Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1"

Transkript

1 , Årsredovisning för BRF Lövsmygen Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9-18

2 Org.nr (18) Styrelsen för BRF Lövsmygen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Lövsmygen Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Bostadsrätterna/Moderna Försäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten byggdes 1912 och består av ett flerbostadshus i 3 till 5 våningar. Byggnadernas totalyta uppgår enligt taxeringsbeskedet till 5824 kvadratmeter, varav 5284 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 540 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter, inom sin fastighet Lövsmygen 1, 69 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lägenheter och 4 lokaler med hyresrätt. Föreningen hyr även ut lokaler och extraförråd internt. I lokaler bedrivs följande verksamheter Verksamhet Yta (kvm) Löptd t.o.m Gyllendahls Fastighetsförmedling (mäklare) Ateljé Grön AB New Saigon House Thureson & Engqvist Dentalteknik AB (lab)

3 Org.nr (18) Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Byggnadernas tekniska status Föreningens byggnad är i gott skick och underhålls kontinuerligt. Under 2013 har styrelsen gått vidare i förberedelser för stambytet som beslutades av stämman 2013 och som nu är i full gång. Andra underhållsåtgärder som föreningen genomfört under 2013 innefattar underhåll av tak och fasader, portar samt hissunderhåll. Inga större renoveringsarbeten har utförts under året. Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2004 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Underhållsplanen är ett utmärkt verktyg för att skapa trygghet i boendet och säkra fastighetens värde över tiden. Förvaltning Botema Fastighets AB sköter på uppdrag föreningens ekonomiska förvaltning och lägenhetsförteckning. Föreningen sköter själva den tekniska förvaltningen av föreningens byggnad. Fastighetsägarföreningen Stockholm förhandlar hyror för vår räkning gentemot Hyresgästföreningen. Övriga avtal - Fastighetsskötsel Firma Lars Tennemo - Trädgårdsskötsel Trädgårdsfixarna AB - Entremattor Antarctic Städcenter AB - Hissar Otis Magnussons Hiss AB -Städning T&T Förvaltning AB Medlemsinformation Antalet medlemslägenheter i föreningen är 69 st. Under 2013 har 6 st lägenhetsöverlåtelser utförts samt en upplåtelse av en hyresrättslägenhet. Föreningens policy för andrahandsupplåtelse är: - Föreningen följer bostadsrättslagen 7 kap. - Medlem kan upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. - Samtycke för andrahandsupplåtelse ges t ex för studier, militärtjänst, arbete på annan ort eller för att pröva samboende med annan person. - Andrahandsupplåtelsen är en tillfällig lösning och begränsad i tiden. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift och eventuell pantsättningsavgift debiteras köparen. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Styrelsen Vid 2013 års ingång var styrelsens sammansättning följande: Erik Högfors Ledamot Ordförande Anna-Carin Haag Ledamot Vice ordförande Marie-Louise Nordh Ledamot Kassör Mattias Nilsson Ledamot Sekreterare Anders Moberg Ledamot Anders Rosqvist Ledamot Andreas Lejon Ledamot Åsa Otteklint Suppleant Jonas Fernvik Suppleant

4 Org.nr (18) Efter föreningsstämman 2013 var styrelsens sammansättning följande: Erik Högfors Ledamot Anna-Carin Haag Ledamot Ordförande Björn Paqualin Ledamot Vice ordförande Adrian Hansen Ledamot Kassör Anders Rosqvist Ledamot Vice Kassör Mattias Nilsson Ledamot Sekreterare Malin Stawe Ledamot Åsa Otteklint Suppleant Marie-Louise Nordh Suppleant Anders Moberg Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av två i förening av ledamöterna. Styrelsen har under året avhållit 20 protokollförda sammanträden. Revisor Staffan Zander- Baker Tilly Mapema AB-är föreningens auktoriserade revisor. Revisorssuppleant är medlemmern Sigvard Alzén, revisor Valberedning Valberedning under 2013 har varit Anna-Carin Moberg och Peter Åkerbäck. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 juni Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Stambyte En besiktning har utförts av byggnadens vatten- och avloppsledningar, vilka konstaterat att ett stambyte är nära förestående. Föreningen har under 2012 handlat upp en projektledare för kommande stambyte och styrelsen har arbetat med att ta fram underlag inför beslut om stambyte. Ekonomiska och juridiska aspekter har undersökts. Under 2013 fortsatte styrelsen arbetet med att förbereda stambyte med stöd av upphandlad professionell projektledare från Frakka AB. Under våren togs alternativa finansieringsmodeller fram och stämman fattade på styrelsens förslag beslut om att använda den sk."rot-modellen". Sommaren 2013 togs ett förfrågningsunderlag fram som låg till grund för upphandling av entreprenör. Efter utvärderingen skrevs under hösten kontrakt med Titania. Arbeten i huset påbörjades i januari Bredband Installation av bredband i föreningens hus har genomförts. Under 2012 fattade stämman beslut om att fullfölja installation och upphandling av tjänsteleverantör för bredbandet.genomfördes våren Försäljning av hyreslägenhet Föreningen har upplåtit och sålt en tidigare hyresrättslägenhet till bostadsrättslägenhet under Förhandling om försäljning av ytterligare en hyresrättslägenhet inleddes under hösten 2013 efter intresse från hyresgästen.

5 Org.nr (18) Byte av bank och omläggning av lån Under 2013 så togs offerter in från samtliga storbanker för att undersöka möjligheten till kostnadsbesparingar. Efter en genomgång föll SEB ut som bästa bank varvid samtliga lån och konton flyttades från Nordea till SEB. En besparing på ca en procentenhet gjordes på lånen, vilken motsvarar en årlig besparing om över 100 tkr. Framtida lånebehov för stambytet säkrades också. En extra amortering om 1 mkr gjordes efter försäljningen av ovan nämnd lägenhet. Taket Läckage från felaktigt konstruerade avrinningar från taket konstaterades med skador på fasaden som resultat. Reparation upphandlades och genomfördes. Det innefattade plåtarbete på tak och omputsning av fasad. Samtliga reparationer är nu genomförda. Portar Sommaren 2013 slipades och omlackerades flertalet portar på gårdssidan. Vindsombyggnader Flera bostadsrättsinnhavare har av föreningen köpt oanvända ytor på vindarna. Dessa har tomställts och därefter byggts om till bostadsytor och införlivats i befintliga bostadsrätter. Stämman 2013 godkände ytterligare köp av yta att införlivats i befintlig bostadsrätt. Styrelsen har under 2013 arbetat med egna riktlinjer för att ta ställning till liknande förfrågningar med syfte att skapa sig ett underlag för att kunna avgöra när försäljning är i föreningens långsiktiga intresse. Styrelsen har också förberett villkor och avtal för nya ytor som upplåtits men ännu inte införlivats nya avtal under Radonmätning Mätning av radonhalten har slutförts i ett urval av lägenheter i slutet av 2012 och i början av Detta som ett led i föreningens arbete med egenkontroll. Det var endast en lägenhet som låg över gränsvärdet på 200 Bq/m3 vilket beror på markradon. P.g.a detta utfördes radonsanering och ventilationen förbättrades. Städdagar Styrelsen har ebslutat om att organisera två gemensamma förråds-och städdagar per år. Under 2013 organiserades dessa dagar i maj och i oktober med många deltagare. Föreningens ekonomi Årets resultat Årets resultat visar ett underskott. Föreningens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av balansoch resultaträkningen. Årsavgifter Avgifterna för föreningens bostäder höjdes på förslag av styrelsen inför stambytet från och med juli 2013 med 10 %. Lån Föreningen har 3 stycken lån hos SEB AB om sammanlagt kr. Räntevillkor och bindningstider framgår av not 20. Lånen har flyttats från Nordea till SEB efter en förhandling till föreningens fördel. Det säkrades också för framtida lånebehov i samband med stambytet. Skatter och avgifter För bostäderna betalas en kommunal fastighetsavgift om 1210 kr per bostadslägenhet.

6 Org.nr (18) Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning (tkr) Resultat efter fin.poster (tkr) Årsavgifter/kvm bostadsrättsyta Soliditet (%) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets förlust behandlas så att till yttre underhållsfond avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 Org.nr (18) Resultaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Underhållskostnader Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Avskrivningar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 26-3 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

8 Org.nr (18) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Förbättring byggnad Fasadrenovering Gårdsförbättring Tvättstuga Vindsombyggnad Låssystem Fordran café / restaurang Trapphus Fönsterarbeten Brredbandsinstallation Summa materialla anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Org.nr (18) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Upplåtelseavgift Yttre underhållsfond Ansamlad förlust Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Org.nr (18) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,50 Förbättring byggnad 5,00 Fasadrenovering 6,67 Gårdsförbättring 10,00 Tvättstuga 6,67 Vindsombyggnad 5,00 Låssystem 10,00 Trapphus 6,67 Fönsterarbeten 10,00 Bredbandsinstallation 10,00 Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

11 Org.nr (18) Noter Not 1 Hyresintäkter Hyra lokaler Hyra bostäder Hyra förråd Not 2 Övriga intäkter Utdelning Brandkontoret Uthyrning gästrum Överlåtelseavgift och pant.avg Övr ersättningar och intäkter Not 3 Underhållskostnader Reparation och underhåll Markytor, trädgård Not 4 Taxebundna kostnader El Värme Vatten och avlopp Sophämtning/renhållning

12 Org.nr (18) Not 5 Övriga driftskostnader Städning Hisservice Fastighetsförsäkring Kabel-tv F-skötsel Obl besiktningskost OVK,hiss Övriga fastighetskostnader Entrémattor Funktionskontroll fjv Snöröjning Parkskötsel Bredband Not 6 Förvaltnings- och externa kostnader Fastighetsförvaltning Bankkostnader Föreningsavgift Övriga förvaltningskostnader Res. Styrelsearvoden inkl sociala avgifter Res. Revisionsarvode Förändring res. revisionsarvode Hyressättningsavgift Förändr res arvode styrelsen Porto

13 Org.nr (18) Not 7 Byggnader och mark Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Byggnad Mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not 8 Förbättring byggnad Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

14 Org.nr (18) Not 9 Fasadrenovering Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 10 Gårdsförbättring Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut 0 990

15 Org.nr (18) Not 11 Tvättstuga Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrvningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde årets slut Not 12 Vindsombyggnad Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 13 Låssystem Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

16 Org.nr (18) Not 14 Ombyggnad Café/Restaurang Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ingående saldo avbetalning hyresgäst Årets avbetalning Utgående saldo avbetalning hyresgäst Utgående fordran lokalhyresgäst Not 15 Trapphus Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

17 Org.nr (18) Not 16 Fönsterarbeten Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 17 Bredbandsinstallation Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

18 Org.nr (18) Not 18 Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit uppgår till Not 19 Förändring av eget kapital Medlems- Upplåtelse- Fond för Ansamlad Årets insatser avgifter UH förlust resultat Belopp vid årets ingång Disp av föreg. års resultat Förändring under året

19 Org.nr (18) Not 20 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp Lånebelopp Nordea Hypotek AB Nordea Hypotek AB Nordea Hypotek AB Nordea Hypotek AB SEB AB lånnr , SEB AB lånnr , SEB AB lånnr , Kortfristig del av långfristig skuld Stockholm den 2014 Anna-Carin Haag Erik Högfors Björn Paqualin Adrian Hansen Anders Rosqvist Mattias Nilsson Malin Stawe Min revisionsberättelse har lämnats. Staffan Zander Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer