Delårsrapport APRIL 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport APRIL 2011"

Transkript

1

2

3 Delårsrapport APRIL 2011

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning 13 Regional utveckling 14 Kultur och bildning 15 Demokrati och insyn 16 Miljö- och hållbarhetsarbete 17 Personal och kompetens 18 Information och kommunikation 21 Ekonomi 22 Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning samt noter Bilaga 2 Redovisningsprinciper Bilaga 3 Nämnden för folkhälsa, delårsrapport Bilaga 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning, delårsrapport Bilaga 5 Nämnden för forskning, delårsrapport Bilaga 6 Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, delårsrapport Bilaga 7 Universitetssjukhuset Örebro, delårsrapport Bilaga 8 Karlskoga lasarett, delårsrapport Bilaga 9 Lindesbergs lasarett, delårsrapport Bilaga 10 Primärvård, psykiatri och habilitering, delårsrapport Bilaga 11 Folktandvården, delårsrapport Bilaga 12 Lednings- och Verksamhetsstöd, delårsrapport 1 (35)

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Örebro läns landstings inriktning för planeringsperioden vilar på fyra förutsättningar: God ekologisk och ekonomisk hushållning, som ger en livskraftig, hälsofrämjande och hållbar verksamhet. Hög tillgänglighet, som garanterar vård i rätt tid. God kvalitet och patientsäkerhet, som ger tillförlitlighet och trygghet. Samverkan mellan såväl landstingets egna verksamheter som i relation till länets kommuner och andra vårdgivare. Landstingets verksamhetsplan med budget anger landstingsfullmäktiges prioriteringar. De landstingsövergripande målen och målområdena ska vara utgångspunkt för förvaltningarnas verksamhetsplaner. I dessa ska landstingsfullmäktiges inriktning och prioriterade mål implementeras. Rapportering sker under året, via hälso- och sjukvårdens nämnder och landstingsstyrelsen, till landstingsfullmäktige i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse med bokslut. I landstingsfullmäktiges beslut om budget 2011 och planeringsförutsättningar för redovisas de strategiska målen under mandatperioden. För att konkretisera dessa mål tas kortsiktiga mål fram för varje år. Planerings- och uppföljningsprocessen för 2011 bygger på de tio målområdena: folkhälsa, god vård, forskning och högskoleutbildning, regional utveckling, kultur och bildning, demokrati och insyn, miljö- och hållbarhetsarbete, personal och kompetens, information och kommunikation samt ekonomi och finansiella förutsättningar. I denna delårsrapport presenteras en lägesrapport från de olika målområdena samt deras uppdrag för första tertialen för verksamhetsåret 2011 samt ekonomiska analyser och framtidsutsikter. 2 (35)

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning Verksamheten under årets fyra första månader har varit inriktad på ett arbete som syftar till att nå uppsatta mål till årets slut. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 14 miljoner konor vilket motsvarar budget. Förvaltningarnas ekonomier förväntas utvecklas negativt jämfört med föregående år. Orsakerna är främst ökade personalkostnader och minskade intäkter för såld vård. I nuläget uppgår verksamheternas prognos för helår till 128 miljoner kronor. Landstingets prognostiserade överskott är främst en effekt av att skatteintäkterna beräknas överstiga budget med 120 miljoner kronor. Bedömningen är dock att intäkterna kommande år kommer att ha en betydligt långsammare ökningstakt än tidigare. Detta beror på att det sista konjunkturstödet avvecklas och inga nya resurstillskott är beslutade. Förvaltningarna behöver därför vidta åtgärder för att klara en ekonomi i balans En positiv trend finns med färre väntande. Landstinget uppfyller den sista april kravet för att ta del av kömiljarden vad gäller specialistbesök. Primärvården måste genomföra förbättringar för att som helhet nå upp till vårdgarantin. Variationer förekommer dock mellan vårdcentralerna. På landstingsnivå har ett arbete påbörjats med att ta fram en handlingsplan för förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Arbetet med patientsäkerheten har intensifierats under perioden. Arbete har påbörjats med att starta en lokal Stramagrupp i landstinget (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Den avgjort största frågan inom målområdet Regional utveckling har under perioden varit den om Sveriges regionala indelning. För att förstärka ett underifrånperspektiv i frågan har landstinget tillsammans med Länsstyrelsen Örebro län och Örebro kommun tagit fram en underlagsrapport, Svealand och den regionala utvecklingen. Ett ytterligare faktaunderlag, Södra Svealand, har tagits fram och bilagts den tidigare rapporten. Landstinget leder den arbetsgrupp i länet som tar fram underlag för en ny kollektivtrafikmyndighet. I maj lämnar arbetsgruppen, efter cirka två års arbete och tre remissrundor, sitt förslag. Förslaget innebär att landstinget bildar kollektivtrafikmyndighet och genom skatteväxling tar över det finansiella ansvaret för trafiken. Landstinget föreslås bli ensam ägare Länstrafiken i Örebro AB. För ikraftträdande krävs beslut i alla länets fullmäktigeförsamlingar. 3 (35)

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsa Nämnden för folkhälsa bildades i samband med att landstingets nya politiska organisation trädde i kraft från Nämnden ska bereda och besluta inom folkhälsoområdet, följa utvecklingen av befolkningens hälsa i länet, analysera effekter för länets del av de insatser som görs lokalt, regionalt och på nationell nivå i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte. Nämnden har ägnat sina första sammanträden till att på olika sätt informera sig om folkhälsoläget i länet. Nämnden har vidare antagit en verksamhetsplan för arbetet under Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Uppdrag 1: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att utifrån Liv- och Hälsaundersökningarna och befintliga hälso- och sjukvårdsregister fortsätta att göra fördjupade analyser av utvecklingen av de stora sjukdomsgrupperna i länet. Lägesrapport: Arbetet med fördjupade analyser av de stora sjukdomsgrupperna kommer att vara en viktig del i Folkhälsonämndens arbete med att ta fram underlag för behovsbeskrivningar. En första genomgång av aktuellt underlag för behovsanalys gjordes på nämnden i mars. Frågan följs kontinuerligt för att fånga eventuella förändringar i sjukdomsgrupperna. Uppdrag 2: Nämnden för folkhälsa har ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av hälsans sociala fördelning. Nämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet för att öka kunskap och kännedom om socialt betingade skillnader i hälsa och vilka strategier som har visat sig vara framgångsrika för att motverka ojämlikheter i hälsa samt hitta verktyg för att få en förändring. Lägesrapport: Arbetet med detta uppdrag pågår på tjänstemannanivå. En första avrapportering till Folkhälsonämnden kommer att ske vid sammanträdet i maj. Uppdrag 3: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att studera sambandet mellan skydds- och riskfaktorer och människors hälsa med särskilt fokus på skyddsfaktorernas betydelse. Lägesrapport: Arbetet pågår vid Samhällsmedicinska enheten. Första delrapport kommer att lämnas till Folkhälsonämnden under hösten Uppdrag 4: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att arbeta fram en ny folkhälsoplan. Lägesrapport: Uppdraget har presenterats för nämnden vid mötet i februari. Som en första åtgärd för att fullfölja uppdraget utsåg nämnden bland ledamöterna en beredningsgrupp som ska arbeta vidare med revidering av den befintliga folkhälsoplanen. 4 (35)

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING God vård Tillgänglighet inom specialiserad vård Örebro läns landsting når inte upp till vårdgarantin för den specialiserade vården. Den 30 april hade länsbor väntat över 90 dagar till besök, och till operation 734. Landstinget har dessutom en högre ambition. Ingen patient ska behöva vänta mer än 60 dagar för ett specialistvårdsbesök respektive operation/behandling. Antalet länsbor som väntat över 60 dagar är till besök 2 549, och till operation Kostnaderna för remitterad vård enligt vårdgarantireglerna uppgick under perioden januariapril till 2,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 57 procent jämfört med motsvarande period Kostnadsökningen återfinns huvudsakligen inom området ortopedi, och resterande del i huvudsak inom kirurgi. För att landstinget ska få ta del av den statliga kömiljarden ska minst 70 procent av patienterna ha väntat 60 dagar eller kortare på specialistbesök respektive operation/behandling. Örebro läns landsting klarade målvärdet 70 procent för specialistbesök, men inte för operation/behandling vid mars- och aprilavstämningarna. Under våren har effektiviseringsarbetet fortsatt inom och mellan förvaltningarna och arbeten har även påbörjats med förbättrad produktionsplanering. Samtliga sjukvårdsförvaltningar dock samtidigt kämpat med införandet av det nya personaladministrativa systemet Heroma, vilket har varit förenat med många problem och därför tagit mycket tid och kraft i anspråk hos vårdpersonalen. På landstingsnivå har ett arbete påbörjats med att ta fram en handlingsplan för förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Inriktningen är att tydliggöra ett sjukhus på tre ben där hela länet utgör fokus i planeringen av verksamheten. Stor vikt ska läggas vid att skapa beslutskraft för den gemensamma produktionen. Tillgänglighet inom psykiatrin Inom psykiatrin pågår arbete för att effektivisera vårdkedjan i den psykiatriska öppenvården. Målet om att klara vårdgarantin i vuxenpsykiatrin bör kunna uppfyllas vid årets slut. Ett intensivt arbete pågår också för att klara den förstärkta vårdgarantin inom ramen för barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten (BUP). En uppföljning under första kvartalet visar att 68 procent av patienterna får ett första besök för bedömning inom 30 dagar. 39 procent får behandling eller utredning inom 30 dagar. Ambitionen är att BUP ska klara den skärpta vårdgarantin, men en förutsättning är att primärvården tar ansvar för första linjens vård. Skolans ansvar för barn och ungdomars psykiska hälsa behöver dessutom tydliggöras. Ett arbete har påbörjats för att definiera första linjens insatser och avgränsningar mellan de olika inblandade aktörerna. En handlingsplan för att uppnå vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa har lämnats till landstingsledningen. I april överlämnade Missbruksberedningen sitt förslag till en reformerad missbruksvård till regeringen. Utredningen presenterar förslag som i hög grad kommer att påverka beroendevården. Landstinget föreslås bl.a. ges ett samlat ansvar för behandling och kommunerna ett samlat ansvar för stöd. Även de nya nationella riktlinjerna för ångest och depression, samt psykosociala insatser vid schizofreni, kommer att få konsekvenser för psykiatrin. Arbete pågår med att revidera de 5 (35)

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING gemensamma riktlinjerna för primärvård och psykiatri med särskilt fokus på beroendesjukdomar och ångest och depression. Tillgänglighet inom habiliteringen De flesta av habiliteringens verksamheter klarar tidsgränsen för vårdgarantin Den verksamhet som haft störst problem i början av året är såsom tidigare Centrum för Hjälpmedel (CFH). Kommunikationshjälpmedel och elrullstolar är de områden som genererar de längsta köerna. Den fortsatta höga tillströmningen av gruppen med autismspektrumtillstånd har föranlett att ett inriktningsmål fattades i början på året om att inrätta ett neuropsykiatriskt team inom barn- och ungdomshabiliteringen (BUH). Audiologiska kliniken har under våren fortsatt sitt arbete med att bygga upp en självständig och heltäckande verksamhet för cochleaimplantat för vuxna personer. Start planeras i maj 2011 i nära samarbete med öron- näsa- halskliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Tillgänglighet inom primärvården Tillgängligheten i primärvården har stadigt förbättrats. Ett genomsnitt på de fyra första månaderna visar att 84 procent av patienterna har fått en telefonkontakt samma dag, och 87 procent en tid hos läkare inom 7 dagar. Inom Sjukvårdsrådgivningen har antalet inkommande samtal ökat med 17 procent under första kvartalet. Andelen besvarade samtal har minskat från 88 procent 2010 till 84 procent Tillgänglighet inom Folktandvården Folktandvårdens kundcenter har bidragit till att såväl bokningsgrad som telefontillgänglighet utvecklats positivt. Sedan mitten av april är Folktandvårdens Mobila Enhet även etablerad i Storå. Ett internt resurscentrum finns också som bistår kliniker som drabbas av resursförluster. Arbete har också påbörjats med att ta fram en plan för förutsättningarna för att bemanna glesbygdskliniker. Tillgänglighet till akutmottagningarna Den nationella patientenkäten på landets akutmottagningar som publicerades i mars visar höga värden när det gäller hur patienterna upplever bemötandet. Samtidigt finns förbättringsområden, till exempel informationen till patienterna om hur länge de behöver vänta för att få träffa en läkare. Förbättringsarbeten i anslutning till översynen pågår inom förvaltningarna. Under 2010 skedde en ökning av besöken på akutmottagningarna, framförallt på USÖ. Denna ökning har även pågått under första kvartalet Intentionen hos länets akutmottagningar är att uppnå målet att 90 procent av alla patienter ska ha en total genomströmningstid på mindre än fyra timmar. I dag ligger de somatiska akutmottagningarna på cirka 80 procent och psykiatrin på drygt 90 procent. Tillgänglighet till återbesök Målsättningen inom landstinget är att 90 procent av patienterna ska ha fått en tid för återbesök inom planerad tid. I dagsläget får 69,5 procent detta. 6 (35)

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tillgänglighet via internet Inom förvaltningarna fortgår arbete med att införa tjänster i Mina vårdkontakter (MVK) utifrån patientbehov. Målsättningen inom landstinget är att 80 procent av verksamheterna ska ha gjort detta vid årets slut. Högspecialiserad vård Flertalet kliniker inom USÖ har under inledningen av 2011 visat på minskade intäkter för den sålda vården jämfört med Detta kan ses som en följd av de nya avtal som tecknats i regionen. Minskade intäkter inom thoraxkirurgi och gynekologisk onkologi har föranlett en sammanslagning av gynonkologiska och onkologiska klinikerna. USÖ fortsätter att utveckla nya områden som är attraktiva för köparlandstingen. Hemsidan har introducerats under våren för att underlätta information om nya behandlingsmetoder och ett utökat vårdutbud. Det totala värdet av den högspecialiserade vården, räknat som intäkter för såld vård och minskat behov av att köpa vård på andra sjukhus, är mellan miljoner kronor per år. Läkarutbildningen har startats under vårterminen Detta ger landstinget naturliga förutsättningar till att vara det medicinska navet i en ny storregion. Evidensbaserade vårdprogram Under året ligger fokus på de nationella riktlinjerna för diabetes, stroke, lungcancer, rörelseorganens sjukdomar och demens samt att följa upp effekterna av de nationella hjärtoch strokeriktlinjerna. Arbetsgrupper gemensamma mellan landstinget och kommunerna kring stroke och demens har under våren tillsatts med uppdrag att revidera vårdriktlinjer inom respektive område. Formerna för samverkan mellan landstinget och kommunerna kring diagnostik, rehabilitering, vård och behandling inom respektive sjukdomsgrupp ska uppdateras i enlighet med nya nationella riktlinjer. Kvarstående budgetmedel som avsatts för 2010 för att implementera nationella riktlinjer (5,4 mnkr) har fördelats på diabetes- och strokeriktlinjerna i form av dietister i primärvården och sjukgymnaster för hemrehabilitering. Kvalitet och patientsäkerhet Förvaltningarna har under våren fortsatt sitt arbete med att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Målet är att antalet vårdrelaterade infektioner ska vara mindre än fem procent. Grundläggande för att uppnå detta mål är följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Vid mätningen i januari var det 95 procents följsamhet till klädregler och 73 procent följsamhet till hygienrutiner inom vårt landsting. När det gäller följsamheten till basala hygienrutiner är det svårast att använda handsprit före patientkontakt och att använda skyddskläder när det är befogat. Resultatet har legat på samma nivå de senaste mätningarna. För att få en ökad följsamhet krävs ett långsiktigt förbättringsarbete. Kartläggning av omfattningen av vårdskador fortsätter. Arbetet med att identifiera alla riskpatienter med risk för trycksår, fall och undernäring har fortgått. Det vårdpreventiva projektet TUF (förebygga trycksår, undernäring och fall) avslutades vid årsskiftet. Arbetet fortsätter med att införa kvalitetsregistret Senior Alert som syftar till att förebygga trycksår, undernäring och fall hos patienter över 65 år. Mellan 30 och 50 procent av patienterna har risk för trycksår, undernäring och fall. I mars genomfördes den första nationella trycksårsmätningen. 7 (35)

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Staten har beslutat om en patientsäkerhetssatsning som ska pågå fram till miljoner kronor har avsatts vilket för landstingets del innebär minst 12 miljoner kronor om alla krav uppfylls. Grundläggande krav är bland annat att landstingen upprättar en patientsäkerhetsberättelse och att det finns en lokal Stramagrupp i landstinget (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Under våren har arbetet med att ta fram ett övergripande ledningssystem för landstinget intensifierats. För att uppnå en patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess fortsätter arbetet med de villkorade delarna i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting kring sjukskrivningsmiljarden. Det handlar om att implementera sjukskrivningsprocessen i landstingets ledningssystem, uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess, utveckla elektronisk informationsöverföring mellan vården och Försäkringskassan, tillhandahålla fördjupade medicinska utredningar som Försäkringskassan efterfrågar samt att förbättra kvaliteten på läkarintygen. En mätning av Försäkringskassan i slutet på 2010 visar att 50 procent av landstingets läkarintyg är godkända. Vid mätningen i slutet på detta år ska 80 procent av läkarintygen vara godkända. En operativ grupp under Sjukskrivningskommittén bildades i början på året i vilken läkare från primärvården och specialistvården, inklusive psykiatrin ingår. Gruppen ska stödja verksamheterna i sjukskrivningsprocessen. Säkerhet och krishantering I början av varje ny mandatperiod ska landstinget enligt lag fastställa en plan över hur extraordinära händelser ska hanteras. Denna plan är nu framtagen och skall fastställas under våren. Vidare har landstinget påbörjat ett arbete med att inventera risker och sårbarheter i en risk- och sårbarhetsanalys som ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i september. Samverkan Två äldreprojekt pågår i länet. Projektet ViSam inleddes hösten 2010 och syftar till att uppnå en bättre vårdplanering och informationsöverföring över huvudmannagränserna. För detta projekt har Örebro län fått 4,5 miljoner kronor per år i tre år. Projektet Pallert, som också startade i oktober 2010, syftar till att få samtliga kommuners äldreomsorg och relevanta enheter i landstinget att registrera i kvalitetsregistren Senior Alert (fall, trycksår, nutrition) och Svenska Palliativregistret. Målsättningen är bättre vårdpreventivt arbete och bättre vård i livets slutskede. Projektet har fått 2,5 miljoner kronor i stimulansmedel per år under tre år. Dessutom utgår prestationsersättning beroende på hur mycket huvudmännen medverkar i de två kvalitetsregistren. Handlingsplan för Äldre och läkemedel i Örebro län har också antagits under våren En arbetsgrupp med företrädare från landstinget och kommunerna har utsetts för att utarbeta förslag till uppföljningsparametrar för att utvärdera följsamheten till planen och föreslå kvalitetsindikatorer utifrån planens olika områden. Rehabiliteringsgarantin Under första kvartalet har landstinget utfört åtgärder inom rehabiliteringsgarantin motsvarande 3,9 miljoner kronor i statsbidrag. Det motsvarar 54 procent av möjlig 8 (35)

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ersättning för första kvartalet. Rehabiliteringsgarantin omfattar patienter med lättare eller medelsvåra psykiska besvär samt patienter med långvarig diffus smärtproblematik i axlar, nacke och rygg. Rekrytering av kuratorer och sjukgymnaster pågår inom primärvården för att ytterligare förstärka den multimodala rehabiliteringsverksamheten inom länet. Uppföljning av 2011 års överenskommelser Ansvaret för överenskommelserna samt deras uppföljning ligger på respektive nämnd. Ansvaret för uppföljning av Hälsoval Örebro län utifrån Krav- och kvalitetsboken ligger på Hälso- och ekonomiutskottet. Hälsovalsenheten följer upp och presenterar fortlöpande resultat för den samlade primärvårdsnivån. Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Det är ännu för tidigt att redovisa någonting kring de uppdrag som ligger i verksamhetsplanen gällande God vård. Diskussioner och utredningsarbeten har påbörjats inom respektive uppdrag. Uppdrag 1: Fortsatt kartläggning av ett urval av diagnosområden med avseende på om det finns skillnader i vårdinsatser utifrån könsperspektiv. Uppdrag 2: Undersöka möjligheterna att inrätta en Mobil distriktssköterskemottagning i länet. Uppdrag 3: En utvärdering av effekterna av omorganisationen inom BUP verksamheten ska genomföras. Uppdrag 4: Undersöka möjligheterna att inrätta ett kompetenscenter för äldretandvård, kopplat till Folktandvårdens specialistkliniker. Uppdrag 5: Påbörja arbetet med att välja ut några områden som är lämpliga för att göra Gender budgetering på år Uppdrag 6: Utreda möjlighet att tillskapa en närsjukvårdslösning i södra länsdelen. Mätetal God vård Landstinget har valt att följa ett antal nyckeltal för God vård: följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendation och tillgänglighet inom primärvård och specialiserad vård. Mätetal: Följsamhet till Läkemedelskommitténs mål om ARB 100% 90% Utfall per månad Mål 80% 70% Receptens utfärdarmånad (35)

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mäter: ACE-hämmare och ARB är alternativa läkemedel vid behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Mätetalet visar hur stor andel av förskrivet antal dygnsdoser som kommer från de rekommenderade alternativen ACE-hämmare och losartan. Mål: Målet för 2011 är att andelen förskrivna dygnsdoser ACE-hämmare och losartan ska vara minst 86 procent. Utfall: 83 ackumulerat under Analys: Hittills i år ligger landstingets samtliga förvaltningar utom en över målvärdet för Det totala utfallet dras ner av förskrivning utanför landstingets organisation. Landstinget har landets tredje bästa utfall, vilket tyder på en god följsamhet hos våra förskrivare. Mätetal: Tillgänglighet primärvård - Vårdgarantins 0 dagar Andelen patienter i procent som har fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag. Målvärde är 90 procent. Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 dagar. Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga vårdcentraler med Flexitid (24 st.). Mål: Mer än 90 procent. Utfall: Medeltal under perioden januari - april är 83 procent. Analys: Variation mellan vårdcentralerna över perioden var procent. Åtta vårdcentraler har haft över 90 procent under periodens alla månader; Baggängen, Brickebacken, Brickegården, Laxå, Lillån, Nora, Odensbacken och Olaus Petri. För de vårdcentraler som haft de lägsta resultaten är en orsak svårigheter att rekrytera sjuksköterskevikarie vid sjukdom, semesterledighet och uppkomna vakanslägen. En annan orsak är ökning av antal inkommande samtal i år jämfört med föregående år. Ökningen samtal är sex procent i år, jämfört med samma period förra året. 10 (35)

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mätetal: Tillgänglighet primärvård - Vårdgarantins 7 dagar Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, total för länet. Målvärde är 90 procent. Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 dagar. Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar. Mål: 90 procent ska få en tid inom 7 dagar. Utfall: 87 procent. Analys: Variationen är procent. Under januari klarade 16 vårdcentraler målet, under februari 13, under mars 16 och under april 14. Den vanligaste orsaken till att man inte klarar målet är bristande tillgång till distriktsläkare i förhållande till behovet. Mätetal: Tillgänglighet specialiserad vård ÖLL. Väntande >90 dgr som+psyk TOTALT på ÖLLOpVL TOTALT på ÖLLmottVL aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr (35)

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mått: Tillgänglighet specialiserad vård. Vårdgarantins Mål: 100 procent av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins dagar för mottagningsbesök och operation/behandling. Mål i Örebro läns landsting: dagar. Mål för kömiljarden: 70 procent ska ha väntat kortare än 60 dagar på besök eller operation/behandling. Klaras 80 procent så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och en 1/12 av kömiljarden fördelas per månad. Utfall april: länsbor har väntat mer än 90 dagar på besök och 734 länsbor har väntat mer än 90 dagar på operation/behandling. Utfall för Kömiljarden: För besök uppnår landstinget det första av kömiljardens mål att 70 procent av patienterna väntat mindre än 60 dagar. För operation/behandling uppnår landstinget inte målet. 67 procent av patienterna har väntat mindre än 60 dagar. Analys: 120 färre patienter väntar i april jämfört med mars. Den positiva trenden bedöms hålla sig fram till sommaren. Bedömningen är också att kömiljardens andra mål ska uppnås vid nästa mätning den 31 maj. Avslutande diskussion Länets sjukvård står nu inför flera stora utmaningar. Tillgängligheten måste förbättras. Detta ställer höga krav på effektiva vårdprocesser och god planering. USÖ måste fortsätta att utveckla nya områden som är attraktiva för våra köparlandsting och bygga vårdrelationer med omkringliggande landsting, inte minst i ljuset av de pågående regionbildningsdiskussionerna. Sjukhusets problem med tillgängligheten begränsar dock deras möjligheter att ta uppdrag från andra landsting. Kompetensförsörjning är också en avgörande faktor för en kvalitativ och bred verksamhet. En samordning av ST-blocken, samt ökat utbyte på specialistnivå, har efterlysts länge och förekommer nu i ökad utsträckning. Den ökade tillströmning av ST-läkare som noterades under 2010 har fortsatt under årets första månader och primärvården har det högsta antalet ST-läkare någonsin, 53 stycken. På längre sikt kommer den kommande läkarutbildningen förhoppningsvis att bidra till att fler yngre läkare söker sig till vårt landsting. Som följd av den nya läkarutbildningen har antalet läkarstudenter som gör verksamhetsförlagd utbildning ökat. Detta gör att flera vårdcentraler har svårt att få lokalerna att räcka till. Ett arbete pågår med att se över lokalfrågan och en handlingsplan är under utarbetande. Även studierektorsfunktionen och handledarkapaciteten ses över för att kunna tillmötesgå de krav som finns kring de studenter som gör sina placeringar inom primärvården En stor utmaning även under 2011 är också att ytterligare öka patientsäkerheten. En stor utmaning för Folktandvården är att ha tillräckligt med personella resurser för att klara vårdefterfrågan i de yttre länsdelarna. Problemet har delvis lösts genom Folktandvårdens resurscentrum, avtal med privattandläkare och vår Mobila klinik men läget är trots detta svårt. 12 (35)

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Forskning och högskoleutbildning Nämnden för forskning ansvarar för att de medel landstinget satsar på forskning används på ett optimalt sätt och arbetar för att stärka forskning och utbildning i landstinget. I februari fastställdes överenskommelser om forskning 2011 som kommer att överlämnas till landstingsstyrelsen för godkännande. Nytt är att överenskommelse tecknas också med Karlskoga och Lindesbergs lasarett. År 2011 inleddes mandatperioden för den nyvalda Nämnden för forskning. Arbetet med en ny forskningsstrategi har inletts genom att planera för uppdatering och förlängning av den nuvarande ett år, och ett mer genomgripande arbete med en ny strategi som ska gälla från och med I januari 2011 påbörjade de första studenterna sin utbildning vid läkarprogrammet vid Örebro universitet. Det är resultatet av ett långt och målmedvetet gemensamt arbete av landstinget, länets kommuner och universitetet för att skapa de förutsättningar som krävdes för ett godkännande av Högskoleverket. Ny börjar en ny och spännande fas som kommer att medföra stora utmaningar och arbetsinsatser men också stora vinster och möjligheter. Örebro läns landsting och Örebro universitet utvecklar och stärker genom den nya läkarutbildningen sitt samarbete, såväl praktiskt som på ett övergripande plan. Många av landstingets medarbetare är också engagerade ansvariga och/eller lärare i olika delar av läkarprogrammet. En arbetsgrupp mellan landstinget och universitetet, med direktören för Universitetssjukhuset Örebro som ordförande, finns för hantering av samordningsfrågor rörande läkarutbildningen. För att bereda gemensamma strategiska frågor har också två samarbetsgrupper mellan landstinget och universitet skapats, en presidiegrupp och en grupp för spelregler och kompetensförsörjning. Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Uppdrag 1: I samarbete med Örebro universitet ska en plan tas fram för fortsatt utveckling av högskoleutbildningar inom området hälso- och sjukvård. Lägesrapport: Landstinget har börjat utveckla en högskoleutbildning för chefer inom hälso- och sjukvård tillsammans med Handelshögskolan, Örebro universitet. Utbildningen planeras att genomföras under 2012 i form av en uppdragsutbildning. Uppdrag 2: Förutsättningarna ska utredas för ett universitetsmedicinskt centrum. Lägesrapport: Frågan hanteras i den nyinrättade presidiegruppen för utredning och vidare hantering. Uppdrag 3: Ett skills center för bl.a. avancerad kirurgisk träning ska vara under uppbyggnad under året. Lägesrapport: Kliniskt träningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro, har genom ett extra landstingsanslag införskaffat avancerad simulatorutrustning och rekryterat personal, bland annat en disputerad sjuksköterska för att få en vetenskaplig anknytning av verksamheten. Genom nybygge av det så kallade ortopedteknikhuset kommer Kliniskt träningscentrum att få nya ändamålsenliga lokaler. 13 (35)

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Uppdrag 4: En ny forskningsstrategi ska utarbetas under Lägesrapport: Arbetet med en ny forskningsstrategi för landstinget har påbörjats. Detta arbete kommer att ske i nära samverkan med framtagandet av en medicinsk forskningsstrategi för universitetet. Regional utveckling Den avgjort största frågan inom målområdet Regional utveckling har under perioden varit den om Sveriges regionala indelning. Frågan har tagit ny fart med anledning av den pågående statliga utredningen om statlig/regional organisation som på regeringens uppdrag leds av Mats Sjöstrand. I uppdraget ligger att ge förslag på hur den statliga regionala förvaltningens utformning kan bli tydligare och mer samordnad. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 15 december För att förstärka ett underifrånperspektiv i regionfrågan har landstinget tillsammans med Länsstyrelsen Örebro län och Örebro kommun tagit fram en underlagsrapport Svealand och den regionala utvecklingen vilken presenterats för den statliga utredaren. För att vidareutveckla detta arbete har landstinget kallat samman en ledningsgrupp med ledande tjänstemän för Örebro universitet, Länsstyrelsen Örebro län, Universitetssjukhuset Örebro, Regionförbundet Örebro län, Örebro kommun, Ljusnarsbergs kommun, Askersunds kommun samt Karlskoga kommun. Till denna ledningsgrupp har kopplats en arbetsgrupp vars uppdrag varit att tillsammans med en konsultbyrå ta fram ytterligare faktaunderlag i regionfrågan. Resultatet av detta arbete presenteras i faktaunderlaget Södra Svealand vilket bilagts den tidigare framtagna Svealandsrapporten. Om det ska vara möjligt att ha nya folkvalda regioner på plats 2015 med ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling krävs att landsting tillsammans med kommuner fattar beslut om regionkommunbildning under Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Uppdrag 1: Landstinget ska utveckla sin samverkan med omkringliggande landsting i syfte att öka medborgarnyttan och söka mer kostnadseffektiva gemensamma lösningar. Lägesrapport: Inom det 4-länssamarbete som etablerats tillsammans med landstingen i Västmanland, Sörmland och Stockholm, pågår flera projekt på kulturområdet. Inom filmresurscentrum och länsbiblioteken pågår arbetet sedan ett år tillbaka. Processen för samverkan inom hemslöjdsverksamheten i de fyra länen har startats. Kulturchefen representerar Örebro läns landsting i styrgruppen för kulturområdet. Uppdrag 2: Landstinget ska tillsammans med Länstrafiken ta initiativ till en utbyggd expressbusstrafik i länet. Lägesrapport: Inom ramen med projektet Mer Koll utreds förutsättningarna för att stärka starka stråk med mer och effektivare trafik. Uppdrag 3: Landstinget tar fram underlag och analyser som kan ligga till grund för överenskommelsen kring framtida regionkommun. Lägesrapport: Landstinget har tillsammans med Länsstyrelsen Örebro län och Örebro kommun tagit fram rapporten Svealand och den regionala utvecklingen. Landstinget har samordnat arbetet med att ta fram ytterligare faktaunderlag Södra Svealand vilket infogats som bilaga till Svealandsrapporten. 14 (35)

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Uppdrag 4: Landstinget deltar aktivt i de handlingsplanegrupper inom Utvecklingsstrategin för Örebroregionen som har koppling till landstingets verksamhet. Lägesrapport: Landstinget finns representerat i handlingsplanens arbete för kompetensförsörjning och innovativa miljöer och lustfyllda möten och upplevelser. Det pågående arbetet med den regionala kulturplanen är under våren en dominerande del i arbetet kring den regionala utvecklingsstrategins målområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser. Uppdrag 6: Landstinget ska intensifiera sitt engagemang inom den storregionala tågtrafiken, genom att bland annat delta i diskussioner kring framtida prioriteringar. Lägesrapport: Landstinget har under året ökat närvaron i Mälabs arbete. Inom ramen för styr- och arbetsgrupp för Svealandsbanan och Mälardalsbanan deltar landstinget som en aktiv part i utvecklingen av den framtida trafikeringen i området. Uppdrag 7: Landstinget ska leda processen mot att inrätta en regional kollektivtrafikmyndighet. Lägesrapport: Landstinget leder den arbetsgrupp i länet som tar fram underlag för en ny kollektivtrafikmyndighet. Arbetsgruppen lämnar efter cirka två års arbete och tre remissrundor sitt förslag i slutet på maj. Arbetsgruppens förslag innebär att landstinget bildar kollektivtrafikmyndighet och genom skatteväxling tar över det finansiella ansvaret för trafiken. Landstinget föreslås bli ensam ägare Länstrafiken i Örebro AB. Inom ramen för detta uppdrag har också Örebro läns flygplats diskuterats. Uppdrag 8: Landstinget ska tillsammans med övriga kommuner i länet och Länstrafiken se över ägandeformerna för flygplatsen i syfte att bredda ägandet. Lägesrapport: Se uppdrag 7. Kultur och bildning Genom den av riksdagen beslutade Kultursamverkansmodellen får Sveriges regioner ett utökat ansvar för utveckling och finansiering av kultursektorn. Statlig finansiering av regional kulturverksamhet kommer i högre grad än tidigare beslutas regionalt. Landstingsstyrelsen och regionförbundets styrelse beslutade under hösten 2010 om att anmäla till Kulturrådet sin vilja att gå med i samverkansmodellen från och med Detta innebär att en process för att ta fram en treårig regional kulturplan har startats och genomförs i nära samverkan med länets kommuner, med kulturinstitutionerna och i nära dialog med ideell sektor och det fria kulturlivet. Under våren har ett omfattande dialogarbete genomförts i samtliga kommuner i länet. Totalt har över 20 olika workshops arrangerats och drygt 600 personer, från kulturens olika sektorer, har varit aktiva i processen. Två presidiekonferenser med politiker från hela länet har genomförts. Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Uppdrag 1: Landstinget ska leda processen med arbetet att ta fram en kulturplan. Detta ska ske genom dialog och i bred samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer. Lägesrapport: Landstinget leder under våren arbetet med att ta fram en regional kulturplan och att utveckla arbetsmetoder för att vara en del i den nya statliga 15 (35)

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING kultursamverkansmodellen från och med Arbetet går planenligt och beslut om den nya kulturplanen ska fattas i oktober Demokrati och insyn Örebro läns landsting har sedan den 1 januari 2011 en ny förtroendemannaorganisation som arbetats fram i samförstånd mellan de partier som är representerade i landstingsstyrelsen. Den bygger på en vidareutveckling av medborgarmodellen och en traditionell politisk organisationsmodell. Målet med den nya politiska organisationen är att den ska vara tydlig och begriplig. De förtroendevalda ska företräda länets invånare oberoende av i vilket politiskt organ han eller hon har sitt uppdrag. Under våren har landstinget på alla politiska nivåer arbetat med att utveckla och anpassa den nya förtroendemannaorganisationen bland annat genom att inrätta den första programgruppen på fullmäktigenivå, programgrupp för arbetet med jämställdhetsplan. Under året planeras det för att en programgrupp kring demokratifrågor också kommer att etableras. Utöver det arbete som utförs och planeras utföras på fullmäktigenivå, så kan det konstateras att frågan om insyn i landstingets olika verksamheter ständigt är under utveckling. Flera av de nybildade nämnderna håller offentliga sammanträden på olika platser i länet. Det sker också en ständig förbättring av både protokollens innehåll och hur protokollen presenteras på landstingets webbplats. Under mandatperioden kommer den politiska organisationen att utvärderas och då blir naturligtvis även perspektivet demokrati och insyn en del av denna utvärdering. Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Uppdrag 1: Förtroendemannaorganisationen ska utvärderas under slutet av Lägesrapport: Utvärdering sker i slutet av Uppdrag 2: Fler e-tjänster ska finnas tillgängliga för medborgarna via landstingets webbplats. Lägesrapport: Via e-tjänsten Mina vårdkontakter kan medborgare på ett säkert sätt utföra vissa ärenden, till exempel kontakta oss, av- och omboka tid, lämna önskemål om att förnya recept, välja vårdcentral och se sina recept och läkemedel. Under 2011 fortsätter införandet av tjänsten på mottagningar inom hela landstingets verksamhet. 16 (35)

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Miljö och hållbarhetsarbete Miljö och hälsa har starka samband. Några av landstingets stora utmaningar är att i hälsooch sjukvården ha beredskap för att möta de förändringar som kommer av ett varmare klimat samt kemikaliers effekter på människans hälsa. Under första tertial 2011 har miljöarbetet innefattat: Förberedelser för en kampanj om läkemedel och miljö riktad till allmänheten som genomförs 15 maj-15 juni. Arbete är gjort i samarbete med Läkemedelskommittén, Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ, ett flertal apotek, och representanter från verksamheten. Föredrag om landstingets arbete med läkemedel och miljö för Mälardalsrådets miljöutskott. Samverkan med Örebro kommun angående bilparkering och cykelprojekt. Nationella samverkansgrupper kring nyckeltal, läkemedel/miljö samt kemikalier I samråd med smittskyddsläkare och LoVS/Landstingsfastigheter har hos Länsstyrelsen ansökt och beviljats ändring av desinfektionskrav i tillståndet för Universitetssjukhuset i Örebro. I samråd med LoVS/Landstingsfastigheters driftenhet har hos miljökontoret i Örebro kommun ansökt och beviljats tillstånd att förbränna lustgas i en befintlig panna vid Universitetssjukhuset Örebro, i stället för att upphandla en destruktionsanläggning. Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Uppdrag 1: Lednings- och Verksamhetsstöd ska redovisa hur man uppnår 100 procent förnybar el. Lägesrapport: För närvarande är 80 procent av elen förnybar, och vid årets utgång beräknas 100 procent vara förnybar. Uppdrag 2: Förvaltningar och bolag ska köpa 100 procent ekologiskt och fairtrade kaffe. Lägesrapport: Följs upp årsvis inför miljöredovisningen. Uppdrag 3: Under 2011 ska mer än 25 procent av den mat som landstinget köper in vara ekologisk. Lägesrapport: Under 2010 var andelen ekologiska livsmedel 28 procent. Följs upp årsvis inför miljöredovisningen. Uppdrag 4: Förvaltningar och bolag ser över avtalen för resor i tjänsten och redovisar eventuella förändringar som behövs för att minska resandet och/eller miljöpåverkan av resandet. Lägesrapport: Arbetet med uppdraget är påbörjat i förvaltningarna. Uppdrag 5: Ett Handlingsprogram för miljö inför ska tas fram under Lägesrapport: Se uppdrag 8. Uppdrag 6: Se över möjligheten att göra ytterligare energibesparingar i landstingets fastigheter. 17 (35)

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport AUGUSTI 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-augusti 2012 samt helårsprognos 2012 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 5 God vård 7 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013 i sessionssalen, Rådhuset i Örebro

Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013 i sessionssalen, Rådhuset i Örebro TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-04-25 Till Fullmäktiges ledamöter och ersättare m.fl. Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Bilaga 90 2 APRIL 012

Bilaga 90 2 APRIL 012 Delårsrapport APRIL 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2012 samt helårsprognos 2012 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Månadsuppföljning 2012 - helår

Månadsuppföljning 2012 - helår 2013-02-19 LJ 2013/168 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2012 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Visualisering av mått

Visualisering av mått Visualisering av mått Utvecklingskraft 11 5 18 Vilka resultat visualiserar vi? Nationella och landstingsövergripande mätningar BSC kliniknivå Värdekompasser i processerna Mätningar utifrån pågående förbättringsarbeten

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Årsredovisning 2010 Antagen av landstingsfullmäktige 26 april 2011 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2011 Producerad av Örebro läns landsting, Lednings- och verksamhetsstöd, Område Information och

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen

Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-05-29 12OLL2545 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning Dnr: LS 189/2009 och FK 22967-2010 Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Gävleborg och Försäkringskassan inom ramen för projektet Bra Sjukskrivning 2010-01-01 2010-12-31 Förutsättning Sjukskrivningsmiljarden

Läs mer

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14.

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Hälsa är en mänsklig rättighet ingen handelsvara. Den svenska modellen för välfärd i

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON HÄLSOCENTRALER I JÄMTLAND 28 enheter distriktsläkare distriktssjuksköterskor sjuksköterskor med annan vidarutb. barnmorskor undersköterskor

Läs mer