WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Viktig användarinformation Gällande bestämmelser WAVE Bioreactor-system Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Tillhörande dokumentation... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfaranden i nödsituationer Procedurer för återvinning Deklaration över farliga substanser (DoHS)... 3 Beskrivning av systemet Översiktlig beskrivning Funktionsbeskrivning Cellbag-bioreaktor WAVEPD II WAVE Bioreactor-systemkonfiguration... 4 Installation Krav på lokalen Installation av WAVE Bioreactor 20/ Transport Installation av WAVEPD II Ansluta till UNICRN DAQ WAVE Bioreactor-styrsystem Huvudskärmen och allmänna funktioner Parameterkontroller Gungningskontroll Viktkontroll Perfusionskontroll Cellbag och val av enkelt/dubbelt läge Temperaturkontroll Luftningskontroll C 2 -koncentrations-/syresättningskontroll koncentrations-/luftningskontroll Larm Ändra driftsinställningar... 6 WAVEPD II-kontrollsystem WAVEPD II-huvudskärm och allmänna funktioner WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 3

4 Innehållsförteckning 6.2 Systeminformationsskärm WAVEPD II-parameterkontroller ph-styrning Kontroll av upplöst syre Luftningskontroll koncentrationskontroll C 2 -koncentrationskontroll Fjärrkontroll för WAVE Bioreactor-instrument Larm Ändra driftsinställningar... 7 Programvaran UNICRN DAQ Introduktion till UNICRN DAQ UNICRN DAQ-moduler... 8 Drift Användningsöversikt Starta systemet Montering av system Ansluta luftning Förbereda WAVEPD II Ställa in driftstyrning och övervakningsförhållanden Procedurer innan inokulering Utför odling dlingsalternativ Avsluta odling... 9 Underhåll Allmän information Underhållsprogram Rengöring av instrumentet Inspektionsprocedur för säkerhetsbrytaren Kalibrera analysatorn Temperaturjustering Underhåll av WAVEPD II Felsökning Allmänna problem Modulspecifika problem WAVEPD II... A Referensinformation... A.1 Specifikationer... A.2 Reservdelar, tillbehör och beställningsinformation WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

5 Innehållsförteckning B Parameterkontrollteori... B.1 Översikt... B.2 ph-mätning och kontroll... B.3 D-mätning och kontroll... B.4 Syremätning och kontroll... B.5 Mätning och kontroll av koldioxid... C Kommunikationer och anslutningar... C.1 Översikt av datakommunikation... C.2 Analog/larmport... C.3 Larmkontakt... C.4 Ansluta PUMP20 till WAVEPD II... C.5 MDBUS-kommunikationsport... C.6 Ansluta WAVE Bioreactor till UNICRN DAQ WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 5

6

7 1 Inledning 1 Inledning Syftet med Bruksanvisning Bruksanvisning ger dig de instruktioner du behöver för att kunna installera och använda WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II på ett säkert sätt. Förutsättningar För att WAVE Bioreactor- och WAVEPD II-instrumenten ska kunna användas säkert och på avsett sätt måste följande förutsättningar uppfyllas: Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras. Du måste läsa och förstå kapitlet Säkerhetsinstruktioner i denna handbok. Systemet ska installeras i enlighet med denna handbok. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 1.1 Viktig användarinformation 1.2 Gällande bestämmelser 1.3 WAVE Bioreactor-system 1.4 Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Tillhörande dokumentation Se sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 7

8 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation 1.1 Viktig användarinformation Läs detta före användning WAVE Bioreactor 20/50 Alla användare måste läsa hela Bruksanvisningen innan instrumentet installeras, används eller underhålls. Ha alltid Bruksanvisningen tillgänglig vid användning av WAVE Bioreactor 20/50. Använd inte WAVE Bioreactor på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. m du gör det riskerar du att utsättas för fara som kan leda till personskada eller skada på utrustningen. Avsedd användning WAVE Bioreactor 20/50 är avsett att användas som forsknings-, utvecklings- och tillverkningsutrustning för expansion av celler. Anm: Endast för forskningsändamål när den används för cellbehandling utanför EU och Australien. Säkerhetsanvisningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och BSERVA- TINER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. 8 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

9 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation Försiktighet FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHET indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. bservera BSERVERA BSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten som fet kursiv text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt. Exempel: File:pen avser pen-kommandot på File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten som fet text (t.ex, Power-brytare). WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 9

10 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser 1.2 Gällande bestämmelser Det här avsnittet innehåller de direktiv och standarder som uppfylls av WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II. Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sverige CE-konformitet Denna produkt överensstämmer med de europeiska direktiv som anges i tabellen, genom att uppfylla de motsvarande harmoniserade standarderna. Direktiv 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationella standarder Den här produkten uppfyller kraven i följande normer: Standard SS-EN , IEC SS-EN , IEC (Utsläpp enligt CISPR 11, grupp 1, klass A) Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning - EMC-krav Anmärkningar SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2004/108/EG 10 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

11 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser Standard SS-EN IS Beskrivning Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering. Anmärkningar SS-EN IS-standarden överensstämmer med EU-direktivet 2006/42/EG CE-märkning CE-märkningen och tillhörande försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: används som en fristående enhet, eller är anslutet till annan CE-märkt utrustning, eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Konformitetsdeklarationen är endast giltig för system som är markerade med CEmärkning. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till WAVE Bioreactor-systemet ska uppfylla säkerhetskraven EN /IEC , eller relevanta anpassade normer. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 11

12 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system 1.3 WAVE Bioreactor-system Inledning Familjen WAVE Bioreactor-instrument har utformats för cellodling och möjliggör uppskalning från 0,1 till 500 liter odlingsvolym med en bioreaktorkammare för engångsbruk. Cellodlingsvolymen för WAVE Bioreactor 20/50 är mellan 0,1 och 25 liter. Överföring och blandning av syre utförs via principen för våginducerad omrörning. En gammabehandlad påse för engångsbruk, som kallas Cellbag -bioreaktor, placeras på WAVE Bioreactor-instrumentet. Cellbag-bioreaktorn är fylls med gas och delvis med odlingsmedium, varefter den inokuleras med celler. Det här avsnittet innehåller en översikt över familjen WAVE Bioreactor-system. Detaljerad information om WAVE Bioreactor 20/50-instrumentet finns i Kapitel 3 Beskrivning av systemet, på sidan 34. Bild av systemet Bilden nedan visar ett WAVE Bioreactor 20/50-instrument. 12 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

13 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system Bilden nedan visar WAVEPD II-styrenheten (tillval), som kan anslutas till WAVE Bioreactor 20/50 och användas för att styra odlingsparametrar. Tips: Programvaran UNICRN DAQ 1.0 for WAVE Bioreactor kan användas för datainsamling från odlingen. Huvudfunktioner De viktigaste egenskaperna hos familjen WAVE Bioreactor-system är: Gammabestrålade Cellbag-bioreaktorer för engångsbruk, som skyddar mot överföring, inte behöver rengöras och kräver minimalt med validering. Cellbag bioreaktorer är utrustade för direkt användning, vilket minimerar föreberedelsetiden. Cellbag-bioreaktorerna är anpassade för kommersiell GMP-produktion utan krav på biosäkerhetsskåp. Ingen cellshear från gasbubblor. Anpassad för suspensions-, mikrobärar-, sats-, matningssats- och perfusionsodlingstillämpningar. Flera konfigurationer för styrning av parametrar, bland annat ph och upplöst syre (D). WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 13

14 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system Skalbara system med kapacitet att hantera volymer från 0,1 liter WAVE Bioreactor 2/10 till 500 liter i WAVE Bioreactor 500/1000. Expansion upp till 1:10 under en odling. Inbyggd temperaturstyrning. Terminologi för ph och D i denna bruksanvisning Termerna... ph-sensor och phpt-sensor ph-styrning och phpt-styrning D- och DPT II-sensor D- och DPT II-kontroll hänvisar till... den optiska ph-sensorn som används i Cellbag. ph-styrning via WAVEPD II. den optiska D-sensorn används i Cellbag. D-styrning via WAVEPD II. Anm: Suffix "II" i DPT II hänvisar till den nya patch-typen DPT-sensorn som finns integrerad i vissa Cellbag-bioreaktorer, som är motsatsen till det äldre externa probeformatet DPT-sensorn. För WAVEPD II-instrumentet används fortfarande termen DPT. Tillämpningar WAVE Bioreactor-familjen kan användas för cellexpansion, produktion av rekombinant protein eller virus och vaccin samt tillämpningar för höggradig inneslutning. Cellodlingar från däggdjur, insekter, växter och mikrober kan utföras antingen i suspensioner eller med mikrobärare. Tillval Med ett utbud av valfria styrenheter, pumpar och sensorer kan odlingsvillkoren i Cellbag-bioreaktorn övervakas, upprätthållas och justeras efter behov. WAVEPD II-styrenheten (tillval) integrerar instrument som är förknippade med WAVE Bioreactor 20/50. Detta innefattar gasblandningskontroller för ph, löst syre och C 2 / WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

15 1 Inledning 1.4 Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/50 Inledning Det här avsnittet beskriver användardokumentationen som levereras tillsammans med WAVE Bioreactor-systemet. Användardokumentation Dokument Bruksanvisning för WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Hjälp för UNICRN DAQ (om UNICRN DAQ ingår) Användardokumentation för UNICRN DAQ 1.0 (om UNICRN DAQ ingår) Huvudinnehåll Alla instruktioner som behövs för att köra WAVE Bioreactor-instrumentet, t.ex. installation, beskrivningar av funktioner, drift och underhåll. Dialogrutebeskrivningar för UNICRN DAQ (från menyn Help). Översikt och detaljerade beskrivningar av funktionerna hos UNICRN DAQ. Instruktioner för att använda programvaran. Beskrivning av arbetsflöden för vanliga åtgärder. Nätverksinstallation och fullständig programvaruinstallation. Administrering av UNICRN DAQ och UNICRN DAQ-databasen. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 15

16 1 Inledning 1.5 Tillhörande dokumentation 1.5 Tillhörande dokumentation Datafiler och applikationsnoteringar Se anvisningarna nedan för att beställa eller ladda ned framställda datafiler och applikationsnoteringar. Steg Åtgärd Gå till Klicka på Literature under Related information. Välj att ladda ned eller beställa vald litteratur. Annat Ytterligare information om valfria fristående instrument finns i Bruksanvisning för fristående instrument för WAVE Bioreactor 2/10 och 20/50, eller kontakta en GE Healthcare-representant. 16 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner m detta kapitel Det här avsnittet beskriver säkerhetsanpassning, säkerhetsetiketter och allmänna säkerhetsföreskrifter, procedurer i nödsituationer, strömavbrott och återvinning av WAVE instrument. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.4 Procedurer för återvinning 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Se sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning Före installation, drift eller underhåll av systemet måste du vara medveten om de risker som beskrivs i denna handbok. Följ de instruktioner som medföljer för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Säkerhetsföreskrifterna i detta avsnitt är grupperade i följande kategorier: Allmänna försiktighetsåtgärder Personligt skydd Installation och förflyttning av instrumentet Systemdrift Underhåll Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte WAVE-systemen på annat sätt än det som beskrivs i användardokumentationen för WAVE. VARNING WAVE-systemet får bara användas och underhållas av för uppgiften utbildad personal VARNING Använd endast tillbehör som medföljer eller som rekommenderas av GE Healthcare. VARNING Endast Cellbag-bioreaktorer som har godkänts av GE Healthcare för WAVE får användas med utrustningen. 18 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Användning av lättantändliga vätskor VARNING WAVE Bioreactor är inte avsedd för brandfarliga vätskor. WAVE Bioreactor är inte godkänd för användning i en potentiellt explosiv miljö. Användning av farliga kemikalier eller biologiska reagens VARNING Vidta alla tillämpliga skyddsåtgärder vid användning av farliga kemikalier eller biologiska ämnen, inklusive lämpliga försiktighetsåtgärder med avseende på den avlägsna risken för Cellbag-bioreaktorläckage. Personligt skydd VARNING Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid arbete med och underhåll av WAVE-systemen. VARNING Farliga ämnen.när farliga kemikalier och biologiska ämnen används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, såsom användning av skyddsglasögon och handskar som motstår använda ämnen. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning och underhåll av systemet. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Spridning av biologiska medel. Användaren måste på alla tillbörliga sätt undvika att sprida farliga biologiska medel i instrumentets närhet. Anläggningen ska följa nationell praxis för biologisk säkerhet. Installation och förflyttning av instrumentet VARNING Nödstopp. Placera WAVE-systemet så att det går lätt att nå strömbrytaren för att slå av strömmen. Strömbrytaren sitter på systemets baksida. VARNING Jordning.WAVE-instrument måste alltid anslutas till ett jordat uttag. VARNING Tungt föremål. En fylld Cellbag-bioreaktor väger en hel del och måste lyftas försiktigt. Använd en person per 15 kg vikt, t.ex. tre personer för 30 till 45 kg. Alla lyft och flyttningar ska utföras i enlighet med lokala föreskrifter. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet före anslutning av WAVE Bioreactor-instrumentet eller WAVEPD II till något annat instrument. FÖRSIKTIG Koppla bort alla rör, slangar och kablar innan WAVE-instrumentet flyttas. 20 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Alla rör, slangar och kablar ska placeras så att risken för fallskador minimeras. FÖRSIKTIG Se till att det finns tillräckligt med utrymme kring instrumentet för gungningsrörelsen. FÖRSIKTIG WAVE-instrumentets säkerhetsbrytare måste funktionstestas efter installation av utrustningen, när instrumentet har transporterats och därefter var sjätte månad. Se Kapitel 9 Underhåll, på sidan 222 för information om korrekt testning. FÖRSIKTIG Undvik överhettning genom att undvika att använda värmaren mer än några minuter i taget utan att en fylld Cellbag-bioreaktor finns på gungningsbrickan. Systemdrift VARNING Biologisk risk. Se till att Cellbag-bioreaktorn är försluten före och under odlingsprocessen. VARNING Fara för elchocker efter spill. m det finns en risk för att stora volymer utspilld vätska rinner ner under höljet på WAVE-instrumentet ska man omedelbart stänga av instrumentet, dra ut elkabeln och kontakta en auktoriserad servicetekniker. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Slå alltid av C 2 -tillförseln när den inte används, så förhindras eventuella gasläckage från det fristående instrumentet C2MIX20. Sörj för god ventilation vid odling med C2MIX20. VARNING Slå alltid av 2 -tillförseln när den inte används, så förhindras eventuella gasläckage från det fristående instrumentet 2MIX20. Sörj för god ventilation vid odling med 2MIX20. VARNING m kväve är ansluten till AIR IN kan det finnas läckage av kväve inuti WAVEPD II under normal användning, trots att det inte finns något gasflöde i instrumentet. Sörj för god ventilation och att kvävet är avstängd när det inte behövs. VARNING Fyll inte Cellbag-bioreaktorn med någon annan enhet än den interna luftpumpen. Denna har ett automatiskt övertrycksskydd som förhindrar övertryck. Direkt anslutning till en gaskälla eller användning av någon annan pump kan leda till att Cellbag-bioreaktorn spricker. FÖRSIKTIG Tryck vid AIR IN-porten till WAVE Bioreactor får inte överskrida 0,1 bar. m denna gräns överskrids kan Cellbag-bioreaktorn gå sönder. rdna med lämplig trycksäkerhetsavlastningsutrustning. FÖRSIKTIG Klämrisk. Rör inga rörliga delar under drift. Stoppa gungningsrörelsen innan arbete inleds med Cellbag-bioreaktorn eller gungningsbrickan. 22 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Det finns risk för överhettning om enheten används utan en påse med vätska. Vidrör inte gungningsbrickan, som kan vara överhettad. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Kontrollera alla slangar med avseende på tecken på sprickor och hål före varje användningstillfälle. Luftslangarna får inte innehålla vätska av något slag. FÖRSIKTIG Avlägsna omedelbart spill från golvet för att minimera risken för halkolyckor. FÖRSIKTIG Använd bara kemikalier som bevisligen inte är skadliga för Cellbag-bioreaktorn eller systemet. FÖRSIKTIG Se till att gas som ansluts till utrustningen är av rätt sort, rätt kvalitet och har rätt tryck så att faror eller oönskade effekter på odlingen minimeras. BSERVERA Se till att slangarna inte är blockerade och att gas passerar fritt genom dem. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Underhåll VARNING Risk för elstötar.alla reparationer ska utföras av servicepersonal auktoriserad av GE Healthcare. Öppna inga skydd och byt inga delar om du inte uttryckligen ombeds göra det i användardokumentationen. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet innan arbete eller underhåll utförs. VARNING Rengör alltid utrustningen i ett välventilerat utrymme. Ingen del av instrumentet får spolas av med eller sänkas ner i vätska. När rengöring måste göras ska endast vatten och alkohol användas. Säkerställ alltid att enheten är helt torr innan den ansluts till elsystemet. Följ alla anvisningar avseende miljö, hälsa och säkerhet för de material som används. VARNING Endast reservdelar som har godkänts eller levererats av GE Healthcare får användas för underhåll eller service av systemet. FÖRSIKTIG Vatten får inte appliceras direkt på instrumentet. FÖRSIKTIG Anslut inte ström till instrumentet förrän det är helt torrt. 24 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Det här avsnittet beskriver säkerhetsetiketterna och etiketterna avseende farliga ämnen som finns på WAVE-instrumenten. Etiketter på instrumentet Bilden nedan visar exempel på identifieringsetikett som finns på WAVE-instrumenten. WAVE Bioreactor BASE20/50EHT V Code no: Serial no: Mfg Year: 2009 ~ Voltage: V Frequency: 50/60 Hz Max Power: 630 VA Fuse: 2x T 6.3AL 250 V N3732 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden WAVEPD II Symboler som används på säkerhetsetiketter Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 25

26 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etikett Beskrivning Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland. Denna symbol visar att WAVEPD II har certifierats av ett nationellt erkänt testlaboratorium (NTRL). NRTL är en organisation som, enligt det amerikanska arbetsmiljöverket SHA (ccupational Safety and Health Administration), uppfyller kraven enligt bestämmelserna i USA:s federala lag 29 CFR, avsnitt Indikerar risk för att kroppsdelar fastnar mellan två av instrumentets delar och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Etiketter avseende farliga ämnen Etikett Egenskaper Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics". 26 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

27 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.3 Förfaranden i nödsituationer Inledning Det här avsnittet beskriver hur man i nödsituationer stänger av ett WAVE-instrument. Det här avsnittet beskriver även resultatet i händelse av strömavbrott Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare av vitt gummi är belägna nedanför gungningsbrickan. m någon av säkerhetsbrytarna träffats avbryts gungningsrörelsen och ställer gungningsbrickan i en plan position. m en säkerhetsbrytare har träffats måste strömmen stängas av () och sedan åter slås på (I) för att återställa säkerhetsbrytaren. Förfaranden i nödsituationer Gör följande för att stoppa körningen i en nödsituation: Steg 1 2 Åtgärd Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till -läget. Dra vid behov ut elkabeln ur vägguttaget. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 27

28 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer Återställ säkerhetsbrytaren Gör följande för att återställa säkerhetsbrytaren: Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till -läget. Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till I-läget. Strömavbrott I händelse av strömavbrott avbryts körningen omedelbart. m AUTSTART-alternativet är inställt på N återupptas driften automatiskt när strömmen slås på. För felsökning, se Sektion 10.1 Allmänna problem, på sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

29 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Procedurer för återvinning 2.4 Procedurer för återvinning Utrustningen ska saneras före kassering och samtliga lokala föreskrifter ska följas. Kassering, allmänna instruktioner När WAVE Bioreactor-systemen tas ur bruk, ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Återvinning av farliga ämnen WAVE Bioreactor-systemen innehåller farliga ämnen. Kontakta närmaste GE Healthcare-representant för detaljerad information. Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för GE Healthcare information angående bortskaffandet av din utrustning. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 29

30 2 Säkerhetsinstruktioner 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Inledning Följande information för produktutsläppsreglering tillhandahålls i enlighet med SJ/T "Marking for the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products" (Märkning för reglering av utsläpp orsakade av elektroniska informationsprodukter). 根 据 SJ/T 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 标 识 要 求 特 提 供 如 下 有 关 污 染 控 制 方 面 的 信 息 Symboler som används på föroreningskontrolletikett 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 标 志 说 明 Etikett Betydelse Denna symbol anger att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts enligt den kinesiska standarden SJ/T Krav för koncentrationsgränser för vissa farliga ämnen i elektroniska informationsprodukter. Siffran är EFUP (Environment-friendly Use Period, period för miljövänlig användning), vilken anger under vilken period de giftiga eller farliga ämnen eller element som finns i elektroniska informationsprodukter inte kommer att läcka eller mutera under normala driftsförhållanden, så att användning av sådana elektroniska informationsprodukter inte medför någon allvarlig miljöförstöring, kroppsskada eller skada på tillgångar. Enheten för perioden är "år". För att upprätthålla deklarerad EFUP ska produkten användas normalt enligt de instruktioner och miljömässiga villkor som anges i produktmanualen och periodiska underhållsscheman som anges i underhållsrutinerna ska följas noga. Förbrukningsartiklar eller vissa delar kan ha en egen etikett med ett EFUP-värde som är lägre än produktens. Periodiskt utbyte av dessa förbrukningsartiklar eller delar för att upprätthålla deklarerad EFUP ska göras i enlighet med produktens underhållsrutiner. Produkten får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats och hanteras på lämpligt sätt efter bortskaffandet. 30 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

31 2 Säkerhetsinstruktioner 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Etikett Betydelse 该 标 志 表 明 本 产 品 含 有 超 过 SJ/T 电 子 信 息 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 中 限 量 的 有 毒 有 害 物 质 标 志 中 的 数 字 为 本 产 品 的 环 保 使 用 期, 表 明 本 产 品 在 正 常 使 用 的 条 件 下, 有 毒 有 害 物 质 不 会 发 生 外 泄 或 突 变, 用 户 使 用 本 产 品 不 会 对 环 境 造 成 严 重 污 染 或 对 其 人 身 财 产 造 成 严 重 损 害 的 期 限 单 位 为 年 为 保 证 所 申 明 的 环 保 使 用 期 限, 应 按 产 品 手 册 中 所 规 定 的 环 境 条 件 和 方 法 进 行 正 常 使 用, 并 严 格 遵 守 产 品 维 修 手 册 中 规 定 的 期 维 修 和 保 养 要 求 产 品 中 的 消 耗 件 和 某 些 零 部 件 可 能 有 其 单 独 的 环 保 使 用 期 限 标 志, 并 且 其 环 保 使 用 期 限 有 可 能 比 整 个 产 品 本 身 的 环 保 使 用 期 限 短 应 到 期 按 产 品 维 修 程 序 更 换 那 些 消 耗 件 和 零 部 件, 以 保 证 所 申 明 的 整 个 产 品 的 环 保 使 用 期 限 本 产 品 在 使 用 寿 命 结 束 时 不 可 作 为 普 通 生 活 垃 圾 处 理, 应 被 单 独 收 集 妥 善 处 理 Lista över farliga ämnen och deras koncentrationer 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 名 称 及 含 量 Indikation för varje större del om ämnet överskrider gränsen Värde X Betydelse Indikerar att nivån av giftiga eller farliga ämnen i delens alla homogena materiel ligger under gränskraven i SJ/T 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 在 该 部 件 所 有 均 质 材 料 中 的 含 量 均 在 SJ/T 标 准 规 定 的 限 量 要 求 以 下 Anger att denna giftiga eller hälsofarliga substans som finns i minst ett av de likartade materielen för denna del är högre än gränskravet i SJ/T Data som räknas upp i tabellen motsvarar den bästa information som var tillgänglig vid publiceringen. 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 至 少 在 该 部 件 的 某 一 均 质 材 料 中 的 含 量 超 出 SJ/T 标 准 规 定 的 限 量 要 求 此 表 所 列 数 据 为 发 布 时 所 能 获 得 的 最 佳 信 息 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 31

WAVE Bioreactor 200 och WAVE Bioreactor 500/1000

WAVE Bioreactor 200 och WAVE Bioreactor 500/1000 WAVE Bioreactor 200 och WAVE Bioreactor 500/1000 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

WAVE Bioreactor - 2/10 och 20/50-system

WAVE Bioreactor - 2/10 och 20/50-system GE Healthcare WAVE Bioreactor - 2/10 och 20/50-system Bruksanvisning Översatt från engelska Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Viktig användarinformation...6 1.2 Gällande bestämmelser...7 1.3 WAVE-systemkonfigurationer...9

Läs mer

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska FLA Image Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ÄKTApilot Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation... 1.3 Gällande

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201 Bruksanvisning Visual Reinforcement Audiometry VRA201 datum: 2002-03-01 sid 1/5 Säkerhetsföreskrifter Om denna apparatur är en del i ett system med en eller flera andra enheter med medicinskt CE-märke

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser... 1.3 Instrument...

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC)

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSDELAR Styrenhet med inbyggd GSM-antenn och SIM-kortsläsare Installationskablar Värmegivare, 2m kabel Brytare med signallampa och 1,5 m kabel ELEKTRONISKA EGENSKAPER

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning - S. Dedicated Test Chamber TBS25

Bruksanvisning - S. Dedicated Test Chamber TBS25 Bruksanvisning - S Dedicated Test Chamber TBS25 Datum: 1998-06-01 Sidan 1/4 Säkerhetsföreskrifter Märk - Iaktta uppmärksamhet när locket stängs, eftersom lockets tryck mot boxens baksida är tillräckligt

Läs mer

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S Drift och skötselinstruktion Innehållsförteckning: 1. Allmänna säkerhetsregler 2. Funktionsprincip sorptionsavfuktare 3. Maskinfunktioner 4. Installationsanvisningar 5. Drifttagning,

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer