Att tillverka båt och komponenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tillverka båt och komponenter"

Transkript

1 1 (13) Datum Att tillverka båt och komponenter Denna text är en utskriftsvänlig variant av motsvarande text på Transportstyrelsens hemsida. Det som är länkar på hemsidan är i denna text återgivet som understruket. Direktivkraven Kraven som gäller tillverkaren och har sin grund i fritidsbåtsdirektivet behandlas här. För importörer och andra aktörer gäller delvis andra regler. För enkelhets skull används ordet direktivkrav om den samlade kravbilden. Kraven beskrivs närmare under rubriken CE-märkning och marknadskontroll. Andra myndigheter kan också ha krav som i vissa avseenden är tillämpliga på båtar. Tillverkaren är en fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt som omfattas av lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller som låter konstruera eller tillverka en sådan produkt och själv släpper ut den på marknaden. Den som tillverkar produkter som omfattas av fritidsbåtsdirektivet berörs också av de krav som ställs på en distributör när produkterna säljs. Läs mer om detta under rubriken Att sälja båt. Tillverkarens skyldigheter Som tillverkare är man ansvarig för att båtarna uppfyller gällande regler. När tillverkaren upprättat den tekniska dokumentationen och slutfört bedömning av överensstämmelse ska dokumentet försäkran om överensstämmelse skrivas under. Det går inte att friskriva sig från detta ansvar eller överlåta det på någon annan. Som tillverkare av CE-märkta båtar ska man ha en MIC-kod (Manufacturer Identification Code) registrerad hos Transportstyrelsen. Denna kod ingår i båtens identifieringsnummer, CIN som står för Craft Identification Number. Undantaget är att en tillverkare i ett land utanför EU/EES kan överlåta ansvaret till en så kallad auktoriserad representant inom EU/EES. Även om

2 Datum 2 (13) ett anmält organ använts för certifieringen, ligger ansvaret hos tillverkaren om att båten uppfyller kraven. När ett halvfabrikat eller ett kit (byggsats) byggs färdigt och ska CE-märkas gäller de krav som anges under Halvfabrikat och kit-båtar. Undantagna båtar Vissa båtar är undantagna från krav på CE-märkning. Detta gäller t ex båt som byggs för eget bruk och inte släpps ut på marknaden inom fem år. Läs mer om undantagen under CE-märkning och marknadskontroll. Om man till exempel av försäkringsskäl vill att en sådan båt ska ha en identitet, kan man hos Transportstyrelsen ansöka om ett identifieringsnummer, CIN. De båtar som tillverkas av en amatör får en kod som börjar på AMA, vilket betyder att båten är en amatörbyggd båt. Det efterföljande serienumret identifierar båtbyggaren och visar när båten är tillverkad. En normal, hembyggd båt får CE-märkas genom den procedur som beskrivs här för tillverkaren. Att arbeta med fritidsbåtsdirektivet en översikt Utveckling och underhåll av regler, engagerade organisationer och moment i certifiering, provning och marknadskontroll fungerar ihop schematiskt sett så här: RSG Anmält organ Väsentliga miljö och säkerhetskrav Båtstorlek och designkategori Certifieringsmodul Teknisk dokumentation Tillverkarskylt CIN-kod Manual Försäkran om överensstämmelse CE märkt produkt Harmoniserade standarder ISO, CEN Tester Marknadskontrollerande myndighet Bedömning av överensstämmelse EU- Kommissionen AdCo

3 Datum 3 (13) Provnings- och certifieringssystem Förfarandet som leder fram till CE-märkning kan väljas relativt fritt men vissa begränsningar finns beroende på båtens längd och konstruktionskategori (designkategori). En längdgräns går vid tolv meter. Ovanför denna gräns tillåts inte vissa av de enklare kontrollförfarandena (kallas ibland också kontrollmoduler eller certifieringsmoduler). Det är alltid tillåtet att använda mer avancerade (längre till höger i uppställningen) kontrollförfaranden än minimikravet. Modulerna beskrivs längre fram i texten. De fyra konstruktionskategorierna spänner från A som innebär ocean till D som betyder skyddade farvatten. KONTROLLFÖRFARANDEN Certifieringsmodul A Aa B+C B+D B+E B+F G H Produkt Båt kat A, B 2,5 12 m nej Båt kat A, B m nej nej Båt kat C 2,5 12 m *) Båt kat C m nej nej Båt kat D och vattenskoter Utrustning nej nej nej Buller **) nej nej nej nej Motoravgaser nej nej *) endast om harmoniserad standard för stab och flyt uppfylls **) endast långsamma båtar och certifierad referensbåt

4 Datum 4 (13) Kontrollförfarandena (modulerna) A Aa B+C B+D B+E B+F G Självcertifiering, där tillverkaren har ett system som säkerställer att båten uppfyller kraven. Tillverkaren provar, kontrollerar och sammanställer den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att förstå produktens konstruktion, tillverkning och funktion och möjliggöra bedömning av överensstämmelsen med kraven. Därefter utfärdar tillverkaren en försäkran om överensstämmelse där tillverkaren intygar att båten uppfyller de för båten gällande kraven. Ett alternativ för de tillverkare som väljer bort en oberoende bedömning av ett anmält organ. Se bilaga 1, SJÖFS 2005:4 Tillverkaren provar båten och provningsresultaten sammanställs i en teknisk dokumentation. Den del av den tekniska dokumentationen som beskriver hur stabilitet och flytegenskaperna uppfylls lämnas till det anmälda organet som kontrollerar att dessa är i överensstämmelse med reglerna. Det anmälda organet utfärdar en provningsrapport (Examination report) för stabilitet och flytbarhet, men endast för dessa krav och inga av de andra kraven båten ska provas mot. Se bilaga 2, SJÖFS 2005:4 Tillverkaren provar båten och provningsresultaten sammanställs i en teknisk dokumentation. Den tekniska dokumentationen lämnas till ett anmält organ som testar ett representativt provexemplar av båten, förvissar sig om och intygar att detta uppfyller de för båten gällande kraven. Därefter utfärdar det anmälda organet ett EG-typintyg för båttypen Se bilaga 3 och 4, SJÖFS 2005:4 Som B+C, men där tillverkaren tillämpar ett godkänt kvalitetssystem som övervakas av ett anmält organ. Utöver det EG-typintyg som utfärdas för båten så ska det anmälda organet meddela ett motiverat beslut av vilket ska framgå om kvalitetssystemet är godkänt. Det anmälda organet utför regelbundna revisioner samt oanmälda stickprovskontroller. Se bilaga 3 och 5, SJÖFS 2005:4 Som B+D, men med ett kvalitetssystem där tillverkaren undersöker varje exemplar och utför provningar. Se bilaga 3 och 6, SJÖFS 2005:4 Som B+E, men det är ett anmält organ som undersöker och utför proverna och märker varje enskild produkt alternativt görs en statistisk verifikation för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven. Utöver EG-typintyget ska det anmälda organet även utfärda ett intyg om överensstämmelse. Se bilaga 3 och 7, SJÖFS 2005:4 Certifiering av ett enstaka objekt. Undersökningar och provningar görs av anmält organ som utfärdar ett intyg om överensstämmelse. Tillverkaren CE-märker båten och utfärdar en försäkran om överensstämmelse. Se bilaga 8, SJÖFS 2005:4

5 Datum 5 (13) H Fullständig kvalitetssäkring där hela produktionskedjan från konstruktion till lagring av den färdiga båten regelbundet och stickprovsvis kontrolleras av det anmälda organet. Vid kontrollerna utför det anmälda organet provningar på båten för att förvissa sig om att kvalitetssystemet fungerar. Det anmälda organet utfärdar ett motiverat beslut av vilket ska framgå om kvalitetssystemet är godkänt. Dessutom utfärdas kontrollrapporter efter de regelbundna kontrollerna samt provningsrapporter efter stickprovskontroller. Se bilaga 9, SJÖFS 2005:4 Konstruktionskategorierna A Ocean B Utanför öppen kust och utomskärs C Kustfarvatten och Inomskärs Båtar konstruerade för att kunna genomföra längre resor under vilka vindstyrkan kan överstiga 8 på Beaufort-skalan (över 17 m/s) och den signifikanta våghöjden kan vara över 4 m Konstruerad för resor utanför kusten då vindstyrkan kan vara upp till och med 8 på Beaufortskalan (upp till 20 m/s) och signifikant våghöjd upp till 4 m Konstruerad för resor nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 på Beaufort-skalan (upp till 14 m/s) och signifikant våghöjd upp till 2 m D Skyddade Farvatten Konstruerad för att kunna genomföra resor på skyddade kustvatten, i mindre bukter, på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 på Beaufort-skalan (upp till 8 m/s) och signifikant våghöjd upp till 0,3 m med enstaka vågor på högst 0,5 m

6 Datum 6 (13) Anmält organ I vissa av modulerna föreskrivs att ett anmält organ (eng Notified body) ska medverka i certifieringsproceduren. Ett anmält organ är en oberoende provningsinstans utsedd av en av EU:s medlemsstater. Att använda ett anmält organ ska garantera att uppdraget utförs opartiskt, korrekt, grundat på gemensamma regler och kriterier samt med samma kompetensnivå. Det finns för närvarande inga svenska företag som är anmälda organ, men flera utländska företag har kontor i Sverige. Anmälda organ (Kommissionens webbplats med lista över anmälda organ) Ett anmält organ är ett affärsdrivande företag och har ingen juridisk befogenhet att besluta om vad som krävs eller vem som får göra vad, detta är förbehållet de marknadskontrollerande myndigheterna. Transportstyrelsen har rätt att granska och underkänna arbete som är utfört av de anmälda organen. Tänk på att även om man använder sig av ett anmält organ är det ändå ALLTID tillverkaren som är ansvarig för att båten uppfyller kraven. För din säkerhet använd kända organ med kontor i Sverige och var noggrann när kontrakt skrivs. Om anmält organ används se till att få ut all den dokumentation som ligger till grund för bedömningen av överensstämmelse med krav och regler. Dokument som det anmälda organet ska utfärda vid olika kontrollförfaranden: A Aa B+C B+D B+E B+F G H (ingen medverkan av anmält organ) EC-type examination report EC-type examination Certificate EC-type examination Certificate och Quality system assessment decision EC-type examination Certificate och Quality system assessment decision EC-type examination Certificate och Certificate of conformity Certificate of conformity Quality system assessment decision

7 Datum 7 (13) Regelanvändning Vid provning är grunden de väsentliga säkerhets- och miljökraven. Dessa är kortfattade och innehåller inte många detaljer. För att det ska vara praktiskt möjligt att utföra provning av en båt eller en annan produkt som direktivet omfattar, finns harmoniserade standarder listade på som innehåller detaljerade krav. Nästan alla väsentliga krav har en eller flera standarder knutna till sig. Standarderna säljs av SIS förlag och av Sweboat. Standarderna revideras vart femte år eller när särskilda skäl finns. Senast utgivna version av standard ska alltid användas. För att underlätta för båttillverkare att identifiera vilka standarder som är tillämpliga för en given båt finns CE-handboken. Denna handbok innehåller också handledning för hur provning går till och koncentrat av gällande standarder. För att närmare förklara innebörden av direktivet finns EU-kommissionens guide, Application Guide to the Amended Recreational Craft Directive. Provning och teknisk dokumentation Provningar, beräkningar m m som utförs av tillverkaren, i vissa fall med hjälp av ett anmält organ, syftar till att säkerställa att samtliga tillämpliga krav är uppfyllda. Observera att även tillverkarskylt, ägarens instruktionsbok och identifieringsnummer (CIN) omfattas av väsentliga krav. Som tillverkare av CE-märkta båtar ska man ha en MIC-kod registrerad hos Transportstyrelsen. Denna kod ingår i CIN. När alla aktuella krav är uppfyllda och den tekniska dokumentationen är upprättad kan det viktiga dokumentet försäkran om överensstämmelse utfärdas. Ett sätt att systematisera provning och dokumentation är att följa uppställningen i blanketten försäkran om överensstämmelse. Teknisk dokumentation Tillverkaren ska ta fram en teknisk dokumentation som beskriver båtens/produktens konstruktion, tillverkning och funktion. Den ska också på ett tydligt sätt visa hur båten/produkten uppfyller de väsentliga kraven, samt vara överskådlig. Alla testresultat, beräkningar och beskrivningar enligt standarderna ska bifogas den tekniska dokumentationen. Dokumentationen

8 Datum 8 (13) ska vara på svenska alternativt engelska. Den tekniska dokumentationen ska innehålla: En allmän beskrivning av båttypen/produkten. Konstruktions- och tillverkningsritningar samt skisser av utrustning, delmontage, kretsar osv. Beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för att förstå ritningar, skisser och båtens/produktens funktion. Förteckning över de harmoniserade standarder som tillämpats helt eller delvis samt en beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga kraven när harmoniserade standarder inte har tillämpats. Resultat av konstruktionsberäkningar, utförda undersökningar osv. Provningsrapporter eller beräkningar av stabiliteten och reservdeplacement och flytmedel. Eventuella provningsrapporter om avgasutsläpp. Eventuella provningsrapporter om ljudnivåer eller referensbåtsdata. När tillverkaren upprättat den tekniska dokumentationen och båten bedöms uppfylla alla krav för den aktuella båtstorleken i den valda konstruktionskategorin, finns det underlag som krävs för att CE-märka båten. För andra produkter än båtar och som omfattas av direktivet ska tillämpliga delar ingå i den tekniska dokumentationen. För varje produkt ska tillverkaren förvara den tekniska dokumentationen som legat till grund för certifieringen i minst 10 år efter det att tillverkningen upphört. Tänk på att det alltid är tillverkaren som är ansvarig för att båten/produkten är korrekt CE-märkt. Skriv ett kontrakt som gör att du kan hålla det anmälda organet ansvarigt om det t.ex. skulle visa sig att den dokumentationen som gjorts inte är tillräcklig eller korrekt. Många problem kan undvikas genom att man använder kända anmälda organ med kontor i Sverige. Instruktionsbok, tillverkarskylt och CIN Ägarens instruktionsbok En instruktionsbok ska upprättas på svenska för båtar som ska säljas på den svenska marknaden. Det finns en standard som beskriver hur en instruktionsbok ska upprättas, ISO Tänk på att andra standarder som

9 Datum 9 (13) är listade i Försäkran om Överensstämmelse har krav på att ytterligare information ska ingå i instruktionsboken. När instruktionsboken upprättas ska den senaste utgåvan av varje standard användas. Instruktionsboken ska bland annat innehålla uppgifter om: brandrisker risker för inträngande vatten tillverkarens namn och kontaktuppgifter CE-märkning och Försäkran om Överensstämmelse konstruktionskategori med förklaring rekommenderad maximala last rekommenderade maximala antalet personer (personvikt 75kg) maximal motoreffekt produktens vikt anvisningar om underhåll av motor i de fall separat manual för motorn saknas. Tillverkarskylten En tillverkarskylt ska placeras väl synlig i närheten av förarplatsen. Skylten ska monteras så att det krävs verktyg för att demontera den. Den ska vara så monterad att en demontering lämnar bestående märken. Ofta tillhandahåller det anmälda organet, om man använt sig av ett sådant, en tillverkarskylt. Följande uppgifter ska finnas på skylten: tillverkarens namn CE-märke båtens konstruktionskategori (kallas ibland designkategori). tillverkarens rekommenderade maximala last, exkluderat fasta tankars innehåll vilket antal personer tillverkaren rekommenderar och produkten är konstruerad att medföra den största rekommenderade vikten av utombordsmotorer ID-numret på anmält organ om detta varit inblandat i tillverkningsprocessen, det vill säga alla moduler utom A. Motordrivna båtar med en längd under 8 m ska vara försedda med märkning om maximal motorstyrka. Uppgiften anges med fördel på tillverkarskylten. Även i övriga båtar är det tillåtet att på skylten ange den maximala motoreffekt de konstruerats för. Tillverkarskylten i detta exempel är framställd av anmälda organet VTT Expert Services Oy.

10 Datum 10 (13) CIN (identifieringsnummer) Båten ska vara identifierad med CIN. Denna kod identifierar tillverkaren genom MIC-koden, båtmodellen, produktionsår, tillverkningsnummer m m. MIC registreras hos Transportstyrelsen Ansökan om tillverkarkod för tillverkare/företag och kan väljas enligt önskemål så länge koden är ledig. CIN ska vara anbringad på akterspegelns styrbordssida under relingslisten samt på ett dolt ställe i båten, se senaste upplagan av obligatorisk standard EN ISO Den ska vara utförd på ett sätt som gör att den inte går att avlägsna utan att skada det omgivande området. CIN består av 14 tecken.

11 Datum 11 (13) IDENTIFIERINGSNUMMER, CIN Koden ska vara placerad på akterspegeln och på ytterligare ett dolt ställe i båten. Harmoniserade standarden för skrovidentitetsbeteckning (ISO 10087:2006) landskod serienummer tillverkningsår SE-ABCENBATC001 tillverkarkod, MIC som tilldelas av Transportstyrelsen tillverkningsmånad modellår serienummer väljs av tillverkaren tillverkningsmånad anges med en bokstav där januari är A och februari är B osv modellår är den tolvmånadersperiod då båten är tänkt att placeras på marknaden. Om denna tolvmånadersperiod sträcker sig över ett årsskifte avgör tillverkaren vad som är modellår. Försäkran om överensstämmelse Den engelskspråkiga motsvarigheten heter Declaration of Conformity (DoC). Detta dokument ska finnas på svenska för alla båtar, även halvfabrikat, vattenskotrar samt motorer och övriga produkter som omfattas av direktivet om de säljs i Sverige. Vid försäljning i andra länder gäller detta lands bestämmelser. I försäkran om överensstämmelse ska det förutom information om den specifika produkten även finnas en lista på de standarder som tillverkaren använt för att kontrollera att alla tillämpliga krav är uppfyllda (sista sidan i försäkran). Listningen kan hämtas från den tekniska dokumentationen. Standarder ska anges inklusive utgivningsår, ex vis EN ISO 16180:2013.

12 Datum 12 (13) Det är inte tillåtet att använda en äldre, indragen version av en standard då man konstruerar en ny båtmodell. Försäkran ska vara underskriven av tillverkaren som på så vis försäkrar att de väsentliga kraven är uppfyllda. För att underlätta för tillverkarna av båtar, vattenskotrar och motorer har den Internationella båttillverkarorganisationen, ICOMIA tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Europa tagit fram en blankett som, korrekt ifylld, uppfyller kraven. Blanketter finns på de flesta EU-språk. Används dessa minimeras risken för att någon uppgift saknas. Utombordsmotorer och motorer med inu-drev med integrerat avgassystem ska vara CE-märkta av motortillverkaren och har därför sin egen FoÖ som ska finnas i instruktionsboken till motorn. För motorer med externt avgassystem måste båttillverkaren själv i sin försäkran om överensstämmelse visa hur båten uppfyller bullerkraven. Följande hjälp finns för upprättande av FoÖ: Instruktioner för Fritidsbåt inkl buller Instruktioner för Inombordsmotor eller motor med inudrev utan inbyggt avgassystem Instruktioner för Utombordsmotor eller motor med inudrev med inbyggt avgassystem Blankett Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåt inkl buller Marknadskontroll - om produkten inte håller måttet Transportstyrelsen utför marknadskontroll för att övertyga sig om att produkterna som omfattas av direktivet verkligen uppfyller gällande krav. Vid marknadskontroll upptäcks ibland farliga produkter och felaktigheter i CE-märkningen. Information om farliga produkter kan också komma från andra länders marknadskontrollerande myndigheter. Tillverkaren blir i dessa fall skyldig att vidta de åtgärder som Transportstyrelsen kräver, t ex att återkalla och åtgärda en produkt. Försäljningsförbud kan också bli aktuellt. Läs mer om marknadskontroll under rubrik CE-märkning och marknadskontroll. En näringsidkare som får vetskap om en farlig produkt som han eller hon tillhandahåller eller har tillhandahållit är skyldig att meddela Transportstyrelsen Näringsidkares anmälan om farlig produkt. Detta enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

13 Datum 13 (13) Halvfabrikat och kit-båtar Halvfabrikat Tillverkaren av halvfabrikatet ska stå för den tekniska dokumentationen och skriva en "försäkran om överensstämmelse" för båten enligt direktivkraven så långt den är färdig. Blankett Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåt inkl buller Det är den person som slutmonterar båten som blir den slutliga tillverkaren och som ska sammanställa den tekniska dokumentationen. Till den tekniska dokumentation bifogas den försäkran om överensstämmelse som erhållits av tillverkaren av halvfabrikatet. Därefter ska den som slutmonterat båten skriva den slutgiltiga försäkran om överensstämmelse samt CE-märka båten med tillverkarskylt och CIN-kod enligt reglerna. Kit-båtar En kit-båt är en delvis färdigställd båt där alla delar som är nödvändiga för att färdigställa båten i enlighet med direktivkraven, medföljer tillsammans med en detaljerad byggbeskrivning. Om tillverkaren av en kit-båt får in ett skriftligt intyg att båten monterats enligt anvisningarna med anvisade komponenter, kan denne CE-märka båten. Detta givetvis under förutsättning att tillverkaren av kit-båten kan visa teknisk dokumentation som visar att båtkonstruktionen, med levererad utrustning och monterad på anvisat sätt, uppfyller direktivkraven. Det är alltså tillverkaren av kit-båten och inte den som köper och monterar båten som är ansvarig för CE-märkningen. Om köparen av kit-båten inte följer anvisningarna eller inte använder anvisat medföljande material, övergår tillverkaransvaret på köparen för den delen av tillverkningen som köparen ansvarat för.

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN VEM BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR? Denna broschyr riktar sig till små och medelstora företagare som vill placera leksaker på den Europeiska gemenskapens marknad. Återförsäljare och konsumenter kan använda denna

Läs mer

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv LEKSAKERS SÄKERHET Barn ska ha bästa möjliga skydd Europeiska kommissionen Näringsliv Fotolia Orange Tuesday Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU och omkring 2000 företag som sysselsätter

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Boverkets marknadskontrollplan 2012

Boverkets marknadskontrollplan 2012 Datum 2011-11-14 Diarienummer 1202-4641/2011 1(9) Boverkets marknadskontrollplan 2012 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. OBS! Rödmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Arbetsställe/ort där

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Tryckbärande anordningar

TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Tryckbärande anordningar TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR 1 2 1. Inledning 1. Inledning 2. Besiktningsorgan för tryckbärande anordningar 2.1 Allmänt 2.2 Anmält organ 2.3 Certifieringsorgan 2.4 Brukarnas besiktningsorgan 2.5

Läs mer

Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter

Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter Boverket juni 2013 Titel: Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse.

Läs mer

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning Manual Stålstolpar 2012-02-22. Produkter. Moramast AB konstruerar och tillverkar stolpar för estetisk belysning, trafikbelysning och strålkastarbelysning. Produkterna delas in i standardstolpar, specialstolpar

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

SPT seminarium 10 mars 2015 Mätinstrumentdirektivet och bränslemätare (volymmätare) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SPT seminarium 10 mars 2015 Mätinstrumentdirektivet och bränslemätare (volymmätare) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPT seminarium 10 mars 2015 Mätinstrumentdirektivet och bränslemätare (volymmätare) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Regler och krav på bensinpumpar och betalterminaler Mätinstrumentdirektivet (MID)

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Marknadskontroll butikskedjor

Marknadskontroll butikskedjor Rapport 2008:20 Marknadskontroll butikskedjor Marknadskontroll butikskedjor Konsumentverket 2008 2 (22) 3 (20) Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Bakgrund... 7 Syfte... 9 Metod... 9 Krav på dokumentation...

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara 1 (6) Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: 891 38 Örnsköldsvik Ansökan avser förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Ny lag om leksakers säkerhet

Ny lag om leksakers säkerhet Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet Integrationsoch jämställdhetsdepartementet Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet Integrationsoch jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Tillståndsansökan brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om Nytt tillstånd Förändring

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Tillståndsansökan explosiv vara

Tillståndsansökan explosiv vara Tillståndsansökan explosiv vara För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan Ifylld blankett skickas till:, Box 4434, 203 15 Malmö Datum: Ansökan om tillstånd till

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Rätt redan från början.

Rätt redan från början. Rätt redan från början. Nordic Quality står för trygghet inom VVS-branschen. En garanti för att produkten på ett enkelt sätt kan installeras och sedan användas år efter år. Det är en produkt gjord för

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara 1(5) TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara (Fylls i av Räddningstjänsten) Inkom: Diarienr: Ansökan avser Nytt tillstånd Ny föreståndare Namn- eller adressändring till befintligt tillstånd Ansökan för förvärv

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10 ATIVA-Kunskap Produktinformation Sidan 1 av 10 Allmänt om ATIVA-Kunskap ATIVA Development AB ATIVA-Kunskap är samlingsnamnet för ett antal kunskapsmoduler som stöder arbetet inom kvalitet och miljö. Dessa

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Bastiongatan 14 451 50 Datum 1. Ansökan om: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd till

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer