WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Viktig användarinformation Gällande bestämmelser WAVE Bioreactor-system Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Tillhörande dokumentation... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfaranden i nödsituationer Procedurer för återvinning Deklaration över farliga substanser (DoHS)... 3 Beskrivning av systemet Översiktlig beskrivning Funktionsbeskrivning Cellbag-bioreaktor WAVEPD II WAVE Bioreactor-systemkonfiguration... 4 Installation Krav på lokalen Installation av WAVE Bioreactor 20/ Transport Installation av WAVEPD II Ansluta till UNICRN DAQ WAVE Bioreactor-styrsystem Huvudskärmen och allmänna funktioner Parameterkontroller Gungningskontroll Viktkontroll Perfusionskontroll Cellbag och val av enkelt/dubbelt läge Temperaturkontroll Luftningskontroll C 2 -koncentrations-/syresättningskontroll koncentrations-/luftningskontroll Larm Ändra driftsinställningar... 6 WAVEPD II-kontrollsystem WAVEPD II-huvudskärm och allmänna funktioner WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 3

4 Innehållsförteckning 6.2 Systeminformationsskärm WAVEPD II-parameterkontroller ph-styrning Kontroll av upplöst syre Luftningskontroll koncentrationskontroll C 2 -koncentrationskontroll Fjärrkontroll för WAVE Bioreactor-instrument Larm Ändra driftsinställningar... 7 Programvaran UNICRN DAQ Introduktion till UNICRN DAQ UNICRN DAQ-moduler... 8 Drift Användningsöversikt Starta systemet Montering av system Ansluta luftning Förbereda WAVEPD II Ställa in driftstyrning och övervakningsförhållanden Procedurer innan inokulering Utför odling dlingsalternativ Avsluta odling... 9 Underhåll Allmän information Underhållsprogram Rengöring av instrumentet Inspektionsprocedur för säkerhetsbrytaren Kalibrera analysatorn Temperaturjustering Underhåll av WAVEPD II Felsökning Allmänna problem Modulspecifika problem WAVEPD II... A Referensinformation... A.1 Specifikationer... A.2 Reservdelar, tillbehör och beställningsinformation WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

5 Innehållsförteckning B Parameterkontrollteori... B.1 Översikt... B.2 ph-mätning och kontroll... B.3 D-mätning och kontroll... B.4 Syremätning och kontroll... B.5 Mätning och kontroll av koldioxid... C Kommunikationer och anslutningar... C.1 Översikt av datakommunikation... C.2 Analog/larmport... C.3 Larmkontakt... C.4 Ansluta PUMP20 till WAVEPD II... C.5 MDBUS-kommunikationsport... C.6 Ansluta WAVE Bioreactor till UNICRN DAQ WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 5

6

7 1 Inledning 1 Inledning Syftet med Bruksanvisning Bruksanvisning ger dig de instruktioner du behöver för att kunna installera och använda WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II på ett säkert sätt. Förutsättningar För att WAVE Bioreactor- och WAVEPD II-instrumenten ska kunna användas säkert och på avsett sätt måste följande förutsättningar uppfyllas: Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras. Du måste läsa och förstå kapitlet Säkerhetsinstruktioner i denna handbok. Systemet ska installeras i enlighet med denna handbok. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 1.1 Viktig användarinformation 1.2 Gällande bestämmelser 1.3 WAVE Bioreactor-system 1.4 Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Tillhörande dokumentation Se sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 7

8 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation 1.1 Viktig användarinformation Läs detta före användning WAVE Bioreactor 20/50 Alla användare måste läsa hela Bruksanvisningen innan instrumentet installeras, används eller underhålls. Ha alltid Bruksanvisningen tillgänglig vid användning av WAVE Bioreactor 20/50. Använd inte WAVE Bioreactor på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. m du gör det riskerar du att utsättas för fara som kan leda till personskada eller skada på utrustningen. Avsedd användning WAVE Bioreactor 20/50 är avsett att användas som forsknings-, utvecklings- och tillverkningsutrustning för expansion av celler. Anm: Endast för forskningsändamål när den används för cellbehandling utanför EU och Australien. Säkerhetsanvisningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och BSERVA- TINER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. 8 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

9 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation Försiktighet FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHET indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. bservera BSERVERA BSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten som fet kursiv text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt. Exempel: File:pen avser pen-kommandot på File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten som fet text (t.ex, Power-brytare). WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 9

10 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser 1.2 Gällande bestämmelser Det här avsnittet innehåller de direktiv och standarder som uppfylls av WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II. Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sverige CE-konformitet Denna produkt överensstämmer med de europeiska direktiv som anges i tabellen, genom att uppfylla de motsvarande harmoniserade standarderna. Direktiv 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationella standarder Den här produkten uppfyller kraven i följande normer: Standard SS-EN , IEC SS-EN , IEC (Utsläpp enligt CISPR 11, grupp 1, klass A) Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning - EMC-krav Anmärkningar SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2004/108/EG 10 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

11 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser Standard SS-EN IS Beskrivning Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering. Anmärkningar SS-EN IS-standarden överensstämmer med EU-direktivet 2006/42/EG CE-märkning CE-märkningen och tillhörande försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: används som en fristående enhet, eller är anslutet till annan CE-märkt utrustning, eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Konformitetsdeklarationen är endast giltig för system som är markerade med CEmärkning. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till WAVE Bioreactor-systemet ska uppfylla säkerhetskraven EN /IEC , eller relevanta anpassade normer. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 11

12 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system 1.3 WAVE Bioreactor-system Inledning Familjen WAVE Bioreactor-instrument har utformats för cellodling och möjliggör uppskalning från 0,1 till 500 liter odlingsvolym med en bioreaktorkammare för engångsbruk. Cellodlingsvolymen för WAVE Bioreactor 20/50 är mellan 0,1 och 25 liter. Överföring och blandning av syre utförs via principen för våginducerad omrörning. En gammabehandlad påse för engångsbruk, som kallas Cellbag -bioreaktor, placeras på WAVE Bioreactor-instrumentet. Cellbag-bioreaktorn är fylls med gas och delvis med odlingsmedium, varefter den inokuleras med celler. Det här avsnittet innehåller en översikt över familjen WAVE Bioreactor-system. Detaljerad information om WAVE Bioreactor 20/50-instrumentet finns i Kapitel 3 Beskrivning av systemet, på sidan 34. Bild av systemet Bilden nedan visar ett WAVE Bioreactor 20/50-instrument. 12 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

13 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system Bilden nedan visar WAVEPD II-styrenheten (tillval), som kan anslutas till WAVE Bioreactor 20/50 och användas för att styra odlingsparametrar. Tips: Programvaran UNICRN DAQ 1.0 for WAVE Bioreactor kan användas för datainsamling från odlingen. Huvudfunktioner De viktigaste egenskaperna hos familjen WAVE Bioreactor-system är: Gammabestrålade Cellbag-bioreaktorer för engångsbruk, som skyddar mot överföring, inte behöver rengöras och kräver minimalt med validering. Cellbag bioreaktorer är utrustade för direkt användning, vilket minimerar föreberedelsetiden. Cellbag-bioreaktorerna är anpassade för kommersiell GMP-produktion utan krav på biosäkerhetsskåp. Ingen cellshear från gasbubblor. Anpassad för suspensions-, mikrobärar-, sats-, matningssats- och perfusionsodlingstillämpningar. Flera konfigurationer för styrning av parametrar, bland annat ph och upplöst syre (D). WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 13

14 1 Inledning 1.3 WAVE Bioreactor-system Skalbara system med kapacitet att hantera volymer från 0,1 liter WAVE Bioreactor 2/10 till 500 liter i WAVE Bioreactor 500/1000. Expansion upp till 1:10 under en odling. Inbyggd temperaturstyrning. Terminologi för ph och D i denna bruksanvisning Termerna... ph-sensor och phpt-sensor ph-styrning och phpt-styrning D- och DPT II-sensor D- och DPT II-kontroll hänvisar till... den optiska ph-sensorn som används i Cellbag. ph-styrning via WAVEPD II. den optiska D-sensorn används i Cellbag. D-styrning via WAVEPD II. Anm: Suffix "II" i DPT II hänvisar till den nya patch-typen DPT-sensorn som finns integrerad i vissa Cellbag-bioreaktorer, som är motsatsen till det äldre externa probeformatet DPT-sensorn. För WAVEPD II-instrumentet används fortfarande termen DPT. Tillämpningar WAVE Bioreactor-familjen kan användas för cellexpansion, produktion av rekombinant protein eller virus och vaccin samt tillämpningar för höggradig inneslutning. Cellodlingar från däggdjur, insekter, växter och mikrober kan utföras antingen i suspensioner eller med mikrobärare. Tillval Med ett utbud av valfria styrenheter, pumpar och sensorer kan odlingsvillkoren i Cellbag-bioreaktorn övervakas, upprätthållas och justeras efter behov. WAVEPD II-styrenheten (tillval) integrerar instrument som är förknippade med WAVE Bioreactor 20/50. Detta innefattar gasblandningskontroller för ph, löst syre och C 2 / WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

15 1 Inledning 1.4 Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/ Användardokumentation för WAVE Bioreactor 20/50 Inledning Det här avsnittet beskriver användardokumentationen som levereras tillsammans med WAVE Bioreactor-systemet. Användardokumentation Dokument Bruksanvisning för WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Hjälp för UNICRN DAQ (om UNICRN DAQ ingår) Användardokumentation för UNICRN DAQ 1.0 (om UNICRN DAQ ingår) Huvudinnehåll Alla instruktioner som behövs för att köra WAVE Bioreactor-instrumentet, t.ex. installation, beskrivningar av funktioner, drift och underhåll. Dialogrutebeskrivningar för UNICRN DAQ (från menyn Help). Översikt och detaljerade beskrivningar av funktionerna hos UNICRN DAQ. Instruktioner för att använda programvaran. Beskrivning av arbetsflöden för vanliga åtgärder. Nätverksinstallation och fullständig programvaruinstallation. Administrering av UNICRN DAQ och UNICRN DAQ-databasen. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 15

16 1 Inledning 1.5 Tillhörande dokumentation 1.5 Tillhörande dokumentation Datafiler och applikationsnoteringar Se anvisningarna nedan för att beställa eller ladda ned framställda datafiler och applikationsnoteringar. Steg Åtgärd Gå till Klicka på Literature under Related information. Välj att ladda ned eller beställa vald litteratur. Annat Ytterligare information om valfria fristående instrument finns i Bruksanvisning för fristående instrument för WAVE Bioreactor 2/10 och 20/50, eller kontakta en GE Healthcare-representant. 16 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner m detta kapitel Det här avsnittet beskriver säkerhetsanpassning, säkerhetsetiketter och allmänna säkerhetsföreskrifter, procedurer i nödsituationer, strömavbrott och återvinning av WAVE instrument. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.4 Procedurer för återvinning 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Se sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning Före installation, drift eller underhåll av systemet måste du vara medveten om de risker som beskrivs i denna handbok. Följ de instruktioner som medföljer för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Säkerhetsföreskrifterna i detta avsnitt är grupperade i följande kategorier: Allmänna försiktighetsåtgärder Personligt skydd Installation och förflyttning av instrumentet Systemdrift Underhåll Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte WAVE-systemen på annat sätt än det som beskrivs i användardokumentationen för WAVE. VARNING WAVE-systemet får bara användas och underhållas av för uppgiften utbildad personal VARNING Använd endast tillbehör som medföljer eller som rekommenderas av GE Healthcare. VARNING Endast Cellbag-bioreaktorer som har godkänts av GE Healthcare för WAVE får användas med utrustningen. 18 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Användning av lättantändliga vätskor VARNING WAVE Bioreactor är inte avsedd för brandfarliga vätskor. WAVE Bioreactor är inte godkänd för användning i en potentiellt explosiv miljö. Användning av farliga kemikalier eller biologiska reagens VARNING Vidta alla tillämpliga skyddsåtgärder vid användning av farliga kemikalier eller biologiska ämnen, inklusive lämpliga försiktighetsåtgärder med avseende på den avlägsna risken för Cellbag-bioreaktorläckage. Personligt skydd VARNING Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid arbete med och underhåll av WAVE-systemen. VARNING Farliga ämnen.när farliga kemikalier och biologiska ämnen används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, såsom användning av skyddsglasögon och handskar som motstår använda ämnen. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning och underhåll av systemet. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Spridning av biologiska medel. Användaren måste på alla tillbörliga sätt undvika att sprida farliga biologiska medel i instrumentets närhet. Anläggningen ska följa nationell praxis för biologisk säkerhet. Installation och förflyttning av instrumentet VARNING Nödstopp. Placera WAVE-systemet så att det går lätt att nå strömbrytaren för att slå av strömmen. Strömbrytaren sitter på systemets baksida. VARNING Jordning.WAVE-instrument måste alltid anslutas till ett jordat uttag. VARNING Tungt föremål. En fylld Cellbag-bioreaktor väger en hel del och måste lyftas försiktigt. Använd en person per 15 kg vikt, t.ex. tre personer för 30 till 45 kg. Alla lyft och flyttningar ska utföras i enlighet med lokala föreskrifter. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet före anslutning av WAVE Bioreactor-instrumentet eller WAVEPD II till något annat instrument. FÖRSIKTIG Koppla bort alla rör, slangar och kablar innan WAVE-instrumentet flyttas. 20 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Alla rör, slangar och kablar ska placeras så att risken för fallskador minimeras. FÖRSIKTIG Se till att det finns tillräckligt med utrymme kring instrumentet för gungningsrörelsen. FÖRSIKTIG WAVE-instrumentets säkerhetsbrytare måste funktionstestas efter installation av utrustningen, när instrumentet har transporterats och därefter var sjätte månad. Se Kapitel 9 Underhåll, på sidan 222 för information om korrekt testning. FÖRSIKTIG Undvik överhettning genom att undvika att använda värmaren mer än några minuter i taget utan att en fylld Cellbag-bioreaktor finns på gungningsbrickan. Systemdrift VARNING Biologisk risk. Se till att Cellbag-bioreaktorn är försluten före och under odlingsprocessen. VARNING Fara för elchocker efter spill. m det finns en risk för att stora volymer utspilld vätska rinner ner under höljet på WAVE-instrumentet ska man omedelbart stänga av instrumentet, dra ut elkabeln och kontakta en auktoriserad servicetekniker. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Slå alltid av C 2 -tillförseln när den inte används, så förhindras eventuella gasläckage från det fristående instrumentet C2MIX20. Sörj för god ventilation vid odling med C2MIX20. VARNING Slå alltid av 2 -tillförseln när den inte används, så förhindras eventuella gasläckage från det fristående instrumentet 2MIX20. Sörj för god ventilation vid odling med 2MIX20. VARNING m kväve är ansluten till AIR IN kan det finnas läckage av kväve inuti WAVEPD II under normal användning, trots att det inte finns något gasflöde i instrumentet. Sörj för god ventilation och att kvävet är avstängd när det inte behövs. VARNING Fyll inte Cellbag-bioreaktorn med någon annan enhet än den interna luftpumpen. Denna har ett automatiskt övertrycksskydd som förhindrar övertryck. Direkt anslutning till en gaskälla eller användning av någon annan pump kan leda till att Cellbag-bioreaktorn spricker. FÖRSIKTIG Tryck vid AIR IN-porten till WAVE Bioreactor får inte överskrida 0,1 bar. m denna gräns överskrids kan Cellbag-bioreaktorn gå sönder. rdna med lämplig trycksäkerhetsavlastningsutrustning. FÖRSIKTIG Klämrisk. Rör inga rörliga delar under drift. Stoppa gungningsrörelsen innan arbete inleds med Cellbag-bioreaktorn eller gungningsbrickan. 22 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Det finns risk för överhettning om enheten används utan en påse med vätska. Vidrör inte gungningsbrickan, som kan vara överhettad. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Kontrollera alla slangar med avseende på tecken på sprickor och hål före varje användningstillfälle. Luftslangarna får inte innehålla vätska av något slag. FÖRSIKTIG Avlägsna omedelbart spill från golvet för att minimera risken för halkolyckor. FÖRSIKTIG Använd bara kemikalier som bevisligen inte är skadliga för Cellbag-bioreaktorn eller systemet. FÖRSIKTIG Se till att gas som ansluts till utrustningen är av rätt sort, rätt kvalitet och har rätt tryck så att faror eller oönskade effekter på odlingen minimeras. BSERVERA Se till att slangarna inte är blockerade och att gas passerar fritt genom dem. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Underhåll VARNING Risk för elstötar.alla reparationer ska utföras av servicepersonal auktoriserad av GE Healthcare. Öppna inga skydd och byt inga delar om du inte uttryckligen ombeds göra det i användardokumentationen. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet innan arbete eller underhåll utförs. VARNING Rengör alltid utrustningen i ett välventilerat utrymme. Ingen del av instrumentet får spolas av med eller sänkas ner i vätska. När rengöring måste göras ska endast vatten och alkohol användas. Säkerställ alltid att enheten är helt torr innan den ansluts till elsystemet. Följ alla anvisningar avseende miljö, hälsa och säkerhet för de material som används. VARNING Endast reservdelar som har godkänts eller levererats av GE Healthcare får användas för underhåll eller service av systemet. FÖRSIKTIG Vatten får inte appliceras direkt på instrumentet. FÖRSIKTIG Anslut inte ström till instrumentet förrän det är helt torrt. 24 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Det här avsnittet beskriver säkerhetsetiketterna och etiketterna avseende farliga ämnen som finns på WAVE-instrumenten. Etiketter på instrumentet Bilden nedan visar exempel på identifieringsetikett som finns på WAVE-instrumenten. WAVE Bioreactor BASE20/50EHT V Code no: Serial no: Mfg Year: 2009 ~ Voltage: V Frequency: 50/60 Hz Max Power: 630 VA Fuse: 2x T 6.3AL 250 V N3732 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden WAVEPD II Symboler som används på säkerhetsetiketter Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 25

26 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etikett Beskrivning Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland. Denna symbol visar att WAVEPD II har certifierats av ett nationellt erkänt testlaboratorium (NTRL). NRTL är en organisation som, enligt det amerikanska arbetsmiljöverket SHA (ccupational Safety and Health Administration), uppfyller kraven enligt bestämmelserna i USA:s federala lag 29 CFR, avsnitt Indikerar risk för att kroppsdelar fastnar mellan två av instrumentets delar och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Etiketter avseende farliga ämnen Etikett Egenskaper Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics". 26 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

27 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.3 Förfaranden i nödsituationer Inledning Det här avsnittet beskriver hur man i nödsituationer stänger av ett WAVE-instrument. Det här avsnittet beskriver även resultatet i händelse av strömavbrott Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare av vitt gummi är belägna nedanför gungningsbrickan. m någon av säkerhetsbrytarna träffats avbryts gungningsrörelsen och ställer gungningsbrickan i en plan position. m en säkerhetsbrytare har träffats måste strömmen stängas av () och sedan åter slås på (I) för att återställa säkerhetsbrytaren. Förfaranden i nödsituationer Gör följande för att stoppa körningen i en nödsituation: Steg 1 2 Åtgärd Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till -läget. Dra vid behov ut elkabeln ur vägguttaget. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 27

28 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer Återställ säkerhetsbrytaren Gör följande för att återställa säkerhetsbrytaren: Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till -läget. Stäng av strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till I-läget. Strömavbrott I händelse av strömavbrott avbryts körningen omedelbart. m AUTSTART-alternativet är inställt på N återupptas driften automatiskt när strömmen slås på. För felsökning, se Sektion 10.1 Allmänna problem, på sidan WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

29 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Procedurer för återvinning 2.4 Procedurer för återvinning Utrustningen ska saneras före kassering och samtliga lokala föreskrifter ska följas. Kassering, allmänna instruktioner När WAVE Bioreactor-systemen tas ur bruk, ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Återvinning av farliga ämnen WAVE Bioreactor-systemen innehåller farliga ämnen. Kontakta närmaste GE Healthcare-representant för detaljerad information. Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för GE Healthcare information angående bortskaffandet av din utrustning. WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 29

30 2 Säkerhetsinstruktioner 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Inledning Följande information för produktutsläppsreglering tillhandahålls i enlighet med SJ/T "Marking for the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products" (Märkning för reglering av utsläpp orsakade av elektroniska informationsprodukter). 根 据 SJ/T 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 标 识 要 求 特 提 供 如 下 有 关 污 染 控 制 方 面 的 信 息 Symboler som används på föroreningskontrolletikett 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 标 志 说 明 Etikett Betydelse Denna symbol anger att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts enligt den kinesiska standarden SJ/T Krav för koncentrationsgränser för vissa farliga ämnen i elektroniska informationsprodukter. Siffran är EFUP (Environment-friendly Use Period, period för miljövänlig användning), vilken anger under vilken period de giftiga eller farliga ämnen eller element som finns i elektroniska informationsprodukter inte kommer att läcka eller mutera under normala driftsförhållanden, så att användning av sådana elektroniska informationsprodukter inte medför någon allvarlig miljöförstöring, kroppsskada eller skada på tillgångar. Enheten för perioden är "år". För att upprätthålla deklarerad EFUP ska produkten användas normalt enligt de instruktioner och miljömässiga villkor som anges i produktmanualen och periodiska underhållsscheman som anges i underhållsrutinerna ska följas noga. Förbrukningsartiklar eller vissa delar kan ha en egen etikett med ett EFUP-värde som är lägre än produktens. Periodiskt utbyte av dessa förbrukningsartiklar eller delar för att upprätthålla deklarerad EFUP ska göras i enlighet med produktens underhållsrutiner. Produkten får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats och hanteras på lämpligt sätt efter bortskaffandet. 30 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC

31 2 Säkerhetsinstruktioner 2.5 Deklaration över farliga substanser (DoHS) Etikett Betydelse 该 标 志 表 明 本 产 品 含 有 超 过 SJ/T 电 子 信 息 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 中 限 量 的 有 毒 有 害 物 质 标 志 中 的 数 字 为 本 产 品 的 环 保 使 用 期, 表 明 本 产 品 在 正 常 使 用 的 条 件 下, 有 毒 有 害 物 质 不 会 发 生 外 泄 或 突 变, 用 户 使 用 本 产 品 不 会 对 环 境 造 成 严 重 污 染 或 对 其 人 身 财 产 造 成 严 重 损 害 的 期 限 单 位 为 年 为 保 证 所 申 明 的 环 保 使 用 期 限, 应 按 产 品 手 册 中 所 规 定 的 环 境 条 件 和 方 法 进 行 正 常 使 用, 并 严 格 遵 守 产 品 维 修 手 册 中 规 定 的 期 维 修 和 保 养 要 求 产 品 中 的 消 耗 件 和 某 些 零 部 件 可 能 有 其 单 独 的 环 保 使 用 期 限 标 志, 并 且 其 环 保 使 用 期 限 有 可 能 比 整 个 产 品 本 身 的 环 保 使 用 期 限 短 应 到 期 按 产 品 维 修 程 序 更 换 那 些 消 耗 件 和 零 部 件, 以 保 证 所 申 明 的 整 个 产 品 的 环 保 使 用 期 限 本 产 品 在 使 用 寿 命 结 束 时 不 可 作 为 普 通 生 活 垃 圾 处 理, 应 被 单 独 收 集 妥 善 处 理 Lista över farliga ämnen och deras koncentrationer 产 品 中 有 毒 有 害 物 质 或 元 素 的 名 称 及 含 量 Indikation för varje större del om ämnet överskrider gränsen Värde X Betydelse Indikerar att nivån av giftiga eller farliga ämnen i delens alla homogena materiel ligger under gränskraven i SJ/T 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 在 该 部 件 所 有 均 质 材 料 中 的 含 量 均 在 SJ/T 标 准 规 定 的 限 量 要 求 以 下 Anger att denna giftiga eller hälsofarliga substans som finns i minst ett av de likartade materielen för denna del är högre än gränskravet i SJ/T Data som räknas upp i tabellen motsvarar den bästa information som var tillgänglig vid publiceringen. 表 示 该 有 毒 有 害 物 质 至 少 在 该 部 件 的 某 一 均 质 材 料 中 的 含 量 超 出 SJ/T 标 准 规 定 的 限 量 要 求 此 表 所 列 数 据 为 发 布 时 所 能 获 得 的 最 佳 信 息 WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning AC 31

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer