Har ungdomars fysiska kapacitet förändrats under de senaste 20 åren?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har ungdomars fysiska kapacitet förändrats under de senaste 20 åren?"

Transkript

1 Svensk Idrottsforskning nr2d1998» figw 1. Tiotusentafs Wrmor caitar pj start z Tye/mife». Foto Tobias Röst/wrwf/Pressens Bifd. Har ungdomars fysiska kapacitet förändrats under de senaste 20 åren? Eva Jansson Klin.fys. lab Huddinge sjukhus C#"" iiiiii*"*"»»»»» Regelbunden fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter i alla åldrar. Sannolikt är det ytterst väsentligt att grunden för en fysiskt aktiv livsstil läggs redan i barn- och ungdomsåren. För att få kunskap om hur svenska ungdomars fysiska aktivitet och kapacitet har förändrats under de senaste decennierna har vi genomfört en landsomfattande studie där vi jämför ungdomars styrka, kondition och fysiska aktivitet idag mot för 20 år sedan. Westerståhl Idrottshögskolan Utbudet av motionsaktiviteter har ökat lavinartat under de senaste decennierna, vilket kan exemplifieras med aerobicsgrupper, styrketräningsaktiviteter och motionstävlingar (löpning, cykel, gång etc). Det verkar som att den största förändringen har skett för flickors och kvinnors idrottande. På 60-talet sprang man 60 meter inom skolidrotten och kvinnor inom friidrottens tävlingsverksamhet sprang fram till i början av 70-talet ej längre distanser än 800 m. Nu springer ca kvinnor tjejmilen för att bara nämna ett exempel på motionslopp. Många kvinnor springer dessutom maraton och åker tjejvasan m.m. (Fig. 1). Således finns anledning att tro att den fysiska aktivitetsnivån

2 Svensk Idrottsforskning nr2d1998 ^ ^ har ökat sedan ^0 och 70-talet, kax^ske speciellt bland flickor och kvinnor. Den andra samhällstrendenär den alltökax^degradenavdator-ochx^vanvändnixag. Ulla Marklund (l)hari ex^ rapport visat att andelen tonårmgarsoxaa är storkonsumenter av l^v^video^dataspelkraftigtharökat uxxder de senaste decenniet, l^öns skillnaden är stor. Pojkarna ägxaar mer tid åt denna verksamhet än vad flickorna gör.utifrån detta kan tänkas att den dagliga fysiska aktivitetsnivån har minskat, kanske speciellt för pojkar. l^xx tredje föräxadrix^g som skett xmder de senaste decexanierna är att barns och ungdomars idrottsutövan de tenderar att bli alltmer polariserad vi har fått fler inaktiva, men saxntidxgtflerförexaingsaktivaxmgdomar (2). Mellaxxgruppen, som spontant idrottar, har alltså blivit mindre. varför är det xnktl^t att tå svar7 Uxxder de senaste åren har ett stort antal forskningsrapporter entydigt visat att det föreligger en mycket starkt koppling mellan fysisk maktivitet^dålig kondition och risk att dö iförtid, framför alltihjärtkärlsjuk dom, men ävenit.ex.tjocktarmscancer. Det äräven ökad risk att utveck lat.ex. diabetes och högt blodtryck (^3, 4). Dessutom vet xnan att utvecklingexa av arterioskleros (åderförkalkxnng)påböxjasredarxxbarn-och ungdomsåren^,^), vilket medför att det ärviktigtmedenfysiskt aktiv livsstil redaniunga år. Motstridiga uppgifter har fraxnkommitidagspressen alltifrån att ^jympabrist gör xmga till vrak^ till ^ung domar har bra konditions Intresset för dexma typ av forsknmg har markant ökat under de senaste åren. troligt är därför att en mer entydig bild framkommer xmder de xaärmsta årenmed tanke på denforskningsintex^sitet som pågår inom området.l tabelllges exempel på svenska forskargrupper som är aktiva inom området fysisk aktivitetbkapacitet. Un^l^verlr^e Pör attfå svar påfrågor rörande ungdomars fysiska aktivitet och kapacitet idag, jämförtmedför 20 år sedan, har vi genomfört projektet ^UngiSverige^ (fig. 2). l^edan följer ex^ preliminär rapportering av vissa av de resultat som vi tagit fram.lfig. ^och4ses en översikt av undersök xxingens utformning och omfattning. Undersökx^ingen är landsomfattande och de 5^0 1^-åriga pojkarna och flickorna som slumpxnässigt valdes xxt, representerar olikaklixnat^oner samt storstad respektive landsbygd. 1^74 genomfördes en liknaxade undersöknmgavsamma forskargrupp. Urvalsprixacipen, de fysiska testerna (se fig^och^för exempel) och en stor del avenkätfrågomavar iden tiska vid de två undersökrxingstillfällena. Resultaten är sammanfattade i tabell 2. Kroppsvikt ökar mer än längd Vår undersökning visar att ungdomar väger mer idag i förhållande till sin längd, än för 20 år sedan. Dessa fynd stämmer väl överens med andra studier rörande bam och ungdomar (7, 8). En ökad kroppsvikt bland ungdomar verkar vara en trend som gäller för hela västvärlden (9). Den optimala kroppsvikten och kroppssammansättningen är dock inte känd. Således föreligger en viss osäkerhet i tolkningen av dessa resultat. Är det negativt eller positivt att kroppsvikten ökat? Resultat från andra studier visar att kroppsvikten ökat mer än längden även för vuxna (10), och att andelen överviktiga ökar bland unga män (11, Finn Rasmussen, opubl. material). Detta talar för att vi kan vara på väg mot en överviktsproblematik. Vidare visar studier (8,12,13) att kroppsvikten har har ökat trots att energiintaget har minskat. Detta talar för att energiförbrukningen (fysiska aktiviteten) har minskat mer än vad som återspeglas av det sänkta energiintaget. En alternativ/ytterligare förklaring till en kroppsviktsökning skulle kunna vara en tidigare pubertetsutveckling. En studie bland stockholmsflickor visar dock att tidpunkten för mensdebuten inte har Ung i Sverige Ungdomars fysiska kapacitet, fysiska aktivitet, livsstil och halsa. En jämförelse mellan 1974 och 1995 års 16-åringar. Eva Jansson, biträdande professor. Karolinska instutet. Klinisk Fysiologi, Huddinge sjukhus, Stockholm. Maria Westerståhl, doktorand. Karolinska instutet, Klinisk Fysiologi, Huddinge sjukhus och Idrottshögskolan, Stockholm Margareta Barnekow- Bergkvist, lektor, Arbetslivsinstitutet, Umeå. Gudrun Hedberg, docent, Arbetslivsinstitutet, Umeå. Ffgwr 2. Studien "Ung z Scerige", proyektfedare. Undersökta områden Fysisk prestation (1974 och 1995) Fysisk aktivitet (1974 och 1995) Attityder till fysisk aktivitet (1974 och 1995) Matvanor (1995) Halsa (1995) Figur 3. Studien "Ung i Sverige", omnmeu som studerats. Hudiksvall Haninge Vänersborg Norrköping Karlshamn Försöksgrupperna Totalt antal 423 st 590 st Andel flickor 48% 51% Andel pojkar 52% 49% Ålder 16 år 16 är Figur 4. "Ung i Soerige". Geogrq/kt utbredning oc/i deltagarantal.

3 Svensk Idrottsforskning nr Figur 5. Bön&press. Försökspersonen /zö/er oc/z sänker uz^tstdngen i takt tzw en metronom. F/ickoma /y/ier 72 A#, po/koma 20 kg tzf/ utmattning. förändrats under de senaste decennierna (14). Viktförändring och kondition Vi vet inte om viktökningen är förenad med en förändring av kroppssaminansättningen, d.v.s. om t.ex. kroppens relativa fettmassa har ökat. Om kroppsviktsökningen skulle vara betingad av en i första hand ökad relativ fettmassa, så skulle detta kxmna vara förklaringen till den sänkta löphastigheten: kroppsviktsförändringen stämmer dimensionsmässigt med den förändrade löphastigheten vi sett i vår studie. Om loroppsvikbförändringen i huvudsak skulle spegla en tidigare pubertetsutveckling, med den då också förväntade ökningen av maximal syreupptagningsförmåga, så skulle man istället förvänta sig en förbättrad eller åtminstone oförändrad löpförmåga (detta resonemang gäller för pojkar, eftersom man för flickor inte förväntar sig en ökning av maximal syreupptagningsförmåga i 16-års åldern). En annan fråga är hur man skall värdera en 4%-ig försämring av populationens löpförmåga (kondition). Är det lite eller mycket? En av de väsentligaste faktorerna som styr den fysiska kapacitetsutvecklingen bland bam och ungdom är tillväxt och mognad (15), medan däremot fysisk träning kan vara mindre viktig för kapacitetsutvecklingen i tonåren (16). Möjligt är därför att en 4%- ig genomsnittlig sänkning av den fysiska kapaciteten i en ungdomspopulation speglar en väsentligt större sänkning av fysisk aktivitetsgrad, utan att det under ungdomsåren ger utslag i en lika stor förändrad fysisk kapacitet (Fig. 7). Viktförändring och benstyrka En ökad kroppsfettmassa ger en ökad belastning på muskulaturen. Överviköga har därför även en ökad muskelmassa. Således är en möjlig förklaring till den ökade benstyrkan att benmuskelmassan är sekundärt förhöjd pga ökad kroppsfettmassa En tidigare pubertetsutveckling skulle alternativt kunna förklara styrkeökningen för pojkarna. För flickorna är detta en mindre trolig förklaring: en liten förskjutning av puberteten förändrar sannolikt inte styrkan, eftersom flickor i 16-års åldern ändå nått full styrkeutveck- Viktförändring och armstyrka Om den ökade kroppsvikten skulle vara kopplad till en tidigare pubertekutvcckling, så borde detta medföra en ökad armstyrka för pojkarna. Det motsatta fyndet i vår studie, d.v.s. sänkt armstyrka, talar för att 1. ökning av armmuskelmassa inte utgör en delkomponent av kropps viktsökningen och/eller 2. ungdomar idag belastar sin armmuskulatur mindre än för 20 år sedan, speciellt flickorna. Några försök till förklaring skulle kunna vara att bam/ungdomar klättrar mindre i träd, inte hjälper till i hushållet med tvätt och inköp i samma utsträckning som för 20 år sedan och i allt större utsträckning använder ryggsäck.

4 Svensk Idrottsforskning nr 2 * t e * Sammanfattning Vi har kunnat visa att under de senaste 20 åren så har den genomsnittliga bilden av 16-åriga ungdomars fysiska kapacitet förändrats. Kroppsvikten och benstyrkan har ökat, konditionen har försämrats och armstyrkan har minskat. Vi finner inget stöd för att det ökade utbudet av motionsaktiviteter i samhället har gett genomslag bland ungdomar i form av en ökad fysisk kapacitet. Flera av våra resultat verkar snarare tyda på en sänkt fysisk aktivitetsnivå bland ungdomar. Referenser 1 Marklund U. Skolbarns hälsovanor under ett decennium. Tabellrapport. Folkhälsoinsdlutet, Stockholm. 1997; pp Engström L-M. Idrottsvanor i förändring. HLS förlag, Stockholm Blair S. Ökad fysisk akövitet - prevention av hjärt-kärlsjukdom, cancer och sockersjuka. Från: Längre liv och bättre hälsa - en rapport om prevention. SBU.1997; sid. 4 U.S. Department of health and human services. Physical activity and health: A report of the surgeon general. Atlanta, CA: U.S. Department of health and human services, centers för disease control and prevention, national center for chronic disease. Prevention and health promotion Kannel W B, Dawber T R. Alherosderosls F%g%r 6. Försökspersonen drar i fzandfagef som A" A%?pp/at fzff en dyrwitriomefer. Med fesfef wfnärderas % /brsfa fwznd bensfyrkz ocfi fiff z^ss def ryggsfyrka.

5 Svensk Idrottsforskning nr te* as a pediatnc problem. J Pediatrics 1972; 80: Strong JP, Malcom GT, Newman WP, Oalman MC Early lesions of atherosderosis in childhood and youth: natural history and risk factors. 1 Am Coil Nutr. 1992; 11 supph51s-54s. 7 Lindgren G, Strandell A, Tanner JM. Nya referensvärden för barns utveckling. Läkartidningen. 1997; 94: Sunnegärdh J, Bratteby L-E, Hagman U, Samuelsson G, Sjölin S. Physical activity in relation to energy intake and body fat in 8- and 13-year-old children in Sweden. Acta Pediatr Scand. 1986; 78: Luepker RV, Prineas R, Jacobs D, Sinaiko A. Trends of blood pressure and body size in adolescents in a multiethnic population: XIXth congress of the European Society of Cardiology. Stockholm Björkelund C m fl. Nya vikt-längdtabeller för medelålders och äldre; vikten Okar mer än längden. LäkarÖdningen. 1997; 94: Pliktverket. Statistik; mönstring/antagningsprövning, inskrivning Dumin JGVA. Physical acövity levels - past and present. In: Physical acövity and health. 1992: (ed) N Norgan, Cambndge University Press; Prentice AM, Jebb SA. Obesity in Britain: gluttony or sloth? BMJ. 1995; 311 (7002): Lindgren GW et al. Menarche 1990 in Stockholm schoolgirls. Acta Pediatr Scand. 1991; Malina RM. Physical growth and biologicalmaturaöon of young athletes. Exercise and Sport Sciences Reviews. 1994; 2: 389- Figur 7 - Faktorer som påverkar fysisk kapacitet Fysisk aktivitet Fysisk kapacitet Kroppsdimension Ålder/Mognad 16 Eriksson BO. Kondiöonsträning av bam och ungdom. In: Bam Ungdom och Idrott Idrottens forskningsråd. 1990; pp * Lars-Magnus Engström, Per Nilsson m fl (Stockholm) Fysisk aktivitet på fritiden * Ulf Ekelund, Rune Hedman, Michael Sjöström m fl (Örebro) Energiförbrukning, fysisk aktivitet * Gösta Samuelsson, Lars-Erlk Bratteby m fl (Vänersborg, Uppsala) Energiförbrukning, energiintag, fysisk aktivitet * Göran Patriksson, Jesper Larsen, Anders Zederin, Caroline Berggren (Göteborg) Fysisk kapacitet, hälsovanor, fysisk aktivitet * Ulla Marklund m fl (Stockholm) Hälsovanor, fritidsaktiviteter * Pojkarna hade blivit i genomsnitt 7% tyngre och 1,5% längre. Flickorna hade blivit 4% tyngre utan någon längdförändring. BMI ökade med 5% för båda könen. * Både pojkar och flickor hade blivit svagare i armar (dynamisk uthållighet, fig 5) och händer (statisk maxstyrka). Sänkningen var större för flickorna (15-20%) ån för pojkarna (7-10%) * Både pojkar och flickor hade blivit starkare (4%) i ben/rygg (statisk maxstyrka, fig 6). Pojkarna hade dessutom ökat sin hoppspänst med 6 %. * Både pojkars och flickors kondition (mätt som löpsträckan under 9 minuter på löparbana) hade blivit 4% * Eva Jansson, Maria Westerståhl, Margareta Barnekow-Bergkvist, Gudrun Hedberg (Stockholm, Umeå) Fysisk kapacitet, fysisk aktivitet mars/ysä&b oktidikr och topacitef. Tabeff 2. Studien "Lbx# i Soerige". Somman/åfbim# au preffmznära reswffot. Z995;äm/b'rf med 1974.

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas med ett fysiskt aktivitetsprogram?

Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas med ett fysiskt aktivitetsprogram? Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas LINNÉUNIVERSITETET Marie Alricsson, STOCKHOLM AUGUSTI 2012 KAIGAN AB (17165) Information om Idrottslyftets

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Den nödvändiga distansträningen

Den nödvändiga distansträningen Den nödvändiga distansträningen Just nu är det trendigt att träna korta och intensiva pass för att snabbare öka sin prestationsförmåga. Men eliten i konditionsidrotter fortsätter att nöta på under många

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT

KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2003:2 KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT OCH VIKTUTVECKLING I ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING JUNI 2003 MARIANNE ANGBRATT ELIN ERIKSSON SOFIA FUNCKE ULLA NILSSON CHRISTINA

Läs mer

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Dan Andersson Anna Fransson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

SITTA ÄR DET NYA RÖKA

SITTA ÄR DET NYA RÖKA ANNA IWARSSON, FEBRUARI 2014 2014-02-20 Anna Iwarsson 1 EN DJUPARE HÄLSOKLYFTA Förr blev vi fysiskt trötta av vårt arbete. Idag blir vi mentalt utmattade av vår livsstil. Samtiden förändras och vi med

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen?

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? MATS RAMSTEDT Alkohol och äldre Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? Inledning Den äldre befolkningens alkoholvanor negligerades länge inom svensk

Läs mer

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT 2 Förord Den svenska idrottsrörelsen är med sina tre miljoner medlemmar och cirka 600 000 ideella ledare en viktig del av det svenska samhället. Under senare år

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så

Läs mer

MONICA 20 år. Hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer i Norrbotten och Västerbotten 1985 till 2004

MONICA 20 år. Hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer i Norrbotten och Västerbotten 1985 till 2004 MONICA 2 år Hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer i Norrbotten och Västerbotten 1985 till 24 Hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer i Norrbotten och Västerbotten 1985 till 24 MONICA 2 år 1 Hjärt-kärlsjukdom och

Läs mer

»Orättvis«effekt av fysisk aktivitet Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention

»Orättvis«effekt av fysisk aktivitet Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention Bo Berglund, docent, överläkare, akutmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, medicinskt ansvarig, Sveriges olympiska kommitté bo.berglund@karolinska.se»orättvis«effekt av fysisk aktivitet

Läs mer

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Per Göran Fahlström FoU-rapport 2011:2 FoU-rapporter STOCKHOLM APRIL 2011 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2006:1

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling

Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling Pediatrisk Endokrinologi 2008;28:25-36 Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling Lars Hagenäs 1 Barnendokrinologiska Enheten, Astrid Lindgrens Barnklinik, Karolinska

Läs mer

Man mår bättre, får mer muskler och ser bättre ut

Man mår bättre, får mer muskler och ser bättre ut Man mår bättre, får mer muskler och ser bättre ut I en tid där missnöje med den egna kroppen är norm är det intressant med studier som visar att personer som idrottar har en mer positiv kroppsuppfattning.

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga.

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga Johan Faskunger Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet

Läs mer