Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk, D-09 Sektionsidrottsledare Jakob Nordström, D-09 Ledamot för utbildningsfrågor Alexander Solsmed, D-09 Ledamot för studiemiljöfrågor Andreas Tarandi, D-08 Kassör Max Nordlund, D-10 Revisor Erik Lindström, D-10 Ledamot för sociala frågor och relationer Åsa Sproge, D-09 Qulturattaché Victor Koronen, D-09 Vice ordförande Marie Alexander, D-10 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas Falk förklarade mötet öppnat 17:35. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Andreas Falk valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Frida Jansson valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Marie Alexander valdes till justeringsperson. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Inga adjungeringar. 6. Anmälan av övriga frågor Andreas Falk anmälde punkten DKM och alkohol. 7. Fastställande av föredragningslistan Marie Alexander Andreas Falk

2 Konglig Datasektionen DM (6) att fastställa fördragningslistan. 8. Tidigare mötens protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 3 Rapporter Åsa Sproge rapporterade att hon har haft en mejlkonversation med Åbo Universitet som mejlade angående en resa till Stockholm och ett eventuellt samarbete mellan skolorna. De ville ha hjälp med att hitta företag som de kan hälsa på. Åsa tycker att det känns onödigt att lägga ner mycket tid på ett samarbete om de bara ska vara här en dag. Andreas Tarandi har bokfört på längden och på tvären, både för mottagningen och för sektionen. Rapporterade att bokföringen för Mottagningen 2010 är klar. Max rapporterade att han har gett Victor Koronen access till Hogia, ett bokföringsprogram. Han ska nu se till att beta av kvittopärmen. Frida Jansson rapporterade att hon har skrivit protokoll för förra DM och fått det undertecknat och lagt upp det på hemsidan. Har även lagt upp verksamhetsplanen och budgeten för 2011 på hemsidan samt uppdaterat stadgarna och reglementen med de ändringar som beslutades om på Glögg-SM och Budget-SM. Alexander Solsmed rapporterade att studienämnden har pratat om att göra ändringar för att införa mer kontakt med näringslivet i utbildningen, efter en rapport som visade att gamla studenter saknat det i utbildningen. Marie Alexander har städat styrelserummet och tar som Vice Ordförande på sig ansvaret för att styrelserummet är rent. Har tjatat på folk att de ska ta hand om sina papper. Ska försöka skapa en accessgrupp för de som är sektionsaktiva (access för passerkorten). Andreas Falk har städat styrelserummet med Marie Alexander och rivit ut hela arkivet med gamla diabilder och pärmar. Har varit på Osqvik med andra ordföranden. Har som Näringslivsansvarig fixat så att mail till näringslivsgruppen kommer till hela gruppen och inte bara till honom. Jakob Nordström lämnade salen kl. 17:50. 4 Per capsulam-beslut 1. Flytt av Revisions-SM D-rektoratet var tvungna att flytta datumet för Revisions-SM pga fyllnadsval som ska utfärdas långt i förväg. Det innebär en flytt från den 10 mars till den 29 mars. att godkänna beslutet. 2. Evil accountant piggiez Beslut om att använda bilden (se bilaga 1) som bild för eventet för Revisions-SM på Facebook, eftersom det var roligt! att godkänna beslutet. 5 Motioner 1. Motion angående Studieresa 2012 Marie Alexander Andreas Falk

3 Konglig Datasektionen DM (6) Motionen handlar om att införa Studiresan 2012 som projekt. D-rektoratet vill ha en redaktionell ändring eftersom det är dubbla att i att-satserna. Diskussion om huruvida det är klokt att projektledaren väljs samtidigt som motionen går igenom. Men val av projektledare kan inte heller vänta till nästa SM. Till nästa gång kan det vara bra att fundera på att inrätta projektledaren som en post. att bifalla motionen i sin helhet med den redaktionella ändringen att de dubbla att:en stryks och att Andreas Tarandi skriver motionssvar. 2. Motion angående budgetändring Mottagningen vill ändra budgeten för 2011 års mottagning. Ändringarna gör att mottagningen går 9000 kr mer back. Ändringarna innebär också att KDE:n tas bort ur budgeten men inte som arrangemang utan sköts privat istället. att bifalla motionen i sin helhet med vissa förtydliganden angånde KDE:n och att Max Nordlund skriver motionssvar. 3. Motion angående köksmateriel Motionen handlar om att DKM ska få tillåtelse att köpa in köksmateriel för kr. Bra att DKM får köpa in detta eftersom de ordnar så pass mycket fester och pubar. D-rektoratet vill gärna ha med en bakgrund till summan kr. Det är även viktigt att förtydliga att det är DKM som disponerar över köksmaterielt och de får välja att låna ut de till andra nämnder. D-rektoratet vill därför ändra att-satsen till ätt DKM får köpa in köksmaterial för kr som får disponeras av DKM och de får låna ut till de vill". Det är viktigt att mottagningen får använda materielet under mottagningsveckorna eftersom de i princip har tagit över DKM:s verksamhet under den tiden. Därför vill D-rektoratet lägga till en att-sats som säger att mottagningen får låna dessa under mottagningsveckorna. att bifalla motionen med ovanstående ändringar och att Marie Alexander skriver motionssvar. 6 Propositioner 1. Proposition angående startande av tjejnämnd Åsa Sproge vill skapa en tjejnämnd som främjar nätverkandet mellan tjejer på datasektionen, eftersom tjejer är i en stor minoritet. Alexander Solsmed påpekar att det blir problem med jämlikhetspolicyn som vi har antagit om det bara är tjejer som får vara med. Åsa Sproge föreslår att killar får vara med i nämnden men att vi helst ser att de inte är det eftersom syftet är att tjejerna ska få nätverka i en miljö där det normalt är mycket killar. att lägga propositionen angående startandet av en tjejnämnd. 2. Proposition angående Informationsspridningsguidelines Alexander Solsmed har tagit fram ett dokument med Informationsspridningsguidelines som innehåller riktlinjer för hur information ska spridas så att alla på sektionen kan ta del av det. Det har tidigare varit problem med att viss information bara når ut på t.ex. Facebook innan det dyker upp på hemsidan. Andreas Falk påpekar att guidelines inte ska nämna nyhetsbrevet efter information som kom fram på senaste IOR-mötet. att lägga propositionen angående Informationsspridningsguidlines. Marie Alexander Andreas Falk

4 Konglig Datasektionen DM (6) Andreas Falk begärde att återöppna punkt 2.6 Anmälan av övriga frågor. att återöppna punkt 2.6 Anmälan av övriga frågor. Andreas Falk begärde att lägga till punkten 8.2 Byte av domännamn. att lägga till punkten 8.2 Byte av domännamn. 3. Proposition angående styrdokumentens ikraftträdande Åsa Sproge lämnade salen kl. 19:12. Reglementet har inte uppdaterats för att nämnderna ska följa de styrdokument som SM har antagit. att lägga propositionen angående styrdokumentens ikraftträdande. Åsa Sproge kom tillbaka kl. 19: Proposition angående budgetering till utbildning för funktionärer Andreas Falk vill införa en ny budgetpost för utbildning av sektionsaktiva för att funktionärer ska kunna söka pengar från D-rektoratet för utbildning inom nämnden. Andreas Falk föreslår att det budgeteras kr. att lägga propositionen angående budgetering till utbildning för funktionärer. 5. Proposition angående stödmedlem Propositionen gäller att KF har beslutat att vi ska erbjuda stödmedlemskap och därför behöver vi göra en stadgaändring för att våra stadgar ska överensstämma med THS stadgar. Andreas Falk har kollat med ordförande på THS och fått reda på att vi kan sätta de krav vi vill på om de måste ha pluggat här och om de har ska ha rösträtt eller närvarorätt. D-reketoratet anser att stödmedlemmar ska ha anknytning till sektionen och ha närvarorätt på SM, men inte yttranderätt eller rösträtt. att lägga propositionen angående stödmedlem. 6. Proposition angående juniormedlem Det har kommit en ny lag gällande alkoholtillståndet som innebär att vi bara får servera sektionsmedlemmar plus gäst. Eftersom n0llan inte är sektionsmedlemmar ännu under mottagningen innebär det att de inte skulle få delta i våra fester. Andreas Falk vill införa ett ny typ av medlemskap som heter juniormedlemskap och som n0llan ska kunna få under mottagningen. Juniormedlem ska ha yttranderätt och närvarorätt på SM och innebär att man är medlem från och med uppropet i 2 månader framåt. att lägga propositionen angående juniormedlem. Marie Alexander Andreas Falk

5 Konglig Datasektionen DM (6) 7 Beslutsärenden 1. Beslut om reservtid för Val-SM Det saknas reservtid för Val-SM. Val-SM ska hållas den 5 maj så D-rektoratet planerar att ha reservtid den 6 maj att fastslå reservtid för Val-SM den 6 maj Andreas Falk begärde att återöppna punkt 2.7 Fastställande av fördragningslistan. att återöppna punkt 2.7 Fastställande av fördragningslistan. Andreas Falk begärde att flytta punkt 8 Övriga frågor till punkt 9 och lägga till punkt 8 Godkännande av Ordförandes beslut om reservtid för Revisions-SM. att flytta punkt 8 Övriga frågor till punkt 9 och lägga till punkt 8 Godkännande av Ordförandes beslut om reservtid för Revisions-SM. 2. Beslut om schablonbelopp för ersättning till Titel010 för mobilräkningar Det beslutades på Glögg-SM att Titel010 skall få ersättning för mobilräkningar under mottagningen. D-rektoratet ska ta beslut om schablonbelopp för ersättning utifrån två fakturor från Storebror och Öfverdrif. Räknat utifrån fakturorna ligger genomsnittet på 547,265 kr, D-rektoratet tycker därför att 550 kr är en jämn och vettig summa. att schablonbeloppet till Titel010, enligt tidigare motion lagd på Glögg-SM 2010, fastställs på 550 kr. 8 Godkännande av Ordförandes beslut av reservtid av Revsions- SM. Orförande tog beslut när han skickade kallelsen till Revisons-SM att sätta reservtiden till den 31 mars att godkänna Ordförandes beslut. 9 Övriga frågor 1. DKM och alkohol Andreas Tarandi säger att priset på DKM:s strecklista är samma som inköpspris, vilket det inte får vara. Max Nordlund föreslår att vi ska begära av DKM att de ökar priset med åtmistone en krona så att det ligger över inköpspris, annars får de betala lika mycket som alla andra. D-rektoratet anser även att det är ett problem med strecklistan att de köper öl utan att ge något kvitto. Andreas Falk påpekar att även om de gör så på andra högskolor är det inte okej göra så eftersom vi har ett alkoholtillstånd, vilket många andra högskolar saknar. Andreas Tarandi ser gärna att de alltid slår in priset i kassan när de köper öl så att vi slipper problemet med kvittona, men att de sedan kan strecka och betala senare. Marie Alexander Andreas Falk

6 Konglig Datasektionen DM (6) D-rektoratet diskuterade även att det är tråkigt att DKM streckar när någon annan än DKM är serveringsansvarig, eftersom de bör vara som alla andra sektionsmedlemmar när någon annan än de är ansvariga. Det är även ett problem att de ibland dricker synligt när baren inte är öppen. Andreas Falk begärde att återöppna punkt 6.3 Proposition angående Informationsspridningsguidelines. att återöppna punkt 6.3 Proposition angående Informationsspridningsguidelines. Andreas Falk begärde att lägga till i propositionen att nämnderna ska följa alkoholpolicyn. att lägga propositionen angående styrdokumentens ikraftträdande med ändringen att nämnderna även ska följa alkoholpolicyn. 2. Byte av domännamn För tillfället leder datasektionen.se till d.kth.se. Andreas Tarandi berättar att vi ska ändra så att datasektionen.se blir huvuddomän och d.kth.se leder till datasektionen.se istället. Andreas Falk tycker att det är bra för sektionens varumärke att använda datasektionen som domän. Han berättar att Informationsorganet pratar om att göra om hemsidan igen och de ska börja med att skriva en kravspecifikation för hemsidan. Tanken är att stycka upp hemsidan i mindre hemsidor för att göra det lättare att administrera och för funktionärer att göra ändringar. 10 Nästa möte att nästa DM hålls tisdag den 12 april 2011 kl Plats bestäms senare. 11 Mötets högtidliga avslutande Andreas Falk förklarade mötet avslutat 20:17. Bilagor 1. Evil accountant piggiez 2. Motion angånde Studieresa Motion angående budgetändring 4. Motion angående köksmateriel Frida Jansson, mötessekreterare Andreas Falk, mötesordförande Marie Alexander, justeringsperson

7

8 Motion angående Studieresa 2012 Revisions-SM Bakgrund Jag vill starta Studieresan 2012 efter ett års uppehåll. Målet med projektet är att, på ett tidigt stadium, komma igång med ett professionellt, långsiktigt och kul arbete som skall utmynna i en resa sommaren Likt föregående år vill jag att det åligger projektledaren att utse projektgrupp. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att projektet Studieresan 2012 inrättas som sektionsprojekt att att Gustav Johansson utses till projektledare att att projektet nollbudgeteras Gustav Johansson

9 Motion angående budgetändring Revisions-SM Bakgrund Mottagningen är ett av Datasektionens största och roligaste arrangemang. Men detta kräver mycket pengar. Vi som mottagningsansvariga har gått igenom den budget som förra årets mottagningsansvariga satte i höstas och som klubbades på Budget-SM. Vissa av de arrangemang som de räknade med är i år bortplockade eller flyttade och en del nya utgiftsposter har tillkommit, detta kommer att påverka ekonomin. De ändringar vi ämnar göra är följande: -Öka budgeten för lunch till personal under jourveckan från 4000 kr till 5000 kr. -Räkna med utgifter för LQ-stationer (500 kr) -Köpa nya hjul till lådbilarna (2000 kr) -Ta bort arrangemanget KDE, vilket innebär att följande vaskas: Biljettintäkter kr Matutgifter 9240 kr Övrigtutgifter 500 kr Städutgifter 2100 kr Kontorsmaterialutgifter 1000 kr -Lägga till en matpost för inaug (500 kr) -Öka budgeten för favvodaddemiddagen från 2600 kr till 3900 kr. (300 kr per n0llegrupp ist. för 200 kr per grupp) -Hyra bil på n0lleosqvik (2000 kr) Totalt ändring: kr Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar Titel Ø11 att budgetposten Mat till personal -utgift ökas med 1000 kr. att budgetposten Förbrukningsmaterial -utgift ökas med 500 kr. att budgetposten Rekvisita -utgift ökas med 2000 kr. att budgetposten Mat -utgift minskas med 7440 kr. att budgetposten Biljetter -intäkt minskas med kr. att budgetposten Övrigt -utgift minskas med 500 kr. att budgetposten Städavgift -utgift minskas med 2100 kr. att budgetposten Kontorsmaterial och porto -utgift minskas med 1000 kr. att budgetposten Hyrbil -utgift ökas med 2000 kr.

10 Titel Ø11 genom Michael Hjortholt, Konglig Öfverdrif Emma Angermund, Storasyster

11 Motion angående köksmateriel Revisions-SM Bakgrund Idag erbjuder DKM och Konglig Datasektionen en av de bästa sittnings- och pubupplevelserna i en sektionslokal på campus Valhallavägen. Under fester kan DKM erbjuda en likvärdig standard som en normal krog/klubb i Stockholm. Vi vill gärna fortsätta med detta även i den nya lokalen. Men just nu är vårt köksmateriel helt på tok för dåligt. Varje onsdag måste vi leta fram diverse köksmateriel så som skärbrädor, användbara knivar, skärbrädor och plåtar. Vi har för tillfället två stycken kastruller som dräller lite överallt, när vi inte har använt dem. Därför har vi i DKM bestämt att något måste göras. Vi vill köpa in en egen ordentlig uppsättning köksmateriel som DKM kan använda till onsdagspubarna och sittningar. Detta skulle göras i och med flytten. Nytt och fräscht! Till exempel mottagningen kommer ha möjligheten att utnyttja redskapen under perioden då DKM inte har någon verksamhet. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att DKM tillåts att köpa köksmateriel för kronor. Charlie Lindviken Klubbmästare

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer