Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur stämmoprotokoll och räkenskaper."

Transkript

1 Ur stämmoprotokoll och räkenskaper Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad. Intresset härför verkade dock svalt. Vid ett extra sammanträde i augusti samma år beslöts att "största möjliga antal medlemmar genom frivilligt arbete en söndag skulle rensa diken och kapa i diket växande träd. Ett fyrtiotal medlemmar ställde upp en söndag i september. Vid nästa stämma i augusti ansågs "att för närvarande en eventuell helpermanentning kan bli sårbar och sålunda ej underhållsfri så länge vattenringningar icke är tillfredsställande, då "diket" efter ängsdelen dels är fullbemängd med träd och dels icke åtgärdats något sedan vägsamfälligheten tillkomst Föredrogs förslag för iståndsättande av Långkärrets täckdikes system. Mötet beslöt att ställa medel för högst 1000: kr till förfogande för detta arbete Under mötet diskuterades problemet med dränering av ängen vid tomterna 1:189 (Selestam), 1:192(Håkan Öhrström),1:193 (Langrot) samt 1:196(Thorsell). Den under 1972 genomförda upprensningen av dräneringssystemet har icke omfattat avledande av vatten från dessa tomter. Mötet fastslog att det under sommaren skall anordnas arbetsdagar för att gemensamt klara detta problem, samt att anlita lämplig maskin för grävning av erforderliga diken. Kostnaden för maskingrävningen kommer att bestridas av Vägsamfälligheten Under sommaren har några medlemmar genom frivilligt arbete fortsatt täckdikning och bl a satt ner 11 st dräneringsbrunnar samt täckdikat ett par hundra meter diken. Arbetet har letts av ordföranden med stor hjälp

2 av följande medlemmar; "Anders och Lars Bengtsson, Kaj Ek, Johan Gustavsson, Åke Ros och Rune Thorsell." Den vid föregående möte beslutade uppsätttningen av en ny brevlådeställning med brevlådor har även gjorts genom frivillig insats av medlemmarna Anders och Lars Bengtsson samt Åke Ros. Mötet avtackade ovan nämnda medlemmar för värdefull insats De medlemmar, som önskade asfaltering av infarter till tomterna antecknade sig för detta Ordföranden meddelade att den under tiden utförda upprensningen av det gamla dränerings systemet medfört att ängen på tomt 1:196(Thorsell) översvämmats vid häftiga regn, till följd av att det gamla systemet icke sväljer tillförda vattenmängder. Mötet beslöt att lämplig maskin skall anlitas för att klara detta problem nästa år. Kostnad för maskingrävning och rör kommer att bestridas av Vägsamfälligheten Ordföranden meddelade att vid årsmöte i september 75 fattat beslut om förläggning av dräneringsrör över tomt 1:196 (Thorsell) hade utförts under sommaren 1976 samtidigt som maskinrensning av dike längs tomt 1:182 (Ljung) och på ängen vid vägkorset. Ordföranden meddelade att under sommaren 1977 hade maskingrävning utförts i diken längs Långkärrets äng och vid brevlådorna. Till nästa år kvarstår upprensning av dike vid själva Långkärret vid tomt 1:194(Lennmark) och 1:325(Johansson) samt förläggning av ytterligare dräneringsrör vid tomt 1:196(Thorsell) för att leda bort vatten från Långkärret till ett enda utlopp i Söderviken. Stämman beslöt enhälligt att dessa arbeten skall utföras. Ordföranden meddelade att ett lag medlemmar ur samfälligheten under veckoslutet 1-2 oktober hjälpt till att rensa igenslammade dräneringsrör av tegel med hjälp av ett högtrycksaggregat av märke Barben, som ordföranden ställt till förfogande.

3 Rensningen blev framgångsrik och nu återstår att installera återstående dräneringsbrunnar. Stämman beslöt enhälligt att detta skall utföras som ett gemensamt arbete under Ordföranden meddelade att vid årsmöte oktober 1977 fattat beslut om ytterligare dräneringsrör vid tomt 1:196 för gemensamt avlopp till Söderviken verkställts under sommaren 1978 samtidigt som diket vid infarten till Långuddsvägen fördjupats. Dessutom har brunnar installerats vid tomt 1:398(Eva Öhrström). 9 Ordföranden meddelade att styrelsen föreslår att ytterligare brunnar installeras samt att iståndsättning av det gamla dränerings systemet slutföres. Genom frivilligt arbete av några av samfällighetens medlemmar har hittills 44 brunnar installerats. Vägstämman beslöt att det av styrelsen föreslagna arbetet skall utföras under Meddelade ordföranden att försäljning av massaved inbringat ett par tusen kronor. Meddelade ordföranden att felaktig moms debiterats vid asfaltering av vägen och att över tre tusen kronor återbetalts. Influtna penningmedel har använts till anskaffning av dräneringsbrunnar och rör Ordföranden redogjorde för sommarens arbeten och de problem som vattnet fortfarande orsakar på vägen vid ängen och föreslog att dräneringen kompletteras med ett nytt dräneringsrör längs vägen från tomt 1:315 (Grundberg) till Söderviken samt att vägtrumma läggs ner vid infart till tomt 1:199 (Oden)för att leda bort vatten samt att en del mindre justeringar utförs. stämman beslöt att dessa arbeten skall utföras under 1981.

4 Ordföranden redogjorde för de arbeten som utförts med täckdikning och nedsatta brunnar sedan föregående stämma. Redogjorde också för vilka brunnar och arbeten i samband därmed som återstår. Efter viss diskussion beslöts att underhållsreparation skall ske av vägen före oktober månads utgång Visst förarbete skall utföras under kommande helg, bl.a. ny vägtrumma vid 1:179 (Rylander), varvid vägen stängs av under arbetets gång Täckdikning av Långuddsvägen har skett sedan 21 år tillbaka. 76 st cementbrunnar för att leda vattnet till Söderviken resp. Borgviken har satts ned Ritning visande Långuddens täckdikessystem delades ut Ordföranden informerade om AB Telia's förläggning av optokabel, som medfört att hela vägsträckan från dels genom dikes sprängning vid tomt 1:189(Selestam) och dels genom vägsamfällighetens förläggning aven dräneringsslang från brevlådorna till den slang som Telia förlagt under asfalten i backen upp till masterna Ordföranden meddelade att den vid föregående stämma beslutad nedläggning av dräneringsslang har verkställts och att man i samband med detta hittat den felande länken i bondens täckdikessystem från sekelskiftet. Varefter Anders Bengtsson informerade om att det ursprungiga systemet omfattade 1500 m tegelrör nedlagda i lera med 30 stensilar i dikena för nedledning av vattnet för utlopp i antingen Söderviken eller Borgviken. Dräneringssystemet har kompletterats med 1500 m nylagda dränerings slangar av plast och i dag är antalet brunnar 80 st.

5 Ordföranden avtackade alla som under åren medverkat till att renovera och förbättra täckdikessystemet och riktade ett speciellt tack till Lars och Anders Bengtsson som under alla 30 åren nedlagt ett oegennyttigt arbete. Då skedde allt ideellt arbete med handkraft och med hjälp av egna spadar och spett. Till sist är det min förhoppning att de nya tomtägarna som idag äger tomterna och är beroende av täckdikessystemets funktion icke planterar träd och buskar ovanpå nedlagda rör. Detta för att hindra rötter att växa ner i rören och därmed stoppa flödet. Detta har tyvärr hänt vid ett par tillfällen. Vi som var med står till förfogande med råd om så önskas. Kontrollera gärna med jämna mellanrum att vattnet rinner obehindrat från brunnar ut i anslutna rör Hans A Jennel Finansiering för tiden Intäkter Inköp av rör m.m. Anslag Moms återbäring Skogsavverkning Summa Kostnad för grävning av entreprenör kr ur löpande inkomster enligt kr stämmobeslut Uttaxeringar huvudsakligen för amortering av lån kr ,66,71 för iståndsättande av vägen för underhåll av vägen kr för asfaltering av hela vägen Summa kr kr När Norra Långuddens Tomtägarförening år 1992 breddade backen längst ut gick samfälligheten in med kr för asfaltering av vägbanan.

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 6 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Stefan, Tora, Eva, Ingvar, Rolf, Anna och Filip Frånvarande: Plats: Ingvar Datum: Tisdag 27 september 2011

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Avloppsundersökning i Samfälligheten Grimsta B, Upplands Väsby 2012-10

Avloppsundersökning i Samfälligheten Grimsta B, Upplands Väsby 2012-10 2012-11-06 Avloppsundersökning i Samfälligheten Grimsta B, Upplands Väsby 2012-10 Styrelsen genom Göran Neider Enkät och fysisk stickprovskontroll 2012 Utkast 1.0 Medlemsenkät 2012-10 Följande förfrågan

Läs mer

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare.

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare. KYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll: Årsstämma. Tid: 2015-03-25 kl: 19.00 Plats: Kullaviks sjöscoutkår, Kullavik 1. Mötets öppnas Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. 2. Val av

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer

DOM 2009-11-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-11-19 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr T 9980-08 PARTER KÄRANDE 1. Ann Runquist, 420308-0520 Box 2138 103 14 Stockholm 2. Anders Garpe, 420528-1498 Peterséns väg 6 127 41 Skärholmen Ombud:

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2)

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Folketshusförening u.p.a. från 1936 Protokoll den 21 juli 1936.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

V Å L A R Ö 1967-2008

V Å L A R Ö 1967-2008 valarohistorik 1967-2008.doc 2008-07-14 1 (6) V Å L A R Ö 1967-2008 40-årsjubileum Efter genomgång av protokoll och verksamhetsberättelser har nedanstående historik tagits fram. Därtill har redaktören

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2012 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer