Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)"

Transkript

1 TILLGÅNGAR OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet 1190 Förbättringskostnad annans fastighet FÖFA 10 års avskrivning Pågående förbättringskost annans fastighet Utrangering förbättringskostnad annans fastighet 1191 Förbättringsutg årets anskaffning 1192 Förbättringsutgift annans fastighet egen regi Byggnadsinventarier 1193 Byggnadsinventarier Utrangerade byggnadsinventarier Återföring ackumulerade avskrivningar, byggnadsinvent 1194 Byggnadsinventareier årets anskaffning 1195 Byggnadsinventarier egen regi 1199 Ack avskrivningar, byggnadsinventarier Utrangering avskrivning förbättringsk annans fastighet 48 Sida 1

2 121 Arbetsmaskiner 5 års avskrivning. Anläggningstyp MASK. Avskrivningstyp MA Arbetsmaskiner Utangerade arbetsmaskiner 1211 Maskiner och andra tekniska anläggningar året ansk 1212 Maskiner och andra tek anläggningar, årets utgifter egen utvecklade Omförs från konto 4999 till AR via särskild blankett. Blankett skickas till ekonomiavdelningen för ombokning. (I gamla Övriga personförskott) 1219 Ackumulerade avskrivningar, maskiner Återföring ackumulerade avskrivningar, maskiner Avskr utrangerade MASK 122 Datorer och kringutrustning 3 års avskrivning. Anläggningstyp DATO, XDAT och HEMD. Avskrivningstyp är DA Datorer och kringutrustning Utrangerade datorer 1223 Datorer och kringutrustning årets anskaffningsutgifter 1224 Datorer och kringutrustning årets utgifter egen utveckling Omförs från konto 4999 till AR via särskild blankett. Blankett skickas till ekonomiavdelningen för ombokning. (I gamla Övriga forskningsmedel, passivt)) 1229 Ack avskrivningar, datorer och kringutrustning Avskr utrangerade datorer 123 Immateriella anläggningstillgångar 1230 Immateriella anläggningstillgångar Utrangerade immateriella AT 1231 Immateriella anläggningstillgångar årets anskaffningsutgifter 1232 Immateriella AT egen utveckling årets anskaffn Ack avskrivningar, immateriella AT Återföring ackumulerade avskrivningar, immateriella AT Avskrivning utrangerade immateriella AT 48 Sida 2

3 124 Bilar och andra transportmedel Fartyg 10 års avskrivning övriga 5 års avskrivning. Samtliga bilar och transportmedel redovisas här. AT typer, BITR, XBIT, ÖVTR, XÖVT, FART 1240 Bilar, lastbilar och bussar Utrangerade bilar mm 1241 Bilar och andra transportmedel årets anskaffningsutgifter 1242 Bilar och andra transp egen utveckling årets anksaff 1243 Fartyg eller skepp Utrangerade Fartyg skepp 1244 Fartyg och skepp årets anskaffningstugifter 10 års avskrivning. På grund av annan avskrivningstid läggs de ej ihop med Bilar och övriga transportmedel 1245 Fartyg och skepp egen utveckling årets anskaff 1248 Ack avskrivningar, fartyg eller skepp Återföring ackumulerade avskrivningar, fartyg eller skepp Avskr utrangerade fartyg skepp 1249 Ack avskrivningar, bilar och transportmedel Återföring ackumulerade avskrivningar, bilar och transportm Avskr utrangerade BITR, ÖVTR 125 Inventarier 5 års avskrivning. Icke fast uppställd utrustning. Avser anläggningstyperna, KOIN, INRE, ÖMII, APEL, XKOIN,XINR,XÖMI,XAPE. Anläggningstyp för anskaffningar från och med 1999 är enbart INRE. Avsrkivningtyp KO Kontorsmaskiner, Inventarier Utrangerade kontorsmaskiner 1251 Övriga inventarier, årets anskaffningsutgift 1252 Övriga inventarier, årets utgifter, egen utvecklade Omförs från konto 4999 till AR via särskild blankett. Blankett skickas till ekonomiavdelningen för ombokning. (I gamla Utredningskonto) 1259 Ackumulerade avskrivningar, kontorsinventarier Återföring ackumulerade avskrivningar, inventarier Avskrivningar utrangerade Koin, inre, mfl 48 Sida 3

4 126 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier 1260 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier Utrangering konst 1261 Konst och andra årets anskaffning 127 Investeringskonto 1270 Investeringskonto (ack) 1271 Pågeånde nyanläggningar årets anskaffningsutgift Används som avräkningskto vid uppläggning 1272 Pågående nyanläggningar, årets utgifter egen utv 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 131 Aktier i dotterbolag 1310 Aktier i dotterbolag 133 Långfristiga värdepappersinnehav 1330 Långfristiga värdepappersinnehav 134 Obligationer - inomstatligt 1340 Obligationer - inomstatligt 14 LAGER 141 Lager/förråd 1410 Behållning förråd 15 FORDRINGAR 151 Kundfordringar-utomstatliga 1511 Kundfordringar, inhemska kunder Kundfordringar, inhemska kunder, manuella bokningar Används endast av vid bokslut 1512 Kundfordringar, utländska kunder Kundfordringar, utländska kunder, manuella bokningar Används endast av vid bokslut 1513 Kunfordringar förlaget, icke statliga kunder Används endast för förlagets kundfordringar 48 Sida 4

5 1518 Osäkra fordringar 1519 Värdereglering kundfordringar 153 Kundfordringar hos andra myndighter 1531 Kundfordringar hos andra myndighter Kundfordringar hos andra myndighter, manuella bokningar Används endast av vid bokslut 1533 Avräkning för skatter och avgifter 1534 Kunfordringar förlaget, andra myndigheter Används endast för förlagets kundfordringar 1537 Fordran hos andra myndigheter 1538 Osäkra fordringar myndigheter 1539 Värdereglering myndigheter 154 Ingående mervärdesskatt 1541 Årets ingående moms - icke momspliktig verksamhet 1542 Ingående mervärdesskatt - omvänd skattskyldighet Gäller vid inköp av byggtjänster 1543 Ingående mervärdesskatt - momspliktig verksamhet SU Ingående momskontot som används under löpande år Ingående mervärdesskatt, EG-förvärv % via myndighet Myndighetens motpartskod procentaren Motpartskod Avräkningskonto årets ingående moms Nytt enligt nya BAS Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 1551 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 157 Fordringar hos anställda mm 1571 Reseförskott 1572 Löneförskott HR Övriga personförskott 1574 Negativ lön HR Kontantkassor 48 Sida 5

6 Osäkra kortfristiga fordringar 1578 Osäkra kortfristiga fordringar 1579 Värdereglering kortfristiga fordringar 158 Diverse avräkningskonton, div kortfristiga fordringar 1580 Avräkning preliminärbokade leverantörsskulder Avräkningskonto mellan lev och kostnadskonto 1581 Täckning BG Avräkningskto mellan PG 103** och BG 105** 1582 Avräkning utbetalningar - utrikes Avräkningskonto dubbelbetalningar utland 1583 Avräkning utbetalningar - inrikes Avräkningskonto dubbelbetalningar inrikes 1585 Avräkning preliminärt internt fakturerade kostnader 1589 Övriga kortfristiga fordringar 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Avser enbart bokslutsbokningar. Bokningar i denna grupp får enbart göras av ekonomiavdelningen. Uppgifter om periodiseringar skall inst skicka till ekonomiavdelningen för bokföring. 161 Förutbetalda hyreskostnader mm 1611 Förutbetalda hyreskostnader andra myndigheter 1612 Förutbetalda hyreskostnader utomstatliga 1617 Förutbetalda försäkringskostnader (Kam, myndighet) 1618 Övriga förutbetala kostnader andra myndigheter 1619 Övriga förutbetalda kostnader icke myndighet 163 Fordran på forskningsbidrag Fordran på Forskningsråd Fordran på fin av rådskaraktär Fordran på sektorsorgan Fordran på övriga statliga myndigheter Fordran på högskolor och universitet Fordran på kommuner och landsting Fordran på stiftelser och idella föreningar 48 Sida 6

7 16323 Fordran på sv företag och verk Fordran på Eumedel Fordran på Nordiska finansiärer Fördran på utländska ej EU nordiska Fordran på SUs stiftelser Upplupna ränteintäkter 1673 Upplupna ränteintäkter - räntekonto inomstat Övriga interimsfordringar 1676 Upplupna uppdragsintäkter myndigheter 1677 Upplupna uppdragsintäkter övriga 1678 Övriga interimsfordringar myndigheter 1679 Övriga upplupna intäkter ej myndighet 17 AVRÄKNING MED STATSVERKET Avräkning med statsverket 1710 Avräkning med statsverket Inkomsttitlar Inkomsttitel Övriga ränteinkomster Motkonto Ränteintäkter RGK Sida 7

8 Anslag 1742 Forskning och forskarutbildning hum/sam 1743 Tolk och teckenspråk 1744 Stöd till funktionshinder inkl teckentolk 1745 Regeringens fördelning 1746 Regeringens fördelning konstnärlig utsmyckn 1747 Statliga avtalsförslkringar 1748 Forskning och forskarutbildning nat 1749 Intern meteorologiska inst 1750 Ersättning lokalhyror 1751 Förvaltningskostn TÖI 1752 Kontakttolkutbildning 1754 Forskarskolor 1755 Grundutbildning ram 1756 Grundutbildning NT-SVUX 1757 Grundutbildning TÖI 1758 Grundutbildning Teckentolk 1759 Studenter m funktionshinder 1760 Naturv resurscentrum 1761 Nordens språk 1762 Medel för indragning 1763 Anslag D 1764 Matematiksatsning 1765 anslag 16:25:70: Anslag hög sk ped utb lärare 1767 Nätuniversitetet Avräkning med Statsverkets checkräkning 1791 Anslagsmedel som tillförts räntekonto 1792 Medel från räntekonto som tillförs inkomsttitel 1793 Uppbördsmedel m m 1794 Transfereringar m m 1795 Ingångsvärde 48 Sida 8

9 19 KASSA, POSTGIRO OCH BANK 191 Riksgäldskontoret - räntekonto 1910 Räntekonto 1911 Räntekonto SEB Räntekonto SEB Räntekonto NB Räntekonto NB Ack. Räntekontosaldo Postgiroinbetalningar anslutet till räntekontot Alla ligger i Postgiro normalinbetalningar inbetalningar överföringar till räntekonto, konto 1910 (1080) 1931 Pg Biblioteket Aut överföring till inbetalningar överföringar till pgkonto , konto (10211) överföringar till pgkonto , konto (10211) Pg Pg Biblioteket - depositionsavg nycklar Aut överföring till inbetalningar överföringar till pgkonto , konto (10211) 1932 Pg Gamla LHS Inbetalningar pg (LHS) LHS gamla Pg-konto, skall upphöra när kufo är betalda Överf till pg Inbetalningar pg (LHS) Förlagets Pg-konto Överf till pg Pg Aut överföring till inbetalningar överföringar till pgkonto , konto (10211) 1934 Pg Psykologiska inst - patientavg Aut överföring till inbetalningar 48 Sida 9

10 överföringar till pgkonto , konto (10211) 1935 Pg Högskoleprovet Aut överföring till inbetalningar överföringar till räntekonto, konto 1910 (1080) 1936 Div Pg-konton Pg GI/IHR , inbetalningar Aut överföring till Pg GI/IHR , överföringar till , (10211) Pg Högskoleprov för synskadade , inbetalningar Aut överföring till Pg Hög.prov synsk , överföringar t , (10211) Pg OCR , inbetalningar Aut överföring till Pg OCR , överföring till , (10211) Pg , inbetalningar Aut överföring till Pg , överföring till , Postgiro anslutet till RGK utbetalningar 1937 Pg Utbetalningar utbetalningar överföringar från räntekonto, konto 1910 (1080) 1938 Pg utland 1, utbetalningar överföringar från räntekonto, konto 1910 (1080) 1939 Pg special-ut, utbetalningar överföringar från räntekonto, konto 1910 (1080) 194 Postgiro anslutet till Statsverkets checkräkning Postgiro inbetalningar inbetalningar överföringar till SCRs koncernkonto i PG, konto 1793 (1593) Postgiro utbetalningar utbetalningar överföringar från SCRs koncernkonto i PG, konto 1794 (1594) 48 Sida 10

11 196 Bankgiro Bankgiro inbetalningar , inbetalningar överföringar till pg-konto , kto (10211 ) 1963 Bankgiro utbetalningar , utbetalningar överföringar från pg-kto , kto10311 via Bankgiro utbetalningar utlandet , utbetalningar överföringar från pg-kto , kto10321 via Bankgiro utbetalningar spec , utbetalningar överför från specpg-kto , kto10341 via inbetalningar SEB Gäller returer trängselskatt Överföring till räntekonto 1912 Gäller returer trängselskatt Bank övriga konton 1971 Checkräkning SHB SEB To R Söderberg Bankkonto knutet till donation fr To R Söderberg till Jur 1975 SEB Felix Horb Bankkonto knutet till Felix Horbs fond 1979 Valutakonto SHB XEU Bankkonto i EUR Räknas om till SEK innan det tas med i redovisningen SEB Valutakonto XEU Bankkonto i EUR Räknas om till SEK innan det tas med i redovisningen 48 Sida 11

12 SKULDER OCH KAPITAL KAPITAL Statskapital 2011 Statskapital 2012 Statskapital utan avkastningskrav Donationskapital 2030 Donationskapital 2031 Donationskapital, årets erhållna Här bokas donationer där endast ev avkastning får förbrukas Resultatandelar i Dotterbolag 2040 Resultatandelar i dotterbolag Balanserad kapitalförändring 2070 Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring från föregående års resultaträkning 2071 Kapitalförändring från föregående års resultaträkning Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen 2090 Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen ERHÅLLNA FÖRSKOTT Erhållna förskott 2501 Forskningsråd-inbetalning Finansiärskod Forskningsråd-avräkning Finansiärskod Intkto Forskningsråd-momskompensation Man bokning forskningsråd, inb 2502 Finansiärer av rådskaraktär-inbetalning Finansiärskod Finansiärer av rådskaraktär-avräkning Finansiärskod Intkto 3611, Sida 12

13 25022 Finansiärer av rådskaraktär-momskompensation Finansiärskod Man bokning fin av Rådskaraktär 2503 Sektorsorgan-inbetalning Finansiärskod Sektorsorgan-avräkning Finansiärskod Intkto Sektorsorgan-momskompensation (vissa) AMFO Man bokning sektorsorg Övriga statliga myndigheter-inbetalning Finansiärskod , Övriga statliga myndigheter-avräkning Finansiärskod Intkto Övriga statliga myndigheter momskompensation Man.Bokning övriga statliga myndigheter 2505 Kommuner och landsting-inbetalning Finansiärskod Kommuner och landsting-avräkning Finansiärskod Intkto Kommuner och landsting-momskompensation Finansiärskod Man bokning kommuner och landsting 2506 Svenska stiftelser och ideella föreningar-inbetalning Finansiärskod Svenska stiftelser och ideella föreningar-avräkning Finansiärskod Intkto Svenska stiftelser och ideella föreningar-momskompensation Finansiärskod Man bokning svensk stiftelse ideela 2507 Svenska ftg, affärsdrivande verk och stat bolag-inbetalning Finansiärskod Svenska ftg, affärsdrivande verk och stat bolag-avräkning Finansiärskod Intkto Svenska ftg, affärsdrivande verk och stat bolag-momskompensation Finansiärskod Man bokning svenska ftg, affärsdrivande verk, statliga bolag 2508 EU-program-inbetalning Finansiärskod EU-program-avräkning Finansiärskod Intkto Man bokning EU-program 2509 Nordiska finansiärer-inbetalning Finansiärskod Nordiska finansiärer-avräkning Finansiärskod Intkto Nordiska finansiärer-momskompensation Finansiärskod Man bokning nordiska finansiärer 2510 Utländska finansiärer utom norden-inbetalning Finansiärskod Utländska finansiärer utom norden-avräkning Finansiärskod Intkto Utländska finansiärer utom norden-momskompensation Finansiärskod Man bokning utländska finansiärer utom norden 2511 Högskolor och universitet-inbetalning Finansiärskod Sida 13

14 25111 Högskolor och universitet-avräkning Finansiärskod Intkto Högskolor och univeristet momskomp Pga av genomlysningsprincip vissa underfinansiärer Man bokning högskolor och universitet 2512 Su:s fonder-inbetalning Finansiärskod Su:s fonder-avräkning Finansiärskod Intkto Su:s fonder-momskompensation Finansiärskod Man bokning Su:s fonder LÅN OCH SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER 251 Lån anläggningstillgångar 2513 Lån invärderade anläggningstillgångar Avser lån Årets amorteringar lån invärderade anläggningstillgångar Amortering på lån konto Lån övriga anläggningstillgångar Avser lån och högre nummer Amortering på lån konto 2514 och 2515 inkl direktamortering Årets amorteringar lån anläggninstillgångar 2515 Årets nya lån anläggningstillgångar Lån som tas upp innevarande år. Förs via IB till Bokförs med hela saldot inkl direktamorteringen. 256 Skulder till andra myndigheter 2561 Leverantörskulder, andra myndigheter 2562 Skuld till Skatteverket (arbetsgivaravgift) 2563 Skuld till SPV (premie för statlig avtalsförsäkring) Skuld till SPV (premie för individuell ålderspension) 2565 Skuld till Försäkringskassan (särskild löneskatt på Kåpanavgift) 2567 Skuld till Arbetsgivarverket (medlemsavgifter) 2569 Skulder till övriga myndigheter 257 Utgående mervärdesskatt 2571 Utgående mervärdesskatt, SU Utgående mervärdessatt, konstaterade kundförluster 2572 Utgående mervärdesskatt - omvänd skattskyldighet Gäller vid inköp av byggtjänster 2573 Utgående mervärdesskatt, EU-förvärv Motkonteras mot ingående moms EU Sida 14

15 Mervärdesskatt, redovisningskonto 2578 Mervärdesskatt, redovisningskonto, SU LEVERANTÖRSSKULDER 258 Leverantörsskulder 2581 Leverantörsskulder Här bokas levskulder upp löpande 2583 Utländska leverantörsskulder 2584 Manuella leverantörsskulder, bokslut Används endast av och vid bokslut där manuella leverantörsskulder bokas upp och betalar dessa direkt från balanskontot. PERSONALENS KÄLLSKATT OCH LÖNEAVDRAGSKONTON 259 Övriga skulder-utomstatliga 2591 Personalens källskatt, innevarande år Personalens källskatt, föregående år SLÖR 2592 Stoppad lön 2593 Nettolön via Nordbanken (Skuld till SPV (lön) 2595 Skuld till FSO 2596 Skuld till Utvecklingsrådet 2597 Skuld till Curera företagshälsovård m.m. Motkonto 47131, kontot regleras när faktura kommer. Fakturor bokförs på konto Skuld till FSO, Kåpanavgift enl PA Övriga kortfristiga skulder 48 Sida 15

16 26 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 261 Skulder till Personal 2611 Införsel (Skuld Kronofogdemyndigheten) 2612 Intresseavdrag på lön 263 Depositioner (Övriga kortfristiga skulder) 2632 Depositioner (utomstatliga) 265 Diverse avräkningskonton 2650 Konto för inbetalningar från riksgäldskontoret 2651 Oidentifierade medel Här bokförs medel där information saknas om vart medlen skall föras 2652 Inbetalningar kurser och konferenser 2654 Avräkning överföring till K-kassa 2658 Avräkning EURO 27 UPPLUPNA KOSTNADER FÖRUTBETALDA INTÄKTER 271 Upplupna löner mm 2710 Avsättning pensioner Avsättning delpensioner 2711 Upplupna löner 2712 Upplupna semesterlöner 2713 Upplupen löneavgifter (löner och arvoden) 2714 Upplupen löneavgifter (semesterlöneskuld) 2715 Upplupna räntekostnader (inomstatliga) 2716 Skuld delpensionsavgift Här bokas den interna delpensionsavgiften (4613). Inget saldo skall finnas vid delår och helår Övriga upplupna kostnader myndigheter 2719 Upplupna kostnader 48 Sida 16

17 277 Förutbetalda intäkter 2774 Förutbetalda uppdragsintäkter myndigheter 2775 Förutbetalda uppdragsintäkter ej myndighet 2776 Förutbetalda intäkter, utomstatliga 2777 Förutbetalda intäkter, inomstatliga 3 INTÄKTER 30 INTÄKTER AV ANSLAG 301 Grundläggande utbildning 3010 Grundläggande utbildning Anslagsintäkter enligt beslut fakultetsnämnd/motsv Grundläggande utbildning särskilt beslut Anslagsintäkt enligt särskilt beslut 302 Forskarutbildning 3020 Forskarutbildning Anslagsintäkter enligt beslut fakultetsnämnd/motsv Forskarutbildning särskilt beslut Anslagsintäkt enligt särskilt beslut 303 Forskning 3030 Forskning Anslagsintäkter enligt beslut fakultetsnämnd/motsv Forskning särskilt beslut Anslagsintäkt enligt särskilt beslut 309 Intäkter av övriga anslag 3090 Intäkter av övriga anslag Intäkter övriga anslag enligt särskilt beslut Anslagsintäkter enligt särskilt beslut 48 Sida 17

18 31 UPPDRAGSVERKSAMHET Kontering på fakturor som skickas till kund för uppdragprojekt skall bara konteras i grupp 31, ej som fakturerade kostnader. 310 Uppdragsutbildning (och konferenser) 3101 Uppdragsutbildning momspliktig (utomstat) 3102 Uppdragsutbildning momsfri (andra myndigheter) 3108 Periodiseringskonto inomstatliga 3109 Periodiseringskonto utomstatliga 311 Uppdragsforskning 3111 Uppdragsforskning momspliktig 3112 Uppdragsforskning momsfri (andra myndigheter) 315 Övrig uppdragsverksamhet 3151 Rådgivning och konsulttjänster momspliktig 3152 Rådgivning och konsulttjänster momsfri (andra myndigheter) 3153 Försäljning av publikationer momspliktig 3154 Försäljning av publikationer momsfri (andra myndigheter) 3155 Uthyrning av lokaler momspliktig 3156 Uthyrning av lokaler momsfri (andra myndigheter) Uthyrning av lokaler är i vissa fall momsfri även för andra än annan myndighet Uthyrning av lokaler momsfri (utomstatlig) 3158 Periodiserade uppdragsintäkter ej myndighet 3159 Periodiserade uppdragsintäkter myndighet 32 OFFENTLIG RÄTTSLIGA AVGIFTER 321 Högskoleprov mm 3210 Högskoleprov 48 Sida 18

19 Kopior av allmänna handlingar 3211 Kopior av allmänna handlingar (enbart utomstat) 3218 Periodiserade intäkter, inomstatliga 3219 Periodiserade intäkter, utomstatliga 33 INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR ENLIGT 4 AVGIFTSFÖRORDNINGEN 331 Uthyrning av lokaler På något av dessa två konto bokförs intäkter när vi hyr ut våra lokaler och detta inte är hyra som ingår i uppdrags.- eller bidragsverksamheten Uthyrning av lokaler inomstat 3312 Uthyrning av lokaler utomstat 3318 Period lokaler inomstat 3319 Periodiserad lokaler utomstat 322 Intäkter av konferenser och utbildning 3321 Konferenser, seminarier, kurser etc (inomstat) 3322 Konferenser, seminarier, kurser etc (utomstat) 3323 Försäljning av egentillverkade kompendier till egna studenter (momsfri) På detta konto får enbart intäkter från egentillverkat till våra egna studenter redovisas. Säljs samma material till någon annan skall det redovisas på konto 3321/3322. Försäljning av inköpta böcker e d till studenter redovisas också på konto 3321/ Rikstest i svenska mm Är enligt beslut RRV 4 intäkt, ej off rättslig avgift. Momspliktig 3324 Rikstest i svenska 3325 Arbetsforum 3326 Kursavgifter IES/IGS 3327 Avgifter för ansökningstest 48 Sida 19

20 333 Försäljning av tjänster/konsultuppdrag På dessa konton redovisas intäkter för tryckning, utlåning av böcker, 3331 Försäljning av tjänster/konsultuppdrag (inomstat) översättningar mfl tjänster som inte är att betrakta som 3332 Försäljning av tjänster(konsutluppdrag( utomstat) 3338 Periodiseringskonto inomstat Bokslutskonto 3339 Periodiseringskonto utomstat Bokslutskonto 334 Intäkter av övrigt Under intäkter av övrigt (inomstat) resp (utomstat) bokförs telefonautomater, royalties, uthyrning av skåp, vagnar od mm. Finns särskilt intäktskonto exvis kopieringskort skall detta användas Intäkter av övrigt (inomstat) Administrativa avgifter (inomstatlig) Kopieringskort (Copy card)(inomstat) Inträde visning momsfri Intäkter av royalty - SU-förlaget Här bokar SU-förlaget sina intäkter av royalty Intäkter av övrigt (utomstat) Administrativa avgifter (utomstatlig) Kopieringskort (Copy card)(utomstat) Inträden, visningar etc Inträden, visningar etc - momspliktig (utomstatlig) Inträden, visningar etc -momsfri (utomstatlig) Kan förekomma att inträden till annan än stat är momsbefriade pga särkild bestämmelse i momslagen. 34 ÖVRIGA INTÄKTER I VERKSAMHETEN Försäljning av material Uppdelning behövs enbart på inom och utom Försäljning av material (inomstatligt) På dessa konton redovisas intäkter från försäljning av 3412 Försäljning av material (utomstatligt) Metall,trä, elmaterial, glas-och porslinprodukter, plast- och gummiprodukter, kemikalier,gas, papper och pappersvaror, kontorsmaterial, jordbruksprodukter, 48 Sida 20

21 342 Fakturerade kostnader Avser enbart ersättningar där vi har haft utlägg för någon. Dessa konton får ej användas för att fakturera en uppdragsgivare för lön, hyra etc. Utför vi ett uppdrag åt någon avser priset själva lönen och kostnaderna vi har för att utföra uppdraget. På dessa konton redovisas fakturerade kostnader för resor, porto, telefon, hyror, lönekostnader, livsmedel, jordburksproduketer mm 3421 Fakturerade kostnader inomstatlig Se ovan 3422 Fakturerade kostnader utomstatlig Se ovan 343 Reavinst vid avyttring av anläggningstillgång Här skall kundfakturan/intäkten vid försäljning av en anläggning bokas. Fullständiga underlag skall skickas till så fort anläggningen har sålts/utrangerats Reavinst immaterilla anläggningstillgångar - inomstat 3432 Reavinst immateriella anläggningstillgångar -utomstat 3435 Reavinst maskiner och inventarier - inomstat 3436 Reavinst maskiner och inventarier -utomstat 344 Övriga intäkter och ersättningar ex. försäkringsersättningar 3440 Övriga intäkter och ersättningar (inomstatligt) 3441 Övriga intäkter och ersättningar (utomstatligt) 348 Intäktskorrigeringar Kursdifferenser av verksamhetskaraktär 3481 Kursdifferenser Kursdifferenser på lev och kundfakturor 3482 Kursdifferenser (utomstatlig) Kursdifferenser på lev och kundfakturor 48 Sida 21

22 Öresutjämning 3485 Öresutjämning (inomstatligt) 3486 Öresutjämning (utomstatligt) Återvunna förluster Återvunna förluster -inomstatlig Återvunna förluster - utomstatlig Betalningsdifferenser Betalningsdifferenser (inomstatliga) Betalningsdifferenser (utomstat) Oidentifierade intäkter Oidentifierade intäkter (inomstatlig) Oidentifierade intäkter (utomstatlig) 3491 Periodiseringskonto fsg mat inomstat 3492 Periodiseringskonto fsg mat utomstat 35 GRUNDUTBILDNINGSBIDRAG Bidrag skall rekvireras, ej faktureras. 353 Bidrag från statliga myndigheter Medel från anslag SU ej disponerer, ex andra högskolor etc 3530 Bidrag från statliga myndigheter Intäktsförda bidrags intäkter annan myndighet Används vid inbetalning mot 25xx Periodisering av bidragsintäkter annan myndighet 354 Bidrag från kommuner och landsting 3541 Kommuner-för drift Intäktsförda bidrag kommun Används vid inbetalning mot 25xx Periodisering bidragsintäkt kommun Intäktsförda bidrag Landsting Periodisering intäktsförda bidrag Landsting 3543 Landsting-för drift 48 Sida 22

23 355 Bidrag från svenska stiftelser och ideella för Svenska stiftelser och...-för drift Intäktsförda bidrag sv stiftelser Används vid inbet mot 25xx Periodiserad bidrag stiftelser 356 Bidrag från svenska företag, affärsdrivande verk och statliga bolag 3561 Svenska företag-för drift Intäktsförda bidrag Sv företag Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag sv företag 3563 Affärsdrivande verk-för drift Affärsdrivande verk intäktsförda bidrag Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag affärsdrivande verk 3565 Statliga bolag-för drift Statliga bolag intäktsförda Används vid inbet mot 25xx Statliga bolag periodisering 357 Bidrag från internationella organisationer Här får ej medel från bidrag från EU bokföras 3571 Bidrag från internationella organisationer Intäktsförda bidrag internationella org. Används vid inbet mot 25xx Periodisering av bidragsint int org 358 Bidrag från enskilda personer 3581 Bidrag från enskilda personer Intäktsförda bidrag från enskilda personer Används vid inbet mot 25xx Periodisering av bidragsint enskilda personer 36 FORSKNINGSBIDRAG Bidrag skall rekvireras ej faktureras. 360 Bidrag från forskningsråd 3600 Forskningsråd Intäktsförda bidragsintäkter forskningsråd Används vid inbet mot 25xx 48 Sida 23

24 36002 Periodisering av bidragsintäkter forskningsråd Intäktsförda bidragsintäkter forskningsråd - moms 361 Bidrag från finansiärer av rådskaraktär 3611 Organisationer liknande forskningsråd-för drift Intäktsförda bidrags från org liknande forsk. rådskarakt Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidragsintäkt rådskaraktär 362 Bidrag från sektorsorgan 3620 Sektorsorgan Intäktsförda bidrag från sektorsorgan Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidragintäkt från sektorsorgan Intäktsförda bidrag från sektorsorgan - moms 363 Bidrag från övriga statliga myndigheter 3630 Övriga statliga myndigheter Intäktförda bidrag övriga statliga myndigheter Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidragsintäkter övriga statliga myndigheter Intäktförda bidrag övriga statliga myndigheter - moms 364 Bidrag från kommuner och landsting 3641 Kommuner-för drift Intäktsförda bidrag kommuner Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidragsintäkter kommuner 3643 Landsting-för drift Intäktsförda bidrag landsting Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag landsting 365 Bidrag från svenska stiftelser och ideella för Svenska stiftelser och...-för drift Intäktsförda bidrag från stiftelser Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag från stiftelser 48 Sida 24

25 366 Bidrag från svenska företag, affärsdrivande verk och statliga bolag 3661 Svenska företag-för drift Intäktsförda bidrag från svenska företag Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag från svenska företag 3663 Affärsdrivande verk-för drift Intäktförda bidrag affärsdrivande verk Används vid inbet mot 25xx Periodiserad bidrag affärsdrivande verk 3665 Statliga bolag-för drift Intäktsförda bidrag statliga bolag Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag statliga bolag 367 Bidrag från utländska organisationer 3670 Bidrag från andra EU-länder Intäktsförda bidrag EU-länder Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag EU-länder 3671 EU-program, från EUs institutioner För koordinatorsmedel etc Intäktsförda bidrag från EUs inst Används vid inbet mot 25xx Periodiserad bidrag från EUsinst 3672 Nordiska finansiärer Intäktsförda bidrag från Nordiska finansiärer Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag från Nordiska finansiärer 3673 Utländska finansiärer utom norden Intäktsförda bidrag från fin utom Norden/Euländer Används vid inbet mot 25xx Periodiserade bidrag från fin utom Norden/Euländer 37 Interna intäkter av avlyft mm 3700 Interna intäkter av avlyft SU gemensamt Tidigare konto Interna intäkter av avlyft instittionen gemensamt Tidigare konto Interna intäker av avlyft lokaler Tidigare konto 9315 Tidigare konton 9611 och Används m. internt motp.k 3703 Medel för finansiering av flyttade anläggningstillgåmngar 3709 Medfinansiering av indirekta kostnader Här bokas medfinansiering från anslag till bidrag för skillnaden mellan indirekta kostnader enligt institutionens påslag och medgivet påslag i bidragskontrakt 48 Sida 25

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-06-30 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet Utgifter för anpassning av hyrda

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 Hand dledning Basko ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2015-06-29

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2015-06-29 Uppdaterad: 2015-06-29 Senaste ändringar gjorda under år 2014-2015: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 5013 Lokalhyra, statlig N 2014-08-09 1611 Förutbetalda hyreskostnader, statlig N 2014-08-09

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15 Uppdaterad: 2013-04-15 Ändringar gjorda under år 2013: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 2305 Verifikationsdifferens N 2013-02-12 1261 Konst och andra ej avskrivningsbara inv årets utg N 2013-02-12

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Innehåll 2014-10-01. Kontoplan 2014. Ekonomienheten

Innehåll 2014-10-01. Kontoplan 2014. Ekonomienheten Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan... 11 Kontoplanen... 11 Kontoklasser... 11 Kontogrupper... 11 Undergrupper... 11 Konton... 11 Objektplanen...

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER)

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) EKONOMISTYRNINGS- VERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING AV EKONOMISK INFORMATION TILL STATS- REDOVISNINGEN EKONOMISTYRNINGSVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05 Uppdaterad: 2014-03-05 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 Förklaring/typ av ändring: N Ä Äb Äk B ÄS Nytt

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 28

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Immateriella tillgångar Dataprogram, licenser, rättigheter et c. Materiella tillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet

Immateriella tillgångar Dataprogram, licenser, rättigheter et c. Materiella tillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet g g Immateriella tillgångar Dataprogram, licenser, rättigheter et c S 1030 1020 Ackumulerade anskaffningsvärden S 1031 1021 Årets anskaffningsutgifter, över 20 000 kr S 1031 10211 Omföring årets anskaffningsutgifter

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

4011 Anst pers, lön o arv, exkl v tillägg/avdr sjukdom 1 511 659 237,58 40112 Anställd personal, sjuklön vid sjukfrånvaro 22 887 130,67 4013 Lön för

4011 Anst pers, lön o arv, exkl v tillägg/avdr sjukdom 1 511 659 237,58 40112 Anställd personal, sjuklön vid sjukfrånvaro 22 887 130,67 4013 Lön för 2014 4011 Anst pers, lön o arv, exkl v tillägg/avdr sjukdom 1 511 659 237,58 40112 Anställd personal, sjuklön vid sjukfrånvaro 22 887 130,67 4013 Lön för timvikarier 15 905 043,67 4021 Anställd personal,

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten 2014-04-07 Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan... 11 Kontoplanen... 11 Kontoklasser... 12 Kontogrupper... 12 Undergrupper... 12 Konton... 12 Objektplanen...

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Preliminär kontoplan, Ny Ekonomi 2016

Preliminär kontoplan, Ny Ekonomi 2016 Preliminär kontoplan, Ny Ekonomi 2016 Konto Benämning 10000 Anläggningstillgång prel konto 10300 Immat at ack ansk 10310 Immat at år an 10350 Immat at år utr an 10360 Immat at ack avskr 10370 Immat at

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp RUTINBESKRIVNING TRANSFERERINGAR Innehålll 1.1 Erhållna från statlig s till statlig mottae... 1 1.2 Bidrag från statlig s f tilll icke statlig mottae... 5 1.3. Bidrag från icke statlig s till statlig myndighet....

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer