Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern Socialnämnden Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna offerten avseende om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet i Stuvsta och sända handlingarna till kounstyrelsen Saanfattning Huge Fastigheter AB har genomfört en förstudie och lämnat en offert för omoch nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet. Beslutet av en beställning av förstudie togs den 5 november 2008 av planerings- och personalutskottet. Under förstudien har flera alternativ tagits fram, genom att se fördelar och nackdelar förordar förvaltningen rivning av de gamla villorna och bygga två nya. Nybyggnationen ger en optimal byggnad och en effektiv verksamhet. Kostnad för nybyggnad ligger lägre i förhållande till de andra alternativen som beräknats. Lavspinnarvägens boendeenhet består idag av två befintliga hus med en totalyta på 438 kvadratmeter. Byggnaderna inryer nio rum, fyra hygienutryen, gemensamhetsutryen och personalutryen. De nybyggda husen får en totalyta på 677 kvadratmeter (bruksarea), som består av nio fullvärdiga lägenheter och gemensamhets- och personalutryen. Efter beslut i socialnämnden och kounstyrelsen samt erhållet bygglov bedömer Huge Fastigheter AB att inflyttning kan ske efter cirka 15 månader. Enligt offert från Huge Fastigheter AB uppgår investeringskostnaden till kronor jämte ej avdragsgill moms om kronor. Restvärdet om kronor och eftersatt underhåll om kronor är inkluderat i den totala investeringskostnaden. Under posten oförutsedda kostnader är koande programändringar om kronor inkluderat. Kounens hyreskostnad beräknas till kronor och av den totala hyran torde kronor per år kunna återvinnas genom momsbidrag. Den POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) totala hyran blir då kronor per år. Intäkterna beräknas till cirka kronor per år och befintlig hyra som förvaltningen har i dag är kronor per år. Merkostnad i nettohyra för kounen beräknas bli kronor per år. Nu gällande hyresavtal avseende befintliga byggnader upphör att gälla när dessa rivs och hyra för de nyproducerade lägenheterna debiteras från och med färdigställandet. När ny- och ombyggnationen är klar för inflyttning koer nämnden att sakna finansiering med kronor netto från och med december år 2014/januari år Beloppet kronor avser tillkoande hyreshöjning med avdrag för hyresintäkter och nuvarande hyra. Ny- och ombyggnationen innebär ingen kapacitetshöjning eftersom antalet bostäder blir saa till antalet såsom det var tidigare. Beräkningarna bygger på tabell 1 nybyggnadsförslag 2. Beskrivning av ärendet Bakgrund Planerings- och personalutskottet godkände den 5 november 2008 beställning av en förstudie från socialnämnden av ombyggnad och tillbyggnad av Lavspinnarvägens boendeenhet (Diarienuer KS 08/ ). I saa ärende beslutades om ombyggnad och utbyggnad av Högsätervägens boendeenhet (Glömsta gruppbostad). Denna ombyggnad var klar i september Lavspinnarvägens boendeenhet är en av de äldsta gruppbostäderna i Huddinge koun. Gruppbostaden byggdes under 1980-talet och var enligt den tidens lagstiftning helt tillräcklig. I dag har personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) rätt till ett individuellt stöd vilket förutsätter en egen fullvärdig bostad. Kounen har skyldighet att erbjuda fullvärdiga lägenheter enligt lagen. Dessa lägenheter måste uppnå normalnivå enligt SIS (Swedish Standards Institute). För denna nybyggnation koer badruen att ha en utökad tillgänglighet. Byggnaderna ska vara energieffektiva och sikta på nivå GULD på energiindikatorer enligt miljöbyggnad. Målet som helhet är att miljöklassa byggnaden GULD. De brukare som idag bor i gruppbostaden måste evakueras. Förslag på evakuering av boende och personal är Kavlevägen. Beläggningen på Lavspinnarvägens boendeenhet är sju brukare, det har tidigare varit nio brukare. Det har varit svårt att erbjuda nya brukare plats där eftersom att brukaren har ett eget rum och badrum som delas mellan två till tre brukare.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) Lavspinnarvägens boendeenhet koer efter nybyggnation att bestå av nio fullvärdiga lägenheter. Lägenheterna koer att kunna erbjudas våra brukare eftersom de uppfyller de krav som finns enligt lagen. Behov enligt lokalförsörjningsplanen I lokalförsörjningsplanen 2005 till 2009 beskrivs behovet av ombyggnad av Lavspinnarvägens boendeenhet (före detta Myrängens gruppbostad). I de följande lokalförsörjningsplanerna finns det fortlöpande beskrivet. Behovet är att Lavspinnarvägens boendeenhet ska ha fullvärdiga lägenheter. Nybyggnaden ersätter de nio ruen med nio fullvärdiga lägenheter. Eftersom vi för närvarande inte kan erbjuda våra brukare plats på Lavspinnarvägens boendeenhet har vi endast sju boende. Detta innebär att efter nybyggnationen kan vi erbjuda de som bott där och två nya brukare lägenheter. Lokalprogram Ett lokalprogram (bilaga 1) togs fram. Under förstudien har förutsättningarna förändrats. Idag finns ett rumsfunktionsprogram (bilaga 2) som beskriver vad som ska finnas i detalj i byggnaden. Rumsfunktionsprograet beskriver två hus som innehåller nio lägenheter om cirka 40 kvadratmeter som består av allrum och sovrum, handikapptoalett med dusch, pentry och entré samt gemensaa ytor och personalytor. Alternativa lösningar Förutsättningarna för Lavspinnarvägens boendeenhet var att behålla två hus. Förvaltningens målsättning från början var att utöka med en lägenhet. Vilket skulle innebära fem lägenheter i varje hus. Enligt Socialstyrelsen bör två gruppbostäder inte ligga bredvid varandra, det blir institutionsliknande. Vid kontakt med Socialstyrelsen kunde de acceptera vår lösning med att behålla de två husen eftersom brukarna redan bodde i dessa hus. Varje hus ligger på en egen tomt och har en egen fastighetsbeteckning. Varje enhet måste ses som en egen enhet. Detta gäller utryen och driften. För de olika alternativen som varit under utredning gäller att de två tomterna begränsar hur många kvadratmeter husen kan bestå av. Idag består husen av 438 kvadratmeter. Gruppbostäderna har fem respektive fyra boende rum (cirka kvadratmeter vardera), två hygienutryen per hus till brukarna och gemensaa utryen personalutryen. Alternativ 1. Bygga om och bygga ut de befintliga husen och så långt som möjligt behålla de gamla husen. Det visade sig att tomten inte tillät utbyggnaden där det behövdes. Huset skulle byggas ut åt tre håll vilket

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) medför höga kostnader. Den lösningen resulterade i att ett av husen skulle innehålla sex lägenheter och det andra tre lägenheter. Det blev inget optimalt boende och kostnaden för driften i huset med tre boende skulle inte bli kostnadseffektivt. Detta beroende på att varje enhet ska vara en egen enhet. Då detta förslag lämnades hade även Huge Fastigheter AB räknat på ett nybyggnadförslag vilket låg högt i pris (produktionskostnad tabell 1) enligt förslagen. Alternativ 2. Arbetsgruppen var på studiebesök och tittade på en gruppbostad byggd av moduler. Denna byggnad skulle bli dyrare än nybyggnadsförslag 2 (se tabell 1). Alternativ 3. Nybyggnadsförslag 2 (se tabell 1). Riva de gamla husen och bygga två nya hus. Husen skulle då inrya fem respektive fyra lägenheter som är fullvärdiga. Lägenheterna skulle vara cirka 40 kvadratmeter. Varje hus har de utryen som lagen kräver. Husen koer att ha en yta på 677 kvadratmeter (bruksarea). Lägenheterna är fullvärdiga enligt svensk standards normalnivå med höjd nivå på badruen. Det finns ett behov av att kunna använda duschsängar i badruen. Det finns uteplatser till varje lägenhet och en lägenhet har även entré direkt till lägenheten från gården. Vissa av de boende har behov av egen ingång. Dessa hus möter även grannarnas önskemål eftersom vi kan anordna uppfart på tomten för handikappfordon som hämtar och lämnar boende. Det finns även parkeringsplatser. Tabell 1 Ekvecklaren 1 & 2, jämförelse mellan presenterade kalkyler Förslag Datum Kostnad BTA kr/bta Diff. Diff. i % Nybyggnadsförslag % Om- och tillbyggnad % Modul % Nybyggnadsförslag % Kostnadsjämförelsen räknad på bruttoarea (BTA) Offert Huge Fastigheter AB har lämnat en offert (bilaga 3) som grundar sig på alternativ 3 (nybyggnadsförslag 2). Förvaltningen anser att offerten grundar sig på det lokalprogram (bilaga1) som förvaltningen lämnade från början och rumsfunktionsprograet (bilaga 2) som utarbetats under förstudien. Avvikelsen består av antalet kvadratmeter på byggnaderna och lägenheterna i förhållande till lokalprograet. Totalt byggs nio nya lägenheter som

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) uppfyller de normer och krav som Socialstyrelsen och Boverket ställer då det gäller LSS-boende. Byggnaderna ska vara energieffektiva och sikta på nivå GULD på energiindikatorer enligt miljöbyggnad. Målet som helhet är att miljöklassa byggnaden GULD. Byggnaderna utrustas med brand- och räddningsboendesprinkler enligt SS883001:2009. Hygienutryen byggs med hög standard vilket innebär större hygienutryen som personer med funktionshinder har behov av. Standarden följer normalnivå till exempel i köket som lagen föreskriver. Investeringar Enligt offert från Huge Fastigheter AB uppgår investeringskostnaden till kronor jämte ej avdragsgill moms om kronor. Restvärdet om kronor och eftersatt underhåll om kronor är inkluderat i den totala investeringskostnaden. Under posten oförutsedda kostnader för koande programändringar om kronor inkluderat. Tabell 2 (belopp i tkr) Momspliktig Momsfri Ej avdragsgill Total del del Sua moms kostnad Kostnader Hyreskostnad kronor är hyresgrundande och kounens hyreskostnad blir kronor per år. Av den totala hyran torde kronor per år kunna återvinnas genom momsavdrag. Nu gällande hyresavtal avseende befintliga byggnader upphör att gälla när dessa rivs och hyra för de nyproducerade lägenheterna debiteras från och med färdigställande. Tabell 3 (belopp i tkr) Momspliktig Momsfri Total Ludvika Netto hyra hyra hyra moms kostnad Hyra På nettokostnaden på kronor enligt offerten avgår intäkter (beräknade till kronor per år x 9 brukare = kronor per år). Befintlig hyra är kronor per år och minskar merkostnaden. Merkostnaden för kounen blir totalt kronor netto per år.

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) För att kunna genomföra ny- och ombyggnationen behöver nämnden få en ökad budgettilldelning för att kunna finansiera den ökade hyreskostnaden med kronor netto per år. Tidsplan Efter beslut i socialnämnden och kounstyrelsen samt erhållet bygglov bedömer Huge Fastigheter AB att inflyttning kan ske efter cirka 15 månader. Evakuering sker till Kavlevägen 8-10 i Kästa Flemingsberg om beslut fattas. Under tiden tills att evakueringen sker används husen för annan verksamhet. Den är planerad att flytta då lokalerna ska användas till Lavspinnarvägens boendeenhet. Ekonomi När ny- och ombyggnationen är klar för inflyttning koer nämnden att sakna finansiering med kronor netto från och med december år 2014/januari år Beloppet kronor avser tillkoande hyreshöjning med avdrag för hyresintäkter och nuvarande hyra. Ny- och ombyggnationen innebär ingen kapacitetshöjning eftersom antalet bostäder blir saa till antalet såsom det var tidigare. Beräkningarna bygger på tabell 1 nybyggnadsförslag 2. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen förordar förslag tre, beroende på att det blir nya hus som är kostnadseffektiva då det gäller att driva verksamheten. Vi uppfyller alla krav på tillgänglighet och arbetsmiljön. Husen blir energieffektiva. Förvaltningen anser att det är av största vikt att en villa uppförs på varje tomt där Lavspinnarvägens boendeenheter har legat. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) säger att varje brukare har rätt till individuellt stöd. Lägenheterna ska vara fullvärdiga, det vill säga följa de myndighetskrav som finns. Efter nybyggnationen kan brukarna med personal flytta tillbaka. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Elisabeth Bern Lokalintendent

7 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2011/ (7) Bilagor 1. Lokalprogram 2. Rumsfunktionsprogram 3. Offert med bilagor Beslutet delges Ekonomiavdelningen, Controllerenheten Kounstyrelsen

8 aperto arkitekterbyggkonsulter ab beställare projekt projektnr Huge Fastigheter Ekvecklaren LOKALPROGRAM status FK uppdragsnr datum senaste rev sida 1(2) lokal! rum verksamhet/ funktion speciella krav tekniska krav koentar LGH 9st Allrum & sovrum HWC/Dusch Samvaro och sov möjlighet 81 Hygienrum Sovdel ska kunna avskiljas och då ska sovrum uppfylla Bygg ikapp rekoendationer utryesbehov Hygienruet ska uppfylla Bygg ikapp rekoendation om badrum med mycket god tillgänglighet Möjlighet att installera taklift Strömuttag och uttag för tv Möjlighet att installera taklift Plats för duschsäng Uttag för tvättmaskin Skåp för hygienartiklar Möjlighet att kunna stänga av vattnet (placeras utanför Igh) Timer på dusch. Pentry/entre Matlagningsdel och förvaring garderob 324 Möjlighet till enklare matlagning Kylskåp med frysfack Induktionshäll (2 plattors) Diskbänk och köksskåp Kapphängare Ga rderob/förvari ng Städskåp Möjlighet att kunna stänga av vattnet (placeras utanför Igh) Gemensaa ytor Entre /hall Kök/vardagsrum Lgh förråd Förråd förbrukningsmaterial Tvätt/klädvård Gemensaa Det kan finnas kravatt köket ska måltider/samvaron (tv-tittade vara avskilt och låsbart ) 9 16 Förråd hygien och städartiklar 14 Kan delas upp i två utryen om 20 m 2 var Förråd för utomhusrullstolar anordnas på annat utrye Förråd mottagning Varumottagsförråd, säsongsförråd samt plats för ev. utomhusrullstolar 159 v.,... Ringvägen Stockholm Tel: Fax: Orgnr: f' ur, - Kval dok: lokaiprogram tiggande verl Upprättad : Sökväg : P: 3 Proj ekt_ Ekvecklaren C_ handlingaros program utredn ing lokatprogram.doc

9 aperto arkitekterbyggkonsulter a b beställare projekt projektnr Huge Fastigheter Ekvecklaren LOKALPROGRAM status FK uppdragsnr datum senaste rev sida 1(2) lokal! rum verksamhet/ funktion speciella krav tekniska krav koentar Personal Personalrum/ 2 10 kontor Pers. om kl. 2 4 WC/D Total area 515 Ringvägen Stockholm Tel: Fax: Orgnr: Kval dok: lokalprogram liggande verl Upprättad: Sökväg: P: 3 Projekt_07 OS2 Ekvecklaren C_handlingar OS program utredning lokalprogram.doc

10 1/22 :!!! Ii :: l:::::: le Ii::: :: :: ii ::!i::: II Ii..... :: l' I.... i!......::.,... n I.: : l:::::: Ii i:!i... EKVECKLAREN 1 & 2 RUMSFUNKTIONSPROGRAM LSS-BOENDE INFORMATIONSHANDLING HUGE FASTIGHETER AB TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

11 2/22 I~ Ii :: :::::5! I: ::=:: Ii i! 1 5 ::ii:::...,.,... l! " :::::15 INNEHALLSFÖRTECKNING LÄGENHET Hall... 3 Rum... 4 WC/dusch... 5 GEMENSAMMA RUM... 6 Vindfång... 6 Gemensamt kök... 7 Allrum... 8 Tvättstuga... 9 lägenhetsförråd PERSONALUTRYMMEN Vilrum WC/dusch, personal Pausrum Städ Kontor TEKNISKA UTRYMMEN Teknikrum ÖVRIGT Trädgårds- och verksamhetsförråd Uteplats lägenhet Gemensam uteplats BILAGOR BILAGA 1- pentry BILAGA 2 - WC/dusch i lägenheter BILAGA 3 - i gemensamt kök Övrigt Angivna fabrikat i rumsfunktionsprograet avser likvärdigt TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 Forfragningsunde~aglA-textIRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

12 3/22 == II :: :::::11 ii n::: is II n u!!:::!! II u::::: ii,.... I: :: :!!! :: u::::: I: Ii l:::::: ii LÄGENHET Rumsnuer, rumsbenämning Area Antal personer Hall BYGG M. I Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörrar atena Må tt etc A nmar.. k nlnl:!. R ev. d at Plastmatta - Trä Fabriksmålade Gips Målas, glansvärde min 20 Plyfaskiva bakom gips Trälist Påkörningsskydd, målas Gips, målas Massiv Pardörr 10+3M Målad yta Överkörningsbar tröskel Dörrstängare typ Free swing Snedställt draghandtag, greppvänligt Kapphylla typ Detra6M HDK metall och björk, höj och sänkbar Värdeskåp med nyckellåsning Medicinskåp med nyckellåsning Förvaringsskåp Förvaringsskåp pentry se bilaga l EL Belysning Elcentral, Strömställare för upptändning av ruen Strömställare Uttag kyl, micro, kokplatta, uttag via Uttag, Belysning timer vid bänk, allmänna uttag för städ. Avstängnings funktion kokplatta separat i elskåpet.. Belysning i tak, ovan bänk och medicinskåp. Nattbelysning två funktioner nomlal tändning respektive dämpad nattbelysning separat strömbrytare sätts 1600 öfg. Tele/data Trygghetslarm vid dörr ÖvriQt: vvs VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Förvaringsskåp för omvårdnad som blöjor. I Datum I Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklaren5 Projektering55 Forfragningsunde~agA-textRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

13 4/22 1= II :: :::::11 1= ~::== II El l' I: :::1::: le, II ::::=:: :: II ':...:: 1 55 h:::::!! Ii U::::::: Il Rumsnuer, rumsbenämning Rum BYGG Golv: Socklar: Väggar: Tak: Fönster Fönsterdörr Dörrar Material Plastmatta Trä Gips, målas Gips, målas EntredöIT fi'ån uteplats ytterdörr av aluminium med glas se planritning. Area Igh Mått etc - Antal personer AnmärkninQ Fabriksmålas En vägg målas som fondvägg i avvikande kulör. Valbar kulör fdr hyresgästen Traversskenor för lyft Fabrikat Human Care, likvärdigt kan ej accepteras. Befintliga lyftanordningar skall återanvändas. Fönster av trä med aluminiumbeklädnad på utsidan Fönsterdörr: fönsterbroms och cylinderlås. Fönster: Fast 3-glas isolerruta. Lägst U-värde 1.0 Fönsterbänk av natursten Cylinderlås Bredd 11M Kannöverföring och kanalisation Avser 1 st lägenhet i övriga lägenheter fdnsterdörr Gardinstänger typ Refonn vitlackade Rev. Dat EL Belysning Tele/data vvs Belysning, Uttag allmänt och i anslutning till sängen. Trygghetslarm, Brandlarm, TV uttag och tele uttag. Förberett med tomrörför bredband Belysning placerad i tak och lamputtag ovan fönster. Alterantivt vid sida om fönster h=900. Uttag för allmän kraft Tomrör och dosa fram till placering placerat vid säng, för framtida installation Radiostyrt larm koer att installeras, placeras i hallen. VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Material Rullgardin 2 st vid fdnsterparti och dörr mot uteplats 1 st vid matplats Draperiskena i tak för rumsavdelning vid säng. I Datum I TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projekteringl55 Forfragningsunde~aglA-textIRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

14 5/22 1= n :: n::::: 1 : = I: ii nu: ::U=:: Ii I :!::...':.. I... l:::::::: :- i! :!!l :::::11 Ii n u::::: Rumsnuer, rumsbenämning WC/dusch BYGG M. I aten a Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörr Plastmatta Uppvikt plastmatta 150 Kakel Gips, målas Målad Area M ätt etc Forbo Surestep Forbo Surestep Antal personer k. Anmär nmg Typ Harmony alternativt annan godkänd beklädnad i våtrum Avvikande kulör vid tvättställ och wc Inspektions lucka Traversskenor för lyft Fabrikat Human Care 11 M skjutdörr Kulör skall vara avvika från omgivande vägg Se bilaga 2 R ev. d at EL Belysning Tele/data Belysning, uttag Handdukstork, Strömställare Trygghetslarm Belysning placerad i tak. Nattbelysning i tak ovan wc-stol. Uttag vid spegel. Strömställare för upptändning badrum. Trygghetslal'm vid Wc och dörr. Tomrör för installation av lann. 2 st punkter vid dusch och lågt vid dörr Förberett för tvättmaskin och torktumlare. vvs Ventilation Överluftdon från boenderum. Frånluft ovan dusch - VS: WC, tvättställ, dusch, golvbrunn Vägghängd wc-stol Tvättställ typ Bana. Ettgreppsblandare. Extra vattenslana för spolning? VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Vägghängd wc-stol Förberett för tvättmaskin typ kombimaskin. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklarenl5 Proiekteringl55 ForfragningsundertaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

15 6/22 1= n :::::5! n::: ii :::!:::......!! l::::!! GEMENSAMMA RUM Rumsnuer, rumsbenämning Vindfång BYGG Golv: Material Klinker Area Mått etc Nedsänkt torkmatta Antal personer Anmärkning Rev. dat Socklar: Väggar: Tak: Dörr EL Belysning Tele/data Trä Målad gips Träpanel Ledstång av trä Gips, målas YtterdölT av trä målad Se beslagning entredölt Övre del Bröstningshöjd Målad glans 40 Klarlackerad Pardörrar IOm+3M Beslagning: Ringklocka AptllS Glas i övre delen. SlagdölTöppnare typ fabrikat Besam, tryck funktion på in och utsida Kapphylla och skohylla Belysning placerad i tak VVS Ventilation - VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projekteringl55 ForfragningsundertaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

16 7/22 l= ii Si I: l:::::: ii!iu: II l! I: :::!:::!! ::u.... ii I- U :!..!! :::::!! Ii :: Rumsnuer, rumsbenämning Gemensamt kök BYGG Golv: Socklar: Väggar: Tak: Dörr Fönster Matena. I Plastmatta Trä Målad gips Tapet Stänkskydd av kakel Akustikplattor Ca Area M ätt etc - Fabriksmålade Antal personer A nmär k nll!9.. Plyfaskiva bakom gips Väggar med lägenhetsdön ar Övriga väggar Typ Harn10ny/ alternativt laminatskiva avsedd för ändamålet Typ Ecophon Focus, Klass A Ett öppningsbart fönster barnsäkra vädringsbeslag, fönsterbroms Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Övriga fönster fast 3-g1as isolerruta. Gardinstänger typ Reform vitlackade Skåps toe melamin Målade luckor Se bilaga 3 R ev. d at EL Belysning Tele/data Belysning i tak och ovan bänkar. Vägguttag allmänna och till köksutrustning VVS Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Material l st låsbart skåp l st låsbar utdragslåda Hållare för flytande två Hållare för desinfektion Pappershållare för handtork Handledare Datum TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklarenl5 Projektering55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

17 8/22 I~ Ii :::::!i n:::!! :: l:!!::: l:::::: Rumsnuer, rumsbenämning Allrum BYGG M. I Golv: aten a Plastmatta Ca Area at etc - Antal personer A nmar.. k. mn~ R ev. d a t 00 I: :: nu::: ::::::: Socklar: Väggar: Tak: Dörrar Trä Tapet Målad gips Akustikplattor Fabriksmålade Fondtapet Plyfaskiva bakom gips Väggar kring lägenhetsdörrar, glans 20 Typ Ecophon Focus, Klass A Fönster Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Gardinstänger typ Refonn vitlackade EL Belysning Belysning i tak Eluttag varav I st placeras h=900 öfg. Tele/data Tv-uttag Teleuttag Datauttag till arbetsplats vvs Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Handledare Liten arbetsplats fdr personalen. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklaren5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

18 9/22 1=!! :: :::::U!!!i::: Ii ii Ii ::::::: ii ii n::::: I: I: I j, J!! I: ::::::: I: I: I, le "... Rumsnuer, rumsbenämning Tvättstuga BYGG M. I Golv: Socklar: Väggar: Tak: atena Plastmatta Uppvikt plastmatta Målad gips Kakel bakom maskiner och stänkskydd Målad gips Ca Area M" att etc Antal personer A nmär k nmq " Forbo Sure step Forbo Sure step Typ Höganäs Harmony/ alternativt laminatskiva avsedd för ändamålet. R ev. d at Dörrar Fönster EL Belysning Tele/data Massiv dörr Belysning Vägguttag Målad Bredd 10M Glas i dörrblad ca 300x300. Elektronisk låsning, droppe. Utslagsback Städskåp Stativ till TM och TT TM, TT, TS, Tvättbänk 1=IOOO med backar. Belysning i tak styrd via rörelsevakt. Vägguttag till utrustning och allmän kraft. VVS Ventilation VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER TM,TT och TS avser hushållsmaskiner av bättre kvalite. Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 FortragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS boende docx

19 10/22 1= ii :: u:::!! i: ::::: Ii n i! t:!!::: n Ii I::::::!: l 1 II -- l! :::::11... I :::::::: II Rumsnuer, rumsbenämning Lägen hetsförråd BYGG Golv: Socklar Väggar: Tak: Betong M a t ena. I Nätväggar Ca Area Må t t e t c Fabrikat Troax Antal personer A.. k. nmar mnq R ev. d at Dörrar Fönster Nätdönar förstärkta Fabrikat Troax FötTådshyllor EL Belysning Tele/data Belysning i tak VVS Ventilation VS: Övri~t: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Placeras i friliggande byggnad tillsaans med trädgårdsfönådet st Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken 21 P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS boende docx Stockholm I

20 11/22 I: :: :::::it 1 = tu::: o.. 1 n I: l'::"... PERSONALUTRYMMEN Rumsnuer, rumsbenämning Vilrum Ca Area Antal personer SJ:::::... o. n!i ::::::: BYGG M. I Golv: atena Plastmatta M" att etc - A nmär k' nmq R ev. d at J:::::: Socklar: Väggar: Trä Målad gips Fabriksmålade Tak: Dörrar Fönster Målad gips Massiv trädöit Målad Öppningsbart fönster Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Garderob Gardinstänger typ Reform vitlackade EL Belysning Tele/data Belysning i tak El-uttag Teleuttag fast installation Datauttag(dubbla) Tomrör för larmsinstallation vvs Ventilation - VS: ÖvriQt: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Rullgardin för fönster Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P: Ekvecklaren5 Projektering55 ForfragningsunderlagA texlirfp Ekvecklaren LSS-boende docx

21 12/22 1= :: :: :::::ii j..,.. II'"..... : n :. r:!!:::..... n l::::!! Rumsnuer, rumsbenämning WC/dusch, personal BYGG Golv: Socklar: Materia. I Plastmatta Uppvikt plastmatta 150 Area Mått etc Antal personer A nmär k nlnq. R ev. d at Forbo Surestep Forbo Surestep I. ::::::: Väggar: Kakel Typ Harmony/ alternativt annan godkänd väggbeklädnad för våtrum Tak: Dörr EL Belysning Tele/data Gips, målas Målad Belysning, uttag Handdukstork, Strömställare Bredd=9M Toalettpappershållare Sanitetsbehållare Handdukskrokar Badhanddukskrokar Klädkrok Duschdraperistång Papperskorg Desin fektionsbehållare Papperstork Skåp med spegel Belysning placerad i tak Uttag vid spegel. VVS Ventilation - VS: WC, tvättställ, dusch, golvbrunn Vägghängd wc-stol Tvättställ Gustavsberg Engreppsblandare. VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Vägghängd wc-stol Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I P: Ekvecklarenl5 Projekleringl55 FortragningsunderlaglA-lextlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

22 13/22 5i :: :::::11 n :!::= ii ii I:,::!::: to..... :: :: ::::::: Rumsnuer, rumsbenämning Pausrum BYGG Golv: Socklar: Material Plastmatta Trä Ca Area Mått etc - Fabriksmålade Antal personer Anmärkml}g R ev. d at ::::::: Väggar: Tak: Dörrar Fönster Gips målas Gips målas Massiv trädörr Målad Besl~ni~ elektronisk låsnill& dr~e Barnsäkra vädringsbeslag Fönsterlås med cylinder Fönsterbänk av natursten Omklädningsskåp och låsbart värdeskåp Gardinstänger typ Reform vitlackade EL Belysning Tele/data Belysning i tak Eluttag, teleuttag, datauttag dubbla Tomrör för lannsinstallation vvs Ventilation - VS: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Plats för paus, fåtölj litet bord Kontorsarbetsplats Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken StockhOlm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 FortragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

23 14/22 r= IS :: :: :: l:::::: n!i:==!! E! il uni::!i n::::::: Ii :... l! :::::11 Ii n :::z::: u Rumsnuer, rumsbenämning Area Antal personer Städ BYGG Material Mått etc Anmärknin~ Rev. dat Golv: Plastmatta Forbo Surestep Socklar: Uppvikt plastmatta F orbo Surestep l50 Väggar: Gips, målas Tak: Gips, målas Dörr Målad Pardörr skåpdörr, låsbara Utslagsback Städset 72 EL Belysning Belysning, uttag Belysning placerad i tak Handdukstork, Uttag vid spegel. Strömställare Tele/data vvs Ventilation - VS: Utslagsback ÖvriClt: VERKSAMHETENS SYNPUNKTER Plats för dasugare Datum Material TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB I Fyrverkarbacken Stockholm I I P:I Ekvecklarenl5 Projekteringl55 ForfragningsunderlaglA-textlRFP Ekvecklaren LSS-boende docx

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

RUMSFUNKTIONSPROGRAM 1(7) Allmänt Rumshöjd i vistelserum skall vara min 2,7 m. RUMSFUNKTIONSPROGRAM Fönster Minst ett av fönstren i klassrum och grupprum ska vara öppningsbart. Öppningsbara fönster ska utrustas med säkerhetsbeslag.

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus Entré (4,0 m2) Ytskikt Klinker vid entrén Konradsson Enjoy 330x330 Förberett för kapphylla Vägguttag (jordat, dubbelt) 2 st Vardagsrum (23,3 m2) Ytskikt Vägguttag (jordat, dubbelt) 6 st Mediauttag Trippel

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING VB-2357

RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING VB-2357 RUMSBESKRIVNING JÖNKÖPINGS LÄNS LNDSTING DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTT., NDERSTORP VB-2357 GG/GG 2004-07-16 Rev 2004-07-22 Rev B 2004-09-01 Rev C 2004-09-03 2 G = Golv V = Vägg T = Tak I = Inredning El VVS 101

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM gems svart gems antracite travertin grå travertin beige ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade MATERIALBESKRIVNING RUMSBESKRIVNING GENERELLT STOMME Bjälklag: Gårdsbjälklag av håldäck Mellanbjälklag: Trä Stomme: Betong- och trästomme Grundläggning: Betongplatta på packad sprängbotten, plintar samt

Läs mer

RUMSBESKRIVNING MAGASIN IV KVARNHOLMEN

RUMSBESKRIVNING MAGASIN IV KVARNHOLMEN RUMSBESKRIVNING MAGASIN IV KVARNHOLMEN VISNINGSLÄGENHET Kök Kährs Enstav, Ekparkett, 15mm Weimar, Matt lack, Borstad, Fasad kant Kakel RB, 10 x 10, Vitt blankt Fog Ljusgrå HTH Kök lucka Next, vit högblank,

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET RUMSBESKRIVNING VÅRVETET UPPFART / PARKERING Betongmarksten, grå Pergola i trä Elskåp på fasad Eluttag Belysningsarmatur på fasad Brevlåda ENTRÉ / UTEPLATS FRAMSIDA Betongmarksten 70x70 cm, grå Buskar,

Läs mer

Val och tillval till Golvläggaren

Val och tillval till Golvläggaren Val och tillval till Golvläggaren När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att göra inredningen lite

Läs mer

INREDNINGSBESKRIVNING

INREDNINGSBESKRIVNING INREDNINGSBESKRIVNING Larroy Original I alla våra hus ingår Larroy Original - en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer

Läs mer

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar Lillhamra, Västerås Ritningar och beskrivningar 1 Hitta ditt drömhem bland våra radhus och lägenheter LILLHAMRA 28 lägenheter 8 radhus Parkeringsplatser på gården Lägenhetsförråd LÄGENHETERNA Ingång från

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-11-14 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM micron N micron DG micron G ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita släta vita foder TRYCKE habo

Läs mer

Generellt lokal- och funktionsprogram för bostad med särskild service enligt LSS för personer med funktionsnedsättning i Huddinge kommun

Generellt lokal- och funktionsprogram för bostad med särskild service enligt LSS för personer med funktionsnedsättning i Huddinge kommun SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 SN-20152056.722 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 elisabet.bern-oberg@huddinge.se Socialnämnden Generellt

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-10-28 Kortfattad teknisk beskrivning BRF ENÉR LUHAEN UPPALA sid 2 av 5 MARK URUNIN PÅ OMMARK ångvägar på gården med gemensamt stort trädäck räd- och buskplanteringar Uteplatser med kringliggande häck

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

Planskisser och tekniska beskrivningar

Planskisser och tekniska beskrivningar Livskvalitet i Tylöskogen Planskisser och tekniska beskrivningar Bekvämt och exklusivt boende för dig som är 55+ Lägenhetsfakta I hela lägenheten ligger ett Kährs Verona 2-stavs ekparkettgolv, utom i hallen

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-04-24 Rumsbeskrivning brf. Englandshusen, Sida 1 av 13 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt:

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 160 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär Inredarens val Skogsstjärnan, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar

Läs mer

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär Inredarens val Brf Ofelia, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar Inredarens

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Datum 2015-06-07 Rev 2015-06-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Ekan 10 i Båstad NR: 4714 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Brf EKAN 10 i Båstad NR: 4714 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

2012-02. Bofakta, 1-plans villa Tomtsätra 2:25 och 2:27

2012-02. Bofakta, 1-plans villa Tomtsätra 2:25 och 2:27 Bofakta, 1-plans villa Tomtsätra 2:25 och 2:27 DD HUS/ARKAPE Bofakta Kv Tomtsätra 2:25, 2:27, Nykvarn Välkommen till Södra Skogen lugnets, ljusets och livskvalitetens hemvist. Det idylliska villa- och

Läs mer

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar.

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar. det enkla boendet. Ett hus att trivas i Det Enkla Boendet är ett hus på 103 kvadratmeter med en hög boendestandard, låg energiförbrukning och en oslagbar trivselfaktor. Huset är gediget byggt med noga

Läs mer

TYPRUM: Avdelningskök NUS

TYPRUM: Avdelningskök NUS TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Avdelningskök NUS Innehåll Checklista avdelningskök Typrumsritningar: Avdelningskök Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 1 2 (4) Checklista

Läs mer

U N D ERLAG F Ö R VITA BJÖRN

U N D ERLAG F Ö R VITA BJÖRN [U K T S A ] T U N D ERLAG F Ö R F O R T S AT T D I A L O G VITA BJÖRN 1 R E N OV E R I N G AV VITA BJÖRN Huset du bor i har stått i 50 år och behöver nu renoveras. Vi har tagit fram några förslag som

Läs mer

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Välkommen till Brf Haganäs i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i fyra olika

Läs mer

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Här ges en närmare beskrivning av de material och ytskikt som förekommer i rumsbeskrivningen. Vissa material förekommer bara i en version av Villa Björkhaga, vilket

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm BOFAKTA 24 bostadsrätter på Vikaholm Steg för steg Så här går det till att köpa bostadsrätt 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 150 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

VALFRIHET I DUVKULLEN 24 nya enplanshus, parhus och radhus

VALFRIHET I DUVKULLEN 24 nya enplanshus, parhus och radhus VALFRIHET I DUVKULLEN 24 nya enplanshus, parhus och radhus Kolonilotter Badplats Köpcentrum Brokindsleden Äldreboende Badplats Förskola Duvkullen 24 nya hus Livsmedelsbutik Fotbollsplaner Köpcentrum All

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning BRF Hotellviken Byggnads- & rumsbeskrivning Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Yttervägg med fasadbeklädnad av träpanel. Träpanel

Läs mer

BOSTADSFAKTA. BRF MIDSOMMARPARKEN Midsommarkransen

BOSTADSFAKTA. BRF MIDSOMMARPARKEN Midsommarkransen 2013-04-09 BOSTADSFAKTA Illustration, avvikelser kan förekomma BRF MIDSOMMARPARKEN Midsommarkransen Arkitekt: Arkitekter Engstrand & Speek AB Försäljning: Erik Olsson Fastighetsförmedling AB Per Östberg

Läs mer

Rumsbeskrivning BRF Draknästet

Rumsbeskrivning BRF Draknästet BOA 133 m 2 Entré/kapprum Klinker prisklass 700 kr/m² Klinker. Infällda spotlights Garderober enl. ritning med inredning Elfa Tvättstuga Klinker prisklass 500 kr/m² Kakel (vit) vid tvättbänk. Tvättmaskin:

Läs mer

Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten

Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten Inredningsval. Köpenhamn KÖK Kök underskåp Cymbal, vit med valnötsgrepp Kök överskåp Ballad vit Kök täckskivor/passbitar Valnöt Kök sparksockel vit Granitbänkskiva

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st fritidslägenheter. 5 st byggnader med 4 resp. 6 st lägenheter i varje. ÅRE KOMMUN 05.2:4 RUMS- OCH FASADBESKRIVNING 09-04-20 TOTALENTREPRENAD Sidan 2 av 11 ORIENTERING OM PROJEKTET Projektet

Läs mer

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör MPG Fast genomgående post insida. Vitmålad utsida. Vinklad profil. Vinklad profil med invändigt handtag

Läs mer

I ditt nya hem! GRUNDVAL & TILLVAL

I ditt nya hem! GRUNDVAL & TILLVAL För att ett hus ska kännas som ditt hem, måste du få låta dina egna behov, önskemål och drömmar växa fram. Att du får lyfta fram din egen stil och sätta din egen prägel på ditt nya hus. Därför har vi handplockat

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 1-7 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 1-7 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram. Datum: 2014-06-23 Rev:

BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram. Datum: 2014-06-23 Rev: BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram Datum: 2014-06-23 Rev: Hej! Som köpare av en bostad i Brf Sjöblick 2 har du möjlighet att göra vissa inredningsval gällande kök, badrum, kakel,

Läs mer

Gamla Näsby. Brf Herrgårdsparken Bofakta

Gamla Näsby. Brf Herrgårdsparken Bofakta Brf Herrgårdsparken Bofakta Välkommen till Brf Herrgårdsparken på Gamla Näsby, Kristianstad Där staden möter landet i naturnära Gamla Näsby planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i

Läs mer

TYPRUMSBESKRIVNING - Turmalinen 3-17, Ö. Brinkvägen, Umeå

TYPRUMSBESKRIVNING - Turmalinen 3-17, Ö. Brinkvägen, Umeå TYPRUMSBESKRIVNING - Turmalinen 3-17, Ö. Brinkvägen, Umeå S = Standardutrustning/kulör = Valbart, priset är inkluderat i lgh-priset n/a = Ej möjligt val KÖK 2 rok 3 rok 4 rok Köksluckor/stommar/inredning:

Läs mer

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning RUMSBESKRIVNING FLERBOSTADSHUS KRAGSTALUND II Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning Kök/Matplats Plastfiltmatta Trä/rörsockel av PVC Tapet. Ovan diskbänk Gipsplank Snickerier fabriksmålade i

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Dags för stambyte. Ågatan 8-14

Dags för stambyte. Ågatan 8-14 Dags för stambyte Ågatan 8-14 Nu ska ditt hus få en rejäl standardhöjning. Nya stammar, nytt badrum och nytt kök. För ett tryggt och trivsamt boende långt in i framtiden. Stambytet steg för steg 1. Informationsmöte

Läs mer

Edsgatans Gård RUMSBESKRIVNING

Edsgatans Gård RUMSBESKRIVNING Edsgatans Gård RUMSBESKRIVNING Kök TAK BV befintligt tak som brandskydds målas och lackas. Övriga plan Målas vitt S0500, Glans 3. KAKEL INREDNING KYL FRYS MICRO UGN DISKMASKIN HÄLL DISKHO FLÄKT BLANDARE

Läs mer

MODERNA ENPLANSHUS. Bo nära staden och naturen i Duvkullen

MODERNA ENPLANSHUS. Bo nära staden och naturen i Duvkullen MODERNA ENPLANSHUS Bo nära staden och naturen i Duvkullen Ett område för alla - Närhet till skola, förskola och natur I Duvkullen växer det fram ett nytt bostadsområde med närhet till såväl grönska som

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-05-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Etapp II NR: 4642 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Lund NR: 4642 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

HAGARKITEKTER. PARHUS - Skiss 2011-12-09 Perspektiv 3 - indsvåningen. DEL I SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER DEL I SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER

HAGARKITEKTER. PARHUS - Skiss 2011-12-09 Perspektiv 3 - indsvåningen. DEL I SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER DEL I SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER k minibalkong indsvåningen. m skymtar på r fint ljusinfall. PARHUS - Skiss 2011-12-09 Perspektiv 3 - DEL I SÖDERRUPPEN ARKITEKTER B T: w DEL I SÖDERRUPPEN ARKITEKTER DEL I SÖDERRUPPEN ARKITEKT VAKSALA LUNDA,

Läs mer

inredning Brf vitklövern, AlSike

inredning Brf vitklövern, AlSike inredning Brf vitklövern, ALSIKE INnehåll Välkommen till Brf Vitklövern sid 3 Inredning: kök sid 4 Inredning: KÖK/ÖVRIGA YTOr sid 5 Inredning: BAd sid 6 Med reservation för eventuella produktändringar

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Kontaktlista tillvalsleverantörer

Kontaktlista tillvalsleverantörer TILLVALSKATALOG Allmänt Denna tillvalskatalog innehåller ett urval av prissatta varor och tjänster som ni kan förändra grundutförandet med. Vi kommer att göra vårt bästa för att kunna erbjuda de önskemål

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-08-14 Kortfattad teknisk beskrivning trädgårdsstaden i vallentuna etapp 5, kedjehus nr 42-55 sid 2 av 5 Mark e även särskild markplaneringsplan. Ytor på tomtmark enligt bofaktablad. Utrustning på

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av 1 (14) Rev. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Uddevalla Beskrivningen är upprättad av Nockpannan Byggledning Tel 0522-518447 2 (14) Rev. Mobil 0708-134895

Läs mer

BESKRIVNING VILLA BRO

BESKRIVNING VILLA BRO BESKRIVNING VILLA BRO DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Norrbacksvägen 16 B. Län Västernorrland Gatuadress Norrbacksvägen 16 B Kommun Sundsvall Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 105 m² Tillträde tidigast

Norrbacksvägen 16 B. Län Västernorrland Gatuadress Norrbacksvägen 16 B Kommun Sundsvall Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 105 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Smålandsvilla som står i söderläge,

Läs mer