Att tillverka båt och komponenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tillverka båt och komponenter"

Transkript

1 1 (13) Datum Att tillverka båt och komponenter Denna text är en utskriftsvänlig variant av motsvarande text på Transportstyrelsens hemsida. Det som är länkar på hemsidan är i denna text återgivet som understruket. Direktivkraven Kraven som gäller tillverkaren och har sin grund i fritidsbåtsdirektivet behandlas här. För importörer och andra aktörer gäller delvis andra regler. För enkelhets skull används ordet direktivkrav om den samlade kravbilden. Kraven beskrivs närmare under rubriken CE-märkning och marknadskontroll. Andra myndigheter kan också ha krav som i vissa avseenden är tillämpliga på båtar. Tillverkaren är en fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt som omfattas av lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller som låter konstruera eller tillverka en sådan produkt och själv släpper ut den på marknaden. Den som tillverkar produkter som omfattas av fritidsbåtsdirektivet berörs också av de krav som ställs på en distributör när produkterna säljs. Läs mer om detta under rubriken Att sälja båt. Tillverkarens skyldigheter Som tillverkare är man ansvarig för att båtarna uppfyller gällande regler. När tillverkaren upprättat den tekniska dokumentationen och slutfört bedömning av överensstämmelse ska dokumentet försäkran om överensstämmelse skrivas under. Det går inte att friskriva sig från detta ansvar eller överlåta det på någon annan. Som tillverkare av CE-märkta båtar ska man ha en MIC-kod (Manufacturer Identification Code) registrerad hos Transportstyrelsen. Denna kod ingår i båtens identifieringsnummer, CIN som står för Craft Identification Number. Undantaget är att en tillverkare i ett land utanför EU/EES kan överlåta ansvaret till en så kallad auktoriserad representant inom EU/EES. Även om

2 Datum 2 (13) ett anmält organ använts för certifieringen, ligger ansvaret hos tillverkaren om att båten uppfyller kraven. När ett halvfabrikat eller ett kit (byggsats) byggs färdigt och ska CE-märkas gäller de krav som anges under Halvfabrikat och kit-båtar. Undantagna båtar Vissa båtar är undantagna från krav på CE-märkning. Detta gäller t ex båt som byggs för eget bruk och inte släpps ut på marknaden inom fem år. Läs mer om undantagen under CE-märkning och marknadskontroll. Om man till exempel av försäkringsskäl vill att en sådan båt ska ha en identitet, kan man hos Transportstyrelsen ansöka om ett identifieringsnummer, CIN. De båtar som tillverkas av en amatör får en kod som börjar på AMA, vilket betyder att båten är en amatörbyggd båt. Det efterföljande serienumret identifierar båtbyggaren och visar när båten är tillverkad. En normal, hembyggd båt får CE-märkas genom den procedur som beskrivs här för tillverkaren. Att arbeta med fritidsbåtsdirektivet en översikt Utveckling och underhåll av regler, engagerade organisationer och moment i certifiering, provning och marknadskontroll fungerar ihop schematiskt sett så här: RSG Anmält organ Väsentliga miljö och säkerhetskrav Båtstorlek och designkategori Certifieringsmodul Teknisk dokumentation Tillverkarskylt CIN-kod Manual Försäkran om överensstämmelse CE märkt produkt Harmoniserade standarder ISO, CEN Tester Marknadskontrollerande myndighet Bedömning av överensstämmelse EU- Kommissionen AdCo

3 Datum 3 (13) Provnings- och certifieringssystem Förfarandet som leder fram till CE-märkning kan väljas relativt fritt men vissa begränsningar finns beroende på båtens längd och konstruktionskategori (designkategori). En längdgräns går vid tolv meter. Ovanför denna gräns tillåts inte vissa av de enklare kontrollförfarandena (kallas ibland också kontrollmoduler eller certifieringsmoduler). Det är alltid tillåtet att använda mer avancerade (längre till höger i uppställningen) kontrollförfaranden än minimikravet. Modulerna beskrivs längre fram i texten. De fyra konstruktionskategorierna spänner från A som innebär ocean till D som betyder skyddade farvatten. KONTROLLFÖRFARANDEN Certifieringsmodul A Aa B+C B+D B+E B+F G H Produkt Båt kat A, B 2,5 12 m nej Båt kat A, B m nej nej Båt kat C 2,5 12 m *) Båt kat C m nej nej Båt kat D och vattenskoter Utrustning nej nej nej Buller **) nej nej nej nej Motoravgaser nej nej *) endast om harmoniserad standard för stab och flyt uppfylls **) endast långsamma båtar och certifierad referensbåt

4 Datum 4 (13) Kontrollförfarandena (modulerna) A Aa B+C B+D B+E B+F G Självcertifiering, där tillverkaren har ett system som säkerställer att båten uppfyller kraven. Tillverkaren provar, kontrollerar och sammanställer den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att förstå produktens konstruktion, tillverkning och funktion och möjliggöra bedömning av överensstämmelsen med kraven. Därefter utfärdar tillverkaren en försäkran om överensstämmelse där tillverkaren intygar att båten uppfyller de för båten gällande kraven. Ett alternativ för de tillverkare som väljer bort en oberoende bedömning av ett anmält organ. Se bilaga 1, SJÖFS 2005:4 Tillverkaren provar båten och provningsresultaten sammanställs i en teknisk dokumentation. Den del av den tekniska dokumentationen som beskriver hur stabilitet och flytegenskaperna uppfylls lämnas till det anmälda organet som kontrollerar att dessa är i överensstämmelse med reglerna. Det anmälda organet utfärdar en provningsrapport (Examination report) för stabilitet och flytbarhet, men endast för dessa krav och inga av de andra kraven båten ska provas mot. Se bilaga 2, SJÖFS 2005:4 Tillverkaren provar båten och provningsresultaten sammanställs i en teknisk dokumentation. Den tekniska dokumentationen lämnas till ett anmält organ som testar ett representativt provexemplar av båten, förvissar sig om och intygar att detta uppfyller de för båten gällande kraven. Därefter utfärdar det anmälda organet ett EG-typintyg för båttypen Se bilaga 3 och 4, SJÖFS 2005:4 Som B+C, men där tillverkaren tillämpar ett godkänt kvalitetssystem som övervakas av ett anmält organ. Utöver det EG-typintyg som utfärdas för båten så ska det anmälda organet meddela ett motiverat beslut av vilket ska framgå om kvalitetssystemet är godkänt. Det anmälda organet utför regelbundna revisioner samt oanmälda stickprovskontroller. Se bilaga 3 och 5, SJÖFS 2005:4 Som B+D, men med ett kvalitetssystem där tillverkaren undersöker varje exemplar och utför provningar. Se bilaga 3 och 6, SJÖFS 2005:4 Som B+E, men det är ett anmält organ som undersöker och utför proverna och märker varje enskild produkt alternativt görs en statistisk verifikation för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven. Utöver EG-typintyget ska det anmälda organet även utfärda ett intyg om överensstämmelse. Se bilaga 3 och 7, SJÖFS 2005:4 Certifiering av ett enstaka objekt. Undersökningar och provningar görs av anmält organ som utfärdar ett intyg om överensstämmelse. Tillverkaren CE-märker båten och utfärdar en försäkran om överensstämmelse. Se bilaga 8, SJÖFS 2005:4

5 Datum 5 (13) H Fullständig kvalitetssäkring där hela produktionskedjan från konstruktion till lagring av den färdiga båten regelbundet och stickprovsvis kontrolleras av det anmälda organet. Vid kontrollerna utför det anmälda organet provningar på båten för att förvissa sig om att kvalitetssystemet fungerar. Det anmälda organet utfärdar ett motiverat beslut av vilket ska framgå om kvalitetssystemet är godkänt. Dessutom utfärdas kontrollrapporter efter de regelbundna kontrollerna samt provningsrapporter efter stickprovskontroller. Se bilaga 9, SJÖFS 2005:4 Konstruktionskategorierna A Ocean B Utanför öppen kust och utomskärs C Kustfarvatten och Inomskärs Båtar konstruerade för att kunna genomföra längre resor under vilka vindstyrkan kan överstiga 8 på Beaufort-skalan (över 17 m/s) och den signifikanta våghöjden kan vara över 4 m Konstruerad för resor utanför kusten då vindstyrkan kan vara upp till och med 8 på Beaufortskalan (upp till 20 m/s) och signifikant våghöjd upp till 4 m Konstruerad för resor nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 på Beaufort-skalan (upp till 14 m/s) och signifikant våghöjd upp till 2 m D Skyddade Farvatten Konstruerad för att kunna genomföra resor på skyddade kustvatten, i mindre bukter, på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 på Beaufort-skalan (upp till 8 m/s) och signifikant våghöjd upp till 0,3 m med enstaka vågor på högst 0,5 m

6 Datum 6 (13) Anmält organ I vissa av modulerna föreskrivs att ett anmält organ (eng Notified body) ska medverka i certifieringsproceduren. Ett anmält organ är en oberoende provningsinstans utsedd av en av EU:s medlemsstater. Att använda ett anmält organ ska garantera att uppdraget utförs opartiskt, korrekt, grundat på gemensamma regler och kriterier samt med samma kompetensnivå. Det finns för närvarande inga svenska företag som är anmälda organ, men flera utländska företag har kontor i Sverige. Anmälda organ (Kommissionens webbplats med lista över anmälda organ) Ett anmält organ är ett affärsdrivande företag och har ingen juridisk befogenhet att besluta om vad som krävs eller vem som får göra vad, detta är förbehållet de marknadskontrollerande myndigheterna. Transportstyrelsen har rätt att granska och underkänna arbete som är utfört av de anmälda organen. Tänk på att även om man använder sig av ett anmält organ är det ändå ALLTID tillverkaren som är ansvarig för att båten uppfyller kraven. För din säkerhet använd kända organ med kontor i Sverige och var noggrann när kontrakt skrivs. Om anmält organ används se till att få ut all den dokumentation som ligger till grund för bedömningen av överensstämmelse med krav och regler. Dokument som det anmälda organet ska utfärda vid olika kontrollförfaranden: A Aa B+C B+D B+E B+F G H (ingen medverkan av anmält organ) EC-type examination report EC-type examination Certificate EC-type examination Certificate och Quality system assessment decision EC-type examination Certificate och Quality system assessment decision EC-type examination Certificate och Certificate of conformity Certificate of conformity Quality system assessment decision

7 Datum 7 (13) Regelanvändning Vid provning är grunden de väsentliga säkerhets- och miljökraven. Dessa är kortfattade och innehåller inte många detaljer. För att det ska vara praktiskt möjligt att utföra provning av en båt eller en annan produkt som direktivet omfattar, finns harmoniserade standarder listade på som innehåller detaljerade krav. Nästan alla väsentliga krav har en eller flera standarder knutna till sig. Standarderna säljs av SIS förlag och av Sweboat. Standarderna revideras vart femte år eller när särskilda skäl finns. Senast utgivna version av standard ska alltid användas. För att underlätta för båttillverkare att identifiera vilka standarder som är tillämpliga för en given båt finns CE-handboken. Denna handbok innehåller också handledning för hur provning går till och koncentrat av gällande standarder. För att närmare förklara innebörden av direktivet finns EU-kommissionens guide, Application Guide to the Amended Recreational Craft Directive. Provning och teknisk dokumentation Provningar, beräkningar m m som utförs av tillverkaren, i vissa fall med hjälp av ett anmält organ, syftar till att säkerställa att samtliga tillämpliga krav är uppfyllda. Observera att även tillverkarskylt, ägarens instruktionsbok och identifieringsnummer (CIN) omfattas av väsentliga krav. Som tillverkare av CE-märkta båtar ska man ha en MIC-kod registrerad hos Transportstyrelsen. Denna kod ingår i CIN. När alla aktuella krav är uppfyllda och den tekniska dokumentationen är upprättad kan det viktiga dokumentet försäkran om överensstämmelse utfärdas. Ett sätt att systematisera provning och dokumentation är att följa uppställningen i blanketten försäkran om överensstämmelse. Teknisk dokumentation Tillverkaren ska ta fram en teknisk dokumentation som beskriver båtens/produktens konstruktion, tillverkning och funktion. Den ska också på ett tydligt sätt visa hur båten/produkten uppfyller de väsentliga kraven, samt vara överskådlig. Alla testresultat, beräkningar och beskrivningar enligt standarderna ska bifogas den tekniska dokumentationen. Dokumentationen

8 Datum 8 (13) ska vara på svenska alternativt engelska. Den tekniska dokumentationen ska innehålla: En allmän beskrivning av båttypen/produkten. Konstruktions- och tillverkningsritningar samt skisser av utrustning, delmontage, kretsar osv. Beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för att förstå ritningar, skisser och båtens/produktens funktion. Förteckning över de harmoniserade standarder som tillämpats helt eller delvis samt en beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga kraven när harmoniserade standarder inte har tillämpats. Resultat av konstruktionsberäkningar, utförda undersökningar osv. Provningsrapporter eller beräkningar av stabiliteten och reservdeplacement och flytmedel. Eventuella provningsrapporter om avgasutsläpp. Eventuella provningsrapporter om ljudnivåer eller referensbåtsdata. När tillverkaren upprättat den tekniska dokumentationen och båten bedöms uppfylla alla krav för den aktuella båtstorleken i den valda konstruktionskategorin, finns det underlag som krävs för att CE-märka båten. För andra produkter än båtar och som omfattas av direktivet ska tillämpliga delar ingå i den tekniska dokumentationen. För varje produkt ska tillverkaren förvara den tekniska dokumentationen som legat till grund för certifieringen i minst 10 år efter det att tillverkningen upphört. Tänk på att det alltid är tillverkaren som är ansvarig för att båten/produkten är korrekt CE-märkt. Skriv ett kontrakt som gör att du kan hålla det anmälda organet ansvarigt om det t.ex. skulle visa sig att den dokumentationen som gjorts inte är tillräcklig eller korrekt. Många problem kan undvikas genom att man använder kända anmälda organ med kontor i Sverige. Instruktionsbok, tillverkarskylt och CIN Ägarens instruktionsbok En instruktionsbok ska upprättas på svenska för båtar som ska säljas på den svenska marknaden. Det finns en standard som beskriver hur en instruktionsbok ska upprättas, ISO Tänk på att andra standarder som

9 Datum 9 (13) är listade i Försäkran om Överensstämmelse har krav på att ytterligare information ska ingå i instruktionsboken. När instruktionsboken upprättas ska den senaste utgåvan av varje standard användas. Instruktionsboken ska bland annat innehålla uppgifter om: brandrisker risker för inträngande vatten tillverkarens namn och kontaktuppgifter CE-märkning och Försäkran om Överensstämmelse konstruktionskategori med förklaring rekommenderad maximala last rekommenderade maximala antalet personer (personvikt 75kg) maximal motoreffekt produktens vikt anvisningar om underhåll av motor i de fall separat manual för motorn saknas. Tillverkarskylten En tillverkarskylt ska placeras väl synlig i närheten av förarplatsen. Skylten ska monteras så att det krävs verktyg för att demontera den. Den ska vara så monterad att en demontering lämnar bestående märken. Ofta tillhandahåller det anmälda organet, om man använt sig av ett sådant, en tillverkarskylt. Följande uppgifter ska finnas på skylten: tillverkarens namn CE-märke båtens konstruktionskategori (kallas ibland designkategori). tillverkarens rekommenderade maximala last, exkluderat fasta tankars innehåll vilket antal personer tillverkaren rekommenderar och produkten är konstruerad att medföra den största rekommenderade vikten av utombordsmotorer ID-numret på anmält organ om detta varit inblandat i tillverkningsprocessen, det vill säga alla moduler utom A. Motordrivna båtar med en längd under 8 m ska vara försedda med märkning om maximal motorstyrka. Uppgiften anges med fördel på tillverkarskylten. Även i övriga båtar är det tillåtet att på skylten ange den maximala motoreffekt de konstruerats för. Tillverkarskylten i detta exempel är framställd av anmälda organet VTT Expert Services Oy.

10 Datum 10 (13) CIN (identifieringsnummer) Båten ska vara identifierad med CIN. Denna kod identifierar tillverkaren genom MIC-koden, båtmodellen, produktionsår, tillverkningsnummer m m. MIC registreras hos Transportstyrelsen Ansökan om tillverkarkod för tillverkare/företag och kan väljas enligt önskemål så länge koden är ledig. CIN ska vara anbringad på akterspegelns styrbordssida under relingslisten samt på ett dolt ställe i båten, se senaste upplagan av obligatorisk standard EN ISO Den ska vara utförd på ett sätt som gör att den inte går att avlägsna utan att skada det omgivande området. CIN består av 14 tecken.

11 Datum 11 (13) IDENTIFIERINGSNUMMER, CIN Koden ska vara placerad på akterspegeln och på ytterligare ett dolt ställe i båten. Harmoniserade standarden för skrovidentitetsbeteckning (ISO 10087:2006) landskod serienummer tillverkningsår SE-ABCENBATC001 tillverkarkod, MIC som tilldelas av Transportstyrelsen tillverkningsmånad modellår serienummer väljs av tillverkaren tillverkningsmånad anges med en bokstav där januari är A och februari är B osv modellår är den tolvmånadersperiod då båten är tänkt att placeras på marknaden. Om denna tolvmånadersperiod sträcker sig över ett årsskifte avgör tillverkaren vad som är modellår. Försäkran om överensstämmelse Den engelskspråkiga motsvarigheten heter Declaration of Conformity (DoC). Detta dokument ska finnas på svenska för alla båtar, även halvfabrikat, vattenskotrar samt motorer och övriga produkter som omfattas av direktivet om de säljs i Sverige. Vid försäljning i andra länder gäller detta lands bestämmelser. I försäkran om överensstämmelse ska det förutom information om den specifika produkten även finnas en lista på de standarder som tillverkaren använt för att kontrollera att alla tillämpliga krav är uppfyllda (sista sidan i försäkran). Listningen kan hämtas från den tekniska dokumentationen. Standarder ska anges inklusive utgivningsår, ex vis EN ISO 16180:2013.

12 Datum 12 (13) Det är inte tillåtet att använda en äldre, indragen version av en standard då man konstruerar en ny båtmodell. Försäkran ska vara underskriven av tillverkaren som på så vis försäkrar att de väsentliga kraven är uppfyllda. För att underlätta för tillverkarna av båtar, vattenskotrar och motorer har den Internationella båttillverkarorganisationen, ICOMIA tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Europa tagit fram en blankett som, korrekt ifylld, uppfyller kraven. Blanketter finns på de flesta EU-språk. Används dessa minimeras risken för att någon uppgift saknas. Utombordsmotorer och motorer med inu-drev med integrerat avgassystem ska vara CE-märkta av motortillverkaren och har därför sin egen FoÖ som ska finnas i instruktionsboken till motorn. För motorer med externt avgassystem måste båttillverkaren själv i sin försäkran om överensstämmelse visa hur båten uppfyller bullerkraven. Följande hjälp finns för upprättande av FoÖ: Instruktioner för Fritidsbåt inkl buller Instruktioner för Inombordsmotor eller motor med inudrev utan inbyggt avgassystem Instruktioner för Utombordsmotor eller motor med inudrev med inbyggt avgassystem Blankett Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåt inkl buller Marknadskontroll - om produkten inte håller måttet Transportstyrelsen utför marknadskontroll för att övertyga sig om att produkterna som omfattas av direktivet verkligen uppfyller gällande krav. Vid marknadskontroll upptäcks ibland farliga produkter och felaktigheter i CE-märkningen. Information om farliga produkter kan också komma från andra länders marknadskontrollerande myndigheter. Tillverkaren blir i dessa fall skyldig att vidta de åtgärder som Transportstyrelsen kräver, t ex att återkalla och åtgärda en produkt. Försäljningsförbud kan också bli aktuellt. Läs mer om marknadskontroll under rubrik CE-märkning och marknadskontroll. En näringsidkare som får vetskap om en farlig produkt som han eller hon tillhandahåller eller har tillhandahållit är skyldig att meddela Transportstyrelsen Näringsidkares anmälan om farlig produkt. Detta enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

13 Datum 13 (13) Halvfabrikat och kit-båtar Halvfabrikat Tillverkaren av halvfabrikatet ska stå för den tekniska dokumentationen och skriva en "försäkran om överensstämmelse" för båten enligt direktivkraven så långt den är färdig. Blankett Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåt inkl buller Det är den person som slutmonterar båten som blir den slutliga tillverkaren och som ska sammanställa den tekniska dokumentationen. Till den tekniska dokumentation bifogas den försäkran om överensstämmelse som erhållits av tillverkaren av halvfabrikatet. Därefter ska den som slutmonterat båten skriva den slutgiltiga försäkran om överensstämmelse samt CE-märka båten med tillverkarskylt och CIN-kod enligt reglerna. Kit-båtar En kit-båt är en delvis färdigställd båt där alla delar som är nödvändiga för att färdigställa båten i enlighet med direktivkraven, medföljer tillsammans med en detaljerad byggbeskrivning. Om tillverkaren av en kit-båt får in ett skriftligt intyg att båten monterats enligt anvisningarna med anvisade komponenter, kan denne CE-märka båten. Detta givetvis under förutsättning att tillverkaren av kit-båten kan visa teknisk dokumentation som visar att båtkonstruktionen, med levererad utrustning och monterad på anvisat sätt, uppfyller direktivkraven. Det är alltså tillverkaren av kit-båten och inte den som köper och monterar båten som är ansvarig för CE-märkningen. Om köparen av kit-båten inte följer anvisningarna eller inte använder anvisat medföljande material, övergår tillverkaransvaret på köparen för den delen av tillverkningen som köparen ansvarat för.

märkning av fritidsbåtar och vattenskotrar

märkning av fritidsbåtar och vattenskotrar märkning av fritidsbåtar och vattenskotrar VAD ÄR CE-MÄRKNING? Varför CE-märkning? För många produkter som kan vara farliga för användaren, t.ex. elprodukter, fritidsbåtar, maskiner och leksaker, krävs

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar m.m.; beslutade den 1 september 2004. SJÖFS 2004:16 Utkom från trycket den 24 september

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning; SFS 2010:1334 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 11 november 2010. Regeringen

Läs mer

Nr BILAGOR. Bilaga 4 Verifikation av enstaka objekt. Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse. Bilaga 5: Fullständig kvalitetssäkring

Nr BILAGOR. Bilaga 4 Verifikation av enstaka objekt. Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse. Bilaga 5: Fullständig kvalitetssäkring Nr 621 1609 BILAGOR Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse Bilaga 2: Modeller för CE-märkningen om överensstämmelse och för uppgiften om garanterad ljudeffektnivå Bilaga 3: Intern tillverkningskontroll

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:58 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Vattenfarkost samt deras motorer och utrustning

Vattenfarkost samt deras motorer och utrustning Vattenfarkost samt deras motorer och utrustning Den 18 januari 2016 trädde i kraft en lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (nedan kallad lagen om fritidsbåtar). Genom lagen genomförs Europaparlamentets

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Nya PED Direktiv 2014/68/EU Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Varför? Rättvisare, säkrare, enklare - Produkter på marknaden som inte uppfyller kraven eller är farliga - Minskat förtroende - Ekonomisk

Läs mer

CE-handboken. Om fritidsbåtsdirektivets tillämpning

CE-handboken. Om fritidsbåtsdirektivets tillämpning CE-handboken Om fritidsbåtsdirektivets tillämpning Förord Den första versionen av EU:s fritidsbåtsdirektiv publicerades 1994 och dess första uppdatering 2003. Antalet standarder som berör fritidsbåtens

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk KONTROLL OCH UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV EXPLOSIVA VAROR FÖR CIVILT BRUK Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk

Läs mer

Är flytvästarna testade?

Är flytvästarna testade? Konsumentverket/KO PM 2003:21 Är flytvästarna testade? Marknadskontroll av flytvästar 2002 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 4 Teknisk dokumentation... 4 Formulär Försäkran om överensstämmelse...

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Handbok Aluminiumbåt Nävra eka I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1 Allmänt 4 2 Definitioner 4 3 Båtens egenskaper och användning 5 3.1 Allmänt 5 3.2 Båtens basuppgifter 5 3.3 Största rekommenderade

Läs mer

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) ANSÖKAN om (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: ansöker om granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom LVFS 2011:13 (EG-direktiv

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 1 (10) Föreskrift om säkerställande av överensstämmelse samt om märkning och dokument i fråga om teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation Utfärdad i Helsingfors den 17 december

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om leksakers säkerhet; SFS 2011:579 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar Teknisk kontroll

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Informationsbrev kampsportsskydd

Informationsbrev kampsportsskydd Konsument verket KO Datum Dnr 2015-10-23 2015/1065 Informationsbrev kampsportsskydd Detta informationsbrev riktar sig i första hand till dig som tillverkar, importerar eller säljer personlig skyddsutrustning

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 oktober 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för cement Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för cement Titel: Marknadskontroll av byggprodukter, oktober 2016 Diarienummer: 3.5.4 1989/2013 Webbplats:

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE. Stefan Andersson Teknisk Chef, EMC & Radio Intertek

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE. Stefan Andersson Teknisk Chef, EMC & Radio Intertek RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE Stefan Andersson Teknisk Chef, EMC & Radio Intertek AGENDA 01 Implementering, Scope och relation till LVD/EMCD 02 Överblick, skillnader jämfört med R&TTE 03 De olika förfarandena

Läs mer

SPCR 079. Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö

SPCR 079. Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö SPCR 079 Certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification April

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Elsäkerhet. för elektrisk utrustning

Elsäkerhet. för elektrisk utrustning Elsäkerhet för elektrisk utrustning Omslagsfoto: Matton Images Innehållsförteckning Regler för elektrisk utrustning 4 Omfattning och ansvar 9 Skydd för människor, husdjur och egendom 13 Villkor för marknadstillträde

Läs mer

Ordlista CE- märkning

Ordlista CE- märkning Ordlista CE- märkning Ordlista CE-märkning Fackord och fackuttryck på svenska och engelska med förklaringar på svenska. Anmält Organ Notified bodies Anmälda Organ är anmälda till EU-kommissionen som behöriga/ackrediterade

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning; ELSÄK-FS

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka?

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Rolf Stenberg Intertek ETL SEMKO Förordning om elektrisk materiel (SFS 1993:1068) Gäller all elektrisk materiel Omfattar den

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

ATEX SPCR 379. SPs regler för Certifiering och kontroll av produkter för explosionsfarlig miljö enligt direktiv 2014/34/EU

ATEX SPCR 379. SPs regler för Certifiering och kontroll av produkter för explosionsfarlig miljö enligt direktiv 2014/34/EU SPCR 379 SPs regler för Certifiering och kontroll av produkter för explosionsfarlig miljö enligt direktiv 2014/34/EU ATEX SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras?

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Marie-Louise Hjalmarsson och Ia Mälman Handledare: Maria Hansby. 0 Författare:

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 21 september 2005 Nr 748 751 INNEHÅLL Nr Sidan 748 Statsrådets förordning om säkerhet och buller i fråga om fritidsbåtar och vattenskotrar samt

Läs mer

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving 2017-04-28 Europeiska produktregler Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden - Gemensamt (harmoniserat)

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radio- och

Läs mer

23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1

23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1 13/Vol. 20 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 95 391L0263 23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1 RÅDETS DIREKTIV av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU L 354/90 Europeiska unionens officiella tidning 28.12.2013 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv

Läs mer

PM 2003:19 Ishockeyskydd Marknadskontroll

PM 2003:19 Ishockeyskydd Marknadskontroll Konsumentverket/KO PM 2003:19 Ishockeyskydd Marknadskontroll Innehåll Sammanfattning.3 Bakgrund...3 Metod....4 Resultat.4 Kommentarer. 4 Bilaga 1: MK Ishockeyskydd Sammanställning efter Fabrikat/Artikelnr

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Marknadskontroll solglasögon 2010

Marknadskontroll solglasögon 2010 Rapport 2010:17 Marknadskontroll solglasögon 2010 Marknadskontroll solglasögon 2010 Konsumentverket 2010 2 (9) 3 (9) Sammanfattning Under våren 2010 har Konsumentverket genomfört en marknadskontroll av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om buller från viss utomhusutrustning; SFS 2001:1084 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

( 2006/42/EG) (2006/42/EG)

( 2006/42/EG) (2006/42/EG) Nya maskindirektivet et (2006/42/EG) 1 Nya maskindirektivet kti t (2006/42/EG) Vad innebär det nya maskindirektivet? Vad får det för konsekvenser? - För riksdag, regering och förvaltningsmyndigheter -

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-3 Förslag till betänkande (PE 301.518) Rainer Wieland Maskiner

Läs mer

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg Maskindirektivet, över och underjordsarbete Bertil Forsberg 2013-04-16 1 Maskindirektivet, över och underjordsarbete Maskindirektivet och BRAGS Samband och undantag, maskindirektivet och Bragsen Tillverkarens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

Hur hanterar vi CEmärkta. Lahja Rydberg Forssbeck

Hur hanterar vi CEmärkta. Lahja Rydberg Forssbeck Hur hanterar vi CEmärkta produkter Lahja Rydberg Forssbeck Disposition Byggproduktförordningen Boverkets föreskrifter och Trafikverkets föreskrifter Vårt sätt att kravställa produktkrav i AMA-världen Produktstandard

Läs mer

Effektivitetskrav för värmepannor FÖRESKRIFTER 1997

Effektivitetskrav för värmepannor FÖRESKRIFTER 1997 D7 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Effektivitetskrav för värmepannor FÖRESKRIFTER 1997 M I L J Ö M I N I S T E R I E T D7 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Miljöministeriet, Bostads- och byggnadsavdelningen

Läs mer

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN VEM BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR? Denna broschyr riktar sig till små och medelstora företagare som vill placera leksaker på den Europeiska gemenskapens marknad. Återförsäljare och konsumenter kan använda denna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-16

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-16 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-16 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning ADI 469 CE-märkning av personlig skyddsutrustning Regler för EU och Sverige De regler som gäller i dag infördes när Sverige gick med i EES och senare i EU. EU:s produktdirektiv om personlig skyddsutrustning

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Guide till CE-märkning

Guide till CE-märkning Guide till CE-märkning Guiden hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad standard

Läs mer