Årsredovisning Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand."

Transkript

1 Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Görvälns slott från 1600talet har restaurang, festvåning och konferenslokaler. Gårdsmiljön är unik då alla byggnader finns bevarade. En park i den engelska traditionen innehåller skulpturer, ett hundratal olika träd och buskar samt kryddgård. Säbysjön är en känd fågelsjö med cykel och gångstigar och grillplatser runt sjön. För fågelskådning finns fågeltorn. Vid sjön finns också Säby gård som är Järfällas huvudentré till Järvafältet. Bruket har en liten badvik, servering och uthyrning av båtar. JÄRFÄLLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING Ängsjö friluftsområde är ett omtyckt utflyktsmål med strandpromenad, grillplatser, servering, motionsspår, bastu och stugor för övernattning. Jakobsbergs Centrum har ett 100tal butiker, bibliotek, konsthall, biograf samt en galleria. Görvälnbadet är kommunens största utomhusbad. Barkarby Handelsplats, ett av Storstockholms största handelscentrum. Koffsan är en liten holme vars sjökrog 1731 fick celebert besök av Carl von Linné. På en halvtimme hade han inventerat alla växter och skapat Flora Kofsöensis. Kroggrunden grävdes ut 1993 och fynden finns att beskåda på Jakobsbergs bibliotek. Viksjö golfklubb med 27 hål driver också en populär restaurang. Gåseborg är en av Mälardalens bäst bevarade fornborgar med en vidsträckt utsikt över Mälaren. Här låg en bronsgjutarverkstad redan på 500talet e. Kr. Barkarby torg med gästgiveri och tingshus var under flera hundra år en av Järfällas viktigaste knutpunkter. Värdshuset LasseMaja öppnade vid torget redan 1671 och än i dag finns här gästgiveri och festvåning. En bit från torget ligger Järfälla kyrka från 1100talet. Veddesta är Järfällas största industriområde. Här finns både stora internationella företag och små familjeföretag. Årsredovisning Järfälla kommun Järfälla Telefon: epost: Omslag_.indd :49:57

2 Järfälla kommun Årsredovisning Kommunens organisation...2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...3 Fem år i sammandrag...4 Vart gick skattepengarna?... 5 Förvaltningsberättelse...6 Ekonomiskt resultat...7 Omvärldsanalys...7 Viktiga händelser...9 Måluppföljning...10 Ekonomisk analys...11 Väsentliga personalförhållanden...14 Koncernen...15 Sammanfattning och framtid...17 Kommunen...18 Resultaträkning...18 Finansieringsanalys...18 Balansräkning...19 Noter...20 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...23 Koncernen...24 Resultaträkning...24 Finansieringsanalys...24 Balansräkning...25 Noter...26 Redovisningsprinciper...28 Begreppsförklaringar...29 Nämnders och bolags verksamhetsberättelser i sammandrag...30 Kommunstyrelsen Teknik och försörjning Barn och ungdomsnämnden...35 Förskola och grundskola...40 Utbildningsnämnden...42 Utbildning och fl yktingmottagande Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritid Socialnämnden...51 Vård och omsorg...59 Stöd och behandling...60 Tekniska nämnden Miljö och bygglovsnämnden...68 Järfällabygdens Hus AB...71 Personalredovisning...72 Miljöredovisning...76 Gröna nyckeltal...82 Kvalitetsredovisning Revisionsberättelse...87 Omslagsfoton: Utbyggnad av Barkarbystaden Tunnel vid Jakobsbergs pendeltågsstation Nationaldagsfi rande Foto: Mikael Nasberg Hummelmora äng Foto: Andreas Hägerstrand

3 Kommunens organisation Revisorer Valnämnd Kommunfullmäktige Överförmyndare Kommunstyrelse Barn och ungdomsnämnd Utbildningsnämnd Kultur och fritidsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Miljö och bygglovsnämnd Bolag: Järfällabygdens Hus AB Bolinders Drabantstad AB Kvarnhallen AB Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokratiska arbetarepartiet * Moderata samlingspartiet 20 * 13 Folkpartiet Liberalerna 7 * 10 Kristdemokraterna 4 * 5 Vänsterpartiet 3 4 * Miljöpartiet de gröna 3 2 * Centerpartiet 2 * 1 Sverigedemokraterna 1 Totalt antal mandat * Partier som bildat majoritet 2

4 Rekordstor befolkningsökning Att Järfälla är en kommun med ett attraktivt läge med närhet till såväl storstaden som till fina strövområden konstaterade jag redan i årsredovisningen för I befolkningsstatistiken får vi nu bevis på detta. Kommunens befolkning ökade med hela personer under, den största befolkningsökningen sedan En stor del av ökningen beror på inflyttning. Det var 672 personer fler som flyttade till kommunen än som flyttade ut. Det är det största överskottet sedan Kommunens ekonomi är i grunden god med en låg skuldsättning och bra styrsystem. Att ha en ekonomi i balans är en självklarhet och kommunen klarar nu det statliga balanskravet för nionde året i rad. års resultat på 50 miljoner kronor (eller 31 miljoner kronor med intäkterna från markförsäljning borträknade) har underlättats av att svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur. Både skatteintäkter och finansiella intäkter visar överskott mot budget och det är roligt att konstatera att verksamheterna i år åter visar ett överskott. De kommunala verksamheterna kännetecknas av höga ambitioner. Vi samarbetar på olika sätt med andra kommuner för att förbättra kvaliteten i verksamheten ytterligare. Att vi tillsammans med 41 andra kommuner under har deltagit i ett nätverk som, i Sveriges Kommuner och Landstings regi, arbetat med att ta fram olika kvalitetsmått är ett exempel på detta. Under året har 74 miljoner satsats på nybyggnation och upprustning av verksamhetslokaler. Nya barnomsorgspaviljonger och ombyggnad av Lädersättrastugan och Jakobsbergskolan är några exempel. Inom projektet Tryggt och snyggt har det skett en hel del under året; utökad städning av gator och torg, klottersanering, buskröjning och förbättrad belysning är exempel på detta. Vårt mål är att järfällaborna ska ha en kommunal service med bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad i ett tryggt och snyggt Järfälla. Detta ska åstadkommas inom ramen för en skattesats som inte överstiger genomsnittet för länets kommuner. En första grund lades, med en skattesänkning på 15 öre. Fortsättning följer 2008 då skattesatsen har sänkts med ytterligare 18 öre. Till slut ett stort tack till alla som under året medverkat till att ge järfällaborna en bra service och effektivt förvaltat invånarnas skattepengar. Eva Lennström Ordförande i kommunstyrelsen Kommunens investeringar har varit stora även under. Totalt har 170 miljoner satsats på verksamhetslokaler och infrastruktur. Årets största enskilda investering var infrastruktursatsningar i Flottiljområdet Barkarby handelsplats. Syftet har varit att skapa förutsättningar både för att öka handelplatsens attraktivitet och för att kunna exploatera bostadsmark. Att bostadsbyggande kommit igång på Flottiljområdet är glädjande. I hela kommunen blev 278 nya bostäder klara under året, det högsta antalet på fem år. 3

5 Fem år i sammandrag (kommunen) Ekonomiska nyckeltal Årets resultat (mnkr) årets resultat årets resultat enligt balanskravet Budgetavvikelse (mnkr) nämnder och styrelser driftbudget, totalt investeringsbudget, totalt Verksamhetens bruttokostnader (mnkr) (externa kostnader och avskrivningar) Verksamhetens nettokostnader (mnkr) (exklusive realisationsvinster/förluster) Nettokostnadsutveckling (%) Skatteintäkter (mnkr) (inklusive generella statsbidrag och utjämning) Verksamhetens nettokostnader (%) (i procent av skatteintäkter) Bruttoinvesteringar (mnkr) Nettoinvesteringar (mnkr) Soliditet (%) Soliditet inklusive totala pensionsåtagandet (%) Tillgångar (mnkr) per invånare (kr) Avsättningar och skulder (mnkr) per invånare (kr) Eget kapital (mnkr) per invånare (kr) Lånefinansieringsgrad (%) (långfristig upplåning; andel av anläggningstillgångarna) Långfristiga lån (mnkr) Borgensåtagande (mnkr) per invånare (kr) Antal anställda Personalkostnader (mnkr) Kommunal utdebitering (kr) 18,98 19,13 19,13 19,13 19,13 Folkmängd Antal färdigställda bostäder

6 Vart gick skattepengarna? 100 kronor i skatt till Järfälla kommun användes under på följande sätt: Grundskola 23,70 kr (23,70 kr) Barnomsorg 17,50 kr (16,00 kr) Äldreomsorg 12,60 kr (12,80 kr) Handikappomsorg 10,40 kr (10,20 kr) Gymnasieskola 9,90 kr (9,50 kr) Individ och familjeomsorg 7,30 kr (7,50 kr) Avskrivningar 4,70 kr (4,40 kr) Teknik och miljö 3,80 kr (3,50 kr) Kommungemensam verksamhet 3,70 kr (3,80 kr) Fritid 2,10 kr (2,10 kr) Kultur 1,60 kr (1,70 kr) Räddningstjänst 1,30 kr (1,30 kr) Vuxenutbildning 1,20 kr (0,80 kr) Arbetsmarknadsåtgärder 0,20 kr (0,30 kr) Avgift till utjämningssystemet (2,40 kr) 2006 års siffror inom parentes 5

7 Förvaltningsberättelse

8 Förvaltningsberättelse Ekonomiskt resultat Bra resultat även Årets resultat uppgår till 50,1 miljoner kronor (mnkr) för. Motsvarande resultat för år 2006 var 128,9 mnkr. Årets resultat (mnkr) Årets resultat enligt resultaträkning 50,1 mnkr avgår realisationsvinster 18,7 mnkr Justerat resultat enligt balanskravet Från år 2000 gäller det av riksdagen beslutade balanskravet för kommuner och landsting. Balanskravet innebär att årets intäkter skall överstiga årets kostnader. Vid avstämning om balanskravet uppnås ska varken realisationsvinster från markförsäljning eller nedskrivning/återföring av värdet på kommunens kapitalförvaltning medräknas. Det justerade resultatet att jämföra med balanskravet blir då enligt nedan: 31,4 mnkr Även kommunens ekonomiska mål, ett resultat på 10 mnkr, ska jämföras med det justerade resultatet ovan. Järfälla kommun har alltid klarat balanskravet och årets resultat innebär således att både balanskrav och ekonomiskt mål klaras även i år. Diagrammet nedan visar hur balanskravet klarats sedan Justerat resultat enligt balanskravet (mnkr) 50 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Järfälla kommun. Bland de faktorer som påverkar kommunen är konjunkturutvecklingen, utvecklingen på arbetsmarknaden, demografiska förändringar, reformer beslutade av riksdagen och andra statliga beslut samt pris och löneutveckling. Samhällsekonomisk situation och utveckling Efter flera år med hög tillväxt dämpas tillväxttakten de närmaste åren. BNPtillväxten för hamnar under 3 procent för första gången på fyra år. Tillväxttakten 2008 och 2009 förväntas bli ännu något lägre. Som ett resultat av de senaste årens goda tillväxt har läget på arbetsmarknaden förbättrats rekordsnabbt. Tidiga tecken syns dock på att den försvagade BNPtillväxten börjar göra avtryck på arbetsmarknaden. Nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna ökar inte lika snabbt längre. Kommande år bedöms sysselsättningen stabiliseras på en hög nivå samtidigt som en mindre gynnsam demografisk utveckling bidrar till att hålla tillbaka arbetskraftsutbudet. Det innebär att arbetslösheten kommer att vara relativt stabil framöver. Antalet arbetade timmar anses ha passerat den nivå som är förenlig med prisstabilitetsmålet på 2 procent under slutet av. Det borde ha inneburit att timlönerna skulle öka snabbare än åren innan då det fanns lediga resurser på arbetsmarknaden. Nivåerna i de avtal som slöts under låg också över nivåerna föregående treårsperiod. Som en följd av tillfälliga prisökningar och lägre produktivitet anser flera bedömare att KPI (konsumentprisindex) kommer att öka med cirka 3 procent Successivt ökande produktivitetstillväxt och mindre genomslag av tillfälliga effekter gör att prisökningarna dämpas 2009 och därefter. Med den ovan beskrivna utvecklingen ter sig kommunernas situation 2008 inte lika ljus som tidigare år. För Järfällas del innebär även den demografiska utvecklingen (med fler förskolebarn, gymnasieelever och äldre) att ökade krav ställs på kommunal service. 31 7

9 Förvaltningsberättelse Statliga beslut påverkar kommunens ekonomi Olika statliga beslut påverkar kommunernas förutsättningar att bedriva sin verksamhet. De riktade statsbidrag som funnits inom förskola, grundskola och vuxenutbildning har successivt ändrats till att vara generella och ingå som en del av utjämningssystemet. För Järfällas del har detta inneburit minskade intäkter både 2006 och. Det kommunala utjämningssystemet genomgick stora förändringar I korthet kan förändringarna beskrivas som att det tidigare generella statsbidraget och inkomstutjämningen ersätts av ett statligt utjämningsbidrag vilket garanterar 115 procent av medelskattekraften. De kommuner som har en skattekraft som överstiger 115 procent betalar en avgift till systemet. Då skattekraften i Järfälla under ett antal år ökat långsammare än genomsnittet har Järfällas avgift minskat successivt. Kommunen betalade 7,0 mnkr i avgift till inkomstutjämningen att jämföra med 31,4 mnkr 2006 och 42,9 mnkr Även Järfällas avgift till kostnadsutjämningen i utjämningssystemet minskar. Avgiften blev 8 mnkr, att jämföra med 35,7 mnkr 2006 och 47,3 mnkr Minskningen beror främst på att Järfällas befolkning, med en ökande andel äldre, har blivit mer lik riksgenomsnittet. form av ökade skatteintäkter. En undersökning genomförd av dåvarande Kommunförbundet visar att de kommuner som har en balanserad befolkningsutveckling på maximalt 1,5 procent per år har bäst ekonomi Befolkningsutveckling (antal invånare) Antal färdigställda bostäder Ökat bostadsbyggande För att befolkningen ska kunna öka måste nya bostäder byggas. Under färdigställdes 278 bostäder. De senaste fem åren har det i genomsnitt byggts cirka 200 bostäder per år. Det inomkommunala utjämningssystem för LSSkostnader (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) som infördes 2004 innebar för Järfällas del en avgift på 19,6 mnkr. En minskning med 2,6 mnkr jämfört med Systemet som i viss mån är påverkbart av kommunerna och därmed kostnadsdrivande skapar dock farhågor för framtida höjda avgifter. Att tillfälliga sysselsättningsstödet samt ett antal riktade statsbidrag från omvandlats till ett generellt statsbidrag innebar för Järfällas del att regleringsavgiften på 1,1 mnkr 2006 nu blivit ett regleringsbidrag på 56,7 mnkr Rekordstor befolkningsökning Befolkningen i Järfälla kommun ökade med personer eller 1,7 procent till invånare. Ökningen är den största sedan 1971 och innebär att Järfälla fortfarande är den största kommunen i länets norra del ökade befolkningen med 599 personer, men under hela perioden ökade befolkningen med endast 611 personer. Ökningen består dels av ett födelseöverskott på 401 personer, dels av ett positivt flyttningsnetto på 672 personer. Födelseöverskottet avser 811 födda och 410 döda. Flyttningsnettot består av ett positivt flyttningsnetto med utlandet på 412 personer och med länet på 340 samtidigt som flyttningsnettot mot övriga Sverige är negativt (80 personer). Även flyttningsnettot är det största sedan En ökande befolkning ger positiva effekter för kommunen i Minskad arbetslöshet Den öppna arbetslösheten har minskat under året i Järfälla kommun, i Stockholms län och i riket. Andelen öppet arbetslösa i Järfälla var i genomsnitt under året 2,4 procent (3,1 procent 2006). Andelen arbetslösa ungdomar var under 3,0 procent (3,6 procent 2006). Arbetslösa i december 2006/ (1664 år) % Järfälla Stockholms län Källa: AMS Riket Järfälla Stockholms län 2.8 Riket 8

10 Känslighetsanalys/riskanalys Kommunens ekonomi påverkas av flera faktorer. Några faktorer påverkas direkt genom kommunala beslut, andra genom omvärldsbeslut. Känslighetsanalysen ska beskriva hur olika händelser påverkar kommunens ekonomiska situation. Känslighetsanalys Förändring mnkr Pris och löneökning Varav löner och sociala avgifter egen personal Ändrad nyttjandegrad förskola Ändrad nyttjandegrad gymnasieskola Befolkningsförändring (ändrade skatteintäkter) Prognosen för uppräkningsfaktorer av skatteunderlag slår fel Förändrad utdebitering Förändring Stockholms fondbörs Ränteförändring Viktiga händelser 1% 1% 1% 1% 100 pers. 1% 10 öre 1% 1% Kommunfullmäktige aktualitetsförklarade kommunens översiktsplan under våren, vilket ska göras varje ny mandatperiod. I september fattades beslut om en genomförandestrategi för Barkarbystaden. Strategin kompletterar den fördjupade översiktsplanen och innebär ytterligare ett steg på väg mot en genomtänkt utbyggnad av den nya stadsdelen. Den tar bland annat upp frågor som markanvisning, etableringspolicy för dagligvaruhandel, naturreservat för Igelbäcken och avveckling av flygverksamheten. Den andra detaljplanen i ordningen som innehåller bostäder i Barkarbystaden har varit på samråd. Detaljplanen ger även förutsättningar för genomförandet av det vinnande förslaget i arkitekttävlingen Framtidens äldreboende. Under en stor del av året pågick på olika nivåer arbetet med framtagande av förslag till Mål, driftbudget och investeringsbudget för , samt ekonomisk flerårsplan för Förslaget fastställdes av kommunfullmäktige i november. De nya kommungemensamma målen tar sin utgångspunkt i kommunens vision och dess hörnstenar. Utifrån jämförelser av visionens framtidsbeskrivningar och nuläget har utvecklingsområden identifierats och nya mål formulerats. Arbetet med att uppfylla de kommungemensamma målen, kompletterade av övriga nämndövergripande planer och program, ska på så vis föra kommunen ett steg närmare den idealbild visionen beskriver. Under åren var en arbetsgrupp för demokratiutveckling verksam på kommunfullmäktiges uppdrag. Slutrapporten från arbetsgruppen samt en utvärdering gjord på , ,5 0,8 0,5 uppdrag av kommunens revisorer låg till grund för en temadebatt i fullmäktige i februari om Utvecklingen av demokratin i Järfälla. Debatten resulterade i att kommunstyrelsen fick i uppdrag att bereda och framlägga förslag om hur arbetet med demokratiinsatser ska se ut fortsättningsvis. Kommunstyrelsen föreslog bland annat: att förslag om hur ett modifierat återinförande av motionsrätten för kommuninvånare kan utformas, att en demokrativecka ska anordnas vart fjärde år med start 2008 samt, att demokrativeckor i grundskolan respektive gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska genomföras varje år. Kommunstyrelsens redovisning av uppdraget godkändes av kommunfullmäktige i oktober. Från och med har kommunen överlämnat hela ansvaret för räddningstjänsten till kommunalförbundet brandkåren Attunda. I december godkände kommunfullmäktige inrättandet av en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och UpplandsBro kommuner från och med 1 januari Syftet med en gemensam nämnd är att genom metodutveckling och effektivisering ge brukaren en bättre kvalitet på servicen. Kvalitetsarbete För att få en utomstående bedömning av kommunens styrsystem beställdes en så kallad kommunkompassanalys från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utvärderingen av Järfälla kommun genomfördes i oktober 2006 och en slutlig rapport presenterades vid årsskiftet 2006/. Järfälla kommun fick ett av de högsta förstagångsresultaten bland det 50 tal kommuner som genomfört utvärderingen. Mot bakgrund av det goda utfallet deltog kommunen i tävlingen Årets kvalitetskommun. Järfälla blev dock inte en av de fem kommuner som nominerades till slutomröstning. Utvecklingsarbetet med kommunens system för styrning, ledning och uppföljning har fortsatt även under bland annat med utgångspunkt från resultatet av kommunkompassanalysen. I december 2006 bjöd SKL in samtliga kommuner till projektet KF:s kvalitetsredovisning. Projektets syfte är att utveckla verktyg för att stärka de förtroendevaldas roll i styrningen av den kommunala verksamheten. Då projektet bedömdes vara i linje med kommunens kvalitetsarbete anmälde kommunstyrelsen kommunens intresse att delta. Projektet som senare bytt namn till Kommunens kvalitet i korthet har genomförts under. I projektet har fem viktiga områden pekats ut och för dessa har sammanlagt 35 mått tagits fram. De fem områdena är: tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet, effektivitet och samhällsutveckling. Verksamhetsmåtten har under prövats av Järfälla och 41 andra kommuner. Resultatet av projektet redovisas i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen samt av SKL i februari Övriga kommuner kommer att inbjudas att delta i projektet under Utöver detta har ett kommuninternt projekt satts igång under året för att förbättra möjligheterna för brukare att på kommunens webbplats jämföra kvaliteten mellan olika verksamheter där brukaren kan göra aktiva val, till exempel mellan olika skolor eller hemtjänstutförare. 9

11 Förvaltningsberättelse Måluppföljning God ekonomisk hushållning Järfälla kommun har sedan ett antal år haft god ekonomisk hushållning som inriktningsmål. Detta har som årligt finansiellt effektmål uttryckts som att årets resultat ska var 10 mnkr. Som framgår nås detta mål i årets bokslut med god marginal. För verksamheten finns inriktningsmål och effektmål både kommungemensamt och nämndspecifikt. Uppföljningen av de kommungemensamma målen redovisas nedan medan övriga redovisas i respektive nämndavsnitt. Då merparten av målen har uppnåtts kan det övergripande målet om god ekonomisk hushållning också anses ha uppnåtts. Måluppfyllelse för de kommungemensamma effektmålen Uppföljning av målen sker bland annat genom en medborgarenkät som genomförs vartannat år, nu senast i oktober 2006 av SCBs Medborgarundersökningar. Måluppföljning Effektmål Måluppfyllelse Minst 80 procent av invånarna ska anse att Järfälla som boendeort präglas av trivsel, trygghet och ett gott serviceutbud. Järfällaborna ger högt betyg åt det kommersiella utbudet i kommunen, bra betyg på trivseln vad gäller bostads och grönområden och fortsatt dåligt betyg på tryggheten i kommunen. Endast 52 procent av de svarande ger godkänt på tryggheten. Målet beträffande trygghet är inte uppnått. Skattekraftutvecklingen i kommunen ska lägst vara i nivå med länsgenomsnittet. Luftföroreningar och bullerstörningar ska minska. När kommuninvånarna vill framföra sina synpunkter om de verksamheter som kommunen ansvarar för och när de vill påverka den kommunala beslutsprocessen, ska minst 80 procent anse att det är lätt att komma i kontakt med politikerna i kommunen. Minst 80 procent av kommuninvånarna ska anse att kontakten med såväl kommunens anställda som anställda av extern utförare är öppen och enkel samt att de blir bemötta på ett korrekt sätt. Minst 80 procent av brukarna ska anse att de kommunalt fi nansierade tjänsterna är av god kvalitet, oavsett om dessa genomförs i kommunal regi eller av anlitad extern utförare Vid nyproduktion av bostäder ska goda, sunda och attraktiva boendemiljöer skapas med lägenheter i olika hustyper, upplåtelseformer, storlekar och kostnadsnivåer. Målet uppfylldes inte, då skattekraftsökningen i länet mellan taxeringsåren 2006 och var 3,57 procent medan ökningen i Järfälla var 3,05 procent. Under har inte mätningar som gör det möjligt att bedöma måluppfyllelsen i sin helhet genomförts. Beskrivningar av delar av målet återfi nns i avsnittet miljöredovisning i kommunens årsredovisning. 64 procent av Järfällaborna ger godkänt betyg i enkäten. Målet kan inte anses vara uppfyllt. 84 procent ger godkänt betyg i enkäten. Målet kan därmed anses vara uppfyllt. 85 procent i enkäten ger godkänt betyg. Målet är därmed uppnått. Målet uppfylldes. Samtliga lägenheter som färdigställdes under året blev sålda eller uthyrda, vilket tyder på att inte bara attraktiva bostäder utan även attraktiva boendemiljöer har skapats. 10

12 Ekonomisk analys Nettokostnadsandelen försämras Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna är ett viktigt nyckeltal för att analysera utvecklingen av kommunens ekonomi. Verksamhetens nettokostnader bör täckas av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Skatteintäkterna ska även räcka till att finansiera ett eventuellt negativt finansnetto. Nyckeltalet som används är nettodriftskostnadernas andel av skatteintäkterna. Verksamhetens intäkter minskar med 15,5 mnkr jämfört med Exklusive realisationsvinster ökar intäkterna med 3 mnkr. Att verksamhetens intäkter inte ökar mer beror främst på det ovan nämnda, att ett antal riktade statsbidrag från och med blivit generella. Sammanlagt minskar dessa statsbidrag med 37 mnkr. Den största intäktsökningen jämfört med 2006 avser ersättning från försäkringskassan för personliga assistenter som ökar med 10 mnkr. Nettodriftskostnader (mnkr) i % av skatteintäkter Intäktsstruktur (mnkr) Taxor och avgifter Försäljning av verksamhet och entrepenader Bidrag Övriga intäkter Realisationsvinster 196,1 116,4 240,8 92,9 18,7 191,0 106,4 260,3 85,8 36,9 Summa 664,9 680,4 Kraftig ökning av verksamhetens nettokostnader på grund av ändrade statsbidrag Enligt resultaträkningen ökar verksamhetens nettokostnader jämfört med 2006 med 193,3 mnkr (9,4 procent) medan skatteintäkter (inkl generella statsbidrag och utjämning) ökar med 126,3 mnkr (5,8 procent) och finansnettot minskar med 12,1 mnkr. Exklusive realisationsvinster ökar verksamhetens nettokostnader med 175,1 mnkr (8,3 procent). Den kraftiga ökningen av verksamhetens nettokostnader beror dels på kraftigt ökade volymer inom för och grundskola samt äldre och handikappomsorg, dels på att ett antal riktade statsbidrag från och med blivit generella och därmed ingår i det kommunala utjämningssystemet och inte längre redovisas som en verksamhetsintäkt Verksamhetens nettokostnader (mnkr) (exklusive realisationsvinster) Verksamhetens kostnader ökar med 166 mnkr (6,3 procent) jämfört med Den största ökningen avser personalkostnader (exklusive pensionskostnader) som ökar med 72 mnkr (5,5 procent) samt köp av verksamhet som ökar med 67 mnkr (9,6 procent). Av kostnadsökningen avser cirka 50 mnkr ökade volymer inom förskola, skola, äldre och handikappomsorg. Kostnadsstruktur (mnkr) Bidrag och transfereringar Löner Övriga personalkostnader (sociala avgifter, pensioner m.m) Entreprenader och köp av verksamhet o. konsulter Lokal, markhyror o. fastighetsservice Bränsle, energi och vatten Förbrukningsmaterial Övriga kostnader Interna tjänster avseende investeringsprojekt Summa 113,1 952,9 497,0 856,0 138,9 59,8 72,3 140,2 20, , ,1 912,0 441,2 802,4 131,9 58,0 67,8 145,4 20, ,2 Nämndernas budgetutfall åter positivt Styrelse och nämnders samlade resultat för visar på ett totalt överskott på 22,8 mnkr eller cirka 0,8 procent av budgetomslutningen. Motsvarande resultat 2006 var ett underskott på 5,3 mnkr. Av tretton förvaltningar redovisar sex underskott. Mätt i kronor har Förskola och grundskola och Tekniska nämnden de största underskotten. Socialnämnden redovisar störst överskott. 11

13 Förvaltningsberättelse Budgetavvikelserna fördelar sig enligt följande (mnkr) Budgetavvikelser (mnkr) Kommunstyrelsen Barn och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Miljö och bygglovsnämnden Verksamheter i egen regi Teknik och försörjning (KS) Förskola och grundskola (Bun) Utbildning och fl yktingmottagning (Ubn) Kultur och fritid (Kun) Vård och omsorg (Son) Stöd och behandling (Son) Resultatregleringsanslag Totalt 8,9 5,3 2,3 0,8 31,6 10,1 1,0 4,1 8,4 2,5 0,0 4,4 0,3 5,0 22,8 Socialnämndens överskott om 31,6 mnkr består av: äldreomsorg 14,2 mnkr, handikappomsorg 6,3 mnkr, individ och familjeomsorg 8,1 mnkr samt gemensamt 3,0 mnkr. Av förskola och grundskolas underskott om 8,4 mnkr svarar grundskola för 6,8 mnkr och förskola för 1,6 mnkr. Resultaten för de olika enheterna varierar kraftigt. Många enheter har underskott, vissa till och med stora sådana. Några har överskott. Överskotten beror till stor del på återhållsamhet med kostnader, samt svårigheter med att rekrytera behörig personal. Underskotten beror bland annat på att antalet elever på en del skolor har minskat mer än vad man budgeterat och organiserat för, samt att några enheter förbrukat en del av sitt ackumulerade överskott till exempelvis upprustning av inomhusmiljön. Tekniska nämndens underskott på 10,1 mnkr beror på anpassning av redovisningen enligt den nya vattentjänstlagen, som började gälla från 1 januari och beskrivs på annan plats. Avskrivningar ökar Avskrivningskostnaderna ökar för andra året i rad och uppgår till 111,9 mnkr, vilket är 11,6 mnkr högre än förra året. Här ingår en nedskrivning av värdet på Berghems förskola på 6,5 mnkr med anledning av branden. Skatteintäkterna ökar med 2,3 procent Skatteintäkterna ökar med 50,6 mnkr (2,3 procent) jämfört med Ökningen dämpades med cirka 19 mnkr av att skattesatsen sänktes med 15 öre. slutligt utfall kommer att belasta 2008 års bokslut. När det gäller slutavräkningen för 2006 så uppgår den till 103 kr per invånare (6,4 mnkr). Av dessa har 13,4 mnkr bokförts år 2006 och differensen mellan prognos och slutligt utfall, 7,0 mnkr belastar årets bokslut. Utjämningsbidrag istället för avgift Jämfört med bokslut 2006 förändras nettot för generella statsbidrag och utjämning från 53,9 mnkr till 22,1 mnkr. Det är första året sedan nuvarande utjämningssystems tillkomst 1995 som Järfälla inte är nettobetalare till systemet. Skälen till förändringen är minskade avgifter för inkomstutjämning, kostnadsutjämning och LSSutjämning men framförallt att regleringsavgiften nu är ett regleringsbidrag på grund av att flera riktade statsbidrag, som nämnts ovan, blivit generella. Finansnettot försämras Finansnettot försämras med 12 mnkr jämfört med 2006 till 21,2 mnkr. Försämringen avser kapitalförvaltningen där avkastningen blivit lägre på grund av börsutvecklingen. Finansnetto (mnkr) Den 2 januari 1997 avsattes 200 mnkr för kapitalförvaltning. Två externa kapitalförvaltare anlitades för att förvalta 100 mnkr vardera. Vid utgången av var marknadsvärdet på kapitalet 397,8 mnkr, en ökning med 10,4 mnkr. Kapitalförvaltning (mnkr) (marknadsvärde 31 december) Redovisningsrådets nya rekommendation om periodisering av skatteintäkterna tillämpas. Detta innebär att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos för slutavräkning för på 567 kr per invånare (35,2 mnkr) har tillförts resultaträkningen. Mellanskillnaden mellan prognos och 12

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Salems Kommun. Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007.

Salems Kommun. Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007. Salems Kommun Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007. Årsredovisning 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 1 Ekonomiska nyckeltal 11 Koncernöversikt 12 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer