Delårsrapport APRIL 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport APRIL 2011"

Transkript

1

2

3 Delårsrapport APRIL 2011

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning 13 Regional utveckling 14 Kultur och bildning 15 Demokrati och insyn 16 Miljö- och hållbarhetsarbete 17 Personal och kompetens 18 Information och kommunikation 21 Ekonomi 22 Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning samt noter Bilaga 2 Redovisningsprinciper Bilaga 3 Nämnden för folkhälsa, delårsrapport Bilaga 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning, delårsrapport Bilaga 5 Nämnden för forskning, delårsrapport Bilaga 6 Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, delårsrapport Bilaga 7 Universitetssjukhuset Örebro, delårsrapport Bilaga 8 Karlskoga lasarett, delårsrapport Bilaga 9 Lindesbergs lasarett, delårsrapport Bilaga 10 Primärvård, psykiatri och habilitering, delårsrapport Bilaga 11 Folktandvården, delårsrapport Bilaga 12 Lednings- och Verksamhetsstöd, delårsrapport 1 (35)

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Örebro läns landstings inriktning för planeringsperioden vilar på fyra förutsättningar: God ekologisk och ekonomisk hushållning, som ger en livskraftig, hälsofrämjande och hållbar verksamhet. Hög tillgänglighet, som garanterar vård i rätt tid. God kvalitet och patientsäkerhet, som ger tillförlitlighet och trygghet. Samverkan mellan såväl landstingets egna verksamheter som i relation till länets kommuner och andra vårdgivare. Landstingets verksamhetsplan med budget anger landstingsfullmäktiges prioriteringar. De landstingsövergripande målen och målområdena ska vara utgångspunkt för förvaltningarnas verksamhetsplaner. I dessa ska landstingsfullmäktiges inriktning och prioriterade mål implementeras. Rapportering sker under året, via hälso- och sjukvårdens nämnder och landstingsstyrelsen, till landstingsfullmäktige i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse med bokslut. I landstingsfullmäktiges beslut om budget 2011 och planeringsförutsättningar för redovisas de strategiska målen under mandatperioden. För att konkretisera dessa mål tas kortsiktiga mål fram för varje år. Planerings- och uppföljningsprocessen för 2011 bygger på de tio målområdena: folkhälsa, god vård, forskning och högskoleutbildning, regional utveckling, kultur och bildning, demokrati och insyn, miljö- och hållbarhetsarbete, personal och kompetens, information och kommunikation samt ekonomi och finansiella förutsättningar. I denna delårsrapport presenteras en lägesrapport från de olika målområdena samt deras uppdrag för första tertialen för verksamhetsåret 2011 samt ekonomiska analyser och framtidsutsikter. 2 (35)

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning Verksamheten under årets fyra första månader har varit inriktad på ett arbete som syftar till att nå uppsatta mål till årets slut. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 14 miljoner konor vilket motsvarar budget. Förvaltningarnas ekonomier förväntas utvecklas negativt jämfört med föregående år. Orsakerna är främst ökade personalkostnader och minskade intäkter för såld vård. I nuläget uppgår verksamheternas prognos för helår till 128 miljoner kronor. Landstingets prognostiserade överskott är främst en effekt av att skatteintäkterna beräknas överstiga budget med 120 miljoner kronor. Bedömningen är dock att intäkterna kommande år kommer att ha en betydligt långsammare ökningstakt än tidigare. Detta beror på att det sista konjunkturstödet avvecklas och inga nya resurstillskott är beslutade. Förvaltningarna behöver därför vidta åtgärder för att klara en ekonomi i balans En positiv trend finns med färre väntande. Landstinget uppfyller den sista april kravet för att ta del av kömiljarden vad gäller specialistbesök. Primärvården måste genomföra förbättringar för att som helhet nå upp till vårdgarantin. Variationer förekommer dock mellan vårdcentralerna. På landstingsnivå har ett arbete påbörjats med att ta fram en handlingsplan för förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Arbetet med patientsäkerheten har intensifierats under perioden. Arbete har påbörjats med att starta en lokal Stramagrupp i landstinget (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Den avgjort största frågan inom målområdet Regional utveckling har under perioden varit den om Sveriges regionala indelning. För att förstärka ett underifrånperspektiv i frågan har landstinget tillsammans med Länsstyrelsen Örebro län och Örebro kommun tagit fram en underlagsrapport, Svealand och den regionala utvecklingen. Ett ytterligare faktaunderlag, Södra Svealand, har tagits fram och bilagts den tidigare rapporten. Landstinget leder den arbetsgrupp i länet som tar fram underlag för en ny kollektivtrafikmyndighet. I maj lämnar arbetsgruppen, efter cirka två års arbete och tre remissrundor, sitt förslag. Förslaget innebär att landstinget bildar kollektivtrafikmyndighet och genom skatteväxling tar över det finansiella ansvaret för trafiken. Landstinget föreslås bli ensam ägare Länstrafiken i Örebro AB. För ikraftträdande krävs beslut i alla länets fullmäktigeförsamlingar. 3 (35)

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsa Nämnden för folkhälsa bildades i samband med att landstingets nya politiska organisation trädde i kraft från Nämnden ska bereda och besluta inom folkhälsoområdet, följa utvecklingen av befolkningens hälsa i länet, analysera effekter för länets del av de insatser som görs lokalt, regionalt och på nationell nivå i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte. Nämnden har ägnat sina första sammanträden till att på olika sätt informera sig om folkhälsoläget i länet. Nämnden har vidare antagit en verksamhetsplan för arbetet under Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Uppdrag 1: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att utifrån Liv- och Hälsaundersökningarna och befintliga hälso- och sjukvårdsregister fortsätta att göra fördjupade analyser av utvecklingen av de stora sjukdomsgrupperna i länet. Lägesrapport: Arbetet med fördjupade analyser av de stora sjukdomsgrupperna kommer att vara en viktig del i Folkhälsonämndens arbete med att ta fram underlag för behovsbeskrivningar. En första genomgång av aktuellt underlag för behovsanalys gjordes på nämnden i mars. Frågan följs kontinuerligt för att fånga eventuella förändringar i sjukdomsgrupperna. Uppdrag 2: Nämnden för folkhälsa har ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av hälsans sociala fördelning. Nämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet för att öka kunskap och kännedom om socialt betingade skillnader i hälsa och vilka strategier som har visat sig vara framgångsrika för att motverka ojämlikheter i hälsa samt hitta verktyg för att få en förändring. Lägesrapport: Arbetet med detta uppdrag pågår på tjänstemannanivå. En första avrapportering till Folkhälsonämnden kommer att ske vid sammanträdet i maj. Uppdrag 3: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att studera sambandet mellan skydds- och riskfaktorer och människors hälsa med särskilt fokus på skyddsfaktorernas betydelse. Lägesrapport: Arbetet pågår vid Samhällsmedicinska enheten. Första delrapport kommer att lämnas till Folkhälsonämnden under hösten Uppdrag 4: Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att arbeta fram en ny folkhälsoplan. Lägesrapport: Uppdraget har presenterats för nämnden vid mötet i februari. Som en första åtgärd för att fullfölja uppdraget utsåg nämnden bland ledamöterna en beredningsgrupp som ska arbeta vidare med revidering av den befintliga folkhälsoplanen. 4 (35)

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING God vård Tillgänglighet inom specialiserad vård Örebro läns landsting når inte upp till vårdgarantin för den specialiserade vården. Den 30 april hade länsbor väntat över 90 dagar till besök, och till operation 734. Landstinget har dessutom en högre ambition. Ingen patient ska behöva vänta mer än 60 dagar för ett specialistvårdsbesök respektive operation/behandling. Antalet länsbor som väntat över 60 dagar är till besök 2 549, och till operation Kostnaderna för remitterad vård enligt vårdgarantireglerna uppgick under perioden januariapril till 2,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 57 procent jämfört med motsvarande period Kostnadsökningen återfinns huvudsakligen inom området ortopedi, och resterande del i huvudsak inom kirurgi. För att landstinget ska få ta del av den statliga kömiljarden ska minst 70 procent av patienterna ha väntat 60 dagar eller kortare på specialistbesök respektive operation/behandling. Örebro läns landsting klarade målvärdet 70 procent för specialistbesök, men inte för operation/behandling vid mars- och aprilavstämningarna. Under våren har effektiviseringsarbetet fortsatt inom och mellan förvaltningarna och arbeten har även påbörjats med förbättrad produktionsplanering. Samtliga sjukvårdsförvaltningar dock samtidigt kämpat med införandet av det nya personaladministrativa systemet Heroma, vilket har varit förenat med många problem och därför tagit mycket tid och kraft i anspråk hos vårdpersonalen. På landstingsnivå har ett arbete påbörjats med att ta fram en handlingsplan för förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Inriktningen är att tydliggöra ett sjukhus på tre ben där hela länet utgör fokus i planeringen av verksamheten. Stor vikt ska läggas vid att skapa beslutskraft för den gemensamma produktionen. Tillgänglighet inom psykiatrin Inom psykiatrin pågår arbete för att effektivisera vårdkedjan i den psykiatriska öppenvården. Målet om att klara vårdgarantin i vuxenpsykiatrin bör kunna uppfyllas vid årets slut. Ett intensivt arbete pågår också för att klara den förstärkta vårdgarantin inom ramen för barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten (BUP). En uppföljning under första kvartalet visar att 68 procent av patienterna får ett första besök för bedömning inom 30 dagar. 39 procent får behandling eller utredning inom 30 dagar. Ambitionen är att BUP ska klara den skärpta vårdgarantin, men en förutsättning är att primärvården tar ansvar för första linjens vård. Skolans ansvar för barn och ungdomars psykiska hälsa behöver dessutom tydliggöras. Ett arbete har påbörjats för att definiera första linjens insatser och avgränsningar mellan de olika inblandade aktörerna. En handlingsplan för att uppnå vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa har lämnats till landstingsledningen. I april överlämnade Missbruksberedningen sitt förslag till en reformerad missbruksvård till regeringen. Utredningen presenterar förslag som i hög grad kommer att påverka beroendevården. Landstinget föreslås bl.a. ges ett samlat ansvar för behandling och kommunerna ett samlat ansvar för stöd. Även de nya nationella riktlinjerna för ångest och depression, samt psykosociala insatser vid schizofreni, kommer att få konsekvenser för psykiatrin. Arbete pågår med att revidera de 5 (35)

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING gemensamma riktlinjerna för primärvård och psykiatri med särskilt fokus på beroendesjukdomar och ångest och depression. Tillgänglighet inom habiliteringen De flesta av habiliteringens verksamheter klarar tidsgränsen för vårdgarantin Den verksamhet som haft störst problem i början av året är såsom tidigare Centrum för Hjälpmedel (CFH). Kommunikationshjälpmedel och elrullstolar är de områden som genererar de längsta köerna. Den fortsatta höga tillströmningen av gruppen med autismspektrumtillstånd har föranlett att ett inriktningsmål fattades i början på året om att inrätta ett neuropsykiatriskt team inom barn- och ungdomshabiliteringen (BUH). Audiologiska kliniken har under våren fortsatt sitt arbete med att bygga upp en självständig och heltäckande verksamhet för cochleaimplantat för vuxna personer. Start planeras i maj 2011 i nära samarbete med öron- näsa- halskliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Tillgänglighet inom primärvården Tillgängligheten i primärvården har stadigt förbättrats. Ett genomsnitt på de fyra första månaderna visar att 84 procent av patienterna har fått en telefonkontakt samma dag, och 87 procent en tid hos läkare inom 7 dagar. Inom Sjukvårdsrådgivningen har antalet inkommande samtal ökat med 17 procent under första kvartalet. Andelen besvarade samtal har minskat från 88 procent 2010 till 84 procent Tillgänglighet inom Folktandvården Folktandvårdens kundcenter har bidragit till att såväl bokningsgrad som telefontillgänglighet utvecklats positivt. Sedan mitten av april är Folktandvårdens Mobila Enhet även etablerad i Storå. Ett internt resurscentrum finns också som bistår kliniker som drabbas av resursförluster. Arbete har också påbörjats med att ta fram en plan för förutsättningarna för att bemanna glesbygdskliniker. Tillgänglighet till akutmottagningarna Den nationella patientenkäten på landets akutmottagningar som publicerades i mars visar höga värden när det gäller hur patienterna upplever bemötandet. Samtidigt finns förbättringsområden, till exempel informationen till patienterna om hur länge de behöver vänta för att få träffa en läkare. Förbättringsarbeten i anslutning till översynen pågår inom förvaltningarna. Under 2010 skedde en ökning av besöken på akutmottagningarna, framförallt på USÖ. Denna ökning har även pågått under första kvartalet Intentionen hos länets akutmottagningar är att uppnå målet att 90 procent av alla patienter ska ha en total genomströmningstid på mindre än fyra timmar. I dag ligger de somatiska akutmottagningarna på cirka 80 procent och psykiatrin på drygt 90 procent. Tillgänglighet till återbesök Målsättningen inom landstinget är att 90 procent av patienterna ska ha fått en tid för återbesök inom planerad tid. I dagsläget får 69,5 procent detta. 6 (35)

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tillgänglighet via internet Inom förvaltningarna fortgår arbete med att införa tjänster i Mina vårdkontakter (MVK) utifrån patientbehov. Målsättningen inom landstinget är att 80 procent av verksamheterna ska ha gjort detta vid årets slut. Högspecialiserad vård Flertalet kliniker inom USÖ har under inledningen av 2011 visat på minskade intäkter för den sålda vården jämfört med Detta kan ses som en följd av de nya avtal som tecknats i regionen. Minskade intäkter inom thoraxkirurgi och gynekologisk onkologi har föranlett en sammanslagning av gynonkologiska och onkologiska klinikerna. USÖ fortsätter att utveckla nya områden som är attraktiva för köparlandstingen. Hemsidan har introducerats under våren för att underlätta information om nya behandlingsmetoder och ett utökat vårdutbud. Det totala värdet av den högspecialiserade vården, räknat som intäkter för såld vård och minskat behov av att köpa vård på andra sjukhus, är mellan miljoner kronor per år. Läkarutbildningen har startats under vårterminen Detta ger landstinget naturliga förutsättningar till att vara det medicinska navet i en ny storregion. Evidensbaserade vårdprogram Under året ligger fokus på de nationella riktlinjerna för diabetes, stroke, lungcancer, rörelseorganens sjukdomar och demens samt att följa upp effekterna av de nationella hjärtoch strokeriktlinjerna. Arbetsgrupper gemensamma mellan landstinget och kommunerna kring stroke och demens har under våren tillsatts med uppdrag att revidera vårdriktlinjer inom respektive område. Formerna för samverkan mellan landstinget och kommunerna kring diagnostik, rehabilitering, vård och behandling inom respektive sjukdomsgrupp ska uppdateras i enlighet med nya nationella riktlinjer. Kvarstående budgetmedel som avsatts för 2010 för att implementera nationella riktlinjer (5,4 mnkr) har fördelats på diabetes- och strokeriktlinjerna i form av dietister i primärvården och sjukgymnaster för hemrehabilitering. Kvalitet och patientsäkerhet Förvaltningarna har under våren fortsatt sitt arbete med att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Målet är att antalet vårdrelaterade infektioner ska vara mindre än fem procent. Grundläggande för att uppnå detta mål är följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Vid mätningen i januari var det 95 procents följsamhet till klädregler och 73 procent följsamhet till hygienrutiner inom vårt landsting. När det gäller följsamheten till basala hygienrutiner är det svårast att använda handsprit före patientkontakt och att använda skyddskläder när det är befogat. Resultatet har legat på samma nivå de senaste mätningarna. För att få en ökad följsamhet krävs ett långsiktigt förbättringsarbete. Kartläggning av omfattningen av vårdskador fortsätter. Arbetet med att identifiera alla riskpatienter med risk för trycksår, fall och undernäring har fortgått. Det vårdpreventiva projektet TUF (förebygga trycksår, undernäring och fall) avslutades vid årsskiftet. Arbetet fortsätter med att införa kvalitetsregistret Senior Alert som syftar till att förebygga trycksår, undernäring och fall hos patienter över 65 år. Mellan 30 och 50 procent av patienterna har risk för trycksår, undernäring och fall. I mars genomfördes den första nationella trycksårsmätningen. 7 (35)

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Staten har beslutat om en patientsäkerhetssatsning som ska pågå fram till miljoner kronor har avsatts vilket för landstingets del innebär minst 12 miljoner kronor om alla krav uppfylls. Grundläggande krav är bland annat att landstingen upprättar en patientsäkerhetsberättelse och att det finns en lokal Stramagrupp i landstinget (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Under våren har arbetet med att ta fram ett övergripande ledningssystem för landstinget intensifierats. För att uppnå en patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess fortsätter arbetet med de villkorade delarna i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting kring sjukskrivningsmiljarden. Det handlar om att implementera sjukskrivningsprocessen i landstingets ledningssystem, uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess, utveckla elektronisk informationsöverföring mellan vården och Försäkringskassan, tillhandahålla fördjupade medicinska utredningar som Försäkringskassan efterfrågar samt att förbättra kvaliteten på läkarintygen. En mätning av Försäkringskassan i slutet på 2010 visar att 50 procent av landstingets läkarintyg är godkända. Vid mätningen i slutet på detta år ska 80 procent av läkarintygen vara godkända. En operativ grupp under Sjukskrivningskommittén bildades i början på året i vilken läkare från primärvården och specialistvården, inklusive psykiatrin ingår. Gruppen ska stödja verksamheterna i sjukskrivningsprocessen. Säkerhet och krishantering I början av varje ny mandatperiod ska landstinget enligt lag fastställa en plan över hur extraordinära händelser ska hanteras. Denna plan är nu framtagen och skall fastställas under våren. Vidare har landstinget påbörjat ett arbete med att inventera risker och sårbarheter i en risk- och sårbarhetsanalys som ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i september. Samverkan Två äldreprojekt pågår i länet. Projektet ViSam inleddes hösten 2010 och syftar till att uppnå en bättre vårdplanering och informationsöverföring över huvudmannagränserna. För detta projekt har Örebro län fått 4,5 miljoner kronor per år i tre år. Projektet Pallert, som också startade i oktober 2010, syftar till att få samtliga kommuners äldreomsorg och relevanta enheter i landstinget att registrera i kvalitetsregistren Senior Alert (fall, trycksår, nutrition) och Svenska Palliativregistret. Målsättningen är bättre vårdpreventivt arbete och bättre vård i livets slutskede. Projektet har fått 2,5 miljoner kronor i stimulansmedel per år under tre år. Dessutom utgår prestationsersättning beroende på hur mycket huvudmännen medverkar i de två kvalitetsregistren. Handlingsplan för Äldre och läkemedel i Örebro län har också antagits under våren En arbetsgrupp med företrädare från landstinget och kommunerna har utsetts för att utarbeta förslag till uppföljningsparametrar för att utvärdera följsamheten till planen och föreslå kvalitetsindikatorer utifrån planens olika områden. Rehabiliteringsgarantin Under första kvartalet har landstinget utfört åtgärder inom rehabiliteringsgarantin motsvarande 3,9 miljoner kronor i statsbidrag. Det motsvarar 54 procent av möjlig 8 (35)

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ersättning för första kvartalet. Rehabiliteringsgarantin omfattar patienter med lättare eller medelsvåra psykiska besvär samt patienter med långvarig diffus smärtproblematik i axlar, nacke och rygg. Rekrytering av kuratorer och sjukgymnaster pågår inom primärvården för att ytterligare förstärka den multimodala rehabiliteringsverksamheten inom länet. Uppföljning av 2011 års överenskommelser Ansvaret för överenskommelserna samt deras uppföljning ligger på respektive nämnd. Ansvaret för uppföljning av Hälsoval Örebro län utifrån Krav- och kvalitetsboken ligger på Hälso- och ekonomiutskottet. Hälsovalsenheten följer upp och presenterar fortlöpande resultat för den samlade primärvårdsnivån. Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Det är ännu för tidigt att redovisa någonting kring de uppdrag som ligger i verksamhetsplanen gällande God vård. Diskussioner och utredningsarbeten har påbörjats inom respektive uppdrag. Uppdrag 1: Fortsatt kartläggning av ett urval av diagnosområden med avseende på om det finns skillnader i vårdinsatser utifrån könsperspektiv. Uppdrag 2: Undersöka möjligheterna att inrätta en Mobil distriktssköterskemottagning i länet. Uppdrag 3: En utvärdering av effekterna av omorganisationen inom BUP verksamheten ska genomföras. Uppdrag 4: Undersöka möjligheterna att inrätta ett kompetenscenter för äldretandvård, kopplat till Folktandvårdens specialistkliniker. Uppdrag 5: Påbörja arbetet med att välja ut några områden som är lämpliga för att göra Gender budgetering på år Uppdrag 6: Utreda möjlighet att tillskapa en närsjukvårdslösning i södra länsdelen. Mätetal God vård Landstinget har valt att följa ett antal nyckeltal för God vård: följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendation och tillgänglighet inom primärvård och specialiserad vård. Mätetal: Följsamhet till Läkemedelskommitténs mål om ARB 100% 90% Utfall per månad Mål 80% 70% Receptens utfärdarmånad (35)

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mäter: ACE-hämmare och ARB är alternativa läkemedel vid behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Mätetalet visar hur stor andel av förskrivet antal dygnsdoser som kommer från de rekommenderade alternativen ACE-hämmare och losartan. Mål: Målet för 2011 är att andelen förskrivna dygnsdoser ACE-hämmare och losartan ska vara minst 86 procent. Utfall: 83 ackumulerat under Analys: Hittills i år ligger landstingets samtliga förvaltningar utom en över målvärdet för Det totala utfallet dras ner av förskrivning utanför landstingets organisation. Landstinget har landets tredje bästa utfall, vilket tyder på en god följsamhet hos våra förskrivare. Mätetal: Tillgänglighet primärvård - Vårdgarantins 0 dagar Andelen patienter i procent som har fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag. Målvärde är 90 procent. Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 dagar. Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga vårdcentraler med Flexitid (24 st.). Mål: Mer än 90 procent. Utfall: Medeltal under perioden januari - april är 83 procent. Analys: Variation mellan vårdcentralerna över perioden var procent. Åtta vårdcentraler har haft över 90 procent under periodens alla månader; Baggängen, Brickebacken, Brickegården, Laxå, Lillån, Nora, Odensbacken och Olaus Petri. För de vårdcentraler som haft de lägsta resultaten är en orsak svårigheter att rekrytera sjuksköterskevikarie vid sjukdom, semesterledighet och uppkomna vakanslägen. En annan orsak är ökning av antal inkommande samtal i år jämfört med föregående år. Ökningen samtal är sex procent i år, jämfört med samma period förra året. 10 (35)

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mätetal: Tillgänglighet primärvård - Vårdgarantins 7 dagar Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, total för länet. Målvärde är 90 procent. Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 dagar. Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar. Mål: 90 procent ska få en tid inom 7 dagar. Utfall: 87 procent. Analys: Variationen är procent. Under januari klarade 16 vårdcentraler målet, under februari 13, under mars 16 och under april 14. Den vanligaste orsaken till att man inte klarar målet är bristande tillgång till distriktsläkare i förhållande till behovet. Mätetal: Tillgänglighet specialiserad vård ÖLL. Väntande >90 dgr som+psyk TOTALT på ÖLLOpVL TOTALT på ÖLLmottVL aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr (35)

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mått: Tillgänglighet specialiserad vård. Vårdgarantins Mål: 100 procent av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins dagar för mottagningsbesök och operation/behandling. Mål i Örebro läns landsting: dagar. Mål för kömiljarden: 70 procent ska ha väntat kortare än 60 dagar på besök eller operation/behandling. Klaras 80 procent så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och en 1/12 av kömiljarden fördelas per månad. Utfall april: länsbor har väntat mer än 90 dagar på besök och 734 länsbor har väntat mer än 90 dagar på operation/behandling. Utfall för Kömiljarden: För besök uppnår landstinget det första av kömiljardens mål att 70 procent av patienterna väntat mindre än 60 dagar. För operation/behandling uppnår landstinget inte målet. 67 procent av patienterna har väntat mindre än 60 dagar. Analys: 120 färre patienter väntar i april jämfört med mars. Den positiva trenden bedöms hålla sig fram till sommaren. Bedömningen är också att kömiljardens andra mål ska uppnås vid nästa mätning den 31 maj. Avslutande diskussion Länets sjukvård står nu inför flera stora utmaningar. Tillgängligheten måste förbättras. Detta ställer höga krav på effektiva vårdprocesser och god planering. USÖ måste fortsätta att utveckla nya områden som är attraktiva för våra köparlandsting och bygga vårdrelationer med omkringliggande landsting, inte minst i ljuset av de pågående regionbildningsdiskussionerna. Sjukhusets problem med tillgängligheten begränsar dock deras möjligheter att ta uppdrag från andra landsting. Kompetensförsörjning är också en avgörande faktor för en kvalitativ och bred verksamhet. En samordning av ST-blocken, samt ökat utbyte på specialistnivå, har efterlysts länge och förekommer nu i ökad utsträckning. Den ökade tillströmning av ST-läkare som noterades under 2010 har fortsatt under årets första månader och primärvården har det högsta antalet ST-läkare någonsin, 53 stycken. På längre sikt kommer den kommande läkarutbildningen förhoppningsvis att bidra till att fler yngre läkare söker sig till vårt landsting. Som följd av den nya läkarutbildningen har antalet läkarstudenter som gör verksamhetsförlagd utbildning ökat. Detta gör att flera vårdcentraler har svårt att få lokalerna att räcka till. Ett arbete pågår med att se över lokalfrågan och en handlingsplan är under utarbetande. Även studierektorsfunktionen och handledarkapaciteten ses över för att kunna tillmötesgå de krav som finns kring de studenter som gör sina placeringar inom primärvården En stor utmaning även under 2011 är också att ytterligare öka patientsäkerheten. En stor utmaning för Folktandvården är att ha tillräckligt med personella resurser för att klara vårdefterfrågan i de yttre länsdelarna. Problemet har delvis lösts genom Folktandvårdens resurscentrum, avtal med privattandläkare och vår Mobila klinik men läget är trots detta svårt. 12 (35)

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Forskning och högskoleutbildning Nämnden för forskning ansvarar för att de medel landstinget satsar på forskning används på ett optimalt sätt och arbetar för att stärka forskning och utbildning i landstinget. I februari fastställdes överenskommelser om forskning 2011 som kommer att överlämnas till landstingsstyrelsen för godkännande. Nytt är att överenskommelse tecknas också med Karlskoga och Lindesbergs lasarett. År 2011 inleddes mandatperioden för den nyvalda Nämnden för forskning. Arbetet med en ny forskningsstrategi har inletts genom att planera för uppdatering och förlängning av den nuvarande ett år, och ett mer genomgripande arbete med en ny strategi som ska gälla från och med I januari 2011 påbörjade de första studenterna sin utbildning vid läkarprogrammet vid Örebro universitet. Det är resultatet av ett långt och målmedvetet gemensamt arbete av landstinget, länets kommuner och universitetet för att skapa de förutsättningar som krävdes för ett godkännande av Högskoleverket. Ny börjar en ny och spännande fas som kommer att medföra stora utmaningar och arbetsinsatser men också stora vinster och möjligheter. Örebro läns landsting och Örebro universitet utvecklar och stärker genom den nya läkarutbildningen sitt samarbete, såväl praktiskt som på ett övergripande plan. Många av landstingets medarbetare är också engagerade ansvariga och/eller lärare i olika delar av läkarprogrammet. En arbetsgrupp mellan landstinget och universitetet, med direktören för Universitetssjukhuset Örebro som ordförande, finns för hantering av samordningsfrågor rörande läkarutbildningen. För att bereda gemensamma strategiska frågor har också två samarbetsgrupper mellan landstinget och universitet skapats, en presidiegrupp och en grupp för spelregler och kompetensförsörjning. Här följer en kort avrapportering av arbetet med uppdrag inom målområdet: Uppdrag 1: I samarbete med Örebro universitet ska en plan tas fram för fortsatt utveckling av högskoleutbildningar inom området hälso- och sjukvård. Lägesrapport: Landstinget har börjat utveckla en högskoleutbildning för chefer inom hälso- och sjukvård tillsammans med Handelshögskolan, Örebro universitet. Utbildningen planeras att genomföras under 2012 i form av en uppdragsutbildning. Uppdrag 2: Förutsättningarna ska utredas för ett universitetsmedicinskt centrum. Lägesrapport: Frågan hanteras i den nyinrättade presidiegruppen för utredning och vidare hantering. Uppdrag 3: Ett skills center för bl.a. avancerad kirurgisk träning ska vara under uppbyggnad under året. Lägesrapport: Kliniskt träningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro, har genom ett extra landstingsanslag införskaffat avancerad simulatorutrustning och rekryterat personal, bland annat en disputerad sjuksköterska för att få en vetenskaplig anknytning av verksamheten. Genom nybygge av det så kallade ortopedteknikhuset kommer Kliniskt träningscentrum att få nya ändamålsenliga lokaler. 13 (35)

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer