STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige. Antagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen

2

3 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bi- dra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstad- koms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksam- hetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

4 4 (54) INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL...3 INNEHÅLL...4 ALLIANSENS BUDGETSKRIVELSE...7 VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN...9 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING...10 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET...13 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE...16 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI...18 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN INVESTERINGSPLAN...34 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN BEFOLKNING, DEMOGRAFI...42 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR...43 BILAGA BEFOLKNINGSPROGNOS...53

5 5 (54) Tabellförteckning Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökade kostnader för kollektivtrafiken Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av Citybanan Tabell 13 Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänortsmöte Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Myggbekämpning Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Sala Silvergruva Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, inflytande/demokrati Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens inköpsfunktion Tabell 20 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens planarbete Tabell 21 Förändring av ram: Räddningstjänsten Tabell 22 Förändring av ram: Räddningstjänsten, IVPA Tabell 23 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Underhåll gator och vägar Tabell 24 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning Tabell 25 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Kommunens inköpsfunktion Tabell 26 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Driftkostnader Täljstenen Tabell 27 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Lärkans sportfält och simhall Tabell 28 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Investeringsbidrag samlingslokaler Tabell 29 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag pensionärsorganisationer Tabell 30 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar Tabell 31 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datorer till alla elever Tabell 32 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fordonsprogrammet flytt till Ösbyr Tabell 33 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby. 27 Tabell 34 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ung start/navigatorcentrum Tabell 35 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Insatser ungdomsarbetslöshet Tabell 36 Förändring av ram: Skolnämnden, Skolstruktur Högstadieskolor Tabell 37 Förändring av ram: Skolnämnden, Dator till alla Tabell 38 Förändring av ram: Skolnämnden, Nya förskoleavdelningar Tabell 39 Förändring av ram: Skolnämnden, Kvalitet inom förskolan Tabell 40 Förändring av ram: Skolnämnden, breddat utbud inom idrottsskolan Tabell 41 Förändring av ram: Skolnämnden, Kulturskolan... 30

6 6 (54) Tabell 42 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt vård och omsorgsboende Tabell 43 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden,ökade kostnader försörjningsstöd Tabell 44 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt LSS boende Tabell 45 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Medlemskap samordningsförbund Tabell 46 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar Tabell 47 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Anhörigstöd Tabell 48 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, God kvalitet inom äldreomsorgen Tabell 49 Investeringsbudgetens nettoanslag () och investeringsplan ( och ) Tabell 50 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Tabell 51 Skatter, bidrag, utjämning, mkr Tabell 52 Fyra år i sammandrag Tabell 53 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2020 i åldersklasser Tabell 54 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Tabell 55 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Tabell 56 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Tabell 57 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 58 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 59 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 60 Investeringsbudget/plan Tabell 61 Noter (1 9) Tabell 62 Befolkningsprognos... 53

7 7 (54) ALLIANSENS BUDGETSKRIVELSE Under de senaste två åren har vi genomlevt den allvarligaste ekonomiska krisen i världen sedan 1930-talet. Denna kris har omintetgjort mycket av det som åstadkommits i Europa sedan Europas länder har nu att handskas med alltför stora skulder, långsam strukturell tillväxt och hög arbetslöshet. Den ekonomiska situationen i Europa håller på att förbättras, men återhämtningen är fortfarande bräcklig. Sveriges ekonomi har också påverkats starkt av den ekonomiska krisen även om vi kan konstatera att Sverige i en Europeisk jämförelse klarat sig relativt bra. Arbetslösheten har dock nått höga nivåer vilket har en direkt påverkan på kommunernas och landstingens ekonomi. Antalet arbetade timmar minskar och därmed också skatteunderlaget. Sala kommuns ekonomi var under 2009 ansträngd. Bokslutet uppvisade dock ett positivt resultat tack vare en återhållsamhet med utgifterna från de olika nämnderna och förvaltningarnas sida. Denna återhållsamhet måste prägla även innevarande år och de kommande åren. För även om skatteunderlagsprognoserna nu är mer positiva finns det inte något utrymme för att inte hålla sig inom de budgetramar som kommunfullmäktige fattat beslut om. Vi kan nu se en förbättring vad gäller arbetslöshetssiffrorna. Den öppna arbetslösheten i Sala har under perioden mars - maj minskat från 4,4% till 3,8%. Den totala arbetslösheten i kommunen har under samma period minskat från 8,2% till 7,3%. Ungdomsarbetslösheten (18 24 år) har minskat från 19,2% till 15,8%. Detta är fortfarande allt för höga siffror men en glädjande trend. I Alliansens budget har vi valt att prioritera åtgärder som har speciellt fokus på ungdomar och ungdomars situation. Det är viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av insatser för att ge ungdomar möjlighet att komma in i arbetslivet och på olika sätt få praktik och arbetslivserfarenhet för att motverka ungdomsarbetslösheten som får negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Samarbetet med såväl arbetsförmedlingen som det privata näringslivet är avgörande för dessa insatser. Det är viktigt att komma ihåg att det är i de små och medelstora företagen som arbetstillfällen skapas. Vi fortsätter därför våra insatser för att i ett samarbete mellan näringslivet och Sala kommun stimulera näringslivets tillväxt och utveckling. Ett bra företagsklimat är grunden för detta. Kritik har framförts av Skolinspektionen mot verksamheten i våra skolor. Kritiken måste tas på största allvar och noga analyseras. Likaså kan vi konstatera att barn och ungdomar når för låga resultat i skolan. Ett aktivt arbete pågår inom såväl skolnämnden som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med åtgärder för att komma till rätta med de problem som uppmärksammats. Vi gör i vår budget en stor satsning inom barnomsorg och skola för att skapa bättre förutsättningar för detta arbete. Vi vill också understryka att vi gärna ser alternativ till den kommunala barnomsorgen och skolan ex i form av kooperativ barnomsorg. Vi har också satsat resurser för att motverka droganvändning av ungdomar. Detta är åtgärder som stärker det samverkansavtal vi nu tecknat mellan Sala kommun och Polismyn-

8 8 (54) digheten i Västmanland. Syftet är att Sala kommun skall bli en tryggare kommun genom bättre samverkan och nyttjande av gemensamma resurser. I samverkansavtalet lyfts speciellt ungdomar och ungdomars situation. Vi ser framför oss stora satsningar inom äldreomsorgen under den kommande mandatperioden, bl a som en följd av den demografiska utvecklingen. Vi planerar för byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende av hög kvalitet under planperioden. Även här är vi öppna för att diskutera olika driftsformer. Vi satsar även extra resurser för att kunna bibehålla kvaliteten i äldreomsorgen. Kultur- och fritid har en stor betydelse för att Sala kommun skall vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Vi fortsätter därför bl a våra satsningar på utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen, på en fortsatt utbyggnad av Lärkan och renovering av Badhuset samt på kulturskolan. Vi har ett rikt föreningsliv i Sala kommun. Vi vill uppmuntra detta även i fortsättningen. Föreningslivet har en stor betydelse för att engagera barn, ungdomar och vuxna och därigenom ge förutsättningar för en meningsfull fritid och en god folkhälsa. Föreningslivet har också en betydelsefull roll för att utveckla det demokratiska samhället. Kollektivtrafiken är viktig för oss i Sala kommun. Att ännu fler ska få möjlighet att resa kollektivt är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för att förbättra miljö och klimat! Det vidgar också arbetsmarknadsregionen och ger fler möjlighet att studera på annan ort. Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att få förbättringar på Dalabanan (Borlänge Stockholm) med syftet att få fler och snabbare tåg. Vi medfinansierar Citybanan tillsammans med andra kommuner i regionen för att förbättra och underlätta infarten till Stockholm. Vi prioriterar även UVEN (Uppsala- Sala Västerås Eskilstuna - Norrköping). Vi planerar en planskild korsning vid Strå samt förbättringar av spår och perronger vid stationsområdet. I vår budget har vi även satsat resurser för att kunna arbeta för en bättre samordning av de samhällsfinansierade resorna i vår kommun. En annan viktig åtgärd inom miljö- och klimatområdet är den satsning på tillagningskök i våra förskolor, skolor och äldreboenden som vi nu fullföljer. En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun. Vår budget skapar förutsättningar för detta.

9 9 (54) VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun Invånarna i Sala kommun ska må bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Man skall känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess utveckling. I Sala kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället och för människor närmare varandra - det sociala kapitalet ökar. Därmed skapas bättre förutsättningar för en god samhällsutveckling. Sala kommun ska präglas av livskraft i hela kommunen.

10 10 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2009 uppgick antalet invånare till En annan viktig motor för tillväxt är samhällsplaneringen, där kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Under 2008 påbörjades ett arbete med fördjupad översiktsplan för Sala stad, där privatpersoner, föreningar, organisationer och företag inbjöds att delta i en dialog och ge sina synpunkter på framtiden. Planen kommer att färdigställas och läggas fram för antagande. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun har påbörjas under året. I samband med detta arbete skall bl. a områden aktuella för landsbygdsutveckling pekas ut där bl. attraktiva miljöer på landsbygden, i strandnära lägen, tas tillvara för boende. Som en grund för arbetet har ortsanalyser genomförts för vissa av kommunens mindre tätorter.

11 11 (54) För att uppnå en positiv befolkningsutveckling är utvecklingen av arbetsmarknaden och näringslivet viktiga. Hela kommunen måste därför gemensamt arbeta för ett positivt näringslivsklimat och att en positiv realistisk Sala-anda utvecklas. I Svenskt näringslivs ranking 2008 av företagsklimatet i Sveriges kommuner placerar sig Sala på 231:e plats, vilket inte är acceptabelt. Sala kommun har för avsikt att utveckla och förbättra företagsklimatet och då förbättra sig 20 % per år. Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall st. 5 st. 2 st. Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) Antalet lägenheter ökar 10 st 22 st. 32 st. Antalet fastställda detaljplaner för näringsverksamhet ökar 3 st. 3 st. 0 st. Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % Förändring% 11% Befolkningsutvecklingen är positiv Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande ökar Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.

12 12 (54) Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen. Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen kg 2 728kg 2 802kg Antal resor med kollektivtrafik ökar Totala mängden hushållsavfall minskar. Indikatorn avser insamlat mängd hushållsavfall (Kg/inv) Utsläpp från bilar minskar Andelen inköpta ekologiskt producerade och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ökar. Utvecklingen skall ske inom ramen för S.M.A.R.T.konceptet

13 13 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning.

14 14 (54) Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar.

15 15 (54) Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2009 Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal (1,2) Målet bedömt delvis uppfyllt inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö Målet bedömt uppfyllt Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar 84% Utfall 2008 Utfall % 87% 1)Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. 2) Indikator för antalet personal med adekvat utbildning ej möjlig at mäta Hälften av övriga indikatorer visar på en positiv riktning 2009 Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007

16 16 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

17 17 (54) Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när: Utfall 2009 Utfall % 59 % 4,6 5,45 Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % Sjukfrånvaron understiger 5 % Utfall ,30 Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Kommer att mätas med medarbetarenkäter Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Kommer att mätas med medarbetarenkäter Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007

18 18 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling Kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1,9% 1,6 % 2,7 % 0,8% 4,0 % 4,0 % 0, 05% 5,5 % 4,3 % 3,3-2,7 10,1 ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen: skatteintäkter, statsbidrag, utjämning förändring från föregående år i % nettokostnadsökning förändring från föregående år i % nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag avvikelse driftredovisning, mkr

19 19 (54) BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN - Ekonomiska förutsättningar Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren - utgår från justerad budget 2010 uppräknad med 1,6% till års prisnivå. Justeringarna avser Tilläggsanlag, särskilt riktade beslut avseende 2010 i strategisk plan samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2,6% år och ytterligare 2,8% år. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för har satts till 1%. Vår ambition är dock att återigen kunna höja resultatmålet till 2% när den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden stabiliserats. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Ökade kostnader för kollektivtrafiken En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för att kommunens invånare ska kunna pendla till arbete eller studier men också för möjligheten till ett aktivt socialt liv. En satsning på kollektivtrafiken är också en viktig del i vårt arbete för en miljömässigt hållbar kommun. Enligt gällande konsortialavtal och beslut vid Västmanlands Lokaltrafiks stämma är Sala kommuns kostnad för kollektivtrafiken tkr. Ramen för Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning utökas med 400 tkr för att täcka ökade kostnader för kollektivtrafiken. Därutöver kommer en utredning att genomföras för att se över möjligheterna att införa gratis resor för äldre inom kommunen. Kostnaden för denna reform kan inte anges innan utredning. Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökade kostnader för kollektivtrafiken Kommunstyrelsen Kollektivtrafiken 400 tkr 400 tkr 400 tkr Förändring av ram: Medfinansiering Citybanan Sala kommun har som en viktig del i arbetet med att förbättra kollektivtrafiken på järnväg tecknat avtal om medfinansiering av Citybanan. Kostnaderna börjar belasta resultatet fr o m. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning tillförs 772 tkr för att täcka dessa kostnader

20 20 (54) Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av Citybanan Kommunstyrelsen Medfinansiering av Citybanan 772 tkr Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Kostnaderna för de samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun är idag höga. Utöver för kostnaderna för underskottstäckning av VLs trafik (10 200) tkr betalar idag Sala kommun tkr för skolskjutsar och tkr för färdtjänstresor mm. För att få en bättre samordning av de samhällsfinansierade resorna men också för att kunna erbjuda ett bredare och bättre utbud av resor med kollektivtrafik föreslås att en gemensam organisation för de samhällsfinansierade resorna bildas. Ramen för Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning föreslås utökas med 600 tkr för åren - för att inrätta en tjänst som ansvarig för samordningen av de samhällsfinansierade resorna. Omfördelning av resurser görs därutöver mellan berörda nämnder efter utredning. Tabell 13 Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Kommunstyrelsen Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor 600 tkr 600 tkr 600 tkr Förändring av ram: Valkostnader Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltnings ram minskas med 600 tkr år, samt 700 tkr vardera år och eftersom vi då ej har kostnader för allmänna val. Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader Kommunstyrelsen Valkostnader -600 tkr -700 tkr -700 tkr Förändring av ram: Vänortsmöte Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning tillförs 150 tkr år för genomförande av Föreningen Nordens Vänortsmöte. Senast Sala kommun var värd för arrangemanget var 2003 och nu efter 8 år är det återigen Sala kommun som skall svara för värdskapet.

21 21 (54) Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänortsmöte Kommunstyrelsen Vänortsmöte 150 tkr Förändring av ram: Myggbekämpning Myggbekämpning pågår denna sommar i norra delen av Sala kommun. Staten finansierar huvuddelen av kostnaderna för myggbekämpningen. Sala kommuns kostnader handlar i huvudsak om avgifter för deltagande i myggprojektet samt vissa kringkostnader. Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens förvaltnings ram utökas därför med 200 tkr vardera år -. Ytterligare kostnader kan komma att belasta kommunen beroende av utvecklingen. Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Myggbekämpning Kommunstyrelsen Myggbekämpning 200 tkr 200 tkr 200 tkr Förändring av ram: Sala Silvergruva Besöksnäringen fortsätter att utvecklas positivt i Sala kommun. Varje år görs en undersökning där man via en turismekonomisk modell redovisar hur mycket pengar som turismnäringen genererar. Trots den djupa och långvariga lågkonjunktur som påverkat såväl den svenska som internationella ekonomin under det gångna året är resultatet för Sala oförändrat och den totala omsättningen har ökat något (178 miljoner jämfört med 177 miljoner 2008). De positiva delarna är att antalet hotellövernattningar ökade till en ny rekordnivå ( st), att campingen som under flera år minskat omsättningen ligger kvar på samma nivå som förra året (1,9 miljoner), att antalet genomfartsresenärer ökat och är på samma nivå som 2007 (ca ) och omsätter 44,2 miljoner, att omsättningen för stuga/b&b fortsätter att öka och visar rekordsiffror på 2,2 miljoner. De områden som visar negativa siffror när det gäller omsättningen är föga förvånande antalet affärsgäster, konferensgäster och dagsbesökare. Den direkta skatteintäkten blev 6,8 miljoner för Beräkningen avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkats av besökarens utlägg. Den totala skatteintäkten blev 16,6 miljoner och då ingår alla företag som påverkas av att besökare spenderar pengar i vår kommun. Sala Silvergruva har stor betydelse för utvecklingen av turismnäringen i Sala kommun inte minst genom en aktiv marknadsföring och ett starkt varumärke. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan olika aktörer inom turismnäringen i kommunen kan denna näringsgren utvecklas ytterligare.

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018. SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN 2015-09-01

Strategisk plan 2016-2018. SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN 2015-09-01 Strategisk plan 2016-2018 SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN 2015-09-01 KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen 2015-09-01 SALA KOMMUN 3 (46) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmä ktige. Antagen 2011-06-22

STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmä ktige. Antagen 2011-06-22 STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmä ktige Antagen 2011-06-22 3 (47) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning

VERKSAMHETSPLAN arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning VERKSAMHETSPLAN 2010 2012 Kommunstyrelsen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ANTAGEN KS 181 2009-11-10 DIARIENUMMER 2009/243

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2012 2014. Kommunfullmäktige. Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28

STRATEGISK PLAN 2012 2014. Kommunfullmäktige. Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28 STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmäktige Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28 3 (56) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer