Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern Socialnämnden Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna offerten avseende om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet i Stuvsta och sända handlingarna till kounstyrelsen Saanfattning Huge Fastigheter AB har genomfört en förstudie och lämnat en offert för omoch nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet. Beslutet av en beställning av förstudie togs den 5 november 2008 av planerings- och personalutskottet. Under förstudien har flera alternativ tagits fram, genom att se fördelar och nackdelar förordar förvaltningen rivning av de gamla villorna och bygga två nya. Nybyggnationen ger en optimal byggnad och en effektiv verksamhet. Kostnad för nybyggnad ligger lägre i förhållande till de andra alternativen som beräknats. Lavspinnarvägens boendeenhet består idag av två befintliga hus med en totalyta på 438 kvadratmeter. Byggnaderna inryer nio rum, fyra hygienutryen, gemensamhetsutryen och personalutryen. De nybyggda husen får en totalyta på 677 kvadratmeter (bruksarea), som består av nio fullvärdiga lägenheter och gemensamhets- och personalutryen. Efter beslut i socialnämnden och kounstyrelsen samt erhållet bygglov bedömer Huge Fastigheter AB att inflyttning kan ske efter cirka 15 månader. Enligt offert från Huge Fastigheter AB uppgår investeringskostnaden till kronor jämte ej avdragsgill moms om kronor. Restvärdet om kronor och eftersatt underhåll om kronor är inkluderat i den totala investeringskostnaden. Under posten oförutsedda kostnader är koande programändringar om kronor inkluderat. Kounens hyreskostnad beräknas till kronor och av den totala hyran torde kronor per år kunna återvinnas genom momsbidrag. Den POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) totala hyran blir då kronor per år. Intäkterna beräknas till cirka kronor per år och befintlig hyra som förvaltningen har i dag är kronor per år. Merkostnad i nettohyra för kounen beräknas bli kronor per år. Nu gällande hyresavtal avseende befintliga byggnader upphör att gälla när dessa rivs och hyra för de nyproducerade lägenheterna debiteras från och med färdigställandet. När ny- och ombyggnationen är klar för inflyttning koer nämnden att sakna finansiering med kronor netto från och med december år 2014/januari år Beloppet kronor avser tillkoande hyreshöjning med avdrag för hyresintäkter och nuvarande hyra. Ny- och ombyggnationen innebär ingen kapacitetshöjning eftersom antalet bostäder blir saa till antalet såsom det var tidigare. Beräkningarna bygger på tabell 1 nybyggnadsförslag 2. Beskrivning av ärendet Bakgrund Planerings- och personalutskottet godkände den 5 november 2008 beställning av en förstudie från socialnämnden av ombyggnad och tillbyggnad av Lavspinnarvägens boendeenhet (Diarienuer KS 08/ ). I saa ärende beslutades om ombyggnad och utbyggnad av Högsätervägens boendeenhet (Glömsta gruppbostad). Denna ombyggnad var klar i september Lavspinnarvägens boendeenhet är en av de äldsta gruppbostäderna i Huddinge koun. Gruppbostaden byggdes under 1980-talet och var enligt den tidens lagstiftning helt tillräcklig. I dag har personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) rätt till ett individuellt stöd vilket förutsätter en egen fullvärdig bostad. Kounen har skyldighet att erbjuda fullvärdiga lägenheter enligt lagen. Dessa lägenheter måste uppnå normalnivå enligt SIS (Swedish Standards Institute). För denna nybyggnation koer badruen att ha en utökad tillgänglighet. Byggnaderna ska vara energieffektiva och sikta på nivå GULD på energiindikatorer enligt miljöbyggnad. Målet som helhet är att miljöklassa byggnaden GULD. De brukare som idag bor i gruppbostaden måste evakueras. Förslag på evakuering av boende och personal är Kavlevägen. Beläggningen på Lavspinnarvägens boendeenhet är sju brukare, det har tidigare varit nio brukare. Det har varit svårt att erbjuda nya brukare plats där eftersom att brukaren har ett eget rum och badrum som delas mellan två till tre brukare.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) Lavspinnarvägens boendeenhet koer efter nybyggnation att bestå av nio fullvärdiga lägenheter. Lägenheterna koer att kunna erbjudas våra brukare eftersom de uppfyller de krav som finns enligt lagen. Behov enligt lokalförsörjningsplanen I lokalförsörjningsplanen 2005 till 2009 beskrivs behovet av ombyggnad av Lavspinnarvägens boendeenhet (före detta Myrängens gruppbostad). I de följande lokalförsörjningsplanerna finns det fortlöpande beskrivet. Behovet är att Lavspinnarvägens boendeenhet ska ha fullvärdiga lägenheter. Nybyggnaden ersätter de nio ruen med nio fullvärdiga lägenheter. Eftersom vi för närvarande inte kan erbjuda våra brukare plats på Lavspinnarvägens boendeenhet har vi endast sju boende. Detta innebär att efter nybyggnationen kan vi erbjuda de som bott där och två nya brukare lägenheter. Lokalprogram Ett lokalprogram (bilaga 1) togs fram. Under förstudien har förutsättningarna förändrats. Idag finns ett rumsfunktionsprogram (bilaga 2) som beskriver vad som ska finnas i detalj i byggnaden. Rumsfunktionsprograet beskriver två hus som innehåller nio lägenheter om cirka 40 kvadratmeter som består av allrum och sovrum, handikapptoalett med dusch, pentry och entré samt gemensaa ytor och personalytor. Alternativa lösningar Förutsättningarna för Lavspinnarvägens boendeenhet var att behålla två hus. Förvaltningens målsättning från början var att utöka med en lägenhet. Vilket skulle innebära fem lägenheter i varje hus. Enligt Socialstyrelsen bör två gruppbostäder inte ligga bredvid varandra, det blir institutionsliknande. Vid kontakt med Socialstyrelsen kunde de acceptera vår lösning med att behålla de två husen eftersom brukarna redan bodde i dessa hus. Varje hus ligger på en egen tomt och har en egen fastighetsbeteckning. Varje enhet måste ses som en egen enhet. Detta gäller utryen och driften. För de olika alternativen som varit under utredning gäller att de två tomterna begränsar hur många kvadratmeter husen kan bestå av. Idag består husen av 438 kvadratmeter. Gruppbostäderna har fem respektive fyra boende rum (cirka kvadratmeter vardera), två hygienutryen per hus till brukarna och gemensaa utryen personalutryen. Alternativ 1. Bygga om och bygga ut de befintliga husen och så långt som möjligt behålla de gamla husen. Det visade sig att tomten inte tillät utbyggnaden där det behövdes. Huset skulle byggas ut åt tre håll vilket

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) medför höga kostnader. Den lösningen resulterade i att ett av husen skulle innehålla sex lägenheter och det andra tre lägenheter. Det blev inget optimalt boende och kostnaden för driften i huset med tre boende skulle inte bli kostnadseffektivt. Detta beroende på att varje enhet ska vara en egen enhet. Då detta förslag lämnades hade även Huge Fastigheter AB räknat på ett nybyggnadförslag vilket låg högt i pris (produktionskostnad tabell 1) enligt förslagen. Alternativ 2. Arbetsgruppen var på studiebesök och tittade på en gruppbostad byggd av moduler. Denna byggnad skulle bli dyrare än nybyggnadsförslag 2 (se tabell 1). Alternativ 3. Nybyggnadsförslag 2 (se tabell 1). Riva de gamla husen och bygga två nya hus. Husen skulle då inrya fem respektive fyra lägenheter som är fullvärdiga. Lägenheterna skulle vara cirka 40 kvadratmeter. Varje hus har de utryen som lagen kräver. Husen koer att ha en yta på 677 kvadratmeter (bruksarea). Lägenheterna är fullvärdiga enligt svensk standards normalnivå med höjd nivå på badruen. Det finns ett behov av att kunna använda duschsängar i badruen. Det finns uteplatser till varje lägenhet och en lägenhet har även entré direkt till lägenheten från gården. Vissa av de boende har behov av egen ingång. Dessa hus möter även grannarnas önskemål eftersom vi kan anordna uppfart på tomten för handikappfordon som hämtar och lämnar boende. Det finns även parkeringsplatser. Tabell 1 Ekvecklaren 1 & 2, jämförelse mellan presenterade kalkyler Förslag Datum Kostnad BTA kr/bta Diff. Diff. i % Nybyggnadsförslag % Om- och tillbyggnad % Modul % Nybyggnadsförslag % Kostnadsjämförelsen räknad på bruttoarea (BTA) Offert Huge Fastigheter AB har lämnat en offert (bilaga 3) som grundar sig på alternativ 3 (nybyggnadsförslag 2). Förvaltningen anser att offerten grundar sig på det lokalprogram (bilaga1) som förvaltningen lämnade från början och rumsfunktionsprograet (bilaga 2) som utarbetats under förstudien. Avvikelsen består av antalet kvadratmeter på byggnaderna och lägenheterna i förhållande till lokalprograet. Totalt byggs nio nya lägenheter som

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) uppfyller de normer och krav som Socialstyrelsen och Boverket ställer då det gäller LSS-boende. Byggnaderna ska vara energieffektiva och sikta på nivå GULD på energiindikatorer enligt miljöbyggnad. Målet som helhet är att miljöklassa byggnaden GULD. Byggnaderna utrustas med brand- och räddningsboendesprinkler enligt SS883001:2009. Hygienutryen byggs med hög standard vilket innebär större hygienutryen som personer med funktionshinder har behov av. Standarden följer normalnivå till exempel i köket som lagen föreskriver. Investeringar Enligt offert från Huge Fastigheter AB uppgår investeringskostnaden till kronor jämte ej avdragsgill moms om kronor. Restvärdet om kronor och eftersatt underhåll om kronor är inkluderat i den totala investeringskostnaden. Under posten oförutsedda kostnader för koande programändringar om kronor inkluderat. Tabell 2 (belopp i tkr) Momspliktig Momsfri Ej avdragsgill Total del del Sua moms kostnad Kostnader Hyreskostnad kronor är hyresgrundande och kounens hyreskostnad blir kronor per år. Av den totala hyran torde kronor per år kunna återvinnas genom momsavdrag. Nu gällande hyresavtal avseende befintliga byggnader upphör att gälla när dessa rivs och hyra för de nyproducerade lägenheterna debiteras från och med färdigställande. Tabell 3 (belopp i tkr) Momspliktig Momsfri Total Ludvika Netto hyra hyra hyra moms kostnad Hyra På nettokostnaden på kronor enligt offerten avgår intäkter (beräknade till kronor per år x 9 brukare = kronor per år). Befintlig hyra är kronor per år och minskar merkostnaden. Merkostnaden för kounen blir totalt kronor netto per år.

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) För att kunna genomföra ny- och ombyggnationen behöver nämnden få en ökad budgettilldelning för att kunna finansiera den ökade hyreskostnaden med kronor netto per år. Tidsplan Efter beslut i socialnämnden och kounstyrelsen samt erhållet bygglov bedömer Huge Fastigheter AB att inflyttning kan ske efter cirka 15 månader. Evakuering sker till Kavlevägen 8-10 i Kästa Flemingsberg om beslut fattas. Under tiden tills att evakueringen sker används husen för annan verksamhet. Den är planerad att flytta då lokalerna ska användas till Lavspinnarvägens boendeenhet. Ekonomi När ny- och ombyggnationen är klar för inflyttning koer nämnden att sakna finansiering med kronor netto från och med december år 2014/januari år Beloppet kronor avser tillkoande hyreshöjning med avdrag för hyresintäkter och nuvarande hyra. Ny- och ombyggnationen innebär ingen kapacitetshöjning eftersom antalet bostäder blir saa till antalet såsom det var tidigare. Beräkningarna bygger på tabell 1 nybyggnadsförslag 2. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen förordar förslag tre, beroende på att det blir nya hus som är kostnadseffektiva då det gäller att driva verksamheten. Vi uppfyller alla krav på tillgänglighet och arbetsmiljön. Husen blir energieffektiva. Förvaltningen anser att det är av största vikt att en villa uppförs på varje tomt där Lavspinnarvägens boendeenheter har legat. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) säger att varje brukare har rätt till individuellt stöd. Lägenheterna ska vara fullvärdiga, det vill säga följa de myndighetskrav som finns. Efter nybyggnationen kan brukarna med personal flytta tillbaka. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Elisabeth Bern Lokalintendent

7 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) Bilagor 1. Lokalprogram 2. Rumsfunktionsprogram 3. Offert med bilagor Beslutet delges Ekonomiavdelningen, Controllerenheten Kounstyrelsen

8 aperto arkitekterbyggkonsulter ab beställare projekt projektnr Huge Fastigheter Ekvecklaren LOKALPROGRAM status FK uppdragsnr datum senaste rev sida 1(2) lokal! rum verksamhet/ funktion speciella krav tekniska krav koentar LGH 9st Allrum & sovrum HWC/Dusch Samvaro och sov möjlighet 81 Hygienrum Sovdel ska kunna avskiljas och då ska sovrum uppfylla Bygg ikapp rekoendationer utryesbehov Hygienruet ska uppfylla Bygg ikapp rekoendation om badrum med mycket god tillgänglighet Möjlighet att installera taklift Strömuttag och uttag för tv Möjlighet att installera taklift Plats för duschsäng Uttag för tvättmaskin Skåp för hygienartiklar Möjlighet att kunna stänga av vattnet (placeras utanför Igh) Timer på dusch. Pentry/entre Matlagningsdel och förvaring garderob 324 Möjlighet till enklare matlagning Kylskåp med frysfack Induktionshäll (2 plattors) Diskbänk och köksskåp Kapphängare Ga rderob/förvari ng Städskåp Möjlighet att kunna stänga av vattnet (placeras utanför Igh) Gemensaa ytor Entre /hall Kök/vardagsrum Lgh förråd Förråd förbrukningsmaterial Tvätt/klädvård Gemensaa Det kan finnas kravatt köket ska måltider/samvaron (tv-tittade vara avskilt och låsbart ) 9 16 Förråd hygien och städartiklar 14 Kan delas upp i två utryen om 20 m 2 var Förråd för utomhusrullstolar anordnas på annat utrye Förråd mottagning Varumottagsförråd, säsongsförråd samt plats för ev. utomhusrullstolar 159 v.,... Ringvägen Stockholm Tel: Fax: Orgnr: f' ur, - Kval dok: lokaiprogram tiggande verl Upprättad : Sökväg : P: 3 Proj ekt_ Ekvecklaren C_ handlingaros program utredn ing lokatprogram.doc

9 aperto arkitekterbyggkonsulter a b beställare projekt projektnr Huge Fastigheter Ekvecklaren LOKALPROGRAM status FK uppdragsnr datum senaste rev sida 1(2) lokal! rum verksamhet/ funktion speciella krav tekniska krav koentar Personal Personalrum/ 2 10 kontor Pers. om kl. 2 4 WC/D Total area 515 Ringvägen Stockholm Tel: Fax: Orgnr: Kval dok: lokalprogram liggande verl Upprättad: Sökväg: P: 3 Projekt_07 OS2 Ekvecklaren C_handlingar OS program utredning lokalprogram.doc

10 1/22 :!!! Ii :: l:::::: le Ii::: :: :: ii ::!i::: II Ii..... :: l' I.... i!......::.,... n I.: : l:::::: Ii i:!i... EKVECKLAREN 1 & 2 RUMSFUNKTIONSPROGRAM LSS-BOENDE INFORMATIONSHANDLING HUGE FASTIGHETER AB TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

11 2/22 I~ Ii :: :::::5! I: ::=:: Ii i! 1 5 ::ii:::...,.,... l! " :::::15 INNEHALLSFÖRTECKNING LÄGENHET Hall... 3 Rum... 4 WC/dusch... 5 GEMENSAMMA RUM... 6 Vindfång... 6 Gemensamt kök... 7 Allrum... 8 Tvättstuga... 9 lägenhetsförråd PERSONALUTRYMMEN Vilrum WC/dusch, personal Pausrum Städ Kontor TEKNISKA UTRYMMEN Teknikrum ÖVRIGT Trädgårds- och verksamhetsförråd Uteplats lägenhet Gemensam uteplats BILAGOR BILAGA 1- pentry BILAGA 2 - WC/dusch i lägenheter BILAGA 3 - i gemensamt kök Övrigt Angivna fabrikat i rumsfunktionsprograet avser likvärdigt TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 Forfragningsunde~aglA-textIRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

12 3/22 == II :: :::::11 ii n::: is II n u!!:::!! II u::::: ii,.... I: :: :!!! :: u::::: I: Ii l:::::: ii LÄGENHET Rumsnuer, rumsbenämning Area Antal personer Hall BYGG M. I Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörrar atena Må tt etc A nmar.. k nlnl:!. R ev. d at Plastmatta - Trä Fabriksmålade Gips Målas, glansvärde min 20 Plyfaskiva bakom gips Trälist Påkörningsskydd, målas Gips, målas Massiv Pardörr 10+3M Målad yta Överkörningsbar tröskel Dörrstängare typ Free swing Snedställt draghandtag, greppvänligt Kapphylla typ Detra6M HDK metall och björk, höj och sänkbar Värdeskåp med nyckellåsning Medicinskåp med nyckellåsning Förvaringsskåp Förvaringsskåp pentry se bilaga l EL Belysning Elcentral, Strömställare för upptändning av ruen Strömställare Uttag kyl, micro, kokplatta, uttag via Uttag, Belysning timer vid bänk, allmänna uttag för städ. Avstängnings funktion kokplatta separat i elskåpet.. Belysning i tak, ovan bänk och medicinskåp. Nattbelysning två funktioner nomlal tändning respektive dämpad nattbelysning separat strömbrytare sätts 1600 öfg. Tele/data Trygghetslarm vid dörr ÖvriQt: vvs VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Förvaringsskåp för omvårdnad som blöjor. I Datum I Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklaren5 Projektering55 Forfragningsunde~agA-textRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

13 4/22 1= II :: :::::11 1= ~::== II El l' I: :::1::: le, II ::::=:: :: II ':...:: 1 55 h:::::!! Ii U::::::: Il Rumsnuer, rumsbenämning Rum BYGG Golv: Socklar: Väggar: Tak: Fönster Fönsterdörr Dörrar Material Plastmatta Trä Gips, målas Gips, målas EntredöIT fi'ån uteplats ytterdörr av aluminium med glas se planritning. Area Igh Mått etc - Antal personer AnmärkninQ Fabriksmålas En vägg målas som fondvägg i avvikande kulör. Valbar kulör fdr hyresgästen Traversskenor för lyft Fabrikat Human Care, likvärdigt kan ej accepteras. Befintliga lyftanordningar skall återanvändas. Fönster av trä med aluminiumbeklädnad på utsidan Fönsterdörr: fönsterbroms och cylinderlås. Fönster: Fast 3-glas isolerruta. Lägst U-värde 1.0 Fönsterbänk av natursten Cylinderlås Bredd 11M Kannöverföring och kanalisation Avser 1 st lägenhet i övriga lägenheter fdnsterdörr Gardinstänger typ Refonn vitlackade Rev. Dat EL Belysning Tele/data vvs Belysning, Uttag allmänt och i anslutning till sängen. Trygghetslarm, Brandlarm, TV uttag och tele uttag. Förberett med tomrörför bredband Belysning placerad i tak och lamputtag ovan fönster. Alterantivt vid sida om fönster h=900. Uttag för allmän kraft Tomrör och dosa fram till placering placerat vid säng, för framtida installation Radiostyrt larm koer att installeras, placeras i hallen. VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Material Rullgardin 2 st vid fdnsterparti och dörr mot uteplats 1 st vid matplats Draperiskena i tak för rumsavdelning vid säng. I Datum I TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projekteringl55 Forfragningsunde~aglA-textIRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

14 5/22 1= n :: n::::: 1 : = I: ii nu: ::U=:: Ii I :!::...':.. I... l:::::::: :- i! :!!l :::::11 Ii n u::::: Rumsnuer, rumsbenämning WC/dusch BYGG M. I aten a Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörr Plastmatta Uppvikt plastmatta 150 Kakel Gips, målas Målad Area M ätt etc Forbo Surestep Forbo Surestep Antal personer k. Anmär nmg Typ Harmony alternativt annan godkänd beklädnad i våtrum Avvikande kulör vid tvättställ och wc Inspektions lucka Traversskenor för lyft Fabrikat Human Care 11 M skjutdörr Kulör skall vara avvika från omgivande vägg Se bilaga 2 R ev. d at EL Belysning Tele/data Belysning, uttag Handdukstork, Strömställare Trygghetslarm Belysning placerad i tak. Nattbelysning i tak ovan wc-stol. Uttag vid spegel. Strömställare för upptändning badrum. Trygghetslal'm vid Wc och dörr. Tomrör för installation av lann. 2 st punkter vid dusch och lågt vid dörr Förberett för tvättmaskin och torktumlare. vvs Ventilation Överluftdon från boenderum. Frånluft ovan dusch - VS: WC, tvättställ, dusch, golvbrunn Vägghängd wc-stol Tvättställ typ Bana. Ettgreppsblandare. Extra vattenslana för spolning? VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Vägghängd wc-stol Förberett för tvättmaskin typ kombimaskin. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklarenl5 Proiekteringl55 ForfragningsundertaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

15 6/22 1= n :::::5! n::: ii :::!:::......!! l::::!! GEMENSAMMA RUM Rumsnuer, rumsbenämning Vindfång BYGG Golv: Material Klinker Area Mått etc Nedsänkt torkmatta Antal personer Anmärkning Rev. dat Socklar: Väggar: Tak: Dörr EL Belysning Tele/data Trä Målad gips Träpanel Ledstång av trä Gips, målas YtterdölT av trä målad Se beslagning entredölt Övre del Bröstningshöjd Målad glans 40 Klarlackerad Pardörrar IOm+3M Beslagning: Ringklocka AptllS Glas i övre delen. SlagdölTöppnare typ fabrikat Besam, tryck funktion på in och utsida Kapphylla och skohylla Belysning placerad i tak VVS Ventilation - VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projekteringl55 ForfragningsundertaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

16 7/22 l= ii Si I: l:::::: ii!iu: II l! I: :::!:::!! ::u.... ii I- U :!..!! :::::!! Ii :: Rumsnuer, rumsbenämning Gemensamt kök BYGG Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörr Fönster Matena. I Plastmatta Trä Målad gips Tapet Stänkskydd av kakel Akustikplattor Ca Area M ätt etc - Fabriksmålade Antal personer A nmär k nll!9.. Plyfaskiva bakom gips Väggar med lägenhetsdön ar Övriga väggar Typ Harn10ny/ alternativt laminatskiva avsedd för ändamålet Typ Ecophon Focus, Klass A Ett öppningsbart fönster barnsäkra vädringsbeslag, fönsterbroms Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Övriga fönster fast 3-g1as isolerruta. Gardinstänger typ Reform vitlackade Skåps toe melamin Målade luckor Se bilaga 3 R ev. d at EL Belysning Tele/data Belysning i tak och ovan bänkar. Vägguttag allmänna och till köksutrustning VVS Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Material l st låsbart skåp l st låsbar utdragslåda Hållare för flytande två Hållare för desinfektion Pappershållare för handtork Handledare Datum TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklarenl5 Projektering55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

17 8/22 I~ Ii :::::!i n:::!! :: l:!!::: l:::::: Rumsnuer, rumsbenämning Allrum BYGG M. I Golv: aten a Plastmatta Ca Area at etc - Antal personer A nmar.. k. mn~ R ev. d a t 00 I: :: nu::: ::::::: Socklar: Väggar: Tak: Dörrar Trä Tapet Målad gips Akustikplattor Fabriksmålade Fondtapet Plyfaskiva bakom gips Väggar kring lägenhetsdörrar, glans 20 Typ Ecophon Focus, Klass A Fönster Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Gardinstänger typ Refonn vitlackade EL Belysning Belysning i tak Eluttag varav I st placeras h=900 öfg. Tele/data Tv-uttag Teleuttag Datauttag till arbetsplats vvs Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Handledare Liten arbetsplats fdr personalen. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklaren5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

18 9/22 1=!! :: :::::U!!!i::: Ii ii Ii ::::::: ii ii n::::: I: I: I j, J!! I: ::::::: I: I: I, le "... Rumsnuer, rumsbenämning Tvättstuga BYGG M. I Golv: Socklar: Väggar: Tak: atena Plastmatta Uppvikt plastmatta Målad gips Kakel bakom maskiner och stänkskydd Målad gips Ca Area M" att etc Antal personer A nmär k nmq " Forbo Sure step Forbo Sure step Typ Höganäs Harmony/ alternativt laminatskiva avsedd för ändamålet. R ev. d at Dörrar Fönster EL Belysning Tele/data Massiv dörr Belysning Vägguttag Målad Bredd 10M Glas i dörrblad ca 300x300. Elektronisk låsning, droppe. Utslagsback Städskåp Stativ till TM och TT TM, TT, TS, Tvättbänk 1=IOOO med backar. Belysning i tak styrd via rörelsevakt. Vägguttag till utrustning och allmän kraft. VVS Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER TM,TT och TS avser hushållsmaskiner av bättre kvalite. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 FortragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS boende docx

19 10/22 1= ii :: u:::!! i: ::::: Ii n i! t:!!::: n Ii I::::::!: l 1 II -- l! :::::11... I :::::::: II Rumsnuer, rumsbenämning Lägen hetsförråd BYGG Golv: Socklar Väggar: Tak: Betong M a t ena. I Nätväggar Ca Area Må t t e t c Fabrikat Troax Antal personer A.. k. nmar mnq R ev. d at Dörrar Fönster Nätdönar förstärkta Fabrikat Troax FötTådshyllor EL Belysning Tele/data Belysning i tak VVS Ventilation VS: Övri~t: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Placeras i friliggande byggnad tillsaans med trädgårdsfönådet st Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken 21 P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS boende docx Stockholm I

20 11/22 I: :: :::::it 1 = tu::: o.. 1 n I: l'::"... PERSONALUTRYMMEN Rumsnuer, rumsbenämning Vilrum Ca Area Antal personer SJ:::::... o. n!i ::::::: BYGG M. I Golv: atena Plastmatta M" att etc - A nmär k' nmq R ev. d at J:::::: Socklar: Väggar: Trä Målad gips Fabriksmålade Tak: Dörrar Fönster Målad gips Massiv trädöit Målad Öppningsbart fönster Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Garderob Gardinstänger typ Reform vitlackade EL Belysning Tele/data Belysning i tak El-uttag Teleuttag fast installation Datauttag(dubbla) Tomrör för larmsinstallation vvs Ventilation - VS: ÖvriQt: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Rullgardin för fönster Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projektering55 ForfragningsunderlagA texlirfp Ekvecklaren LSS-boende docx

21 12/22 1= :: :: :::::ii j..,.. II'"..... : n :. r:!!:::..... n l::::!! Rumsnuer, rumsbenämning WC/dusch, personal BYGG Golv: Socklar: Materia. I Plastmatta Uppvikt plastmatta 150 Area Mått etc Antal personer A nmär k nlnq. R ev. d at Forbo Surestep Forbo Surestep I. ::::::: Väggar: Kakel Typ Harmony/ alternativt annan godkänd väggbeklädnad för våtrum Tak: Dörr EL Belysning Tele/data Gips, målas Målad Belysning, uttag Handdukstork, Strömställare Bredd=9M Toalettpappershållare Sanitetsbehållare Handdukskrokar Badhanddukskrokar Klädkrok Duschdraperistång Papperskorg Desin fektionsbehållare Papperstork Skåp med spegel Belysning placerad i tak Uttag vid spegel. VVS Ventilation - VS: WC, tvättställ, dusch, golvbrunn Vägghängd wc-stol Tvättställ Gustavsberg Engreppsblandare. VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Vägghängd wc-stol Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklarenl5 Projekleringl55 FortragningsunderlaglA-lextlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

22 13/22 5i :: :::::11 n :!::= ii ii I:,::!::: to..... :: :: ::::::: Rumsnuer, rumsbenämning Pausrum BYGG Golv: Socklar: Material Plastmatta Trä Ca Area Mått etc - Fabriksmålade Antal personer Anmärkml}g R ev. d at ::::::: Väggar: Tak: Dörrar Fönster Gips målas Gips målas Massiv trädörr Målad Besl~ni~ elektronisk låsnill& dr~e Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Omklädningsskåp och låsbart värdeskåp Gardinstänger typ Reform vitlackade EL Belysning Tele/data Belysning i tak Eluttag, teleuttag, datauttag dubbla Tomrör för lannsinstallation vvs Ventilation - VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Plats för paus, fåtölj litet bord Kontorsarbetsplats Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken StockhOlm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 FortragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

23 14/22 r= IS :: :: :: l:::::: n!i:==!! E! il uni::!i n::::::: Ii :... l! :::::11 Ii n :::z::: u Rumsnuer, rumsbenämning Area Antal personer Städ BYGG Material Mått etc Anmärknin~ Rev. dat Golv: Plastmatta Forbo Surestep Socklar: Uppvikt plastmatta F orbo Surestep l50 Väggar: Gips, målas Tak: Gips, målas Dörr Målad Pardörr skåpdörr, låsbara Utslagsback Städset 72 EL Belysning Belysning, uttag Belysning placerad i tak Handdukstork, Uttag vid spegel. Strömställare Tele/data vvs Ventilation - VS: Utslagsback ÖvriClt: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Plats för dasugare Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Allmännyttan pressar byggpriserna det är bostadsbrist i hälften av landets kommuner och i nära 85 procent

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Nu kan vi bygga till rätt pris

Nu kan vi bygga till rätt pris ativ n r e t l a igt d r ä f t t us E h s j l i m Flerfa! s i r p t s a till f TRYA BOENDET, JSB AB 1 BO, HOPP & KÄRLEK, BOKLOK HOUSIN AB 4 våningar Färgalternativ 2 2 3 HEMLÄNTAN, LINDBÄCKS BYNADS AB

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2 SOA JÄRVAADE BOADSFAKTA Solvändan, etapp Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. 6 Fasadritningar... sid.

Läs mer

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder Gudö Park Kedjehus i Haninge Familjeidyll lite söder om söder Hitta hem lite söder om Stockholm Nära till natur och badsjö. Och bara 20 minuter till stan! Lite söder om Söder i Haninge kommun, växer ett

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

När vardagslivet och växtlivet är i balans

När vardagslivet och växtlivet är i balans När vardagslivet och växtlivet är i balans Bonums Brf. Trollbacken i Sigtuna. Välkommen till ett bekvämt seniorboende där du lever i harmoni med naturen. BR. TROBACEN När vardagslivet och växtlivet är

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi Bofakta mars 2015 Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås 6 Situationsplan 7 Vi bygger i betong 8 Detta lovar vi 9 Beskrivning 10-11 Insatser och månadsavgifter 12-13 Lägenhetsfördelning 14 Översikt

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

Värdens klokaste val

Värdens klokaste val Värdens klokaste val SABO KOMBOHUS Trygga Boendet Flerbostadshus till fast pris. Tryggt att äga. Enkelt att hyra ut. Från 1 januari 2015 forsätter vi att erbjuda SABO KOMBOHUS Trygga Boendet - på helt

Läs mer

Storseglet. Henriksdalshamnen

Storseglet. Henriksdalshamnen Storseglet Henriksdalshamnen Områdesbeskrivning Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Området är ett mycket lyckat exempel på modern stadsutveckling. Dess unika blandning

Läs mer

Underlagsmaterial december 2001 Nr 10. Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen

Underlagsmaterial december 2001 Nr 10. Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen U U Underlagsmaterial december 2001 Nr 10 Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen Omslags Foto Sandhamn, Stockholms skärgård Fotograf Alf Nordström Kartor på sidorna 21-23 - Copyright

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta Bo bra må bättre Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken ett seniorboende med många möjligheter i Kapellgärdsallén Äntligen! Nu bygger vi etapp 3 i Kapellgärdsallén,

Läs mer

Brf Stationsparken VÄXJÖ

Brf Stationsparken VÄXJÖ Brf Stationsparken VÄXJÖ tänk dig en morgonpromenad runt sjön en solig lördag. en snabb dusch hemma, sen lite shopping på stan och en kaffe på favoritkaféet. välkommen till brf stationsparken växjös charmigaste

Läs mer

Villa BoKlok Källö Trädgårdsstad ditt nya hem!

Villa BoKlok Källö Trädgårdsstad ditt nya hem! Villa BoKlok Källö Trädgårdsstad ditt nya hem! Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte erbjuds i detta projekt. Exempel

Läs mer

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen.

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen. amhult centrum, torslanda LÄGENHETER NÄRA HAV OCH STAD Brf lufthamnen. Det sköna livet nära havet. Den som en gång har upptäckt Torslandas charm och fördelar har svårt att tänka sig att bo någon annanstans.

Läs mer

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Välkommen till Brf Majavallen i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva det goda livet med ett överkomligt boende, en smidig vardag,

Läs mer