Årsredovisning ÖrebroBostäder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB

2

3 ÖREBROBOSTÄDER AB Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO Senior 9 Vivallaskolan i förändring 10 Den lokala marknaden 12 Vivalla centrum i centrum 13 Personalen i fokus 14 Vi bygger om och bygger nytt 16 För en hållbar utveckling 18 Finansiering 22 Resultat 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 27 Noter till resultaträkning 28 Balansräkning 30 Noter till balansräkning 32 Kassaflödesanalys 34 Revisionsberättelse 35 Flerårsöversikt 36 ÖBOs styrelse 38 Ordlista 40 Fastighetsvärdering 41 Fastighetsbestånd 42 Kartor 46 Adresser & telefonnummer 48

4 2 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Sammanfattning & nyckeltal Utsmyckning i Markbacken. Foto: Pöhner Bild AB Året 2002 Hyreshöjningen för 2002 uppgick till 1,0 procent. Antalet lägenheter ökade under året med 84. Färdigställda nybyggnader under året uppgick till 55, samtliga i kv. Almby 11:191. Två fastigheter har förvärvats för sammanlagt 2,9 mkr. Ombyggnaden på Majorsgatan 2 och 4 avslutades. Hyresgästenkäten gav fortsatt gott betyg: 95,3 procent är nöjda med sitt boende. Utsikter inför 2003 Höjning av hyresnivån med 2,4 procent fr o m nybyggda lägenheter beräknas färdigställas i bland annat Tybble, Sörbyängen och centrala Örebro. Ytterliggare 252 lägenheter börjar byggas under 2003 med färdigställande Etapp II av ombyggnaden i Markbacken avslutas. Fortsatt upprustning av Vivallaskolan tillsammans med lärare, föräldrar och elever. Ombyggnaden av höghusen på Majorsgatan fortsätter. Resultat efter finansnetto bedöms till 24 mkr före realisationsvinster och ränta till ägaren. Företag Nyckeltal Nettoomsättning, mkr Hyresförändring, % -0,7-0,7 0 1,3 1,0 Driftnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr ,3 Direktavkastning, % 8,1 7,6 7,8 7,5 7,2 Eget kapital, mkr Balansomslutning, mkr Investeringar, mkr Soliditet, % 21,5 14,9 13,4 15,3 15,4 Antal anställda Uthyrbar area, 1000-tal kvm Antal lägenheter Ekonom. uthyrningsgrad: bostäder, % 97,1 97,4 98,1 99,1 99,4 lokaler, % 95,2 95,1 95,9 96,6 97,6 Sveriges största bostadsföretag Antal lägenheter AB Svenska Bostäder, Stockholm AB Stockholmshem AB Familjebostäder, Stockholm Göteborgs Stads Bostad AB Bostads AB Poseidon, Göteborg Örebrobostäder AB MKB Fastighets AB, Malmö AB Stångåstaden, Linköping Familjebostäder i Göteborg AB AP Fastigheter AB Drott AB Mandamus Fastigheter AB Källa: Årsredovisningar 2001

5 Individuella värderingar - olika erbjudanden Prisvärt! Trygghet Samhällsutveckling - levande stadsdelar ÖREBROBOSTÄDER AB Affärsidé & strategier Ägardirektiv Bolaget skall ha till ändamål med sin verksamhet att bidra till en god bostadsförsörjning i kommunen. Härvid förbinder sig bolaget att: Hem för dig! ÖBOs affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. Vår vision; Hem för dig! Våra guldkorn: Individuella värderingar Vi ska kundanpassa våra erbjudanden så att de stämmer med hyresgästens önskemål. Prisvärt Vi ska ge hyresgästerna valuta för hyrespengarna. Annorlunda tidsanvändning Vi ska vara förberedda på att hyresgästerna vill använda sin tid på ett annorlunda sätt. Vackert boende Vi vill medverka till att hyresgästerna kan skapa sig en egen sfär och ett vackert boende. Vi bidrar genom att höja kvaliteten både i det stora och det lilla genom att värna om detaljer och skapa harmoni. Kretslopp faktor 10 Vi tar vårt miljöansvar genom att drastiskt sänka vår resursanvändning och arbeta i samklang med naturens kretslopp. På så sätt kan vi bidra till sunda miljöer och en biologisk mångfald. Samhällsutveckling levande stadsdelar Vi ska bidra till att göra stadsdelarna levande. Trygghet Vi ska erbjuda hyresgästerna ett tryggt hem. vid fastställelse av mål och medel för verksamheten följa kommunens bostadspolitiska intentioner inom kommunens bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande främja tillgången på goda bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar verka för att bolagets hyresgäster får ett reellt inflytande över förvaltning och service vidare verka för att boendet och bolagets verksamhet i övrigt kan ske med största möjliga hänsyn till god miljö och låg resursförbrukning sköta och underhålla fastigheterna under sin förvaltning enligt god teknisk praxis och utveckla en god bostadsmiljö, socialt och funktionellt, under beaktande av en god ekonomi. Antogs av kommunfullmäktige och fastställdes av bolagsstämmorna i Örebromark och ÖBO ÖBOs ekonomiska mål Det ekonomiska resultatet ska ge utrymme både för en årlig avkastning till ägaren samt en långsiktig konsolidering av bolaget. Nivån på bolagets avkastning ska varje år prövas av kommunen utifrån det långsiktiga konsolideringsbehov som bedöms gälla för de bolag som ingår i Örebromarkkoncernen. Vinsten är inte ett mål, utan ett medel, som ska ge företaget en långsiktig handlingsfrihet för hyresgästernas bästa Nöjdkundindex, % 94,8 95,8 95,3 Serviceindex, % 80 80,5 81,4 Mosaikdetalj från förnyelsen i Markbacken. Foto: Magnus Wahman

6 4 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 VD har ordet Tillgången på hyresrätter, bostadsrätter, småhus och villor är god i Örebro. Hyresrätten är fortsatt stark i kommunen och efterfrågan på bostäder fortsätter vara god. Det finns med andra ord en bra balans på bostadsmarknaden i kommunen. ÖBO har vidmakthållit sin roll på marknaden. Uthyrningsmässigt hade vi ett mycket bra år vid årsskiftet hade vi endast ett 100-tal lediga lägenheter. Antalet vakanser har legat på ungefär samma nivå under hela året. Vi har även kunnat tillgodose behovet av bostäder till nyrekryterad personal till företag i Örebro som expanderar och till Örebro Universitetet som växer. Hyresuppgörelse med besparingskrav För första gången sedan 1997 kom vi överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning i nivå med inflationen. Den blev i genomsnitt 2,4 procent och innebär en höjning med cirka 100 kr för en genomsnittslägenhet. Höjningen var trots allt låg, jämfört med de kostnadsökningar vi haft och har att räkna med på våra förbrukningar (sopor, el och värme). Dessa poster står idag för en mycket stor del av de totala kostnaderna. Vi tror att vi tillsammans med hyresgästerna kan göra besparingar på fyra miljoner kronor när det gäller sophantering, el- och värmeförbrukning. Det finns stora pengar att tjäna om alla försöker få bort onödig förbrukning. De senaste fem åren har hyrorna legat under inflationsnivån, vilket inneburit mycket låga eller inga hyresökningar alls. Som exempel kan nämnas att 1997 var hyran för en trerumslägenhet i Vivalla kr per månad. Från och med den första januari 2003 är hyran kr per månad. De hyresgäster som bott tre år i samma lägenhet får kvarboenderabatt, vilket betyder en hyra på kr per månad! Öppet och rättvist uthyrningssystem Hyrestorget, uthyrningssystemet på Internet, har under året fått en del kritik. Efterfrågan på bostäder är stor och det är helt naturligt att många som har svårt att hitta den bostad de vill ha tycker att detta beror på uthyrningssystemet, vilket inte är fallet. På Hyrestorget visas hela vårt utbud av lediga lägenheter, vilka alla har möjlighet att söka. Det är ett öppet och rättvist system som dock kan utvecklas och förbättras, vilket vi också kommer att göra under Stora investeringar Under 2002 påbörjade vi flera spännande nybyggnadsprojekt och flera är på gång. Vår investeringsnivå är den största på många år cirka 500 milj kr för Vi kommer att ha många attraktiva objekt och ett varierat boende att erbjuda våra nuvarande och blivande kunder de närmaste åren. Enligt våra planer ska vi bygga drygt 400 nya lägenheter, varav drygt 200 är studentlägenheter. Dessutom genomför vi betydande ombyggnader av befintliga hus. Ett varierat boende I bostadsområdet Tybble förtätar vi bebyggelsen. Många av våra hyresgäster har bott där länge, blivit äldre och är i behov av bättre tillgänglighet.det har vi nu kunnat erbjuda på Tybblegatan 62, där vi byggt ett fyravåningshus med 16 lägenheter med hiss och rymliga entréer. Inflyttning i mars I augusti togs första spadtaget för nybyggnation av sex nya tvåvåningshus i kvarteret Sörbygården mellan Tybble och Sörbyängen 24 lägenheter från två till fyra rum och kök. In-flyttning sommaren I anslutning till Ulla Billquists park, framför före detta regementet, ska vi bygga fyra hus med 47 lägenheter. Tre hus byggs i fyra våningar och det fjärde i fem och består av lägenheter med två till fem rum och kök. Byggstart mars Strax före jul stod det klart att ÖBO ges möjlighet att förvärva en ny fastighet som PEAB bygger på Storgatan 21. Förutom ett bostadshus med 29 lägenheter omfattar fastigheten även en teater. Inflyttning sker i början av hösten Foto: Pöhner Bild AB

7 ÖREBROBOSTÄDER AB Spännande byggprojekt på gång Under 2003 startar vi flera andra intressanta byggprojekt. På Ladugårdsängen, i kvarteret Hangaren, ska vi bygga tio enplansvillor och sex parhus i två plan, i storlekarna fyra till sex rum och kök. Eventuellt kan det bli aktuellt med någon form av hyrköp, vilket inenbär att man hyr sitt hus i början och sedan får möjlighet att köpa det. Projekt Måsen heter ett annat spännande byggprojekt. Intill Alnängsskolan, vid Slussen, kommer vi att bygga 32 lägenheter från två rum och kök till fem rum och kök. Båda projekten har byggstart våren Ombyggnationer Förnyelsen av Markbacken fortsatte i en andra etapp under Det har blivit en annan färgsättning och ett litet annat formspråk på denna etapp jämfört med den första. Omgestaltningen av Markbacken fortsätter i en tredje etapp under Ombyggnaden görs i samma nivå som etapp 2, men utan hissar och inga etagelägenheter tillförs. Ett särskilt hus med god tillgänglighet byggs på parkeringen vid Lertagsgatan Nyproduktion eller motsvarande kan i viss omfattning komma ifråga vid förnyelse av kommande etapp. Hela projektet ska, utifrån målsättningen att ha god tillgång på billiga lägenheter, även i fortsättningen kunna erbjudas i Markbacken. Under våren blev ombyggnaden av Vivallaskolans omklädningsrum och sporthall klar och i höstas inleddes arbetet med en omfattande omgestaltning av Vivallaskolans hus A och B. Där kommer bland annat en ny kulturarena med musikstudio att byggas, liksom en ny matsal och en galleria som sammanbinder husen. Universitetet växer I och med det ökande antalet studenter på Örebro Universitet ökar även behovet av bra studentboenden. Den studentbostadsgaranti vi lämnar ska gälla även kommande år. I februari kunde ett 50-tal studenter flytta in i två punkthus på Sörbyängsvägen. Vi har också planer på att bygga ett 100- tal bostäder lämpliga för studenter på Ladugårdsängen, i Brickebacken samt ytterligare ett par objekt nära universitetet. ÖBO Senior boende med gemenskap Under året har vi arbetat med att utveckla ett koncept för seniorboende ÖBO Senior. Det innebär att vi i fastigheter, särskilt lämpade för äldre kunder (+55), satsar på ett boende med gemenskapsfrämjande åtgärder. Kännetecknet för dessa boenden är ökad trygghet i boendet och möjlighet till gemenskap för att förebygga ensamhet och ohälsa. I eller i anslutning till varje seniorboende ska det finnas en gemensamhetslokal som möjliggör samvaro av olika slag. En särskild seniorvärdinna har till uppgift att vara initiativtagare och ska, tillsammans med hyresgästerna, ordna olika aktiviteter i lokalen. Tanken är att hyresgästerna själva sedan ansvarar för aktiviteterna. De fastigheter som är aktuella för ÖBO Senior- konceptet är dels två fastigheter som totalrenoverats Majorsgatan 6 och Örnsköldsgatan 59-63, dels några fastigheter där vi kan styra uthyrningen enligt detta koncept. Nöjda hyresgäster Vår årliga kundundersökning visar att drygt 95 procent av våra hyresgäster är nöjda med sitt boende. Siffran har legat på ungefär samma höga nivå de senaste åren. Det är vi stolta över och arbetar självklart för att den ska bli minst lika hög i framtiden. Tillfredsställande resultat Bokslutet för 2002 visar att ÖBO har all anledning att se 2002 som ett bra år, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vår kostnadskontroll är fortsatt god och kostnadsmedvetandet är stort i organisationen. Detta är särskilt viktigt att upprätthålla när företaget visar goda resultat, vilket vi gjort under senare år. Resultatet ligger helt i linje med styrelsens och våra ägarens förväntningar. Hans Lander, vd e-post:

8 6 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Bostadsläget Exteriörbilder från ombyggnaden i Markbacken. Foto: Magnus Wahman Örebro är en av de få orterna inom länet som ökar sin befolkning uppgick antalet innevånare till , vilket är en ökning med 647 personer. ÖBOs andel av totala antalet bostäder är som föregående år 36 procent och av hyresrätterna drygt 70 procent. ÖBO har under året byggt 55 nya lägenheter, varav alla är studerandebostäder. Nyproduktionen samt förändringar i nuvarande bostadsbestånd gör att antalet lägenheter i ÖBO nu är I början av år 2002 var det personer som bodde hos ÖBO, det är en tredjedel av örebroarna. Av ÖBOs hyresgäster är nästan en femtedel ungdomar upp till 15 år och 17 procent ålderspensionärer. Nästan hälften av alla som bor i ÖBO är mellan år. Av hushållen* hade inga hemmavarande barn, hade ett barn och hade två eller flera barn. Av ett barnsfamiljerna hade en ensamstående förälder och av flerbarnsfamiljerna var ensamstående. * Ett hushåll består av gifta personer, sammanboende med gemensamma barn och ensamstående (med eller utan barn).

9 ÖREBROBOSTÄDER AB Hyror Årets hyresöverenskommelse resulterade i en hyreshöjning på 2,4 procent från och med den 1 januari Eftersom kostnadsökningarna inför 2003 till stor del ligger på värme, el och sopor, kostnader som i vissa fall betalas direkt av ÖBOs hyresgäster, så differentierades höjningen på vissa lägenheter med hänsyn till detta: De hyresgäster som själva betalar samtliga förbrukningskostnader fick en höjning av hyran med 1,4 procent. Hyresgäster som betalar kallhyra fick en höjning med 1,9 procent. För hyresgäster som har hushållselen ingående i hyran blev hyreshöjningen 2,9 procent. Vissa studerandebostäder kommer, förutom den ordinarie höjningen, även att höjas från och med den första augusti Lokaler med förhandlingsordning höjdes med 2,4 procent. En översyn av hyrorna för garage och parkeringsplatser görs i början av året och den nya hyran gäller från och med 1 april Som en del i hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen ingick även att vi startar ett arbete tillsammans med våra hyresgäster med målet att få ner förbrukningarna. Besparingar på fyra miljoner kronor ska göras under kommande år. Sedan flera år tillbaka betalar ÖBO kvarboenderabatter till trogna hyresgäster. Hyresgäster i Brickebacken, Varberga, Vivalla och Tornfalkgatan i Oxhagen erhåller en halv månadshyra i rabatt efter tre års boendetid i samma bostad och därefter en halv månadshyra i rabatt varje år. I övriga delar av beståndet ges rabatten efter vart femte år i samma bostad. Under året som gått har det betalats ut 9 miljoner kronor i kvarboenderabatter. Marknadsläge Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. Antalet lediga lägenheter har varierat mellan 80 till 127 per månad. Årsskiftet 2002/2003 uppgick antalet lediga lägenheter till 105 stycken. De lediga lägenheterna är spridda över hela ÖBOs bostadsbestånd och inte som tidigare fördelade på några få områden. Under en treårsperiod har således antalet lediga lägenheter minskat från 500 till cirka 100 stycken. Trots att efterfrågan är stor på studerandebostäder lyckades ÖBO även detta år uppfylla den bostadsgaranti som ges till studenter. Då Örebro Universitet fortsätter expandera ökar efterfrågan på studentbostäder ytterligare under de kommande åren. Nästa år kommer ett stort antal nybyggda studentbostäder att kunna tas i bruk. Omflyttningen har under året varit 18,8 procent, vilket är en minskning med knappt en procentenhet jämfört med föregående år. 11, 7 procent har flyttat från ÖBO och 7,1 procent har flyttat inom ÖBO. Hyrestorget För drygt ett och ett halvt år sedan införde ÖBO ett nytt internetbaserat uthyrningssystem, Hyrestorget. Tanken är att företagets kunder själva aktivt ska söka den bostad de önskar. Bobutiken, som är utrustad med kunddatorer, har många besökare varje dag. Där ges även hjälp och råd till dem som inte klarar av att söka bostad på egen hand. ÖBOs hemsida är välbesökt med drygt besökare per månad. Även talsvarsfunktionen får många samtal per dag, som mest upp till 250 per dag. Efter att ha lyssnat och tagit del av hyresgästernas synpunkter om Hyrestorget har systemet förbättrats under året som gått. Under hösten och vintern har systemet utvärderats för att ge underlag till beslut om hur det ska utvecklas vidare i framtiden. Ett antal grupper med medarbetare och hyresgäster har gett sina synpunkter på hur systemet fungerar. Utvärderingen gällde tre huvuddelar; systemets regler för hur sökande får sin köpoäng, den tekniska utformningen av systemet samt hur informationen tas emot angående systemets funktioner. Resultatet av utvärderingen blev att Hyrestorget i huvudsak ska fortsätta fungera som det gör idag, att informationen som berättar om hur systemet fungerar ska förbättras samt att tekniken i vissa delar ska förenklas. Vi kommer också att se över hur vi kan förbättra vår tillgänglighet för att ge support och vägledning. Kundenkät Hyresgästerna var även år 2002 mycket nöjda med boendet hos ÖBO. Resultatet av den serviceenkät som skickades till en tredjedel av alla hyresgäster visade på ett nöjdkundindex på 95,3 procent, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år.

10 8 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Studenterna blir bara fler Det nya livet som student har just börjat för, från vänster, Lisa Börjesson, Li Karlsson och Camilla Starck. Foto: Veronica Svahlin 37 lägenheter med ett rum och kokvrå och 18 lägenheter med två rum och kokvrå. Under senvintern 2003 kommer etapp 2 att påbörjas med ytterligare 75 lägenheter. I takt med att antalet studenter ökar på Örebro Universitetet, ökar även behovet av studentlägenheter. Universitetet räknar med att öka antalet utbildningsplatser med minst 750 platser per år under de närmste åren. För 2002 var ökningen 850. I dagsläget bor cirka 30 procent av antalet heltidsstudenter hos ÖBO Student. Med den beräknade ökningstakten innebär det att ÖBO behöver få fram drygt 200 studentlägenheter per år under kommande år. Mellringe Den 1 december 2001, köpte ÖBO tre enplanshus i Mellringeområdet av ÖGAB. Tidagare hade husen hyrts av vandrarhemmet i Örebro för vandrarhemsboende. Husen innehåller nio enkelrum med toalett/dusch och ett gemensamt kök/allrum. Varje hus har gemensamma uteplatser och närhet till stora grönytor, bland annat finns en golfbana på gångavstånd. En busslinje går direkt från Mellringe till universitetsområdet, vilket gör att kommunikationsmöjligheten är bra, trots att det är cirka en mil till universitetet. Sörbyängsvägen Under februari 2002 färdigställdes två punkthus med totalt 55 lägenheter på Sörbyängsvägen 2. Husen innehåller Drakenbergsgatan 1 Huset på Drakenbergsgatan 1 har åtta våningar med hiss och finns mitt i Tybble centrum med närhet till butiker, bank och restaurang. Huset, som är från slutet på 50-talet, innehåller enbart smålägenheter, i första hand avsedda för äldreboende. Med dagens behov anses huset inte längre lämpligt för äldreboende, utan kommer på sikt att övergå till studentboende. Bottenvåningen hyrs av kommunen för ett gruppboende. För övrigt innehåller huset 41 lägenheter med ett rum och kokvrå, varav tre lägenheter är fullt utrustade med husgeråd och textilier. De hyrs ut vecko- eller månadsvis till föreläsare med flera från universitet. Vid årsskiftet hade 32 lägenheter förts över till studentboende. Yttre miljön på Studentgatan Under sommaren 2002 byggdes den yttre miljön på Studentgatan om. Miljön kompletterades med träd, växter och gräsmattor. Dessutom ersattes flera grus- och asfaltsytor med plattor, markbetong och gräsarmering, allt för att ge en grönare och livfullare miljö. Studentlägenheter på Sörbyängsvägen. Foto: Pöhner Bild AB

11 ÖREBROBOSTÄDER AB ÖBO Senior - seniorboende med gemenskap Kommande projekt Planerade objekt för kommande år: Sörbyängsvägen med cirka 75 lägenheter. Byggstart våren 2003, inflyttning våren Grankottevägen med cirka 100 lägenheter. Byggstart 2003, inflyttning Förutom planerade nybyggnadsobjekt kommer även en komplettering att ske av studentlägenheterna som finns insprängda i Brickebacken. Studenterna anmäler sitt intresse för studentboende hos ÖBO. Foto: Dan Lindberg Drygt 35 procent av ÖBOs nuvarande hyresgäster är 56 år och äldre. Då denna grupp ökar, vet vi att behovet av ett boende anpassat för dem blir större. Det är en växande kundgrupp med mycket olika förutsättningar och behov. Förebyggande åtgärder av skilda slag kan motverka ensamhet och ohälsa. Därför har ÖBO under 2002 utrett möjligheten att arbeta för ett varierat seniorboende med goda möjligheter till gemenskap. Bo i gemenskap ÖBO har sedan några år tillbaka två seniorboenden med beteckningen Bo i gemenskap efter ett danskt koncept. De finns på Köpmangatan och i Hjärsta. Denna typ av boende kräver lång förberedelse och en hög grad av engagemang av hyresgästerna. Vi har också tre seniorboenden, där kraven på engagemang inte är lika uttalade som i Bo i gemenskap, men där förutsättningarna getts att utveckla verksamheten genom en gemensamhetslokal som disponeras av hyresgästerna. Dessa finns bland annat i Adolfsberg, Norrby och på Trädgårdsgatan. Ökad trygghet Under 2002 har ÖBO tagit fram ett koncept som grundar sig på att bygga om vissa fastigheter för seniorer. Kännetecknet är ökad trygghet i boendet och möjligheter till gemenskapsfrämjande åtgärder för att förebygga ensamhet och ohälsa. Förutsättningen för att man ska få bo hos ÖBO Senior är att man fyllt 55 år och inte har några hemmaboende barn. I anslutning till seniorboendet ska det finnas en gemensamhetslokal som möjliggör samvaro av olika slag för de boende. Bovärd Göran Berger besöker Anna Larsson som bott hos ÖBO i Rosta i 50 år. Foto: Dan Lindberg Nyanställd seniorvärdinna En särskild seniorvärdinna, Carin Ericsson, har anställts och hennes roll är att vara initiativtagare och tillsammans med hyresgästerna starta olika verksamheter i lokalen. Hyresgästerna kan till exempel bilda ett husråd och tillsammans ansvara för de aktiviteter man vill arrangera. De fastigheter som är aktuella för denna typ av seniorboende under 2003 är Majorsgatan 6 och Örnsköldsgatan Dessa fastigheter genomgår nu en renovering och kommer att vara inflyttningsklara sommaren Carin Ericsson, ÖBOs nya seniorvärdinna från och med den första februari Foto: Magnus Wahman

12 10 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Vivallaskolan i förändring Vivallaskolan består av två skolor och en fritidsgård. Anders Östman är rektor för årskurserna 7-9 och är en av de drivande eldsjälarna bakom förnyelsen av vivallaskolorna. Anders ser en spännande framtid ta form i och med att den nya skolan sakta växer fram. Hela projektet startade egentligen för flera år sedan, berättar Anders Östman. Vivalla hade problem med tomma lägenheter och det var ganska mycket busliv och bråk i skolan och i området. Elever, föräldrar, lärare, myndigheter och ÖBO engagerade sig i framtidsverkstäder, där man diskuterade hur Vivalla skulle kunna bli ett bättre bostadsområde och skolan en bättre plats att leva och verka i. För ÖBOs del är en väl fungerande skola med ett gott rykte något som även gynnar profileringen av Vivalla som ett utmärkt bostadsområde för barnfamiljer. ÖBOs arbete har skett utifrån ett nära samarbete med skolan och framtidsverkstädernas intentioner, berättar Olle Widlund, projektledare från ÖBO. Ett högprioriterat önskemål som kom fram i framtidsverkstäderna var behovet av rustning av bollhallarnas omklädningsrum, duschar och toaletter. Detta föranledde ÖBO att starta hela projektet med att bygga om dessa, vilka togs i bruk våren För att öka trafiksäkerheten runt skolan, samt minska störningar för de omkringboende hyresgästerna byggde ÖBO en ny tillfartsväg för tung trafik till skolan. Under framtidsverkstäderna framkom också många positiva synpunkter och önskemål: välkomnande entre, samlingspunkt mitt i skolan med café, stor samlingssal, fler grupprum där man kan arbeta ostört, och så vidare. Dessa synpunkter ingår nu i programhandlingarna för Vivallaskolans ombyggnad. Öppen skola Under våren 2002 drogs byggarbetet igång. De två huvudriktlinjer man arbetar efter är, att skolan ska bli en öppen skola och att den ska utvecklas för de krav som finns på ett modernt lärande. Undervisningen ska därför anpassas mer för olika grupperingar och individuellt arbete. Det innebär till exempel att de stora klassrummen ska byggas bort, tillsammans med de långa tråkiga korridorerna.

13 ÖREBROBOSTÄDER AB Den nya kulturarenan En stor och viktig förändring är den nya kulturarenan, en samlingssal för cirka 450 personer, vilken började byggas under år I anslutning till den byggs lokaler för de estetiska ämnena musik, slöjd, hemkunskap, bild med mera. Den delvis nya byggnaden får även en modern skolrestaurang och en galleria som kan fungera som försäljningplats, café med mera. Tanken är att denna del av Vivallaskolan ska fungera som en länk till samhället runt omkring. Främst blir det Vivallaborna som får tillgång till lokalerna för kurser och andra behov. Kulturarenan och lokaliteterna runt den, blir det viktigaste incitamentet för ett bra och levande närsamhälle och en möjlighet för kulturskolan att bedriva verksamhet i ett bostadsområde. Arbetet pågår för fullt vid Vivallaskolan. Den nya kulturarenan tar form och beräknas vara klar sommaren Foto hela uppslaget: Magnus Wahman Mindre enheter Själva skolbyggnaden, där den teoretiska undervisningen sker, anpassas helt för elever och arbetslag. Det ska byggas in flera små enheter i den stora skolan. Här vill man skapa möjligheter till arbetsro och gemenskap. Varje arbetsenhet på cirka elever får ett eget arbetsområde. Området ska innehålla mindre klassrum, grupprum samt pentry. Allt ligger grupperat runt ett torg. På torget kan man äta frukost/mellanmål, umgås, läsa läxor med mera. Arbetsområdet har också plats för lärarrum och planeringsrum till arbetsenhetens lärare och övrig personal. I skolbyggnaden ska också byggas tre mindre miniaulor, där hela arbetslaget kan samlas för att till exempel kunna se på film eller redovisa sina arbeten. Hemkunskapslärare Robert Talback, fixar sallad tillsammans med en elev i klass A7. Klass A7 bedriver sin hemkunskapsundervisning i lägenheter som ÖBO ställt i ordning under tiden de ordinarie lokalerna byggs om. Även om det kan vara lite bökigt att evakuera och flytta ut undervisningen i provisoriska lokaler, ger lägenheterna en hemkänsla åt undervisningen som eleverna upplever positiv. Monica Aronsson, hemkunskapslärare, diskuterar tillsammans med en av flickorna i klass A7, var i ugnen man placerar pizzabottnarna.

14 12 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Den lokala marknaden ÖBO kan erbjuda lokaler allt ifrån butiker i så kallat A-läge till enklare lokaler i våra bostadsområden. Vårt bestånd omfattar moderna butikslokaler, restauranger, livsmedelsbutiker och kontor. Vi utformar lokalen efter hyresgästens behov. Totalt äger och förvaltar ÖBO lokaler med en sammanlagd yta på cirka kvadratmeter. Av hyresintäkterna svarar det centrala utbudet för cirka 40 procent och det övriga beståndet står för resterande cirka 60 procent. Snabbfakta om ÖBO Lokaler, 2002 Hyresintäkter (tkr) Vakansgrad (%) 2,44 Antal lokaler Yta (m 2 ) Lokalmarknaden i Örebro Efterfrågan på våra centralt belägna lokaler har under året varit fortsatt stabil. Så har även varit fallet i våra större bostadsområden. Under 2002 har vi fortsatt arbetet med fastighetsutveckling, främst i våra större bostadsområden, då vi anser att väl fungerande och attraktiva stadsdelscentra är av stor betydelse för våra bostadsområden. Krämaren Det har främst varit på Krämarens övre plan som förändringar skett under året. En ny butikskedja, House of Freja, har etablerat sig där. Rocks Records byggde om sin lokal, vilket medgav en yta för klädbutiken Quality Street. Butiken Tradition har flyttat från övre till nedre plan och finns i nya lokaler under namnet EB Games/Tradition. Totalt har försäljningen i Krämarens butiker ökat med cirka åtta procent jämfört med Hållstugan Den italienska delikatessbutiken Il Cappucino har utökat sina lokaler under året. Electrolux Home har fått nya ägare som driver butiken vidare med samma inriktning. Haga Centrum Centrumanläggningen firade 30 år under 2002 med olika aktiviteter och erbjudanden för besökarna. Lokaler i Örebro city På grund av byggandet av Örebros nya konferens- och evenemangsanläggning, Conventum, har Forsbergs cykel flyttat in i våra lokaler på Rudbecksgatan 12. Åke Nordins tandläkarmottagning på Drottninggatan 38 har genomgått en total ombyggnad och anpassats till dagens krav på en modern tandläkarpraktik. Baronbackarna Under 2002 fortsatte arbetet med att förnya och förbättra Baronbackarnas centrumanläggning. Barn- och ungdomsförvaltningen utökade och fick större lokaler. Vi har även byggt om lokaler åt Medborgarskolans musikgrupper. Markbacken Willy:s Hemma öppnade sin butik i maj. Under året har idéer kring en aktivitetshall i Markbackens centrum diskuterats. Dock är det ännu i mars 2003 är oklart om dessa tankar kan förverkligas. Varberga Under året bytte livsmedelsbutiken Tempo ägare.

15 ÖREBROBOSTÄDER AB Vivalla centrum i centrum Vivalla Centrum Under 2002 har vi påbörjat ombyggnaden av centrumanläggningen i Vivalla. Folktandvården och vårdcentralens nya lokaler har färdigställts och polisens nya lokaler har byggts om under året. Den nya lokalen blir arbetsplats för cirka 40 poliser. Vivalla Orientallivs har under året fått en ny fräsch och större butik. Willy:s Hemma på plats Under maj månad startade Willy:s Hemma en ny lågprisbutik. Hela konceptet är nytt för året, men redan har drygt 40 butiker hunnit öppnas i Sverige. Göteborg var startpunkt med ett femtontal butiker som etablerades under I Örebro finns två Willy:s Hemma, ett i Vivalla och ett i Markbacken. Vivallabutiken öppnade nionde maj Willy:s Hemma har som affärsidé att finnas i bostadsområden och vänder sig till kunder som kanske inte har tillgång till bil. Tanken är att man ska kunna handla billigt i sin närmiljö. Vi har sedan tidigare haft WiLLY:S här i Örebro. Dess affärsidé är att finnas utanför stadskärnorna med god tillgänglighet för bilburna kunder och bra möjligheter att storhandla till låga priser. Både WiLLY:S och Willy:s Hemma ingår i Axfoodkoncernen. Butiken i Vivalla har åtta anställda plus extrapersonal. Butikschef är Elisabeth Smedsman, bördig från Småland, men bosatt i Örebro sedan ett 10-tal år tillbaka. Närmast kommer hon från WiLLY:S i Köping, där hon varit förste man under ett år. Innan dess var hon på Hemköp i Örebro under sex år. Elisabeth tycker att Willy:s Hemma är ett väl fungerade koncept och berättar att kundtillströmningen är god. Ombyggnaden av Vivalla centrum är i full gång och beräknas vara färdigt Foto: Magnus Wahman Vi känner oss uppskattade av kunderna och de har verkligen sökt sig hit. Det går väldigt bra, tycker jag. Behovet finns i området och prisbilden passar in, berättar Elisabeth och säger att hon trivs och har ett väldigt roligt jobb! Elisabeth Smedsman, butikschef på Willy:s hemma i Vivalla är mycket nöjd med den nya affären. Foto: Magnus Wahman

16 14 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Personalen i fokus Marie Martinsson, gruppledare för fastighetsskötarna i Brickebacken. Foto: Magnus Wahman Nedan ser vi Lennart Elfström, fastighetsskötare på Slottsgatan. Foto: Dan Lindberg De anställda på ÖBO arbetar i en marknadsanpassad och lärande organisation med stor beslutskraft nära kunderna. Sedan flera år tillbaka har fokus flyttats från teknisk fastighetsförvaltning till kundnytta och service. Företagets ledord Hem för dig är basen i omvandlingen till ett helgjutet bostadsserviceföretag. Kundenkät Hyresgästerna var även år 2002 mycket nöjda med boendet hos ÖBO. Resultatet av den serviceenkät som skickades till en tredjedel av alla hyresgäster visade på ett nöjdkund-index på 95,3 procent, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Ett sådant resultat är ett bra kvitto på goda insatser från personalens sida. Personalstatistik Antalet fast anställda var vid årsskiftet 376 (364) personer, 146 (144) kvinnor och 230 (220) män. Anställda per yrkesgrupp Antal Män Kvinnor Fastighetsarbetare Reparatörer/energitekniker Bovärdar Övriga tjänstemän Totalt Antalet anställda inklusive visstidsanställda omräknat i årsarbetare är 370 (362). Sjukfrånvaro I den allmänna trenden med ökande sjukskrivningar, har inte heller vi undgått att drabbas. Mellan åren 2001 och 2002 har sjukfrånvaron ökat med 2,3 procentenheter från 4,9 till 6,2 procent. I vår beräkning har vi då inte tagit hänsyn till deltidsarbetare. Ökningen finns i sin helhet hos dem som varit sjukskrivna under längre tid, mer än 60 dagar per sjukskrivningstillfälle. Hela ökningen faller på andra halvåret. Tabellen visar sjukfrånvaron under två år: Antal tillsv anställda Yngre medarbetare upp tom 30 år Totalt 25 3,50% 3,80% Kvinnor 5 4,10% 3,91% Män 20 3,36% 3,74% Medelålders från 31 tom 50 år Totalt 179 7,67% 4,83% Kvinnor 74 7,17% 6,07% Män 105 8,02% 4,00% Äldre 51 år och äldre Totalt 162 5,06% 5,28% Kvinnor 65 4,31% 6,11% Män 97 5,57% 4,74% Alla tillsvidare anställda Totalt 366 6,23% 4,90% Kvinnor 144 5,78% 5,86% Män 222 6,53% 4,27% Friskvård Friskvårdssatsningen, som startade för personalen på ÖBO Produktion under 2000, utökades under 2002 till att gälla samtlig personal. Syftet med satsningen är att förebygga sjukdomar och främja gemenskap mellan olika personalgrupper. All personal ges möjlighet till en timmes betald motionstid under cirka 40 veckor av arbetsåret. Uppehåll görs under sommaren och vid årsskiftet. Två tredjedelar av de anställda utnyttjar möjligheten. Träning sker både i grupp och enskilt. Aspirantprojekt Även under 2002 har vi i samarbete med Arbetsförmedlingen genomfört ett aspirantprojekt inom ÖBO Produktion. Åtta lärlingar har under en 20-veckorsperiod fått ta del av hur ÖBO och produktionsavdelningen fungerar och de rutiner vi tillämpar. Både gemensam och individuell utbildning har, förutom praktiskt arbete, ingått i projektet. Av de åtta som påbörjade aspirantperioden är

17 ÖREBROBOSTÄDER AB fem kvar; två arbetar inom skötsel av utemiljön och trappstädning, en är reparatör, en ingår i maskingruppen och en har fått tjänst som servicetekniker/vitvaruinstallatör. Procentuellt innebär det att 62,5 procent har fått någon form av anställning inom avdelningen, vilket får anses som ett relativt gott resultat. Löner Under cirka ett och ett halvt års tid har vi i samarbete med Fastighetsanställdas förbund arbetat fram en ny lönemodell, som framför allt ska användas för att förklara den lön man får i samband med lönerevisionstillfället. Den kan också användas för att utveckla arbetsinnehållet för den enskilde medarbetaren. Lönemodellen är också direkt kopplad till det löneoch utvecklingssamtalsunderlag som används i de samtal som genomförs med samtliga anställda. Modellen bygger på två variabler, VAD du gör yrkeskunnande och svårighetsgrad och HUR du utför arbetet inom områden; ansvar/samarbete, engagemang/flexibilitet, kompetens, resultat/kvalitet och nöjd kund. Denna modell användes för första gången under 2002 och kommer underhand att utvärderas och förfinas. Löneavtalet för tjänstemännen gäller från till och har inga centralt fastställda ramar. För perioden har 3,4 procent löneutrymme utnyttjats, vari ingår den individuellt valbara delen på 0,6 procent. Den har utnyttjats som kontantlön, pensionspremie eller arbetstidsförkortning. Under 2002 har ÖBO tillämpat en bonuslönemodell med tre komponenter; service, nöjdkundindex samt driftnetto. Till all heltidsanställd personal har utbetalats kr i bonus. Utbildning För den, under hösten, nyanställda gruppen med åtta bovärdsaspiranter och två praktikanter har en grundläggande utbildning genomförts. Detta program, tillsammans med praktik som de fått parallellt, har gjort dem till nyttiga resurser i organisationen redan efter ett halvår. I övrigt har ett stort antal kursdagar och utbildningar genomförts med både interna och externa ledare. En uttalad målsättning är att all utbildning ska genomföras på hemmaplan, så att även småbarnsföräldrar ska kunna delta. I en medveten satsning där våra chefer och arbetsledare ska ha en bättre grund att stå på i sitt ledarskap, har utbildning genomförts inom både arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet under hösten. Denna satsning fortsätter nu med en utbildning i samverkan och ledarskap under fyra dagar inom ÖBO Produktion, där både chefer, arbetsledare och gruppledare deltar. Administrativaenheten Informationsenheten Teknik- och utvecklingsenheten Verkställande direktör Asim Krak, anställdes i aspirantprojektet under våren Nu har han fått eget bovärdsområde i Norrby. Foto: Veronica Svahlin ORGANISATIONSPLAN ÖBO ÖBO Produktion Division Centrum Division Söder Division Väster Division Lokaler Marknadsavd Bovärdar hyresgäster

18 16 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 Vi bygger om och bygger nytt Kvareteret Sörbygården är under uppbyggnad och beräknas bli inflyttningsklart i juni Foto: Magnus Wahman lägenheter. Husen får putsad fasad. Bottenvåningarnas lägenheter nås direkt utifrån och övervåningarnas via en utvändig trappa i trä till loftgång/ balkong. Varje hus har gemensam tvättstuga i bottenvåningen. Till husen byggs fristående förrådshus, elcentral och cykelrum. Markbacken, etapp 2 Förnyelsen av Markbacken har fortsatt under året. Etapp 2, Örnsköldsgatan 49-89, består av 145 lägenheter. Etappen beräknas vara slutförd under oktober Fasaderna tilläggsisoleras och putsas. Entréer och portiker får inslag av klinker. Entrépartierna ersätts med nya i ek. Balkongerna förstoras och förses med nya öppna balkongräcken av smide. De övre balkongerna förses med tak. Gatuhuset och en del trapphus har fått nya entréer mot utsidan. Ovanför dessa entréer glasas trapphusen upp. Samtliga trapphus ommålas i nya fräscha färger. Marklägenheter slås ihop med ovanförliggande lägenheter med interna trappor. Vardagsrum, kök och wc med dusch placeras i markplanet, medan övervåningen får sovrum och badrum. Nya lägenheter som skapas genom denna sammanslagning får nybyggnadsstandard med bland annat nya ytskikt, nya skåpinredningar, nya köksmaskiner, nya installationer med mera. Lägenheterna får uteplatser som omges med låga betongmurar krönta med spaljéer Inom ÖBO pågår en ständig förnyelse av vårt bostadsbestånd. Under år 2002 har vi påbörjat ett par nya byggprojekt och fortsatt vår förnyelse av bostadsområdet Markbacken och höghusen på Majorsgatan. Renoveringen av Markbacken har gett området en ny och spännande miljö. Foto: Magnus Wahman Kv Sörbygården Kvarteret Sörbygården är beläget mellan Tybble och Sörbyängen. Det är bebyggt med trevåningshus uppförda i slutet av 60-talet. Västra delen av kvarteret har utgjorts av en parkeringsyta. Parkeringsytan var överdimensionerad i förhållande till verkligt behov och en ny detaljplan har skapat förutsättningar att bebygga delar av parkeringen med bostäder i två plan. Byggstart skedde med ett första spadtag den 8 augusti 2002 och inflyttningen är beräknad till 1 juni Bebyggelsen består av sex stycken tvåvåningshus med vardera fyra

19 ÖREBROBOSTÄDER AB av stål, några blir omgärdade med trästaket. Lägenheterna rustas till viss del, bland annat med en komplett renovering av badrum, nya vattenlås och blandare i kök, viss målning och tapetsering av hallar samt nya radiatorer. Installationer för vatten och avlopp ersätts i huvudsak med nya. Förberedelser för framtida individuell mätning av kall- och varmvattenförbrukning görs. Befintligt frånluftssystem byggs om och förses med nya tilluftsventiler. Porttelefonanläggning med kodlås installeras. Befintliga skyddsrum renoveras till godkänd skyddsrumsstandard. Samtliga ledningar i mark för avlopp och vatten byts ut. Gårdsbelysningen ersätts med ny. Gårdarna fräschas upp med nya material utanför entréerna, nya förgårdar med mera. På Örnsköldsgatan skapas förutsättningar för ett seniorboende genom att trapphusen får hiss. Nya trappor placeras i en utbyggnad utanför befintligt trapphus. Tillgängligheten förbättras genom större badrum och ökade dörrbredder med mera. Där ska också finnas en gemensamhetslokal. Allerighuset på Örnsköldsgatan 77, 79 och 81 anpassas för allergiker utifrån befintliga förutsättningar. Det innebär en mer genomgripande renovering avseende ytskikt, installationer med mera. Tre hissar monteras, lika som för seniorboendet. Höghusen på Majorsgatan Renoveringen av höghusen på Majorsgatan 2-6 har fortsatt under året. Hela ombyggnaden beräknas vara färdig under sommaren Sista huset i etappen är Majorsgatan 6 som anpassas för seniorboende. Gemensamhetslokaler anordnas i bottenvåningen. Lägenheterna får, förutom normal ombyggnadsstandard, inglasade balkonger, trägolv i hall, nya ytskikt, IT-baserat trygghetspaket, en öppnare och mer tillgänglig planlösning. Hisshuset i Tybble Tybbleområdet är ett bostadsområde med cirka 700 lägenheter och en centrumanläggning. Samtliga bostäder och lokaler ägs av ÖBO. Området uppfördes med bostadshus i tre våningar utan hiss. Tybble är ett område med en hög andel hyresgäster över 64 år. Under senare år har totalt 52 lägenheter gjorts tillgängliga för rörelsehindrade. Under året som gått har ett helt nytt hus med hiss byggts på Tybblegatan 62. Bygget påbörjades i april 2002 och är inflyttningsklart i april De nya bostäderna i hisshuset ökar möjligheten för äldre att bo kvar i Tybbleområdet även vid stigande ålder och försämrad rörlighet. Målgruppen är äldre hyresgäster som idag bor i Tybbleområdet men behöver lägenheter med bättre tillgänglighet. Kabel-TV I princip har hela bostadsbeståndet upprustats beträffande kabel-tv systemet. Detta för att säkerställa en god bildkvalitet. Vi har tillsammans med Com-Hem investerat i nya kablar i marken och nya uttag i lägenheterna. Kostnaderna för bolaget har uppgått till drygt 16 mkr och ingår i årets underhållskostnad. Fastighetsaffärer 2002 Del av fastigheten Långseleån 7 i Vivalla har sålts till kommunen som avser att bygga ett daghem på platsen. Fastigheten Talby 2:65 i Odensbacken har sålts till hyresgästen som driver ett vandrarhem i byggnaden. Tillträde Fastigheten innehåller, förutom lokal till vandrarhem, tre lägenheter. Fastigheten Tjädern 5, Sturegatan 56, har köpts från kommunen med tillträde Avsikten är att under våren 2003 bygga om fastigheten till 13 smålägenheter för studerande ungdomar. Hela fastigheten kommer att hyras ut till Kultur- och bildningsförvalt-ningen i Örebro. Del av fastigheten Grenadjären 3 har inköpts av Örebro Grenadjärstaden med tillträde Syftet med köpet är att bygga fyra bostadshus inom området som, förutom denna fastighet, även innefattar angränsande mark som avses att förvärvas av kommunen i början på Byggstart planeras till mars Det nya hisshuset i Tybble. Foto: Magnus Wahman

20 18 ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 För en hållbar utveckling ÖBOs miljöpolicy ÖBO bedriver ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar samhällsutveckling. Utmärkande för ÖBO är god miljö för alla våra hyresgäster, hög miljömedvetenhet och ansvarsfullt tänkande. Detta innebär att vi ska: nyttja material och metoder som är skonsamma mot miljön. nyttja naturresurser och tillgångar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. förebygga och minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och människors hälsa. med god marginal uppfylla alla gällande lagar och andra krav som verksamheten berörs av. tillvarata våra hyresgästers miljöintresse och tillsammans med dem utveckla och förbättra miljön för boende och övrig verksamhet. samarbeta med universitet, högskolor, entreprenörer, konsulter och leverantörer i frågor som berör miljö. tillvarata och utveckla personalens kunskap och intresse för miljöfrågor och verka för att miljötänkande är en naturlig del i ÖBOs dagliga arbete. Miljöarbete ska leda till ständiga förbättringar och stärkta relationer både internt och externt. Policyn ska integreras och efterlevas i hela verksamheten. Hur arbetar ÖBO I dagsläget har miljöfrågorna blivit allt viktigare. Det förekommer ständigt rapporter om bland annat växthuseffekten och gifter i vår miljö. Detta har medfört att miljöfrågor är högt prioriterade i samhället. ÖBO strävar efter att hålla en hög miljöprofil och tar miljöhoten på allvar. Det pågår ett ständigt arbete för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Som hyresvärd åt cirka örebroare har vi ett stort ansvar. De val som företaget beslutar om, kan få konsekvenser för hela Örebroregionen. Miljöpolicyn, fastställd av styrelsen den 26 november 2001, utgör de övergripande riktlinjerna för hela verksamheten. Alla miljöfrågor är viktiga och ÖBO försöker ständigt att begränsa företagets miljöpåverkan. Miljöarbetet bedrivs på bred front, alla anställda ska vara delaktiga i miljöarbetet. Vi har valt att målsätta de områden som utgör den största miljöbelastningen från ÖBOs verksamhet. Arbete pågår för att nå dessa mål, många av åtgärderna tar dock tid och målen sträcker sig över flera år. Miljömål Avfallshantering Restavfallet från västra delen av Brickebacken (väster om Saxons väg) ska senast har minskat med 10 procent utifrån nivån för år 2002 (uttryckt i kg restavfall per uthyrd m 2 bostadsyta). Energiförbrukning, el Förbrukningen av el ska minska med 5 procent från 34,7 kwh per m 2 uthyrningsbar bostads- och lokalyta (nivån år 2000) till 33,0 kwh senast Energiförbrukning, fjärrvärme Energiförbrukningen från fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten, räknat i kilowattimmar per m 2 uthyrningsbar bostads- och lokalyta (normalårskorrigerat), ska minska med 10 procent från 193 kwh/m 2 (nivån 2001) till 174 kwh/m 2 senast Transporter De sex kvarvarande bensindrivna personbilarna utan katalysator ska ersättas senast Begränsning av kemikalier Senast ska ett system finnas tillgängligt för hur ÖBO, i samband med nybyggnation, kan undvika byggvaror innehållande ämnen som finns på avvecklingslistan för kemiska produkter. Begränsning av kemikalier Andelen kemikaliefri städning (alternativt lågdoserande städning) av trapphus, ska öka från cirka 40 procent (2001) till minst 60 procent senast

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Inledning Ägardirektiv Ändamålet med verksamheten erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt

Läs mer

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2001 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 51 50 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Våra bostäder 6 Våra

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2011. Företaget

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011 Kortversion Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Soldatvägen 53 Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Soldatvägen 53 Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Sollentuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 66 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende i trevliga villakvarter med naturen inpå knuten

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

Vackra radhus vid de södra ängarna

Vackra radhus vid de södra ängarna br f ängslyck an Vackra radhus vid de södra ängarna design helhet tr ygghet prisvär t örebro Hus att längta hem till Nu har du chansen att skaffa dig ett underbart boende i Örebros nya stadsdel Södra Lindhult

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Polstjärnegatan 45. Län Västmanland Gatuadress Polstjärnegatan 45 Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Polstjärnegatan 45. Län Västmanland Gatuadress Polstjärnegatan 45 Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En rymlig och nyrenoverad gaveltrea med mycket

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID BACKAVÄGEN 2 C Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID BACKAVÄGEN 2 C Mariehamn AKTIELÄGENHET VID BACKAVÄGEN 2 C Mariehamn Renoverad lägenhet i nedre plan omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall och badrum. Kök, vardagsrum, sovrum och hall är nyrenoverade 2014. Parkettgolv och stilfulla

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 27 januari 2011 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 23 Nu presenterar vi de nya

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Presentation Stilfull och representativ femrumsvåning i bekvämt läge på Ålandsvägen 32 i centrala Mariehamn. Aktielägenheten är fin, representativ

Läs mer

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast Bergsrådsvägen 33 Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Storlek 85 m2 Område Bagarmossen Tillträde tidigast Gatuadress Bergsrådsvägen 33 enligt överenskommelse Eftertraktad 4:a! Välplanerad hörnlägenhet

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En välplanerad och ljus lägenhet högst upp i huset! -- Johan Starell,

Läs mer

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Koncernen Vara kommun

Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Vara Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmig och ljus funkistvåa. Ett stenkast till Slottskogen och Linné med natur

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Stilfullt renoverad GAVELLÄGENHET om 2 R+K, 51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Presentation Attraktiv, väldisponerad tvårumslägenhet i lugnt men ändå centralt läge på Neptunigatan 49. Lägenheten är totalrenoverad

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

GÅRDSFOGDEN GÅRDSFOGDEN / INFORMATION GÅRDSFOGDEN / SITUATIONSPLAN GÅRDSFOGDEN Ett spännande boendekoncept för den moderna familjen, med lika höga krav på estetik, design och miljötänkande som vi

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer