Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

3 2

4 org.nr: Förvaltningsberättelse Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Tamburinen 1, Tangenten 1, Tenoren 1-3, Termostaten 1, Tändspolen 1 och Tändstiftet 1 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till m 2. Taxeringsvärdet är tkr, varav byggnadsvärdet är tkr och markvärdet tkr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg-Hansa. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m 2 ) Bostäder 234* Fördelning per fastighet Tamburinen Tangenten Tenoren Tenoren Tenoren Termostaten Tändspolen Tändstiftet Summa Lokaler (inkl. förråd) Garage 76 - Bilplatser 106 Besöksparkering 18 Motorcykelplatser 6 - *varav 65 st hyresrätter Föreningen har 4 st kommersiella lokaler som bedöms ha kvalificerad användning. Förvaltning Under året har föreningen haft avtal med HSB Norra Stor-Stockholm - teknisk förvaltning, förvaltare har varit Zara Lahouar som slutade i maj och ersattes av Jörgen Forsgren. HSB Norra Stor-Stockholm - administrativ/ekonomisk förvaltning. Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika firmor, bland annat; Lövhagen Mark & Trädgård AB (tom 30 juni) Tingvalla Mark AB mark- & vinterskötsel (from 1 juli) Sollentuna Energi Stockholm Blå Städ Com Hem AB Jourmontör Securitas Sverige AB Q-Park SITA Sverige AB Law & Solution 3

5 org.nr: Schindler Hiss AB Säkerhetsintegrering AB Organisation Styrelse Vald till och med stämman år: Niklas Lund Ordförande 2013 Martin Nilsson Vice ordförande 2013 Saeid Jafari Ledamot 2014 Reisi Nyström Ledamot 2014 Henrik Jonsson Ledamot 2014 Zeina Ghazal Suppleant 2013 Nouri Shaker Suppleant 2013 Magnus Henriksson Suppleant 2013 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Valberedning På stämman i maj valdes Ulrika Algotsson (sammankallande), Hans Göttinger, Jan Sundström. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 241 medlemmar. Revisorer Revisorer har varit Erik Davidsson, BoRevision och Marta Brodersen, föreningsvald revisor. Ekonomi Ekonomisk översikt Nettoomsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansomslutning, tkr Belåning, kr/kvm Soliditet % Likviditet % Trots att årets resultat visar minus så har föreningen fortsatt god ekonomi, se soliditet 52 %. De största kostnadsposterna är: Räntor på lån: Fjärrvärme: Avskrivningar: Vatten och avlopp: El: tkr (föregående år tkr) tkr (föregående år tkr) tkr (föregående år tkr) 694 tkr (föregående år 734 tkr) 447 tkr (föregående år 479 tkr) 4

6 org.nr: Budgeterat resultat för 2012 var 39 tkr, differens mot årets resultat tkr beror främst på högre kostnader för löpande underhåll (reparationer). Genom att gemensamt tänka på hur vi använder varmvatten, hur vi vädrar och att vi sorterar våra sopor rätt så är det möjligt att sänka kostnaderna. Om vi också hjälps åt att plocka skräp i området, samlar ihop kundvagnar vid grovsoprummet och alla hjälper till så gott vi kan så sparar vi pengar. Alla föreningens kostnader betalas av de boende via månadsavgifter och hyror. Lägre kostnader påverkar avgiften. Prisutveckling Styrelsen noterar även i år att priserna på lägenheter i Brf Takten stiger och kopplar detta till ökad trivsel i området och de förbättringar som skett. Under 2012 såldes sammanlagt 16 lägenheter i vårt område. Snittpriset per kvadratmeter för dem var kronor. Av dessa lägenheter var 10 stycken treor och där blev genomsnittspriset per kvadrat kronor. Av de 8 lägenheter som såldes under 2011 var 7 stycken treor med genomsnittspriset per kvadrat kronor. Alltså har priset på en trea ökat med i genomsnitt kronor per kvadratmeter på bara ett år! Referenstabell: År Antal sålda 3:or Pris/kvm Prisutveckling iu Styrelsearbetet Efter årsstämman i maj 2012 var styrelsen 8 ledamöter; 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Den 1 september avgick Magnus Henriksson eftersom han flyttat ifrån föreningen. Under 2012 har vi haft 12 protokollförda styrelsemöten och dessemellan hanterat många frågor på driftsmöten, leverantörsmöten, arbetsgruppsmöten & andra typer av möten. Mail och telefon är till en stor hjälp i information till varandra och även till att fatta beslut. Alla viktiga beslut och möten har protokollförts. Några viktiga extramöten att ta upp är dessa: Den 13 februari samlades styrelsen till ett extra möte om anbudsgenomgång för byggandet av två nya sopstationer med djupbehållare. Vi träffade 6 olika anbudslämnare med olika lösningar, varpå vi beslutade oss för att gå vidare med Irec. Dessa byggdes vid Bygatan under försommaren och det resulterade i ett mycket bra resultat. Vi arbetar nu vidare med att ta in offerter för att bygga flera som kan ersätta de nuvarande soprummen. Den 8 maj samlades styrelsen till ett extra möte om anbudsgenomgång för upphandling av mark och vinterskötsel. Förfrågan hade gått ut till 20 olika entreprenörer varpå 8 hade lämnat anbud och vi träffade 6 av dessa varpå vi valde att gå vidare med Tingvalla Mark AB. De startade sin entreprenad 1 juli och vi har ännu inte hunnit göra någon djupare utvärdering men det känns hitintills väldigt bra trots lite inkörningsproblem under perioden då den första snön föll. Den 13 september samlades styrelsen till ett extra möte om anbudsgenomgång för upphandling av garagerenovering, husgrunder, entrégolv och murar mellan gårdarna. Förfrågan hade gått ut till 8 olika entreprenörer varpå 4 hade lämnat anbud och vi träffade 3 av dessa varpå vi valde att gå vidare med Simtuna Bygg & Betong Teknik AB. Renoveringen av entréer och garagens nedre del har precis startat och vi har ännu inte hunnit se något resultat av detta. 5

7 org.nr: Händelser under året Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 23 maj i matsalen i Sollentuna International School. På stämman deltog 30 st röstberättigade medlemmar. Vi har genomfört ett stort antal åtgärder inom följande områden: FASTIGHETSINVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL Orienteringstavlor monterades vid varje infart till Bygatan och även från gångvägen från centrum. SBA-besiktning av fastigheternas brandskydd genomfördes i januari och i juli. Nya förråd har byggts i föreningen som länge varit efterfrågat. Nya namn- och anslagstavlor sattes i portarna under april. Taksilar och dagvattenbrunnar är kontrollerade och rengjorda inom föreningen. Inventering av låssystemen i föreningen utfördes. 2 nya sopstationer med djupbehållare är byggda vid Bygatan 38-60, driftsattes i juli. Injustering av värme och ventilation har fortsatt och kommer även att fortsätta. Syftet är att få jämn temperatur och jämna luftflöden och att ha rätt system för energibesparingar, lågt ljud och enklast justering. 5 takfläktar ha bytts ut under året till temperatur och tryckstyrda. Dessa är även mer energieffektiva än de som tidigare fanns monterade. Nytt nummersystem för alla utrymmen i föreningen är påbörjat för att bättre kunna lokalisera utrymmena och få en bättre kontroll av dessa. Upphandling av passersystem (typ Aptus) i föreningens utrymmen pågår. Upphandling av byte av resterande källardörrar till förråd och tvättstugor är genomförd och installation påbörjas inom kort. Tingvalla Mark AB har genomfört beskärning av träd och buskar samt en del nyplanteringar och kommer framöver att genomföra en mer generell upprustning av innergårdarna. Renovering av parkeringsgaragen, murarna och husgrunderna med viktiga och synliga förbättringar har precis påbörjats så det återkommer vi med nästa år. Utdelning av temperaturloggar för placering i lägenheterna utfördes på Bygatan Med hjälp av dessa kommer vi kunna läsa av temperaturen i varje lägenhet för sig vilket gör att vi på ett mer energieffektivt sätt kan följa de temperaturskiftningar som sker. 2-års besiktning av det branddrabbade huset Bygatan genomfördes i december. BÄTTRE EKONOMI Föreningens ersättningskrav och även de drabbades krav på Bygatan har pågått hela året med hjälp av föreningens advokat. Skadehandläggaren har fortfarande inte kunnat lämna besked gällande våra ersättningsanspråk Föreningens elpris är bundet hos Sollentuna Energi till , detta till en totalkostnad av 6

8 org.nr: ,9 öre per kilowattimme inklusive moms och energiskatt. Styrelsen har gått en fördjupad ekonomi-/styrelseutbildning hos HSB den 19 september. Beslut om att ta ut en differentierad avgift för förråd beroende på om man är boende i föreningen eller inte. Byte av ventiler har även gjorts på alla element i föreningens biutrymmen, så som källarkorridorer och trapphus. Där har också nedjustering av värme gjorts som en energibesparingsåtgärd. Beslut om att höja avgifterna med 4 % från och med årsskiftet 12/13. Föreningen har under året sålt 6 hyresrätter. ORDNING & REDA Arbetet med sophantering, grovsopor, kundvagnar och nedskräpning i området har fått stort utrymme under året och är i ständigt fokus för styrelsen. Två nya sopstationer med djupbehållare är byggda vid Bygatan 38-60, dessa driftsattes i juli. En leverantörslista på alla kontakter som föreningen har med entreprenörer och specialister finns tillgängliga att nå via styrelsens inloggning. Styrelsen har påbörjat arbetet med ny numrering av samtliga utrymmen inom föreningen. HSB har fått uppdraget att genomföra detta. I första skedet numreras alla utrymmen om för att i steg två sedan även teckna nya avtal med de som hyr utrymmen i föreningen. Detta för att få bättre kontroll om vilka som hyr förråd och få likalydiga kontrakt. SÄKERHET Systematisk brandskyddskontroll har genomförts vilket inneburit kontroll av brandrisker, utrymningsvägar och installation av nödljusarmaturer, diodarmaturer, efterlysande skyltar, brandsläckare och brandvarnare. SBA-pärmen förvaras i styrelserummet på Bygatan 24. Vi har inte riktigt fått fart på arbetet med grannsamverkan eftersom det varit väldigt svårt att hitta boende i området som vill jobba med detta viktiga arbete. En låsinventering är genomförd för att få kontroll på alla nycklar och se över nyckelhanteringsrutinerna detta resulterade i att vi påbörjat upphandling av passersystem (typ Aptus) till samtliga entréer och övriga dörrar in till föreningen. TRIVSEL BOENDE Vi har något att berätta föreningens nyhetsbrev har delats ut till de boende 7 gånger. Speciellt viktig eller riktad information har satts upp i berörda portar eller delats ut till berörda lägenheter Arbete med gemensam föreningslokal pågår, ett antal offerter på renovering av lokalen har tagits in. Vi söker fortfarande någon som vill ansvara för arbetet. Vi har även projekterat en ny och större lekplats inom området. Förfrågningsunderlag är utsänt till ett flertal entreprenörer och nu inväntar vi offerter på arbetet. Vi har iordningställt nya förråd i flera av källarna så nu finns det förråd att hyra. Mer information om föreningen finns på 7

9 org.nr: Framtida utveckling Styrelsen planerar att genomföra eller projektera följande områden under Genomförande beror dels på kostnad och tid för styrelseledamöter eller konsulter. Byte av resterande soprum inom föreningen till miljöstationer liknande de vid Bygatan Energiutredning gällande värme och ventilation OVK-besiktning samt sotning av ventilationskanaler Statusbesiktning av samtliga lägenheter i föreningen Förrådsgenomgång med omnumrering och nya avtal Passersystem och lämpliga åtgärder Installation av nya dörrar till källarutrymmen och tvättstugor Boende-enkät hur trivs våra grannar? Färdigställande av föreningslokalen Bygatan Byggnation av ny lekplats Energibesparande åtgärder Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt stadgar Balanserat resultat efter disposition Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Årets förändring enligt ovanstående disposition Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 8

10 Org.nr: Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat

11 Org.nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark Pågående byggnation Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Org.nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 11 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

13 Org.nr: Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Rak Ombyggnader, källarförråd Rak Ombyggnad, balkonger Rak Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut Mötesarvoden Arvode föreningsvald revisor Övriga arvoden och ersättningar* Utbildning Kostnad för konferenser Sociala kostnader Summa Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. *Beloppet för övriga arvoden innehåller 363,25 timmar som styrelseledamöter och/eller medlemmar utfört arbeten åt föreningen i enlighet med stämmobeslut. 12

14 Org.nr: Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage och p-platser Övriga intäkter Brutto Avgiftsbortfall bostäder Hyresbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Hyresbortfall garage och p-platser Övriga intäktsbortfall Drift Fastighetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Städning Förvaltningskostnader Extern revision Personalkostnader Övrig drift Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter bankkonto Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

15 Org.nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxeringsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt Not 7 Pågående byggnation Ingående anskaffningsvärde pågående byggnation Årets anskaffningar Överfört till ombyggnad Bokfört värde pågående byggnation

16 Org.nr: Noter Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Kabel-Tv Kassa och bank Handkassa Bankkonto Bankkonto Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Upplåtelser sex lägenheter Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering SBAB ,24% SBAB ,00% SBAB ,29% SBAB ,85% SBAB ,59% SBAB ,20% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 13 Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Mervärdesskatt Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17 16

18 17

19 18

20 Totala kostnader Fastighetsskatt -3% Räntekostnader -29% Drift -56% Avskrivningar -13% Planerat underhåll -1% Fördelning driftkostnader År 2012 År

21 20

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer