Utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård (utvalda anslag)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård (utvalda anslag)"

Transkript

1 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MjU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljöoch naturvård (utvalda anslag) Ungdomens riksdag Sammanfattning Klasserna i Ungdomens riksdag 2014 har lämnat in 90 följdmotioner med anledning av Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, som är ett av 27 utgiftsområden i regeringens budgetproposition. Fyra anslag ur utgiftsområdet har valts ut för Ungdomens riksdag. Anslagen är följande:1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, 1:16 S skydd av värdefull natur, 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas): Forskning och 1:13 Internationella klimatinvesteringar. Det här utskottsbetänkandet grundar sig på vilka anslag klasserna har valt att prioritera. Utskottsbetänkandet utgör förslag till beslut och ligger till grund för debatten och voteringen den 31 januari. I det här dokumentet presenteras vilket beslut som majoriteten respektive minoriteten förordar. Utskottets förslag till beslut är detsamma som majoritetens uppfattning. Minoritetens åsikter presenteras i de tre reservationerna. Utskottet säger nej till delar av regeringens förslag. Utskottet vill fördela mer pengar till anslaget 1:13 internationella klimatinvesteringar och mindre pengar till anslagen 1:16, 1:12 och 2:2. Internationella klimatinvesteringar är nödvändiga eftersom miljöproblemen är globala och inte kan lösas inom ett land. Utskottet vill att stödet till internationellt arbete ökar för att främja viktiga miljö- och klimatprojekt som leder till minskning av utsläpp och främjar en hållbar tillväxt. Den här uppfattningen har stöd av 41 klasser i Ungdomens riksdag. Mot utskottets förslag till beslut har 49 klasser reserverat sig. Regeringens förslag och prioriteringar har stöd av 20 klasser. 15 klasser vill ge mer pengar till anslag 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas): Forskning, medan 14 klasser vill fördela mer pengar till anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. 1

2 2013/14:MJU1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... 2 Utskottets förslag till riksdagsbeslut... 3 Redogörelse för ärendet... 4 Riksdagens budgetarbete och utgiftsområde Ungdomens riksdags arbete med utgiftsområde Utskottets överväganden... 6 Reservationer... 8 Förteckning över behandlade förslag Propositionen Så här ställde sig klasserna

3 2013/14:MJU1 Utskottets förslag till riksdagsbeslut Utskottet, det vill säga majoriteten av klasserna, säger nej till delar av regeringens förslag. Utskottet vill fördela mer pengar till anslaget 1:13 Internationella klimatinvesteringar och mindre pengar till anslagen 1:16 Skydd av värdefull natur, 12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas): Forskning. Internationella klimatinvesteringar är nödvändiga eftersom miljöproblemen är globala och inte kan lösas inom ett land. Utskottet vill att stödet till internationellt arbete ökar för att främja viktiga miljö- och klimatprojekt som leder till minskning av utsläpp och främjar en hållbar tillväxt. Ungdomens riksdag avslår regeringens förslag och dess fördelning av pengar till de utvalda anslagen 1:16, 2:2, 1:12 och 1:13 20 motioner (reservation 1, sidan 8). Ungdomens riksdag avslår motionerna som vill ge mer pengar till anslaget 2:2 Formas: Forskning och mindre pengar till anslag 1:16, 1:12 och 1:13 15 motioner (reservation 2, sidan 8). Ungdomens riksdag avslår motionerna som vill ge mer pengar till anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och mindre pengar till anslag 1:16, 2:2 och 1:13 14 motioner (reservation 3, sidan 9). 3

4 2013/14:MJU1 Redogörelse för ärendet Riksdagens budgetarbete och utgiftsområde 20 Riksdagen fattar varje höst beslut i två steg om regeringens proposition om Sveriges årliga budget. Besluten fattas efter förslag från riksdagens utskott. Riksdagen beslutar först om hur höga statens utgifter får vara totalt och hur mycket varje utgiftsområde i statsbudgeten får kosta, det så kallade rambeslutet. Sedan beslutar riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde i statsbudgeten. Ett av utgiftsområdena gäller allmän miljö- och naturvård (utgiftsområde 20). Riksdagen beslutade den 20 november 2013 om statsbudgeten och utgiftsramarna för de olika utgiftsområdena. Riksdagen ställde sig därmed bakom den ram för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård som regeringen föreslog i budgetpropositionen för Anslagen omfattade sammanlagt 5,2 miljarder kronor, vilket utgör ramen för utgiftsområdet. Den 17 december 2013 sa riksdagen ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om hur de 5,2 miljarderna ska fördelas inom anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Ungdomens riksdags arbete med utgiftsområde 20 Klasserna som deltar i Ungdomens riksdag har fått i uppdrag att skriva följdmotioner om att fördela pengar till fyra utvalda anslag under utgiftsområde 20. De klasser som kvalificerat sig, 90 stycken, har lämnat in varsin följdmotion. Dessa behandlas i det här utskottsbetänkandet. Utgiftsområde 20 är indelat i två områden: miljöpolitik och miljöforskning. Anslagen är den summa pengar som regeringen föreslår till ett särskilt miljöområde med koppling till ett miljökvalitetsmål, till exempel skydd av värdefull natur. De utvalda anslagen är följande: Anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur Pengarna får användas till utgifter för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer i Sverige. Det handlar till stor del om att upprätta naturreservat. Skyddet kan ha flera syften: bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov för friluftslivet. Budgetförslag: kronor. Anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö Pengarna får användas till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Det kan exempelvis handla om att komma till rätta med miljöproblem som övergödning, algblomning, tillsyn av kraftverk, dammar och vattenreglering eller kalkning av sjöar. Budgetförslag: kronor. 4

5 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2013/14:MJU1 Anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas): Forskning Pengarna får användas för stöd till forskning inom områdena miljö och samhällsbyggande. Forskningen kan till exempel handla om hur man bäst renar förorenade jordmassor, hur klimatet påverkas av maten vi producerar eller hur man hindrar rester av läkemedel i avlopp att komma ut i havet. Budgetförslag: kronor. Anslaget 1:13 Internationella klimatinvesteringar Området handlar i huvudsak om hur koldioxidutsläppen ska minska genom internationella klimatinvesteringar. Anslaget kan användas för att ge stöd till projekt i andra länder för att minska utsläppen av växthusgaser. Budgetförslag: kronor. 5

6 2013/14:MJU1 Utskottets överväganden Utskottet anser att regeringen för en ansvarsfull miljöpolitik och att de fyra utvalda anslagen är viktiga. Men eftersom miljöproblemen i allra högsta grad är globala är det nödvändigt med en omfördelning av pengarna till förmån för anslaget 1:13. Sverige kan inte lösa problemet med de komplexa ekologiska fotavtryck som vi människor orsakar i miljön genom att enbart investera i klimatåtgärder inom vårt lands gränser. Utskottet anser att internationella klimatinvesteringar bör prioriteras för att de förbättrar miljön på lång sikt, men också för att de sänder goda signaler om solidaritet och sammanhållning. Sverige har under perioden sänkt sina växthusgasutsläpp med 15 procent, men under samma period har den totala mängden växthusgaser i atmosfären ökat. Enligt FN:s miljöprogram Unep (United nations environment programme) släpps det ut 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år. Målsättningen är att utsläppen minskas till 44 miljarder ton per år Fram till 2050 ska utsläppsnivåerna vara max 21 miljarder ton per år. Dessutom beräknas i World Development Report 2010: Climate Change and Development att utvecklingsländernas koldioxidutsläpp 2030 kommer att överstiga de i dag mer utvecklade ländernas utsläpp. Enligt en överenskommelse som ingicks under FN:s klimatmöte i Durban, den så kallade Durbanplattformen, ska alla länder bidra till att förbättra miljön efter egen förmåga och kapacitet. De länder som är i mest behov av hjälp att anpassa sig till klimatförändringarna och nå en hållbar tillväxt är utvecklingsländerna. Utskottet menar att det är Sveriges plikt och skyldighet att stödja det klimatarbete som just nu sker bland annat inom FN för att nå utsläppsmålen. Utskottet lyfter fram Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer för ren utveckling (CDM, clean development mechanism) och gemensamt genomförande (JI, joint implementation) som syftar till att på olika sätt minska utsläppen av växthusgaser. Arbetet är inriktat på utvecklingsländer som får ökad möjlighet till en grönare utveckling. Genom det svenska CDM- och JIprogrammet sker också en mängd bilaterala klimatprojekt som bland annat bidrar till energieffektivisering, satsningar på vindkraft, solceller, biogas, småskalig vattenkraft och bioenergi. Priserna på utsläppsrätter kan inte fortsätta att sjunka som de gjort efter den ekonomiska krisen Utskottet vill verka för att handeln med utsläppsrätter blir hårdare och att andra ekonomiska styrmedel som exempelvis koldioxidskatt ökar. Utskottet ser även andra fördelar med klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Sverige ligger långt framme vad gäller energieffektiviserande åtgärder för bostäder och fordon och det kan följaktligen gynna svensk exportindustri. Utskottet förordar därför en omfördelning av pengar från anslagen 1:12, 1:16 och 2:2 till anslaget 1:13. På sikt gynnas inte bara den globala miljön genom internationella klimatinvesteringar, utan även havs- och vattenmiljön, skogen och naturen samt miljöforskningen i Sverige. Utskottet har behandlat regeringens proposition, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (utvalda anslag) och inkomna motioner. Utskottet säger 6

7 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:MJU1 nej både till regeringens förslag och de motioner som förordar mer pengar till anslaget 1:12 respektive anslaget 2:2. 7

8 2013/14:MJU1 Reservationer Utskottets förslag till riksdagsbeslut grundar sig på majoritetens uppfattning. Här presenteras reservationerna, som är minoritetens förslag till riksdagsbeslut. 1. Ja till regeringens förslag och fördelning av pengar inom utvalda anslag Miljö- och klimatfrågan är komplex och det är viktigt att beakta ett flertal faktorer för att kunna möta miljöproblemen med rätt åtgärder. Regeringens förslag till insatser är väl avvägda både nationellt och internationellt. Ska Sverige visa vägen för andra länder måste vi se om vårt eget hus och visa att vi kan anpassa vår livsstil efter miljön. Därför anser vi att regeringens förslag bör antas. Samtidigt stannar inte miljöproblemen inom varje lands gränser utan är en global angelägenhet. Internationella klimatprojekt är därför viktiga, liksom att Sverige bidrar till att få upp miljöfrågan på den politiska dagordningen. Satsningar på naturreservat, havs- och vattenmiljön och forskning bidrar inte bara till en bättre miljö, de kan även leda till ekonomisk tillväxt genom ökad turism. 2. Mer pengar till anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas): Forskning För att komma till rätta med miljöproblemen krävs kunskap. De är viktigt kunna se alla variabler och faktorer samtidigt för att finna de rätta åtgärderna för miljöproblemen. Dessutom är det viktigt att vi finner hållbara och långsiktiga lösningar i stället för temporära åtgärder. Genom att forska fram ny teknik kan vi exempelvis ersätta kolkraftverk i utvecklingsländer. Ett internationellt samarbete inom forskningen behövs för att även utvecklingsländernas behov ska tillgodoses. Vi vill också öka anslagen till Formas arbete eftersom de går till forskningsprojekt som alla eftersträvar ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt hållbart samhälle. Vi vill att ett höjt anslag ska gå till att förhindra läkemedelsspridning i Sveriges vattenområden. Forskning kräver resurser, men forskning utgör grunden för det framtida samhället. Vi vill därför att anslaget 2:2 tilldelas mer pengar. De pengar som läggs på forskning fördelas mellan olika forskningsprojekt och gagnar därför de andra miljömålen. 3. Mer pengar till anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö Miljöproblemen i vår havs- och vattenmiljö är stora och handlar bland annat om övergödning, överfiske, förorenat dricksvatten och ett minskat artbestånd. En förorenad havs- och vattenmiljö har även negativ påverkan på andra ekosystem. 8

9 RESERVATIONER 2013/14:MJU1 Det är många faktorer som påverkar den komplexa havs- och vattenmiljön. Därför är det viktigt att vi skaffar oss en gedigen kunskapsbas inom området för att kunna dra relevanta slutsatser. Det leder i sin tur till bättre åtgärder för att nå rent vatten och levande vattenmiljöer. Vi vill ge resurser till fler myndigheter så att de i högre grad ska kunna kategorisera skadliga ämnen, utöka sin rådgivning och effektivisera sitt arbete. Vi vill också öka anslagen till LOVA-projektet då det leder till en minskad övergödning i Östersjön och Västerhavet. Kommunala reningsverk och privata avlopp måste också förbättras för att reducera kväveutsläppen. Vi föreslår därför att anslaget 1:12 tilldelas mer pengar. 9

10 1 2013/14:MJU1 Förteckning över behandlade förslag Propositionen Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård är ett av 27 utgiftsområden i regeringens budgetproposition. De anslag som har valts ut för Ungdomens riksdag handlar om havs- och vattenvård, skydd av värdefull natur, miljöforskning och internationella klimatinvesteringar. Så här ställde sig klasserna Klasserna i Ungdomens riksdag har skrivit 90 följdmotioner med anledning av regeringens proposition. I sina motioner har de tagit ställning till om de vill stödja regeringens förslag och dess prioriteringar, eller om de vill fördela mer pengar till ett anslag, vilket betyder att övriga anslag får mindre pengar. Här följer en lista där det framgår vilka ställningstaganden som klasserna gjort: Vill fördela mer pengar till anslaget 1:13 Internationella klimatinvesteringar Blackebergs gymnasium S3a, Brogårdsgymnasiet SA2a, Calmare internationella skola SA31, Campeon Frigymnasium 1 alfa, Elof Lindälvs gymnasium EK2K, Elof Lindälvs gymnasium EK2N, Furulundsskolan SA11, Gnosjöandans kunskapscentrum NT2 grupp 1, Hagagymnasiet S2a, Haganässkolan EK12/NA11, Haganässkolan SA12, Holavedsgymnasiet SA11b, Holavedsgymnasiet SA13b, Hässleholms tekniska skola Int2Sa, Hässleholms Tekniska Skola Int3Sa, Katedralskolan (Uppsala) N13S, Kunskapsgymnasiet Globen Ek1a, Kunskapsgymnasiet Globen Ek1b, Kunskapsgymnasiet Globen Sa1a, Kunskapsgymnasiet Globen Sa1b, Malung-Sälens Gymnasieskola SA EK ES13, Marks gymnasieskola SA2, Nacka gymnasium TE21, Njudungsgymnasiet SA 11B, NTI Gymnasiet Lund EE3, Oscarsgymnasiet SA12A, Rudbecksskolan Privatjuridik, S:t Eskils gymnasium SA11A, S:t Eskils gymnasium Sa11b, S:t Petri SA12C, Strömbackaskolan Sa3a, Sundlergymnasiet Na3a, Sundlergymnasiet SA3a, Thoren Business School BP11A/Cmp11, Tranemo Gymnasieskola Sa11, Täby Enskilda Gymnasium S3a+b, Vasagymnasiet Årskurs 1 SAEK 1, Wasaskolan SA13, Värmdö gymnasium 12 Nab, Västermalm N11, Västermalms gymnasium N13 Instämmer med regeringens förslag och dess rangordning av utvalda anslag Brogårdsgymnasiet Te2, Cultura Gymnasium SA2A, Ehrensvärdska gymnasiet NA3A, Hässleholms tekniska skola Int1Na, Hässleholms tekniska skola Int1SA, Katedralskolan (Linköping) Ek2a, Katedralskolan (Linköping) Ek2c, Katedralskolan (Uppsala) N12S, Katedralskolan (Uppsala) N13C, Lejongym- 10

11 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG 2013/14:MJU1 nasiet åk 2, Oscarsgymnasiet EKSA11, Oscarsgymnasiet SA13B, Plusgymnasiet i Örebro Sam/Bet/Media 13, St Petri skola Sa 12, St Petri skola SA 12A, Söderslättsgymnasiet VOC 11, Täby Enskilda Gymnasium EM1A, Täby Enskilda Gymnasium S1A, Wasaskolan EK13, Örkeljunga Utbildningscentrum NASATE13 Vill fördela mer pengar till anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning Bergagymnasiet SA12, Bessemerskolan Nanas 11/12, Campeon Frigymnasium 1 omega, Elof Lindälvs gymnasium SANA3, Gnosjöandans kunskapscentrum NT2 grupp 2, Jensen Gymnasium Lund SA12, Katedralskolan H13, Klara norra gymnasium Sa11, Lerums gymnasium SA3, Malgomajskolan SABE2, Marks gymnasieskola SA1, Nacka gymnasium SU1, Nacka gymnasium Te31_3, Nyköpings Enskilda Gymnasium S2B, Åkrahällskolan SA12 Vill fördela mer pengar till anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö Angeredsgymnasiet EK2, Bergagymnasiet NA12, Hagagymnasiet S1a, Katedralskolan (Uppsala) Samhällskunskap 2 individuellt val, Klara södra Gymnasium SA12 (årskurs 2), Nacka gymnasium TE32, Nyköpings Enskilda Gymnasium E1A, Rönninge gymnasium SaBet12, Sannarpsgymnasiet SEU13, Sundlergymnasiet Na3b, Sundlergymnasiet SA3b, Svalöfs gymnasium NASA13, Wasaskolan NA/TE12, Västermalms skola NA12 11

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Rapport Fyra förlorade år för miljön

Rapport Fyra förlorade år för miljön Rapport Fyra förlorade år för miljön Granskning av riksdagspartiernas miljöinsatser 2010-2014 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Sagt och gjort för partierna 6 Metod för granskningen 8 Klimat och energi

Läs mer

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch rapport #52 vi konsumerar DE kompenserar En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Det saknade miljömålet

Det saknade miljömålet Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål Andra upplagan Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan

Läs mer

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljökvalitetsmålet Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer