UNT-KONCERNEN Årsredovisning Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003. Innehåll"

Transkript

1 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Innehåll 113 år i korthet 3 Kort om UNT-koncernen 5 VD har ordet 6 7 Chefredaktörerna har ordet 8 9 Tidningshändelser Förvaltningsberättelse Koncernens utveckling under fem år 16 Resultaträkningar 17 Balansräkningar Kassaflödesanalyser 20 Noter Revisionsberättelse 29 Om Ledande befattningshavare 36 Styrelseledamöter 37 UNT-koncernen 38 Adresser 39 Verksamhetsplan Moderbolagets organisationsnummer är BOLAGSSTÄMMA hålls 25 maj 2003 på UNT, Danmarksgatan 28

2 VARGEN.COM Varför är det så mycket änder i Svandammen? Din favoritlokaltidning har svaren på dina frågor, tankar och funderingar. Det händer ofta att vi väcker nya. Gå in på och skaffa en prenumeration. HAR MÅNGA SIDOR 165:- PER MÅNAD MED AUTOGIRO

3 UNT-KONCERNEN Årsredovisning år i korthet 1890-TALET Upsala Nya Tidning startas av grupper från den radikala studentföreningen Verdandi. Syftet var att skapa en frisinnad dagstidning som skulle utmana de tre konservativa tidningar som då fanns i staden. Det var tidningen Upsala, Upsala-Posten och Fyris. De tre grundarna av Upsala Nya Tidning var laborator Hjalmar Öhrvall, fil kand Nils von Sneidern och jur stud Axel Lilliehöök. Första numret av UNT utkom 3 december Utgivare och redaktör var Yngve Svartengren som hämtats från Karlstads-Tidningen TALET UNT är på frammarsch. Tidningen har nått positionen som Uppsalas och länets största tidning och håller sjätteplatsen bland landets landsortstidningar. Annonsmängden hade vuxit kraftigt under 1900-talets första årtionde och tidningen räknade detta år drygt annonser. Det var en utveckling med stor betydelse för tidningens ekonomiska situation och nu beställdes en ny tryckpress. Axel Koftan Johansson är huvudredaktör och tidningen kommer ut sex dagar i veckan TALET UNT finns nu i egen fastighet vid Gamla Torget och med nya tekniska resurser ökar möjligheten att ge läsarna en större och innehållsrikare tidning. UNT skall vara en välunderrättad, modern och tillförlitlig nyhets- och annonstidning för Uppland. Tidningens ekonomiska och partipolitiska oberoende saluförs. Förstasidan utvecklas till ett skyltfönster med viktigare nyheter och bilder. Sporten har i mitten av 1930-talet en helsida dagligen, länsmaterialet får frikostigt utrymme. Tidningen erbjuder särskild lördagsläsning, bevakningen av kommunala angelägenheter, kultur och inrikespolitik är ambitiös. Prenumerationspriset för den dagliga tidningen är 17 kronor per år TALET Upsala Nya blir bara nyare och nyare, utropar Kajan, tecknaren Yngve Svalanders kluriga pippi, när UNT 1963 inviger sin nya tryckpress i Boländerna talet är ett årtionde av kraftig förnyelse. Ny huvudredaktör är Lennart Hirschfeldt. Successivt flyttar all tidningsverksamhet ut från Gamla Torget till Boländerna. Små lokaltidningar i spridningsområdet köps upp. Nya lokalredaktioner inrättas. Samtidigt görs stora personalsatsningar och det redaktionella innehållet förnyas och breddas. Det är ett framgångsrikt årtionde för tidningen då både annonser och upplaga ökar når upplagan för första gången över exemplar TALET Nu inleds en ny epok i tidningens historia. UNT lämnar blyet och går in i dataåldern med modern produktionsteknik. UNT får färg på allvar. Det är en teknisk revolution som kostat 17 miljoner i investeringar invigs en ny offsetpress. 670 personer arbetar då med tidningen, 250 i direkt tidningsproduktion och 420 med att distribuera den. Upplagan ligger samma år på ex. Tidningen har ett 80-tal journalister, varav ett 20- tal är verksamma vid lokalredaktionerna. Nyhetsservicen för länet förbättras genom editionering av tidningen för olika delar av spridningsområdet TALET Tidningen kliver på allvar in i dataåldern. Ett datoriserat abonnemangs- och distributionssystem tas i bruk och artiklar direktinskrivs i datorer. Skrivmaskinsknattret tystnar. Tidningshuset byggs om och till och UNT får en modern packsal. Fyrfärgsbilderna blir allt vanligare. Det bäddar för specialbilagor med teman som båt, heminredning, resor och mode. Tidningen ger sig också i kast med nya medier, bland annat genom att delta i försök med lokala kabel-tv-sändningar passerar upplagan strecket förnyas tidningens grafiska utformning. Det firas med ett jättefyrverkeri i Botaniska trädgården. Tidningen fortsätter stadigt att växa och marknadsföringen är aktiv TALET UNT är trots kärva tider för dagspressen en kraftfull hundraåring som går in i ett årtionde av omvälvande förändringar. Produktionen gör ett jättekliv in i ny teknik. Modern digital teknik införs liksom ny arbetsorganisation för annonsavdelningen och redaktionen för att anpassas till de nya datorsystemen för annons-, text- och bildproduktion. Ombyggnaden av tryckeri och packsal är en av de största satsningarna i UNT:s historia. Tidningen får en ny grafisk utformning och flera nya avdelningar. Ett nytt kontor, UNT City, etableras vid Drottninggatan för att betjäna alla privatkunder. Till nyheterna inför ett nytt årtusende hör nöjestidningen UNT Fredag. UNT inrättar en redaktion för en talad version, Radiotidningen, och publiceras på Internet med adressen unt.se TALET Inledningsvis uppvisar det nya århundrandet kraftiga konjunktursvängningar med åtföljande effekter på upplagan och annonsmarknaden. En utbyggnad av tryckpressen samt nyinvestering i packsalen medför förbättrad kvalitet och ökad kapacitet inom tryckeriverksamheten. En av de redaktionella nyheterna är en utökad helgläsning i form av UNT Lördag. I slutskedet av 2003 tas inriktningsbeslut om såväl söndagsutgivning samt byte till tabloidformat.

4 Det måste VARGEN.COM vara bra roligt att bo i Funbo. Din favoritlokaltidning har svaren på dina frågor, tankar och funderingar. Det händer ofta att vi väcker nya. Gå in på och skaffa en prenumeration. HAR MÅNGA SIDOR 165:- PER MÅNAD MED AUTOGIRO

5 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Kort om UNT-koncernen RÖRELSERESULTAT, MKR 10,5-30,9 RÖRELSEMARGINAL, % 2,5 negativ RESULTAT EFTER SKATT, MKR 20,0-12,6 INTÄKTER, M KR 426,8 447,6 BALANSOMSLUTNING, MKR 436,2 440,9 KASSAFLÖDE, MKR -11,3 28,5 INVESTERINGAR, MKR 56,7 28,5 SOLIDITET, % UPPLAGA UNT, EX/DAG RÄCKVIDD UNT, LÄSARE/DAG UNIKA BESÖKARE/VECKA, UNT.SE DISTRIBUERADE TIDNINGAR/DAG UNT DISTRIBUTION UPPLAGA SIGTUNABYGDEN, EX/VECKA UNIKA LYSSNARE/VECKA, CITY 106,

6 6 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 VD HAR ORDET UNT möter framtiden offensivt UNT-koncernen redovisar 2003 en betydande resultatförbättring. Rörelseresultatet ökade till 10,5 mkr jämfört med 30,9 mkr föregående år och resultatet efter skatt uppgick till 20,0 mkr. Resultatförbättringen är glädjande men skall ses mot bakgrund av att föregående års resultat belastades med omfattande kostnader av engångskaraktär. I den löpande verksamheten redovisar tidningsrörelsen 2003 ett i stort sett oförändrat resultat, medan tryckerirörelsens resultat försämrats något till följd av minskad orderingång under året har inletts med en svag utveckling på annonsmarknaden samtidigt som orderläget i tryckerirörelsen förbättrats rejält. Dagspressen är för närvarande inne i en period präglad av stora förändringar. Upplagorna stagnerar och återkomsten av de goda åren på annonsmarknaden dröjer. Vi påverkas för närvarande av såväl en fortsatt svag konjunktur som strukturella förskjutningar. Svag ekonomisk tillväxt och relativt hög arbetslöshet påverkar både upplagemarknad och annonsmarknad, främst platsannonserna, negativt. Konkurrensen tilltar från såväl nya medier som gamla medier i nya former. Framgångsrika internetportaler som attraherar viktiga rubrikannonser och nischade gratistidningar är några exempel. Samtidigt är vi övertygade om att dagstidningen, tryckt och i andra distributionsformer, har en huvudroll att spela även i framtiden. En förutsättning är dock att vi kontinuerligt satsar på fortsatt utveckling och förändring. Efter en flerårig period av upplageökningar minskade UNT:s upplaga I ett lite längre perspektiv är dock upplagan relativt stabil. Intresset för Upsala Nya Tidning återspeglar sig också i besöksfrekvensen för unt.se, vilken fördubblades under året. UNT:s sajt tillhör i dag de ledande i sin kategori vilket kommer att vara av största betydelse när de trafikgenererade intäkterna börjar bli betydande. Annonsförsäljningen blev i stort sett oförändrad 2003 jämfört med året innan. En minskad platsannonsering kompenserades av en starkare utveckling på vissa andra delmarknader. Ett område med en oerhört positiv utveckling är försäljningen av ibladade produkter. Intäkterna har på några år ökat från 2 mkr till ca 12 mkr under Det besparingsprogram som i tidningsverksamheten genomfördes under 2002 och 2003 får under 2004 fullt genomslag. Organisationen har setts över och antalet anställda har minskat med ca 30 tjänster genom frivilliga överenskommelser. Ett nödvändigt fortsatt effektiviseringsarbete kommer att ske fortlöpande. I syfte att uppnå ytterligare besparingseffekter genomfördes under året en bolagisering av försäljning och produktion av annonser i dotterbolaget Upsala Nya Tidning Media AB. En konsekvens av bolagiseringen är att resultatet i moderbolaget för 2003 ej är jämförbart med tidigare år. Vår redovisning kommer därför i ökad utsträckning att fokusera på koncernens resultat. Under sommaren 2003 genomförde UNT en mycket omfattande läsarundersökning. Att intresset och engagemanget för tidningen bland läsarna är stort visste vi, men att hela läsare tog sig tid att svara på en mycket omfångsrik enkät, lyssna och lär, blev en positiv överraskning. Svaren pekade på ett antal tydliga krav och önskemål. Läsarna ville ha tidningen även på söndagar, man ville återfå en tv-bilaga och man ville ha tidningen i ett mindre och mer lätthanterligt format. En ny tv-bilaga kunde vi erbjuda våra läsare redan i slutet av oktober Formatfrågan och frågan om söndagsutgivning är svårare och mer komplexa. Det gäller att kombinera läsarnas intressen med långsiktig, sund tidningsekonomi. Efter analyser och överväganden kom tidningsföretagets styrelse fram till att det ur ett strategiskt perspektiv är riktigt att starta såväl söndagsutgivning som att genomföra ett formatbyte. Detta för att långsiktigt stärka vår ställning på marknaden blir därmed ett år med intensiva förberedelser för satsningarna som kommer att genomföras i början av Inom tryckerirörelsen, som blir alltmer betydelsefull för UNT-koncernen, har vi under 2003 investerat kraftfullt. Drygt 50 miljoner har satsats på att skapa Skandinaviens modernaste packsal. Investeringen har i hög grad bidragit till att vi under slutet av 2003 och i början av 2004 tagit oss tillbaka till en tätposition bland landets tidningstryckerier vad gäller kvalitet och prestanda. Investeringen har bl a inneburit en fördubblad ibladningskapacitet och innovationer på annonsmarknaden, bl a i form av att kunna erbjuda annonskunderna s k post-it-lappar på tidningen. Externt har några stora nytillkomna kunder kommit. Stockholm City och Metro Hus och Hem är några exempel. Tillväxten under inledningen av 2004 har varit fortsatt stark.

7 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Av största vikt för framgång i ett företag är att tydliga och begripliga kort- och långsiktiga mål och strategier fastställs och kommuniceras. Ett omfattande arbete med detta har genomförts i kombination med ett stort ledarutvecklingsprogram där cirka femtio medarbetare från olika delar av företaget deltagit. Processen har lett till att en aktuell verksamhetsplan utarbetats och på olika sätt kommunicerats inom företaget. UNT Distribution har under året utvecklat verksamheten genom fortsatt effektivisering och med ett antal nya distributionsuppdrag. Dessa möjliggörs genom ett effektivt samutnyttjande av organisation och bilpark, och bidrar därmed till en reducering av distributionskostnaderna. Nya uppdrag tillkommer även under innevarande år. Ett omfattande arbete sker också för att bygga upp en utökad organisation för distribution av den kommande söndagstidningen. UNT-koncernen har varit verksam inom gratistidningsmarknaden under ett stort antal år genom tidningen Sigtunabygden. Verksamheten har under åren utvecklats positivt och varit mycket lönsam. Under slutet av 2003 minskade dock annonsförsäljningen till följd av både konjunkturella problem och de negativa effekter som neddragningarna på Arlanda flygplats inneburit för regionen. Vår tilltro till långsiktig fortsatt framgång för tidningen är dock stor. Vår radiostation City 106,5 har haft ett antal tuffa år bakom sig. Höga kostnader främst vad gäller koncessionsavgifter har inneburit att stationen endast varit lönsam något enstaka år. Vi ser nu i början av 2004 en ljusning genom en förbättrad lokal annonsförsäljning samt lägre kostnader. Den statliga digitalradiokommitténs förslag om radikalt minskade framtida avgifter ger också en förhoppning om ett regelverk som skulle möjliggöra ekonomiskt rimliga förutsättningar för en framtida lönsam verksamhet. Den positiva börsutvecklingen 2003 medförde en värdeökning för koncernens värdepappersinnehav. Det aktuella marknadsvärdet var vid årsskiftet ca 200 mkr. Vi upplever en spännande tid inom UNT-koncernen just nu. Snabba förändringar och tuff konkurrens. För fortsatt framgång krävs en effektiv och snabbfotad organisation som är beredd att möta framtiden på ibland nya sätt. Med stark ställning på en i grunden stark och dynamisk marknad, offensiva satsningar och den professionalitet som finns hos koncernens medarbetare är jag övertygad om att vi är väl rustade att möta framtiden. Uppsala i april 2004 Dan Lannerö

8 8 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET 2003 prisernas år Upsala Nya Tidning är en av världens bäst designade tidningar. Det budskapet nådde UNT:s redaktion tisdagen den 17 februari Avsändare var branschorganisationen Society for News Design och vi delade äran, framgick av meddelandet, med storheter som Londontidningen Independent on Sunday, skotska The Herald men också den polska affärstidningen Puls Biznesu och den mexikanska sporttidningen Récord. Bäst i världen? Visst, UNT har på senare år vunnit en rad designpris, men här handlade det om hela tidningen och dessutom i konkurrens med 400 andra från hela världen. Undra på att den första reaktionen var avvaktande. Var vi utsatta för ett skämt? Men ganska snart stod det klart att utmärkelsen var äkta. Vi tillhör i år verkligen de bästa i världen, ansåg SND:s jury och motiverade det så här: Varje samhälle förtjänar en tidning som är lika unik som samhället självt. Uppsala har en sådan tidning, Upsala Nya Tidning har ett alldeles eget utseende. Vi ser det redan från början med tidningshuvudet, i en dekorativ stil från tidningens grundande för mer än 100 år sedan. Det här är en tidning som lever i kontakt med sina läsare. Den sörjer med samhället i en tid av sorg. Den pryder logotypen med blommor inför midsommarhelgen. Den fungerar som en anslagstavla för medborgarna. På samma sätt ger den läsarna strukturerade nyheter och en sofistikerad presentation av featurematerialet med en hög grad av typografisk kontroll. Det är värt att notera att Upsala Nya Tidning var en av de få tidningar som har en sida riktad direkt till barn. I mitten av december beslutade UNT:s styrelse att uppdra åt den verkställande ledningen att starta ett projekt med syfte att förändra tidningens format till tabloid och samtidigt övergå till sjudagarsutgivning. Det betyder att vi under resten av 2004 kommer att ägna stor kraft åt att transponera den nuvarande tidningen till ett mindre format i det så kallade Maxprojektet (döpt efter planerat startdatum för tabloiden). Det sker samtidigt som vi planerar för den söndagstidning som våra läsare efterfrågade mer än någonting annat. Vi ändrar alltså format och utgivningstakt samtidigt. Det är sannerligen en utmaning, inte minst för redaktionen, men också en oerhörd stimulans. Den stora journalistiska satsningen under det gångna verksamhetsåret är annars vår helgläsning Lördag. Den har delvis ersatt de olika temabilagor som tidigare kommit månadsvis, men är i huvudsak en alldeles egen produkt med ett eget tonfall. Den har rönt stor uppskattning i läsekretsen och även vunnit pris för sitt formspråk. Nyhetsmässigt kan vi se tillbaka på ett intensivt år. Kriget i Irak har under året lett till en omfattande bevakning, stundom också med lokal anknytning. Det senaste exemplet är bombdådet i Arbil som krävde Uppsalabon Shakhwan Abbas liv. Höstens EMU-val kom de sista dagarna helt i skymundan av mordet på utrikesminister Anna Lindh och under det nya årets första månader har den stora inrikeshändelsen vid sidan av rättegången mot Anna Lindhs mördare varit dramat i Knutby som lett till en omfattande bevakning, men där vi också kommit väl ut i den efterföljande etiska debatten. Två interna priser ska också nämnas. Tiia Derblom-Anderson, numera avtalspensionerad senior reporter, fick tidningens språkpris och Barbro Janson det nyinrättade journalistpriset för sitt framgångsrika arbete med ungdomssidan Kaktus. Vår nätpublicering slutligen har varit mycket lyckosam under året och antalet unika besökare har i stort sett fördubblats jämfört med tidigare år. Men nu gäller inte längre gamla lagrar. Maxprojektet väntar. Lars Nilsson Chefredaktör Ansvarig utgivare

9 UNT-KONCERNEN Årsredovisning POLITISKA CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Politik och kultur under 2003 Politiskt var 2003 ett av samtidens mest dramatiska år. Våren präglades av Irakkriget och sommaren och hösten dominerades av folkomröstningen om EMU och mordet på utrikesminister Anna Lindh. Dessa händelser präglade på många sätt tidningens ledarkommentarer under året. Lokalt kom debatten om det planerade konsert- och kongresshuset i Uppsala att ta allt större utrymme, både på ledarplats och under UNT-debatt. Ja- och nejsidorna kom inför folkomröstningen om euron att företrädas av ungefär lika många inlägg på debattplats och ett antal kvalificerade debattörer inbjöds aktivt att skriva i tidningen. Under våren 2003 inbjöd politiska redaktionen till debatt på temat Naturen och vi. Debatten kom att pågå under hela våren och avslutades med ett offentligt seminarium i samarrangemang med Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) vid Uppsala universitet. Gruppen av kolumnister på ledarsidan Li Bennich- Björkman, Sverker Gustafsson, Bo Pellnäs och Emil Uddhammar utökades under hösten med Olle Pettersson, agronomie doktor och verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet. Kultursidans ställning som en av de ledande i Sverige markerades under 2003, bl a genom att undersökningar inom bokbranschen visade att tidningen hör till de tre i Sverige som ger störst utrymme åt nya böcker (de två övriga är Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet). Bokens dag, UNT:s årliga litterära evenemang i november, blev som vanligt en stor framgång. Under 2004 kan Bokens dag fira tioårsjubileum. Kulturredaktionens musikbevakning utvecklades under 2003 till att flera gånger i månaden också ta upp konsertverksamhet i Stockholm, något som bl a motiveras av att många Uppsalabor har abonnemang till Konserthuset och Berwaldhallen. Teater, konst, opera och dans på scener i Stockholm bevakas sedan många år på samma sätt. Håkan Holmberg Politisk chefredaktör

10 10 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 Tidningshändelser 2003 TVÅ MÄN OMKOM I BERGRUMSOLYCKA TEXT: HANS LUNDGREN FOTO: PELLE JOHANSSON PUBLICERINGSDATUM: Två män omkom när gaser i ett av försvarets bergrum som använts för förvar av stora mängder bränslen plötsligt exploderade den 21 maj. Männen tillhörde ett arbetslag som höll på att sanera och vattenfylla de tre stora depåerna i berget vid Bergsjön norr om Broddbo, utanför Sala. I berget förvarades under flera decennier hundratusentals kubikmeter petroleumprodukter. Anläggningen vid Broddbo och ytterligare ett 40-tal liknande anläggningar över hela landet övertogs 1998 av Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att tömmas, demonteras och stängas. Troligen var det blixten som på något sätt antänt de explosiva gaserna. Vid olyckstillfället var miljösäkringsarbetena i Broddbo i slutskedet. Installationerna i anläggningen hade rivits och delar av jordledningssystemet var också nedmonterat. FYRISÅN FULL AV DÖD FISK TEXT: ANNA BILL (OCH MARIE STRÖM) FOTO: ROLF HAMILTON PUBLICERINGSDATUM: (OCH ) Mängder av död fisk flöt upp i Fyrisån mellan Ultuna och utloppet i Ekoln söndagen den 6 juli. Lyssnaängens och Sunnersta campings badplatser stängdes av, då vattnet bedömdes som otjänligt till följd av all fisk som låg och ruttnade. Ungefär 250 kilo fisk håvades upp ur ån. Limnologerna beräknade att ytterligare 50 kilo sjunkit till botten eller blivit uppäten av sjöfåglar. Den första analysen av fyra döda fiskar gjordes av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, och visade att fisken dött av syrebrist. Sedan dess har Statens kriminaltekniska laboratiorium, SKL, i Linköping varit ansvarigt för analysen av fisken. Men enligt ansvariga för ärendet, kommer det att ta sin tid innan gåtan om fiskdöden i Fyrisån får sin förklaring. Jag är inte speciellt hoppfull. Vill det sig illa får vi aldrig veta vad som hänt, säger Per Lundqvist, kemist och undersökningsledare på SKL. INTE SÅ MUNTERT ATT BÄRA SHORTS PÅ MUNTERS TEXT: PER JOHANSSON FOTO: MARTIN SVENSSON PUBLICERINGSDATUM: (030923) Förbud mot kortbyxor infördes på Munters i Tobo våren Arbetsmiljökommittén ansåg att det fanns risk för att de anställda skulle kunna skadas av bland annat kemikalier om de hade bara ben. Flera anställda invände mot förbudet och menade att de själva kunde avgöra när långbyxor behövdes. Dessutom tyckte de att det var märkligt att företaget så sent som förra året hade köpt in shorts till de anställda. Två anställda fortsatte att bära shorts. Efter att ha givit muntliga och skriftliga varningar valde Munters att i juli varsla dem och senare i augusti säga upp dem. Björn Danielsson, tillförordnad platschef på Munters menar att det inte handlar om att de anställda burit shorts, utan om att de demonstrativt brutit mot arbetsmiljökommitténs regler. I juni 2004 håller Arbetsdomstolen förhandlingar i fallet. TEXT: STAFFAN WOLTERS FOTO: PELLE JOHANSSON PUBLICERINGSDAG: MINNESGUDSTJÄNST FÖR ANNA LINDH I UPPSALA DOMKYRKA Utrikesminister Anna Lindh knivhöggs på NK den 10 september. Efter stor blodförlust och ett flertal operationer dog hon på Karolinska sjukhuset tidigt på morgonen 11 september. Hela Sverige chockades och sörjde. I Uppsala domkyrka samlades tusen personer till en stämningsfull minnesgudstjänst för Anna Lindh. Längst fram i kyrkan formerade sig fanbärare från studentnationerna till en fanborg. Bland de samlade fanns utbildningsminister Thomas Östros, hans hustru Susanne och riksdagsledamoten Tone Tingsgård (s), som öppet visade sin sorg vid minnesgudstjänsten. Vid ingången till Domkyrkan fanns ett stort porträtt av den bortgångna utrikesministern, flankerat av blommor. Många gudstjänstbesökare tände ljus och skrev i de kondoleansböcker som ställts fram.

11 UNT-KONCERNEN Årsredovisning JOSSANS MÅL AVGJORDE Strax efter sex på måndagsmorgonen utbröt kalabaliken hemma hos familjen Öqvist på Bergvägen i Storvreta. Dottern Josefine Jossan kallad hade gjort 2 1 och skjutit Sverige till VM-final i USA. Jossans föräldrar Kent och Inger Öqvist hade naturligtvis bänkat sig för att se Sveriges match. Jag trodde inte Jossan skulle bytas in eftersom de låg under. Så när det blev byte tyckte jag det var kul att hon kom in, men trodde aldrig hon skulle göra mål, säger Inger Öqvist. Jossan kom in i 70:e minuten och nio minuter senare kvitterade Sverige genom Malin Moström. Efter 86 minuter avgjorde landslagets yngste spelare, 20-åriga Josefine Öqvist. Hennes första mål i landslaget betydde VM-final. TEXT: THOMAS ANDERSSON FOTO:ROBERT BERTHAGEN PUBLICERINGSDATUM: HÖR, I ORPHEI DRÄNGAR OD 150 ÅR Upplandsmuseets utställning; Hör, I Orphei Drängar OD 150 år, visade under jubileumsåret upp en manskörsklingande historia av sällsynt skådat slag. Bland andra porträtterades de åtta välviftande dirigenterna under årens lopp exempelvis Eric Ericson, som av Tage Danielsson hyllats med orden själva luften gläds när du viftar. Exempel på andra guldkorn i utställningen var bilder och text från Gustaf Frödings begravning, där Verner von Heidenstams text, tonsatt av OD:s Hugo Alfvén utgjorde ett viktigt inslag. Man fick också lära sig att det var Evert Taubes avhopp i sista stund från Capricen 1963 som givit upphov till fenomenet hemlig gäst som sedan tillämpats. Man ville inte riskera fler avhopp. Nu hoppas Uppsala på minst 150 års ytterligare lysande körhistoria. TEXT: CRISTINA KARLSTAM FOTO: ROLF HAMILTON PUBLICERINGSDATUM: LENA HARTWIG POLISANMÄLD NEDLÄGGNING AV F16 Lena Hartwig, finanskommunalråd (s) i Uppsala, var en av fem personer som polisanmäldes för ohörsamhet mot ordningsmakten i samband med ett kravallartat bråk en natt i slutet av november. Enligt Lena Hartwig var hon på väg över Stora Torget för att ta en taxi hem efter en fest då hon stoppades av det upploppsliknande bråket. Hon hävdar att hon lydde polisens uppmaningar att backa. Jag presenterade mig som kommunstyrelsens ordförande och undrade vad som pågick. Jag flyttade mig bakåt, men kanske inte tillräckligt långt eller tillräckligt fort för polisen, säger hon. Poliskällor uppgav dock för UNT att man varit tvungen att knuffa Lena Hartwig bort från platsen. Den 7 april 2004 hålls en rättegång vid Uppsala tingsrätt mot Lena Hartwig, som åtalats misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten. I sex decennier har flyget på Ärnafältet präglat Uppsalas profil. Riksdagen beslöt att sätta upp Kungl Upplands flygflottilj F16 mitt under brinnande krig, och 1943 övertogs Ärna av flygvapnet. Med J 35 Draken gick stridsflyget genom ljudvallen. Draken var byggd för allvädersjakt. Chefkonstruktören Erik Bratt, "Drakens fader" växte för övrigt upp i Kåbo och flög på Ärnafältet redan Landets första kvinnliga stridspilot, Anna Maltinger, utexaminerades Hon är fortfarande ensam kvinna i yrket, och har fram till nedläggningen varit flyglärare på F16. Riksdagen beslöt 2001 att F16 skulle läggas ned. Den 31 december 2003 halades flaggan vid F16 för sista gången. TEXT: OLA LINDQVIST FOTO ROLF HAMILTON PUBLICERINGSDATUM: TEXT: ANN SVALANDER FOTO: PELLE JOHANSSON PUBLICERINGSDATUM:

12 VARGEN.COM Det måste vara tufft att vara vegetarian i Grillby. Din favoritlokaltidning har svaren på dina frågor, tankar och funderingar. Det händer ofta att vi väcker nya. Gå in på och skaffa en prenumeration. HAR MÅNGA SIDOR 165:- PER MÅNAD MED AUTOGIRO

13 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Upsala Nya Tidning (UNT) får härmed avge följande berättelse över koncernens och moderbolagets förvaltning och räkenskaper VERKSAMHET Koncernens verksamhet omfattar dagstidningsutgivning och närliggande verksamheter, tryckeriverksamhet, distributionsverksamhet, radioverksamhet, gratistidningsutgivning samt viss övrig verksamhet. Väsentliga händelser under året För att nå ökad fokusering på försäljning och produktion av annonser och ibladade trycksaker bedrivs denna verksamhet inom koncernen sedan september 2003 i separata bolag. Inom dagstidningsutgivningen av Upsala Nya Tidning Media AB och inom gratistidningsutgivningen av Sigtunabygden Media AB. Under året har en omfattande nyinvestering i AB Upsala Nya Tidnings packsal genomförts. Investeringen medför en förbättrad kvalitet och ökad kapacitet inom tryckeriverksamheten. DAGSTIDNINGSUTGIVNING Utgivning av dagstidningen Upsala Nya Tidning (UNT) samt vissa närliggande verksamheter såsom taltidning och elektronisk publicering bedrivs i moderbolaget AB Upsala Nya Tidning. Upplaga och räckvidd UNT:s upplaga för år 2003 uppgick enligt Tidningsstatistik AB till exemplar per utgivningsdag, vilket är en minskning med exemplar jämfört med föregående år. Minskningen hänför sig både till den prenumererade och den lösnummerförsålda upplagan. Den senare utgör endast exemplar av den totala upplagan. Tidningens räckvidd, dvs det genomsnittliga antalet läsare per dag, uppgår enligt Sifo Orvesto till ( ) personer. Annonser och ibladning UNT:s totala annonsvolym minskade under året med 7,5 % jämfört med föregående år. Särskilt svagt utvecklades platsannonseringen som minskade med 37%. Antalet ibladade trycksaker, i form av kundtidningar och kundbilagor, har ökat med 32% jämfört med föregående år. Elektronisk publicering Under verksamhetsåret har UNT vidareutvecklat sin webbplats, unt.se. Besöksfrekvensen har haft en mycket positiv utveckling och har under året ökat med 40%. Intäkterna från verksamheten är dock försumbara. TS-UPPLAGEUTVECKLING ANNONSUTVECKLING tal spaltmeter tal exemplar

14 14 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 TRYCKERIVERKSAMHET Tryckning av koncernens tidningar, samt försäljning och produktion av beställningstryck, bedrivs av moderbolaget AB Upsala Nya Tidning inom verksamhetsområdet UNT Tryck. Omsättningen för beställningstryck har 2003 minskat jämfört med föregående år. Under årets senare del skedde en återhämtning genom kontrakt på ett flertal stora tryckuppdrag från Stockholmsmarknaden. DISTRIBUTION Upsala Nya Tidning Distribution AB svarar för morgontidningsdistributionen i Uppsalaregionen. Verksamheten omfattar daglig distribution av cirka tidningsexemplar med hjälp av omkring 400 deltidsanställda tidningsbud. Därjämte bedriver företaget diverse kompletterande distributionsverksamhet, vilken ökat i omfattning under ÖVRIG VERKSAMHET Bland övrig verksamhet finns Upsala Nya Tidning Fastighet AB, som äger och förvaltar en industrifastighet belägen intill moderbolagets direktägda fastigheter. BlueBrim AB har utvecklat systemprodukter för medieföretag. Mot bakgrund av svårigheten att finna intressenter och medfinansiärer fattades under år 2003 beslut om att bolaget skulle träda i likvidation. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Moderbolaget ägs av Axel Johansson Upsala Nya Tidning Förvaltning AB, org nr , säte i Uppsala. Detta bolag ägs av Axel Johanssons tre stiftelser: Stiftelsen Axel Johanssons Minne 44%, Stiftelsen Axel Johanssons Donation 43% och Stiftelsen Axel Johanssons Understödsfond 13%. RADIOVERKSAMHET Uppsala Musikradio City 106,5 AB är den största privatfinansierade radiostationen i Uppsala. Under året ökade den nationella reklamen jämfört med föregående år. Däremot minskade den lokala reklamen. GRATISTIDNINGSUTGIVNING AB Sigtunabygden utger veckovis lokaltidningen Sigtunabygden/Märsta tidning i Sigtuna kommun. Under våren 2003 tillkom editionen Knivstabygden i Knivstaområdet. Tidningen är annonsfinansierad. INVESTERINGAR I KONCERNEN mkr Negativt 57 4, RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernen Koncernen genererade under år 2003 ett rörelseresultat på 10,5 mkr (-30,9 mkr). I föregående års rörelseresultat finns jämförelsestörande poster uppgående till 48,7 mkr. Omsättningen minskade och uppgick till 426,8 mkr (447,6 mkr). Annonsintäkterna minskade med 1,7% medan upplageintäkterna ökade med 1,8%. Inom tryckeriverksamheten minskade intäkterna för beställningstryck drastiskt beroende på lägre orderingång på en hårt konkurrensutsatt marknad. Intäkterna blev 47,8% lägre än föregående år. Övriga rörelseintäkter ökade med 8,7%. Rörelsekostnaderna uppgick under året till totalt 416,3 mkr (478,4 mkr). Rörelsekostnaderna före jämförelsestörande poster minskade med 13,5 mkr, eller 3,1%. Kostnaderna för papper och insatsvaror minskade med 29,3%, främst till följd av lägre orderingång för beställningstryck. Distributionskostnader och personalkostnader ökade med 3,1% respektive 1,5%. Övriga externa kostnader ökade med 3,0% och avskrivningar av materiella anläggningstillgångar med 5,6%. Resultatet från finansiella investeringar blev 7,1 mkr (7,7 mkr) varefter koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 17,6 mkr (-23,2 mkr). Koncernens egna kapital uppgick vid utgången av 2003 till 295,3 mkr (275,4 mkr). Det fria egna kapitalet enligt koncernbalansräkningen uppgår före föreslagen utdelning till 248,3 mkr (224,6 mkr).

15 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick år 2003 till 332,4 mkr (348,5 mkr), en minskning med 4,6%. Annonsintäkterna minskade med 1,7% medan upplageintäkterna ökade med 1,8%. Intäkterna för beställningstryck minskade med 44,2% på grund av lägre orderingång inom verksamheten. Bland övriga rörelseintäkter märks en intäktsökning med 42,2% för ibladade trycksaker, 11,7 mkr (8,2 mkr). Rörelsekostnaderna uppgick till totalt 332,8 mkr (359,6 mkr), en minskning med 7,5%. Exklusive föregående års jämförelsestörande poster har kostnaderna minskat med 0,2%. Kostnaderna för papper och insatsvaror har minskat med 26,3% beroende på lägre volymer i verksamheten för beställningstryck. Övriga externa kostnader har ökat med 44,5% beroende på ökade kostnader för försäljningsprovisioner. Den effektivisering av organisationen som beslutades föregående år har under 2003 successivt genomförts vilket resulterade i en minskning av personalkostnaderna med 4,5%. Kostnader för avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ökade med 7,2% beroende på de senaste årens investeringar i tryckeri och packsal. Rörelseresultatet blev år ,4 mkr. Motsvarande resultat för 2002 uppgick till -11,1 mkr. Resultaten är ej jämförbara med hänsyn till 2003 års bolagisering av försäljningsorganisationen samt 2002 års jämförelsestörande poster. Resultatet från finansiella investeringar blev 17,8 mkr (-16,0 mkr) varefter resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för år 2003 uppgick till 17,3 mkr (-27,2 mkr). Dotterföretag Upsala Nya Tidning Media AB, som sedan september 2003 bedriver en mer aktiv verksamhet, genererade ett rörelseresultat på 9,0 mkr (0,0 mkr). Upsala Nya Tidning Distribution AB:s rörelseresultat uppgick till 3,0 mkr (2,6 mkr). Upsala Nya Tidning Fastighet AB redovisar ett rörelseresultat på 0,4 mkr (0,4 mkr). AB Sigtunabygden genererar ett rörelseresultat på 1,0 mkr (1,2 mkr). Sigtunabygden Media AB, som sedan september 2003 bedriver verksamhet, redovisar ett rörelseresultat på 1,0 mkr. Uppsala Musikradio City 106,5 AB:s rörelseresultat uppgick till -2,8 mkr (-2,7 mkr). BlueBrim AB i likvidation redovisar ett rörelseresultat på -0,6 mkr (-26,5 mkr). INVESTERINGAR Investeringar i tekniska anläggningar har för koncernen uppgått till 49,6 mkr (24,3 mkr). Huvuddelen av dessa investeringar utgörs av moderbolagets nyinvestering i packsalen. Investeringar i inventarier och it-utrustning i koncernen har uppgått till 7,0 mkr (4,1 mkr). Investeringar i byggnader och mark uppgick till 0,1 mkr. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Koncernen hade vid verksamhetsårets utgång bankmedel på 57,7 mkr (69,0 mkr) och kortfristiga placeringar i aktier, obligationer och värdepapper på 139,0 mkr (164,6 mkr). Marknadsvärdet på placeringarna överstiger det bokförda värdet med ca 34,9 mkr (16,3 mkr). Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar på totalt 56,7 mkr har självfinansierats. MILJÖPÅVERKAN I tryckeriverksamheten bedrivs anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. I verksamheten sker framkallning av fotografisk film och plåt. Detta kan påverka miljön genom utsläpp till vatten. Dessutom används även organiska lösningsmedel som kan påverka miljön genom avdunstning till luft. Under året har tryckeriverksamheten uppnått de nyckeltal för miljöanpassad tidningsproduktion som sammanställts av branschen. Verksamheten innehar Svanenlicens för miljömärkning av trycksaker. FRAMTIDA UTVECKLING Annonsförsäljningen har under inledningen av 2004 utvecklats fortsatt svagt. Bland annat har konkurrensen rörande bostadsannonser ökat. Upplagan har likaså fortsatt att minska, dock i mindre omfattning än Beställningstrycksverksamheten utvecklas under 2004 synnerligen positivt, likaså fortsätter den positiva utvecklingen rörande ibladade produkter. Radioverksamheten utvecklas positivt, medan gratistidningsverksamheten till följd av svagare annonsmarknad försämras något. Effekter av kostnadsbesparingar och gynnsam utveckling inom tryckerirörelsen pekar sammantaget på ett förbättrat rörelseresultat under Likaså bedöms en förbättring av koncernens finansiella resultat under året. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr. Avsättning till bundet eget kapital i dotterföretag föreslås med 26 tkr. Till bolagsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras så att till aktieägarna utdelas kr och att återstående kr överförs i ny räkning.

16 16 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 Koncernens utveckling under fem år Resultaträkningar (tkr) Annonsintäkter Upplageintäkter Beställningstryck Distributionsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Räntabilitet 4,0 neg 4,0 6,4 9,1 (Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittet av summa tillgångar i balansräkningen) Rörelsemarginal 2,5 neg 1,1 3,6 5,9 (Rörelseresultat i förhållande till summa rörelsens intäkter) Balansräkningar (tkr) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga plac./kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet (Eget kapital plus 72 % av obeskattade reserver i förhållande till summa eget kapital och skulder) Diverse uppgifter moderbolaget Betald annonsvolym (spm) TS-upplaga (helår) Investeringar (tkr) Vikten av en årgång (kg) Sidor per utgivningsdag 39,3 37,9 39,5 42,1 41,5 Relationstal annons/text (%) 35/65 39/61 43/57 44/56 43/57 Medelantal anställda Antal tillsvidareanställda per 31/

17 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Resultaträkningar Belopp i tkr Not KONCERNEN MODERBOLAGET Rörelsens intäkter Annonsintäkter Upplageintäkter Beställningstryck Distributionsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter 2, Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionellt material Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och resultat från kortfristiga placeringar Räntekostnader dotterföretag -816 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat RÖRELSEINTÄKTERNAS FÖRDELNING I KONCERNEN RÖRELSEKOSTNADERNAS FÖRDELNING I KONCERNEN Distribution 76 mkr (18 %) Övriga intäkter 25 mkr (6 %) Upplaga 108 mkr (25 %) Annonser 193 mkr (45 %) Papper & insatsvaror 52 mkr (13 %) Distribution 49 mkr (12 %) Övriga kostnader 76 mkr (18 %) Personalkostnader 214 mkr (51 %) Beställningstryck 25 mkr (6 %) Avskrivningar 25 mkr (6 %)

18 18 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 Balansräkningar Belopp i tkr Not KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 12 - Summa immateriella anläggningstillgångar - Materiella anläggningstillgångar 13 Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och it-utrustning Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos moderföretag Övriga fordringar Uppskjutna skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Belopp i tkr Not KONCERNEN MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital (1112 st aktier à 1000 kr) Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avtalspensioner mm Uppskjutna skatteskulder Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till dotterföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga skulder Förutbetalda prenumerationer Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser RÖRELSEMARGINAL KONCERNEN RÄNTABILITET KONCERNEN % 6 5,9 % 9, ,6 6, ,5 4,0 4,0 1,1 Negativt Rörelseresultat i förhållande till summa rörelsens intäkter. Negativt Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittet av summa tillgångar i balansräkningen.

20 20 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 Kassaflödesanalyser Belopp i tkr KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivningar Avsättningar Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Finansiella intäkter Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital: Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Minskning av övriga finansiella anläggningstillgångar Amortering av finansiella anläggningstillgångar Minskning/ökning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieutdelning Ökning/minskning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid årets början Kassa och bank vid årets slut I kassaflödesanalysen för moderbolaget har justeringar gjorts för koncernbidrag, utdelningar, aktieägartillskott och nedskrivning beträffande BlueBrim AB med hänsyn till att dessa transaktioner ej har varit likviditetspåverkande.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer