broberg, Bo Runeman, Aditya Gupta and Mari-Helen Sandström Falk. - He is the Director of scientific studies for the Ph. D. students at the Institution for Applied Specialities. - He is also the referee for several well-known international journals. - He is at the advisory board for three international journals. - He has been the chairman, co-chairman and speaker at 138 international meetings with 150 presentations. - He has been the organiser for the joint meeting in mycology for the British, Danish and Swedish Society for Mycology in Gothenburg in He has been the Scientific Secretary for the 29 th Nordic Congress of Dermatology and Venereology in Gothenburg, June 7-10, He is the Vice-president for the upcoming EADV-meeting in Gothenburg October 6-10, He is the president for the Swedish Society for Clinical Mycology. - He is a member and Chairman of reference groups associated with the Swedish Society of Medicine and the Medical Products Agency.

6 - He is a member of several national and international wellknown societies in dermatology and venereology. - In 1999 he received the Ellis and Ivar Janzons Award (85,000 SEK) from the Swedish Medical Association with the following motivation for his extensive and important studies over the pathogenesis of yeasts in various skin diseases and his great impact on the development of modern treatment for fungal skin infections. - - He has performed over 50 clinical trials. He has given lectures for students attending GCP courses. - - During he received the following research grants: ALF: SEK per year. Welander: SEK Unilever Research, Port Sunlight: SEK All grants were for the project: Microorganisms and skin diseases. Gothenburg 08 September, 2010 Jan Faergemann, M.D., Ph.D., Professor

7 Mikroorganismers roll vid olika hudsjukdomar: patogenes och behandlingsmetoder. The role of microorganisms in skin diseases: pathogenesis and treatment Svenska: Infektioner och även kolonisering med mikroorganismer spelar en viktig roll vid försämring av många hudsjukdomar. Den ökade förekomsten av multiresistenta bakterier utgör ett stort problem. Vi vill undersöka mikroorganismers betydelse och förekomst av antibiotikaresistens. Vår målsättning är att få fram nya behandlingar genom att först undersöka effekten av olika substanser och formuleringar, inklusive anti-mikrobiella peptider, på olika mikroorganismer genom att påvisa mikroorganismens resistensmönster och därefter bestämma deras MIC-värde. Vi kan med en ny in vitro metod utvärdera den perkutana absorptionen av läkemedel och produkter in i och genom huden. Vi är i detta projekt med i Centrumbildningen Göteborg Science Centre for Molecular Skin Research. I behandlingsstudier kommer vi därefter att studera effekten av dessa substanser på olika hudsjukdomar. Studien kommer förhoppningsvis att kunna ge möjlighet till en mer effektiv lokalbehandling av i första hand impetigo, atopisk dermatit, bensår och psoriasis. Vårt projekt är mycket patientnära där vi undersöker och behandlar stora patientgrupper. Framför allt atopisk dermatit, bensår och psoriasis är kroniska sjukdomar och är för både patient och omgivning mycket besvärliga hudsjukdomar vilka dessutom ökar i alarmerande takt. Nya effektivare behandlingar med lägre risker för både patient och miljö är mycket viktigt. English: Infections and even colonization with microorganisms play an important role for the deterioration of several skin diseases. The increase in multi-resistant bacteria is an increasing problem. We will investigate the role of microorganisms and the presence of antibiotic resistance. Our goal is to develop new topical treatments for various skin diseases. We will first investigate the efficacy of various compounds and formulations, including antimicrobial peptides, on microorganisms using various in vitro techniques (MIC and resistance pattern). We have developed a method for studying the in vitro percutanaous absorption of compounds and formulations into the skin and through the skin. In this project we are part of the scientific network: Science Centre for Molecular Skin Research. We will then in treatment studies investigate the efficacy of the most interesting substances in the treatment of various skin diseases. These substances and formulations will hopefully be more effective and more environmental friendly for topical treatment of various skin diseases. Our project is a clinical study in which we will investigate and treat large groups of patients. Both atopic dermatitis, leg ulcer and psoriasis are chronic diseases, increasing in numbers, and they are very troublesome for both the patient and relatives. To find new effective treatments with lower risk for both the patient as well as the environment is therefore very important. Bakgrund Under perioden har vi publicerat och sammanställt 25 vetenskapliga arbeten. Sedan september 2008 har vi publicerat och sammanställt 14 nya vetenskapliga arbeten. Vi har kunnat avsluta ett flertal projekt och 5 manus är nu klara för att skicka till olika vetenskapliga tidskrifter. Doktoranderna Ingela Flytström och Mikael Alsterholm har båda i år gjort en "sen" halvtidskontroll med 3 publicerade

8 arbeten vardera och både förväntas att disputera Utvecklingen av resistenta mikroorganismer, särskilt bakterier, innebär ett allt större problem (1). Larmrapporter har kommit om resistensutveckling mot fucidin, methicillin (MRSA), vancomycin, m fl. Förekomsten av multiresistenta-bakterier inklusive fucidinresistenta stafylokocker gör att lokalbehandling av både impetigo och sekundärinfekterad atopisk dermatit (AD) blir mer vansklig. I en odlingsstudie fann vi att 32 % av S. aureus hos impetigo patienter var fucidinresistenta (75 % vid bullös impetigo) jämfört med 10 % vid AD. Läkemedelsverkets rekommendation idag för behandling av impetigo är tvål och vatten samt klorhexidinlösning för baddning och i utbredda fall systembehandling med stafylokock-resistenta antibiotika. Dessa rapporter gör att intresset för mera otraditionella antimikrobiella medel blir intressanta. Dioler (glykoler) är organkemiska föreningar som har en avdödande effekt på bakterier, virus och svampar (1, 2). Dessutom ökar de upptaget av andra substanser in i huden och de har även vattenbindande egenskaper (2). Vi har visat att pentan- 1,5-diol, in vitro, har samma avdödande effekt på både antibiotikakänsliga som antibiotikaresistenta bakterier inklusive MRSA och fucidinresistenta S. aureus (1). Detta gör att det är intressant att se på behandlingseffekten av pentan-1,5-diol, ensamt eller i kombination med t ex klorhexidin, vid t ex impetigo och sekundärinfekterad AD. Vi har nyligen visad att om vi kombinerar pentandiol och klorhexidin ökar vi den antimikrobiella effekten av klorhexidin med en faktor 10. Antimikrobiella peptider som t ex cathelicidiner och defensiner har ett brett antimikrobiellt spektrum med effekt på både bakterier, svampar och virus (3). Patienter med AD har lägre serumnivåer av cathelicidiner och defensiner (3). Vilka skillnader finns i förekomsten av antimikrobiella peptider i huden hos patienter med AD, psoriasis, impetigo och hudfriska personer? Antimikrobiella peptider inklusive proteinaser spelar sannolikt en viktig roll för sårläkning och maggots från fluglarven Lucilia Sericata bildar serin proteaser (4). När man lokalbehandlar en hudsjukdom med t ex ett antimikrobiellt eller antiinflammatoriskt ämne är det inte enbart av vikt att ha kännedom om de aktiva substansernas effekt. Sammansättningen av hela den topikala beredningen är mycket betydelsefull för optimal effekt. Vissa hjälpämnen, som t ex dioler, ökar upptaget av andra substanser i huden och har dessutom en egen effekt, t ex antimikrobiell eller vattenbindande (1, 2, 5). Kombinationen av de olika ämnena i beredningen är därför mycket viktig. Vi har i flera arbeten visat att pentane-1,5-diol ökar upptaget av olika substanser som t ex steroider och antimykotika in i huden (5). Jan Faergemann är sedan 2006 med i Styrgruppen för den tvärvetenskapliga (Nat Fack, Sahlgrenska Akademin och Chalmers) Centrumbildningen Göteborg Science Centre for Molecular Skin Research. Vi bidrar med vår kännedom om perkutan absorption in vitro av olika substanser och vår kännedom om hudinfektioner och mikroorganismer. Atopisk dermatit är en kronisk ofta utbredd hudsjukdom med svår klåda (6). Idag beräknas % av barn födda i Sverige drabbas av AD. Studier i vår grupp har visat att vuxna med AD i hög grad har kvar sin sjukdom när de blir äldre (7). Eksem inom huvud/hals området är en viktig faktor för kronicitet och denna grupp har oftare IgE-antikroppar mot Malassezia (6-7). Patienter med AD är ofta koloniserade i huden

9 med S. aureus och bakteriella infektioner är en viktig faktor vid försämring av AD (8-10). Flera arbeten har även visat att S. aureus kan uppträda som ett allergen och även som ett superantigen hos patienter med AD (10). Vi vet inte idag om patienter med AD bär på samma S. aureus under en lång period eller om nya bakterier kommer till. Vi planerar därför en longitudinell studie av S. aureus-bärarskap hos vuxna patienter med atopisk dermatit. Inte enbart bakterier men också svampar spelar en viktig roll vid AD. Vår forskning inom olika hudsjukdomar och Malassezia är idag bland de världsledande (7-9). I en rad studier har vi även identifierat vilka Malassezia species som är vanligast förekommande vid AD och andra hudsjukdomar (7-9). Bipolär radiovågs plasma ablations teknik används vid debridering av sår. Ifall tekniken inte enbart har en rengörande effekt men också effekt på bakterier relevanta för sår infektioner vet vi idag inte. Vi har därför påbörjat ett samarbetsprojekt mellan hudkliniken SU/S och ArthroCare, Sverige. Henrik Sönnergren är medicinstuderande vid Göteborgs universitet på termin 6 men samtidig konsult för företaget ArthroCare med huvudsäte i Austin, USA. Detta företag producerar bl a en apparatur för ablation. Principen bygger på att man skapar ett energifält genom att skicka ström från en aktiverad elektrod till en närliggande returelektrod. På så sätt skapas ett lokalt energifält som kan aktivera olika lösningar t ex saltvatten och skapa en såkallad plasma. Tekniken används vid debridering av sår. Ablation har också effekt på inflammation. Henrik Sönnergren har redan ett publicerat arbete och 2 i manuskript. Då Henrik bara är på termin 6 har han inte tillräckligt många poäng för studier på avancerad nivå för att bli registrerad som doktorand. Vi förbereder dock ett brev till Rådet för utbildning på forskarnivå där vi begär dispens så att Henrik kan bli antagen. Svårläkta bensår kan ha flera bakomliggande orsaker, alla viktiga att utreda och behandla (12-17). Vi använder fluglarver sedan 1997 och har visat att sårupprensning med fluglarver är snabb, selektiv, effektiv och ofarlig (15). Larvbehandling till ett amputationshotat MRSA-koloniserat bensår eliminerade MRSA och läkte såret (16). Vi har påvisat att fluglarverna bildar ett serinproteas (4). Fortsatta studier behövs för att undersöka om larverna bildar andra för sårläkning och infektionsbekämpning viktiga ämnen som t ex antibakteriella peptider. Pseudomonas aeruginosa är tidigare känd för att påverka inläkningen av hudtransplantat och är svår att eliminera med dagens lokala behandlingsmedel. Peroral antibiotikabehandling med Ciproxin ger snabbt resistenta bakteriestammar. Fluglarver påverkar effektivt stafylokocker och streptokocker, men mindre P. aeruginosa, och här vill vi gärna studera orsak och om antal larver har betydelse för effekten. Vi har funnit att P. aeruginosa bildar olika proteinaser, vilket påverkar bakterievirulensen (17). Idag försöker vi att påskynda sårläkning genom att först rensa sår för död vävnad med fluglarver, eliminera bensvullnad samt därefter transplantera hud med punchgraftmetod. Idag läker inte alla trots punchgrafthudtransplantation. Bensvullnad gör att såren vätskar mer och mikroorganismerna trivs bättre. Metoder för att minska bensvullnaden har därför även sannolikt stor betydelse för bakterie växten i kroniska bensår. I en studie mäts bensvullnad mer vetenskapligt med hjälp av en tomografi metod före och efter behandling mot benödem hos patienter med kroniska bensår.

10 Etiologin bakom psoriasis är fortfarande dåligt klarlagd. Forskning under senare tid har emellertid ökat vår kunskap och förståelse och resultaten tyder på att psoriasis är en immun-medierad sjukdom med stark genetisk bakgrund. Forskning visar också att psoriasis inte enbart är en hudsjukdom utom en generaliserad sjukdom med ökad risk för metabola komplikationer så som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och ledsjukdom. Intraoral psoriasis är ovanlig, men om den förekommer ser man oftast en koppling till samtidig förekomst av hudmanifestationer. Yamada et al. (1992) spekulerar i att perioder med exacerberande hudläsioner hos psoriasis patienten skulle kunna sammanfalla med perioder med deskvamativ gingivit eller hyperplastisk gingivit som kan korreleras till parodontal fästeförlust (18). Det är således möjligt att exacerbation av psoriasis kan spela en roll i parodontitutvecklingen hos en psoriasis patient. Mycket få fall av psoriasis som kunnat kopplas direkt till en samtidig utveckling av parodontala läsioner har beskrivits i litteraturen. Tinea capitis bland invandrarbarn från öst- och norra Afrika är ett mer växande problem i Sverige. På hudkliniken har vi nu mera ca 100 sådana patienter varje år. Många frågar är obesvarade. Varför drapas just denna population? Varför är det en skillnad mellan barn och vuxna? Detta är viktiga frågor att utreda. Syfte Att studera sambandet mellan olika hudsjukdomar och mikroorganismer, inklusive multiresistenta bakterier, och försöka att utveckla nya behandlingsmetoder för dessa sjukdomar. För att utvärdera effekten av olika beredningar eller substanser ser vi på minsta hämmande koncentration (MIC) av beredningen/substansen in vitro. Vi ser även på upptaget av olika substanser in i och genom huden samt effekten av olika enhancers på detta. Vi vill också med olika metoder studera bärarskap av S. aureus samt med immunhistokemi undersöka förekomsten av antimikrobiella peptider i huden vid olika hudsjukdomar. Slutligen initierar vi också behandlingstudier av t ex impetigo, herpes labialis och AD. Metod och material Minimal Inhibitory Concentration (MIC) studier. Basen för utvärdering av olika substansers antimikrobiella effekt på mikroorganismer är MIC-värdet. En tvåstegs-spädningsserie av substansen i fråga, eller i kombination med andra preparat, späds till ett antal agar-plattor. Samma mängd bakterier eller svamp sätts till alla plattor och resultat avläses senare. När man lokalbehandlar en hudsjukdom med t ex ett antimikrobiellt eller antiinflammatoriskt ämne är det inte enbart av vikt att ha kännedom om de aktiva substansernas effekt. Sammansättningen av hela den topikala beredningen är mycket betydelsefull för optimal effekt. Vi har därför undersökt MIC värdet för ett flertal olika lokalbehandlingmedel. Ifall olika kombinationer av antimikrobiella substanser har en synergistisk effekt är detta en intressant och viktig information. Detta undersöktes för flera kombinationer bl a pentan-1,5-diol och klorhexidin. MIC studier av effekten av peptiden LL37 på S. aureus, C. albicans och Malassezia har påbörjas och skall nu slutföras.

11 Effekten av Maggots extrakt på mikroorganismer relevanta för bensår skall undersökas. I vanliga sår lägger man 5-10 larver/cm2 för att få effekt och antalet larvers betydelse skall studeras. De aktiva substanserna från de levande larverna fås från sekret uppsamlade ur speciella maggotsbehållare där larverna är väl inneslutna. Sekretet samlas för att göra analys om innehåll av antimikrobiella peptider och proteaser samt för MIC. MIC skall även göras på extrakt av "mosade" maggots. Bärarskap av S. aureus vid AD. Nu planeras en longitudinell studie av Staphylococcus aureus-bärarskap hos vuxna patienter med atopisk dermatit. Syftet är att undersöka om det finns en koppling mellan bärarskap (lokal för bärarskap, stam, virulensfaktorer) och svårighetsgraden av atopisk dermatit. Projektbidrag till studien har beviljats av Welanderstiftelsen. Studien kommer att ingå som fjärde och sista del i Mikael Alsterholms avhandlingsarbete. Cytokinprofilen i huden vid olika hudsjukdomar. Mikael Alsterholm har ett samarbetsprojekt med docent Johan Bylund och medarbetare på Fagocytlaboratoriet vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Projektet syftar till ökad kunskap om neutrofilers funktion i huden vid atopisk dermatit och psoriasis, två kroniska inflammatoriska hudsjukdomar som uppvisar skild immunologisk profil och skild mottaglighet för infektioner. Projektet undersöker den övergripande cytokinprofilen och hur denna styr kinetiken för invandring av neutrofiler i huden hos patienter med psoriasis, AD och hos friska individer. Hudkammarteknik med undertryck används för att inducera en lokal aseptisk inflammation. Detta genererar små vätskefyllda blåsor och exudatvätskan undersöks med flödescytometri för att karaktärisera och räkna exudatceller och Luminexanalys för att kartlägga cytokinprofil. Immunhistokemi. Med immunhistokemi vill vi undersöke förekomsten av olika antimikrobiella peptider i hudbiopsier från patienter med AD, psoriasis, impetigo och hudfriska personer. Dessa resultat vill sedan bli jämförda med förekomsten av antimikrobiella peptider i interstitiell vätska från hudblåssekret samt även plasmakoncentrationer. Slutligen jämför vi även med kvantitativa odlingar av bakterier och svamp på dessa patientgruppar. Maria Siekkeri är planerad doktorand på detta projekt. Perkutan absorption Vi fortsätter vårt arbete med att undersöka den perkutana absorptionen in vitro på ett flertal intressanta läkemedel och substanser. Psoriasis. En samarbetsstudie mellan Avd för odontologi (Heijl L, Birkhed D) och dermatologi (Bergbrant IM, Flytström I) undersökar vi om patienter med psoriasis har en annan munhälsa än en kontroll grupp. 100 patienter med psoriasis och 100 hudfriska kontrollpatienter skall ingå. Alla psoriasis patienter genomgår både dermatologisk, reumatologisk och odontologisk undersökning. Kontrollpatienterna genomgår odontologisk undersökning. Bakterieprovtagning kommer att göras i subgingivala

12 plack. Närvaron av 12 subgingivala species kommer att bestämmas i varje plack prov med hjälp av checkerboard DNA-DNA hybridization teknik. Effekten av bipolär radiovågs plasma ablations teknik på bakterier relevanta för sår infektioner. Detta är som sagt tidigare ett samarbetsprojekt mellan hudkliniken SU/S, ArthroCare, Sverige och den blivande doktoranden Henrik Sönnergren. Vi undersöker effekten på S. aureus, betahemolytiska streptococker, Ps. aeruginosa, E. coli och C. albicans. Bakterier odlas på hästblodagarplattor och C. albicans på Sabourauds medium. Mikroorganismerna överförs i en mängd av 10 x 6 celler/ml till 96 hålls mikroplattor. Sedan utsätts dem för ablation i 500, 1000 och 2000 milisek., ren koagulations mode (enbart värme) i samma tidsintervall och slutligen har vi en obehandlad kontroll. Bensår Antibiotika överanvänds vid bensår (13) och orsaken är troligen att det dels kliniskt är svårt att skilja en infektion från rodnad runt ett sår orsakad av andra inflammationer och dels om man odlar så växer det alltid mikroorganismer. För att fastställa bakteriers och svampars betydelse för läkningsförloppet av bensår utan kliniska infektionstecken använder vi i detta projekt en kvantitativ odlingsteknik (14). Vi har i en studie visat att larver gör rent sår från nekroser (15) och i en annan studie har vi visad att larver eliminerade MRSA från ett koloniserat amputationshotat bensår (17). I ytterligare en studie har vi visat att fluglarver producerar ett serin proteas (4). Sekret från "mosade" larver och skrap från sårbotten före och efter larvbehandling kommer att jämföras beträffande förekomst av antibakteriella peptider och proteaser. Mikroorganismer har stor betydelse för inläkning av hudtransplantat när klinisk infektion föreligger, men kan även ha betydelse vid kolonisering. Rapporter för delhudstransplantat finns där förekomst av P. aeruginosa inverkar negativt. Vi har mycket goda resultat med punchgraft-hudtransplantation men om mikroorganismer spelar en roll vid punchgraft är inte känt. UVB har en avdödande effekt på mikroorganismer. I en pågående studie med 30 patienter med rena sår som transplanteras med punchgraft tas odling före ingreppet. 15 patienter får enbart punchgraft men 15 patienter får även UVB ljusbehandling. Analysen inkluderar korrelation till speciellt läkningsförlopp och förekomst av bakterier. Vi har påvisat att nykläckta larver har en medfödd tarmflora av sporbildande bakterier som inte är patogena för människa. Vi vill undersöka om förmågan hos larverna att tillverka olika sorter och mängder antibakteriella ämnen är beroende av om äggen är desinfekterade eller inte. Då vi tidigare funnit att P. aeruginosa bildar olika proteinaser vilket påverkar bakterievirulensen (17) är P.aeruginosa av speciellt intresse. En första studie på punchgraft-transplanation är nu publicerad (22) - endast studier på pinchgraft av bensår är tidigare publicerade. Vi går nu vidare med att undersöka transplantationsmetoden ytterligare och se om mikroorganismer har betydelse i de fall där såren inte läker. Tinea capitis. Patienter med tinea capitis har ökad dramatiskt i Sverige de senaste 10 åren. Detta beror särskilt på en ökad invandring från öst och norra Afrika där sjukdomen är endemisk. I projekten som drivs av Sven Jantschek, blivande doktorand vid avdelningen, gör vi en epidemiologisk kartläggning, en undersökning av förekomsten

13 bland barn och vuxna, försöker att få svar på frågan varför vissa befolkningsgrupper drapas och effekten av olika behandlingar. Behandlingsstudier Impetigo. I en dubbel-blind, kontrollerad studie vill vi på 80 patienter med impetigo jämföra effekten av en gel innehållande 1 % klorhexidin i kombination med 10 % pentan-1,5- diol med en gel som enbart innehåller 1 % klorhexidin. Arbetsplan och preliminära resultat MIC-studier. Vi har nu resultatet av effekten av ett flertal substanser och beredningar på S. aureus, S. epidermidis, E. coli, betahemolytiska streptococcer grupp A, C. albicans samt i vissa fall Malassezia. Detta projekt är del av Mikael Alsterholms forskningsprojekt. Arbetet är nu publicerat. Effekten av en kombination av pentan-1,5-diol och klorhexidin på S. aureus, P. acnes och C. albicans var oväntade. Kombinationen var synergistisk och MIC värdet för klorhexidin + pentan-1,5-diol sjunk till 0,0001 %. Arbetet är nu publicerat. Hittills har vi undersökt effekten på P. acne, C. albicans, S. aureus och betahemolytiska streptokockar och vi fortsätter att undersöka MIC av flera bakterier, svampar och herpes simplex virus. Vi har påvisat att nykläckta larver har en medfödd tarmflora av sporbildande bakterier som inte är patogena för människa. Vi vill undersöka om förmågan hos larverna att tillverka olika sorter och mängder antibakteriella ämnen är beroende av om äggen är desinfekterade eller inte. Då vi tidigare funnit att P. aeruginosa bildar olika proteinaser vilket påverkar bakterievirulensen (17) är P.aeruginosa av speciellt intresse. En första studie på punchgraft-transplanation är nu publicerad (22) - endast studier på pinchgraft av bensår är tidigare publicerade. Vi går nu vidare med att undersöka transplantationsmetoden ytterligare och se om mikroorganismer har betydelse i de fall där såren inte läker. Perkutan absorption. Arbetet om effekten av pentan-1,5-diol jämfört med propan-1,2-diol på den perkutana absorptionen av terbinafin är nu färdigställt och publicerat. I arbetet med perkutan absorption av läkemedel och andra substanser samarbetar vi med andra grupperingar inom den tvärvetenskapliga centrumbildningen Göteborg Science Centre for Molecular Skin Research. Hanne Evenbratt som är kemist har tidigare arbetad både hos undertecknad men också hos Professor Sven Engström på Inst för Kemi på Chalmers. Hon är nu sedan 2009 doktorand hos professor Sven Enström. Vi samarbetar fortfarande och har färdigställd ett manuskript med titeln: "In vivo study of an instantly formed lipid-water cubic phase formulation containing ALA för photodynamic therapy". Man kombinerar i detta projekt lipid/vatten kubiska faser med pentan-1,5-diol och ökar på så sätt upptaget av amino livolin syra (ALA) in i huden. ALA i samband med synligt ljus (fotodynamisk terapi eller PDT) används för

14 att behandla tidig hudcancer, men är också effektiv vid behandling av acne. Vårt samarbeta fortsätter för att ytterligare förbättra denna formulering. Psoriasis. I nuläget har vi undersökt xx psoriasis patienter och xx kontrollpersoner. Preliminära resultat visar----- Bensår Tinea capitis. Sven har genomgått vårt laboratorium och patient material av patienter med tinea capitis och sammanställd detta. Trichophyton violaceum och T. tonsurans är de 2 helt dominerande dermatophyter men Microsporum canis uppträder då och då i små epidemier. Ett abstrakt om detta har blivit antagen som posterpresentation och blev även utvald för "oral presentation" i "junior session" vid det stora mötet för the European Academy of Dermatolgy and Venereology 6-10 oktober 2010 här i Göteborg. Phylogeografi. I ett samarbetsprojekt med mikrobiologer i Athen har vi, med PCR teknik, visad att svenskar bosatta i många år i Aten har kvar samma genotyp av M. furfur som svenskar i Sverige men att greker födde i Grekland har andra genotyper. Arbetet är nu publicerat. Behandlingstudier Impetigo. Vi har nyligen, i en laboratoriestudie, visad att om vi kombinerar pentan-1,5-diol och klorhexidin ökar vi den antimikrobiella effekten av klorhexidin med en faktor 10. Att vi uppnådde denna synergiska effekt vid att kombinera pentan-1,5-diol och klorhexidin var både oväntad och mycket intressant. MIC värdet för klorhexidin i kombinationen klorhexidin + pentan-1,5-diol sjunk till 0,0001 % for S. aureus och flera andra bakterier inklusive betahemolytiska streptokocker. Vi har nu tillsammans med Apoteket AB utvecklad en gel, enligt GMP, för behandling av impetigo. Denne gel innehåller 1 % klorhexidin och 10 % pentan-1,5-diol. Vi har också tagit fram en kontroll gel med 1 % klorhexidin. Studien blir jämförande mellan kombinationen av klorhexidin och pentan-1,5-diol jämfört med klorhexidin ensam. Antalet patienter beror på den beräknade skillnaden i effekten av de olika behandlingarna. Efter powerberäkningen kommer vi att inkludera 80 patienter, 40 i varje grupp. Studien är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr ) och ansökan är klar att skickas till Läkemedelsverket inom de närmsta veckorna. AD. I en behandlingsstudie av patienter med atopisk dermatit jämförde vi en kräm innehållande både hydrocortison och pentan-1,5-diol med en kräm innehållande enbart hydrocortison (11). Pentandiol har en avdödande effekt på bakterier och andra mikroorganismer. Båda behandlingarna var effektiva med en läkning på 68 %

15 för hydrokortison och 69 % för kombinationskrämen. Kombinationsbehandlingen minskade signifikant mängden S. aureus (p<0.001) vilket inte var fallet med ren hydrocortisonkräm. Herpes simplex labialis. Vi har i en samarbetsstudie med centrer i Berlin visad att 25 % pentan-1,5-diol är signifikant effektivare jämfört med placebo vid behandling av herpes labialis. Arbetet är nu publicerat. Samarbete I vår forskning har vi ett samarbete med flera nationella (Göteborg, Malmö, Stockholm) och internationella forskargrupper (Berlin, Athen, London, Ontario och San Francisco). Betydelse -Att få ökad kännedom om vilka mikroorganismer som har betydelse vid försämring av olika hudsjukdomar. -Att få fram nya preparat för behandling av olika hudsjukdomar genom att undersöka effekten av olika substanser och produkter (läkemedel) på mikroorganismer med laboratoriemetoder (MIC, resistensmönster och perkutan absorption). -Skapa möjlighet för en mer effektiv lokalbehandling av både impetigo, sekundärinfekterad AD, bensår och psoriasis -Flera av våra studerade behandlingsalternativ är mer miljövänliga jämfört med dagens alternativ. -Vår forskning innebär direkt en klar fördel för våra patienter.

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.

Läs mer

Diagnostiken tar ett steg närmare patienten

Diagnostiken tar ett steg närmare patienten Diagnostiken tar ett steg närmare patienten Diagnostics forum 8 Innovation Akademiska expanderar 4 BIO-X lanseras nationellt 14 Kvinnor, ta steget! 26 Hjälp i ansökningsdjungeln 37 summaries in English

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Rapport nr 6 i Swelogs-programmet

Läs mer

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL RenaRumNr 6-2013 Månadens tema: LÄKEMEDEL ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil

Läs mer

Populär- och tvärvetenskaplig konferens den 14 oktober 2004 i Riksdagens förstakammarsal

Populär- och tvärvetenskaplig konferens den 14 oktober 2004 i Riksdagens förstakammarsal KONFERENSRAPPORT DNA-ANALYSER, DNA-REGISTER OCH BIOBANKER Populär- och tvärvetenskaplig konferens den 14 oktober 2004 i Riksdagens förstakammarsal Medverkande i panel 1, från vänster: Maria Anvret, Ulf

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Läs mer

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Månadens tema: Rengöring och desinfektion RENRUM UTHYRES För 2 000 KVM ISO KLASS 7 information kontakta: Jimmie Hall Mob 0709-50 25 55 jimmie.hall@treal.se

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation. Nya läkemedel.

Information från. Läkemedelsverket. Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation. Nya läkemedel. Information från Läkemedelsverket Årgång 23 nummer 6 december 2012 sid 18 Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation Faryngotonsillit är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Från cell till samhälle 2014 DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Innehåll Förord Anders Hamsten rektor 4 Professorer Francesco Cosentino professor i klinisk kardiovaskulär

Läs mer

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy - Patienters kostvanor sex månader postoperativt ULRIKA BRUNN Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress:

Läs mer

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Graviditet och njurtransplantation - sid 13 Nummer 4, 2012 Årgång 39 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling 1 ett möjligt första 2 alternativ för många patienter

Läs mer

Nr 3 2007 Volym 11. Infektionsläkaren fyller tio år!

Nr 3 2007 Volym 11. Infektionsläkaren fyller tio år! Nr 3 2007 Volym 11 Infektionsläkaren fyller tio år! Infektionsläkaren Tidskrift för: Svenska Infektionsläkarföreningen. Utkommer med 4 nummer per år. Ansvarig utgivare: Åsa Hallgårde Infektionskliniken

Läs mer

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister 20 år ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011 Tema: Allergi & Celiaki 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren ordföranden har ordet Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med

Läs mer

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige 19e nordiska kongressen i allmänmedicin Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige Välkommen till årets kongress i Göteborg! Svensk Förening för Allmänmedicins, SFAM, står bakom årets Nordiska

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2013, ÅRGÅNG 24 Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm Tema Sår som symtom Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3. Höstnummer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3. Höstnummer SVEPET Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3 Höstnummer SIMSAM i Umeå Society of Epidemiological Research 2010, Seattle Aktuell biostatistik inom medicinsk forskning

Läs mer

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Enzymatica ska få förkylningen att torska

Enzymatica ska få förkylningen att torska 2011-05-03 Enzymatica ska få förkylningen att torska Enorm marknad för bland annat förkylningsmedicin. Produkter redan lanserade, fortsätter studier parallellt. Första medicintekniska produkten registreras

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer