SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum (68) Österlengymnasiet, kl ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22."

Transkript

1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar Nilsson, administrativ ledare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Göran Thorén (s) och Ingela Bröndel (kd) Kommunledningskontoret den 8 juni 2007, kl Sekreterare Ordförande Justerande Paragrafer Einar Nilsson Anders Johnsson (m) Göran Thorén (s) Ingela Bröndel (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Beslutande: Karl-Erik Olsson (s) Christer Akej (m) Pia Ingvarsson (s) Carl-Göran Svensson (c) Stefan Lamme (m) Christer Grankvist (s) Göran Skoglund (öp), tjänstgör för Nils-Åke Borg (öp) Anders Johnsson (m), ordförande Anne-Li Roshagen (sjvp) Birgitta Larsson (fp), tjänstgör för Staffan Ivarsson (fp) Göran Thorén (s) Margareta Nilsson (c) Karin Fellström-Arnoldsson (m), tjänstgör för Mats Hagelin (m) Lisa Kvarnbäck (mp), tjänstgör för Gustav Mandelmann (mp) Göran Persson (s) Ingela Bröndel (kd) Mats Thuresson (sd) Edvard Diab (m), tjänstgör för Annika Månsson (m) Stig Söderberg (öp) Kerstin Thorén (s) Gun Hammar (v) Mats Carlsson (c) Matts Karlsson (m) Anita Olsson (s) Egon Carlsson (sjvp) Ulla Nilsson (m) Jarl Kemnefeldt Maria Andersson (s) Gert Andersson (c) Kjell Lundbeck (s) Monica Jägholt-Gripp (m) Christer Vigren (öp), 48-76, Gunilla Aastrup Persson (öp), tjänstgör för Christer Vigren (öp) 77 Else-Beth Rolf (s) Siv Bildtsén (mp) Håkan Rosenkvist (m) Michael Kjellgren (kd) Lennart Månsson (s) Madli-Ann Pohla (m) Håkan Erlandsson (c) Solvig Borg (s), tjänstgör för Susanne Ringskog Vagnhammar (s) Bengt Wieslander (sjvp)

3 Mats Petri (m) Bertil Rudberg (fp) Rolf Hansson (s) Eje Hellerstedt (v) Karin Pedersen (öp) Per-Eric Persson (m), tjänstgör för Jan-Erik Månsson (m) Nils-Inge Nilsson (c) Ersättare: Ingrid Popovics (m), kl , Elsie Skoog (kd) Anders Åkerberg (s) Margareta Krafft (mp) Sven Carlsson (sjvp) Gunilla Aastrup Persson (öp)

4 Dnr 2007/ s frågestund har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde har följande skriftliga fråga inkommit: 1. Lisa Kvarnbäck (mp) Med anledning av planerna på att starta gruvbrytning av alunskiffer på Österlen önskar jag få svar på var ärendet nu befinner sig och när ärendet når kommunen och hur det då kommer att behandlas? Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Christer Akej (m) som besvarar frågan Under kommunfullmäktiges sammanträde framför Christer Grankvist (s) muntligen fråga om Tomelilla kommuns uppsägning av samverkansavtalet med Simrishamns kommun om vuxenutbildning (Nämnden för vuxnas lärande på Österlen). beslutar att frågan får ställas och besvaras vid dagens sammanträde. Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Christer Akej (m) som besvarar frågan sedan övriga ärenden på dagordningen behandlats.

5 Dnr 2007/ Uttalande mot planerad gruvdrift på Österlen Carl-Göran Svensson (c) föreslår att kommunfullmäktige som extraärende tar upp frågan om ett gemensamt uttalande mot den planerade gruvbrytningen av alunskiffer på Österlen. Ordföranden konstaterar efter ställda propositioner att kommunfullmäktige är enigt om att ta upp ärendet till behandling. s beslut på förslag av Christer Akej (m): är enigt om att uttala sin oro över planerna på undersökning för gruvbrytning av alunskiffer på Österlen, en gruvbrytning som inte är lämplig att bedriva på Österlen. uppmanar kommunstyrelsen att i skrivelse till Bergmästaren även framföra kommunfullmäktiges uttalande. Kommunstyrelsen

6 Dnr 2007/ Medborgarförslag Christian Wollin har väckt medborgarförslag om åtgärder mot klotter och skadegörelse. Christian Wollin har i skrivelse kompletterat medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsförvaltningen för yttrande. Medborgarförslag från Christian Wollin Skrivelse från Christian Wollin s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

7 Dnr 2007/ Medborgarförslag Bo Bistedt har för aktionsgruppen Raketens bevarande väckt medborgarförslag om att upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut att riva konstnärinnan Karin Norelius skulptur Raketen vid Simrisvägen i Simrishamn. Vigo Jurgård från aktionsgruppen presenterar medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Medborgarförslag från Bo Bistedt s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

8 Dnr 2007/ Medborgarförslag Lennart Johansson har väckt medborgarförslag om vissa kollektivtrafikfrågor, bl.a. att Snurringen ska användas för trafik till Brantevik. Medborgarförslaget har remitterats till Skånetrafiken för yttrande. Medborgarförslag från Lennart Johansson Medborgarförslag från Lennart Johansson s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

9 Dnr 2007/ Medborgarförslag Tom Olsson har väckt medborgarförslag om policy för vindkraft en levande kommun? Tom Olsson presenterar medborgarförslaget. Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Medborgarförslag från Tom Olsson s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

10 Dnr 2007/ Medborgarförslag John Görnebrand har väckt medborgarförslag om de förtroendevaldas kontaktuppgifter (adress, telefon, e-postadress m.m.) på kommunens hemsida. Medborgarförslaget har remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. Medborgarförslag från John Görnebrand s beslut: Medborgarförslagets remissförfarande godkännes.

11 Dnr 2007/ Försäljning av fastigheten Triangeln nr 13 i Simrishamn (Raabska gården) Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt där Simrishamns kommun försäljer fastigheten Triangeln nr 13 i Simrishamn till Håkan Mårtensson för en köpeskilling av 6 miljoner kronor. Av köpekontraktet framgår bl.a. att kommunen äger rätt att hyra den del av fastighetens byggnad, väster om portalen som idag nyttjas av Musikskolan/KPE t o m den 31 december Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till köpekontrakt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 279. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Förslag till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 80. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 175. Kommunstyrelsens beslut , 124. s beslut: Godkänna förslaget till köpekontrakt. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

12 Dnr 2005/ Försäljning av fastigheten Brantevik 36:84 (Branteviks södra skola) Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen enligt 127/2006 och 275/2006 lämnat fastigheten Brantevik 36:84 (Branteviks södra skola) till försäljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt varav framgår att Bruno Niklasson och Marie Anne Maxe, Stockholm, köper fastigheten till ett pris av kronor. Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till köpekontrakt. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Förslag till köpekontrakt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 81. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 176. Kommunstyrelsens beslut , 125. Yrkanden Karl-Erik Olsson (s) yrkar avslag på en försäljning. Christer Akej (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Karl-Erik Olssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. forts.

13 forts. Dnr 2005/ Omröstning godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Karl-Erik Olssons yrkande. Med 29 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 19 Nej-röster för Karl-Erik Olssons yrkande (1 ledamot är frånvarande utan tjänstgörande ersättare) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningbilaga 1. s beslut: Godkänna förslaget till köpekontrakt. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna. Reservationer Karl-Erik Olsson (s), Pia Ingvarsson (s), Christer Grankvist (s), Göran Thorén (s), Lisa Kvarnbäck (mp), Göran Persson (s), Kerstin Thorén (s), Gun Hammar (v), Anita Olsson (s), Maria Andersson (s), Kjell Lundbeck (s), Else-Beth Rolf (s), Siv Bildtsén (mp), Lennart Månsson (s), Solvig Borg (s), Rolf Hansson (s), och Eje Hellerstedt (v) reserverar sig mot beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

14 Dnr 2005/ Skollokalutredningen I Simrishamns kommun finns ett behov av att samla och förtäta de skollokaler som kommer att finnas kvar. Detta sker i viss utsträckning redan men måste ske planerat och målmedvetet. Med anledning av detta har en utredning gjorts Planering av skollokalbeståndet i Simrishamns kommun. Utredning Skollokalbeståndet i Simrishamns kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut , 34. Skrivelse från ungdomsrådet och personalen på Bénka-di Kommunstyrelsens utskotts beslut , 196. Kommunstyrelsens beslut , 136. s beslut: Godkänna skollokalutredningens förslag Skollokalbeståndet i Simrishamns kommun daterat Byskolorna bevaras och utvecklas som en viktig profil för kommunen och bedriver skolverksamhet till och med årskurs sex. Samordning och samverkan mellan skolorna inom respektive rektorsområden ska ske. Elever som idag har sin skolgång på Jonebergsskolan får slutföra sina studier där. Skolan överlämnas därefter till samhällsbyggnadsnämnden (sommaren 2009). Barn- och utbildningsnämndens centrala förvaltningslokaler ska inrymmas på någon av skolenheterna. Kultur Pedagogiska Enheten (KPE) får en i huvudsak samlad lokalisering vid Österlengymnasiet. forts.

15 forts. Dnr 2005/ Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utifrån av kommunfullmäktige fastställd investeringsplan för ombyggnad av skollokaler återkomma med förslag till ombyggnadsplan och prioriteringar. Uppdra åt kommunledningskontoret att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och i samråd med barn- och utbildningsnämnden utreda framtida lokalisering av Benka-Di. Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ungdomsrådet och personalen på Bénka-di

16 Dnr 2007/ Överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har begärt att få överföra under år 2006 ej utnyttjande investeringsmedel på kronor till år Som skäl anges att i avvaktan på beslut om skollokalutredningen har planerade verksamhetsanpassningar i lokalerna inte genomförts i den utsträckning som planerats. Kommunledningskontoret har redovisat inkomna ombudgeteringar av investeringsmedel mellan åren 2006 och Om barn- och utbildningsnämnden beviljas ökad investeringsram bedöms detta kunna finansieras genom minskning av kommunens likviditet. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 17, jämte barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 121. Kommunstyrelsens beslut , 95. s beslut: Godkänna ombudgetering av kronor i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för Finansiering sker genom minskning av kommunens likviditet. Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

17 Dnr 2007/ Överföring av investeringsmedel från 2006 till socialnämnden Socialnämnden har begärt att få överföra under år 2006 ej utnyttjade investeringsmedel på kronor, till år Som skäl anges att förvaltningen, med tanke på svårigheten att bedöma behovet av hjälpmedel, medvetet hållit ner på inventarieanskaffningen. Kommunledningskontoret har redovisat inkomna ombudgeteringar av investeringsmedel mellan åren 2006 och Om socialnämnden beviljas ökad investeringsram bedöms detta kunna finansieras genom minskning av kommunens likviditet. Socialnämndens beslut , 57, jämte socialförvaltningens skrivelse. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 122. Kommunstyrelsens beslut , 96. s beslut: Godkänna ombudgetering av kronor i socialnämndens investeringsbudget för Finansiering sker genom minskning av kommunens likviditet. Socialnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

18 Dnr 2007/ Reglemente för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har gjort en översyn av kommunstyrelsens reglemente och redovisat ett förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förändringarna avser främst 5, personalpolitik (ändrat enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2006, 188), ett inledande avsnitt om kommunstyrelsens roll i förhållande till kommunfullmäktige och övriga nämnder, aktualisering av kommunstyrelsens uppgifter som en följd av ändrad lagstiftning m.m. samt klarläggande om närvarorätt i nämnderna för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsen tillstyrker att förslaget antas, dock med den ändringen att sista stycket i 17 ska strykas. Kommunledningskontorets skrivelse , jämte förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 91. Kommunstyrelsens beslut , 69. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 197. Kommunstyrelsens beslut , 137. Yrkande Ingela Bröndel (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg till 24: Till utskottet adjungeras en representant från vardera av de partier i kommunstyrelsen som ej har ledamot i utskottet, då övergripande strategiska frågor behandlas. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. forts.

19 forts. Dnr 2007/ Ordföranden ställer därefter proposition på Ingela Bröndels tilläggyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet. s beslut: Anta förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen, dock med den ändringen att sista stycket i 17 ska strykas. Reglementet gäller fr.o.m. den 1 juni Kommunstyrelsen Samtliga övriga nämnder Kommunledningskontoret

20 Dnr 2007/ Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av kultur- och fritidsnämndens reglemente och redovisat ett förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Förändringarna avser främst personalområdet. Även 2, 4:e punkten, har ändrats enligt följande: lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap uppehålls vad gäller behov av kultur- och fritidslokaler. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt de gjorda ändringarna. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 36, jämte förslag till ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 202. Kommunstyrelsens beslut , 142. s beslut: Anta reglementet för kultur- och fritidsnämnden att gälla fr.o.m. den 1 juni Kultur- och fritidsnämnden Samtliga övriga nämnder

21 Dnr 2007/ Begäran om igångsättningstillstånd va-verksamheten har bl a beslutat att för enskilda investeringsprojekt överstigande kronor ska tekniska nämnden inhämta igångsättningstillstånd av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har begärt kommunfullmäktiges igångsättningstillstånd för projektering, upphandling, genomförande av objekt inom landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning samt utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar. I 2007-års investeringsbudget har anslag tagits upp med 7,5 miljoner kronor för landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning och 3 miljoner kronor för utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar. Utbyggnadsobjekt år 2007 inom landsbygdens vatten- och avloppsförsörjning Totalt berörs drygt 100 fastigheter av de objekt som ligger i den preliminära genomförandeplanen under år De objekt som här avses är enligt följande: Område A1 som avser Hammenhög, Södergårda, etapp västra och östra, har beräknats till 3,3 miljoner kronor. Område 3 Salarp/Blästorp har beräknats till 3,1 miljoner kronor. Område 15 Kivik Äsperöd, etapp 1 (etapp 2 utbyggs först under år 2008), har beräknats till 1,1 miljoner kronor. Utbyggnad av vatten och avlopp för Komstad Stengravar m m Totalt berörs drygt 35 fastigheter varav Komstad Stengravar omfattas av drygt 20 fastigheter. Kostnaden är beräknad till 3 miljoner kronor. forts.

22 forts. Dnr 2007/ Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 36, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 125. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 99. s beslut: beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för ovanstående projekt. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för va-verksamheten ökas med 10,5 miljoner kronor för i ärendet redovisade objekt inom Landsbygdens vatten. Finansiering ska ske genom anläggningsavgifter. Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

23 Dnr 2006/ Begäran om igångsättningstillstånd Etappgenomförande av upprustning Kiviks hamn Upprustningen av Kiviks hamn är indelad i fyra etapper varav tre av dem måste påbörjas omedelbart. Genomförandet kräver igångsättningstillstånd från kommunfullmäktige eftersom kostnaden beräknas överstiga 2 miljoner kronor ( kronor för etapperna 1-3). Samhällsbyggnadsnämnden har begärt kommunfullmäktiges igångsättningstillstånd för upprustning av Kiviks hamn, etapperna 1-3: 1. Upprustning/iordningställande av P-plats vid hamnkiosken, komplettering av trädplantering längs Tittutvägen och uppsättning av inkörningsskydd mellan Tittutvägen och gräsytan längs stranden fram till och med parkeringen vid badplatsen. 2. Omdragning och upprustning av vägen mellan södra delen av hamnen och återvinningsstationen. Iordningställande av fler bilplatser och bussparkering vid återvinningsstationen. 3. Omskyltning (skyltning med visning mot Hamn ersätts med skyltning mot Parkering Hamnen). Uppsättning av orienteringskarta vid pareringsplatsen. Den fjärde etappen (upprustning av själva hamnplanen och dess trafikreglering) är mer komplicerad och kan genomföras i ett senare skede. De föreslagna arbetena i etapp 1-3 kan genomföras oberoende av hur den slutliga trafiklösningen för hamnplanen skall se ut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 34, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 126. Kommunstyrelsens beslut , 100. forts.

24 forts. Dnr 2006/ s beslut: beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för ovanstående projekt. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (Peter Andersson)

25 Dnr 2004/ Österlens Kommunala Renhållnings AB Kommunledningskontoret har tidigare redovisat ansvarsfördelningen mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) och Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) efter samgående den 1 januari Kommunledningskontoret har på arbetsutskottets uppdrag enligt 254/2004 redovisat förutsättningarna för en eventuell överföring av ÖKRAB:s verksamhet till Tomelilla resp Simrishamns kommuner. Kommunledningskontoret har konstaterat att en djupare analys krävs för att närmare redovisa konkret förslag och belysa ekonomiska och personella konsekvenser vid en överföring av ÖKRAB:s verksamhet till Simrishamns resp Tomelilla kommuner. Av särskild vikt är då att se på möjligheterna till samordning med det planerade gemensamma samarbetet inom va-området. Tekniska förvaltningen i Simrishamn har tillsammans med Team Samhällsbyggnad i Tomelilla studerat förutsättningarna för att avveckla ÖKRAB och överföra renhållningsansvaret till kommunerna i förvaltningsform. Kommunledningskontoret har på arbetsutskottets uppdrag enligt 214/2005 bl a redovisat kontakter med entreprenören (Ragn-Sells AB) om att överföra entreprenadavtalet från ÖKRAB (huvudman) till kommunen, vilket inte skulle innebära något hinder från entreprenörens sida. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen tar kontakt med SYSAV i syfte att bolaget tar över den administrativa verksamheten. SYSAV har redan arbetsgivaransvaret för den personal som arbetar med verksamheten och hyr ut lokaler och inventarier. Bolaget har också övertagit ansvaret för återvinning, behandling och slutlig deponering av avfall samt anläggningar för denna verksamhet. Kommundirektören har därefter fått i uppdrag att i samråd med Tomelilla kommun redovisa förslag om att Österlens Kommunala Renhållnings AB:s verksamhet överföres till annan instans (Kf 91/2006). forts.

26 forts. Dnr 2004/ Kommunledningskontoret har bl.a. redovisat förslag om den politiska styrningen och den löpande verksamheten. Kommundirektören har därefter fått i uppdrag att i samråd med Tomelilla kommun redovisa förslag om att Österlens Kommunala Renhållnings AB:s verksamhet överföres till annan instans (Kf 91/2006). Kommunledningskontoret har bl.a. redovisat förslag om den politiska styrningen och den löpande verksamheten. Kommundirektören har på arbetsutskottets uppdrag enligt 485/2006 diskuterat ärendet med Tomelilla kommun och lämnat förslag till åtgärder för avveckling av ÖKRAB och bildande av en gemensam nämnd. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning har redovisat förslag om en sådan avveckling av ÖKRAB att verksamheten överförs till en gemensam nämnd, Österlens renhållningsnämnd. Kommundirektören har på utskottets uppdrag informerat berörd personal om den föreslagna förändringen. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att fatta beslut om en sådan avveckling av ÖKRAB att verksamheten överförs till en gemensam nämnd, Österlens renhållningsnämnd. har vid sammanträde den 26 mars 2007, 34, återremitterat ärendet för ytterligare beredning. Kommunledningskontoret har därefter på nytt föreslagit att en avveckling av ÖKRAB skjuts upp tills vidare i avvaktan på att SITA-målet har avgjorts, och att ÖKRAB och dess styrelsearbete anpassas till den nuvarande verksamheten i bolaget (d.v.s. minimeras) enligt kommunledningskontorets yttrande : Kommunledningskontoret har även redovisat förslag om ändring av ÖKRAB:s bolagsordning som en följd av förslaget. Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag. forts.

27 forts. Dnr 2004/ Kommunledningskontorets redovisning och reviderat Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 254. Kommunledningskontorets skrivelse Analys av ÖKRAB upprättad av Bertil Hanson Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 456. Kommunstyrelsens beslut , 218. Tekniska förvaltningens skrivelse , jämte utredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 214. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 307. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 354. s beslut , 91. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 485. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 62. Kommunstyrelsens beslut , 58. s beslut , 34. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 143. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 198. Förslag till ändring av ÖKRAB:s bolagsordning. Kommunstyrelsens beslut , 138. Yrkanden Christer Vigren (öp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med den ändringen att punkt 4 (ÖKRAB anlitar SYSAV för arbetsledande tjänster.) utgår. Siv Bildtsén (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Christer Vigrens ändringsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. forts.

28 forts. Dnr 2004/ Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Siv Bildtséns avslagsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. s beslut under förutsättning av att Tomelilla kommun fattar ett likalydande beslut: ÖKRAB:s styrelse minskas till fyra ledamöter och fyra ersättare, två ledamöter och två ersättare från vardera Simrishamns respektive Tomelilla kommun. Ersättarna har endast närvarorätt då de tjänstgör vid förfall för ledamot. Ordförande utses av Simrishamns kommun och vice ordförande av Tomelilla kommun. Vid val av styrelse eftersträvas ett personsamband så att styrelsen består av kommunstyrelserepresentanter. En översyn görs av styrelsens arvoden med målsättningen att styrelseuppdraget kan innefattas i arvoderingen av kommunstyrelseuppdraget. ÖKRAB anlitar SYSAV för arbetsledande tjänster. ÖKRAB upphandlar redovisningstjänster. Frågan om avveckling av ÖKRAB tas på nytt upp till övervägande när SITAmålet avgjorts. Godkänna förslaget till ändring av bolagsordningen för Österlens Kommunala Renhållnings AB. Tomelilla kommun Österlens Kommunala Renhållnings AB Kommunledningskontoret

29 Dnr 2007/ Årsredovisning 2006 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Föreligger årsredovisning 2006 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. verksamheten i sammandrag, resultaträkning, balansräkning samt finansieringsanalys. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds revisorer med biträde av Öhrlings PricewaterhouseCoopers har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker förbundets årsredovisning samt att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år Årsredovisning 2006 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Revisionsberättelse för år Kommunstyrelsens utskotts beslut , 178. Kommunstyrelsens beslut , 127. s beslut: i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds direktion för verksamhetsåret Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuner

30 Dnr 2007/ Bokslut och verksamhetsberättelse för år AV Media Skåne Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006 samt revisionsberättelsen till medlemskommunerna med hemställan om att kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Kommunförbundet AV Media Skånes skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 199. Kommunstyrelsens beslut , 139. s beslut: i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för AV Media Skånes direktion för verksamhetsåret Kommunförbundet AV Media Skåne

31 Dnr 2007/ Motion om närvarorätt för ersättarna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) har i en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2007 föreslagit närvarorätt för ersättarna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb). Motionärerna anser att ärendegenomgången är summarisk inför beslut i kommunstyrelsen, och att de partier som inte har ordinarie ledamöter i KsUb får begränsad information i frågor som senare blir beslutsärenden. Kommunledningskontoret har redovisat kommunallagens regler vad gäller bl.a. allmänt om utskott i nämnder, ersättares närvarorätt, kommunstyrelsens och KsUb:s uppdrag och arbetsformer m.m. Kommunledningskontoret anser att de informationsbrister som motionärerna påtalar enklast kan lösas av kommunstyrelsen själv genom att överväga något ändrade arbetsformer, så att ett förtroendefullt informationsutbyte sker mellan kommunstyrelsen och dess utskott. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till vad kommunledningskontoret framfört i sitt yttrande. Motion från Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 123. Kommunstyrelsens beslut , 97. Yrkande Ingela Bröndel (kd) yrkar bifall till motionen. forts.

32 forts. Dnr 2007/ Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ingela Bröndels yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Ingela Bröndels yrkande. Med 38 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 10 Nej-röster för Ingela Bröndels yrkande (1 ledamot är frånvarande utan tjänstgörande ersättare) beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1. s beslut: Den av Ingela Bröndel (kd) och Bertil Rudberg (fp) väckta motionen avslås med hänvisning till vad kommunledningskontoret framfört i sitt yttrande. Reservationer Birgitta Larsson (fp), Lisa Kvarnbäck (mp), Ingela Bröndel (kd), Gun Hammar (v), Jarl Kemnefeldt, Siv Bildtsén (mp),michael Kjellgren (kd), Bertil Rudberg (fp) och Eje Hellerstedt (v) reserverar sig mot beslutet. Ingela Bröndel (kd) Bertil Rudberg (fp)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-01-26 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 12 september 2007, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21 SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00. 2008-02-25 1 (54) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50, 19.00-20.15, 20.35-21.35, 21.45-22.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2008-06-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 september 2010, kl 08.30

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 12 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2010-12-20 1 (44) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2-3

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 2007-01-29 1(30) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-18.45, 18.55-19.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar Nilsson, administrativ

Läs mer

Rådhuset i Simrishamn, kl 13.00-13.45, 14.15-14.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset i Simrishamn, kl 13.00-13.45, 14.15-14.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 2007-08-08 1 (32) Plats och tid Rådhuset i Simrishamn, kl 13.00-13.45, 14.15-14.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 2 maj 2007, kl Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 2 maj 2007, kl Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 2 maj 2007,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tisdagen den 20 maj och fredagen den 23

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 23 februari 2010, kl 08.30

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-03-07 1 (12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 18.00 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Lars Ragnarsson (m) Staffan Olzon (fp) Lennart Månsson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00 21.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf 75-83,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2011-08-29 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-21.10, 21.30-23.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-13 1 (13) Plats och tid Grand, Simrishamn, kl 17.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Håkan Rosenkvist (m), tjänstgör för Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c)

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 1 (16) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-10-22 1 (22) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-06-10 1 (58) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 2009-11-26 1(15) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-18.50 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson (M)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-08-16 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Anders Åkerberg (s) Övriga närvarande Staffan Tellman,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer