Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern Socialnämnden Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna offerten avseende om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet i Stuvsta och sända handlingarna till kounstyrelsen Saanfattning Huge Fastigheter AB har genomfört en förstudie och lämnat en offert för omoch nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet. Beslutet av en beställning av förstudie togs den 5 november 2008 av planerings- och personalutskottet. Under förstudien har flera alternativ tagits fram, genom att se fördelar och nackdelar förordar förvaltningen rivning av de gamla villorna och bygga två nya. Nybyggnationen ger en optimal byggnad och en effektiv verksamhet. Kostnad för nybyggnad ligger lägre i förhållande till de andra alternativen som beräknats. Lavspinnarvägens boendeenhet består idag av två befintliga hus med en totalyta på 438 kvadratmeter. Byggnaderna inryer nio rum, fyra hygienutryen, gemensamhetsutryen och personalutryen. De nybyggda husen får en totalyta på 677 kvadratmeter (bruksarea), som består av nio fullvärdiga lägenheter och gemensamhets- och personalutryen. Efter beslut i socialnämnden och kounstyrelsen samt erhållet bygglov bedömer Huge Fastigheter AB att inflyttning kan ske efter cirka 15 månader. Enligt offert från Huge Fastigheter AB uppgår investeringskostnaden till kronor jämte ej avdragsgill moms om kronor. Restvärdet om kronor och eftersatt underhåll om kronor är inkluderat i den totala investeringskostnaden. Under posten oförutsedda kostnader är koande programändringar om kronor inkluderat. Kounens hyreskostnad beräknas till kronor och av den totala hyran torde kronor per år kunna återvinnas genom momsbidrag. Den POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) totala hyran blir då kronor per år. Intäkterna beräknas till cirka kronor per år och befintlig hyra som förvaltningen har i dag är kronor per år. Merkostnad i nettohyra för kounen beräknas bli kronor per år. Nu gällande hyresavtal avseende befintliga byggnader upphör att gälla när dessa rivs och hyra för de nyproducerade lägenheterna debiteras från och med färdigställandet. När ny- och ombyggnationen är klar för inflyttning koer nämnden att sakna finansiering med kronor netto från och med december år 2014/januari år Beloppet kronor avser tillkoande hyreshöjning med avdrag för hyresintäkter och nuvarande hyra. Ny- och ombyggnationen innebär ingen kapacitetshöjning eftersom antalet bostäder blir saa till antalet såsom det var tidigare. Beräkningarna bygger på tabell 1 nybyggnadsförslag 2. Beskrivning av ärendet Bakgrund Planerings- och personalutskottet godkände den 5 november 2008 beställning av en förstudie från socialnämnden av ombyggnad och tillbyggnad av Lavspinnarvägens boendeenhet (Diarienuer KS 08/ ). I saa ärende beslutades om ombyggnad och utbyggnad av Högsätervägens boendeenhet (Glömsta gruppbostad). Denna ombyggnad var klar i september Lavspinnarvägens boendeenhet är en av de äldsta gruppbostäderna i Huddinge koun. Gruppbostaden byggdes under 1980-talet och var enligt den tidens lagstiftning helt tillräcklig. I dag har personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) rätt till ett individuellt stöd vilket förutsätter en egen fullvärdig bostad. Kounen har skyldighet att erbjuda fullvärdiga lägenheter enligt lagen. Dessa lägenheter måste uppnå normalnivå enligt SIS (Swedish Standards Institute). För denna nybyggnation koer badruen att ha en utökad tillgänglighet. Byggnaderna ska vara energieffektiva och sikta på nivå GULD på energiindikatorer enligt miljöbyggnad. Målet som helhet är att miljöklassa byggnaden GULD. De brukare som idag bor i gruppbostaden måste evakueras. Förslag på evakuering av boende och personal är Kavlevägen. Beläggningen på Lavspinnarvägens boendeenhet är sju brukare, det har tidigare varit nio brukare. Det har varit svårt att erbjuda nya brukare plats där eftersom att brukaren har ett eget rum och badrum som delas mellan två till tre brukare.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) Lavspinnarvägens boendeenhet koer efter nybyggnation att bestå av nio fullvärdiga lägenheter. Lägenheterna koer att kunna erbjudas våra brukare eftersom de uppfyller de krav som finns enligt lagen. Behov enligt lokalförsörjningsplanen I lokalförsörjningsplanen 2005 till 2009 beskrivs behovet av ombyggnad av Lavspinnarvägens boendeenhet (före detta Myrängens gruppbostad). I de följande lokalförsörjningsplanerna finns det fortlöpande beskrivet. Behovet är att Lavspinnarvägens boendeenhet ska ha fullvärdiga lägenheter. Nybyggnaden ersätter de nio ruen med nio fullvärdiga lägenheter. Eftersom vi för närvarande inte kan erbjuda våra brukare plats på Lavspinnarvägens boendeenhet har vi endast sju boende. Detta innebär att efter nybyggnationen kan vi erbjuda de som bott där och två nya brukare lägenheter. Lokalprogram Ett lokalprogram (bilaga 1) togs fram. Under förstudien har förutsättningarna förändrats. Idag finns ett rumsfunktionsprogram (bilaga 2) som beskriver vad som ska finnas i detalj i byggnaden. Rumsfunktionsprograet beskriver två hus som innehåller nio lägenheter om cirka 40 kvadratmeter som består av allrum och sovrum, handikapptoalett med dusch, pentry och entré samt gemensaa ytor och personalytor. Alternativa lösningar Förutsättningarna för Lavspinnarvägens boendeenhet var att behålla två hus. Förvaltningens målsättning från början var att utöka med en lägenhet. Vilket skulle innebära fem lägenheter i varje hus. Enligt Socialstyrelsen bör två gruppbostäder inte ligga bredvid varandra, det blir institutionsliknande. Vid kontakt med Socialstyrelsen kunde de acceptera vår lösning med att behålla de två husen eftersom brukarna redan bodde i dessa hus. Varje hus ligger på en egen tomt och har en egen fastighetsbeteckning. Varje enhet måste ses som en egen enhet. Detta gäller utryen och driften. För de olika alternativen som varit under utredning gäller att de två tomterna begränsar hur många kvadratmeter husen kan bestå av. Idag består husen av 438 kvadratmeter. Gruppbostäderna har fem respektive fyra boende rum (cirka kvadratmeter vardera), två hygienutryen per hus till brukarna och gemensaa utryen personalutryen. Alternativ 1. Bygga om och bygga ut de befintliga husen och så långt som möjligt behålla de gamla husen. Det visade sig att tomten inte tillät utbyggnaden där det behövdes. Huset skulle byggas ut åt tre håll vilket

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) medför höga kostnader. Den lösningen resulterade i att ett av husen skulle innehålla sex lägenheter och det andra tre lägenheter. Det blev inget optimalt boende och kostnaden för driften i huset med tre boende skulle inte bli kostnadseffektivt. Detta beroende på att varje enhet ska vara en egen enhet. Då detta förslag lämnades hade även Huge Fastigheter AB räknat på ett nybyggnadförslag vilket låg högt i pris (produktionskostnad tabell 1) enligt förslagen. Alternativ 2. Arbetsgruppen var på studiebesök och tittade på en gruppbostad byggd av moduler. Denna byggnad skulle bli dyrare än nybyggnadsförslag 2 (se tabell 1). Alternativ 3. Nybyggnadsförslag 2 (se tabell 1). Riva de gamla husen och bygga två nya hus. Husen skulle då inrya fem respektive fyra lägenheter som är fullvärdiga. Lägenheterna skulle vara cirka 40 kvadratmeter. Varje hus har de utryen som lagen kräver. Husen koer att ha en yta på 677 kvadratmeter (bruksarea). Lägenheterna är fullvärdiga enligt svensk standards normalnivå med höjd nivå på badruen. Det finns ett behov av att kunna använda duschsängar i badruen. Det finns uteplatser till varje lägenhet och en lägenhet har även entré direkt till lägenheten från gården. Vissa av de boende har behov av egen ingång. Dessa hus möter även grannarnas önskemål eftersom vi kan anordna uppfart på tomten för handikappfordon som hämtar och lämnar boende. Det finns även parkeringsplatser. Tabell 1 Ekvecklaren 1 & 2, jämförelse mellan presenterade kalkyler Förslag Datum Kostnad BTA kr/bta Diff. Diff. i % Nybyggnadsförslag % Om- och tillbyggnad % Modul % Nybyggnadsförslag % Kostnadsjämförelsen räknad på bruttoarea (BTA) Offert Huge Fastigheter AB har lämnat en offert (bilaga 3) som grundar sig på alternativ 3 (nybyggnadsförslag 2). Förvaltningen anser att offerten grundar sig på det lokalprogram (bilaga1) som förvaltningen lämnade från början och rumsfunktionsprograet (bilaga 2) som utarbetats under förstudien. Avvikelsen består av antalet kvadratmeter på byggnaderna och lägenheterna i förhållande till lokalprograet. Totalt byggs nio nya lägenheter som

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) uppfyller de normer och krav som Socialstyrelsen och Boverket ställer då det gäller LSS-boende. Byggnaderna ska vara energieffektiva och sikta på nivå GULD på energiindikatorer enligt miljöbyggnad. Målet som helhet är att miljöklassa byggnaden GULD. Byggnaderna utrustas med brand- och räddningsboendesprinkler enligt SS883001:2009. Hygienutryen byggs med hög standard vilket innebär större hygienutryen som personer med funktionshinder har behov av. Standarden följer normalnivå till exempel i köket som lagen föreskriver. Investeringar Enligt offert från Huge Fastigheter AB uppgår investeringskostnaden till kronor jämte ej avdragsgill moms om kronor. Restvärdet om kronor och eftersatt underhåll om kronor är inkluderat i den totala investeringskostnaden. Under posten oförutsedda kostnader för koande programändringar om kronor inkluderat. Tabell 2 (belopp i tkr) Momspliktig Momsfri Ej avdragsgill Total del del Sua moms kostnad Kostnader Hyreskostnad kronor är hyresgrundande och kounens hyreskostnad blir kronor per år. Av den totala hyran torde kronor per år kunna återvinnas genom momsavdrag. Nu gällande hyresavtal avseende befintliga byggnader upphör att gälla när dessa rivs och hyra för de nyproducerade lägenheterna debiteras från och med färdigställande. Tabell 3 (belopp i tkr) Momspliktig Momsfri Total Ludvika Netto hyra hyra hyra moms kostnad Hyra På nettokostnaden på kronor enligt offerten avgår intäkter (beräknade till kronor per år x 9 brukare = kronor per år). Befintlig hyra är kronor per år och minskar merkostnaden. Merkostnaden för kounen blir totalt kronor netto per år.

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) För att kunna genomföra ny- och ombyggnationen behöver nämnden få en ökad budgettilldelning för att kunna finansiera den ökade hyreskostnaden med kronor netto per år. Tidsplan Efter beslut i socialnämnden och kounstyrelsen samt erhållet bygglov bedömer Huge Fastigheter AB att inflyttning kan ske efter cirka 15 månader. Evakuering sker till Kavlevägen 8-10 i Kästa Flemingsberg om beslut fattas. Under tiden tills att evakueringen sker används husen för annan verksamhet. Den är planerad att flytta då lokalerna ska användas till Lavspinnarvägens boendeenhet. Ekonomi När ny- och ombyggnationen är klar för inflyttning koer nämnden att sakna finansiering med kronor netto från och med december år 2014/januari år Beloppet kronor avser tillkoande hyreshöjning med avdrag för hyresintäkter och nuvarande hyra. Ny- och ombyggnationen innebär ingen kapacitetshöjning eftersom antalet bostäder blir saa till antalet såsom det var tidigare. Beräkningarna bygger på tabell 1 nybyggnadsförslag 2. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen förordar förslag tre, beroende på att det blir nya hus som är kostnadseffektiva då det gäller att driva verksamheten. Vi uppfyller alla krav på tillgänglighet och arbetsmiljön. Husen blir energieffektiva. Förvaltningen anser att det är av största vikt att en villa uppförs på varje tomt där Lavspinnarvägens boendeenheter har legat. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) säger att varje brukare har rätt till individuellt stöd. Lägenheterna ska vara fullvärdiga, det vill säga följa de myndighetskrav som finns. Efter nybyggnationen kan brukarna med personal flytta tillbaka. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Elisabeth Bern Lokalintendent

7 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) Bilagor 1. Lokalprogram 2. Rumsfunktionsprogram 3. Offert med bilagor Beslutet delges Ekonomiavdelningen, Controllerenheten Kounstyrelsen

8 aperto arkitekterbyggkonsulter ab beställare projekt projektnr Huge Fastigheter Ekvecklaren LOKALPROGRAM status FK uppdragsnr datum senaste rev sida 1(2) lokal! rum verksamhet/ funktion speciella krav tekniska krav koentar LGH 9st Allrum & sovrum HWC/Dusch Samvaro och sov möjlighet 81 Hygienrum Sovdel ska kunna avskiljas och då ska sovrum uppfylla Bygg ikapp rekoendationer utryesbehov Hygienruet ska uppfylla Bygg ikapp rekoendation om badrum med mycket god tillgänglighet Möjlighet att installera taklift Strömuttag och uttag för tv Möjlighet att installera taklift Plats för duschsäng Uttag för tvättmaskin Skåp för hygienartiklar Möjlighet att kunna stänga av vattnet (placeras utanför Igh) Timer på dusch. Pentry/entre Matlagningsdel och förvaring garderob 324 Möjlighet till enklare matlagning Kylskåp med frysfack Induktionshäll (2 plattors) Diskbänk och köksskåp Kapphängare Ga rderob/förvari ng Städskåp Möjlighet att kunna stänga av vattnet (placeras utanför Igh) Gemensaa ytor Entre /hall Kök/vardagsrum Lgh förråd Förråd förbrukningsmaterial Tvätt/klädvård Gemensaa Det kan finnas kravatt köket ska måltider/samvaron (tv-tittade vara avskilt och låsbart ) 9 16 Förråd hygien och städartiklar 14 Kan delas upp i två utryen om 20 m 2 var Förråd för utomhusrullstolar anordnas på annat utrye Förråd mottagning Varumottagsförråd, säsongsförråd samt plats för ev. utomhusrullstolar 159 v.,... Ringvägen Stockholm Tel: Fax: Orgnr: f' ur, - Kval dok: lokaiprogram tiggande verl Upprättad : Sökväg : P: 3 Proj ekt_ Ekvecklaren C_ handlingaros program utredn ing lokatprogram.doc

9 aperto arkitekterbyggkonsulter a b beställare projekt projektnr Huge Fastigheter Ekvecklaren LOKALPROGRAM status FK uppdragsnr datum senaste rev sida 1(2) lokal! rum verksamhet/ funktion speciella krav tekniska krav koentar Personal Personalrum/ 2 10 kontor Pers. om kl. 2 4 WC/D Total area 515 Ringvägen Stockholm Tel: Fax: Orgnr: Kval dok: lokalprogram liggande verl Upprättad: Sökväg: P: 3 Projekt_07 OS2 Ekvecklaren C_handlingar OS program utredning lokalprogram.doc

10 1/22 :!!! Ii :: l:::::: le Ii::: :: :: ii ::!i::: II Ii..... :: l' I.... i!......::.,... n I.: : l:::::: Ii i:!i... EKVECKLAREN 1 & 2 RUMSFUNKTIONSPROGRAM LSS-BOENDE INFORMATIONSHANDLING HUGE FASTIGHETER AB TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

11 2/22 I~ Ii :: :::::5! I: ::=:: Ii i! 1 5 ::ii:::...,.,... l! " :::::15 INNEHALLSFÖRTECKNING LÄGENHET Hall... 3 Rum... 4 WC/dusch... 5 GEMENSAMMA RUM... 6 Vindfång... 6 Gemensamt kök... 7 Allrum... 8 Tvättstuga... 9 lägenhetsförråd PERSONALUTRYMMEN Vilrum WC/dusch, personal Pausrum Städ Kontor TEKNISKA UTRYMMEN Teknikrum ÖVRIGT Trädgårds- och verksamhetsförråd Uteplats lägenhet Gemensam uteplats BILAGOR BILAGA 1- pentry BILAGA 2 - WC/dusch i lägenheter BILAGA 3 - i gemensamt kök Övrigt Angivna fabrikat i rumsfunktionsprograet avser likvärdigt TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 Forfragningsunde~aglA-textIRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

12 3/22 == II :: :::::11 ii n::: is II n u!!:::!! II u::::: ii,.... I: :: :!!! :: u::::: I: Ii l:::::: ii LÄGENHET Rumsnuer, rumsbenämning Area Antal personer Hall BYGG M. I Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörrar atena Må tt etc A nmar.. k nlnl:!. R ev. d at Plastmatta - Trä Fabriksmålade Gips Målas, glansvärde min 20 Plyfaskiva bakom gips Trälist Påkörningsskydd, målas Gips, målas Massiv Pardörr 10+3M Målad yta Överkörningsbar tröskel Dörrstängare typ Free swing Snedställt draghandtag, greppvänligt Kapphylla typ Detra6M HDK metall och björk, höj och sänkbar Värdeskåp med nyckellåsning Medicinskåp med nyckellåsning Förvaringsskåp Förvaringsskåp pentry se bilaga l EL Belysning Elcentral, Strömställare för upptändning av ruen Strömställare Uttag kyl, micro, kokplatta, uttag via Uttag, Belysning timer vid bänk, allmänna uttag för städ. Avstängnings funktion kokplatta separat i elskåpet.. Belysning i tak, ovan bänk och medicinskåp. Nattbelysning två funktioner nomlal tändning respektive dämpad nattbelysning separat strömbrytare sätts 1600 öfg. Tele/data Trygghetslarm vid dörr ÖvriQt: vvs VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Förvaringsskåp för omvårdnad som blöjor. I Datum I Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklaren5 Projektering55 Forfragningsunde~agA-textRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

13 4/22 1= II :: :::::11 1= ~::== II El l' I: :::1::: le, II ::::=:: :: II ':...:: 1 55 h:::::!! Ii U::::::: Il Rumsnuer, rumsbenämning Rum BYGG Golv: Socklar: Väggar: Tak: Fönster Fönsterdörr Dörrar Material Plastmatta Trä Gips, målas Gips, målas EntredöIT fi'ån uteplats ytterdörr av aluminium med glas se planritning. Area Igh Mått etc - Antal personer AnmärkninQ Fabriksmålas En vägg målas som fondvägg i avvikande kulör. Valbar kulör fdr hyresgästen Traversskenor för lyft Fabrikat Human Care, likvärdigt kan ej accepteras. Befintliga lyftanordningar skall återanvändas. Fönster av trä med aluminiumbeklädnad på utsidan Fönsterdörr: fönsterbroms och cylinderlås. Fönster: Fast 3-glas isolerruta. Lägst U-värde 1.0 Fönsterbänk av natursten Cylinderlås Bredd 11M Kannöverföring och kanalisation Avser 1 st lägenhet i övriga lägenheter fdnsterdörr Gardinstänger typ Refonn vitlackade Rev. Dat EL Belysning Tele/data vvs Belysning, Uttag allmänt och i anslutning till sängen. Trygghetslarm, Brandlarm, TV uttag och tele uttag. Förberett med tomrörför bredband Belysning placerad i tak och lamputtag ovan fönster. Alterantivt vid sida om fönster h=900. Uttag för allmän kraft Tomrör och dosa fram till placering placerat vid säng, för framtida installation Radiostyrt larm koer att installeras, placeras i hallen. VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Material Rullgardin 2 st vid fdnsterparti och dörr mot uteplats 1 st vid matplats Draperiskena i tak för rumsavdelning vid säng. I Datum I TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projekteringl55 Forfragningsunde~aglA-textIRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

14 5/22 1= n :: n::::: 1 : = I: ii nu: ::U=:: Ii I :!::...':.. I... l:::::::: :- i! :!!l :::::11 Ii n u::::: Rumsnuer, rumsbenämning WC/dusch BYGG M. I aten a Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörr Plastmatta Uppvikt plastmatta 150 Kakel Gips, målas Målad Area M ätt etc Forbo Surestep Forbo Surestep Antal personer k. Anmär nmg Typ Harmony alternativt annan godkänd beklädnad i våtrum Avvikande kulör vid tvättställ och wc Inspektions lucka Traversskenor för lyft Fabrikat Human Care 11 M skjutdörr Kulör skall vara avvika från omgivande vägg Se bilaga 2 R ev. d at EL Belysning Tele/data Belysning, uttag Handdukstork, Strömställare Trygghetslarm Belysning placerad i tak. Nattbelysning i tak ovan wc-stol. Uttag vid spegel. Strömställare för upptändning badrum. Trygghetslal'm vid Wc och dörr. Tomrör för installation av lann. 2 st punkter vid dusch och lågt vid dörr Förberett för tvättmaskin och torktumlare. vvs Ventilation Överluftdon från boenderum. Frånluft ovan dusch - VS: WC, tvättställ, dusch, golvbrunn Vägghängd wc-stol Tvättställ typ Bana. Ettgreppsblandare. Extra vattenslana för spolning? VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Vägghängd wc-stol Förberett för tvättmaskin typ kombimaskin. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklarenl5 Proiekteringl55 ForfragningsundertaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

15 6/22 1= n :::::5! n::: ii :::!:::......!! l::::!! GEMENSAMMA RUM Rumsnuer, rumsbenämning Vindfång BYGG Golv: Material Klinker Area Mått etc Nedsänkt torkmatta Antal personer Anmärkning Rev. dat Socklar: Väggar: Tak: Dörr EL Belysning Tele/data Trä Målad gips Träpanel Ledstång av trä Gips, målas YtterdölT av trä målad Se beslagning entredölt Övre del Bröstningshöjd Målad glans 40 Klarlackerad Pardörrar IOm+3M Beslagning: Ringklocka AptllS Glas i övre delen. SlagdölTöppnare typ fabrikat Besam, tryck funktion på in och utsida Kapphylla och skohylla Belysning placerad i tak VVS Ventilation - VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projekteringl55 ForfragningsundertaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

16 7/22 l= ii Si I: l:::::: ii!iu: II l! I: :::!:::!! ::u.... ii I- U :!..!! :::::!! Ii :: Rumsnuer, rumsbenämning Gemensamt kök BYGG Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörr Fönster Matena. I Plastmatta Trä Målad gips Tapet Stänkskydd av kakel Akustikplattor Ca Area M ätt etc - Fabriksmålade Antal personer A nmär k nll!9.. Plyfaskiva bakom gips Väggar med lägenhetsdön ar Övriga väggar Typ Harn10ny/ alternativt laminatskiva avsedd för ändamålet Typ Ecophon Focus, Klass A Ett öppningsbart fönster barnsäkra vädringsbeslag, fönsterbroms Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Övriga fönster fast 3-g1as isolerruta. Gardinstänger typ Reform vitlackade Skåps toe melamin Målade luckor Se bilaga 3 R ev. d at EL Belysning Tele/data Belysning i tak och ovan bänkar. Vägguttag allmänna och till köksutrustning VVS Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Material l st låsbart skåp l st låsbar utdragslåda Hållare för flytande två Hållare för desinfektion Pappershållare för handtork Handledare Datum TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklarenl5 Projektering55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

17 8/22 I~ Ii :::::!i n:::!! :: l:!!::: l:::::: Rumsnuer, rumsbenämning Allrum BYGG M. I Golv: aten a Plastmatta Ca Area at etc - Antal personer A nmar.. k. mn~ R ev. d a t 00 I: :: nu::: ::::::: Socklar: Väggar: Tak: Dörrar Trä Tapet Målad gips Akustikplattor Fabriksmålade Fondtapet Plyfaskiva bakom gips Väggar kring lägenhetsdörrar, glans 20 Typ Ecophon Focus, Klass A Fönster Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Gardinstänger typ Refonn vitlackade EL Belysning Belysning i tak Eluttag varav I st placeras h=900 öfg. Tele/data Tv-uttag Teleuttag Datauttag till arbetsplats vvs Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Handledare Liten arbetsplats fdr personalen. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklaren5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

18 9/22 1=!! :: :::::U!!!i::: Ii ii Ii ::::::: ii ii n::::: I: I: I j, J!! I: ::::::: I: I: I, le "... Rumsnuer, rumsbenämning Tvättstuga BYGG M. I Golv: Socklar: Väggar: Tak: atena Plastmatta Uppvikt plastmatta Målad gips Kakel bakom maskiner och stänkskydd Målad gips Ca Area M" att etc Antal personer A nmär k nmq " Forbo Sure step Forbo Sure step Typ Höganäs Harmony/ alternativt laminatskiva avsedd för ändamålet. R ev. d at Dörrar Fönster EL Belysning Tele/data Massiv dörr Belysning Vägguttag Målad Bredd 10M Glas i dörrblad ca 300x300. Elektronisk låsning, droppe. Utslagsback Städskåp Stativ till TM och TT TM, TT, TS, Tvättbänk 1=IOOO med backar. Belysning i tak styrd via rörelsevakt. Vägguttag till utrustning och allmän kraft. VVS Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER TM,TT och TS avser hushållsmaskiner av bättre kvalite. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 FortragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS boende docx

19 10/22 1= ii :: u:::!! i: ::::: Ii n i! t:!!::: n Ii I::::::!: l 1 II -- l! :::::11... I :::::::: II Rumsnuer, rumsbenämning Lägen hetsförråd BYGG Golv: Socklar Väggar: Tak: Betong M a t ena. I Nätväggar Ca Area Må t t e t c Fabrikat Troax Antal personer A.. k. nmar mnq R ev. d at Dörrar Fönster Nätdönar förstärkta Fabrikat Troax FötTådshyllor EL Belysning Tele/data Belysning i tak VVS Ventilation VS: Övri~t: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Placeras i friliggande byggnad tillsaans med trädgårdsfönådet st Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken 21 P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS boende docx Stockholm I

20 11/22 I: :: :::::it 1 = tu::: o.. 1 n I: l'::"... PERSONALUTRYMMEN Rumsnuer, rumsbenämning Vilrum Ca Area Antal personer SJ:::::... o. n!i ::::::: BYGG M. I Golv: atena Plastmatta M" att etc - A nmär k' nmq R ev. d at J:::::: Socklar: Väggar: Trä Målad gips Fabriksmålade Tak: Dörrar Fönster Målad gips Massiv trädöit Målad Öppningsbart fönster Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Garderob Gardinstänger typ Reform vitlackade EL Belysning Tele/data Belysning i tak El-uttag Teleuttag fast installation Datauttag(dubbla) Tomrör för larmsinstallation vvs Ventilation - VS: ÖvriQt: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Rullgardin för fönster Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projektering55 ForfragningsunderlagA texlirfp Ekvecklaren LSS-boende docx

21 12/22 1= :: :: :::::ii j..,.. II'"..... : n :. r:!!:::..... n l::::!! Rumsnuer, rumsbenämning WC/dusch, personal BYGG Golv: Socklar: Materia. I Plastmatta Uppvikt plastmatta 150 Area Mått etc Antal personer A nmär k nlnq. R ev. d at Forbo Surestep Forbo Surestep I. ::::::: Väggar: Kakel Typ Harmony/ alternativt annan godkänd väggbeklädnad för våtrum Tak: Dörr EL Belysning Tele/data Gips, målas Målad Belysning, uttag Handdukstork, Strömställare Bredd=9M Toalettpappershållare Sanitetsbehållare Handdukskrokar Badhanddukskrokar Klädkrok Duschdraperistång Papperskorg Desin fektionsbehållare Papperstork Skåp med spegel Belysning placerad i tak Uttag vid spegel. VVS Ventilation - VS: WC, tvättställ, dusch, golvbrunn Vägghängd wc-stol Tvättställ Gustavsberg Engreppsblandare. VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Vägghängd wc-stol Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklarenl5 Projekleringl55 FortragningsunderlaglA-lextlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

22 13/22 5i :: :::::11 n :!::= ii ii I:,::!::: to..... :: :: ::::::: Rumsnuer, rumsbenämning Pausrum BYGG Golv: Socklar: Material Plastmatta Trä Ca Area Mått etc - Fabriksmålade Antal personer Anmärkml}g R ev. d at ::::::: Väggar: Tak: Dörrar Fönster Gips målas Gips målas Massiv trädörr Målad Besl~ni~ elektronisk låsnill& dr~e Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Omklädningsskåp och låsbart värdeskåp Gardinstänger typ Reform vitlackade EL Belysning Tele/data Belysning i tak Eluttag, teleuttag, datauttag dubbla Tomrör för lannsinstallation vvs Ventilation - VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Plats för paus, fåtölj litet bord Kontorsarbetsplats Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken StockhOlm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 FortragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

23 14/22 r= IS :: :: :: l:::::: n!i:==!! E! il uni::!i n::::::: Ii :... l! :::::11 Ii n :::z::: u Rumsnuer, rumsbenämning Area Antal personer Städ BYGG Material Mått etc Anmärknin~ Rev. dat Golv: Plastmatta Forbo Surestep Socklar: Uppvikt plastmatta F orbo Surestep l50 Väggar: Gips, målas Tak: Gips, målas Dörr Målad Pardörr skåpdörr, låsbara Utslagsback Städset 72 EL Belysning Belysning, uttag Belysning placerad i tak Handdukstork, Uttag vid spegel. Strömställare Tele/data vvs Ventilation - VS: Utslagsback ÖvriClt: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Plats för dasugare Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-14 KS-2013/228.259 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.hman@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende ombyggnad

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Kvarter: Sjötungan 7 Brf: Sjötungan 7 Adress: Knäpparvägen 7. Byggnation av 2 st parhus B1 och B2 RUMSBESKRIVNING

Kvarter: Sjötungan 7 Brf: Sjötungan 7 Adress: Knäpparvägen 7. Byggnation av 2 st parhus B1 och B2 RUMSBESKRIVNING Kvarter: Sjötungan 7 Brf: Sjötungan 7 Adress: Knäpparvägen 7 Byggnation av 2 st parhus B1 och B2 RUMSBESKRIVNING 2015-11-11 Sida 1 av 11 Innehållsförteckning ALLMÄNNA ANVISNINGAR 3 YTSKIKT 3 HUS B, ENTRÉPLAN

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Rumsbeskrivning. Rum / Utrustning Beskrivning Övrigt KÖK / MATPLATS. Datum: 2015-06-03 Rev: 2015-07-02. Snickerier/bänkskiva/handtag Fabrikat: Vedum

Rumsbeskrivning. Rum / Utrustning Beskrivning Övrigt KÖK / MATPLATS. Datum: 2015-06-03 Rev: 2015-07-02. Snickerier/bänkskiva/handtag Fabrikat: Vedum Rumsbeskrivning Datum: 2015-06-03 Rev: 2015-07-02 Rum / Utrustning Beskrivning Övrigt KÖK / MATPLATS Snickerier/bänkskiva/handtag Fabrikat: Vedum Köksluckor/lådor Bänkskiva laminat Handtag Diskbänk Intra

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-27 KS-2014/71.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

RUMSFUNKTIONSPROGRAM 1(7) Allmänt Rumshöjd i vistelserum skall vara min 2,7 m. RUMSFUNKTIONSPROGRAM Fönster Minst ett av fönstren i klassrum och grupprum ska vara öppningsbart. Öppningsbara fönster ska utrustas med säkerhetsbeslag.

Läs mer

BRF Rosenhill Nyköping. Rumsbeskrivning. Material och utrustning Tillval 1 Modernt

BRF Rosenhill Nyköping. Rumsbeskrivning. Material och utrustning Tillval 1 Modernt Rumsbeskrivning Material och utrustning Tillval 1 Modernt Golv Keramiska plattor CC Höganäs, Nordic 333x333x8mm Nero Övrigt Klädhylla Trä/metall Vit Hall Tvättstuga Golv Keramiska plattor CC Höganäs, Nordic

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, VILLOR sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, allrum/kontor/sovrum,

Läs mer

Skala 1:100. Lägenhetens placering

Skala 1:100. Lägenhetens placering Skala 1:100 Lägenhetens placering V A R V E T T O W N H O U S E Varvet Townhouse C Varvet Townhouse består av två fristående mindre hus med fyra lägenheter vardera. Nedre plan har tre rum och kök med

Läs mer

BRF Rosenhill Nyköping. Rumsbeskrivning. Material och utrustning Tillval 2 Lantligt

BRF Rosenhill Nyköping. Rumsbeskrivning. Material och utrustning Tillval 2 Lantligt Rumsbeskrivning Material och utrustning Tillval 2 Lantligt Hall Golv Keramiska plattor CC Höganäs, les Dalles Des Chateaux Champagne Övrigt Klädhylla Trä/metall Vit Tvättstuga Golv Keramiska plattor CC

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, KEDJEHUS sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, hall,

Läs mer

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus Entré (4,0 m2) Ytskikt Klinker vid entrén Konradsson Enjoy 330x330 Förberett för kapphylla Vägguttag (jordat, dubbelt) 2 st Vardagsrum (23,3 m2) Ytskikt Vägguttag (jordat, dubbelt) 6 st Mediauttag Trippel

Läs mer

Nya Kvarnen 1. Kvarnholmen - Nacka Stockholm. Beställning. Lägenhet 12202 HÄR ÄR DIN BESTÄLLNING AV PROJEKTERINGSÄNDRINGAR OCH ÖVRIGA TILLVAL

Nya Kvarnen 1. Kvarnholmen - Nacka Stockholm. Beställning. Lägenhet 12202 HÄR ÄR DIN BESTÄLLNING AV PROJEKTERINGSÄNDRINGAR OCH ÖVRIGA TILLVAL Beställning Nya Kvarnen 1 Kvarnholmen - Nacka Stockholm Lägenhet 12202 HÄR ÄR DIN BESTÄLLNING AV PROJEKTERINGSÄNDRINGAR OCH ÖVRIGA TILLVAL LÄGENHETSINNEHAVARE LÄGENHET 12202 PROJEKT Nya Kvarnen 1 PROJEKTNR

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-04-18 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, ETAPP 2, RADHUS sid 2 (9) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, matplats/allrum, vardagsrum/matplats, förråd, wc/dusch, klädvård

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Golv Golv entré Golvsockel Vägg Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet. i skjutdörrsgarderober från ELFA.

Golv Golv entré Golvsockel Vägg Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet. i skjutdörrsgarderober från ELFA. Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 333 Allmänt entré sockel Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Natursten, kalksten

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Materialbeskrivning Industriverket Bryggeriet

Materialbeskrivning Industriverket Bryggeriet Materialbeskrivning Industriverket Bryggeriet VÄGGAR OCH TAK Väggar och tak målas vita. Ursprungliga bjälklag är av betong med synliga bremervalv och tydlig betongstruktur. Ursprungliga ytterväggar är

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

I VÄ X JÖ S H JÄ RTA. Standard & tillval. Brf Folkets Park 1 och 2

I VÄ X JÖ S H JÄ RTA. Standard & tillval. Brf Folkets Park 1 och 2 I VÄ X JÖ S H JÄ RTA Standard & tillval Brf Folkets Park 1 och 2 Information Denna broschyr presenterar de standardprodukter som är aktuella i detta projekt. Broschyren presenterar även ett preliminärt

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

Inredning & Tillval Brf Fjällvyn

Inredning & Tillval Brf Fjällvyn Inredning & Tillval 2017-04-18 Brf Fjällvyn Parkettgolv Tarkett Pure 3-stav mattlackad ekparkett Golvsockel: Eklaserad träsockel Trösklar och golvförbindelser i samma material som golvet Pris 1 rok: Pris

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 132

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 132 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 132 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Kv. Kardborren. Ombyggnad av tvättstugor och lokal till hyresbostad. Bofakta

Kv. Kardborren. Ombyggnad av tvättstugor och lokal till hyresbostad. Bofakta Sida 1 av 5 Kv. Kardborren Ombyggnad av tvättstugor och lokal till hyresbostad Bofakta Bofaktan är en del av den information som beskriver lägenheten, och bildar tillsammans med bland annat planlösning,

Läs mer

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM gems svart gems antracite travertin grå travertin beige ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Rumsbeskrivning Vassvägen 1. Utrymme och ytskikt Tak Väggar Golv Snickerier. Färg: Stockholmsvit. Färg: Stockholmsvit

Rumsbeskrivning Vassvägen 1. Utrymme och ytskikt Tak Väggar Golv Snickerier. Färg: Stockholmsvit. Färg: Stockholmsvit Rumsbeskrivning Vassvägen 1 Utrymme och ytskikt Tak Väggar Golv Snickerier Förrum Material: 3-stav Ek parkett lack te x Berg&Berg (Ekesiöö) Sovrum Taklist: trä 55 mm, målas Lister: trä 55mm. Målas. Samma

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Materialbeskrivning No. 4

Materialbeskrivning No. 4 Materialbeskrivning No. 4 VÄGGAR OCH TAK Väggar och tak målas i vit kulör. Innertak i samtliga utrymmen. FÖNSTER Samtliga fönster byts ut mot nya partier i aluminium i mörk kulör på in och utsida. Fönsterpartier

Läs mer

RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING VB-2357

RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING VB-2357 RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LNDSTING DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTT., NDERSTORP VB-2357 GG/GG 2004-07-16 Rev 2004-07-22 Rev B 2004-09-01 Rev C 2004-09-03 2 G = Golv V = Vägg T = Tak I = Inredning El VVS 101

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Rumsbeskrivning. Generellt utförs innerdörrar i semimassivt utförande i höjd 2300 mm, kulör S Entré WC/DUSCH/TVÄTT

Rumsbeskrivning. Generellt utförs innerdörrar i semimassivt utförande i höjd 2300 mm, kulör S Entré WC/DUSCH/TVÄTT Rumsbeskrivning Berg 20170808 Rumsbeskrivning Generellt utförs innerdörrar i semimassivt utförande i höjd 2300 mm, kulör S 1502. 1 ROK Entré Ljusgrå, målade, S 1502 Snickerier från Kvänum med förvaring

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-09-19 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-planshus 142 kvm Blodhasseln 5-8 PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade MATERIALBESKRIVNING RUMSBESKRIVNING GENERELLT STOMME Bjälklag: Gårdsbjälklag av håldäck Mellanbjälklag: Trä Stomme: Betong- och trästomme Grundläggning: Betongplatta på packad sprängbotten, plintar samt

Läs mer

RUMSBESKRIVNING MAGASIN IV KVARNHOLMEN

RUMSBESKRIVNING MAGASIN IV KVARNHOLMEN RUMSBESKRIVNING MAGASIN IV KVARNHOLMEN VISNINGSLÄGENHET Kök Kährs Enstav, Ekparkett, 15mm Weimar, Matt lack, Borstad, Fasad kant Kakel RB, 10 x 10, Vitt blankt Fog Ljusgrå HTH Kök lucka Next, vit högblank,

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-11-14 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK Eva Hebbel-Åslin ida 1 (8) Direkttel och mobil: 0490-25 72 25 E-post: eva.hebbel@vastervik.se ästervik 2011-10-21 Kv. juren 2 i ästervik Om-/till-/påbyggnad av Rosavilla rygghetsbostäder. RAMBEKRINING

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

STOCKHOLM KVARNHOLMEN NACKA. Nya Kvarnen 2, lägenhet 20902

STOCKHOLM KVARNHOLMEN NACKA. Nya Kvarnen 2, lägenhet 20902 STOCKHOLM KVARNHOLMEN NACKA BESTÄLLNING Övriga inredningsval Nya Kvarnen 2, lägenhet 20902 LÄGENHETSINNEHAVARE LÄGENHET 20902 PROJEKT Nya Kvarnen 2 PROJEKTNR 062232 NAMN Annika Jacobsson ADRESS Bageribacken

Läs mer

Val och tillval till Golvläggaren

Val och tillval till Golvläggaren Val och tillval till Golvläggaren När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att göra inredningen lite

Läs mer

Brf Dal-Jerk. Skoglunds bygger 12 st välplanerade och moderna lägenheter i centrala Rättvik. Februari 2017

Brf Dal-Jerk. Skoglunds bygger 12 st välplanerade och moderna lägenheter i centrala Rättvik. Februari 2017 Februari 2017 Skoglunds bygger 12 st välplanerade och moderna lägenheter i centrala Rättvik Brf Dal-Jerk 1 , bostadsrättslägenheter med hög standard i centrala Rättvik. Skoglunds är stolta att presentera

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-03-11 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park Mariestad NR: 4676 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park - Mariestad NR: 1 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

YTSKIKT OCH SNICKERIER

YTSKIKT OCH SNICKERIER INREDNING YTSKIKT OCH SNICKERIER PRODUKT UTFÖRANDE Innerdörrar Massiv, vit 000N, tröskel i ask Trycke Krom Foder Fabriksmålad, vit, NCS S 000N, x mm Sockel Fabriksmålad, vit, x mm, NCS S 000-N Golv Tarkett

Läs mer

BILAGA 1 RUMSBESKRIVNING

BILAGA 1 RUMSBESKRIVNING BILAGA 1 RUMSBESKRIVNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTMYRA ÄNG UPPFART / PARKERING Betongmarksten, grå Pergola i trä Elskåp på förrådsvägg Eluttag Brevlåda Vattenutkastare Förekomst av dagvatten & VA-brunnar

Läs mer

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD INNEHÅLL Situationsplan Huvudbyggnad Sidobyggnad Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Vår vision Sommargård med två (2) bostadshus utformas och offereras efter överenskommelse

Läs mer

Så här går det till att köpa bostadsrätt

Så här går det till att köpa bostadsrätt BOFAKTA Helgevärma Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen samt planlösningarna

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

LAB #01 Produktbeskrivning 16.1 SET #04

LAB #01 Produktbeskrivning 16.1 SET #04 LAB #01 Produktbeskrivning 16.1 SET #04 Generellt Invändiga tak Vitmålad gipsskiva NCS S 0500-N ar Vitmålad gipsskiva NCS S halva 0502-Y Vitmålat slät dörrblad Polar 1000 Dooria, vitmålad karm, tröskelplatta

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

UPPSALA NORRA LUTHAGEN. BESTÄLLNING Tegelbacken, lägenhet 21101

UPPSALA NORRA LUTHAGEN. BESTÄLLNING Tegelbacken, lägenhet 21101 UPPSALA NORRA LUTHAGEN BESTÄLLNING Tegelbacken, lägenhet 21101 LÄGENHETSINNEHAVARE LÄGENHET 21101 PROJEKT Tegelbacken PROJEKTNR P.036057 NAMN Narbeh Sarkisian ADRESS Råbyvägen 32 754 22 Uppsala MOBILTELEFON

Läs mer

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

INREDNINGSVAL LGH: 11703

INREDNINGSVAL LGH: 11703 1 (6) DETALJERNA I KÖKET GRUNDUTFÖRANDE, KOSTNADSFRIA VAL KÖKSLUCKA VEDUM * Vid val av annan kulör än vit följer sockeldekorsidor, passlist, takanslutning, passbitar luckans färg B Karin VIT F20 X Kostnadsfritt

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM MARK Parkeringsytor är grusade, stenmjölsyta Grå marksten vid entréer och ingångar Naturmark Gräsytor och buskplanteringar

Läs mer

Rumsbeskrivning Generell beskrivning för stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle

Rumsbeskrivning Generell beskrivning för stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle Rumsbeskrivning Generell beskrivning för stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle 1 Tvättstuga/UC (Undercentral). - klinker Grå Sockel - klinkersockel Grå Övrigt

Läs mer

Vardagsrum 4a. Frd. / Tekn. 3a. Hall 1a. WC/D 2a. Skafferi 6a

Vardagsrum 4a. Frd. / Tekn. 3a. Hall 1a. WC/D 2a. Skafferi 6a A B Vinterträdgård 7a, 9,1 m² Vardagsrum 4a 36,02 m² TM TT WC/D 2a 6,1 m² Hall 1a 5,4 m² Frd. / Tekn. 3a 3,2 m² Kök 5a 11,4 m² F K TM TT F K Skafferi 6a 2,0 m² U U A B PLAN BOTTENVÅNING / BOSTADSRÄTT BOA

Läs mer

INREDNINGSBESKRIVNING

INREDNINGSBESKRIVNING INREDNINGSBESKRIVNING Larroy Original I alla våra hus ingår Larroy Original - en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer

Läs mer

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET RUMSBESKRIVNING VÅRVETET UPPFART / PARKERING Betongmarksten, grå Pergola i trä Elskåp på fasad Eluttag Belysningsarmatur på fasad Brevlåda ENTRÉ / UTEPLATS FRAMSIDA Betongmarksten 70x70 cm, grå Buskar,

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN DET HÄR KAN DU VÄLJA! Nu är det dags för stamrenovering och ombyggnation av din lägenhet. Inför ombyggnationen behöver du göra några val. Först och främst ska du välja mellan

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

Lägenhet Lägenhet rok, 69,5 kvm, plan 1. 3 rok, 73 kvm, plan 1. Bofaktablad brf Vasaparken, Linköping

Lägenhet Lägenhet rok, 69,5 kvm, plan 1. 3 rok, 73 kvm, plan 1. Bofaktablad brf Vasaparken, Linköping Lägenhet 1112 3 rok, 69,5 kvm, plan 1 Lägenhet 1113 3 rok, 73 kvm, plan 1 20 21 Lägenhet 1132 3 rok, 71,5 kvm, plan 3 Lägenhet 1144 3 rok, 77,5 kvm, plan 4 Fasad mot norr 22 23 Lägenhet 1151 3 rok, 81,5

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM micron N micron DG micron G ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita släta vita foder TRYCKE habo

Läs mer

LUGNET PÅ LANDET, PULSEN FRÅN STAN. SAMSET ETAPP 3

LUGNET PÅ LANDET, PULSEN FRÅN STAN. SAMSET ETAPP 3 UNET Å ANDET, UEN FRÅN TAN. AET ETA NÄRHET T Centrum Badsjöar Flygplats Dagis och skola AET ETA ETT BOENDE ED TID FÖR IVKVAITET. Kan du tänka dig att bo nära naturen i ett härligt bekymmersfritt boende

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-10-28 Kortfattad teknisk beskrivning BRF ENÉR LUHAEN UPPALA sid 2 av 5 MARK URUNIN PÅ OMMARK ångvägar på gården med gemensamt stort trädäck räd- och buskplanteringar Uteplatser med kringliggande häck

Läs mer

RUMSBESKRIVNING TILLVALSPAKET FÖR LB-HUS BALINGSNÄS SYSTEM 2011 R 07 2008-05-13

RUMSBESKRIVNING TILLVALSPAKET FÖR LB-HUS BALINGSNÄS SYSTEM 2011 R 07 2008-05-13 RUMSBESKRIVNING TILLVALSPAKET FÖR LB-HUS BALINGSNÄS SYSTEM 2011 R 07 2008-05-13 Beteckningar G = Golv V = Väggar T = Tak Ö = Övrig I = Inredning TILLVALSPAKET 1 VÅR (gröna toner mot vitt) Badrum G: Klinker,

Läs mer

Rumsbeskrivning. Entré. Lamellparkett, vitlaserad ek, rutmönster Trä, vitlaserad ek Designbetong, Gråmålat, S 2005-Y20R Vitmålat, NCS 0500

Rumsbeskrivning. Entré. Lamellparkett, vitlaserad ek, rutmönster Trä, vitlaserad ek Designbetong, Gråmålat, S 2005-Y20R Vitmålat, NCS 0500 Rumsbeskrivning Våg 20170808 Rumsbeskrivning Generellt: bärande väggar utförs i betongyta, designbetong eller motsvarande. Lätta innerväggar utförs målade i S 2005Y20R. innerdörrar utförs i semimassivt

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

24 lägenheter med hyresrätt Inflyttning maj 2016

24 lägenheter med hyresrätt Inflyttning maj 2016 24 lägenheter med hyresrätt Inflyttning maj 2016 Fasad mot Sjövallagränd Kartguiden Sjövallagränd 6 A+B Sjövallagränd 4 A+B Sjövallagränd 2 A+B Välkommen med förfrågningar till vår kundtjänst 046-28 73

Läs mer

VITA BJÖRN BANGATAN 37-39

VITA BJÖRN BANGATAN 37-39 R E N OV E R I N G AV VITA BJÖRN BANGATAN 37-39 Maj 2016 1 RENOVERING AV VITA BJÖRN Husen i Vita Björn uppfördes 1965-1967 och det är dags att byta ut husets försörjningssystem (stammarna) för vatten,

Läs mer

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar Lillhamra, Västerås Ritningar och beskrivningar 1 Hitta ditt drömhem bland våra radhus och lägenheter LILLHAMRA 28 lägenheter 8 radhus Parkeringsplatser på gården Lägenhetsförråd LÄGENHETERNA Ingång från

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-12-21 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Friliggande 122 kvm PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer