WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Viktig användarinformation Gällande bestämmelser WAVE Bioreactor-system Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Tillhörande dokumentation... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfaranden i nödsituationer Procedurer för återvinning Deklaration över farliga substanser (DoHS)... 3 Beskrivning av systemet Översiktlig beskrivning Funktionsbeskrivning Cellbag-bioreaktor WAVEPD II WAVE Bioreactor-systemkonfiguration... 4 Installation Krav på lokalen Installation av WAVE Bioreactor 20/ Transport Installation av WAVEPD II Ansluta till UNICRN DAQ WAVE Bioreactor-styrsystem Huvudskärmen och allmänna funktioner Parameterkontroller Gungningskontroll Viktkontroll Perfusionskontroll Cellbag och val av enkelt/dubbelt läge Temperaturkontroll Luftningskontroll C 2 -koncentrations-/syresättningskontroll koncentrations-/luftningskontroll Larm Ändra driftsinställningar... 6 WAVEPD II-kontrollsystem WAVEPD II-huvudskärm och allmänna funktioner WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 3

4 Innehållsförteckning 6.2 Systeminformationsskärm WAVEPD II-parameterkontroller ph-styrning Kontroll av upplöst syre Luftningskontroll koncentrationskontroll C 2 -koncentrationskontroll Fjärrkontroll för WAVE Bioreactor-instrument Larm Ändra driftsinställningar... 7 Programvaran UNICRN DAQ Introduktion till UNICRN DAQ UNICRN DAQ-moduler... 8 Drift Användningsöversikt Starta systemet Montering av system Ansluta luftning Förbereda WAVEPD II Ställa in driftstyrning och övervakningsförhållanden Procedurer innan inokulering Utför odling dlingsalternativ Avsluta odling... 9 Underhåll Allmän information Underhållsprogram Rengöring av instrumentet Inspektionsprocedur för säkerhetsbrytaren Kalibrera analysatorn Temperaturjustering Underhåll av WAVEPD II Felsökning Allmänna problem Modulspecifika problem WAVEPD II... A Referensinformation... A.1 Specifikationer... A.2 Reservdelar, tillbehör och beställningsinformation WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

5 Innehållsförteckning B Parameterkontrollteori... B.1 Översikt... B.2 ph-mätning och kontroll... B.3 D-mätning och kontroll... B.4 Syremätning och kontroll... B.5 Mätning och kontroll av koldioxid... C Kommunikationer och anslutningar... C.1 Översikt av datakommunikation... C.2 Analog/larmport... C.3 Larmkontakt... C.4 Ansluta PUMP20 till WAVEPD II... C.5 MDBUS-kommunikationsport... C.6 Ansluta WAVE Bioreactor till UNICRN DAQ WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 5

6

7 1 Inledning 1 Inledning Syftet med Bruksanvisning Bruksanvisning ger dig de instruktioner du behöver för att kunna installera och använda WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II på ett säkert sätt. Förutsättningar För att WAVE Bioreactor- och WAVEPD II-instrumenten ska kunna användas säkert och på avsett sätt måste följande förutsättningar uppfyllas: Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras. Du måste läsa och förstå kapitlet Säkerhetsinstruktioner i denna handbok. Systemet ska installeras i enlighet med denna handbok. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 1.1 Viktig användarinformation 1.2 Gällande bestämmelser 1.3 WAVE Bioreactor-system 1.4 Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Tillhörande dokumentation Se sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 7

8 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation 1.1 Viktig användarinformation Läs detta före användning WAVE Bioreactor 20/50 Alla användare måste läsa hela Bruksanvisningen innan instrumentet installeras, används eller underhålls. Ha alltid Bruksanvisningen tillgänglig vid användning av WAVE Bioreactor 20/50. Använd inte WAVE Bioreactor på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. m du gör det riskerar du att utsättas för fara som kan leda till personskada eller skada på utrustningen. Avsedd användning WAVE Bioreactor 20/50 är avsett att användas som forsknings-, utvecklings- och tillverkningsutrustning för expansion av celler. Anm: Endast för forskningsändamål när den används för cellbehandling utanför EU och Australien. Säkerhetsanvisningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och BSERVA- TINER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. 8 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

9 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation Försiktighet FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHET indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. bservera BSERVERA BSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten som fet kursiv text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt. Exempel: File:pen avser pen-kommandot på File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten som fet text (t.ex, Power-brytare). WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 9

10 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser 1.2 Gällande bestämmelser Det här avsnittet innehåller de direktiv och standarder som uppfylls av WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II. Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sverige CE-konformitet Denna produkt överensstämmer med de europeiska direktiv som anges i tabellen, genom att uppfylla de motsvarande harmoniserade standarderna. Direktiv 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationella standarder Den här produkten uppfyller kraven i följande normer: Standard SS-EN , IEC SS-EN , IEC (Utsläpp enligt CISPR 11, grupp 1, klass A) Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning - EMC-krav Anmärkningar SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2004/108/EG 10 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

11 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser Standard SS-EN IS Beskrivning Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering. Anmärkningar SS-EN IS-standarden överensstämmer med EU-direktivet 2006/42/EG CE-märkning CE-märkningen och tillhörande försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: används som en fristående enhet, eller är anslutet till annan CE-märkt utrustning, eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Konformitetsdeklarationen är endast giltig för system som är markerade med CEmärkning. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till WAVE Bioreactor-systemet ska uppfylla säkerhetskraven EN /IEC , eller relevanta anpassade normer. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 11

12 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system 1.3 WAVE Bioreactor-system Inledning Familjen WAVE Bioreactor-instrument har utformats för cellodling och möjliggör uppskalning från 0,1 till 500 liter odlingsvolym med en bioreaktorkammare för engångsbruk. Cellodlingsvolymen för WAVE Bioreactor 20/50 är mellan 0,1 och 25 liter. Överföring och blandning av syre utförs via principen för våginducerad omrörning. En gammabehandlad påse för engångsbruk, som kallas Cellbag -bioreaktor, placeras på WAVE Bioreactor-instrumentet. Cellbag-bioreaktorn är fylls med gas och delvis med odlingsmedium, varefter den inokuleras med celler. Det här avsnittet innehåller en översikt över familjen WAVE Bioreactor-system. Detaljerad information om WAVE Bioreactor 20/50-instrumentet finns i Kapitel 3 Beskrivning av systemet, på sidan 34. Bild av systemet Bilden nedan visar ett WAVE Bioreactor 20/50-instrument. 12 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

13 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system Bilden nedan visar WAVEPD II-styrenheten (tillval), som kan anslutas till WAVE Bioreactor 20/50 och användas för att styra odlingsparametrar. Tips: Programvaran UNICRN DAQ 1.0 for WAVE Bioreactor kan användas för datainsamling från odlingen. Huvudfunktioner De viktigaste egenskaperna hos familjen WAVE Bioreactor-system är: Gammabestrålade Cellbag-bioreaktorer för engångsbruk, som skyddar mot överföring, inte behöver rengöras och kräver minimalt med validering. Cellbag bioreaktorer är utrustade för direkt användning, vilket minimerar föreberedelsetiden. Cellbag-bioreaktorerna är anpassade för kommersiell GMP-produktion utan krav på biosäkerhetsskåp. Ingen cellshear från gasbubblor. Anpassad för suspensions-, mikrobärar-, sats-, matningssats- och perfusionsodlingstillämpningar. Flera konfigurationer för styrning av parametrar, bland annat ph och upplöst syre (D). WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 13

14 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system Skalbara system med kapacitet att hantera volymer från 0,1 liter WAVE Bioreactor 2/10 till 500 liter i WAVE Bioreactor 500/1000. Expansion upp till 1:10 under en odling. Inbyggd temperaturstyrning. Terminologi för ph och D i denna bruksanvisning Termerna... ph-sensor och phpt-sensor ph-styrning och phpt-styrning D- och DPT II-sensor D- och DPT II-kontroll hänvisar till... den optiska ph-sensorn som används i Cellbag. ph-styrning via WAVEPD II. den optiska D-sensorn används i Cellbag. D-styrning via WAVEPD II. Anm: Suffix "II" i DPT II hänvisar till den nya patch-typen DPT-sensorn som finns integrerad i vissa Cellbag-bioreaktorer, som är motsatsen till det äldre externa probeformatet DPT-sensorn. För WAVEPD II-instrumentet används fortfarande termen DPT. Tillämpningar WAVE Bioreactor-familjen kan användas för cellexpansion, produktion av rekombinant protein eller virus och vaccin samt tillämpningar för höggradig inneslutning. Cellodlingar från däggdjur, insekter, växter och mikrober kan utföras antingen i suspensioner eller med mikrobärare. Tillval Med ett utbud av valfria styrenheter, pumpar och sensorer kan odlingsvillkoren i Cellbag-bioreaktorn övervakas, upprätthållas och justeras efter behov. WAVEPD II-styrenheten (tillval) integrerar instrument som är förknippade med WAVE Bioreactor 20/50. Detta innefattar gasblandningskontroller för ph, löst syre och C 2 / WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

15 1 Inledning 1.4 Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/50 Inledning Det här avsnittet beskriver användardokumentationen som levereras tillsammans med WAVE Bioreactor-systemet. Användardokumentation Dokument Bruksanvisning för WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Hjälp för UNICRN DAQ (om UNICRN DAQ ingår) Användardokumentation för UNICRN DAQ 1.0 (om UNICRN DAQ ingår) Huvudinnehåll Alla instruktioner som behövs för att köra WAVE Bioreactor-instrumentet, t.ex. installation, beskrivningar av funktioner, drift och underhåll. Dialogrutebeskrivningar för UNICRN DAQ (från menyn Help). Översikt och detaljerade beskrivningar av funktionerna hos UNICRN DAQ. Instruktioner för att använda programvaran. Beskrivning av arbetsflöden för vanliga åtgärder. Nätverksinstallation och fullständig programvaruinstallation. Administrering av UNICRN DAQ och UNICRN DAQ-databasen. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 15

16 1 Inledning 1.5 Tillhörande dokumentation 1.5 Tillhörande dokumentation Datafiler och applikationsnoteringar Se anvisningarna nedan för att beställa eller ladda ned framställda datafiler och applikationsnoteringar. Steg Åtgärd Gå till Klicka på Literature under Related information. Välj att ladda ned eller beställa vald litteratur. Annat Ytterligare information om valfria fristående instrument finns i Bruksanvisning för fristående instrument för WAVE Bioreactor 2/10 och 20/50, eller kontakta en GE Healthcare-representant. 16 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner m detta kapitel Det här avsnittet beskriver säkerhetsanpassning, säkerhetsetiketter och allmänna säkerhetsföreskrifter, procedurer i nödsituationer, strömavbrott och återvinning av WAVE instrument. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.4 Procedurer för återvinning 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Se sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning Före installation, drift eller underhåll av systemet måste du vara medveten om de risker som beskrivs i denna handbok. Följ de instruktioner som medföljer för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Säkerhetsföreskrifterna i detta avsnitt är grupperade i följande kategorier: Allmänna försiktighetsåtgärder Personligt skydd Installation och förflyttning av instrumentet Systemdrift Underhåll Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte WAVE-systemen på annat sätt än det som beskrivs i användardokumentationen för WAVE. VARNING WAVE-systemet får bara användas och underhållas av för uppgiften utbildad personal VARNING Använd endast tillbehör som medföljer eller som rekommenderas av GE Healthcare. VARNING Endast Cellbag-bioreaktorer som har godkänts av GE Healthcare för WAVE får användas med utrustningen. 18 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Användning av lättantändliga vätskor VARNING WAVE Bioreactor är inte avsedd för brandfarliga vätskor. WAVE Bioreactor är inte godkänd för användning i en potentiellt explosiv miljö. Användning av farliga kemikalier eller biologiska reagens VARNING Vidta alla tillämpliga skyddsåtgärder vid användning av farliga kemikalier eller biologiska ämnen, inklusive lämpliga försiktighetsåtgärder med avseende på den avlägsna risken för Cellbag-bioreaktorläckage. Personligt skydd VARNING Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid arbete med och underhåll av WAVE-systemen. VARNING Farliga ämnen.när farliga kemikalier och biologiska ämnen används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, såsom användning av skyddsglasögon och handskar som motstår använda ämnen. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning och underhåll av systemet. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Spridning av biologiska medel. Användaren måste på alla tillbörliga sätt undvika att sprida farliga biologiska medel i instrumentets närhet. Anläggningen ska följa nationell praxis för biologisk säkerhet. Installation och förflyttning av instrumentet VARNING Nödstopp. Placera WAVE-systemet så att det går lätt att nå strömbrytaren för att slå av strömmen. Strömbrytaren sitter på systemets baksida. VARNING Jordning.WAVE-instrument måste alltid anslutas till ett jordat uttag. VARNING Tungt föremål. En fylld Cellbag-bioreaktor väger en hel del och måste lyftas försiktigt. Använd en person per 15 kg vikt, t.ex. tre personer för 30 till 45 kg. Alla lyft och flyttningar ska utföras i enlighet med lokala föreskrifter. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet före anslutning av WAVE Bioreactor-instrumentet eller WAVEPD II till något annat instrument. FÖRSIKTIG Koppla bort alla rör, slangar och kablar innan WAVE-instrumentet flyttas. 20 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Alla rör, slangar och kablar ska placeras så att risken för fallskador minimeras. FÖRSIKTIG Se till att det finns tillräckligt med utrymme kring instrumentet för gungningsrörelsen. FÖRSIKTIG WAVE-instrumentets säkerhetsbrytare måste funktionstestas efter installation av utrustningen, när instrumentet har transporterats och därefter var sjätte månad. Se Kapitel 9 Underhåll, på sidan 222 för information om korrekt testning. FÖRSIKTIG Undvik överhettning genom att undvika att använda värmaren mer än några minuter i taget utan att en fylld Cellbag-bioreaktor finns på gungningsbrickan. Systemdrift VARNING Biologisk risk. Se till att Cellbag-bioreaktorn är försluten före och under odlingsprocessen. VARNING Fara för elchocker efter spill. m det finns en risk för att stora volymer utspilld vätska rinner ner under höljet på WAVE-instrumentet ska man omedelbart stänga av instrumentet, dra ut elkabeln och kontakta en auktoriserad servicetekniker. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Slå alltid av C 2 -tillförseln när den inte används, så förhindras eventuella gasläckage från det fristående instrumentet C2MIX20. Sörj för god ventilation vid odling med C2MIX20. VARNING Slå alltid av 2 -tillförseln när den inte används, så förhindras eventuella gasläckage från det fristående instrumentet 2MIX20. Sörj för god ventilation vid odling med 2MIX20. VARNING m kväve är ansluten till AIR IN kan det finnas läckage av kväve inuti WAVEPD II under normal användning, trots att det inte finns något gasflöde i instrumentet. Sörj för god ventilation och att kvävet är avstängd när det inte behövs. VARNING Fyll inte Cellbag-bioreaktorn med någon annan enhet än den interna luftpumpen. Denna har ett automatiskt övertrycksskydd som förhindrar övertryck. Direkt anslutning till en gaskälla eller användning av någon annan pump kan leda till att Cellbag-bioreaktorn spricker. FÖRSIKTIG Tryck vid AIR IN-porten till WAVE Bioreactor får inte överskrida 0,1 bar. m denna gräns överskrids kan Cellbag-bioreaktorn gå sönder. rdna med lämplig trycksäkerhetsavlastningsutrustning. FÖRSIKTIG Klämrisk. Rör inga rörliga delar under drift. Stoppa gungningsrörelsen innan arbete inleds med Cellbag-bioreaktorn eller gungningsbrickan. 22 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Det finns risk för överhettning om enheten används utan en påse med vätska. Vidrör inte gungningsbrickan, som kan vara överhettad. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Kontrollera alla slangar med avseende på tecken på sprickor och hål före varje användningstillfälle. Luftslangarna får inte innehålla vätska av något slag. FÖRSIKTIG Avlägsna omedelbart spill från golvet för att minimera risken för halkolyckor. FÖRSIKTIG Använd bara kemikalier som bevisligen inte är skadliga för Cellbag-bioreaktorn eller systemet. FÖRSIKTIG Se till att gas som ansluts till utrustningen är av rätt sort, rätt kvalitet och har rätt tryck så att faror eller oönskade effekter på odlingen minimeras. BSERVERA Se till att slangarna inte är blockerade och att gas passerar fritt genom dem. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Underhåll VARNING Risk för elstötar.alla reparationer ska utföras av servicepersonal auktoriserad av GE Healthcare. Öppna inga skydd och byt inga delar om du inte uttryckligen ombeds göra det i användardokumentationen. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet innan arbete eller underhåll utförs. VARNING Rengör alltid utrustningen i ett välventilerat utrymme. Ingen del av instrumentet får spolas av med eller sänkas ner i vätska. När rengöring måste göras ska endast vatten och alkohol användas. Säkerställ alltid att enheten är helt torr innan den ansluts till elsystemet. Följ alla anvisningar avseende miljö, hälsa och säkerhet för de material som används. VARNING Endast reservdelar som har godkänts eller levererats av GE Healthcare får användas för underhåll eller service av systemet. FÖRSIKTIG Vatten får inte appliceras direkt på instrumentet. FÖRSIKTIG Anslut inte ström till instrumentet förrän det är helt torrt. 24 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Det här avsnittet beskriver säkerhetsetiketterna och etiketterna avseende farliga ämnen som finns på WAVE-instrumenten. Etiketter på instrumentet Bilden nedan visar exempel på identifieringsetikett som finns på WAVE-instrumenten. WAVE Bioreactor BASE20/50EHT V Code no: Serial no: Mfg Year: 2009 ~ Voltage: V Frequency: 50/60 Hz Max Power: 630 VA Fuse: 2x T 6.3AL 250 V N3732 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden WAVEPD II Symboler som används på säkerhetsetiketter Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 25

26 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etikett Beskrivning Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland. Denna symbol visar att WAVEPD II har certifierats av ett nationellt erkänt testlaboratorium (NTRL). NRTL är en organisation som, enligt det amerikanska arbetsmiljöverket SHA (ccupational Safety and Health Administration), uppfyller kraven enligt bestämmelserna i USA:s federala lag 29 CFR, avsnitt Indikerar risk för att kroppsdelar fastnar mellan två av instrumentets delar och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Etiketter avseende farliga ämnen Etikett Egenskaper Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics". 26 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

27 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.3 Förfaranden i nödsituationer Inledning Det här avsnittet beskriver hur man i nödsituationer stänger av ett WAVE-instrument. Det här avsnittet beskriver även resultatet i händelse av strömavbrott Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare av vitt gummi är belägna nedanför gungningsbrickan. m någon av säkerhetsbrytarna träffats avbryts gungningsrörelsen och ställer gungningsbrickan i en plan position. m en säkerhetsbrytare har träffats måste strömmen stängas av () och sedan åter slås på (I) för att återställa säkerhetsbrytaren. Förfaranden i nödsituationer Gör följande för att stoppa körningen i en nödsituation: Steg 1 2 Åtgärd Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till -läget. Dra vid behov ut elkabeln ur vägguttaget. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 27

28 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer Återställ säkerhetsbrytaren Gör följande för att återställa säkerhetsbrytaren: Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till -läget. Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till I-läget. Strömavbrott I händelse av strömavbrott avbryts körningen omedelbart. m AUTSTART-alternativet är inställt på N återupptas driften automatiskt när strömmen slås på. För felsökning, se Sektion 10.1 Allmänna problem, på sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

29 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Procedurer för återvinning 2.4 Procedurer för återvinning Utrustningen ska saneras före kassering och samtliga lokala föreskrifter ska följas. Kassering, allmänna instruktioner När WAVE Bioreactor-systemen tas ur bruk, ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Återvinning av farliga ämnen WAVE Bioreactor-systemen innehåller farliga ämnen. Kontakta närmaste GE Healthcare-representant för detaljerad information. Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för GE Healthcare information angående bortskaffandet av din utrustning. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 29

30 2 Säkerhetsinstruktioner 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Inledning Följande information för produktutsläppsreglering tillhandahålls i enlighet med SJ/T "Marking for the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products" (Märkning för reglering av utsläpp orsakade av elektroniska informationsprodukter). 根 据 SJ/T 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 标 识 要 求 特 提 供 如 下 有 关 污 染 控 制 方 面 的 信 息 Symboler som används på föroreningskontrolletikett 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 标 志 说 明 Etikett Betydelse Denna symbol anger att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts enligt den kinesiska standarden SJ/T Krav för koncentrationsgränser för vissa farliga ämnen i elektroniska informationsprodukter. Siffran är EFUP (Environment-friendly Use Period, period för miljövänlig användning), vilken anger under vilken period de giftiga eller farliga ämnen eller element som finns i elektroniska informationsprodukter inte kommer att läcka eller mutera under normala driftsförhållanden, så att användning av sådana elektroniska informationsprodukter inte medför någon allvarlig miljöförstöring, kroppsskada eller skada på tillgångar. Enheten för perioden är "år". För att upprätthålla deklarerad EFUP ska produkten användas normalt enligt de instruktioner och miljömässiga villkor som anges i produktmanualen och periodiska underhållsscheman som anges i underhållsrutinerna ska följas noga. Förbrukningsartiklar eller vissa delar kan ha en egen etikett med ett EFUP-värde som är lägre än produktens. Periodiskt utbyte av dessa förbrukningsartiklar eller delar för att upprätthålla deklarerad EFUP ska göras i enlighet med produktens underhållsrutiner. Produkten får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats och hanteras på lämpligt sätt efter bortskaffandet. 30 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

31 2 Säkerhetsinstruktioner 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Etikett Betydelse 该 标 志 表 明 本 产 品 含 有 超 过 SJ/T 电 子 信 息 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 中 限 量 的 有 毒 有 害 物 质 标 志 中 的 数 字 为 本 产 品 的 环 保 使 用 期, 表 明 本 产 品 在 正 常 使 用 的 条 件 下, 有 毒 有 害 物 质 不 会 发 生 外 泄 或 突 变, 用 户 使 用 本 产 品 不 会 对 环 境 造 成 严 重 污 染 或 对 其 人 身 财 产 造 成 严 重 损 害 的 期 限 单 位 为 年 为 保 证 所 申 明 的 环 保 使 用 期 限, 应 按 产 品 手 册 中 所 规 定 的 环 境 条 件 和 方 法 进 行 正 常 使 用, 并 严 格 遵 守 产 品 维 修 手 册 中 规 定 的 期 维 修 和 保 养 要 求 产 品 中 的 消 耗 件 和 某 些 零 部 件 可 能 有 其 单 独 的 环 保 使 用 期 限 标 志, 并 且 其 环 保 使 用 期 限 有 可 能 比 整 个 产 品 本 身 的 环 保 使 用 期 限 短 应 到 期 按 产 品 维 修 程 序 更 换 那 些 消 耗 件 和 零 部 件, 以 保 证 所 申 明 的 整 个 产 品 的 环 保 使 用 期 限 本 产 品 在 使 用 寿 命 结 束 时 不 可 作 为 普 通 生 活 垃 圾 处 理, 应 被 单 独 收 集 妥 善 处 理 Lista över farliga ämnen och deras koncentrationer 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 名 称 及 含 量 Indikation för varje större del om ämnet överskrider gränsen Värde X Betydelse Indikerar att nivån av giftiga eller farliga ämnen i delens alla homogena materiel ligger under gränskraven i SJ/T 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 在 该 部 件 所 有 均 质 材 料 中 的 含 量 均 在 SJ/T 标 准 规 定 的 限 量 要 求 以 下 Anger att denna giftiga eller hälsofarliga substans som finns i minst ett av de likartade materielen för denna del är högre än gränskravet i SJ/T Data som räknas upp i tabellen motsvarar den bästa information som var tillgänglig vid publiceringen. 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 至 少 在 该 部 件 的 某 一 均 质 材 料 中 的 含 量 超 出 SJ/T 标 准 规 定 的 限 量 要 求 此 表 所 列 数 据 为 发 布 时 所 能 获 得 的 最 佳 信 息 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 31

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

HANDBOK. Anevac D. MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och användning utan föregående meddelande.

HANDBOK. Anevac D. MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och användning utan föregående meddelande. HANDBOK Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer får endast

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer