Behovsanalys hudsjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsanalys hudsjukdomar"

Transkript

1 1 Behovsanalys hudsjukdomar Inledning Vården och behandlingen i samband med hudsjukdom har kraftigt förändrats över tid. Nya behandlingsmetoder har avsevärt förbättrat livskvaliteten för många patienter. Idag kan, i de allra flesta fall, en mycket effektiv symtomlindring ges och även avancerad hudsjukvård bedrivas i öppen vård. Inom flera diagnosområden har befolkningens kunskaper och individens möjligheter att ta eget ansvar för sina symtom och sin sjukdom möjliggjorts. Detta har exempelvis resulterat i bättre prognos för patienter med hudcancer men också bidragit till en ökad livskvalitet för eksem- och psoriasispatienter. Bilden av psoriasis har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Från att ha uppfattats som en sjukdom som uppstår och utspelar sig i huden, betraktas psoriasis idag som en immunologisk systemsjukdom. Detta har också öppnat vägen för utvecklingen av nya terapier med till exempel biologiska läkemedel. Insjuknandet i olika typer av hudcancer ökar. En ökad medvetenhet hos befolkningen innebär ett ökat behov av bedömningar av framför allt hudförändringar. För närvarande är tillgänglighet till specialistbedömning på hudklinik särskilt bekymmersam i Linköping. I den senaste mätningen väntar totalt drygt 700 patienter på en bedömning, varav drygt 100 väntat mer än tre månader. I Norrköping har situationen tidigare under året varit besvärlig men har nu förbättrats. Beskrivning av sjukdomsgruppen Psoriasis Psoriasis är en kronisk inflammationssjukdom som huvudsakligen drabbar huden. Den yttersta orsaken till psoriasis är ännu inte klarlagd. Diagnosen baseras på utseende och lokalisation av hudförändringarna. Ett flertal omgivningsfaktorer har kopplats till såväl debut som försämring av psoriasis. Skada mot huden, streptokockinfektion i svalget, akut krisreaktion kan ofta kopplas till såväl debut av psoriasis som försämring. Ärftlighet spelar roll vid uppkomsten av psoriasis men hur sjukdomen ärvs är ännu inte helt klarlagt. Alkohol och rökning har diskuterats som riskfaktorer och enstaka rapporter ger stöd för att åtminstone rökning kan ha en negativ inverkan på sjukdomen. Ett flertal läkemedel kan också provocera ett insjuknande, försämra psoriasis eller framkalla terapiresistens. Psoriasis kan debutera i alla åldrar. Två toppar kan iakttas, den första och högsta i samband med puberteten och den andra efter 40 års ålder. Prevalensen av psoriasis är cirka 3 procent i norra Europa, vilket innebär att det i Östergötland finns cirka personer med psoriasis.

2 2 Svårighetsgraden vid psoriasis varierar. De allra flesta har en lindrig psoriasis. Man räknar med att cirka 70 procent har en lindrig psoriasis, cirka procent har medelsvår psoriasis och cirka 5-10 procent har svår psoriasis. Patienter med mildare former av psoriasis kan oftast behandlas i primärvården medan svårbehandlade patienter och barn samt gravida kvinnor bör behandlas av hudspecialist. Så gott som samtliga patienter med psoriasis har behov av utvärtes tillförda läkemedel såsom mjukgörande och avfjällande preparat, kortison, Vitamin D- och tjärpreparat. Ljusbehandling i form av UV-behandling har använts i mer än femtio år och så även idag. Till patienter med medelsvår och svår psoriasis kan också systemiskt, invärtes, tillförda läkemedel användas, såsom Methotrexate och Cyklosporin och de nya biologiska läkemedlen såsom Enbrel, Raptiva och Remicade. Vid val av behandling utgår man från patientens ålder, kön, sjukdomens svårighetsgrad, patientens allmänna hälsoläge och eventuellt annan samtidig medicinering, resultat av tidigare behandling och patientens förväntningar. Det är därför viktigt att patienten får kunskap om sin sjukdom och vilka behandlingsalternativ som finns att tillgå. Patienten måste också ha kunskap om behandlingens effekter och eventuella biverkningar. Upplevelsen av sjukdomen är väldigt individuell. Ett vanligt sätt att utvärdera behandlingseffekt är med hjälp av PASI, Psoriasis Area and Severity Indix som visar utbredning och grad av rodnad, infiltration och fjällning. Studier som beskriver sjukdomens långtidsförlopp saknas. Mer än hälften av patienterna har kontinuerliga besvär. En framgångsrik behandling kan temporärt eliminera hudförändringarna medan patienter med medelsvår till svår psoriasis ofta får recidiv inom några månader. Obehandlad psoriasis artrit kan leda till bestående ledförändringar och funktionsstörningar. Psoriasis artrit är en inflammatorisk led- och ryggsjukdom som är associerad med psoriasis och som utvecklas hos många patienter. Det finns indikationer på att psoriasis medför en ökad risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom, Crohns sjukdom, ulcerös colit och även multipel skleros. Psoriatiker har enligt flera studier lättare att bli alkoholister och få depressioner. Om den är orsakad eller en effekt av psoriasis vet man ej. Hudtumörer Insjuknandet i olika typer av hudcancer ökar. En allt intensivare solexponering och under senare år även UV-strålning från solarier bedöms orsaka flertalet fall av hudcancer. Vuxna har i medeltal ett 50-tal födelsemärken där risken för melanomutveckling från varje enskilt födelsemärke är mycket låg. Var femte person har minst ett aktivt födelsemärke som kan vara svårt att skilja från ett tidigt malignt melanom. I över 70 procent av fallen är det patienten själv eller deras anhöriga som tar kontakt med vården efter att ha upptäckt ett förändrat födelsemärke. En hög kunskapsnivå i befolkningen om risker med solning och om tidiga tumörtecken är nyckeln till tidig diagnos, behandling och därmed god prognos, men skapar samtidigt

3 3 frågor och oro hos befolkningen. Årligen diagnosticeras nya fall av malignt melanom i landet och personer avlider i sjukdomen. Sedan 1960-talet har det skett en fördubbling av antalet fall vart tionde år. Varje år diagnostiseras melanom i Östergötland. Målsättningen är att så tidigt som möjligt på bästa och mest kostnadseffektiva sätt tidigt identifiera dessa melanom. För den minst allvarliga hudcancerformen, basalcellscancer, finns ingen säker statistik före Basalcellscancer förekommer framför allt hos äldre individer och i Östergötland diagnostiseras och behandlas minst nyinsjuknade fall varje år. Skivepitelcancer i huden har ökat under de senaste decennierna. Skivepitelcancer orsakas främst av solexponering. Förstadier till skivepitelcancer är aktiniska keratoser, en slags hudförändring, som uppstår i kroniskt solexponerad hud och cirka 10 procent av dessa rapporteras kunna övergå i skivepitelcancer. Solutlöst skivepitelcancer drabbar framför allt äldre och har en förhållandevis god prognos om de upptäckts i tid. I Östergötland diagnostiseras årligen ett hundratal sådana typer av cancer. Skivepitelcancer leder sällan till döden, men medför vårdbehov i form av kirurgisk behandling och strålbehandling. Bensår Kroniska bensår drabbar framför allt äldre personer och kvinnor i större utsträckning än män. Den totala prevalensen, förekomsten, hos befolkningen ligger på cirka 0,2 till 0,3 procent medan för exempelvis åldersgruppen kvinnor i 85-årsåldern ligger prevalensen kring 5 procent. Behandling och omhändertagande av bensåren sker inom många vårdinstanser men i första hand inom primärvård och kommunal vård. Ett effektivt och optimalt omhändertagande av bensår förutsätter att de bakomliggande orsakerna är utredda. Det är inte ovanligt med infektionskomplikationer från bensåren med ibland feber och allmänpåverkan, vilket kan kräva antibiotikabehandling. För bensår där diagnosen är oklar eller vid komplicerade och svårläkta bensår remitteras ofta patienten till hudspecialist för utredning och behandling. För patienter där såren betingas av arteriell eller viss form av venös insufficiens kan kärlkirurgisk behandling bli aktuell. Stora och svårläkta bensår kan i vissa fall delhudstransplaneteras. Omläggning av bensår innebär både rengöring och upprensning, borttagande av död vävnad samt därefter täckning med lämpliga sårvårdsprodukter som både behöver skydda såret och ibland ha sårläkningsstimulerande effekt. Det finns en stor mängd olika sårvårdsprodukter som förutsätter god vana och kompetens för att användas på rätt sätt. I de flesta fall behöver man också kompressionsbehandling för att motverka bensvullnad, vilket krävs för att förbättra sårläkningsfunktionen. Behandlingen av bensår har förbättrats avsevärt under senare år och även för patienterna har detta inneburit förbättringar i form av mindre frekventa såromläggningar och förbättrad sårläkning. Trots tecken på förbättringar finns behov av ett mer strukturerat omhändertagande, och användning av ett mer genomtänkt produktsortiment samt mindre frekventa såromläggningar.

4 4 Kostnaden för behandling av bensår är svåra att beräkna då uppgifterna om hur många patienter som har bensår varierar beroende på vad som inkluderas i begreppet bensår. Patienterna behandlas inom många olika vårdnivåer och många yngre sköter bensåren själva. Kostnaderna i samband med sårfria perioder är också svåra att bedöma då förekomsten av kompressionsbehandling för att förhindra nya sår är otillräckligt dokumenterad. Personalkostnader i samband med såromläggning är stor och uppgår till drygt 50 procent av totalkostnaden. Flertalet patienter med bensår är äldre och har ofta komplexa vårdbehov. Vid behov av slutenvård är många gånger möjligheterna begränsade och ansvaret för patientgruppen otydligt. Även vid exempelvis behov av delhudstransplantationer riskerar patienterna bli lågt prioriterade. Eksem Eksem är ett inflammatoriskt tillstånd i huden karakteriserat av klåda, rodnad, knottror och blåsor. Orsaken kan vara utifrånkommande, exogen, t ex nickel, eller inifrån kommande, endogen, t ex atopisk benägenhet. Förekomsten av atopi är relativt stabil. Cirka 20 procent av befolkningen kan förväntas ha benägenhet till atopi, vilket kan orsaka astma, hösnuva och eksem med olika manifestationer i olika åldrar. Besvär av lindrigt eksem kan i stor utsträckning skötas av patienten själv. Råd och egenvårdsprodukter finns att tillgå genom Apoteket. Patienter med eksem använder läkemedel för lokalbehandling som mjukgörare och kortison. Förhoppningen är att de nya biologiska läkemedlen även kan ge effekt för patienter med svår eksem Primärvården kan i stor utsträckning behandla och stötta patienter med lätta till medelsvåra besvär. Omhändertagandet vid svår eksemsjukdom kräver ett multidisciplinärt angreppssätt, vilket kan erbjudas på Allergicentrum. Svårare former av atopiskt eksem hos barn upp till 2 år sker i huvudsak på barnklinik eller hos privatpraktiserande barnläkare. Äldre barn med atopiskt eksem finns inom primärvården men söker i viss utsträckning till barn- och hudklinikerna och till privatpraktiserande barn- och hudläkare. Cirka 10 procent av befolkningen får kontakteksem på händerna i någon grad under ett år. Ofta finns en kombination av uppkomstfaktorer och behovet av omhändertagande varierar. I samband med kontakteksem är det viktigt att utreda eventuella allergiska mekanismer. Omfattande kontakt med vatten och på annat sätt för händerna slitsamt arbete är den dominerande orsaken till handeksem och atopi är en stark riskfaktor. Trots att man på nationell nivå framgångsrikt arbetat med att undvika exponering av de cirka kända kontaktallergenerna är förekomsten fortfarande relativt omfattande. En korrekt och lyckad utredning och behandlig av handeksem är av stor betydelse för patienterna. Detta är även viktigt då man under senare år skärpt bedömningarna i samband med arbetsskador.

5 5 Mjälleksem finns hos cirka 15 procent av befolkningen. Andelen patienter som behöver specialistvård är dock relativt liten och de allra flesta kan bedömas och behandlas inom primärvården. Brukarperspektivet Om man studerar olika former av livskvalitet hos patienter med psoriasis tyder resultatet på att kvinnor påverkas mer beträffande sociala relationer och sexualitet medan män får en större påverkan på arbetsförmågan. Faktorer som allra mest påverkar livskvaliteten är sjukdomens utbredning och förekomst av ledbesvär. Lokalisation av sjukdomen har också betydelse. Handpsoriasis liksom psoriasis i ansiktet visar en markant negativ inverkan på upplevd livskvalitet. Patientens livskvalitet är ett viktigt utfallsmått vid behandling av psoriasis och bör användas vid definition av sjukdomens svårighetsgrad. Möte med psoriasissjuka Sjukdomen är oavsett debutålder begränsande på olika sätt. De intervjuade beskriver besvär med klåda och ledvärk samt obehag relaterat till att hudflagor rasar. De berättar hur de helst undviker offentliga bad, dans och ibland även besök på restauranger. Som ung är det inte alltid man förstår vad sjukdomen kommer att innebära, vilket är bra man behöver inte veta allt när man är så ung. Är debuten senare förstår man på ett annat sätt att man fått en kronisk sjukdom och beskedet kan vara svårt och behöva bearbetas. De något äldre påpekar att sjukdomen idag syns mindre än förr tack vare dagens effektiva läkemedel. De flesta har sällan stött på reaktioner, men de upplever att de ständigt får förklara vad de har för sjukdom och då blir folk också mer förstående. Påverkan psykiskt och socialt De ständiga behandlingarna med salvor beskriver många som påfrestande. Alla upplever en smörjtrötthet och behöver vårdens stöd och uppmuntran, vilket är särskilt viktigt för ungdomar och unga vuxna. Även läkemedelsbehandlingen är påfrestande. Flera har erfarenhet av att behöva byta läkemedel efter att ha fått allvarliga biverkningar och beskriver det som psykiskt påfrestande att veta att man snart provat alla behandlingsformer. De flesta psoriasispatienter är mycket delaktiga i sin egen medicinering och tar ett stort egenansvar. Samtliga är kunniga i vilka läkemedel och behandlingar som står till buds och vad de kostar. De är dock inte trygga och säkra på att de kommer att få ta del av de senaste, men mycket dyra läkemedlen som de i framtiden eventuellt kommer att behöva. I dialoger med vårdföreträdare har snarare deras oro och otrygghet ökat i detta avseende.

6 6 Ekonomin påverkas ofta av att de inte kan arbeta heltid utan har sjukersättning på deltid. Till det kommer kostnaden för läkemedel och ett stort klädkonto eftersom kläderna måste tvättas extra mycket. Resor till och från behandlingar ger också extra kostnader. Det är även viktigt att vårdgivaren tar del i dialogen kring patientens arbetssituation, exempelvis när en jobbig behandling påbörjas. Fritidsaktiviteter och resor anpassas efter hur sjukdomen är för närvarande och hur aktiviteten ligger i förhållande till behandlingar. I mötet med vården Viktigt vid själva mötet med vården är att snabbt och enkelt få den hjälp man själv upplever att man behöver, att man får förtroende för sin läkare och att denne tar sig tid, att man känner sig delaktig vid behandlingsvalen och får ett gott bemötande. Behovet av att lätt kunna komma i kontakt via såväl telefon som öppna mottagningar framkom. Flera av dem påpekade också att det är viktigt med närheten till sin vårdgivare när man är kroniskt sjuk. De upplever sig själva som mer sårbara än andra. Behovet av vårdgivarkontinuitet varierar. Några tycker det är mycket viktigt medan andra anser att det är viktigt bara när man ska byta medicinering. Vissa psoriasispatienter solar mycket och intensivt, vilket kan ge dem oro för hudförändringar. Behovet av att snabbt komma i kontakt för rådgivning och undersökning är då stort. Utlandsvård för psoriasispatienter betalas för närvarande till tio patienter per år av landstinget. En del patienter är mycket hjälpta av en sådan vistelse på tre veckor. Det är dock för många svårt att vara borta så länge från arbete och familj. Dessa veckor blev dessutom ytterligare en belastning på ekonomin. Ingen av de intervjuade kände till vilka kriterier som skulle uppfyllas för att man skulle kunna bli aktuell för utlandsvård. En intervjugrupp menade att det var speciellt viktigt att ungdomar och pensionärer kunde få denna form av vård. Livskvalitet beskrivs som: Att känna sig trygg med att kunna få en god vård nu och i framtiden. Att inte få biverkningar av sin medicin. Att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt. Detta sammanfattas som det viktigaste i intervjuerna: Att leva med psoriasis är arbetsamt både fysiskt och psykiskt. Psoriasis kostar både tid och pengar. Patienten har ofta stor kunskap om sin sjukdom och dess behandlingsmöjligheter. Svårt sjuka patienter vill känna sig förvissade om att de vid behov får tillgång till samtliga nuvarande och framtida behandlingsmöjligheter.

7 7 Eksem och bensår ur ett brukarperspektiv Redan under barndomen noterar många patienter med eksem brister i förståelse hos omgivningen för deras handikapp och särskilt under tonåren uppkommer behov av stöd. Det är känt att 50 procent av dem som drabbas av handeksem upplever störd nattsömn, bristande självförtroende, bekymmer i relationer som hänvisas till utslagen. Att vården kan ge stöd, motivation och kunskap i samband med egenvård är viktigt. För patienten som drabbas av kroniskt bensår är det ofta ett stort socialt handikapp som innebär behov av regelbunden kontakt med sjukvården för omläggning och behandling. Förbanden upplevs ibland som kosmetiskt störande och hindrar många gånger bärandet av vanliga skor. Lukt från sårsekret kan också hämma umgänget med andra människor. Bensåren kan vara förenade med allt ifrån obetydlig till uttalat svår smärta. Komplikationer i form av bl a sårinfektioner kan ge behov av akut sjukvård och även inneliggande vård. Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt Inom flera diagnosområden är befolkningens kunskaper och individens möjligheter att ta eget ansvar för sina symtom och sin sjukdom av stor vikt. Detta har bl a lett till bättre prognos för patienter med hudcancer men också bidragit till en ökad livskvalitet för exempelvis psoriasispatienter. Sedan mitten av 1980-talet har olika typer av preventionsaktiviteter i form av nationella sommarkampanjer, Melanoma Monday och Sola sakta aktiviteter genomförts för att öka kunskapen om riskbeteende och om tidiga tumörtecken hos såväl allmänheten som hos medicinsk personal. Under senare år har andelen diagnostiserade tumörer i tidigt stadie ökat och parallellt med detta har prognosen för malignt melanom förbättrats. Femårsöverlevnaden var på 1960-talet cirka 50 procent. I dag är femårsöverlevnaden för patienter som diagnostiseras med melanom utan tecken till metastaser över 90 procent, vilket talar för att preventiva åtgärder har haft effekt Benägenheten till eksem kan inte förebyggas. Faktorer som kan leda till en manifestation av eksem kan i viss mån planeras eller byggas bort. Hit hör myndighetskontroll över produkter och exponering på arbetsplatser. Skolor och arbetsplatser bör ha kunskaper som leder till ett förebyggande arbete mot kontakteksem genom att allergiframkallande ämnen undviks eller begränsas samt att riklig direktkontakt med för mycket vatten, tensider, torr luft och mekanisk retning minskas. Kunskapsnivån hos befolkningen gällande användning av mjukgörare och förebyggande insatser kan ytterligare förbättras genom informationssatsningar. Även primärvård och företagshälsovård behöver ökad och fortlöpande kunskap inom området. Orsaken till psoriasis är, som tidigare beskrivits, ännu inte klarlagd. Ett flertal omgivningsfaktorer har kopplats till såväl debut som försämring av psoriasis. Alkohol och rökning har diskuterats som riskfaktorer.

8 8 Processperspektivet Huvuddelen av patienter med hudsjukdom omhändertas inom primärvård. Av knappt individer som sökt läkare med konstaterad hudsjukdom under 2005 har 70 procent besökt läkare inom primärvården. I Linköping finns en privatpraktiserande hudläkare med landstingavtal där cirka 10 procent av dessa individer gjort sina läkarbesök. En omfattande behandling av framför allt patienter med bensår sker i primärvården. Hur många sådana behandlingar som görs går inte att utläsa, då registrering i vårddatalagret inte görs enhetligt. Hudkliniker med specialistmottagningar finns på ViN och US och dessa är organiserade i en gemensam hudklinik för länet. Polikliniska behandlingsavdelningar finns på hudmottagningarna på US och ViN. Där kan patientern få hjälp med omläggningar, smörjning, bad och ljusbehandling. Därtill har psoriasisförbundet ljusbehandlingsanläggningar i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång. Följsamhet och egenansvar är värt att upppmärksamma ur ett processpersepektiv. Det finns studier avseende följsamhet, relaterat till psoriasisbehandling, som visar att endast 80 procent av patienterna löser ut sina recept på utvärtes läkemedel. Så många som 78 procent känner sig frustrerade över sin psoriasisbehandling och 32 procent tycker inte att insatt behandling är tillräckligt aggressiv. Endast 40 procent av patienterna följer ordinationerna och av dem smörjer sig 20 procent enligt konstens alla regler, d v s som om en rutinerad undersköterska skulle ha genomfört behandlingen. Det innebär att 8 av 100 patienter följer de råd och anvisningar som ges i samband med lokalbehandling. Tillgänglighet och samverkan mellan vårdgivare Hudsjukdom kräver sällan akut omhändertagande, men behovet av att snabbt få en bedömning av exempelvis en hudförändring eller försvårade symtom är en förutsättnig för god patienttillfresställelse och en optimal medicinsk säkerhet. En ökad medvetenhet hos befolkningen innebär ett ökat behov av bedömningar av framför allt hudförändringar. Detta klarar primärvården i stor utsträckning, men då behov av bedömning av specialist uppstår är det viktigt att snabbt kunna erbjuda patienten en tid för bedömning. För närvarande är tillgänglighet till specialistbedömning på hudklinik särskilt bekymmersam i Linköping. I den senaste mätningen väntar drygt 700 patienter på en bedömning varav drygt 100 väntat mer än tre månader. I Norrköping har situationen tidigare under året varit mer besvärlig men är nu betydligt bättre.

9 9 Nedan preliminära uppgifter för hudkliniken i Linköping: För närvarande måste även patienter med hudtumörer först bedömas inom primärvården för att sedan få en remiss till specialist. Detta oavsett om patienten tidigare har behandlats på hudkliniken för liknade besvär. För patienter med maligna melanom kan många specialiteter vara involverade i omhändertagandet. Diagnosen sätts ofta av en hudläkare, operationen utförs av kirurgiska specialiteter som inom hand- och plastikirurgin medan spridd melanomsjukdom handläggs av onkologer. Samarbetet och vårdflödet styrs av ett nationellt/regionalt vårdprogram Målsättningen med vårdprogrammet är att upptäcka och behandla eventuella återfall tidigt och att patienterna skall kunna känna trygghet i att ha en patientansvarig läkare under hela uppföljningstiden. Samarbetet har fungerat väl mellan hud-, kirurgi- och onkologiska kliniker men sedan tillgänglighetsproblematiken gjort att remisstvång införts så har vårdprogrammets intentioner brutits och patienterna förs från specialistvården till primärvården för kontroller. För många melanompatienter kan det fungera bra, men för patienter med hög risk för recidiv ökar riskerna. För dessa tumörpatienter finns ett stort behov av att utveckla ett multidisciplinärt specialistforum så att patienten inte går runt på flera kliniker utan där specialisterna samlas runt patienten. Kunskapsbaserade arbetsmetoder Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer finns för psoriasis, atopiskt eksem, tumörer och acne. En uppdatering av det nationella vårdprogrammet för psoriasis kommer att ske under året. Nationella riktlinjer finns även inom yrkesdermatologin.

10 10 Kvalitetsregister Ett nationellt kvalitetsregister kommer att upprättas för patienter med psoriasis och sannolikt även att etableras för kontaktallergi. Vid behandling med systemiska läkemedel uppstår särskilda risker som man måste beakta. För att både kunna systematiskt utvärdera effekten och upptäcka eventuella nya och oväntade biverkningar av behandlingen är det angeläget att patienterna kan följas upp med hjälp av ett kvalitetsregister. Läkemedel Kostnaden för de nya biologiska läkemedlen har diskuterats mycket. Det finns nationella riktlinjer för vilka patienter som ska behandlas och dessa riktlinjer följs. Ett nytt, av Socialstyrelsen godkänt, kvalitetsregister PsoReg har tagits fram för att på ett bättre och säkrare sätt kunna följa dessa patienter. Eventuella biverkningar kommer mycket tidigare kunna identifieras om hela landet registrerar och följer sina patienter i samma register. Planerna är att samtliga psoriasispatienter som får någon form av systembehandling ska registreras och följas kontinuerligt. Till systembehandling räknas förutom de nya biologiska läkemedlen även Sandimun, Methotrexate, Neotigason och PUVAbehandling. Andra viktiga aspekter vid val av behandling är om behandlingen kan medföra att patienten kan återgå i yrkesverksamhet, kan hantera sin sjukdom bättre och/eller få en ökad livskvalitet. De läkemedel som ges till patienter med hudsjukdomar finns i huvudsak inom den s k ATC-gruppen. Inom denna grupp ligger kostnaderna runt 23 mkr per år och mellan år 2004 och 2005 minskade kostnaderna med drygt 2 procent. Samtidigt har förskrivningsvolymen ökat marginellt. Antibiotika mot hudsjukdomar och de biologiska läkemedlen som kan ges vid svår psoriasis ingår inte i ovanstående kostnader. Medverkande i framtagande av behovsanalysen, teamledare, Ledningsstaben Mona Ahlberg, verksamhetschef, Kungsgatans VC, Linköping Chris Anderson, professor, Hudkliniken, Allergicentrum Lisabeth Bellander, allmänläkare, Ledningsstaben Marie Henriksson, allmänläkare, Kungsgatans VC, Linköping Inger Rosdahl, professor, Hudklinken Margareta Scherlin, Kunsgatans VC Birgitta Stymne, verksamhetschef, Hudkliniken Tomas Frödin, överläkare, Hudkliniken

Hudcancer: Basalcellscancer

Hudcancer: Basalcellscancer Hudcancer: Basalcellscancer Basalcellscancer, även kallat basaliom, är den vanligaste formen av hudcancer. Tumören förmodas utgå från de celler som finns längst ner i överhuden, basalcellerna. Den växer

Läs mer

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M Rosacea I N FO R M AT I O N O M E T T V UX E T P RO B L E M Rosacea. Rosacea drabbar omkring 10 procent av den vuxna befolkningen och är en kronisk hudsjukdom med utslag i de centrala delarna av ansiktet,

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Johanna Bråred Christensson Yrkes- och miljödermatologiska mottagningen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015 Eksem Karl Torell, 23 April 2015 För bilder rekommenderas: dermis.net, uptodate.com, internetmedicin.se m.fl. Olika utvärtes steroider MILDA (I) Hydrokortison, Ficortril, Mildison MEDEL (II) Locoid, Emovat

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Välkomna till en presentation av RiksSår!

Välkomna till en presentation av RiksSår! Välkomna till en presentation av RiksSår! - Sveriges Nationella Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår! Nina Åkesson, Nationell Koordinator RiksSår Varför ett kvalitetsregister för svårläkta

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Vad betyder aktinisk keratos? Aktinisk betyder orsakad av solen. Keratos kommer av ordet keratin, som betyder horn. Det rör sig alltså om en förtjockning

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Psoriasis och sambandet med andra sjukdomar Oavsett om en person med psoriasis är symptomfri eller inte, så finns sjukdomen hela tiden under ytan genom de inflammatoriska processerna som pågår i kroppens

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR JUSSI HUTTUNEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin Generaldirektör emeritus, tid. Folkhälsoinstitutet Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR En väl genomförd läkemedelsbehandling

Läs mer

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare Fotodynamisk TERAPI För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom Information till patienten att utdelas av behandlande läkare 2 Aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom Oh no...vember! Säga vad man vill men november är bannemej ingen rolig månad! Vissa månader skulle man faktiskt kunna stryka från kalenderåret och november är en av dom. Men smaken är som baken så klart!

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Fakta om Palmoplantar pustolus PPP

Fakta om Palmoplantar pustolus PPP Fakta om Palmoplantar pustolus PPP Palmoplantar pustulos, PPP, är en sjukdom som yttrar sig som blåsor på handflator och fotsulor. Man insjuknar vanligen i 30 50 års ålder men undantag finns. PPP är vanligare

Läs mer

Att leva med. psoriasis

Att leva med. psoriasis Att leva med psoriasis ATT LEVA MED PS ORIASIS Innehåll Vad är psoriasis? 4 Var kan man få psoriasis? 6 Olika former av psoriasis 7 Varför uppstår psoriasis? 8 Behandling av psoriasis 10 Psoriasisartrit

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis IMS Health Rapport 905692: Inequality study in usage of biological drugs for treatment of KORTA FAKTA: Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis Genomförd

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Psoriasis. och egenvård. Tips och råd från Psoriasisförbundet

Psoriasis. och egenvård. Tips och råd från Psoriasisförbundet Psoriasis och egenvård Tips och råd från Psoriasisförbundet Psoriasis och egenvård ta hand om dig sjä s4 Psoriasis kan drabba hud och leder s16 Barn och psoriasis s4 s5 Olika former av psoriasis Psoriasisartrit

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Apotekets råd om. Akne och rosacea

Apotekets råd om. Akne och rosacea Apotekets råd om Akne och rosacea Akne är ett samlingsnamn för förändringar i form av hudknottror, pormaskar och varblåsor och är mycket vanligt. Akne beror inte på dålig hygien eller speciell mat utan

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Apotekets råd om. Hårbesvär

Apotekets råd om. Hårbesvär Apotekets råd om Hårbesvär Ett friskt, mjukt och glänsande hår uppfattas som ett tecken på kroppens hälsa och livskraft. Håret växer i cykler och däremellan vilar det. Att tappa ungefär 100 hårstrån per

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få behandling...

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp I N FO R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp är ett vanligt besvär. Fotsvamp är ännu vanligare och är oftast en grund till att man drabbas av nagelsvampsinfektion på tårna.

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Information till dig som får Raptiva

Information till dig som får Raptiva McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, 171 21 Solna. Tel 08-562 445 00. EN PATIENTINFORMATION INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom........................ 2 Vad är

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Egenvård. vid psoriasis

Egenvård. vid psoriasis Egenvård vid psoriasis Egenvård vid Psoriasis ta hand om dig själv s4 s6 s8 s14 Behandling Behandlingen sker i trappstegsmodell och kan delas in i utvärtes- och invärtesbehandling. Vad ska du tänka på?

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Maria Siekkeri Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till svårighetsgrad

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar Akne Sanningar och myter om ungdomsfinnar Nästan alla ungdomar har upplevt problem med finnar i ansiktet, på bröstet och på ryggen. Det är så vanligt att det räknas som en del av puberteten. Vad är akne?

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation Eksem DermaSilk lindrar eksem och klåda 1 Patientinformation Lindrar eksem och klåda på en Upp till 90 % av alla eksem är infekterade av bakterier och svampar. Infektionerna ökar klådan och försvårar läkningen.

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma

Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Tid och plats: Tisdagen den 25 september 2007 Klockan 09.40 11.00 Aulan, Birgittaskolan i Linköping Program: 09.40 09.45 Inledning

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling

Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Frågeformulär om nyttan med förebyggande behandling Bästa kollega - i din hand håller du en undersökning som rör behandling med blodfettsänkande läkemedel, så kallade statiner. Undersökningen riktar sig

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Sommartider hej, hej!

Sommartider hej, hej! Sommartider hej, hej! Äntligen dax för semester! En del har säkert redan dragit från stan medan andra får hålla ut några veckor till. "Den som spar han har" har alltid varit mitt motto på sommaren när

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer