SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum (68) Österlengymnasiet, kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22."

Transkript

1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar Nilsson, administrativ ledare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Göran Thorén (s) och Ingela Bröndel (kd) Kommunledningskontoret den 8 juni 2007, kl Sekreterare Ordförande Justerande Paragrafer Einar Nilsson Anders Johnsson (m) Göran Thorén (s) Ingela Bröndel (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Beslutande: Karl-Erik Olsson (s) Christer Akej (m) Pia Ingvarsson (s) Carl-Göran Svensson (c) Stefan Lamme (m) Christer Grankvist (s) Göran Skoglund (öp), tjänstgör för Nils-Åke Borg (öp) Anders Johnsson (m), ordförande Anne-Li Roshagen (sjvp) Birgitta Larsson (fp), tjänstgör för Staffan Ivarsson (fp) Göran Thorén (s) Margareta Nilsson (c) Karin Fellström-Arnoldsson (m), tjänstgör för Mats Hagelin (m) Lisa Kvarnbäck (mp), tjänstgör för Gustav Mandelmann (mp) Göran Persson (s) Ingela Bröndel (kd) Mats Thuresson (sd) Edvard Diab (m), tjänstgör för Annika Månsson (m) Stig Söderberg (öp) Kerstin Thorén (s) Gun Hammar (v) Mats Carlsson (c) Matts Karlsson (m) Anita Olsson (s) Egon Carlsson (sjvp) Ulla Nilsson (m) Jarl Kemnefeldt Maria Andersson (s) Gert Andersson (c) Kjell Lundbeck (s) Monica Jägholt-Gripp (m) Christer Vigren (öp), 48-76, Gunilla Aastrup Persson (öp), tjänstgör för Christer Vigren (öp) 77 Else-Beth Rolf (s) Siv Bildtsén (mp) Håkan Rosenkvist (m) Michael Kjellgren (kd) Lennart Månsson (s) Madli-Ann Pohla (m) Håkan Erlandsson (c) Solvig Borg (s), tjänstgör för Susanne Ringskog Vagnhammar (s) Bengt Wieslander (sjvp)

3 Mats Petri (m) Bertil Rudberg (fp) Rolf Hansson (s) Eje Hellerstedt (v) Karin Pedersen (öp) Per-Eric Persson (m), tjänstgör för Jan-Erik Månsson (m) Nils-Inge Nilsson (c) Ersättare: Ingrid Popovics (m), kl , Elsie Skoog (kd) Anders Åkerberg (s) Margareta Krafft (mp) Sven Carlsson (sjvp) Gunilla Aastrup Persson (öp)

4 Dnr 2007/ s frågestund har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde har följande skriftliga fråga inkommit: 1. Lisa Kvarnbäck (mp) Med anledning av planerna på att starta gruvbrytning av alunskiffer på Österlen önskar jag få svar på var ärendet nu befinner sig och när ärendet når kommunen och hur det då kommer att behandlas? Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Christer Akej (m) som besvarar frågan Under kommunfullmäktiges sammanträde framför Christer Grankvist (s) muntligen fråga om Tomelilla kommuns uppsägning av samverkansavtalet med Simrishamns kommun om vuxenutbildning (Nämnden för vuxnas lärande på Österlen). beslutar att frågan får ställas och besvaras vid dagens sammanträde. Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Christer Akej (m) som besvarar frågan sedan övriga ärenden på dagordningen behandlats.

5 Dnr 2007/ Uttalande mot planerad gruvdrift på Österlen Carl-Göran Svensson (c) föreslår att kommunfullmäktige som extraärende tar upp frågan om ett gemensamt uttalande mot den planerade gruvbrytningen av alunskiffer på Österlen. Ordföranden konstaterar efter ställda propositioner att kommunfullmäktige är enigt om att ta upp ärendet till behandling. s beslut på förslag av Christer Akej (m): är enigt om att uttala sin oro över planerna på undersökning för gruvbrytning av alunskiffer på Österlen, en gruvbrytning som inte är lämplig att bedriva på Österlen. uppmanar kommunstyrelsen att i skrivelse till Bergmästaren även framföra kommunfullmäktiges uttalande. Kommunstyrelsen

6 Dnr 2007/ Medborgarförslag Christian Wollin har väckt medborgarförslag om åtgärder mot klotter och skadegörelse. Christian Wollin har i skrivelse kompletterat medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsförvaltningen för yttrande. Medborgarförslag från Christian Wollin Skrivelse från Christian Wollin s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

7 Dnr 2007/ Medborgarförslag Bo Bistedt har för aktionsgruppen Raketens bevarande väckt medborgarförslag om att upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut att riva konstnärinnan Karin Norelius skulptur Raketen vid Simrisvägen i Simrishamn. Vigo Jurgård från aktionsgruppen presenterar medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Medborgarförslag från Bo Bistedt s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

8 Dnr 2007/ Medborgarförslag Lennart Johansson har väckt medborgarförslag om vissa kollektivtrafikfrågor, bl.a. att Snurringen ska användas för trafik till Brantevik. Medborgarförslaget har remitterats till Skånetrafiken för yttrande. Medborgarförslag från Lennart Johansson Medborgarförslag från Lennart Johansson s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

9 Dnr 2007/ Medborgarförslag Tom Olsson har väckt medborgarförslag om policy för vindkraft en levande kommun? Tom Olsson presenterar medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Medborgarförslag från Tom Olsson s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

10 Dnr 2007/ Medborgarförslag John Görnebrand har väckt medborgarförslag om de förtroendevaldas kontaktuppgifter (adress, telefon, e-postadress m.m.) på kommunens hemsida. Medborgarförslaget har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. Medborgarförslag från John Görnebrand s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

11 Dnr 2007/ Försäljning av fastigheten Triangeln nr 13 i Simrishamn (Raabska gården) Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt där Simrishamns kommun försäljer fastigheten Triangeln nr 13 i Simrishamn till Håkan Mårtensson för en köpeskilling av 6 miljoner kronor. Av köpekontraktet framgår bl.a. att kommunen äger rätt att hyra den del av fastighetens byggnad, väster om portalen som idag nyttjas av Musikskolan/KPE t o m den 31 december Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till köpekontrakt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 279. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Förslag till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 80. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 175. Kommunstyrelsens beslut , 124. s beslut: Godkänna förslaget till köpekontrakt. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

12 Dnr 2005/ Försäljning av fastigheten Brantevik 36:84 (Branteviks södra skola) Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen enligt 127/2006 och 275/2006 lämnat fastigheten Brantevik 36:84 (Branteviks södra skola) till försäljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt varav framgår att Bruno Niklasson och Marie Anne Maxe, Stockholm, köper fastigheten till ett pris av kronor. Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till köpekontrakt. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Förslag till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 81. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 176. Kommunstyrelsens beslut , 125. Yrkanden Karl-Erik Olsson (s) yrkar avslag på en försäljning. Christer Akej (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Karl-Erik Olssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. forts.

13 forts. Dnr 2005/ Omröstning godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. Med 29 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 19 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande (1 ledamot är frånvarande utan tjänstgörande ersättare) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningbilaga 1. s beslut: Godkänna förslaget till köpekontrakt. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna. Reservationer Karl-Erik Olsson (s), Pia Ingvarsson (s), Christer Grankvist (s), Göran Thorén (s), Lisa Kvarnbäck (mp), Göran Persson (s), Kerstin Thorén (s), Gun Hammar (v), Anita Olsson (s), Maria Andersson (s), Kjell Lundbeck (s), Else-Beth Rolf (s), Siv Bildtsén (mp), Lennart Månsson (s), Solvig Borg (s), Rolf Hansson (s), och Eje Hellerstedt (v) reserverar sig mot beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

14 Dnr 2005/ Skollokalutredningen I Simrishamns kommun finns ett behov av att samla och förtäta de skollokaler som kommer att finnas kvar. Detta sker i viss utsträckning redan men måste ske planerat och målmedvetet. Med anledning av detta har en utredning gjorts Planering av skollokalbeståndet i Simrishamns kommun. Utredning Skollokalbeståndet i Simrishamns kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut , 34. Skrivelse från ungdomsrådet och personalen på Bénka-di Kommunstyrelsens utskotts beslut , 196. Kommunstyrelsens beslut , 136. s beslut: Godkänna skollokalutredningens förslag Skollokalbeståndet i Simrishamns kommun daterat Byskolorna bevaras och utvecklas som en viktig profil för kommunen och bedriver skolverksamhet till och med årskurs sex. Samordning och samverkan mellan skolorna inom respektive rektorsområden ska ske. Elever som idag har sin skolgång på Jonebergsskolan får slutföra sina studier där. Skolan överlämnas därefter till samhällsbyggnadsnämnden (sommaren 2009). Barn- och utbildningsnämndens centrala förvaltningslokaler ska inrymmas på någon av skolenheterna. Kultur Pedagogiska Enheten (KPE) får en i huvudsak samlad lokalisering vid Österlengymnasiet. forts.

15 forts. Dnr 2005/ Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utifrån av kommunfullmäktige fastställd investeringsplan för ombyggnad av skollokaler återkomma med förslag till ombyggnadsplan och prioriteringar. Uppdra åt kommunledningskontoret att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och i samråd med barn- och utbildningsnämnden utreda framtida lokalisering av Benka-Di. Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ungdomsrådet och personalen på Bénka-di

16 Dnr 2007/ Överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har begärt att få överföra under år 2006 ej utnyttjande investeringsmedel på kronor till år Som skäl anges att i avvaktan på beslut om skollokalutredningen har planerade verksamhetsanpassningar i lokalerna inte genomförts i den utsträckning som planerats. Kommunledningskontoret har redovisat inkomna ombudgeteringar av investeringsmedel mellan åren 2006 och Om barn- och utbildningsnämnden beviljas ökad investeringsram bedöms detta kunna finansieras genom minskning av kommunens likviditet. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 17, jämte barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 121. Kommunstyrelsens beslut , 95. s beslut: Godkänna ombudgetering av kronor i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för Finansiering sker genom minskning av kommunens likviditet. Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

17 Dnr 2007/ Överföring av investeringsmedel från 2006 till socialnämnden Socialnämnden har begärt att få överföra under år 2006 ej utnyttjade investeringsmedel på kronor, till år Som skäl anges att förvaltningen, med tanke på svårigheten att bedöma behovet av hjälpmedel, medvetet hållit ner på inventarieanskaffningen. Kommunledningskontoret har redovisat inkomna ombudgeteringar av investeringsmedel mellan åren 2006 och Om socialnämnden beviljas ökad investeringsram bedöms detta kunna finansieras genom minskning av kommunens likviditet. Socialnämndens beslut , 57, jämte socialförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 122. Kommunstyrelsens beslut , 96. s beslut: Godkänna ombudgetering av kronor i socialnämndens investeringsbudget för Finansiering sker genom minskning av kommunens likviditet. Socialnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

18 Dnr 2007/ Reglemente för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har gjort en översyn av kommunstyrelsens reglemente och redovisat ett förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förändringarna avser främst 5, personalpolitik (ändrat enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2006, 188), ett inledande avsnitt om kommunstyrelsens roll i förhållande till kommunfullmäktige och övriga nämnder, aktualisering av kommunstyrelsens uppgifter som en följd av ändrad lagstiftning m.m. samt klarläggande om närvarorätt i nämnderna för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsen tillstyrker att förslaget antas, dock med den ändringen att sista stycket i 17 ska strykas. Kommunledningskontorets skrivelse , jämte förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 91. Kommunstyrelsens beslut , 69. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 197. Kommunstyrelsens beslut , 137. Yrkande Ingela Bröndel (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg till 24: Till utskottet adjungeras en representant från vardera av de partier i kommunstyrelsen som ej har ledamot i utskottet, då övergripande strategiska frågor behandlas. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. forts.

19 forts. Dnr 2007/ Ordföranden ställer därefter proposition på Ingela Bröndels tilläggyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet. s beslut: Anta förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen, dock med den ändringen att sista stycket i 17 ska strykas. Reglementet gäller fr.o.m. den 1 juni Kommunstyrelsen Samtliga övriga nämnder Kommunledningskontoret

20 Dnr 2007/ Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av kultur- och fritidsnämndens reglemente och redovisat ett förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Förändringarna avser främst personalområdet. Även 2, 4:e punkten, har ändrats enligt följande: lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap uppehålls vad gäller behov av kultur- och fritidslokaler. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt de gjorda ändringarna. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 36, jämte förslag till ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 202. Kommunstyrelsens beslut , 142. s beslut: Anta reglementet för kultur- och fritidsnämnden att gälla fr.o.m. den 1 juni Kultur- och fritidsnämnden Samtliga övriga nämnder

21 Dnr 2007/ Begäran om igångsättningstillstånd va-verksamheten har bl a beslutat att för enskilda investeringsprojekt överstigande kronor ska tekniska nämnden inhämta igångsättningstillstånd av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har begärt kommunfullmäktiges igångsättningstillstånd för projektering, upphandling, genomförande av objekt inom landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning samt utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar. I 2007-års investeringsbudget har anslag tagits upp med 7,5 miljoner kronor för landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning och 3 miljoner kronor för utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar. Utbyggnadsobjekt år 2007 inom landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning Totalt berörs drygt 100 fastigheter av de objekt som ligger i den preliminära genomförandeplanen under år De objekt som här avses är enligt följande: Område A1 som avser Hammenhög, Södergårda, etapp västra och östra, har beräknats till 3,3 miljoner kronor. Område 3 Salarp/Blästorp har beräknats till 3,1 miljoner kronor. Område 15 Kivik Äsperöd, etapp 1 (etapp 2 utbyggs först under år 2008), har beräknats till 1,1 miljoner kronor. Utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar m m Totalt berörs drygt 35 fastigheter varav Komstad Stengravar omfattas av drygt 20 fastigheter. Kostnaden är beräknad till 3 miljoner kronor. forts.

22 forts. Dnr 2007/ Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 36, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 125. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 99. s beslut: beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för ovanstående projekt. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för va-verksamheten ökas med 10,5 miljoner kronor för i ärendet redovisade objekt inom Landsbygdens vatten. Finansiering ska ske genom anläggningsavgifter. Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

23 Dnr 2006/ Begäran om igångsättningstillstånd Etappgenomförande av upprustning Kiviks hamn Upprustningen av Kiviks hamn är indelad i fyra etapper varav tre av dem måste påbörjas omedelbart. Genomförandet kräver igångsättningstillstånd från kommunfullmäktige eftersom kostnaden beräknas överstiga 2 miljoner kronor ( kronor för etapperna 1-3). Samhällsbyggnadsnämnden har begärt kommunfullmäktiges igångsättningstillstånd för upprustning av Kiviks hamn, etapperna 1-3: 1. Upprustning/iordningställande av P-plats vid hamnkiosken, komplettering av trädplantering längs Tittutvägen och uppsättning av inkörningsskydd mellan Tittutvägen och gräsytan längs stranden fram till och med parkeringen vid badplatsen. 2. Omdragning och upprustning av vägen mellan södra delen av hamnen och återvinningsstationen. Iordningställande av fler bilplatser och bussparkering vid återvinningsstationen. 3. Omskyltning (skyltning med visning mot Hamn ersätts med skyltning mot Parkering Hamnen). Uppsättning av orienteringskarta vid pareringsplatsen. Den fjärde etappen (upprustning av själva hamnplanen och dess trafikreglering) är mer komplicerad och kan genomföras i ett senare skede. De föreslagna arbetena i etapp 1-3 kan genomföras oberoende av hur den slutliga trafiklösningen för hamnplanen skall se ut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 34, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 126. Kommunstyrelsens beslut , 100. forts.

24 forts. Dnr 2006/ s beslut: beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för ovanstående projekt. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

25 Dnr 2004/ Österlens Kommunala Renhållnings AB Kommunledningskontoret har tidigare redovisat ansvarsfördelningen mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) och Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) efter samgående den 1 januari Kommunledningskontoret har på arbetsutskottets uppdrag enligt 254/2004 redovisat förutsättningarna för en eventuell överföring av ÖKRAB:s verksamhet till Tomelilla resp Simrishamns kommuner. Kommunledningskontoret har konstaterat att en djupare analys krävs för att närmare redovisa konkret förslag och belysa ekonomiska och personella konsekvenser vid en överföring av ÖKRAB:s verksamhet till Simrishamns resp Tomelilla kommuner. Av särskild vikt är då att se på möjligheterna till samordning med det planerade gemensamma samarbetet inom va-området. Tekniska förvaltningen i Simrishamn har tillsammans med Team Samhällsbyggnad i Tomelilla studerat förutsättningarna för att avveckla ÖKRAB och överföra renhållningsansvaret till kommunerna i förvaltningsform. Kommunledningskontoret har på arbetsutskottets uppdrag enligt 214/2005 bl a redovisat kontakter med entreprenören (Ragn-Sells AB) om att överföra entreprenadavtalet från ÖKRAB (huvudman) till kommunen, vilket inte skulle innebära något hinder från entreprenörens sida. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen tar kontakt med SYSAV i syfte att bolaget tar över den administrativa verksamheten. SYSAV har redan arbetsgivaransvaret för den personal som arbetar med verksamheten och hyr ut lokaler och inventarier. Bolaget har också övertagit ansvaret för återvinning, behandling och slutlig deponering av avfall samt anläggningar för denna verksamhet. Kommundirektören har därefter fått i uppdrag att i samråd med Tomelilla kommun redovisa förslag om att Österlens Kommunala Renhållnings AB:s verksamhet överföres till annan instans (Kf 91/2006). forts.

26 forts. Dnr 2004/ Kommunledningskontoret har bl.a. redovisat förslag om den politiska styrningen och den löpande verksamheten. Kommundirektören har därefter fått i uppdrag att i samråd med Tomelilla kommun redovisa förslag om att Österlens Kommunala Renhållnings AB:s verksamhet överföres till annan instans (Kf 91/2006). Kommunledningskontoret har bl.a. redovisat förslag om den politiska styrningen och den löpande verksamheten. Kommundirektören har på arbetsutskottets uppdrag enligt 485/2006 diskuterat ärendet med Tomelilla kommun och lämnat förslag till åtgärder för avveckling av ÖKRAB och bildande av en gemensam nämnd. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning har redovisat förslag om en sådan avveckling av ÖKRAB att verksamheten överförs till en gemensam nämnd, Österlens renhållningsnämnd. Kommundirektören har på utskottets uppdrag informerat berörd personal om den föreslagna förändringen. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att fatta beslut om en sådan avveckling av ÖKRAB att verksamheten överförs till en gemensam nämnd, Österlens renhållningsnämnd. har vid sammanträde den 26 mars 2007, 34, återremitterat ärendet för ytterligare beredning. Kommunledningskontoret har därefter på nytt föreslagit att en avveckling av ÖKRAB skjuts upp tills vidare i avvaktan på att SITA-målet har avgjorts, och att ÖKRAB och dess styrelsearbete anpassas till den nuvarande verksamheten i bolaget (d.v.s. minimeras) enligt kommunledningskontorets yttrande : Kommunledningskontoret har även redovisat förslag om ändring av ÖKRAB:s bolagsordning som en följd av förslaget. Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag. forts.

27 forts. Dnr 2004/ Kommunledningskontorets redovisning och reviderat Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 254. Kommunledningskontorets skrivelse Analys av ÖKRAB upprättad av Bertil Hanson Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 456. Kommunstyrelsens beslut , 218. Tekniska förvaltningens skrivelse , jämte utredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 214. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 307. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 354. s beslut , 91. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 485. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 62. Kommunstyrelsens beslut , 58. s beslut , 34. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 143. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 198. Förslag till ändring av ÖKRAB:s bolagsordning. Kommunstyrelsens beslut , 138. Yrkanden Christer Vigren (öp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med den ändringen att punkt 4 (ÖKRAB anlitar SYSAV för arbetsledande tjänster.) utgår. Siv Bildtsén (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Christer Vigrens ändringsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. forts.

28 forts. Dnr 2004/ Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Siv Bildtséns avslagsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. s beslut under förutsättning av att Tomelilla kommun fattar ett likalydande beslut: ÖKRAB:s styrelse minskas till fyra ledamöter och fyra ersättare, två ledamöter och två ersättare från vardera Simrishamns respektive Tomelilla kommun. Ersättarna har endast närvarorätt då de tjänstgör vid förfall för ledamot. Ordförande utses av Simrishamns kommun och vice ordförande av Tomelilla kommun. Vid val av styrelse eftersträvas ett personsamband så att styrelsen består av kommunstyrelserepresentanter. En översyn görs av styrelsens arvoden med målsättningen att styrelseuppdraget kan innefattas i arvoderingen av kommunstyrelseuppdraget. ÖKRAB anlitar SYSAV för arbetsledande tjänster. ÖKRAB upphandlar redovisningstjänster. Frågan om avveckling av ÖKRAB tas på nytt upp till övervägande när SITAmålet avgjorts. Godkänna förslaget till ändring av bolagsordningen för Österlens Kommunala Renhållnings AB. Tomelilla kommun Österlens Kommunala Renhållnings AB Kommunledningskontoret

29 Dnr 2007/ Årsredovisning 2006 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Föreligger årsredovisning 2006 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. verksamheten i sammandrag, resultaträkning, balansräkning samt finansieringsanalys. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds revisorer med biträde av Öhrlings PricewaterhouseCoopers har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker förbundets årsredovisning samt att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år Årsredovisning 2006 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Revisionsberättelse för år Kommunstyrelsens utskotts beslut , 178. Kommunstyrelsens beslut , 127. s beslut: i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds direktion för verksamhetsåret Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuner

30 Dnr 2007/ Bokslut och verksamhetsberättelse för år AV Media Skåne Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006 samt revisionsberättelsen till medlemskommunerna med hemställan om att kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Kommunförbundet AV Media Skånes skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 199. Kommunstyrelsens beslut , 139. s beslut: i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för AV Media Skånes direktion för verksamhetsåret Kommunförbundet AV Media Skåne

31 Dnr 2007/ Motion om närvarorätt för ersättarna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) har i en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2007 föreslagit närvarorätt för ersättarna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb). Motionärerna anser att ärendegenomgången är summarisk inför beslut i kommunstyrelsen, och att de partier som inte har ordinarie ledamöter i KsUb får begränsad information i frågor som senare blir beslutsärenden. Kommunledningskontoret har redovisat kommunallagens regler vad gäller bl.a. allmänt om utskott i nämnder, ersättares närvarorätt, kommunstyrelsens och KsUb:s uppdrag och arbetsformer m.m. Kommunledningskontoret anser att de informationsbrister som motionärerna påtalar enklast kan lösas av kommunstyrelsen själv genom att överväga något ändrade arbetsformer, så att ett förtroendefullt informationsutbyte sker mellan kommunstyrelsen och dess utskott. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till vad kommunledningskontoret framfört i sitt yttrande. Motion från Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 123. Kommunstyrelsens beslut , 97. Yrkande Ingela Bröndel (kd) yrkar bifall till motionen. forts.

32 forts. Dnr 2007/ Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ingela Bröndels yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Ingela Bröndels yrkande. Med 38 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 10 Nej-röster för Ingela Bröndels yrkande (1 ledamot är frånvarande utan tjänstgörande ersättare) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1. s beslut: Den av Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) väckta motionen avslås med hänvisning till vad kommunledningskontoret framfört i sitt yttrande. Reservationer Birgitta Larsson (fp), Lisa Kvarnbäck (mp), Ingela Bröndel (kd), Gun Hammar (v), Jarl Kemnefeldt, Siv Bildtsén (mp),michael Kjellgren (kd), Bertil Rudberg (fp) och Eje Hellerstedt (v) reserverar sig mot beslutet. Ingela Bröndel (kd) Bertil Rudberg (fp)

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin Protokoll 1 (53) Plats och tid: Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, 17.30-20.45 Förtroendevalda beslutande: Margareta B Kjellin (M), ordf Arif Khalifa (M) Agneta Brendt (S), 2 v ordf Lena

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer