Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda?"

Transkript

1 :::;;;;;;;;;;;;:::::: AKTIV OCH PASSIV FONDFÖRVALTNING Söderberg & Partners Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? Analytiker: Johanna Gustafsson och Walter Nuñez Ovtcharenko ATT KÖPA INDEXFONDER är ett vanligt råd till sparare som ges av både experter och journalister. Men vad är indexfonder och varför är de så billiga? Debatten om fondavgifter och huruvida den dyrare aktiva förvaltningen har spelat ut sin roll går varm, och i denna rapport går vi igenom frågeställningen på djupet. Det flesta fonder jämför sig med någon form av index, till exempel OMXS30, som är ett index över de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. En passivt förvaltad fond (indexfond) placerar som sitt jämförelseindex, och lägger därför ingen tid på att analysera bolagen. 1 Om det underliggande indexets sammansättning ändras måste fonden göra en omallokering, men i övrigt görs i regel inga förändringar av fondens innehav. En aktivt förvaltad fond jämför sig oftast också med ett index, men med syfte att prestera bättre än detta index. Generellt kan man säga att en fondförvaltare till en aktivt förvaltad fond placerar enligt en investeringsstrategi där fondförvaltaren anser att den kan få en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning. På grund av att en aktivt förvaltad fond kräver mer resurser, tenderar en aktivt förvaltad fond ha en högre avgift än en passivt förvaltad fond. Debatten kring aktivt och passivt förvaltade fonder har under senare år tenderat att enbart fokusera på avgiften, som en följd av bland annat ifrågasatt prissättning av aktivt förvaltade fonder och nya alternativ i form av avgiftsfria indexfonder. Syftet med denna rapport är att belysa ett bredare synsätt på aktiv och passiv förvaltning än vad som oftast lyfts fram i dagens debatt. Rapporten kommer bland annat att redogöra för definitioner 1 I denna rapport avser index ett marknadsviktat aktieindex då inget annat anges. av aktiv fondförvaltning, ta upp perspektiv som Hållbara inversteringar och Aktivt ägande, samt relevant forskning. I denna rapport presenteras även Söderberg & Partners jämförelse av aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder. Aktiv på olika sätt Det vanligaste sättet att definiera en aktivt förvaltad fond är genom att titta på dess Active Share. Active Share mäter hur stor andel av en fonds innehav avviker från dess jämförelseindex innehav. 2 Mätt i procent innebär en högre Active Share en mer aktiv fondförvaltning. 0 % Active Share innebär att fonden har exakt samma innehav och fördelning mellan innehaven som sitt jämförelseindex. 3 Detta mått illustrerar också att en fond inte alltid är antingen helt aktivt förvaltad eller helt passivt förvaltad, utan att det snarare är en fråga om hur aktivt eller passivt förvaltad en fond är. Fonder som inte uttryckligen är indexfonder kan delas in i två kategorier: indexnära fonder, som har <60 % Active Share, och verkligt aktiva fonder som följaktligen har >60 % Active Share. 4 Active Share kan variera över tid och måttet ska även tolkas med viss reservation då det kan vara ett tillfälligt aktivt placeringsbeslut att investera i likhet med index. Ifall en fond är aktiv eller passiv kan även mätas på andra sätt; en fond som avviker från index men sällan skiftar innehaven i sin portfölj är i ett visst avseende inte särskilt aktiv. Därför kan en aktivt förvaltad fond även definieras utifrån omsättningen på tillgångarna. I denna rapport avser dock aktivt förvaltade de fonder som inte följer ett index. 2 Active Share = ½ W fond, i - W index, i, där W fond, i är vikten av en aktie i fonden och W index, i är vikten av en aktie i index 3 Martin Cremers, Antti Petajisto, How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance, Yale University, 2006, s Cremers mfl., The Mutual Fund Industry Worldwide: Explicit and Closet Indexing, Fees and Performance, University of Notre Dame mfl. 2014, s. 14 1

2 Tracking Error är ett mått som liknar Active Share i den mån att den mäter en avvikelse, men istället för att mäta avvikelsen i underliggande innehav mäter Tracking Error avvikelsen i avkastning. Måttet beräknas som det kvadratiska medelvärdet av differensen i avkastning mellan fonden och jämförelseindex. 5 Tracking Error går att beräkna med hjälp av enbart fondens historiska andelskurser och index historiska utveckling, vilket gör det till ett relativt enkelt mått att beräkna. Måttet i sig säger inte något om de enskilda innehaven men det påverkas av hur stora de enskilda positionerna mot index är. En fond som har samma innehav som jämförelseindex men en annan fördelning mellan dessa innehav kan trots att den har lika innehav ha hög Tracking Error. Olika perspektiv på aktiv fondförvaltning OMSÄTTNING AKTIVT ÄGANDE ACTIVE SHARE AKTIV FONDFÖRVALTNING FIGUR 1. Fem perspektiv som kan definiera en aktiv förvaltning FÖRUTOM DE rent kvantitativa måtten, så som Active Share, Omsättning (handel med innehav) och Tracking Error så kan även aktiv förvaltning definieras utifrån perspektiven Aktivt ägande och Hållbara investeringar. De olika perspektiven illustreras i Figur 1 ovan. Då en fond vanligen placerar mer pengar i en enskild aktie än en privatperson innebär det att fondförvaltaren har större möjlighet än en privatperson att påverka företagets agerande. Detta kan göras genom att till exempel utnyttja sin rösträtt på bolagstämmor eller på andra sätt utöva påverkan. En passivt förvaltad fond som placerar i likhet med ett brett index (såsom SIXRX, där alla företag på Stockholmsbörsen ingår eller ett globalt index där flera tusen företag ingår) har svårt att bevaka alla dessa 5 Tracking Error = E r fond r index 2 HÅLLBARA INVESTERINGAR TRACKING ERROR företag. Några passivt förvaltade fonder har löst detta genom att betala medlemskap i organisationer som ska bevaka deras intressen, för att på så sätt undvika att bli huvudlösa. Resonemanget kring Aktivt ägande hänger ihop med Hållbara investeringar. En aktivt förvaltad fond har möjlighet att ta hänsyn till om ett företag är långsiktigt hållbart eller inte, och ha med det som parameter vid val av bolag och obligationer att investera i. Dessutom kan en fond med hjälp av sina investeringar påverka aspekter som mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik. 6 En fond som tar hänsyn till Hållbara investeringar kan, förutom exkludering och påverkansarbete, också tillämpa någon form av normbaserad screening eller välja att vikta upp bolag som inom en viss hållbarhetskategori presterar bäst. 7 Vad säger forskningen? Argumenten för passiv förvaltning grundar sig i forskningen kring den effektiva marknadshypotesen, definierad av Eugene Fama under sent 1960-tal. Hypotesen menar att all tillgänglig information speglas i priset av en tillgång. 8 Det ska därför inte vara möjligt för en fondförvaltare att välja aktier som är bättre än genomsnittet, vilket gör den effektiva marknadshypotesen till ett vanligt förkommande argument mot aktiv förvaltning. Om hypotesen stämmer så prissätts alla tillgångar utifrån deras riskpremium vilket är grunden för jämviktmodellen CAPM som bland annat nobelpristagaren William Sharpe ligger bakom. 9 Mycket av den tidigare forskningen på aktiv och passiv förvaltning har gjorts på den amerikanska marknaden och generellt har aktivt förvaltade fonder setts som en homogen grupp. 10 Resultaten mellan olika studier skiljer sig åt, vilket kan bero på vilka fonder som inkluderas i undersökningen, vilken tidsperiod som avses och vilken marknad som undersökts. 6 Se information från organisationen Hållbart Värdeskapande för fler kategorier inom vilka ett företags hållbarhetsarbete kan utvärderas. 7 Eurosif/ Swesif klassificering av hållbara investeringsstrategier. För mer information om hållbara investeringar se rapporten Hållbart ägande i pensionsbolagen. 8 Eugene F. Fama, Journal of Finance, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Vol. 25, Nr. 2, 1969, s CAPM definieras som E(r i) = r f + β*(e(r m) r f) där E(r i) är den förväntade avkastningen, r f den riskfria räntan, r m marknadens förväntade avkastning. 10 Fredrik Hård af Segerstad, Fredrik Pettersson, Fondspecial: Aktiv förvaltning & Indexförvaltning, Fondbolagens förening, 2014, s. 18 2

3 Jack Treynor var en av de tidigare att undersökta aktivt och passivt förvaltade fonder. Redan 1965 kom han fram till att majoriteten av de 20 fonder som undersökts presterade sämre än index. Under de kommande åren undersökte även William Sharpe (1966) och Michael Jensen (1968) den amerikanska marknaden och resultatet talade till fördel för passivt förvaltade fonder. För att nämna några exempel från den europeiska marknaden visade Dennis Otten och Roger Bams att aktivt förvaltade fonder lyckades slå indexfonder , men inte En förklaring till detta kan enligt författarna vara att fondmarknadens andel av aktiemarknaden har vuxit vilket gör det svårare att skapa meravkastning. Martin Cremers m.fl. visade i en studie publicerad 2013 att fonder med högre Active Share i genomsnitt ger högre avkastning än aktiva fonder med lägre Active Share. Slutsatsen av denna studie var att de aktiva fonder som har svårt att slå sina jämförelseindex inte är tillräckligt aktiva. På den svenska marknaden undersökte bland annat Magnus Dahlquist fonders avkastning under perioden och kom fram till att en lägre avgift, en mindre fond och en högre omsättningshastighet var nyckeln till högre avkastning. Stefan Engström gjorde en liknande studie under och fann liksom Dahlquist att omsättningshastigheten hade en positiv inverkan på fondernas prestation, men i motsats till Dahlquist blev resultatet att de aktiva fonderna i genomsnitt hade en högre avkastning än jämförelseindex. Förvaltningsavgift Förvaltningsavgiften är en avgift som en fond tar ut för att täcka kostnader för exempelvis förvaltning, administration och marknadsföring. Förvaltningsavgiften räknas som en årlig procentsats och dras som ett belopp av fondinnehavet med 1/365-del per dag. I Tabell 1 nedan presteras förvaltningsavgiften för svenska aktiefonder, uppdelat på aktivt och passivt förvaltade fonder. Förvaltningsavgifter Aktivt förvaltade fonder Passivt förvaltade fonder Medel Lägst Högst 1,25 0,40 2,00 0,42 0,00 0,70 TABELL 1. Förvaltningsavgift i % för svenska aktiefonder Tabell 1 visar att passivt förvaltade fonder i genomsnitt har en lägre förvaltningsavgift, men även att spridningen i avgift för både aktivt och passivt förvaltade fonder är stor. Avkastning Nedanstående diagram visar olika fonders avkastning sett till ett och tre års historik, uppdelat på aktivt och passivt förvaltade fonder. Avkastning i aktivt / passivt förvaltade fonder 75% Jämförelse I det här avsnittet presenteras en jämförelse av avgifter och avkastning som ett komplement till tidigare forskning och i syfte att få en överblick över den svenska fondmarknaden idag. Jämförelsen baseras på de Sverigefonder (exkluderat småbolagsfonder) som erbjuds inom de stora fondplattformarna. De har klassificerats som antingen aktiva eller passiva utifrån publik fondinformation och tidigare sammanställning över andel Active Share. 11 Det ska noteras att merparten av de Sverigefonder som finns på marknaden idag är aktivt förvaltade fonder. 11 För mer information se Morningstars Tabell Active Share Sverigefonder. 50% 25% 0% Ett års avkastning Aktivt förvaltade fonder Tre års avkastning Passivt förvaltade fonder DIAGRAM 1. Avkastning för ett och tre år för aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder Det är tydligt att aktivt förvaltade fonder har en större spridning mellan avkastningarna, både positivt och negativt. I Diagram 1 är det därför enkelt att se att när man placerar i en aktivt förvaltad fond har man möjlighet att få en högre avkastning, men också risk att få en lägre avkastning, än motsvarande passivt förvaltad fond. Värt att notera är också att indexfondernas respektive avkastningar inte ligger mitt i intervallet av de aktivt förvaltade fondernas 3

4 avkastningar, utan har en förskjutning nedåt mot lägre avkastningar. Vad detta beror på beskrivs i kommande avsnitt. Avgift i förhållande till avkastning Diagram 2 visar förhållandet mellan avgift och avkastningen. Den ljusblå serien avser passivt förvaltade fonder och den mörkblå avser aktivt förvaltade fonder. Den gröna linjen indikerar att det finns ett positivt samband mellan förvaltningsavgift och avkastning. Avkastning (3 år) i förhållande till avgift Avkastning (3 år) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% Avgift Aktivt förvaltade fonder Samband avkastning & avgift DIAGRAM 2. Historisk avkastning för Sverigefonder, i förhållande till avgift. Tre års historik. Är det svårt att slå index? VID FÖRSTA ANBLICK är det lätt att tänka att hälften av alla fonder har en högre avkastning än index och hälften av alla fonder har en lägre avkastning än index. Så är inte fallet. Både en akties och ett aktieindex avkastning under en dag är relativt slumpartad och kan ses som normalfördelade. På längre sikt blir avkastningen lognormalfördelad eftersom produkten av normalfördelade stokastiska variabler följer en lognormalfördelning. Lognormalfördelning Sannolikhet Passivt förvaltade fonder Fördelningen kan även förklaras enligt följande logik. En aktie alltid kan öka mer än 100 %, men aldrig förlora mer än 100 % i värde eftersom bolaget då kommer att likvideras. Det innebär att aktier med extremt bra avkastning (>100 %) kommer att räknas med i ett index, men aktier med extremt dålig avkastning inte kommer att räknas med eftersom dessa bolag blir likviderade då aktien sjunkit med 100 %. I en lognormalfördelning är medelvärdet högre än medianen. 12 I vårt fall innebär det att det är fler antal aktier som har en avkastning under medel än vad det är aktier som har en avkastning över medel, med andra ord fler aktier som presterar sämre än index än som presterar bättre än index. När mer än hälften av alla aktier har lägre avkastning än medel är sannolikheten att en fondförvaltare väljer en aktie som kommer avkasta sämre än index större än sannolikheten att en fondförvaltare väljer en aktie som kommer avkasta bättre än index. Å andra sidan, om en fondförvaltare hittar en vinnaraktie så är dess avkastning i genomsnitt mer positivt avvikande från index än vad en förlorarakties avkastning är negativt avvikande från index. Vad detta i praktiken innebär och illustrerar är vikten av att ha en väldiversifierad portfölj. Tre viktiga skillnader Både aktivt och passivt förvaltade fonder innehar likvida medel. Det är pengar som inte ännu är investerade eller pengar som används som en buffert för uttag ur fonden. Passivt förvaltade fonder har en ofta mindre andel likvida medel än aktivt förvaltade fonder. Detta beror bland annat på att de passivt förvaltade fonderna investerar i bolag vars aktier är mer likvida, och de behöver därför inte ha lika stor buffert. Vid börsuppgångar gynnas fonder med en liten andel likvida medel, eftersom det innebär att en större andel av pengarna är investerade. Aktivt förvaltade fonder har därför svårare att överavkasta mot index vid stora börsuppgångar. En annan intressant aspekt är att ju högre ett bolag värderas, desto större del av index kommer bolaget att utgöra. Då en passivt förvaltad fond allokerar som index innebär det att ju högre värderat ett bolag blir, desto mer investerar en passivt förvaltad fond i detta bolag. Det finns alltså en risk för att köpa sig in i bubblor genom att placera i passivt förvaltade fonder. Aktivt förvaltade fonder kan avvärja sådana scenarion Avkastning FIGUR 2. Schematisk illustration av en lognormalfördelning 12 Medel i en lognormalfördelning betecknas med e µ+σ2 2 och medianen betecknas med e µ, där µ är väntevärdet och σ standardavvikelsen. 4

5 genom att antingen välja bort aktier som blivit extremt övervärderade eller använda sig av olika allokeringsstrategier, som att till exempel flytta tillgångarna från aktier till räntor då börsen går ner. Hur bra en fond är på att avvärja sig från börsnedgångar beror på den aktiva förvaltarens strategi och skicklighet, samt fondens placeringsrestriktioner. Slutligen bör det noteras en aspekt gällande avgiften. Avkastningen för både aktivt och passivt förvaltade fonder påverkas negativt av avgiften. En passivt förvaltad fond som placerar precis som ett index kommer att ha en lägre avkastning än index, eftersom avgiften äter upp en del avkastningen. För fonder med högre avgift är denna effekt naturligtvis större. Varför behövs båda? Kostnadseffektiv indexförvaltning bidrar till effektivare marknader dels på grund av den prispress som uppstår och dels på grund av att de aktiva förvaltarna måste anstränga sig mer i sin förvaltning för att vara konkurrenskraftiga när det finns billigare indexfonder. Samtidigt behövs de aktivt förvaltade fonderna för att indexfonderna ska fungera optimalt, för en marknad med bara indexfonder skapar en trögrörlighet, där kapital inte når de företag som inte inkluderas i något index. Aktiv och passiv förvaltning i symbios Marknaden blir trögrörlig Möjlighet till prisvärda investeringar Marknaden domineras av passiva fonder Marknaden domineras av aktiva fonder Svårt att hitta prisvärda investeringar och svårt att slå index Hög konkurrens och effektiv prissättning FIGUR 3. Sambandet mellan en marknad som domineras av aktivt förvaltade fonder och en marknad som domineras av passivt förvaltade fonder Aktiva och passiva fonder är med andra ord varandras motpoler. Domineras marknaden av aktivt förvaltade fonder är konkurrensen hög och prissättningen på investeringar effektiv. Det blir då svårt för den enskilde förvaltaren att hitta prisvärda investeringar och slå genomsnittet, och då växer intresset för de passiva indexfonderna. När allt fler investerar i indexfonder skapas möjligheter för förvaltare att hitta prisvärda investeringar vilket leder till att marknaden återigen domineras av aktivt förvaltade fonder Fredrik Hård af Segerstad, Fredrik Pettersson, Fondspecial: Aktiv förvaltning & Indexförvaltning, s. 9 5

6 Slutsatser De senaste årens debatt har tenderat att fokusera ensidigt på avgiften, men vid en jämförelse av aktivt och passivt förvaltade fonder är det viktigt att även se till andra faktorer. En marknad med enbart aktivt förvaltade fonder är inte eftersträvansvärd, inte heller en marknad med enbart passivt förvaltade fonder. Både aktivt och passivt förvaltade fonder behövs eftersom de fyller olika funktioner; aktivt förvaltade fonder har en fördel i att de har en struktur som kan möjliggöra aspekter som Aktivt ägande, Hållbara investeringar och Tillgångsallokering, samtidigt som de kan identifiera och investera i nya möjligheter utanför index. Däremot behövs de passivt förvaltade fonderna eftersom de pressar fondmarknadens priser och är ett bra alternativ för sparare som vill ha en kostnadseffektiv exponering mot aktiemarknaden. Forskningsresultaten i ämnet är spridda, sannolikt är en konsekvens av att forskningen är gjord på olika marknader, vid olika tidpunkter och med olika långa tidsintervall. Det går därför inte att fullt ut jämföra dessa forskningsresultat med varandra. Även jämförelsen som gjorts i denna rapport är begränsad till Sverigefonder, vilket innebär att den inte nödvändigtvis kan appliceras på andra marknader. För att sammanfatta rapporten med i några få ord ska valet mellan aktivt och passivt förvaltade fonder inte vara svart eller vitt eftersom det finns fördelar och nackdelar med båda. Det är snarare en fråga om att välja den förvaltningsform som passar den enskilde spararen bäst vid varje given tidpunkt. Nedan följer en sammanställning över de vanligaste argumenten förrespektive emot aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade fonder. Aktiv fondförvaltning Passiv fondförvaltning Kan ge högre avkastning än jämförelseindex Väljer innehav baserat på analys Möjlighet till tillgångsallokering Kan ge lägre avkastning än jämförelseindex Högre avgift Analys kräver resurser Låg avgift Ger avkastning i nivå med jämförelseindex Enkelt att utvärdera förvaltningen Kan inte överträffa index Allokerar som index oavsett framtidsutsikter Kan inte anpassa risknivån Kan vara aktiva ägare Kan påverka bolagens hållbarhetsarbete Har möjlighet att anpassa risknivån TABELL 3. Tabell över fördelar och nackdelar med passiv fondförvaltning TABELL 2. Tabell över fördelar och nackdelar med aktiv fondförvaltning 6

FONDSPECIAL AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING Innehåll Val av fonder Aktiv förvaltning och indexförvaltning 2 Så fungerar en aktivt förvaltad fond 3

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats inom finansiering 15 hp Höstterminen 2009 EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2010 Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Hur presterar Hedgefonder under olika

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden?

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats inom företagsekonomi Våren 2008 Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? Författare: Jonas Boström Claes

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30

Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30 Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30 2011-12-01 Sammanfattning Collectums fondutbud som upphandlades 2010 har under perioden 2010-07-01 till 2011-09-30 gått

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

Fondförvaltningens inverkan på prestation

Fondförvaltningens inverkan på prestation Fondförvaltningens inverkan på prestation En empirisk studie av den finländska fondmarknaden Josefine Fiskars Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Svenska handelshögskolan Vasa

Läs mer

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen?

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Januari 2011 Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Handledare Erik Norrman Författare Jonathan Jelves Anders Walle Sammanfattning Vi har

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Aktiv fondförvaltning Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Svenska fonder En prestationsutvärdering

Svenska fonder En prestationsutvärdering Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Maj 2012 Svenska fonder En prestationsutvärdering Handledare Erik Norrman Författare Zakarias Bergstrand Alexander Weinhagen Abstract We have in this thesis

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Finländska aktiefonders prestation och egenskaper

Finländska aktiefonders prestation och egenskaper Finländska aktiefonders prestation och egenskaper Christoffer Härus Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Svenska handelshögskolan Vasa 2015 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Aktiv och passiv fondförvaltning En empirisk studie om fondprestation i Norden

Aktiv och passiv fondförvaltning En empirisk studie om fondprestation i Norden < Aktiv och passiv fondförvaltning En empirisk studie om fondprestation i Norden Patrick Castrén Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Svenska handelshögskolan Vasa 2014 SVENSKA

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer