SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum (68) Österlengymnasiet, kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22."

Transkript

1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar Nilsson, administrativ ledare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Göran Thorén (s) och Ingela Bröndel (kd) Kommunledningskontoret den 8 juni 2007, kl Sekreterare Ordförande Justerande Paragrafer Einar Nilsson Anders Johnsson (m) Göran Thorén (s) Ingela Bröndel (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Beslutande: Karl-Erik Olsson (s) Christer Akej (m) Pia Ingvarsson (s) Carl-Göran Svensson (c) Stefan Lamme (m) Christer Grankvist (s) Göran Skoglund (öp), tjänstgör för Nils-Åke Borg (öp) Anders Johnsson (m), ordförande Anne-Li Roshagen (sjvp) Birgitta Larsson (fp), tjänstgör för Staffan Ivarsson (fp) Göran Thorén (s) Margareta Nilsson (c) Karin Fellström-Arnoldsson (m), tjänstgör för Mats Hagelin (m) Lisa Kvarnbäck (mp), tjänstgör för Gustav Mandelmann (mp) Göran Persson (s) Ingela Bröndel (kd) Mats Thuresson (sd) Edvard Diab (m), tjänstgör för Annika Månsson (m) Stig Söderberg (öp) Kerstin Thorén (s) Gun Hammar (v) Mats Carlsson (c) Matts Karlsson (m) Anita Olsson (s) Egon Carlsson (sjvp) Ulla Nilsson (m) Jarl Kemnefeldt Maria Andersson (s) Gert Andersson (c) Kjell Lundbeck (s) Monica Jägholt-Gripp (m) Christer Vigren (öp), 48-76, Gunilla Aastrup Persson (öp), tjänstgör för Christer Vigren (öp) 77 Else-Beth Rolf (s) Siv Bildtsén (mp) Håkan Rosenkvist (m) Michael Kjellgren (kd) Lennart Månsson (s) Madli-Ann Pohla (m) Håkan Erlandsson (c) Solvig Borg (s), tjänstgör för Susanne Ringskog Vagnhammar (s) Bengt Wieslander (sjvp)

3 Mats Petri (m) Bertil Rudberg (fp) Rolf Hansson (s) Eje Hellerstedt (v) Karin Pedersen (öp) Per-Eric Persson (m), tjänstgör för Jan-Erik Månsson (m) Nils-Inge Nilsson (c) Ersättare: Ingrid Popovics (m), kl , Elsie Skoog (kd) Anders Åkerberg (s) Margareta Krafft (mp) Sven Carlsson (sjvp) Gunilla Aastrup Persson (öp)

4 Dnr 2007/ s frågestund har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde har följande skriftliga fråga inkommit: 1. Lisa Kvarnbäck (mp) Med anledning av planerna på att starta gruvbrytning av alunskiffer på Österlen önskar jag få svar på var ärendet nu befinner sig och när ärendet når kommunen och hur det då kommer att behandlas? Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Christer Akej (m) som besvarar frågan Under kommunfullmäktiges sammanträde framför Christer Grankvist (s) muntligen fråga om Tomelilla kommuns uppsägning av samverkansavtalet med Simrishamns kommun om vuxenutbildning (Nämnden för vuxnas lärande på Österlen). beslutar att frågan får ställas och besvaras vid dagens sammanträde. Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Christer Akej (m) som besvarar frågan sedan övriga ärenden på dagordningen behandlats.

5 Dnr 2007/ Uttalande mot planerad gruvdrift på Österlen Carl-Göran Svensson (c) föreslår att kommunfullmäktige som extraärende tar upp frågan om ett gemensamt uttalande mot den planerade gruvbrytningen av alunskiffer på Österlen. Ordföranden konstaterar efter ställda propositioner att kommunfullmäktige är enigt om att ta upp ärendet till behandling. s beslut på förslag av Christer Akej (m): är enigt om att uttala sin oro över planerna på undersökning för gruvbrytning av alunskiffer på Österlen, en gruvbrytning som inte är lämplig att bedriva på Österlen. uppmanar kommunstyrelsen att i skrivelse till Bergmästaren även framföra kommunfullmäktiges uttalande. Kommunstyrelsen

6 Dnr 2007/ Medborgarförslag Christian Wollin har väckt medborgarförslag om åtgärder mot klotter och skadegörelse. Christian Wollin har i skrivelse kompletterat medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsförvaltningen för yttrande. Medborgarförslag från Christian Wollin Skrivelse från Christian Wollin s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

7 Dnr 2007/ Medborgarförslag Bo Bistedt har för aktionsgruppen Raketens bevarande väckt medborgarförslag om att upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut att riva konstnärinnan Karin Norelius skulptur Raketen vid Simrisvägen i Simrishamn. Vigo Jurgård från aktionsgruppen presenterar medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Medborgarförslag från Bo Bistedt s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

8 Dnr 2007/ Medborgarförslag Lennart Johansson har väckt medborgarförslag om vissa kollektivtrafikfrågor, bl.a. att Snurringen ska användas för trafik till Brantevik. Medborgarförslaget har remitterats till Skånetrafiken för yttrande. Medborgarförslag från Lennart Johansson Medborgarförslag från Lennart Johansson s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

9 Dnr 2007/ Medborgarförslag Tom Olsson har väckt medborgarförslag om policy för vindkraft en levande kommun? Tom Olsson presenterar medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Medborgarförslag från Tom Olsson s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

10 Dnr 2007/ Medborgarförslag John Görnebrand har väckt medborgarförslag om de förtroendevaldas kontaktuppgifter (adress, telefon, e-postadress m.m.) på kommunens hemsida. Medborgarförslaget har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. Medborgarförslag från John Görnebrand s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

11 Dnr 2007/ Försäljning av fastigheten Triangeln nr 13 i Simrishamn (Raabska gården) Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt där Simrishamns kommun försäljer fastigheten Triangeln nr 13 i Simrishamn till Håkan Mårtensson för en köpeskilling av 6 miljoner kronor. Av köpekontraktet framgår bl.a. att kommunen äger rätt att hyra den del av fastighetens byggnad, väster om portalen som idag nyttjas av Musikskolan/KPE t o m den 31 december Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till köpekontrakt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 279. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Förslag till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 80. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 175. Kommunstyrelsens beslut , 124. s beslut: Godkänna förslaget till köpekontrakt. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

12 Dnr 2005/ Försäljning av fastigheten Brantevik 36:84 (Branteviks södra skola) Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen enligt 127/2006 och 275/2006 lämnat fastigheten Brantevik 36:84 (Branteviks södra skola) till försäljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt varav framgår att Bruno Niklasson och Marie Anne Maxe, Stockholm, köper fastigheten till ett pris av kronor. Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till köpekontrakt. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Förslag till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 81. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 176. Kommunstyrelsens beslut , 125. Yrkanden Karl-Erik Olsson (s) yrkar avslag på en försäljning. Christer Akej (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Karl-Erik Olssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. forts.

13 forts. Dnr 2005/ Omröstning godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. Med 29 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 19 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande (1 ledamot är frånvarande utan tjänstgörande ersättare) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningbilaga 1. s beslut: Godkänna förslaget till köpekontrakt. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna. Reservationer Karl-Erik Olsson (s), Pia Ingvarsson (s), Christer Grankvist (s), Göran Thorén (s), Lisa Kvarnbäck (mp), Göran Persson (s), Kerstin Thorén (s), Gun Hammar (v), Anita Olsson (s), Maria Andersson (s), Kjell Lundbeck (s), Else-Beth Rolf (s), Siv Bildtsén (mp), Lennart Månsson (s), Solvig Borg (s), Rolf Hansson (s), och Eje Hellerstedt (v) reserverar sig mot beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

14 Dnr 2005/ Skollokalutredningen I Simrishamns kommun finns ett behov av att samla och förtäta de skollokaler som kommer att finnas kvar. Detta sker i viss utsträckning redan men måste ske planerat och målmedvetet. Med anledning av detta har en utredning gjorts Planering av skollokalbeståndet i Simrishamns kommun. Utredning Skollokalbeståndet i Simrishamns kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut , 34. Skrivelse från ungdomsrådet och personalen på Bénka-di Kommunstyrelsens utskotts beslut , 196. Kommunstyrelsens beslut , 136. s beslut: Godkänna skollokalutredningens förslag Skollokalbeståndet i Simrishamns kommun daterat Byskolorna bevaras och utvecklas som en viktig profil för kommunen och bedriver skolverksamhet till och med årskurs sex. Samordning och samverkan mellan skolorna inom respektive rektorsområden ska ske. Elever som idag har sin skolgång på Jonebergsskolan får slutföra sina studier där. Skolan överlämnas därefter till samhällsbyggnadsnämnden (sommaren 2009). Barn- och utbildningsnämndens centrala förvaltningslokaler ska inrymmas på någon av skolenheterna. Kultur Pedagogiska Enheten (KPE) får en i huvudsak samlad lokalisering vid Österlengymnasiet. forts.

15 forts. Dnr 2005/ Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utifrån av kommunfullmäktige fastställd investeringsplan för ombyggnad av skollokaler återkomma med förslag till ombyggnadsplan och prioriteringar. Uppdra åt kommunledningskontoret att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och i samråd med barn- och utbildningsnämnden utreda framtida lokalisering av Benka-Di. Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ungdomsrådet och personalen på Bénka-di

16 Dnr 2007/ Överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har begärt att få överföra under år 2006 ej utnyttjande investeringsmedel på kronor till år Som skäl anges att i avvaktan på beslut om skollokalutredningen har planerade verksamhetsanpassningar i lokalerna inte genomförts i den utsträckning som planerats. Kommunledningskontoret har redovisat inkomna ombudgeteringar av investeringsmedel mellan åren 2006 och Om barn- och utbildningsnämnden beviljas ökad investeringsram bedöms detta kunna finansieras genom minskning av kommunens likviditet. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 17, jämte barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 121. Kommunstyrelsens beslut , 95. s beslut: Godkänna ombudgetering av kronor i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för Finansiering sker genom minskning av kommunens likviditet. Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

17 Dnr 2007/ Överföring av investeringsmedel från 2006 till socialnämnden Socialnämnden har begärt att få överföra under år 2006 ej utnyttjade investeringsmedel på kronor, till år Som skäl anges att förvaltningen, med tanke på svårigheten att bedöma behovet av hjälpmedel, medvetet hållit ner på inventarieanskaffningen. Kommunledningskontoret har redovisat inkomna ombudgeteringar av investeringsmedel mellan åren 2006 och Om socialnämnden beviljas ökad investeringsram bedöms detta kunna finansieras genom minskning av kommunens likviditet. Socialnämndens beslut , 57, jämte socialförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 122. Kommunstyrelsens beslut , 96. s beslut: Godkänna ombudgetering av kronor i socialnämndens investeringsbudget för Finansiering sker genom minskning av kommunens likviditet. Socialnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

18 Dnr 2007/ Reglemente för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har gjort en översyn av kommunstyrelsens reglemente och redovisat ett förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förändringarna avser främst 5, personalpolitik (ändrat enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2006, 188), ett inledande avsnitt om kommunstyrelsens roll i förhållande till kommunfullmäktige och övriga nämnder, aktualisering av kommunstyrelsens uppgifter som en följd av ändrad lagstiftning m.m. samt klarläggande om närvarorätt i nämnderna för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsen tillstyrker att förslaget antas, dock med den ändringen att sista stycket i 17 ska strykas. Kommunledningskontorets skrivelse , jämte förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 91. Kommunstyrelsens beslut , 69. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 197. Kommunstyrelsens beslut , 137. Yrkande Ingela Bröndel (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg till 24: Till utskottet adjungeras en representant från vardera av de partier i kommunstyrelsen som ej har ledamot i utskottet, då övergripande strategiska frågor behandlas. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. forts.

19 forts. Dnr 2007/ Ordföranden ställer därefter proposition på Ingela Bröndels tilläggyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet. s beslut: Anta förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen, dock med den ändringen att sista stycket i 17 ska strykas. Reglementet gäller fr.o.m. den 1 juni Kommunstyrelsen Samtliga övriga nämnder Kommunledningskontoret

20 Dnr 2007/ Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av kultur- och fritidsnämndens reglemente och redovisat ett förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Förändringarna avser främst personalområdet. Även 2, 4:e punkten, har ändrats enligt följande: lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap uppehålls vad gäller behov av kultur- och fritidslokaler. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt de gjorda ändringarna. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 36, jämte förslag till ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 202. Kommunstyrelsens beslut , 142. s beslut: Anta reglementet för kultur- och fritidsnämnden att gälla fr.o.m. den 1 juni Kultur- och fritidsnämnden Samtliga övriga nämnder

21 Dnr 2007/ Begäran om igångsättningstillstånd va-verksamheten har bl a beslutat att för enskilda investeringsprojekt överstigande kronor ska tekniska nämnden inhämta igångsättningstillstånd av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har begärt kommunfullmäktiges igångsättningstillstånd för projektering, upphandling, genomförande av objekt inom landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning samt utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar. I 2007-års investeringsbudget har anslag tagits upp med 7,5 miljoner kronor för landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning och 3 miljoner kronor för utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar. Utbyggnadsobjekt år 2007 inom landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning Totalt berörs drygt 100 fastigheter av de objekt som ligger i den preliminära genomförandeplanen under år De objekt som här avses är enligt följande: Område A1 som avser Hammenhög, Södergårda, etapp västra och östra, har beräknats till 3,3 miljoner kronor. Område 3 Salarp/Blästorp har beräknats till 3,1 miljoner kronor. Område 15 Kivik Äsperöd, etapp 1 (etapp 2 utbyggs först under år 2008), har beräknats till 1,1 miljoner kronor. Utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar m m Totalt berörs drygt 35 fastigheter varav Komstad Stengravar omfattas av drygt 20 fastigheter. Kostnaden är beräknad till 3 miljoner kronor. forts.

22 forts. Dnr 2007/ Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 36, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 125. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 99. s beslut: beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för ovanstående projekt. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för va-verksamheten ökas med 10,5 miljoner kronor för i ärendet redovisade objekt inom Landsbygdens vatten. Finansiering ska ske genom anläggningsavgifter. Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

23 Dnr 2006/ Begäran om igångsättningstillstånd Etappgenomförande av upprustning Kiviks hamn Upprustningen av Kiviks hamn är indelad i fyra etapper varav tre av dem måste påbörjas omedelbart. Genomförandet kräver igångsättningstillstånd från kommunfullmäktige eftersom kostnaden beräknas överstiga 2 miljoner kronor ( kronor för etapperna 1-3). Samhällsbyggnadsnämnden har begärt kommunfullmäktiges igångsättningstillstånd för upprustning av Kiviks hamn, etapperna 1-3: 1. Upprustning/iordningställande av P-plats vid hamnkiosken, komplettering av trädplantering längs Tittutvägen och uppsättning av inkörningsskydd mellan Tittutvägen och gräsytan längs stranden fram till och med parkeringen vid badplatsen. 2. Omdragning och upprustning av vägen mellan södra delen av hamnen och återvinningsstationen. Iordningställande av fler bilplatser och bussparkering vid återvinningsstationen. 3. Omskyltning (skyltning med visning mot Hamn ersätts med skyltning mot Parkering Hamnen). Uppsättning av orienteringskarta vid pareringsplatsen. Den fjärde etappen (upprustning av själva hamnplanen och dess trafikreglering) är mer komplicerad och kan genomföras i ett senare skede. De föreslagna arbetena i etapp 1-3 kan genomföras oberoende av hur den slutliga trafiklösningen för hamnplanen skall se ut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 34, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 126. Kommunstyrelsens beslut , 100. forts.

24 forts. Dnr 2006/ s beslut: beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för ovanstående projekt. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

25 Dnr 2004/ Österlens Kommunala Renhållnings AB Kommunledningskontoret har tidigare redovisat ansvarsfördelningen mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) och Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) efter samgående den 1 januari Kommunledningskontoret har på arbetsutskottets uppdrag enligt 254/2004 redovisat förutsättningarna för en eventuell överföring av ÖKRAB:s verksamhet till Tomelilla resp Simrishamns kommuner. Kommunledningskontoret har konstaterat att en djupare analys krävs för att närmare redovisa konkret förslag och belysa ekonomiska och personella konsekvenser vid en överföring av ÖKRAB:s verksamhet till Simrishamns resp Tomelilla kommuner. Av särskild vikt är då att se på möjligheterna till samordning med det planerade gemensamma samarbetet inom va-området. Tekniska förvaltningen i Simrishamn har tillsammans med Team Samhällsbyggnad i Tomelilla studerat förutsättningarna för att avveckla ÖKRAB och överföra renhållningsansvaret till kommunerna i förvaltningsform. Kommunledningskontoret har på arbetsutskottets uppdrag enligt 214/2005 bl a redovisat kontakter med entreprenören (Ragn-Sells AB) om att överföra entreprenadavtalet från ÖKRAB (huvudman) till kommunen, vilket inte skulle innebära något hinder från entreprenörens sida. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen tar kontakt med SYSAV i syfte att bolaget tar över den administrativa verksamheten. SYSAV har redan arbetsgivaransvaret för den personal som arbetar med verksamheten och hyr ut lokaler och inventarier. Bolaget har också övertagit ansvaret för återvinning, behandling och slutlig deponering av avfall samt anläggningar för denna verksamhet. Kommundirektören har därefter fått i uppdrag att i samråd med Tomelilla kommun redovisa förslag om att Österlens Kommunala Renhållnings AB:s verksamhet överföres till annan instans (Kf 91/2006). forts.

26 forts. Dnr 2004/ Kommunledningskontoret har bl.a. redovisat förslag om den politiska styrningen och den löpande verksamheten. Kommundirektören har därefter fått i uppdrag att i samråd med Tomelilla kommun redovisa förslag om att Österlens Kommunala Renhållnings AB:s verksamhet överföres till annan instans (Kf 91/2006). Kommunledningskontoret har bl.a. redovisat förslag om den politiska styrningen och den löpande verksamheten. Kommundirektören har på arbetsutskottets uppdrag enligt 485/2006 diskuterat ärendet med Tomelilla kommun och lämnat förslag till åtgärder för avveckling av ÖKRAB och bildande av en gemensam nämnd. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning har redovisat förslag om en sådan avveckling av ÖKRAB att verksamheten överförs till en gemensam nämnd, Österlens renhållningsnämnd. Kommundirektören har på utskottets uppdrag informerat berörd personal om den föreslagna förändringen. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att fatta beslut om en sådan avveckling av ÖKRAB att verksamheten överförs till en gemensam nämnd, Österlens renhållningsnämnd. har vid sammanträde den 26 mars 2007, 34, återremitterat ärendet för ytterligare beredning. Kommunledningskontoret har därefter på nytt föreslagit att en avveckling av ÖKRAB skjuts upp tills vidare i avvaktan på att SITA-målet har avgjorts, och att ÖKRAB och dess styrelsearbete anpassas till den nuvarande verksamheten i bolaget (d.v.s. minimeras) enligt kommunledningskontorets yttrande : Kommunledningskontoret har även redovisat förslag om ändring av ÖKRAB:s bolagsordning som en följd av förslaget. Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag. forts.

27 forts. Dnr 2004/ Kommunledningskontorets redovisning och reviderat Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 254. Kommunledningskontorets skrivelse Analys av ÖKRAB upprättad av Bertil Hanson Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 456. Kommunstyrelsens beslut , 218. Tekniska förvaltningens skrivelse , jämte utredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 214. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 307. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 354. s beslut , 91. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 485. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 62. Kommunstyrelsens beslut , 58. s beslut , 34. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 143. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 198. Förslag till ändring av ÖKRAB:s bolagsordning. Kommunstyrelsens beslut , 138. Yrkanden Christer Vigren (öp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med den ändringen att punkt 4 (ÖKRAB anlitar SYSAV för arbetsledande tjänster.) utgår. Siv Bildtsén (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Christer Vigrens ändringsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. forts.

28 forts. Dnr 2004/ Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Siv Bildtséns avslagsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. s beslut under förutsättning av att Tomelilla kommun fattar ett likalydande beslut: ÖKRAB:s styrelse minskas till fyra ledamöter och fyra ersättare, två ledamöter och två ersättare från vardera Simrishamns respektive Tomelilla kommun. Ersättarna har endast närvarorätt då de tjänstgör vid förfall för ledamot. Ordförande utses av Simrishamns kommun och vice ordförande av Tomelilla kommun. Vid val av styrelse eftersträvas ett personsamband så att styrelsen består av kommunstyrelserepresentanter. En översyn görs av styrelsens arvoden med målsättningen att styrelseuppdraget kan innefattas i arvoderingen av kommunstyrelseuppdraget. ÖKRAB anlitar SYSAV för arbetsledande tjänster. ÖKRAB upphandlar redovisningstjänster. Frågan om avveckling av ÖKRAB tas på nytt upp till övervägande när SITAmålet avgjorts. Godkänna förslaget till ändring av bolagsordningen för Österlens Kommunala Renhållnings AB. Tomelilla kommun Österlens Kommunala Renhållnings AB Kommunledningskontoret

29 Dnr 2007/ Årsredovisning 2006 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Föreligger årsredovisning 2006 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. verksamheten i sammandrag, resultaträkning, balansräkning samt finansieringsanalys. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds revisorer med biträde av Öhrlings PricewaterhouseCoopers har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker förbundets årsredovisning samt att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år Årsredovisning 2006 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Revisionsberättelse för år Kommunstyrelsens utskotts beslut , 178. Kommunstyrelsens beslut , 127. s beslut: i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds direktion för verksamhetsåret Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuner

30 Dnr 2007/ Bokslut och verksamhetsberättelse för år AV Media Skåne Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006 samt revisionsberättelsen till medlemskommunerna med hemställan om att kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Kommunförbundet AV Media Skånes skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 199. Kommunstyrelsens beslut , 139. s beslut: i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för AV Media Skånes direktion för verksamhetsåret Kommunförbundet AV Media Skåne

31 Dnr 2007/ Motion om närvarorätt för ersättarna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) har i en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2007 föreslagit närvarorätt för ersättarna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb). Motionärerna anser att ärendegenomgången är summarisk inför beslut i kommunstyrelsen, och att de partier som inte har ordinarie ledamöter i KsUb får begränsad information i frågor som senare blir beslutsärenden. Kommunledningskontoret har redovisat kommunallagens regler vad gäller bl.a. allmänt om utskott i nämnder, ersättares närvarorätt, kommunstyrelsens och KsUb:s uppdrag och arbetsformer m.m. Kommunledningskontoret anser att de informationsbrister som motionärerna påtalar enklast kan lösas av kommunstyrelsen själv genom att överväga något ändrade arbetsformer, så att ett förtroendefullt informationsutbyte sker mellan kommunstyrelsen och dess utskott. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till vad kommunledningskontoret framfört i sitt yttrande. Motion från Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 123. Kommunstyrelsens beslut , 97. Yrkande Ingela Bröndel (kd) yrkar bifall till motionen. forts.

32 forts. Dnr 2007/ Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ingela Bröndels yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Ingela Bröndels yrkande. Med 38 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 10 Nej-röster för Ingela Bröndels yrkande (1 ledamot är frånvarande utan tjänstgörande ersättare) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1. s beslut: Den av Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) väckta motionen avslås med hänvisning till vad kommunledningskontoret framfört i sitt yttrande. Reservationer Birgitta Larsson (fp), Lisa Kvarnbäck (mp), Ingela Bröndel (kd), Gun Hammar (v), Jarl Kemnefeldt, Siv Bildtsén (mp),michael Kjellgren (kd), Bertil Rudberg (fp) och Eje Hellerstedt (v) reserverar sig mot beslutet. Ingela Bröndel (kd) Bertil Rudberg (fp)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00. 2008-02-25 1 (54) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50, 19.00-20.15, 20.35-21.35, 21.45-22.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70) 2007-03-07 1 (70) Plats och tid Rådhuset, kl 13.00-15.30, 17.00-18.40, 18.50-19.50 (studieresa kl 08.30-12.00) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning 2007-03-14 1 (44) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-12.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15 1 1 Plats och tid Rådhuset,, kl 13.00-15.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07-

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07- 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset, kl 18.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 14 april 2010, kl 08.00-12.30

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer