Årsredovisning ÖrebroBostäder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB

2

3 ÖREBROBOSTÄDER AB Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO Senior 9 Vivallaskolan i förändring 10 Den lokala marknaden 12 Vivalla centrum i centrum 13 Personalen i fokus 14 Vi bygger om och bygger nytt 16 För en hållbar utveckling 18 Finansiering 22 Resultat 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 27 Noter till resultaträkning 28 Balansräkning 30 Noter till balansräkning 32 Kassaflödesanalys 34 Revisionsberättelse 35 Flerårsöversikt 36 ÖBOs styrelse 38 Ordlista 40 Fastighetsvärdering 41 Fastighetsbestånd 42 Kartor 46 Adresser & telefonnummer 48

4 2 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Sammanfattning & nyckeltal Utsmyckning i Markbacken. Foto: Pöhner Bild AB Året 2002 Hyreshöjningen för 2002 uppgick till 1,0 procent. Antalet lägenheter ökade under året med 84. Färdigställda nybyggnader under året uppgick till 55, samtliga i kv. Almby 11:191. Två fastigheter har förvärvats för sammanlagt 2,9 mkr. Ombyggnaden på Majorsgatan 2 och 4 avslutades. Hyresgästenkäten gav fortsatt gott betyg: 95,3 procent är nöjda med sitt boende. Utsikter inför 2003 Höjning av hyresnivån med 2,4 procent fr o m nybyggda lägenheter beräknas färdigställas i bland annat Tybble, Sörbyängen och centrala Örebro. Ytterliggare 252 lägenheter börjar byggas under 2003 med färdigställande Etapp II av ombyggnaden i Markbacken avslutas. Fortsatt upprustning av Vivallaskolan tillsammans med lärare, föräldrar och elever. Ombyggnaden av höghusen på Majorsgatan fortsätter. Resultat efter finansnetto bedöms till 24 mkr före realisationsvinster och ränta till ägaren. Företag Nyckeltal Nettoomsättning, mkr Hyresförändring, % -0,7-0,7 0 1,3 1,0 Driftnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr ,3 Direktavkastning, % 8,1 7,6 7,8 7,5 7,2 Eget kapital, mkr Balansomslutning, mkr Investeringar, mkr Soliditet, % 21,5 14,9 13,4 15,3 15,4 Antal anställda Uthyrbar area, 1000-tal kvm Antal lägenheter Ekonom. uthyrningsgrad: bostäder, % 97,1 97,4 98,1 99,1 99,4 lokaler, % 95,2 95,1 95,9 96,6 97,6 Sveriges största bostadsföretag Antal lägenheter AB Svenska Bostäder, Stockholm AB Stockholmshem AB Familjebostäder, Stockholm Göteborgs Stads Bostad AB Bostads AB Poseidon, Göteborg Örebrobostäder AB MKB Fastighets AB, Malmö AB Stångåstaden, Linköping Familjebostäder i Göteborg AB AP Fastigheter AB Drott AB Mandamus Fastigheter AB Källa: Årsredovisningar 2001

5 Individuella värderingar - olika erbjudanden Prisvärt! Trygghet Samhällsutveckling - levande stadsdelar ÖREBROBOSTÄDER AB Affärsidé & strategier Ägardirektiv Bolaget skall ha till ändamål med sin verksamhet att bidra till en god bostadsförsörjning i kommunen. Härvid förbinder sig bolaget att: Hem för dig! ÖBOs affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. Vår vision; Hem för dig! Våra guldkorn: Individuella värderingar Vi ska kundanpassa våra erbjudanden så att de stämmer med hyresgästens önskemål. Prisvärt Vi ska ge hyresgästerna valuta för hyrespengarna. Annorlunda tidsanvändning Vi ska vara förberedda på att hyresgästerna vill använda sin tid på ett annorlunda sätt. Vackert boende Vi vill medverka till att hyresgästerna kan skapa sig en egen sfär och ett vackert boende. Vi bidrar genom att höja kvaliteten både i det stora och det lilla genom att värna om detaljer och skapa harmoni. Kretslopp faktor 10 Vi tar vårt miljöansvar genom att drastiskt sänka vår resursanvändning och arbeta i samklang med naturens kretslopp. På så sätt kan vi bidra till sunda miljöer och en biologisk mångfald. Samhällsutveckling levande stadsdelar Vi ska bidra till att göra stadsdelarna levande. Trygghet Vi ska erbjuda hyresgästerna ett tryggt hem. vid fastställelse av mål och medel för verksamheten följa kommunens bostadspolitiska intentioner inom kommunens bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande främja tillgången på goda bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar verka för att bolagets hyresgäster får ett reellt inflytande över förvaltning och service vidare verka för att boendet och bolagets verksamhet i övrigt kan ske med största möjliga hänsyn till god miljö och låg resursförbrukning sköta och underhålla fastigheterna under sin förvaltning enligt god teknisk praxis och utveckla en god bostadsmiljö, socialt och funktionellt, under beaktande av en god ekonomi. Antogs av kommunfullmäktige och fastställdes av bolagsstämmorna i Örebromark och ÖBO ÖBOs ekonomiska mål Det ekonomiska resultatet ska ge utrymme både för en årlig avkastning till ägaren samt en långsiktig konsolidering av bolaget. Nivån på bolagets avkastning ska varje år prövas av kommunen utifrån det långsiktiga konsolideringsbehov som bedöms gälla för de bolag som ingår i Örebromarkkoncernen. Vinsten är inte ett mål, utan ett medel, som ska ge företaget en långsiktig handlingsfrihet för hyresgästernas bästa Nöjdkundindex, % 94,8 95,8 95,3 Serviceindex, % 80 80,5 81,4 Mosaikdetalj från förnyelsen i Markbacken. Foto: Magnus Wahman

6 4 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 VD har ordet Tillgången på hyresrätter, bostadsrätter, småhus och villor är god i Örebro. Hyresrätten är fortsatt stark i kommunen och efterfrågan på bostäder fortsätter vara god. Det finns med andra ord en bra balans på bostadsmarknaden i kommunen. ÖBO har vidmakthållit sin roll på marknaden. Uthyrningsmässigt hade vi ett mycket bra år vid årsskiftet hade vi endast ett 100-tal lediga lägenheter. Antalet vakanser har legat på ungefär samma nivå under hela året. Vi har även kunnat tillgodose behovet av bostäder till nyrekryterad personal till företag i Örebro som expanderar och till Örebro Universitetet som växer. Hyresuppgörelse med besparingskrav För första gången sedan 1997 kom vi överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning i nivå med inflationen. Den blev i genomsnitt 2,4 procent och innebär en höjning med cirka 100 kr för en genomsnittslägenhet. Höjningen var trots allt låg, jämfört med de kostnadsökningar vi haft och har att räkna med på våra förbrukningar (sopor, el och värme). Dessa poster står idag för en mycket stor del av de totala kostnaderna. Vi tror att vi tillsammans med hyresgästerna kan göra besparingar på fyra miljoner kronor när det gäller sophantering, el- och värmeförbrukning. Det finns stora pengar att tjäna om alla försöker få bort onödig förbrukning. De senaste fem åren har hyrorna legat under inflationsnivån, vilket inneburit mycket låga eller inga hyresökningar alls. Som exempel kan nämnas att 1997 var hyran för en trerumslägenhet i Vivalla kr per månad. Från och med den första januari 2003 är hyran kr per månad. De hyresgäster som bott tre år i samma lägenhet får kvarboenderabatt, vilket betyder en hyra på kr per månad! Öppet och rättvist uthyrningssystem Hyrestorget, uthyrningssystemet på Internet, har under året fått en del kritik. Efterfrågan på bostäder är stor och det är helt naturligt att många som har svårt att hitta den bostad de vill ha tycker att detta beror på uthyrningssystemet, vilket inte är fallet. På Hyrestorget visas hela vårt utbud av lediga lägenheter, vilka alla har möjlighet att söka. Det är ett öppet och rättvist system som dock kan utvecklas och förbättras, vilket vi också kommer att göra under Stora investeringar Under 2002 påbörjade vi flera spännande nybyggnadsprojekt och flera är på gång. Vår investeringsnivå är den största på många år cirka 500 milj kr för Vi kommer att ha många attraktiva objekt och ett varierat boende att erbjuda våra nuvarande och blivande kunder de närmaste åren. Enligt våra planer ska vi bygga drygt 400 nya lägenheter, varav drygt 200 är studentlägenheter. Dessutom genomför vi betydande ombyggnader av befintliga hus. Ett varierat boende I bostadsområdet Tybble förtätar vi bebyggelsen. Många av våra hyresgäster har bott där länge, blivit äldre och är i behov av bättre tillgänglighet.det har vi nu kunnat erbjuda på Tybblegatan 62, där vi byggt ett fyravåningshus med 16 lägenheter med hiss och rymliga entréer. Inflyttning i mars I augusti togs första spadtaget för nybyggnation av sex nya tvåvåningshus i kvarteret Sörbygården mellan Tybble och Sörbyängen 24 lägenheter från två till fyra rum och kök. In-flyttning sommaren I anslutning till Ulla Billquists park, framför före detta regementet, ska vi bygga fyra hus med 47 lägenheter. Tre hus byggs i fyra våningar och det fjärde i fem och består av lägenheter med två till fem rum och kök. Byggstart mars Strax före jul stod det klart att ÖBO ges möjlighet att förvärva en ny fastighet som PEAB bygger på Storgatan 21. Förutom ett bostadshus med 29 lägenheter omfattar fastigheten även en teater. Inflyttning sker i början av hösten Foto: Pöhner Bild AB

7 ÖREBROBOSTÄDER AB Spännande byggprojekt på gång Under 2003 startar vi flera andra intressanta byggprojekt. På Ladugårdsängen, i kvarteret Hangaren, ska vi bygga tio enplansvillor och sex parhus i två plan, i storlekarna fyra till sex rum och kök. Eventuellt kan det bli aktuellt med någon form av hyrköp, vilket inenbär att man hyr sitt hus i början och sedan får möjlighet att köpa det. Projekt Måsen heter ett annat spännande byggprojekt. Intill Alnängsskolan, vid Slussen, kommer vi att bygga 32 lägenheter från två rum och kök till fem rum och kök. Båda projekten har byggstart våren Ombyggnationer Förnyelsen av Markbacken fortsatte i en andra etapp under Det har blivit en annan färgsättning och ett litet annat formspråk på denna etapp jämfört med den första. Omgestaltningen av Markbacken fortsätter i en tredje etapp under Ombyggnaden görs i samma nivå som etapp 2, men utan hissar och inga etagelägenheter tillförs. Ett särskilt hus med god tillgänglighet byggs på parkeringen vid Lertagsgatan Nyproduktion eller motsvarande kan i viss omfattning komma ifråga vid förnyelse av kommande etapp. Hela projektet ska, utifrån målsättningen att ha god tillgång på billiga lägenheter, även i fortsättningen kunna erbjudas i Markbacken. Under våren blev ombyggnaden av Vivallaskolans omklädningsrum och sporthall klar och i höstas inleddes arbetet med en omfattande omgestaltning av Vivallaskolans hus A och B. Där kommer bland annat en ny kulturarena med musikstudio att byggas, liksom en ny matsal och en galleria som sammanbinder husen. Universitetet växer I och med det ökande antalet studenter på Örebro Universitet ökar även behovet av bra studentboenden. Den studentbostadsgaranti vi lämnar ska gälla även kommande år. I februari kunde ett 50-tal studenter flytta in i två punkthus på Sörbyängsvägen. Vi har också planer på att bygga ett 100- tal bostäder lämpliga för studenter på Ladugårdsängen, i Brickebacken samt ytterligare ett par objekt nära universitetet. ÖBO Senior boende med gemenskap Under året har vi arbetat med att utveckla ett koncept för seniorboende ÖBO Senior. Det innebär att vi i fastigheter, särskilt lämpade för äldre kunder (+55), satsar på ett boende med gemenskapsfrämjande åtgärder. Kännetecknet för dessa boenden är ökad trygghet i boendet och möjlighet till gemenskap för att förebygga ensamhet och ohälsa. I eller i anslutning till varje seniorboende ska det finnas en gemensamhetslokal som möjliggör samvaro av olika slag. En särskild seniorvärdinna har till uppgift att vara initiativtagare och ska, tillsammans med hyresgästerna, ordna olika aktiviteter i lokalen. Tanken är att hyresgästerna själva sedan ansvarar för aktiviteterna. De fastigheter som är aktuella för ÖBO Senior- konceptet är dels två fastigheter som totalrenoverats Majorsgatan 6 och Örnsköldsgatan 59-63, dels några fastigheter där vi kan styra uthyrningen enligt detta koncept. Nöjda hyresgäster Vår årliga kundundersökning visar att drygt 95 procent av våra hyresgäster är nöjda med sitt boende. Siffran har legat på ungefär samma höga nivå de senaste åren. Det är vi stolta över och arbetar självklart för att den ska bli minst lika hög i framtiden. Tillfredsställande resultat Bokslutet för 2002 visar att ÖBO har all anledning att se 2002 som ett bra år, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vår kostnadskontroll är fortsatt god och kostnadsmedvetandet är stort i organisationen. Detta är särskilt viktigt att upprätthålla när företaget visar goda resultat, vilket vi gjort under senare år. Resultatet ligger helt i linje med styrelsens och våra ägarens förväntningar. Hans Lander, vd e-post:

8 6 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Bostadsläget Exteriörbilder från ombyggnaden i Markbacken. Foto: Magnus Wahman Örebro är en av de få orterna inom länet som ökar sin befolkning uppgick antalet innevånare till , vilket är en ökning med 647 personer. ÖBOs andel av totala antalet bostäder är som föregående år 36 procent och av hyresrätterna drygt 70 procent. ÖBO har under året byggt 55 nya lägenheter, varav alla är studerandebostäder. Nyproduktionen samt förändringar i nuvarande bostadsbestånd gör att antalet lägenheter i ÖBO nu är I början av år 2002 var det personer som bodde hos ÖBO, det är en tredjedel av örebroarna. Av ÖBOs hyresgäster är nästan en femtedel ungdomar upp till 15 år och 17 procent ålderspensionärer. Nästan hälften av alla som bor i ÖBO är mellan år. Av hushållen* hade inga hemmavarande barn, hade ett barn och hade två eller flera barn. Av ett barnsfamiljerna hade en ensamstående förälder och av flerbarnsfamiljerna var ensamstående. * Ett hushåll består av gifta personer, sammanboende med gemensamma barn och ensamstående (med eller utan barn).

9 ÖREBROBOSTÄDER AB Hyror Årets hyresöverenskommelse resulterade i en hyreshöjning på 2,4 procent från och med den 1 januari Eftersom kostnadsökningarna inför 2003 till stor del ligger på värme, el och sopor, kostnader som i vissa fall betalas direkt av ÖBOs hyresgäster, så differentierades höjningen på vissa lägenheter med hänsyn till detta: De hyresgäster som själva betalar samtliga förbrukningskostnader fick en höjning av hyran med 1,4 procent. Hyresgäster som betalar kallhyra fick en höjning med 1,9 procent. För hyresgäster som har hushållselen ingående i hyran blev hyreshöjningen 2,9 procent. Vissa studerandebostäder kommer, förutom den ordinarie höjningen, även att höjas från och med den första augusti Lokaler med förhandlingsordning höjdes med 2,4 procent. En översyn av hyrorna för garage och parkeringsplatser görs i början av året och den nya hyran gäller från och med 1 april Som en del i hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen ingick även att vi startar ett arbete tillsammans med våra hyresgäster med målet att få ner förbrukningarna. Besparingar på fyra miljoner kronor ska göras under kommande år. Sedan flera år tillbaka betalar ÖBO kvarboenderabatter till trogna hyresgäster. Hyresgäster i Brickebacken, Varberga, Vivalla och Tornfalkgatan i Oxhagen erhåller en halv månadshyra i rabatt efter tre års boendetid i samma bostad och därefter en halv månadshyra i rabatt varje år. I övriga delar av beståndet ges rabatten efter vart femte år i samma bostad. Under året som gått har det betalats ut 9 miljoner kronor i kvarboenderabatter. Marknadsläge Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. Antalet lediga lägenheter har varierat mellan 80 till 127 per månad. Årsskiftet 2002/2003 uppgick antalet lediga lägenheter till 105 stycken. De lediga lägenheterna är spridda över hela ÖBOs bostadsbestånd och inte som tidigare fördelade på några få områden. Under en treårsperiod har således antalet lediga lägenheter minskat från 500 till cirka 100 stycken. Trots att efterfrågan är stor på studerandebostäder lyckades ÖBO även detta år uppfylla den bostadsgaranti som ges till studenter. Då Örebro Universitet fortsätter expandera ökar efterfrågan på studentbostäder ytterligare under de kommande åren. Nästa år kommer ett stort antal nybyggda studentbostäder att kunna tas i bruk. Omflyttningen har under året varit 18,8 procent, vilket är en minskning med knappt en procentenhet jämfört med föregående år. 11, 7 procent har flyttat från ÖBO och 7,1 procent har flyttat inom ÖBO. Hyrestorget För drygt ett och ett halvt år sedan införde ÖBO ett nytt internetbaserat uthyrningssystem, Hyrestorget. Tanken är att företagets kunder själva aktivt ska söka den bostad de önskar. Bobutiken, som är utrustad med kunddatorer, har många besökare varje dag. Där ges även hjälp och råd till dem som inte klarar av att söka bostad på egen hand. ÖBOs hemsida är välbesökt med drygt besökare per månad. Även talsvarsfunktionen får många samtal per dag, som mest upp till 250 per dag. Efter att ha lyssnat och tagit del av hyresgästernas synpunkter om Hyrestorget har systemet förbättrats under året som gått. Under hösten och vintern har systemet utvärderats för att ge underlag till beslut om hur det ska utvecklas vidare i framtiden. Ett antal grupper med medarbetare och hyresgäster har gett sina synpunkter på hur systemet fungerar. Utvärderingen gällde tre huvuddelar; systemets regler för hur sökande får sin köpoäng, den tekniska utformningen av systemet samt hur informationen tas emot angående systemets funktioner. Resultatet av utvärderingen blev att Hyrestorget i huvudsak ska fortsätta fungera som det gör idag, att informationen som berättar om hur systemet fungerar ska förbättras samt att tekniken i vissa delar ska förenklas. Vi kommer också att se över hur vi kan förbättra vår tillgänglighet för att ge support och vägledning. Kundenkät Hyresgästerna var även år 2002 mycket nöjda med boendet hos ÖBO. Resultatet av den serviceenkät som skickades till en tredjedel av alla hyresgäster visade på ett nöjdkundindex på 95,3 procent, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år.

10 8 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Studenterna blir bara fler Det nya livet som student har just börjat för, från vänster, Lisa Börjesson, Li Karlsson och Camilla Starck. Foto: Veronica Svahlin 37 lägenheter med ett rum och kokvrå och 18 lägenheter med två rum och kokvrå. Under senvintern 2003 kommer etapp 2 att påbörjas med ytterligare 75 lägenheter. I takt med att antalet studenter ökar på Örebro Universitetet, ökar även behovet av studentlägenheter. Universitetet räknar med att öka antalet utbildningsplatser med minst 750 platser per år under de närmste åren. För 2002 var ökningen 850. I dagsläget bor cirka 30 procent av antalet heltidsstudenter hos ÖBO Student. Med den beräknade ökningstakten innebär det att ÖBO behöver få fram drygt 200 studentlägenheter per år under kommande år. Mellringe Den 1 december 2001, köpte ÖBO tre enplanshus i Mellringeområdet av ÖGAB. Tidagare hade husen hyrts av vandrarhemmet i Örebro för vandrarhemsboende. Husen innehåller nio enkelrum med toalett/dusch och ett gemensamt kök/allrum. Varje hus har gemensamma uteplatser och närhet till stora grönytor, bland annat finns en golfbana på gångavstånd. En busslinje går direkt från Mellringe till universitetsområdet, vilket gör att kommunikationsmöjligheten är bra, trots att det är cirka en mil till universitetet. Sörbyängsvägen Under februari 2002 färdigställdes två punkthus med totalt 55 lägenheter på Sörbyängsvägen 2. Husen innehåller Drakenbergsgatan 1 Huset på Drakenbergsgatan 1 har åtta våningar med hiss och finns mitt i Tybble centrum med närhet till butiker, bank och restaurang. Huset, som är från slutet på 50-talet, innehåller enbart smålägenheter, i första hand avsedda för äldreboende. Med dagens behov anses huset inte längre lämpligt för äldreboende, utan kommer på sikt att övergå till studentboende. Bottenvåningen hyrs av kommunen för ett gruppboende. För övrigt innehåller huset 41 lägenheter med ett rum och kokvrå, varav tre lägenheter är fullt utrustade med husgeråd och textilier. De hyrs ut vecko- eller månadsvis till föreläsare med flera från universitet. Vid årsskiftet hade 32 lägenheter förts över till studentboende. Yttre miljön på Studentgatan Under sommaren 2002 byggdes den yttre miljön på Studentgatan om. Miljön kompletterades med träd, växter och gräsmattor. Dessutom ersattes flera grus- och asfaltsytor med plattor, markbetong och gräsarmering, allt för att ge en grönare och livfullare miljö. Studentlägenheter på Sörbyängsvägen. Foto: Pöhner Bild AB

11 ÖREBROBOSTÄDER AB ÖBO Senior - seniorboende med gemenskap Kommande projekt Planerade objekt för kommande år: Sörbyängsvägen med cirka 75 lägenheter. Byggstart våren 2003, inflyttning våren Grankottevägen med cirka 100 lägenheter. Byggstart 2003, inflyttning Förutom planerade nybyggnadsobjekt kommer även en komplettering att ske av studentlägenheterna som finns insprängda i Brickebacken. Studenterna anmäler sitt intresse för studentboende hos ÖBO. Foto: Dan Lindberg Drygt 35 procent av ÖBOs nuvarande hyresgäster är 56 år och äldre. Då denna grupp ökar, vet vi att behovet av ett boende anpassat för dem blir större. Det är en växande kundgrupp med mycket olika förutsättningar och behov. Förebyggande åtgärder av skilda slag kan motverka ensamhet och ohälsa. Därför har ÖBO under 2002 utrett möjligheten att arbeta för ett varierat seniorboende med goda möjligheter till gemenskap. Bo i gemenskap ÖBO har sedan några år tillbaka två seniorboenden med beteckningen Bo i gemenskap efter ett danskt koncept. De finns på Köpmangatan och i Hjärsta. Denna typ av boende kräver lång förberedelse och en hög grad av engagemang av hyresgästerna. Vi har också tre seniorboenden, där kraven på engagemang inte är lika uttalade som i Bo i gemenskap, men där förutsättningarna getts att utveckla verksamheten genom en gemensamhetslokal som disponeras av hyresgästerna. Dessa finns bland annat i Adolfsberg, Norrby och på Trädgårdsgatan. Ökad trygghet Under 2002 har ÖBO tagit fram ett koncept som grundar sig på att bygga om vissa fastigheter för seniorer. Kännetecknet är ökad trygghet i boendet och möjligheter till gemenskapsfrämjande åtgärder för att förebygga ensamhet och ohälsa. Förutsättningen för att man ska få bo hos ÖBO Senior är att man fyllt 55 år och inte har några hemmaboende barn. I anslutning till seniorboendet ska det finnas en gemensamhetslokal som möjliggör samvaro av olika slag för de boende. Bovärd Göran Berger besöker Anna Larsson som bott hos ÖBO i Rosta i 50 år. Foto: Dan Lindberg Nyanställd seniorvärdinna En särskild seniorvärdinna, Carin Ericsson, har anställts och hennes roll är att vara initiativtagare och tillsammans med hyresgästerna starta olika verksamheter i lokalen. Hyresgästerna kan till exempel bilda ett husråd och tillsammans ansvara för de aktiviteter man vill arrangera. De fastigheter som är aktuella för denna typ av seniorboende under 2003 är Majorsgatan 6 och Örnsköldsgatan Dessa fastigheter genomgår nu en renovering och kommer att vara inflyttningsklara sommaren Carin Ericsson, ÖBOs nya seniorvärdinna från och med den första februari Foto: Magnus Wahman

12 10 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Vivallaskolan i förändring Vivallaskolan består av två skolor och en fritidsgård. Anders Östman är rektor för årskurserna 7-9 och är en av de drivande eldsjälarna bakom förnyelsen av vivallaskolorna. Anders ser en spännande framtid ta form i och med att den nya skolan sakta växer fram. Hela projektet startade egentligen för flera år sedan, berättar Anders Östman. Vivalla hade problem med tomma lägenheter och det var ganska mycket busliv och bråk i skolan och i området. Elever, föräldrar, lärare, myndigheter och ÖBO engagerade sig i framtidsverkstäder, där man diskuterade hur Vivalla skulle kunna bli ett bättre bostadsområde och skolan en bättre plats att leva och verka i. För ÖBOs del är en väl fungerande skola med ett gott rykte något som även gynnar profileringen av Vivalla som ett utmärkt bostadsområde för barnfamiljer. ÖBOs arbete har skett utifrån ett nära samarbete med skolan och framtidsverkstädernas intentioner, berättar Olle Widlund, projektledare från ÖBO. Ett högprioriterat önskemål som kom fram i framtidsverkstäderna var behovet av rustning av bollhallarnas omklädningsrum, duschar och toaletter. Detta föranledde ÖBO att starta hela projektet med att bygga om dessa, vilka togs i bruk våren För att öka trafiksäkerheten runt skolan, samt minska störningar för de omkringboende hyresgästerna byggde ÖBO en ny tillfartsväg för tung trafik till skolan. Under framtidsverkstäderna framkom också många positiva synpunkter och önskemål: välkomnande entre, samlingspunkt mitt i skolan med café, stor samlingssal, fler grupprum där man kan arbeta ostört, och så vidare. Dessa synpunkter ingår nu i programhandlingarna för Vivallaskolans ombyggnad. Öppen skola Under våren 2002 drogs byggarbetet igång. De två huvudriktlinjer man arbetar efter är, att skolan ska bli en öppen skola och att den ska utvecklas för de krav som finns på ett modernt lärande. Undervisningen ska därför anpassas mer för olika grupperingar och individuellt arbete. Det innebär till exempel att de stora klassrummen ska byggas bort, tillsammans med de långa tråkiga korridorerna.

13 ÖREBROBOSTÄDER AB Den nya kulturarenan En stor och viktig förändring är den nya kulturarenan, en samlingssal för cirka 450 personer, vilken började byggas under år I anslutning till den byggs lokaler för de estetiska ämnena musik, slöjd, hemkunskap, bild med mera. Den delvis nya byggnaden får även en modern skolrestaurang och en galleria som kan fungera som försäljningplats, café med mera. Tanken är att denna del av Vivallaskolan ska fungera som en länk till samhället runt omkring. Främst blir det Vivallaborna som får tillgång till lokalerna för kurser och andra behov. Kulturarenan och lokaliteterna runt den, blir det viktigaste incitamentet för ett bra och levande närsamhälle och en möjlighet för kulturskolan att bedriva verksamhet i ett bostadsområde. Arbetet pågår för fullt vid Vivallaskolan. Den nya kulturarenan tar form och beräknas vara klar sommaren Foto hela uppslaget: Magnus Wahman Mindre enheter Själva skolbyggnaden, där den teoretiska undervisningen sker, anpassas helt för elever och arbetslag. Det ska byggas in flera små enheter i den stora skolan. Här vill man skapa möjligheter till arbetsro och gemenskap. Varje arbetsenhet på cirka elever får ett eget arbetsområde. Området ska innehålla mindre klassrum, grupprum samt pentry. Allt ligger grupperat runt ett torg. På torget kan man äta frukost/mellanmål, umgås, läsa läxor med mera. Arbetsområdet har också plats för lärarrum och planeringsrum till arbetsenhetens lärare och övrig personal. I skolbyggnaden ska också byggas tre mindre miniaulor, där hela arbetslaget kan samlas för att till exempel kunna se på film eller redovisa sina arbeten. Hemkunskapslärare Robert Talback, fixar sallad tillsammans med en elev i klass A7. Klass A7 bedriver sin hemkunskapsundervisning i lägenheter som ÖBO ställt i ordning under tiden de ordinarie lokalerna byggs om. Även om det kan vara lite bökigt att evakuera och flytta ut undervisningen i provisoriska lokaler, ger lägenheterna en hemkänsla åt undervisningen som eleverna upplever positiv. Monica Aronsson, hemkunskapslärare, diskuterar tillsammans med en av flickorna i klass A7, var i ugnen man placerar pizzabottnarna.

14 12 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Den lokala marknaden ÖBO kan erbjuda lokaler allt ifrån butiker i så kallat A-läge till enklare lokaler i våra bostadsområden. Vårt bestånd omfattar moderna butikslokaler, restauranger, livsmedelsbutiker och kontor. Vi utformar lokalen efter hyresgästens behov. Totalt äger och förvaltar ÖBO lokaler med en sammanlagd yta på cirka kvadratmeter. Av hyresintäkterna svarar det centrala utbudet för cirka 40 procent och det övriga beståndet står för resterande cirka 60 procent. Snabbfakta om ÖBO Lokaler, 2002 Hyresintäkter (tkr) Vakansgrad (%) 2,44 Antal lokaler Yta (m 2 ) Lokalmarknaden i Örebro Efterfrågan på våra centralt belägna lokaler har under året varit fortsatt stabil. Så har även varit fallet i våra större bostadsområden. Under 2002 har vi fortsatt arbetet med fastighetsutveckling, främst i våra större bostadsområden, då vi anser att väl fungerande och attraktiva stadsdelscentra är av stor betydelse för våra bostadsområden. Krämaren Det har främst varit på Krämarens övre plan som förändringar skett under året. En ny butikskedja, House of Freja, har etablerat sig där. Rocks Records byggde om sin lokal, vilket medgav en yta för klädbutiken Quality Street. Butiken Tradition har flyttat från övre till nedre plan och finns i nya lokaler under namnet EB Games/Tradition. Totalt har försäljningen i Krämarens butiker ökat med cirka åtta procent jämfört med Hållstugan Den italienska delikatessbutiken Il Cappucino har utökat sina lokaler under året. Electrolux Home har fått nya ägare som driver butiken vidare med samma inriktning. Haga Centrum Centrumanläggningen firade 30 år under 2002 med olika aktiviteter och erbjudanden för besökarna. Lokaler i Örebro city På grund av byggandet av Örebros nya konferens- och evenemangsanläggning, Conventum, har Forsbergs cykel flyttat in i våra lokaler på Rudbecksgatan 12. Åke Nordins tandläkarmottagning på Drottninggatan 38 har genomgått en total ombyggnad och anpassats till dagens krav på en modern tandläkarpraktik. Baronbackarna Under 2002 fortsatte arbetet med att förnya och förbättra Baronbackarnas centrumanläggning. Barn- och ungdomsförvaltningen utökade och fick större lokaler. Vi har även byggt om lokaler åt Medborgarskolans musikgrupper. Markbacken Willy:s Hemma öppnade sin butik i maj. Under året har idéer kring en aktivitetshall i Markbackens centrum diskuterats. Dock är det ännu i mars 2003 är oklart om dessa tankar kan förverkligas. Varberga Under året bytte livsmedelsbutiken Tempo ägare.

15 ÖREBROBOSTÄDER AB Vivalla centrum i centrum Vivalla Centrum Under 2002 har vi påbörjat ombyggnaden av centrumanläggningen i Vivalla. Folktandvården och vårdcentralens nya lokaler har färdigställts och polisens nya lokaler har byggts om under året. Den nya lokalen blir arbetsplats för cirka 40 poliser. Vivalla Orientallivs har under året fått en ny fräsch och större butik. Willy:s Hemma på plats Under maj månad startade Willy:s Hemma en ny lågprisbutik. Hela konceptet är nytt för året, men redan har drygt 40 butiker hunnit öppnas i Sverige. Göteborg var startpunkt med ett femtontal butiker som etablerades under I Örebro finns två Willy:s Hemma, ett i Vivalla och ett i Markbacken. Vivallabutiken öppnade nionde maj Willy:s Hemma har som affärsidé att finnas i bostadsområden och vänder sig till kunder som kanske inte har tillgång till bil. Tanken är att man ska kunna handla billigt i sin närmiljö. Vi har sedan tidigare haft WiLLY:S här i Örebro. Dess affärsidé är att finnas utanför stadskärnorna med god tillgänglighet för bilburna kunder och bra möjligheter att storhandla till låga priser. Både WiLLY:S och Willy:s Hemma ingår i Axfoodkoncernen. Butiken i Vivalla har åtta anställda plus extrapersonal. Butikschef är Elisabeth Smedsman, bördig från Småland, men bosatt i Örebro sedan ett 10-tal år tillbaka. Närmast kommer hon från WiLLY:S i Köping, där hon varit förste man under ett år. Innan dess var hon på Hemköp i Örebro under sex år. Elisabeth tycker att Willy:s Hemma är ett väl fungerade koncept och berättar att kundtillströmningen är god. Ombyggnaden av Vivalla centrum är i full gång och beräknas vara färdigt Foto: Magnus Wahman Vi känner oss uppskattade av kunderna och de har verkligen sökt sig hit. Det går väldigt bra, tycker jag. Behovet finns i området och prisbilden passar in, berättar Elisabeth och säger att hon trivs och har ett väldigt roligt jobb! Elisabeth Smedsman, butikschef på Willy:s hemma i Vivalla är mycket nöjd med den nya affären. Foto: Magnus Wahman

16 14 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Personalen i fokus Marie Martinsson, gruppledare för fastighetsskötarna i Brickebacken. Foto: Magnus Wahman Nedan ser vi Lennart Elfström, fastighetsskötare på Slottsgatan. Foto: Dan Lindberg De anställda på ÖBO arbetar i en marknadsanpassad och lärande organisation med stor beslutskraft nära kunderna. Sedan flera år tillbaka har fokus flyttats från teknisk fastighetsförvaltning till kundnytta och service. Företagets ledord Hem för dig är basen i omvandlingen till ett helgjutet bostadsserviceföretag. Kundenkät Hyresgästerna var även år 2002 mycket nöjda med boendet hos ÖBO. Resultatet av den serviceenkät som skickades till en tredjedel av alla hyresgäster visade på ett nöjdkund-index på 95,3 procent, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Ett sådant resultat är ett bra kvitto på goda insatser från personalens sida. Personalstatistik Antalet fast anställda var vid årsskiftet 376 (364) personer, 146 (144) kvinnor och 230 (220) män. Anställda per yrkesgrupp Antal Män Kvinnor Fastighetsarbetare Reparatörer/energitekniker Bovärdar Övriga tjänstemän Totalt Antalet anställda inklusive visstidsanställda omräknat i årsarbetare är 370 (362). Sjukfrånvaro I den allmänna trenden med ökande sjukskrivningar, har inte heller vi undgått att drabbas. Mellan åren 2001 och 2002 har sjukfrånvaron ökat med 2,3 procentenheter från 4,9 till 6,2 procent. I vår beräkning har vi då inte tagit hänsyn till deltidsarbetare. Ökningen finns i sin helhet hos dem som varit sjukskrivna under längre tid, mer än 60 dagar per sjukskrivningstillfälle. Hela ökningen faller på andra halvåret. Tabellen visar sjukfrånvaron under två år: Antal tillsv anställda Yngre medarbetare upp tom 30 år Totalt 25 3,50% 3,80% Kvinnor 5 4,10% 3,91% Män 20 3,36% 3,74% Medelålders från 31 tom 50 år Totalt 179 7,67% 4,83% Kvinnor 74 7,17% 6,07% Män 105 8,02% 4,00% Äldre 51 år och äldre Totalt 162 5,06% 5,28% Kvinnor 65 4,31% 6,11% Män 97 5,57% 4,74% Alla tillsvidare anställda Totalt 366 6,23% 4,90% Kvinnor 144 5,78% 5,86% Män 222 6,53% 4,27% Friskvård Friskvårdssatsningen, som startade för personalen på ÖBO Produktion under 2000, utökades under 2002 till att gälla samtlig personal. Syftet med satsningen är att förebygga sjukdomar och främja gemenskap mellan olika personalgrupper. All personal ges möjlighet till en timmes betald motionstid under cirka 40 veckor av arbetsåret. Uppehåll görs under sommaren och vid årsskiftet. Två tredjedelar av de anställda utnyttjar möjligheten. Träning sker både i grupp och enskilt. Aspirantprojekt Även under 2002 har vi i samarbete med Arbetsförmedlingen genomfört ett aspirantprojekt inom ÖBO Produktion. Åtta lärlingar har under en 20-veckorsperiod fått ta del av hur ÖBO och produktionsavdelningen fungerar och de rutiner vi tillämpar. Både gemensam och individuell utbildning har, förutom praktiskt arbete, ingått i projektet. Av de åtta som påbörjade aspirantperioden är

17 ÖREBROBOSTÄDER AB fem kvar; två arbetar inom skötsel av utemiljön och trappstädning, en är reparatör, en ingår i maskingruppen och en har fått tjänst som servicetekniker/vitvaruinstallatör. Procentuellt innebär det att 62,5 procent har fått någon form av anställning inom avdelningen, vilket får anses som ett relativt gott resultat. Löner Under cirka ett och ett halvt års tid har vi i samarbete med Fastighetsanställdas förbund arbetat fram en ny lönemodell, som framför allt ska användas för att förklara den lön man får i samband med lönerevisionstillfället. Den kan också användas för att utveckla arbetsinnehållet för den enskilde medarbetaren. Lönemodellen är också direkt kopplad till det löneoch utvecklingssamtalsunderlag som används i de samtal som genomförs med samtliga anställda. Modellen bygger på två variabler, VAD du gör yrkeskunnande och svårighetsgrad och HUR du utför arbetet inom områden; ansvar/samarbete, engagemang/flexibilitet, kompetens, resultat/kvalitet och nöjd kund. Denna modell användes för första gången under 2002 och kommer underhand att utvärderas och förfinas. Löneavtalet för tjänstemännen gäller från till och har inga centralt fastställda ramar. För perioden har 3,4 procent löneutrymme utnyttjats, vari ingår den individuellt valbara delen på 0,6 procent. Den har utnyttjats som kontantlön, pensionspremie eller arbetstidsförkortning. Under 2002 har ÖBO tillämpat en bonuslönemodell med tre komponenter; service, nöjdkundindex samt driftnetto. Till all heltidsanställd personal har utbetalats kr i bonus. Utbildning För den, under hösten, nyanställda gruppen med åtta bovärdsaspiranter och två praktikanter har en grundläggande utbildning genomförts. Detta program, tillsammans med praktik som de fått parallellt, har gjort dem till nyttiga resurser i organisationen redan efter ett halvår. I övrigt har ett stort antal kursdagar och utbildningar genomförts med både interna och externa ledare. En uttalad målsättning är att all utbildning ska genomföras på hemmaplan, så att även småbarnsföräldrar ska kunna delta. I en medveten satsning där våra chefer och arbetsledare ska ha en bättre grund att stå på i sitt ledarskap, har utbildning genomförts inom både arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet under hösten. Denna satsning fortsätter nu med en utbildning i samverkan och ledarskap under fyra dagar inom ÖBO Produktion, där både chefer, arbetsledare och gruppledare deltar. Administrativaenheten Informationsenheten Teknik- och utvecklingsenheten Verkställande direktör Asim Krak, anställdes i aspirantprojektet under våren Nu har han fått eget bovärdsområde i Norrby. Foto: Veronica Svahlin ORGANISATIONSPLAN ÖBO ÖBO Produktion Division Centrum Division Söder Division Väster Division Lokaler Marknadsavd Bovärdar hyresgäster

18 16 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Vi bygger om och bygger nytt Kvareteret Sörbygården är under uppbyggnad och beräknas bli inflyttningsklart i juni Foto: Magnus Wahman lägenheter. Husen får putsad fasad. Bottenvåningarnas lägenheter nås direkt utifrån och övervåningarnas via en utvändig trappa i trä till loftgång/ balkong. Varje hus har gemensam tvättstuga i bottenvåningen. Till husen byggs fristående förrådshus, elcentral och cykelrum. Markbacken, etapp 2 Förnyelsen av Markbacken har fortsatt under året. Etapp 2, Örnsköldsgatan 49-89, består av 145 lägenheter. Etappen beräknas vara slutförd under oktober Fasaderna tilläggsisoleras och putsas. Entréer och portiker får inslag av klinker. Entrépartierna ersätts med nya i ek. Balkongerna förstoras och förses med nya öppna balkongräcken av smide. De övre balkongerna förses med tak. Gatuhuset och en del trapphus har fått nya entréer mot utsidan. Ovanför dessa entréer glasas trapphusen upp. Samtliga trapphus ommålas i nya fräscha färger. Marklägenheter slås ihop med ovanförliggande lägenheter med interna trappor. Vardagsrum, kök och wc med dusch placeras i markplanet, medan övervåningen får sovrum och badrum. Nya lägenheter som skapas genom denna sammanslagning får nybyggnadsstandard med bland annat nya ytskikt, nya skåpinredningar, nya köksmaskiner, nya installationer med mera. Lägenheterna får uteplatser som omges med låga betongmurar krönta med spaljéer Inom ÖBO pågår en ständig förnyelse av vårt bostadsbestånd. Under år 2002 har vi påbörjat ett par nya byggprojekt och fortsatt vår förnyelse av bostadsområdet Markbacken och höghusen på Majorsgatan. Renoveringen av Markbacken har gett området en ny och spännande miljö. Foto: Magnus Wahman Kv Sörbygården Kvarteret Sörbygården är beläget mellan Tybble och Sörbyängen. Det är bebyggt med trevåningshus uppförda i slutet av 60-talet. Västra delen av kvarteret har utgjorts av en parkeringsyta. Parkeringsytan var överdimensionerad i förhållande till verkligt behov och en ny detaljplan har skapat förutsättningar att bebygga delar av parkeringen med bostäder i två plan. Byggstart skedde med ett första spadtag den 8 augusti 2002 och inflyttningen är beräknad till 1 juni Bebyggelsen består av sex stycken tvåvåningshus med vardera fyra

19 ÖREBROBOSTÄDER AB av stål, några blir omgärdade med trästaket. Lägenheterna rustas till viss del, bland annat med en komplett renovering av badrum, nya vattenlås och blandare i kök, viss målning och tapetsering av hallar samt nya radiatorer. Installationer för vatten och avlopp ersätts i huvudsak med nya. Förberedelser för framtida individuell mätning av kall- och varmvattenförbrukning görs. Befintligt frånluftssystem byggs om och förses med nya tilluftsventiler. Porttelefonanläggning med kodlås installeras. Befintliga skyddsrum renoveras till godkänd skyddsrumsstandard. Samtliga ledningar i mark för avlopp och vatten byts ut. Gårdsbelysningen ersätts med ny. Gårdarna fräschas upp med nya material utanför entréerna, nya förgårdar med mera. På Örnsköldsgatan skapas förutsättningar för ett seniorboende genom att trapphusen får hiss. Nya trappor placeras i en utbyggnad utanför befintligt trapphus. Tillgängligheten förbättras genom större badrum och ökade dörrbredder med mera. Där ska också finnas en gemensamhetslokal. Allerighuset på Örnsköldsgatan 77, 79 och 81 anpassas för allergiker utifrån befintliga förutsättningar. Det innebär en mer genomgripande renovering avseende ytskikt, installationer med mera. Tre hissar monteras, lika som för seniorboendet. Höghusen på Majorsgatan Renoveringen av höghusen på Majorsgatan 2-6 har fortsatt under året. Hela ombyggnaden beräknas vara färdig under sommaren Sista huset i etappen är Majorsgatan 6 som anpassas för seniorboende. Gemensamhetslokaler anordnas i bottenvåningen. Lägenheterna får, förutom normal ombyggnadsstandard, inglasade balkonger, trägolv i hall, nya ytskikt, IT-baserat trygghetspaket, en öppnare och mer tillgänglig planlösning. Hisshuset i Tybble Tybbleområdet är ett bostadsområde med cirka 700 lägenheter och en centrumanläggning. Samtliga bostäder och lokaler ägs av ÖBO. Området uppfördes med bostadshus i tre våningar utan hiss. Tybble är ett område med en hög andel hyresgäster över 64 år. Under senare år har totalt 52 lägenheter gjorts tillgängliga för rörelsehindrade. Under året som gått har ett helt nytt hus med hiss byggts på Tybblegatan 62. Bygget påbörjades i april 2002 och är inflyttningsklart i april De nya bostäderna i hisshuset ökar möjligheten för äldre att bo kvar i Tybbleområdet även vid stigande ålder och försämrad rörlighet. Målgruppen är äldre hyresgäster som idag bor i Tybbleområdet men behöver lägenheter med bättre tillgänglighet. Kabel-TV I princip har hela bostadsbeståndet upprustats beträffande kabel-tv systemet. Detta för att säkerställa en god bildkvalitet. Vi har tillsammans med Com-Hem investerat i nya kablar i marken och nya uttag i lägenheterna. Kostnaderna för bolaget har uppgått till drygt 16 mkr och ingår i årets underhållskostnad. Fastighetsaffärer 2002 Del av fastigheten Långseleån 7 i Vivalla har sålts till kommunen som avser att bygga ett daghem på platsen. Fastigheten Talby 2:65 i Odensbacken har sålts till hyresgästen som driver ett vandrarhem i byggnaden. Tillträde Fastigheten innehåller, förutom lokal till vandrarhem, tre lägenheter. Fastigheten Tjädern 5, Sturegatan 56, har köpts från kommunen med tillträde Avsikten är att under våren 2003 bygga om fastigheten till 13 smålägenheter för studerande ungdomar. Hela fastigheten kommer att hyras ut till Kultur- och bildningsförvalt-ningen i Örebro. Del av fastigheten Grenadjären 3 har inköpts av Örebro Grenadjärstaden med tillträde Syftet med köpet är att bygga fyra bostadshus inom området som, förutom denna fastighet, även innefattar angränsande mark som avses att förvärvas av kommunen i början på Byggstart planeras till mars Det nya hisshuset i Tybble. Foto: Magnus Wahman

20 18 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 För en hållbar utveckling ÖBOs miljöpolicy ÖBO bedriver ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar samhällsutveckling. Utmärkande för ÖBO är god miljö för alla våra hyresgäster, hög miljömedvetenhet och ansvarsfullt tänkande. Detta innebär att vi ska: nyttja material och metoder som är skonsamma mot miljön. nyttja naturresurser och tillgångar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. förebygga och minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och människors hälsa. med god marginal uppfylla alla gällande lagar och andra krav som verksamheten berörs av. tillvarata våra hyresgästers miljöintresse och tillsammans med dem utveckla och förbättra miljön för boende och övrig verksamhet. samarbeta med universitet, högskolor, entreprenörer, konsulter och leverantörer i frågor som berör miljö. tillvarata och utveckla personalens kunskap och intresse för miljöfrågor och verka för att miljötänkande är en naturlig del i ÖBOs dagliga arbete. Miljöarbete ska leda till ständiga förbättringar och stärkta relationer både internt och externt. Policyn ska integreras och efterlevas i hela verksamheten. Hur arbetar ÖBO I dagsläget har miljöfrågorna blivit allt viktigare. Det förekommer ständigt rapporter om bland annat växthuseffekten och gifter i vår miljö. Detta har medfört att miljöfrågor är högt prioriterade i samhället. ÖBO strävar efter att hålla en hög miljöprofil och tar miljöhoten på allvar. Det pågår ett ständigt arbete för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Som hyresvärd åt cirka örebroare har vi ett stort ansvar. De val som företaget beslutar om, kan få konsekvenser för hela Örebroregionen. Miljöpolicyn, fastställd av styrelsen den 26 november 2001, utgör de övergripande riktlinjerna för hela verksamheten. Alla miljöfrågor är viktiga och ÖBO försöker ständigt att begränsa företagets miljöpåverkan. Miljöarbetet bedrivs på bred front, alla anställda ska vara delaktiga i miljöarbetet. Vi har valt att målsätta de områden som utgör den största miljöbelastningen från ÖBOs verksamhet. Arbete pågår för att nå dessa mål, många av åtgärderna tar dock tid och målen sträcker sig över flera år. Miljömål Avfallshantering Restavfallet från västra delen av Brickebacken (väster om Saxons väg) ska senast har minskat med 10 procent utifrån nivån för år 2002 (uttryckt i kg restavfall per uthyrd m 2 bostadsyta). Energiförbrukning, el Förbrukningen av el ska minska med 5 procent från 34,7 kwh per m 2 uthyrningsbar bostads- och lokalyta (nivån år 2000) till 33,0 kwh senast Energiförbrukning, fjärrvärme Energiförbrukningen från fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten, räknat i kilowattimmar per m 2 uthyrningsbar bostads- och lokalyta (normalårskorrigerat), ska minska med 10 procent från 193 kwh/m 2 (nivån 2001) till 174 kwh/m 2 senast Transporter De sex kvarvarande bensindrivna personbilarna utan katalysator ska ersättas senast Begränsning av kemikalier Senast ska ett system finnas tillgängligt för hur ÖBO, i samband med nybyggnation, kan undvika byggvaror innehållande ämnen som finns på avvecklingslistan för kemiska produkter. Begränsning av kemikalier Andelen kemikaliefri städning (alternativt lågdoserande städning) av trapphus, ska öka från cirka 40 procent (2001) till minst 60 procent senast

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2001 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 51 50 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Våra bostäder 6 Våra

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 Omslagsbilden: Trivsel är ett av Uppsalahems kärnvärden. Ovan: Ronny Gustavsson, förman, tillsammans med sina medarbetare. Lite mera värd. UPPSALAHEMS VISION Innehåll

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 3 VD har ordet 4 Vår omvärld 6 ÅRET SOM GICK 8 Förvaltningsberättelse Styrverktyg och utvecklingsarbete 12 Våra hyresgäster 16 Våra bostäder 18 Våra

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 22 Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Kartor

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!

Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! ÅRSREDOVISNING 2008 Huge Fastigheter AB Huge Fastigheter AB Box 1073, 141 22 Huddinge Besöksadress: Sjödalstorget 7 Tel: 08-535 320 00 E-post: info@huge.se

Läs mer