STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige. Antagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen

2

3 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bi- dra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstad- koms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksam- hetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

4 4 (54) INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL...3 INNEHÅLL...4 ALLIANSENS BUDGETSKRIVELSE...7 VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN...9 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING...10 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET...13 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE...16 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI...18 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN INVESTERINGSPLAN...34 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN BEFOLKNING, DEMOGRAFI...42 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR...43 BILAGA BEFOLKNINGSPROGNOS...53

5 5 (54) Tabellförteckning Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökade kostnader för kollektivtrafiken Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av Citybanan Tabell 13 Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänortsmöte Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Myggbekämpning Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Sala Silvergruva Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, inflytande/demokrati Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens inköpsfunktion Tabell 20 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens planarbete Tabell 21 Förändring av ram: Räddningstjänsten Tabell 22 Förändring av ram: Räddningstjänsten, IVPA Tabell 23 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Underhåll gator och vägar Tabell 24 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning Tabell 25 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Kommunens inköpsfunktion Tabell 26 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Driftkostnader Täljstenen Tabell 27 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Lärkans sportfält och simhall Tabell 28 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Investeringsbidrag samlingslokaler Tabell 29 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag pensionärsorganisationer Tabell 30 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar Tabell 31 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datorer till alla elever Tabell 32 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fordonsprogrammet flytt till Ösbyr Tabell 33 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby. 27 Tabell 34 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ung start/navigatorcentrum Tabell 35 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Insatser ungdomsarbetslöshet Tabell 36 Förändring av ram: Skolnämnden, Skolstruktur Högstadieskolor Tabell 37 Förändring av ram: Skolnämnden, Dator till alla Tabell 38 Förändring av ram: Skolnämnden, Nya förskoleavdelningar Tabell 39 Förändring av ram: Skolnämnden, Kvalitet inom förskolan Tabell 40 Förändring av ram: Skolnämnden, breddat utbud inom idrottsskolan Tabell 41 Förändring av ram: Skolnämnden, Kulturskolan... 30

6 6 (54) Tabell 42 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt vård och omsorgsboende Tabell 43 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden,ökade kostnader försörjningsstöd Tabell 44 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt LSS boende Tabell 45 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Medlemskap samordningsförbund Tabell 46 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar Tabell 47 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Anhörigstöd Tabell 48 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, God kvalitet inom äldreomsorgen Tabell 49 Investeringsbudgetens nettoanslag () och investeringsplan ( och ) Tabell 50 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Tabell 51 Skatter, bidrag, utjämning, mkr Tabell 52 Fyra år i sammandrag Tabell 53 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2020 i åldersklasser Tabell 54 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Tabell 55 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Tabell 56 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Tabell 57 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 58 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 59 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 60 Investeringsbudget/plan Tabell 61 Noter (1 9) Tabell 62 Befolkningsprognos... 53

7 7 (54) ALLIANSENS BUDGETSKRIVELSE Under de senaste två åren har vi genomlevt den allvarligaste ekonomiska krisen i världen sedan 1930-talet. Denna kris har omintetgjort mycket av det som åstadkommits i Europa sedan Europas länder har nu att handskas med alltför stora skulder, långsam strukturell tillväxt och hög arbetslöshet. Den ekonomiska situationen i Europa håller på att förbättras, men återhämtningen är fortfarande bräcklig. Sveriges ekonomi har också påverkats starkt av den ekonomiska krisen även om vi kan konstatera att Sverige i en Europeisk jämförelse klarat sig relativt bra. Arbetslösheten har dock nått höga nivåer vilket har en direkt påverkan på kommunernas och landstingens ekonomi. Antalet arbetade timmar minskar och därmed också skatteunderlaget. Sala kommuns ekonomi var under 2009 ansträngd. Bokslutet uppvisade dock ett positivt resultat tack vare en återhållsamhet med utgifterna från de olika nämnderna och förvaltningarnas sida. Denna återhållsamhet måste prägla även innevarande år och de kommande åren. För även om skatteunderlagsprognoserna nu är mer positiva finns det inte något utrymme för att inte hålla sig inom de budgetramar som kommunfullmäktige fattat beslut om. Vi kan nu se en förbättring vad gäller arbetslöshetssiffrorna. Den öppna arbetslösheten i Sala har under perioden mars - maj minskat från 4,4% till 3,8%. Den totala arbetslösheten i kommunen har under samma period minskat från 8,2% till 7,3%. Ungdomsarbetslösheten (18 24 år) har minskat från 19,2% till 15,8%. Detta är fortfarande allt för höga siffror men en glädjande trend. I Alliansens budget har vi valt att prioritera åtgärder som har speciellt fokus på ungdomar och ungdomars situation. Det är viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av insatser för att ge ungdomar möjlighet att komma in i arbetslivet och på olika sätt få praktik och arbetslivserfarenhet för att motverka ungdomsarbetslösheten som får negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Samarbetet med såväl arbetsförmedlingen som det privata näringslivet är avgörande för dessa insatser. Det är viktigt att komma ihåg att det är i de små och medelstora företagen som arbetstillfällen skapas. Vi fortsätter därför våra insatser för att i ett samarbete mellan näringslivet och Sala kommun stimulera näringslivets tillväxt och utveckling. Ett bra företagsklimat är grunden för detta. Kritik har framförts av Skolinspektionen mot verksamheten i våra skolor. Kritiken måste tas på största allvar och noga analyseras. Likaså kan vi konstatera att barn och ungdomar når för låga resultat i skolan. Ett aktivt arbete pågår inom såväl skolnämnden som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med åtgärder för att komma till rätta med de problem som uppmärksammats. Vi gör i vår budget en stor satsning inom barnomsorg och skola för att skapa bättre förutsättningar för detta arbete. Vi vill också understryka att vi gärna ser alternativ till den kommunala barnomsorgen och skolan ex i form av kooperativ barnomsorg. Vi har också satsat resurser för att motverka droganvändning av ungdomar. Detta är åtgärder som stärker det samverkansavtal vi nu tecknat mellan Sala kommun och Polismyn-

8 8 (54) digheten i Västmanland. Syftet är att Sala kommun skall bli en tryggare kommun genom bättre samverkan och nyttjande av gemensamma resurser. I samverkansavtalet lyfts speciellt ungdomar och ungdomars situation. Vi ser framför oss stora satsningar inom äldreomsorgen under den kommande mandatperioden, bl a som en följd av den demografiska utvecklingen. Vi planerar för byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende av hög kvalitet under planperioden. Även här är vi öppna för att diskutera olika driftsformer. Vi satsar även extra resurser för att kunna bibehålla kvaliteten i äldreomsorgen. Kultur- och fritid har en stor betydelse för att Sala kommun skall vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Vi fortsätter därför bl a våra satsningar på utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen, på en fortsatt utbyggnad av Lärkan och renovering av Badhuset samt på kulturskolan. Vi har ett rikt föreningsliv i Sala kommun. Vi vill uppmuntra detta även i fortsättningen. Föreningslivet har en stor betydelse för att engagera barn, ungdomar och vuxna och därigenom ge förutsättningar för en meningsfull fritid och en god folkhälsa. Föreningslivet har också en betydelsefull roll för att utveckla det demokratiska samhället. Kollektivtrafiken är viktig för oss i Sala kommun. Att ännu fler ska få möjlighet att resa kollektivt är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för att förbättra miljö och klimat! Det vidgar också arbetsmarknadsregionen och ger fler möjlighet att studera på annan ort. Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att få förbättringar på Dalabanan (Borlänge Stockholm) med syftet att få fler och snabbare tåg. Vi medfinansierar Citybanan tillsammans med andra kommuner i regionen för att förbättra och underlätta infarten till Stockholm. Vi prioriterar även UVEN (Uppsala- Sala Västerås Eskilstuna - Norrköping). Vi planerar en planskild korsning vid Strå samt förbättringar av spår och perronger vid stationsområdet. I vår budget har vi även satsat resurser för att kunna arbeta för en bättre samordning av de samhällsfinansierade resorna i vår kommun. En annan viktig åtgärd inom miljö- och klimatområdet är den satsning på tillagningskök i våra förskolor, skolor och äldreboenden som vi nu fullföljer. En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun. Vår budget skapar förutsättningar för detta.

9 9 (54) VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun Invånarna i Sala kommun ska må bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Man skall känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess utveckling. I Sala kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället och för människor närmare varandra - det sociala kapitalet ökar. Därmed skapas bättre förutsättningar för en god samhällsutveckling. Sala kommun ska präglas av livskraft i hela kommunen.

10 10 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2009 uppgick antalet invånare till En annan viktig motor för tillväxt är samhällsplaneringen, där kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Under 2008 påbörjades ett arbete med fördjupad översiktsplan för Sala stad, där privatpersoner, föreningar, organisationer och företag inbjöds att delta i en dialog och ge sina synpunkter på framtiden. Planen kommer att färdigställas och läggas fram för antagande. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun har påbörjas under året. I samband med detta arbete skall bl. a områden aktuella för landsbygdsutveckling pekas ut där bl. attraktiva miljöer på landsbygden, i strandnära lägen, tas tillvara för boende. Som en grund för arbetet har ortsanalyser genomförts för vissa av kommunens mindre tätorter.

11 11 (54) För att uppnå en positiv befolkningsutveckling är utvecklingen av arbetsmarknaden och näringslivet viktiga. Hela kommunen måste därför gemensamt arbeta för ett positivt näringslivsklimat och att en positiv realistisk Sala-anda utvecklas. I Svenskt näringslivs ranking 2008 av företagsklimatet i Sveriges kommuner placerar sig Sala på 231:e plats, vilket inte är acceptabelt. Sala kommun har för avsikt att utveckla och förbättra företagsklimatet och då förbättra sig 20 % per år. Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall st. 5 st. 2 st. Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) Antalet lägenheter ökar 10 st 22 st. 32 st. Antalet fastställda detaljplaner för näringsverksamhet ökar 3 st. 3 st. 0 st. Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % Förändring% 11% Befolkningsutvecklingen är positiv Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande ökar Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.

12 12 (54) Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen. Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen kg 2 728kg 2 802kg Antal resor med kollektivtrafik ökar Totala mängden hushållsavfall minskar. Indikatorn avser insamlat mängd hushållsavfall (Kg/inv) Utsläpp från bilar minskar Andelen inköpta ekologiskt producerade och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ökar. Utvecklingen skall ske inom ramen för S.M.A.R.T.konceptet

13 13 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning.

14 14 (54) Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar.

15 15 (54) Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2009 Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal (1,2) Målet bedömt delvis uppfyllt inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö Målet bedömt uppfyllt Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar 84% Utfall 2008 Utfall % 87% 1)Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. 2) Indikator för antalet personal med adekvat utbildning ej möjlig at mäta Hälften av övriga indikatorer visar på en positiv riktning 2009 Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007

16 16 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

17 17 (54) Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när: Utfall 2009 Utfall % 59 % 4,6 5,45 Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % Sjukfrånvaron understiger 5 % Utfall ,30 Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Kommer att mätas med medarbetarenkäter Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Kommer att mätas med medarbetarenkäter Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007

18 18 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling Kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1,9% 1,6 % 2,7 % 0,8% 4,0 % 4,0 % 0, 05% 5,5 % 4,3 % 3,3-2,7 10,1 ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen: skatteintäkter, statsbidrag, utjämning förändring från föregående år i % nettokostnadsökning förändring från föregående år i % nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag avvikelse driftredovisning, mkr

19 19 (54) BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN - Ekonomiska förutsättningar Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren - utgår från justerad budget 2010 uppräknad med 1,6% till års prisnivå. Justeringarna avser Tilläggsanlag, särskilt riktade beslut avseende 2010 i strategisk plan samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2,6% år och ytterligare 2,8% år. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för har satts till 1%. Vår ambition är dock att återigen kunna höja resultatmålet till 2% när den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden stabiliserats. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Ökade kostnader för kollektivtrafiken En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för att kommunens invånare ska kunna pendla till arbete eller studier men också för möjligheten till ett aktivt socialt liv. En satsning på kollektivtrafiken är också en viktig del i vårt arbete för en miljömässigt hållbar kommun. Enligt gällande konsortialavtal och beslut vid Västmanlands Lokaltrafiks stämma är Sala kommuns kostnad för kollektivtrafiken tkr. Ramen för Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning utökas med 400 tkr för att täcka ökade kostnader för kollektivtrafiken. Därutöver kommer en utredning att genomföras för att se över möjligheterna att införa gratis resor för äldre inom kommunen. Kostnaden för denna reform kan inte anges innan utredning. Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökade kostnader för kollektivtrafiken Kommunstyrelsen Kollektivtrafiken 400 tkr 400 tkr 400 tkr Förändring av ram: Medfinansiering Citybanan Sala kommun har som en viktig del i arbetet med att förbättra kollektivtrafiken på järnväg tecknat avtal om medfinansiering av Citybanan. Kostnaderna börjar belasta resultatet fr o m. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning tillförs 772 tkr för att täcka dessa kostnader

20 20 (54) Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av Citybanan Kommunstyrelsen Medfinansiering av Citybanan 772 tkr Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Kostnaderna för de samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun är idag höga. Utöver för kostnaderna för underskottstäckning av VLs trafik (10 200) tkr betalar idag Sala kommun tkr för skolskjutsar och tkr för färdtjänstresor mm. För att få en bättre samordning av de samhällsfinansierade resorna men också för att kunna erbjuda ett bredare och bättre utbud av resor med kollektivtrafik föreslås att en gemensam organisation för de samhällsfinansierade resorna bildas. Ramen för Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning föreslås utökas med 600 tkr för åren - för att inrätta en tjänst som ansvarig för samordningen av de samhällsfinansierade resorna. Omfördelning av resurser görs därutöver mellan berörda nämnder efter utredning. Tabell 13 Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Kommunstyrelsen Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor 600 tkr 600 tkr 600 tkr Förändring av ram: Valkostnader Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltnings ram minskas med 600 tkr år, samt 700 tkr vardera år och eftersom vi då ej har kostnader för allmänna val. Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader Kommunstyrelsen Valkostnader -600 tkr -700 tkr -700 tkr Förändring av ram: Vänortsmöte Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning tillförs 150 tkr år för genomförande av Föreningen Nordens Vänortsmöte. Senast Sala kommun var värd för arrangemanget var 2003 och nu efter 8 år är det återigen Sala kommun som skall svara för värdskapet.

21 21 (54) Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänortsmöte Kommunstyrelsen Vänortsmöte 150 tkr Förändring av ram: Myggbekämpning Myggbekämpning pågår denna sommar i norra delen av Sala kommun. Staten finansierar huvuddelen av kostnaderna för myggbekämpningen. Sala kommuns kostnader handlar i huvudsak om avgifter för deltagande i myggprojektet samt vissa kringkostnader. Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens förvaltnings ram utökas därför med 200 tkr vardera år -. Ytterligare kostnader kan komma att belasta kommunen beroende av utvecklingen. Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Myggbekämpning Kommunstyrelsen Myggbekämpning 200 tkr 200 tkr 200 tkr Förändring av ram: Sala Silvergruva Besöksnäringen fortsätter att utvecklas positivt i Sala kommun. Varje år görs en undersökning där man via en turismekonomisk modell redovisar hur mycket pengar som turismnäringen genererar. Trots den djupa och långvariga lågkonjunktur som påverkat såväl den svenska som internationella ekonomin under det gångna året är resultatet för Sala oförändrat och den totala omsättningen har ökat något (178 miljoner jämfört med 177 miljoner 2008). De positiva delarna är att antalet hotellövernattningar ökade till en ny rekordnivå ( st), att campingen som under flera år minskat omsättningen ligger kvar på samma nivå som förra året (1,9 miljoner), att antalet genomfartsresenärer ökat och är på samma nivå som 2007 (ca ) och omsätter 44,2 miljoner, att omsättningen för stuga/b&b fortsätter att öka och visar rekordsiffror på 2,2 miljoner. De områden som visar negativa siffror när det gäller omsättningen är föga förvånande antalet affärsgäster, konferensgäster och dagsbesökare. Den direkta skatteintäkten blev 6,8 miljoner för Beräkningen avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkats av besökarens utlägg. Den totala skatteintäkten blev 16,6 miljoner och då ingår alla företag som påverkas av att besökare spenderar pengar i vår kommun. Sala Silvergruva har stor betydelse för utvecklingen av turismnäringen i Sala kommun inte minst genom en aktiv marknadsföring och ett starkt varumärke. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan olika aktörer inom turismnäringen i kommunen kan denna näringsgren utvecklas ytterligare.

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2012 2014. Kommunfullmäktige. Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28

STRATEGISK PLAN 2012 2014. Kommunfullmäktige. Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28 STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmäktige Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28 3 (56) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Bilaga KS 2012/141/1 1(2) 2012-06-19 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink. 2012 ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017. SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN 2014-06-18 REVIDERAD 2014-12-15

Strategisk plan 2015-2017. SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN 2014-06-18 REVIDERAD 2014-12-15 Strategisk plan 2015-2017 SALA KOMMUN Kommunfullma ktige ANTAGEN 2014-06-18 REVIDERAD 2014-12-15 3 (52) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22)

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där människor och näringsliv känner trivsel, trygghet

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (30) Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd.kommunfullmäktiges vision

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer