ÅRSREDOVISNING 2009 Antagen av KF och KS-handling nr 14/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009 Antagen av KF 2010-04-26 37 och KS-handling nr 14/2010"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 Antagen av KF och KS-handling nr 14/2010

2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Omvärldsanalys 2 Årets viktigaste händelser 2 Framtidsperspektiv 5 Befolkningsutveckling 6 Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 8 Ekonomiskt resultat 9 Personalredovisning 18 Kommunstyrelsen 21 Tekniska nämnden 29 Bygg- och miljönämnden 32 Kultur- och fritidsnämnden 34 Barn- och utbildningsnämnden 38 Socialnämnden 50 Resultaträkning 58 Kommunens balansräkning 59 Kommunens kassaflödesrapport 60 Notförteckning 61 Redovisningsprinciper 66 Sammanställd redovisning 68 Koncernens resultaträkning 71 Koncernens balansräkning 72

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Tack vare den historiskt starka budgeten inför 2009 som efter ett par ombudgeteringar slutade på ett överskott på 8,3 miljoner kronor, klarade vi av de utmaningar som uppstod under året. Resultatet landade till sist på mycket godkända 6,6 miljoner kronor i överskott. Den globala finanskrisen samt den dramatiskt ökade arbetslösheten har dränerat vår ekonomi under året. Detta ser vi bland annat i den mycket stora ökningen av försörjningsstödet (100 procent). Skattekraften vek också kraftigt varför den finansiella delen av vårt bokslut visar på ett stort underskott. Totalt sett har våra nämnder och styrelser gjort ett betydligt bättre resultat än vad prognoserna har pekat på. Bland annat genom att fattade beslut också har efterlevts på ett berömvärt sätt. Vi har också genom bolagiseringen av vår Vatten- och avloppsverksamhet gjort en realisationsvinst på ca 7 miljoner kronor, i det närmaste det resultat som bokslutet också visar. En hel del finansiella poster har under året korrigerats, bland annat vårt anläggningsregister, vilket medfört en resultatförsämring på ca 4,7 miljoner. Avskrivningskostnaderna har visat sig vara för höga vilket gett nämnderna en resultatförbättring på knappt 4 miljoner kronor. Vidare så har en felbokad semesterlöneskuld för 2008 korrigerats i 2009 års bokslut vilket gett nämnderna ytterligare ca 2 miljoner i resultatförbättring. Satsningen på instegs- och nystartsjobb har lett till att Kommunstyrelsens budget blivit belastad med ca 1,2 miljoner kronor. Barn och utbildningsnämndens tidigare prognoser under året har pekat på ett förhållandevis stort underskott. Detta har man under senare delen av året kommit till rätta med varför underskottet stannade på 1,1 miljoner kronor. Detta kan hänskjutas till nedläggningen av Ulvesundsgymnasiet. Socialnämnden redovisar ett överskott på 5,2 miljoner kronor. I detta inryms tillskott i form av felbokförd semesterlöneskuld 1,3 miljoner kronor, orörd budgetreserv på 1,4 miljoner kronor samt en obudgeterad intäkt om 500 tusen kronor samtidigt som kostnaderna för försörjningsstödet ökade med 1,7 miljoner kronor. Genom ett återhållsamt arbetssätt har även Socialnämnden vänt en negativ prognos till ett i deras fall stort överskott. Resultatet för 2009 är det bästa under en 10-årsperiod och ligger nu som grund för de förväntade betydligt sämre åren Verksamhetsmässigt gör vi ett bra år. Men, det finns områden som definitivt behöver utvecklades ytterligare, bland annat verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämndens område. Ett arbete som redan är påbörjat. Ett mycket stort tack till alla som varit delaktiga i Kungsörs kommuns arbete under Samma geist och vilja kommer att krävas under de närmaste åren för att vi ska kunna känna en stolthet för vårt Kungarike, Kungariket Kungsör. Pelle Strengbom Kommunstyrelsens ordförande 1

4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Fjärde kvartalet 2008 blev historiskt när BNP minskade med fem procent på ett enda kvartal. De finansiella marknaderna kollapsade och den svenska exporten upphörde nästan helt. Den ekonomiska nedgången gjorde att industrin slutade investera och den svaga framtidstron bidrog till att andra investeringar och hushållens konsumtion minskade kraftigt. Den finansiella oron har minskat något under senare delen av 2009 och det är inte lika stor brist på krediter längre. Börskurserna har under året stigit ordentligt och hushållens tro på framtiden är mer positiv. En viss återhämtning börjar märkas men det stora fallet gör att det kommer att ta tid innan arbetsmarknaden förbättras. BNP väntas stiga igen 2010 och Trots det bedöms sysselsättningen 2011 bli lägre än 2009 och arbetslösheten väntas fortsätta öka. Att ökning av produktion och efterfrågan inte stoppar en fortsatt försvagning av arbetsmarknaden beror på att minskningen i produktionen varit så stor. Det låga resursutnyttjande som blivit resultatet av de kraftiga minskningarna kan inte rättas till enbart genom en ökad efterfrågan utan måste också mötas med minskad kapacitet inom produktionen. Det senare innebär fortsatta neddragningar och friställd arbetskraft. Även om företagens orderläge nu förbättras så kommer det att ta ytterligare något år innan en vändning på arbetsmarknaden inträffar. Det innebär att skatteunderlaget fortsätter att minska nästa år och att nivån 2011 kommer att vara lägre än i år. Efter 2011 väntas utvecklingen bli starkare både vad gäller skatteunderlag och sysselsättning, under förutsättning att den svenska ekonomin fortsätter att stabiliseras samtidigt som arbetsmarknadsläget på sikt blir mer normalt. Konjunkturnedgången påverkar skatteunderlaget främst genom att antalet arbetade timmar minskar. Det svagare läget på arbetsmarknaden och fallande inflationstakt medför att löneökningstakten samtidigt avtar. Sammantaget innebär detta att lönesumman minskar något Nästa år fortsätter antalet arbetade timmar att falla, om än i avtagande takt, och löneökningstakten dämpas ytterligare. Följden blir ett år med mycket svag tillväxt av skatteunderlaget. Årets viktigaste händelser Kommunstyrelsen Valdistriktsindelningen har gjorts om och antalet distrikt har minskat från sex till fem stycken Kommunens regelsamling har uppdaterats med bl.a. en energi- och klimatstrategi, nytt attestreglemente och en ny upphandlings- och inköpspolicy Ekonomisystemet som införskaffades 2006 leveransgodkändes 2009 Inkasso- och finansiella tjänster upphandlades Tre av sex LONA-projekt avslutades En världsmiljövecka arrangerades Ett 15-tal naturguidningar har genomförts Arbetsmarknadsenheten flyttades över till Barn- och utbildningsnämnden Sju företagarfrukostar och två större företagarträffar kvällstid har genomförts Hemsidan har förbättrats med bl.a. en lättlästfunktion och möjlighet till att kunna lyssna på innehållet En ny mässa, höstmässan, arrangerades 2

5 En kontaktguide har tagits fram Mycket information och uppföljning har ägnats åt svininfluensan Turistinformationen lades över på en utomstående entreprenör Tekniska nämnden Ett målstyrningsarbete startade Ett internhyressystem infördes 2009 Fysiksalarna på Kung Karls skola renoverades Snickeriet lades ned Vissa projekt för handikappanpassning har genomförts Nya skärmade cykelställ placerades på torget och utanför kommunhuset Bolagisering av VA-verksamheten genomfördes Bygg- och miljönämnden Djurskyddskontrollen övergick från kommunen till länsstyrelsen Ny delegationsordning, taxa och arbetsordning har beslutats Samtal om samordning med Arboga inleddes Allsång på Kungsörstorp, julmarknad och Thor Modéen-dagarna arrangerades tillsammans med olika arrangörer Barn- och utbildningsnämnden Ulvesundsgymnasiet lades ner efter vårterminen Rektor och biträdande rektor på Västerskolan slutade och ny rektor är tillsatt från januari 2010 Natt-, kvälls- och helgöppna Nattviolen lades ner Ledningsorganisationen har setts över Ytterligare en privat utförare av pedagogisk omsorg startade verksamhet En stor utbildningsinsats har gjorts för personal inom förskolan Studiosystemet på Kung Karl avvecklades En ny enhet bildades, VIVA, bestående av vuxenutbildning, integration, vägledning och arbetsmarknad. Kultur- och fritidsnämnden Biblioteket i Valskog ersattes av inhyrd bokbuss En konstförening bildades och flera konstutställningar arrangerades Schack-SM arrangerades i sporthallen Konstsafari genomfördes. I samarbete med Gemenskap i Kungsör fanns en ambulerande buss för äldre Nämnden fick ett tjugotal silhuettklippningar av Johan Leksell En Nils Thornström-utställning rönte stor uppskattning på kommunens äldreboenden Programverksamhet för barn har fortsatt med olika barnteatrar och sportlovsaktiviteter Enheten VIVA invigs. Förvaltningschef Pámela Strömberg Ambros och enhetschef Karin Westin knyter ihop banden under det sammanhållande paraplyet 3

6 Socialnämnden Flyktingmottagningen övergick till den nybildade enheten VIVA inom barnoch utbildningsförvaltningen Under hösten har 16 personer haft instegs- eller nystartsjobb inom förvaltningen Ett nytt verksamhetssystem är under införande, Magna Cura. Systemet ska på sikt serva hela förvaltningen Guiden, öppenvård för personer med missbruksproblem, permanentades Ett nytt stödboende, Lyktan, för personer med psykiska funktionshinder startade under hösten på Tornvägen Time Care, ett nytt planeringssystem inom vård och omsorg kopplat till lönesystemet implementerades Ett nytt anhörigcentrum har öppnats för att ge stöd och avlösning till anhöriga som vårdar i hemmet En omfattande renovering av avloppssystemet på Södergården har genomförts. Det innebar att brukarna tillfälligt flyttades till Tallåsgården Enheterna Hörnan och Rönnen har gått samman och bildat enheten Rönnen Gläntan har infört hospicevård för en bättre omvårdnad i livets slut Städning i hemtjänst har övergått i egen regi Mistelns restaurang hamnade på en hedrande 24:e plats i SKLs Öppna jämförelser LSS-verksamheten har samordnat flera grupper i lokaler på Ulvesundsområdet för samordningsvinster och förbättrad arbetsmiljö 4

7 Framtidsperspektiv Den kraftiga konjunkturnedgången som inträffade i slutet av 2008 kommer att påverka kommunens ekonomi från och med Med ökad arbetslöshet följer minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd för kommunen. Staten skjuter till extra medel tillfälligt under 2010 som mildrar effekterna av konjunkturnedgången något. Effekterna av den svaga konjunkturen blir betydligt större under åtminstone 2011 och troligen 2012 och än har inte staten antytt att mer pengar kommer att skjutas till för dessa år. Det finns svaga tecken på att världsekonomin håller på att vända men de är inte entydiga. Fortfarande råder mycket stor osäkerhet framförallt inom bilindustrin som är betydelsefull för Kungsör. Med rationaliseringar inom industrin kommer en ökad produktion inte att kräva lika mycket arbetskraft som tidigare. Det är därför stor risk för att arbetslösheten kommer att ligga på en högre nivå än innan nedgången i konjunkturen även efter en vändning. Befolkningsutvecklingen i kommunen har under några år varit negativ. Färre barn föds vilket påverkar barnomsorg och skola. Även antalet invånare i arbetsför ålder minskar medan de äldre blir fler. Denna förändring av demografin har också en negativ påverkan på kostnader och skatteintäkter och kräver anpassningsåtgärder. Ulvesundsgymnasiet upphörde med sin verksamhet 2009 och kommunen står med mycket tomma lokalytor som behöver avyttras. Uppdrag har givits till kommunens bolagiserade fastighetsorganisation att fortsatt hantera frågan. Det råder brist på attraktiva boendeformer. För att vända den negativa befolkningsutvecklingen planeras för nya attraktiva boenden i bland annat Skillingeområdet. En nyckelfråga på sikt är att verksamheterna håller en hög kvalitet med en bra kostnadsbild som inte tvingar till skattehöjningar. Äldreomsorgen blev 2008 utsedd till den bästa i landet av Sveriges Kommuner och Landsting med hänsyn tagen till en mängd kriterier. Den är således väl rustad men fler äldre kommer att kräva mer personal. Avsaknad av gymnasieskola på orten kan ses som en brist men med goda förbindelser till närliggande orter som har gymnasier kan det istället vara en styrka att kunna erbjuda gymnasieutbildning med en större bredd än som är ekonomiskt försvarbart i en liten kommun. Kungsör är av tradition en pendlarkommun och kommunikationerna är mycket viktiga inte bara för gymnasieskolan utan också för arbetspendling. I takt med att fler friskolor erbjuder platser är det viktigt att grundskolan blir så konkurrenskraftig att eleverna väljer Kungsörs skolor framför att pendla till skolor i andra kommuner. En bra barnomsorg och skola i kombination med stora fritidsmöjligheter kan locka många föräldrar att flytta. Detta kan på sikt vara mycket positivt även för skattekraften i kommunen. Kommunen har lagt en balanserad budget för 2010 som innehåller mycket små reserver för nya kostnader. Budgeten tål inga större negativa överraskningar på något område. 5

8 I mars 2010 löper löneavtalen ut på i stort sett samtliga avtalsområden. Räntorna är nu låga och vi kan vänta oss att 2010 kan komma att innebära en mycket låg inflation, möjligen till och med deflation. Den ekonomiska situationen och läget på arbetsmarknaden är kända av alla parter. Det senaste avtalet undertecknades på toppen av en högkonjunktur. Det är nu mycket viktigt att arbetsmarknadens parter tar ett samhällsansvar och anpassar lönekraven efter rådande förutsättningar. Detta kommer att vara mycket avgörande för kommunens ekonomi de närmaste åren. Befolkningsutveckling Åldersindelad befolkningsutveckling, år (Källa: SCB) ÅLDERS GRUPPER w Totalt Under sex år i följd, , ökade kommunens befolkning stadigt, med totalt 155 personer. År 2006 skedde en dramatisk vändning när kommunen minskade med 92 invånare. Förändringen bestod av ett negativt födelsenetto med 25 och ett negativt flyttningsnetto med 67 stycken. Under 2007 vände utvecklingen åter, om än svagt, i positiv riktning. Såväl utflyttningen som inflyttningen var stor. En starkt bidragande orsak till att befolkningen ökade berodde på inflyttning av flyktingar. Befolkningsutvecklingen var negativ även Kommunen minskade då med 49 personer. Denna utveckling fortsatte under Invånarantalet minskade 2009 med 54 personer. Totalt hade Kungsör invånare i december. Av tabellen ovan framgår att yngre åldersgrupper har minskat något samtidigt som de äldsta ökat. Antalet äldre kommer att fortsätta öka stadigt. 6

9 Kommunen har ett födelsenetto i balans där antalet födda och antalet avlidna var lika många, 75 stycken. Kungsör har vanligen en normalvariation på födda om året. Årets siffra hamnade inom den normala variationen. Större grupper äldre kommer dock att medföra att födelsebalansen (födda döda) blir svårare att upprätthålla i framtiden. Antalet personer som flyttade från kommunen var 417 stycken samtidigt som 364 stycken flyttade in. Flyttningsnettot var därmed -53 personer. Storleken på utflyttningen påverkas av antalet personer i den utflyttningsbenägna åldern år. Kungsör har under senare tid haft en ökning av denna åldersgrupp, vilket spätt på utflyttningstendensen. Seniorboende gör det möjligt för åldersgruppen 55+ att flytta ifrån villaboendet, vilket i sin tur ger möjligheter för yngre, oftast barnfamiljer, att flytta till villaboende. I ett längre perspektiv kan invånarantalet väntas öka, när större årskullar av 40-talister lämnar sina småhus och yngre familjer med barn flyttar in. Utvecklingen förutsätter naturligtvis att kommunen är konkurrenskraftig även på andra områden (t.ex. kommunikationer, kommunal och privat service). Om Kungsör lyckas med detta kan utvecklingen föra med sig att antalsmässigt stora grupper barn kommer att finnas under en period. Sammantaget är risken stor att den negativa befolkningsutvecklingen fortsätter åtminstone på kort sikt. Det medel som främst diskuterats för att vända utvecklingen är ett ökat bostadsbyggande i olika former, bland annat seniorboende. 7

10 Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet Finansiella mål De finansiella målsättningar som kommunen beslutat om är: 1. Årets resultat ska vara positivt och uppgå till minst två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning inklusive den kommunala fastighetsavgiften. 2. Verksamheternas nettokostnadsandel exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till högst 98 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift. Mål 1 är delvis uppfyllt i och med att resultatet är positivt. Däremot når inte det positiva resultatet upp till 2 procent av driftkostnaderna. Resultatet uppgår till 1,7 procent av driftskostnaderna. Mål 2 är inte uppfyllt då förhållandet mellan verksamhetens kostnader och summan av skatter och bidrag uppgår till 99,0 procent. Mål 3 följer målet då låneskulden minskat till 0 under året. 3. Låneskulden ska minskas i den takt som kvarvarande bundna lån förfaller till inlösen dock med hänsyn taget till att kommunen inte för detta ändamål ska kräva inlösen av sitt till Mälarenergi utlämnade förlagslån så länge detta låns avkastning överstiger räntan för upplåning. Målet är dock att kommunen ska kunna bli helt fri från låneskulder senast år 2014 alternativt att VA-verksamheten helt eller delvis finansieras med lån och motsvarande belopp används för inlösen av del av pensionsskulden. 8

11 Ekonomiskt resultat Driftredovisning 2009 per förvaltning/nämnd Nämnd/förvaltning (redov i tusentals kronor) Redov Redov Budget Avvik Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Delsumma nämnder Finansiering Resultat: Kommunens resultat 2009 är kronor positivt. Det är det starkaste resultatet på många år men ändå något under budgeten. Finansieringen är totalt negativ med nästan 10 miljoner kronor i förhållande till budget. Ett flertal poster har påverkat finansieringen. Under året bolagiserades VA-verksamheten. I samband med detta såldes fastigheterna till VA-bolaget och en realisationsvinst på knappt 7 miljoner kronor uppstod En ökad arbetslöshet har minskat skatteintäkterna med ungefär lika mycket som realisationsvinsten Kundfordringar har skrivits ned med kronor Ett nytt anläggningsregister har upprättats under året. Vid avstämning mot befintliga balanser konstaterades att tillgångarna var 4,7 miljoner kronor för höga. Tillgångarnas värde har korrigerats ned med dessa 4,7miljoner kronor som påverkat resultatet negativt I samband med genomgången av anläggningstillgångarna konstaterades också att förvaltningarna har haft för höga avskrivningskostnader. Totalt har förvaltningarnas resultat förbättrats med 3,3 miljoner kronor i form av minskade kapitalkostnader. Motsvarande interna intäkt har tagits bort från finansieringen. Störst påverkan hade detta på tekniska förvaltningen som har förbättrat sitt resultat med 2,4 miljoner kronor och kultur- och fritidsförvaltningen med 1 miljoner kronor på grund av de sänkta kapitalkostnaderna. I 2008 års bokslut bokades en för stor semesterlöneskuld upp. Denna har vänts i årets bokslut och barn- och utbildningsnämndens resultat har förbättrats med 0,6 miljoner kronor och socialnämndens med 1,3 miljoner kronor på grund av minskad semesterlöneskuld. 9

12 Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,1 miljoner kronor. Orsaken är främst kostnader i samband med stängningen av Ulvesundsgymnasiet. Återbetalning av semesterlöneskuld ingår med 0,6 miljoner kronor. Resultatet är betydligt bättre än förväntat. Kommunstyrelsens förvaltning kostade 1,5 miljoner kronor mer än budget. Under hösten beslutades att kommunen skulle anställa personer i form av instegs- eller nystartsjobb. Cirka 20 platser beräknades ekonomin tåla sista kvartalet 2009 och under Detta kostade ,2 miljoner kronor som det inte fanns någon budget för. Vidare har arbetet med fysiska planer och exploatering av industrimark pågått i större omfattning och kostat 0,6 miljoner kronor utöver budget. Tekniska nämnden redovisar ett mycket starkt resultat. I resultatet ingår sänkt kostnad för kapitaltjänst med 2,4 miljoner kronor. Mälarenergi betalade under året ut ersättning till gatuavdelningen för arbeten utförda under 2007 och 2008 som inte budgeterats (0,9 miljoner kronor). Bygg- och miljönämnden redovisar ett positivt resultat beroende på neddragning av tjänst. Kultur- och fritidsnämnden fick sänkta kostnader för kapitaltjänst med 1 miljon kronor. Socialnämnden redovisar ett resultat som är 5,2 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ryms en positiv effekt av semesterlöneskuld på 1,3 miljoner kronor, effekt av lägre avskrivningar med 0,1 miljoner kronor och en orörd budgetreserv på 1,4 miljoner kronor. Exklusive dessa poster är resultatet 2,4 miljoner kronor bättre än budget, motsvarande 1,6 procent. En svag arbetsmarknad i kombination med att flyktingar övergått från statlig till kommunal finansiering gjorde att försörjningsstödet ökade med 100 procent, 1,7 miljoner kronor över budget. Kommunen har fortfarande en relativt låg kostnad för försörjningsstöd jämfört med andra kommuner. Att försörjningsstödet skulle öka kraftigt stod klart redan under första halvåret. Personlig assistans visar också ökade kostnader i förhållande till budget, totalt 0,7 miljoner kronor, beroende på behov av ökade insatser för ett par brukare. Kostnader för färdtjänst ökade även detta år och slutade på 0,3 miljoner kronor över budget. För att möta de ökade kostnaderna för främst försörjningsstöd fick övriga verksamheter inom socialnämndens område i uppdrag att vara återhållsamma med sina kostnader från sommaren. Socialnämnden beslutade om att i princip införa inköpsoch utbildningsstopp och det uppmanades till stor restriktivitet med tillsättandet av vikarier. 10

13 Verksamheterna tog beskedet på stort allvar och de har lyckats mer än väl. Det är dock inte bra på lång sikt att personalen inte fortbildas eller att personalen får en så tung arbetsbörda att det kan leda till långtidssjukskrivningar. De största positiva avvikelserna visar Södergården med 2 miljoner kronor, Tallåsgården med 0,8 miljoner kronor, daglig verksamhet och korttids-/fritidsboende med 0,9 miljoner kronor vardera. I samtliga fall har obudgeterade intäkter erhållits för platser som andra kommuner betalat för eller statliga bidrag. Förutom Resultat under en tioårsperiod detta har kostnader för livsmedel sänkts och restriktivitet vid tillsättande av personal minskat kostnaderna. Årets budget rymmer en budgetreserv på 1 procent av omslutningen för samtliga nämnder. När det började stå klart att förutsättningarna för att klara kommunens budget var dåliga beslutades att denna reserv inte fick omsättas till verksamhet under året. Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden samt socialnämnden levde upp till betinget. 10,0 5,0 0,0-5,0 6,6 3,7 3,0 1,5 1,1 1,8 1,7 0,4-0, ,0-15,0-20,0-17,1-16,2 11

14 FEM ÅR I SAMMANDRAG Folkmängd 31 dec Kommunalskatt 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 Total skatt inkl landstingsskatt 32,19 32,19 32,71 32,56 32,41 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (procent) 99,30 88,10 99,90 99,40 98,6 Verksamhetens nettokostnad (miljoner kr) -321,3-301,5-358,9-371,4-379,2 Resultat exkl. jämförelsestörande poster (miljoner kronor) 0,3 3,0 0,5 1,7 6,6 Årets resultat (miljoner kronor) 0,4 39,2-0,5 1,7 6,6 Soliditet (procent) 36,0 48,9 51,5 53,8 61,8 Rörelsekapital (miljoner kronor) -15,4 16,3-18,4-44,0-23,1 Låneskuld (miljoner kronor) 186,0 110,0 92,1 64,0 0,0 Låneskuld/invånare (kronor) Totala skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser per invånare (kronor) Totala tillgångar per invånare (kronor) Eget kapital per invånare (kronor) Balanskrav Justerat resultat efter balansutredning är svagt negativt (-0,1 miljoner kronor). Kommunens ekonomi uppfyller därför inte riktigt kravet på balans. Den ekonomiska balansen beräknas kunna återställas Pensionsåtaganden Kungsör tillämpar sedan länge blandmodellen för redovisning av pensionskostnader. Kommunens totala pensionskostnader såsom årliga utbetalningar, utbetalning till individuell förvaltning, pensionsavsättning samt löneskatter uppgår för närvarande till ca 24 miljoner kronor per år. Pensionsavtalet KAP-KL från 2006 har medfört en översyn av beräkningsmetoderna för pensionsskuldsberäkningen. Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat en ny beräkningsmodell benämnd Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS07. Modellen har anpassats till det 12

15 nya avtalet och innehåller nya försäkringstekniska antaganden beträffande livslängd och kalkylränta. Rådet för kommunal redovisning har utfärdat denna modell som en rekommendation vilket också Kungsörs kommun tillämpar. Konsekvensen av det nya beräkningssättet enligt RIPS-07 blev en mycket kraftigt höjd pensionsskuld främst för den del som redovisas utanför balansräkningen (se tabell nedan). Upplysning om pensionsmedelshantering inklusive löneskatt År : Pensionsavsättning Ansvarsförbindelser Finansiell placering Totala förpliktelser =Återlån Det är kommunens pensionsförvaltare KPA som utför beräkningen för skuldförändring och pensionskostnader. Beräkningen är gjord strax före årsskiftet De delar som inte utbetalas till individuell förvaltning avsätts inom balansräkningen och återlånas av kommunen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse Kommunen har ännu inte utformat någon försäkringslösning för någon del av pensionsskulden. I takt med att pensionsavgångarna ökar fram till början av 2020-talet kommer kommunens pensionskostnader att öka kraftigt och dessa kostnader måste täckas inom befintliga ekonomiska ramar. Ökningen för de kommande åren visas i diagram. Pensionskostnad m prognos Pensionskostnad med prognos Kkr År Någon politisk strategi för dessa ökningar har inte arbetats fram. De diskussioner som varit har handlat om att kostnadsökningen delvis ska inrymmas inom resultatnivån utifrån resonemanget om god ekonomisk hushållning. 13

16 Låneskuld Kommunens totala låneskuld vid 2009 års början uppgick till 64 miljoner kronor. Av dessa amorterades 10 miljoner kronor i början av året. I samband med bildandet av det kommunala teknikbolaget övertogs därefter lånen av dessa. I kommunen finns vid utgången av 2009 därför ingen låneskuld. Leasing Enligt kommunens finansieringspolicy får leasingfinansiering endast användas vid anskaffning av fordon inregistrerade som personbil. Motivet är då att endast hälften av mervärdesskatten blir en kostnad. Kommunen klassar leasingen som operationell då de flesta bilar byts ut vid utgången av leasingperioden. Avtal finns idag med Handelsbanken Finans AB (under utfasning) samt med Nordea Finans AB. Kommunens skuld enligt leasingavtalen uppgick vid årets början till kronor. Under året har leasingskulden minskat till kronor. Några avtal har lösts in och några nya har ingåtts i samband med bilbyten. Antal fordon med leasingavtal uppgick vid årsskiftet till 19 stycken. Storleken på leasingåtagandena kan nu betraktas som stabil. Antalet fordon med leasingfinansiering förväntas inte nämnvärt förändras. Möjligen kan en mindre ökning ske om bilpoolen utökas till att omfatta fler anställda. För operationell leasing det vill säga hyresavtal som även innefattar serviceavtal saknar kommunen för närvarande en total överblick. Dessa gäller främst hyra och service av kopieringsmaskiner. En inventering behöver göras inom närmaste framtiden. 14

17 Balansräkningen Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Balansomslutningen har totalt minskat främst till följd av att de långfristiga skulderna är borta. Anläggningstillgångarna har också minskat till följd av att VA-anläggningarna såldes till Kungsörs KommunTeknik AB. Den totala balansomslutningen är 319 miljoner kronor. Borgen En övervägande del av kommunens borgensåtaganden avser de kommunala bolagen Kungsörs Fastighets AB samt Kungsörs KommunTeknik AB. Kommunen bedömer i nuläget inte att några borgensåtaganden ska behöva bli föremål för inlösen. Omsättningstillgångarna har ökat. Den stora förklaringen är att fordringar mot koncernbolag har ökat samt att likvida medel har ökat kraftigt. Kommunen har även skrivit ner osäkra kundfordringar på kronor. Avsättningarna till pensioner har ökat något. De kortfristiga skulderna har ökat något. Förklaringen är att skulder mot koncernbolag har ökat. Soliditeten, det egna kapitalets storlek i förhållande till det totala kapitalet i balansräkningen, har ökat från 53,8 procent till 61,8 procent. 15

18 Investeringsredovisning 2009 i sammandrag ( tusentals kronor ) Nämnd Objekt Invest 2008 Invest 2009 Budget 2009 Avvik Kommunstyrelsen Reservkraftsaggregat Detaljplaner Övrigt kommunstyrelsen Totalt Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Bleckis Skopan Västerskolans tillbyggnad Annex Karladeskolan Arkiv kommunhus Lokal för industri Bleckis Lokal Combimed Handikappanpassning Ombyggnad gästhamn Fysiksal Kung Karl Kök Hagaskolan Ventilation Haga gymn Ventilation Sporthallen Upprustning Klämsbo Cykelgarage kommunhus Upprustning Kungsudden Övrigt Fastighetsavd Totalt Fastighetsavd Toppbeläggning Gatljusarmaturer Utbyggn cykelväg Ladug.v Pinnparken Tomrör bredband Övrigt mark- och gatu avdelning Totalt mark- och gatuavdelning VA-avdelningen Totalt Tekniska nämnden

19 Investeringsredovisning 2009 i sammandrag ( tusentals kronor ) - fortsättning Nämnd Objekt Invest 2008 Kultur- och fritid Runevallen ombyggnad Invest 2009 Budget 2009 Avvik Isaggregat ishallen Övrigt Kultur- och fritid Totalt Kultur- och fritid Barn- och utbildn Teknikcollege 923 Övrigt Barn- och utbildning Totalt Barn- och utbildning Socialnämnden Verksamhetssystem Kokgryta Mistelns kök Övrigt Socialnämnden Totalt Socialnämnden Investeringar totalt Investeringarna minskade med ytterligare 6,8 miljoner kronor under 2009 jämfört med 2008, exklusive VA. På två år har investeringsnivån sänkts 15 miljoner kronor exklusive VA. Sänkningen är en medveten återhållsamhet för att sänka kapitaltjänstkostnader. Största enskilda satsning består av en upprustning av Klämsbo som har fått en ny ventilation, nytt ljus i ridhallen och en uppfräschning av ytskikt Underhållet på kommunens gator har varit eftersatt och vissa gatuarbeten gjordes En fortsättning är planerad för Inom socialförvaltningen skaffades ett nytt verksamhetssystem som fortfarande är under införande. Systemet, Magna Cura, är upphandlat tillsammans med Arboga kommun. Ventilationsbyte i sporthallen påbörjades under året, en åtgärd som väntas ge både bättre luftkvalitet i hallen och sänkta energikostnader. Fysiksalen på Kung Karls skola har länge haft behov av den renovering som gjordes under året. 17

20 Personalredovisning Viktiga händelser under året: På uppdrag av personalutskottet har kommunen tagit fram en pensionspolicy. Policyn innehåller pensionsdirektiv för anställda och förtroendevalda, information om tryggande av pensionsförmåner och vilken beslutsordning som gäller. Under hösten genomfördes också en introduktionsutbildning för nyanställda. Målet är att kommunen en gång i halvåret ska erbjuda en allmän introduktionsutbildning till nyanställda. Personalavdelningen utökades också med en personalstrateg Utbetalda arvoden till förtroendevalda Utbetalda arvoden uppgår till ca 3,1 miljoner kronor exklusive arvoden till överförmyndare. Innehavare av tjänst samt månadsvikarier 31 december 2009 Antalet anställda per 31 december 2009 uppgick till 760 jämfört med 729 år Fördelningen per förvaltning och könsuppdelat framgår nedan: Förvaltning Kvinnor Män Total Barn- och utbildningsförvaltning Bygg- och Miljöförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Kultur- och Fritidsförvaltning Socialförvaltning Teknisk förvaltning Total Lönekostnader per förvaltning (tusentals kronor) Kommunens löner 2009 kostade 269 miljoner kronor. I nedanstående diagram redovisas fördelning per förvaltning. Tekniska Sociala Kultur- och Fritid Kommunstyrel Bygg- och Miljö Barn- och utb

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Antagen av KF 2011-03-28 98 och KS-handling nr 6/2011

ÅRSREDOVISNING 2010 Antagen av KF 2011-03-28 98 och KS-handling nr 6/2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Antagen av KF 2011-03-28 98 och KS-handling nr 6/2011 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Omvärldsanalys 2 Årets viktigaste händelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer