Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)"

Transkript

1 TILLGÅNGAR OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet 1190 Förbättringskostnad annans fastighet FÖFA 10 års avskrivning Pågående förbättringskost annans fastighet Utrangering förbättringskostnad annans fastighet 1191 Förbättringsutg årets anskaffning 1192 Förbättringsutgift annans fastighet egen regi Byggnadsinventarier 1193 Byggnadsinventarier Utrangerade byggnadsinventarier Återföring ackumulerade avskrivningar, byggnadsinvent 1194 Byggnadsinventareier årets anskaffning 1195 Byggnadsinventarier egen regi 1199 Ack avskrivningar, byggnadsinventarier Utrangering avskrivning förbättringsk annans fastighet 48 Sida 1

2 121 Arbetsmaskiner 5 års avskrivning. Anläggningstyp MASK. Avskrivningstyp MA Arbetsmaskiner Utangerade arbetsmaskiner 1211 Maskiner och andra tekniska anläggningar året ansk 1212 Maskiner och andra tek anläggningar, årets utgifter egen utvecklade Omförs från konto 4999 till AR via särskild blankett. Blankett skickas till ekonomiavdelningen för ombokning. (I gamla Övriga personförskott) 1219 Ackumulerade avskrivningar, maskiner Återföring ackumulerade avskrivningar, maskiner Avskr utrangerade MASK 122 Datorer och kringutrustning 3 års avskrivning. Anläggningstyp DATO, XDAT och HEMD. Avskrivningstyp är DA Datorer och kringutrustning Utrangerade datorer 1223 Datorer och kringutrustning årets anskaffningsutgifter 1224 Datorer och kringutrustning årets utgifter egen utveckling Omförs från konto 4999 till AR via särskild blankett. Blankett skickas till ekonomiavdelningen för ombokning. (I gamla Övriga forskningsmedel, passivt)) 1229 Ack avskrivningar, datorer och kringutrustning Avskr utrangerade datorer 123 Immateriella anläggningstillgångar 1230 Immateriella anläggningstillgångar Utrangerade immateriella AT 1231 Immateriella anläggningstillgångar årets anskaffningsutgifter 1232 Immateriella AT egen utveckling årets anskaffn Ack avskrivningar, immateriella AT Återföring ackumulerade avskrivningar, immateriella AT Avskrivning utrangerade immateriella AT 48 Sida 2

3 124 Bilar och andra transportmedel Fartyg 10 års avskrivning övriga 5 års avskrivning. Samtliga bilar och transportmedel redovisas här. AT typer, BITR, XBIT, ÖVTR, XÖVT, FART 1240 Bilar, lastbilar och bussar Utrangerade bilar mm 1241 Bilar och andra transportmedel årets anskaffningsutgifter 1242 Bilar och andra transp egen utveckling årets anksaff 1243 Fartyg eller skepp Utrangerade Fartyg skepp 1244 Fartyg och skepp årets anskaffningstugifter 10 års avskrivning. På grund av annan avskrivningstid läggs de ej ihop med Bilar och övriga transportmedel 1245 Fartyg och skepp egen utveckling årets anskaff 1248 Ack avskrivningar, fartyg eller skepp Återföring ackumulerade avskrivningar, fartyg eller skepp Avskr utrangerade fartyg skepp 1249 Ack avskrivningar, bilar och transportmedel Återföring ackumulerade avskrivningar, bilar och transportm Avskr utrangerade BITR, ÖVTR 125 Inventarier 5 års avskrivning. Icke fast uppställd utrustning. Avser anläggningstyperna, KOIN, INRE, ÖMII, APEL, XKOIN,XINR,XÖMI,XAPE. Anläggningstyp för anskaffningar från och med 1999 är enbart INRE. Avsrkivningtyp KO Kontorsmaskiner, Inventarier Utrangerade kontorsmaskiner 1251 Övriga inventarier, årets anskaffningsutgift 1252 Övriga inventarier, årets utgifter, egen utvecklade Omförs från konto 4999 till AR via särskild blankett. Blankett skickas till ekonomiavdelningen för ombokning. (I gamla Utredningskonto) 1259 Ackumulerade avskrivningar, kontorsinventarier Återföring ackumulerade avskrivningar, inventarier Avskrivningar utrangerade Koin, inre, mfl 48 Sida 3

4 126 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier 1260 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier Utrangering konst 1261 Konst och andra årets anskaffning 127 Investeringskonto 1270 Investeringskonto (ack) 1271 Pågeånde nyanläggningar årets anskaffningsutgift Används som avräkningskto vid uppläggning 1272 Pågående nyanläggningar, årets utgifter egen utv 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 131 Aktier i dotterbolag 1310 Aktier i dotterbolag 133 Långfristiga värdepappersinnehav 1330 Långfristiga värdepappersinnehav 134 Obligationer - inomstatligt 1340 Obligationer - inomstatligt 14 LAGER 141 Lager/förråd 1410 Behållning förråd 15 FORDRINGAR 151 Kundfordringar-utomstatliga 1511 Kundfordringar, inhemska kunder Kundfordringar, inhemska kunder, manuella bokningar Används endast av vid bokslut 1512 Kundfordringar, utländska kunder Kundfordringar, utländska kunder, manuella bokningar Används endast av vid bokslut 1513 Kunfordringar förlaget, icke statliga kunder Används endast för förlagets kundfordringar 48 Sida 4

5 1518 Osäkra fordringar 1519 Värdereglering kundfordringar 153 Kundfordringar hos andra myndighter 1531 Kundfordringar hos andra myndighter Kundfordringar hos andra myndighter, manuella bokningar Används endast av vid bokslut 1533 Avräkning för skatter och avgifter 1534 Kunfordringar förlaget, andra myndigheter Används endast för förlagets kundfordringar 1537 Fordran hos andra myndigheter 1538 Osäkra fordringar myndigheter 1539 Värdereglering myndigheter 154 Ingående mervärdesskatt 1541 Årets ingående moms - icke momspliktig verksamhet 1542 Ingående mervärdesskatt - omvänd skattskyldighet Gäller vid inköp av byggtjänster 1543 Ingående mervärdesskatt - momspliktig verksamhet SU Ingående momskontot som används under löpande år Ingående mervärdesskatt, EG-förvärv % via myndighet Myndighetens motpartskod procentaren Motpartskod Avräkningskonto årets ingående moms Nytt enligt nya BAS Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 1551 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 157 Fordringar hos anställda mm 1571 Reseförskott 1572 Löneförskott HR Övriga personförskott 1574 Negativ lön HR Kontantkassor 48 Sida 5

6 Osäkra kortfristiga fordringar 1578 Osäkra kortfristiga fordringar 1579 Värdereglering kortfristiga fordringar 158 Diverse avräkningskonton, div kortfristiga fordringar 1580 Avräkning preliminärbokade leverantörsskulder Avräkningskonto mellan lev och kostnadskonto 1581 Täckning BG Avräkningskto mellan PG 103** och BG 105** 1582 Avräkning utbetalningar - utrikes Avräkningskonto dubbelbetalningar utland 1583 Avräkning utbetalningar - inrikes Avräkningskonto dubbelbetalningar inrikes 1585 Avräkning preliminärt internt fakturerade kostnader 1589 Övriga kortfristiga fordringar 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Avser enbart bokslutsbokningar. Bokningar i denna grupp får enbart göras av ekonomiavdelningen. Uppgifter om periodiseringar skall inst skicka till ekonomiavdelningen för bokföring. 161 Förutbetalda hyreskostnader mm 1611 Förutbetalda hyreskostnader andra myndigheter 1612 Förutbetalda hyreskostnader utomstatliga 1617 Förutbetalda försäkringskostnader (Kam, myndighet) 1618 Övriga förutbetala kostnader andra myndigheter 1619 Övriga förutbetalda kostnader icke myndighet 163 Fordran på forskningsbidrag Fordran på Forskningsråd Fordran på fin av rådskaraktär Fordran på sektorsorgan Fordran på övriga statliga myndigheter Fordran på högskolor och universitet Fordran på kommuner och landsting Fordran på stiftelser och idella föreningar 48 Sida 6

7 16323 Fordran på sv företag och verk Fordran på Eumedel Fordran på Nordiska finansiärer Fördran på utländska ej EU nordiska Fordran på SUs stiftelser Upplupna ränteintäkter 1673 Upplupna ränteintäkter - räntekonto inomstat Övriga interimsfordringar 1676 Upplupna uppdragsintäkter myndigheter 1677 Upplupna uppdragsintäkter övriga 1678 Övriga interimsfordringar myndigheter 1679 Övriga upplupna intäkter ej myndighet 17 AVRÄKNING MED STATSVERKET Avräkning med statsverket 1710 Avräkning med statsverket Inkomsttitlar Inkomsttitel Övriga ränteinkomster Motkonto Ränteintäkter RGK Sida 7

8 Anslag 1742 Forskning och forskarutbildning hum/sam 1743 Tolk och teckenspråk 1744 Stöd till funktionshinder inkl teckentolk 1745 Regeringens fördelning 1746 Regeringens fördelning konstnärlig utsmyckn 1747 Statliga avtalsförslkringar 1748 Forskning och forskarutbildning nat 1749 Intern meteorologiska inst 1750 Ersättning lokalhyror 1751 Förvaltningskostn TÖI 1752 Kontakttolkutbildning 1754 Forskarskolor 1755 Grundutbildning ram 1756 Grundutbildning NT-SVUX 1757 Grundutbildning TÖI 1758 Grundutbildning Teckentolk 1759 Studenter m funktionshinder 1760 Naturv resurscentrum 1761 Nordens språk 1762 Medel för indragning 1763 Anslag D 1764 Matematiksatsning 1765 anslag 16:25:70: Anslag hög sk ped utb lärare 1767 Nätuniversitetet Avräkning med Statsverkets checkräkning 1791 Anslagsmedel som tillförts räntekonto 1792 Medel från räntekonto som tillförs inkomsttitel 1793 Uppbördsmedel m m 1794 Transfereringar m m 1795 Ingångsvärde 48 Sida 8

9 19 KASSA, POSTGIRO OCH BANK 191 Riksgäldskontoret - räntekonto 1910 Räntekonto 1911 Räntekonto SEB Räntekonto SEB Räntekonto NB Räntekonto NB Ack. Räntekontosaldo Postgiroinbetalningar anslutet till räntekontot Alla ligger i Postgiro normalinbetalningar inbetalningar överföringar till räntekonto, konto 1910 (1080) 1931 Pg Biblioteket Aut överföring till inbetalningar överföringar till pgkonto , konto (10211) överföringar till pgkonto , konto (10211) Pg Pg Biblioteket - depositionsavg nycklar Aut överföring till inbetalningar överföringar till pgkonto , konto (10211) 1932 Pg Gamla LHS Inbetalningar pg (LHS) LHS gamla Pg-konto, skall upphöra när kufo är betalda Överf till pg Inbetalningar pg (LHS) Förlagets Pg-konto Överf till pg Pg Aut överföring till inbetalningar överföringar till pgkonto , konto (10211) 1934 Pg Psykologiska inst - patientavg Aut överföring till inbetalningar 48 Sida 9

10 överföringar till pgkonto , konto (10211) 1935 Pg Högskoleprovet Aut överföring till inbetalningar överföringar till räntekonto, konto 1910 (1080) 1936 Div Pg-konton Pg GI/IHR , inbetalningar Aut överföring till Pg GI/IHR , överföringar till , (10211) Pg Högskoleprov för synskadade , inbetalningar Aut överföring till Pg Hög.prov synsk , överföringar t , (10211) Pg OCR , inbetalningar Aut överföring till Pg OCR , överföring till , (10211) Pg , inbetalningar Aut överföring till Pg , överföring till , Postgiro anslutet till RGK utbetalningar 1937 Pg Utbetalningar utbetalningar överföringar från räntekonto, konto 1910 (1080) 1938 Pg utland 1, utbetalningar överföringar från räntekonto, konto 1910 (1080) 1939 Pg special-ut, utbetalningar överföringar från räntekonto, konto 1910 (1080) 194 Postgiro anslutet till Statsverkets checkräkning Postgiro inbetalningar inbetalningar överföringar till SCRs koncernkonto i PG, konto 1793 (1593) Postgiro utbetalningar utbetalningar överföringar från SCRs koncernkonto i PG, konto 1794 (1594) 48 Sida 10

11 196 Bankgiro Bankgiro inbetalningar , inbetalningar överföringar till pg-konto , kto (10211 ) 1963 Bankgiro utbetalningar , utbetalningar överföringar från pg-kto , kto10311 via Bankgiro utbetalningar utlandet , utbetalningar överföringar från pg-kto , kto10321 via Bankgiro utbetalningar spec , utbetalningar överför från specpg-kto , kto10341 via inbetalningar SEB Gäller returer trängselskatt Överföring till räntekonto 1912 Gäller returer trängselskatt Bank övriga konton 1971 Checkräkning SHB SEB To R Söderberg Bankkonto knutet till donation fr To R Söderberg till Jur 1975 SEB Felix Horb Bankkonto knutet till Felix Horbs fond 1979 Valutakonto SHB XEU Bankkonto i EUR Räknas om till SEK innan det tas med i redovisningen SEB Valutakonto XEU Bankkonto i EUR Räknas om till SEK innan det tas med i redovisningen 48 Sida 11

12 SKULDER OCH KAPITAL KAPITAL Statskapital 2011 Statskapital 2012 Statskapital utan avkastningskrav Donationskapital 2030 Donationskapital 2031 Donationskapital, årets erhållna Här bokas donationer där endast ev avkastning får förbrukas Resultatandelar i Dotterbolag 2040 Resultatandelar i dotterbolag Balanserad kapitalförändring 2070 Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring från föregående års resultaträkning 2071 Kapitalförändring från föregående års resultaträkning Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen 2090 Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen ERHÅLLNA FÖRSKOTT Erhållna förskott 2501 Forskningsråd-inbetalning Finansiärskod Forskningsråd-avräkning Finansiärskod Intkto Forskningsråd-momskompensation Man bokning forskningsråd, inb 2502 Finansiärer av rådskaraktär-inbetalning Finansiärskod Finansiärer av rådskaraktär-avräkning Finansiärskod Intkto 3611, Sida 12

13 25022 Finansiärer av rådskaraktär-momskompensation Finansiärskod Man bokning fin av Rådskaraktär 2503 Sektorsorgan-inbetalning Finansiärskod Sektorsorgan-avräkning Finansiärskod Intkto Sektorsorgan-momskompensation (vissa) AMFO Man bokning sektorsorg Övriga statliga myndigheter-inbetalning Finansiärskod , Övriga statliga myndigheter-avräkning Finansiärskod Intkto Övriga statliga myndigheter momskompensation Man.Bokning övriga statliga myndigheter 2505 Kommuner och landsting-inbetalning Finansiärskod Kommuner och landsting-avräkning Finansiärskod Intkto Kommuner och landsting-momskompensation Finansiärskod Man bokning kommuner och landsting 2506 Svenska stiftelser och ideella föreningar-inbetalning Finansiärskod Svenska stiftelser och ideella föreningar-avräkning Finansiärskod Intkto Svenska stiftelser och ideella föreningar-momskompensation Finansiärskod Man bokning svensk stiftelse ideela 2507 Svenska ftg, affärsdrivande verk och stat bolag-inbetalning Finansiärskod Svenska ftg, affärsdrivande verk och stat bolag-avräkning Finansiärskod Intkto Svenska ftg, affärsdrivande verk och stat bolag-momskompensation Finansiärskod Man bokning svenska ftg, affärsdrivande verk, statliga bolag 2508 EU-program-inbetalning Finansiärskod EU-program-avräkning Finansiärskod Intkto Man bokning EU-program 2509 Nordiska finansiärer-inbetalning Finansiärskod Nordiska finansiärer-avräkning Finansiärskod Intkto Nordiska finansiärer-momskompensation Finansiärskod Man bokning nordiska finansiärer 2510 Utländska finansiärer utom norden-inbetalning Finansiärskod Utländska finansiärer utom norden-avräkning Finansiärskod Intkto Utländska finansiärer utom norden-momskompensation Finansiärskod Man bokning utländska finansiärer utom norden 2511 Högskolor och universitet-inbetalning Finansiärskod Sida 13

14 25111 Högskolor och universitet-avräkning Finansiärskod Intkto Högskolor och univeristet momskomp Pga av genomlysningsprincip vissa underfinansiärer Man bokning högskolor och universitet 2512 Su:s fonder-inbetalning Finansiärskod Su:s fonder-avräkning Finansiärskod Intkto Su:s fonder-momskompensation Finansiärskod Man bokning Su:s fonder LÅN OCH SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER 251 Lån anläggningstillgångar 2513 Lån invärderade anläggningstillgångar Avser lån Årets amorteringar lån invärderade anläggningstillgångar Amortering på lån konto Lån övriga anläggningstillgångar Avser lån och högre nummer Amortering på lån konto 2514 och 2515 inkl direktamortering Årets amorteringar lån anläggninstillgångar 2515 Årets nya lån anläggningstillgångar Lån som tas upp innevarande år. Förs via IB till Bokförs med hela saldot inkl direktamorteringen. 256 Skulder till andra myndigheter 2561 Leverantörskulder, andra myndigheter 2562 Skuld till Skatteverket (arbetsgivaravgift) 2563 Skuld till SPV (premie för statlig avtalsförsäkring) Skuld till SPV (premie för individuell ålderspension) 2565 Skuld till Försäkringskassan (särskild löneskatt på Kåpanavgift) 2567 Skuld till Arbetsgivarverket (medlemsavgifter) 2569 Skulder till övriga myndigheter 257 Utgående mervärdesskatt 2571 Utgående mervärdesskatt, SU Utgående mervärdessatt, konstaterade kundförluster 2572 Utgående mervärdesskatt - omvänd skattskyldighet Gäller vid inköp av byggtjänster 2573 Utgående mervärdesskatt, EU-förvärv Motkonteras mot ingående moms EU Sida 14

15 Mervärdesskatt, redovisningskonto 2578 Mervärdesskatt, redovisningskonto, SU LEVERANTÖRSSKULDER 258 Leverantörsskulder 2581 Leverantörsskulder Här bokas levskulder upp löpande 2583 Utländska leverantörsskulder 2584 Manuella leverantörsskulder, bokslut Används endast av och vid bokslut där manuella leverantörsskulder bokas upp och betalar dessa direkt från balanskontot. PERSONALENS KÄLLSKATT OCH LÖNEAVDRAGSKONTON 259 Övriga skulder-utomstatliga 2591 Personalens källskatt, innevarande år Personalens källskatt, föregående år SLÖR 2592 Stoppad lön 2593 Nettolön via Nordbanken (Skuld till SPV (lön) 2595 Skuld till FSO 2596 Skuld till Utvecklingsrådet 2597 Skuld till Curera företagshälsovård m.m. Motkonto 47131, kontot regleras när faktura kommer. Fakturor bokförs på konto Skuld till FSO, Kåpanavgift enl PA Övriga kortfristiga skulder 48 Sida 15

16 26 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 261 Skulder till Personal 2611 Införsel (Skuld Kronofogdemyndigheten) 2612 Intresseavdrag på lön 263 Depositioner (Övriga kortfristiga skulder) 2632 Depositioner (utomstatliga) 265 Diverse avräkningskonton 2650 Konto för inbetalningar från riksgäldskontoret 2651 Oidentifierade medel Här bokförs medel där information saknas om vart medlen skall föras 2652 Inbetalningar kurser och konferenser 2654 Avräkning överföring till K-kassa 2658 Avräkning EURO 27 UPPLUPNA KOSTNADER FÖRUTBETALDA INTÄKTER 271 Upplupna löner mm 2710 Avsättning pensioner Avsättning delpensioner 2711 Upplupna löner 2712 Upplupna semesterlöner 2713 Upplupen löneavgifter (löner och arvoden) 2714 Upplupen löneavgifter (semesterlöneskuld) 2715 Upplupna räntekostnader (inomstatliga) 2716 Skuld delpensionsavgift Här bokas den interna delpensionsavgiften (4613). Inget saldo skall finnas vid delår och helår Övriga upplupna kostnader myndigheter 2719 Upplupna kostnader 48 Sida 16

17 277 Förutbetalda intäkter 2774 Förutbetalda uppdragsintäkter myndigheter 2775 Förutbetalda uppdragsintäkter ej myndighet 2776 Förutbetalda intäkter, utomstatliga 2777 Förutbetalda intäkter, inomstatliga 3 INTÄKTER 30 INTÄKTER AV ANSLAG 301 Grundläggande utbildning 3010 Grundläggande utbildning Anslagsintäkter enligt beslut fakultetsnämnd/motsv Grundläggande utbildning särskilt beslut Anslagsintäkt enligt särskilt beslut 302 Forskarutbildning 3020 Forskarutbildning Anslagsintäkter enligt beslut fakultetsnämnd/motsv Forskarutbildning särskilt beslut Anslagsintäkt enligt särskilt beslut 303 Forskning 3030 Forskning Anslagsintäkter enligt beslut fakultetsnämnd/motsv Forskning särskilt beslut Anslagsintäkt enligt särskilt beslut 309 Intäkter av övriga anslag 3090 Intäkter av övriga anslag Intäkter övriga anslag enligt särskilt beslut Anslagsintäkter enligt särskilt beslut 48 Sida 17

18 31 UPPDRAGSVERKSAMHET Kontering på fakturor som skickas till kund för uppdragprojekt skall bara konteras i grupp 31, ej som fakturerade kostnader. 310 Uppdragsutbildning (och konferenser) 3101 Uppdragsutbildning momspliktig (utomstat) 3102 Uppdragsutbildning momsfri (andra myndigheter) 3108 Periodiseringskonto inomstatliga 3109 Periodiseringskonto utomstatliga 311 Uppdragsforskning 3111 Uppdragsforskning momspliktig 3112 Uppdragsforskning momsfri (andra myndigheter) 315 Övrig uppdragsverksamhet 3151 Rådgivning och konsulttjänster momspliktig 3152 Rådgivning och konsulttjänster momsfri (andra myndigheter) 3153 Försäljning av publikationer momspliktig 3154 Försäljning av publikationer momsfri (andra myndigheter) 3155 Uthyrning av lokaler momspliktig 3156 Uthyrning av lokaler momsfri (andra myndigheter) Uthyrning av lokaler är i vissa fall momsfri även för andra än annan myndighet Uthyrning av lokaler momsfri (utomstatlig) 3158 Periodiserade uppdragsintäkter ej myndighet 3159 Periodiserade uppdragsintäkter myndighet 32 OFFENTLIG RÄTTSLIGA AVGIFTER 321 Högskoleprov mm 3210 Högskoleprov 48 Sida 18

19 Kopior av allmänna handlingar 3211 Kopior av allmänna handlingar (enbart utomstat) 3218 Periodiserade intäkter, inomstatliga 3219 Periodiserade intäkter, utomstatliga 33 INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR ENLIGT 4 AVGIFTSFÖRORDNINGEN 331 Uthyrning av lokaler På något av dessa två konto bokförs intäkter när vi hyr ut våra lokaler och detta inte är hyra som ingår i uppdrags.- eller bidragsverksamheten Uthyrning av lokaler inomstat 3312 Uthyrning av lokaler utomstat 3318 Period lokaler inomstat 3319 Periodiserad lokaler utomstat 322 Intäkter av konferenser och utbildning 3321 Konferenser, seminarier, kurser etc (inomstat) 3322 Konferenser, seminarier, kurser etc (utomstat) 3323 Försäljning av egentillverkade kompendier till egna studenter (momsfri) På detta konto får enbart intäkter från egentillverkat till våra egna studenter redovisas. Säljs samma material till någon annan skall det redovisas på konto 3321/3322. Försäljning av inköpta böcker e d till studenter redovisas också på konto 3321/ Rikstest i svenska mm Är enligt beslut RRV 4 intäkt, ej off rättslig avgift. Momspliktig 3324 Rikstest i svenska 3325 Arbetsforum 3326 Kursavgifter IES/IGS 3327 Avgifter för ansökningstest 48 Sida 19

20 333 Försäljning av tjänster/konsultuppdrag På dessa konton redovisas intäkter för tryckning, utlåning av böcker, 3331 Försäljning av tjänster/konsultuppdrag (inomstat) översättningar mfl tjänster som inte är att betrakta som 3332 Försäljning av tjänster(konsutluppdrag( utomstat) 3338 Periodiseringskonto inomstat Bokslutskonto 3339 Periodiseringskonto utomstat Bokslutskonto 334 Intäkter av övrigt Under intäkter av övrigt (inomstat) resp (utomstat) bokförs telefonautomater, royalties, uthyrning av skåp, vagnar od mm. Finns särskilt intäktskonto exvis kopieringskort skall detta användas Intäkter av övrigt (inomstat) Administrativa avgifter (inomstatlig) Kopieringskort (Copy card)(inomstat) Inträde visning momsfri Intäkter av royalty - SU-förlaget Här bokar SU-förlaget sina intäkter av royalty Intäkter av övrigt (utomstat) Administrativa avgifter (utomstatlig) Kopieringskort (Copy card)(utomstat) Inträden, visningar etc Inträden, visningar etc - momspliktig (utomstatlig) Inträden, visningar etc -momsfri (utomstatlig) Kan förekomma att inträden till annan än stat är momsbefriade pga särkild bestämmelse i momslagen. 34 ÖVRIGA INTÄKTER I VERKSAMHETEN Försäljning av material Uppdelning behövs enbart på inom och utom Försäljning av material (inomstatligt) På dessa konton redovisas intäkter från försäljning av 3412 Försäljning av material (utomstatligt) Metall,trä, elmaterial, glas-och porslinprodukter, plast- och gummiprodukter, kemikalier,gas, papper och pappersvaror, kontorsmaterial, jordbruksprodukter, 48 Sida 20

21 342 Fakturerade kostnader Avser enbart ersättningar där vi har haft utlägg för någon. Dessa konton får ej användas för att fakturera en uppdragsgivare för lön, hyra etc. Utför vi ett uppdrag åt någon avser priset själva lönen och kostnaderna vi har för att utföra uppdraget. På dessa konton redovisas fakturerade kostnader för resor, porto, telefon, hyror, lönekostnader, livsmedel, jordburksproduketer mm 3421 Fakturerade kostnader inomstatlig Se ovan 3422 Fakturerade kostnader utomstatlig Se ovan 343 Reavinst vid avyttring av anläggningstillgång Här skall kundfakturan/intäkten vid försäljning av en anläggning bokas. Fullständiga underlag skall skickas till så fort anläggningen har sålts/utrangerats Reavinst immaterilla anläggningstillgångar - inomstat 3432 Reavinst immateriella anläggningstillgångar -utomstat 3435 Reavinst maskiner och inventarier - inomstat 3436 Reavinst maskiner och inventarier -utomstat 344 Övriga intäkter och ersättningar ex. försäkringsersättningar 3440 Övriga intäkter och ersättningar (inomstatligt) 3441 Övriga intäkter och ersättningar (utomstatligt) 348 Intäktskorrigeringar Kursdifferenser av verksamhetskaraktär 3481 Kursdifferenser Kursdifferenser på lev och kundfakturor 3482 Kursdifferenser (utomstatlig) Kursdifferenser på lev och kundfakturor 48 Sida 21

22 Öresutjämning 3485 Öresutjämning (inomstatligt) 3486 Öresutjämning (utomstatligt) Återvunna förluster Återvunna förluster -inomstatlig Återvunna förluster - utomstatlig Betalningsdifferenser Betalningsdifferenser (inomstatliga) Betalningsdifferenser (utomstat) Oidentifierade intäkter Oidentifierade intäkter (inomstatlig) Oidentifierade intäkter (utomstatlig) 3491 Periodiseringskonto fsg mat inomstat 3492 Periodiseringskonto fsg mat utomstat 35 GRUNDUTBILDNINGSBIDRAG Bidrag skall rekvireras, ej faktureras. 353 Bidrag från statliga myndigheter Medel från anslag SU ej disponerer, ex andra högskolor etc 3530 Bidrag från statliga myndigheter Intäktsförda bidrags intäkter annan myndighet Används vid inbetalning mot 25xx Periodisering av bidragsintäkter annan myndighet 354 Bidrag från kommuner och landsting 3541 Kommuner-för drift Intäktsförda bidrag kommun Används vid inbetalning mot 25xx Periodisering bidragsintäkt kommun Intäktsförda bidrag Landsting Periodisering intäktsförda bidrag Landsting 3543 Landsting-för drift 48 Sida 22

23 355 Bidrag från svenska stiftelser och ideella för Svenska stiftelser och...-för drift Intäktsförda bidrag sv stiftelser Används vid inbet mot 25xx Periodiserad bidrag stiftelser 356 Bidrag från svenska företag, affärsdrivande verk och statliga bolag 3561 Svenska företag-för drift Intäktsförda bidrag Sv företag Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag sv företag 3563 Affärsdrivande verk-för drift Affärsdrivande verk intäktsförda bidrag Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag affärsdrivande verk 3565 Statliga bolag-för drift Statliga bolag intäktsförda Används vid inbet mot 25xx Statliga bolag periodisering 357 Bidrag från internationella organisationer Här får ej medel från bidrag från EU bokföras 3571 Bidrag från internationella organisationer Intäktsförda bidrag internationella org. Används vid inbet mot 25xx Periodisering av bidragsint int org 358 Bidrag från enskilda personer 3581 Bidrag från enskilda personer Intäktsförda bidrag från enskilda personer Används vid inbet mot 25xx Periodisering av bidragsint enskilda personer 36 FORSKNINGSBIDRAG Bidrag skall rekvireras ej faktureras. 360 Bidrag från forskningsråd 3600 Forskningsråd Intäktsförda bidragsintäkter forskningsråd Används vid inbet mot 25xx 48 Sida 23

24 36002 Periodisering av bidragsintäkter forskningsråd Intäktsförda bidragsintäkter forskningsråd - moms 361 Bidrag från finansiärer av rådskaraktär 3611 Organisationer liknande forskningsråd-för drift Intäktsförda bidrags från org liknande forsk. rådskarakt Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidragsintäkt rådskaraktär 362 Bidrag från sektorsorgan 3620 Sektorsorgan Intäktsförda bidrag från sektorsorgan Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidragintäkt från sektorsorgan Intäktsförda bidrag från sektorsorgan - moms 363 Bidrag från övriga statliga myndigheter 3630 Övriga statliga myndigheter Intäktförda bidrag övriga statliga myndigheter Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidragsintäkter övriga statliga myndigheter Intäktförda bidrag övriga statliga myndigheter - moms 364 Bidrag från kommuner och landsting 3641 Kommuner-för drift Intäktsförda bidrag kommuner Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidragsintäkter kommuner 3643 Landsting-för drift Intäktsförda bidrag landsting Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag landsting 365 Bidrag från svenska stiftelser och ideella för Svenska stiftelser och...-för drift Intäktsförda bidrag från stiftelser Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag från stiftelser 48 Sida 24

25 366 Bidrag från svenska företag, affärsdrivande verk och statliga bolag 3661 Svenska företag-för drift Intäktsförda bidrag från svenska företag Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag från svenska företag 3663 Affärsdrivande verk-för drift Intäktförda bidrag affärsdrivande verk Används vid inbet mot 25xx Periodiserad bidrag affärsdrivande verk 3665 Statliga bolag-för drift Intäktsförda bidrag statliga bolag Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag statliga bolag 367 Bidrag från utländska organisationer 3670 Bidrag från andra EU-länder Intäktsförda bidrag EU-länder Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag EU-länder 3671 EU-program, från EUs institutioner För koordinatorsmedel etc Intäktsförda bidrag från EUs inst Används vid inbet mot 25xx Periodiserad bidrag från EUsinst 3672 Nordiska finansiärer Intäktsförda bidrag från Nordiska finansiärer Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag från Nordiska finansiärer 3673 Utländska finansiärer utom norden Intäktsförda bidrag från fin utom Norden/Euländer Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag från fin utom Norden/Euländer 37 Interna intäkter av avlyft mm 3700 Interna intäkter av avlyft SU gemensamt Tidigare konto Interna intäkter av avlyft instittionen gemensamt Tidigare konto Interna intäker av avlyft lokaler Tidigare konto 9315 Tidigare konton 9611 och Används m. internt motp.k 3703 Medel för finansiering av flyttade anläggningstillgåmngar 3709 Medfinansiering av indirekta kostnader Här bokas medfinansiering från anslag till bidrag för skillnaden mellan indirekta kostnader enligt institutionens påslag och medgivet påslag i bidragskontrakt 48 Sida 25

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK.

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK. Agresso AKO ALF-anslag Anbud Anbudsgivare Anläggningsgrupp Anläggningsregister Anläggningstillgångar - finansiella Anläggningstillgångar - immateriella Anläggningstillgångar - materiella Anskaffningsvärde/anskaffningsutgift

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok 2013-08-16 Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning KAPITEL 1 INLEDNING OCH SYFTE... 6 KAPITEL 2 OM MALMÖ HÖGSKOLA... 7 2.1 KORTA FAKTA... 7 2.2 ORGANISATIONSPLAN... 8 KAPITEL 3 STATENS EKONOMIADMINISTRATIVA

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer