Org. nr Årsredovisning Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2007. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor 27 1

2 VD har ordet Bolaget har upplevt ett rekord i antalet outhyrda lägenheter under året, vi har, i modern tid, aldrig haft en så låg vakansgrad som 4,9 %. Denna minskning har bidragit till att årets resultat följer de senaste årens trend av positiva resultat trots att kostnaderna för uppvärmning och räntor fortsatt att stiga samtidigt som bolaget inte höjde hyrorna för Vårt långsiktiga arbete med att öka kvarboendet har börjat ge resultat och utflyttningen har sedan 2006 minskat från 30 % till 25 %. Utflyttningen är fortfarande hög och arbetet med att hitta nya sätt att minska den kommer att fortsätta bl.a. genom att med ny teknik öka kvarboendet bland äldre hyresgäster. De goda kommunikationerna, med närhet till större städer, gör kommunen och oss attraktiva som boendealternativ. Samtidigt ger det människor en möjlighet att flytta till oss medan de letar efter ett hus eller bostadsrätt i kommunen. Det är mycket glädjande att bolagets miljöarbete ger ett så tydligt avtryck i energistatistiken. Vi har stora minskningar på oljeförbrukningen och därmed också på koldioxidutsläppen och detta påverkar naturligtvis också ekonomin positivt. Företagets målmedvetna och långsiktiga miljöarbete medförde att vi tidigt kunde energideklarera en fastighet under året och detta som ett av de första företagen inom allmännyttan. Vi har fortsatt vårt arbete med att komma ifrån vårt oljeberoende och under året har vi tagit bort 4 st. oljepannor i Karlholm och ersatt dem med fjärrvärme. Vi har även installerat en bergvärmepump i Skärplinge. Energideklarationerna kommer att hjälpa oss att fokusera ännu mera på energieffektiviseringar och personal kommer att utbildas ytterligare för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt själva. En stor del av våra investeringar kommer att användas till åtgärder för att minska vårt oljeberoende och energiförbrukningen. Eftersom fokus alltmer läggs på klimatförändringarna och vad som måste göras för att förändra vårt beteende känns det bra att företaget gör vad det kan för att bromsa utvecklingen. Med en engagerad och kunnig personal ska vi göra vad vi kan för att nå våra miljömål och därmed bidra till en positivare klimatutveckling. Roger Kjettselberg VD 2

3 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Tierpsbyggen avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse (Siffror inom parentes avser motsvarande tidpunkt föregående år) Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo Ewa Johansson, Tobo Siri Lindblom, Söderfors Arne Bergvall, Tierp Lars Andersson, Tierp Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun Sune Persson, Skärplinge, t o m Kurt Trässman, Tierp, t o m Bengt Eriksson, Månkarbo Elisabeth Rosengren, Tierp, t o m Inga-Lena Wilhelmsson, Örbyhus, t o m Erik Laakso, Tierp, fr. o m Villy Wahlström, Karlholmsbruk, fr. o m Anna Zmudzin-Ågren, Tierp, fr. o m Anders Gejke, Tierp, fr. o m Verkställande direktör Roger Kjettselberg Revisorer Revisorer valda av bolagsstämman Lars Kylberg, ordinarie revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mats Gunnarsson, revisorssuppleant Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, t o m Andreas Mattsson, revisorssuppleant, Öhrlings Pricewaterhousecoopers, fr. o m Lekmannarevisorer Bo Sandström, ordinarie Eivor Johansson, suppleant Information om verksamheten Vision Att skapa attraktiva boendemiljöer som blir ett föredöme för Bostadssverige. Uppdrag Att medverka till att Tierps kommun blir attraktiv att verka och bo i. Affärsidé Att erbjuda befintliga och framtida boende i Tierps kommun attraktiva livsmiljöer, genom ett varierat utbud av bostäder och lokaler med service anpassad efter olika hyresgästers behov. Detta skall ske genom: tillhandahållande av goda boendemiljöer med kundinriktat serviceutbud nära samverkan med förenings- och näringsliv samt offentlig förvaltning skötsel av gator och parker för trivsamma och ändamålsenliga offentliga miljöer förvaltning av fastigheter för speciella ändamål såsom fritidsanläggningar, byggnader för äldreboende och skolverksamhet m m, i vissa fall kompletterat med för verksamheten stödjande tjänster. Verksamhet AB Tierpsbyggen är ett av Tierps kommun helägt bostadsföretag. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation SABO samt fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Bolaget är delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a och medlem i Tierps Företagareförening. Företaget äger och förvaltar totalt st (071231) bostäder med en yta uppgående till 3

4 kvm, varav kvm var uthyrningsbar , samt kvm uthyrningsbar lokalyta. I lokalytan ingår gruppoch äldreboenden där lokalerna blockhyrs av Tierps kommun. Av totala antalet bostäder var 36 st, på Hauhogatan i Karlholm, avställda och 5 st var inte uthyrningsbara av andra orsaker. Fastighetsinnehav se s 26. Bolagets fastigheter är belägna i 12 av kommunens orter. Knappt hälften av bostäderna finns i Tierps köping där också bolagets centrala administration är förlagd. Företaget förvaltar även Tierps kommuns fastigheter på kvm och utför yttre skötsel på kommunens ytor utom i Tierps Kyrkby och Tierps köping. Uthyrning Det genomsnittliga antalet outhyrda lägenheter uppgick till 123 st 2007, 7,2 % (137 st 8,1 %). Det var 8 st över målet för 2007 på 115 st Antal lediga lägenheter i genomsnitt Året inleddes med fortsatt stigande vakanser och en svag efterfrågan. Under våren vände trenden och efterfrågan ökade kraftigt, vilket fortsatte resten av året. Det innebar också en kraftig minskning av antalet outhyrda lägenheter. Efter att ha nått toppen på 157 st outhyrda lägenheter i april sjönk antalet successivt under resten av året och uppgick till 83 st Antal lediga bostäder under 2007 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov Någon direkt förklaring till att en så kraftig minskning av tomma lägenheter skedde just under hösten 2007, är svår att peka ut. Det kan dock konstateras att det långsiktiga arbete som genomförts de senaste åren med bl a marknadsföringsinsatser av olika slag, riktade insatser mot problemområden och rabattkampanjer har givit effekt. En annan bidragande orsak är att kommunikationerna ytterligare förbättrades i och med att nya E4: an öppnades under hösten 2007 och förlängningen av Upptågstrafiken till Gävle och Upplands Väsby som skedde Största förändringarna har återigen skett på orterna längs järnvägen. I Örbyhus minskade antalet outhyrda lägenheter med 67 % mellan december 2006 och samma period 2007 då antalet vakanser minskade från 27 st till 9 st. I Tierp och Tobo minskade antalet tomma med 47 % respektive 29 % under året. Även i Karlholm och Söderfors minskade antalet tomma lägenheter kraftigt. I Söderfors var minskningen 55 % medan den i Karlholm var 27 %. Karlholm är fortfarande den ort som har flest tomma lägenheter vilka uppgick till 33 st i december dec 4

5 Tierp Antal lediga bostäder per ort Söderfors Tobo Örbyhus Kyrkbyn Mehedeby Månkarbo Karlholm Skärplinge Västland Edvalla Den låga vakansgraden har bestått under inledningen av 2008 och genomsnittet för antalet tomma lägenheter för det två första månaderna var 84 st. Efterfrågan är fortsatt god och förutsättningarna att uppnå målet på 115 st tomma lägenheter under 2008 är goda. Lövstabru I början av 2007 genomfördes en lyckad kampanj där 24 st lägenheter, som stått tomma under 1-10 år, rabatterades med % under 3-5 års tid. Samtliga hyrdes ut under kampanjen och av dessa är 21 st fortfarande uthyrda. Det genererade ca 0,7 Mkr i inkomstförstärkning under Vakansgraden (omsättning i kr) för lokaler minskade kraftigt och den genomsnittliga vakansgraden 2007 var 3,8 % (4,7 %). Även för lokaler har efterfrågan ökat under året och förutsättningarna är goda att uppnå budgeten Svårast att hyra ut är stora lokaler. Vid Centralgatan i Tierp friställdes 656 m 2 lokalyta när Försäkringskassan flyttade sin verksamhet och vid Palmgatan i Tierp (f.d. äldreboendet Björken) finns 580 m 2 outhyrd lokalyta. När det gäller Centralgatan beräknas lokalerna vara uthyrda vid halvårsskiftet medan intressenter finns vid Palmgatan men inga konkreta förslag. Kostnad för outhyrt Uteblivna hyresintäkter pga. outhyrda bostadslägenheter uppgick till tkr (8 287 tkr) och för outhyrda lokaler till tkr (1 722 tkr). Hyresrabatter Uteblivna intäkter pga. rabatter till hyresgästerna ökade något under året i enlighet med den budget som lades för 2007 med sikte på att hyra ut fler lägenheter. Rabatter till bostadshyresgäster uppgick till tkr (2 984 tkr) medan rabatter till lokalhyresgäster minskade till 713 tkr (1 201 tkr). Ökningen av rabatter till bostadshyresgäster berodde i huvudsak på kampanjen som genomfördes i början av Viktiga händelser Externa uppdrag Tierps kommunfullmäktige beslutade i april 2007 att den yttre skötseln på kommunens ytor ska konkurrensutsättas i två etapper med start i april Under året har upphandlingen försenats och är framskjuten till september AB Tierpsbyggen har beslutat att även bolaget ska köpa yttre skötsel på egna fastigheter, av entreprenörer, i mycket större omfattning än vad som görs idag. Hyresförhandling Hyresförhandlingarna avseende 2008 års hyror genomfördes vid fyra tillfällen mellan den 12 och 27 november Bolaget hade yrkat på en höjning med 3,6 %. Överenskommelsen innebar att hyrorna höjdes fr. o m med 2,75 % vilket ger en beräknad inkomstförstärkning med ca 2,4 Mkr De viktigaste anledningarna till yrkandet var ökade räntekostnader, taxebundna- och uppvärmningskostnader och personalkostnader samtidigt som ingen hyreshöjning togs ut under Räntekostnaderna ökade med tkr (4,8 %) under 2007 och förväntas öka något ytterligare under Taxebundna- och uppvärmningskostnaderna ökade med tkr (3,9 %), och beräknas var höga även under 2008, medan personalens löner ökade med drygt 4 % Utöver detta är underhållsbehovet stort och det är ett område som har hög prioritet hos bolaget. Områdena ovan utgör 71 % av bolagets totala kostnadsmassa. Friskvård AB Tierpsbyggen är hälsodiplomerat genom Korpen sedan 2002 och sedan 1 april 2005 diplomerat av Korpen för deras 24-punkters program. Under 2008 fortsätter arbetet för en rediplomering. De långsiktiga satsningarna på friskvården har fortsatt under året. 5

6 Information/seminarium om friskvård och hälsa har givits. Friskvårdsdagar och andra motionsaktiviteter har anordnats. Regelbunden massage har erbjudits till all personal. Sjukfrånvaron minskade under året till 4,6 % (7,0 %). Bolagets mål är att sjukfrånvaron skall vara nere i 3,7 % Se not 9:3. MIBB Miljö Inventering i Befintlig Bebyggelse (MIBB) är ett led i bolagets miljöarbete och omfattar inventering i lägenheter och statusbedömning av fastigheter. Inventeringen sker i samarbete med Hyresgästföreningen. MIBB:en inkluderar även kontroll av förekomst av asbest, PCB, kvicksilver samt mätning av radon. Statusen på fastigheterna utgör ett underlag för det planerade underhållet. Bolaget har hittills inventerat totalt ca 340 lägenheter. Åtgärdande av brister i anslutning till inventeringen är viktigt för att verksamheten skall upplevas som meningsfull av hyresgästerna. Eftersom våra resurser inriktats på att åtgärda brister under året har inga nya inventeringar utförts. De noterade bristerna har resulterat i ganska omfattande och kostsamma åtgärder på bl. a ventilationssidan och med radonsänkande insatser. Verksamhetsstyrning AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004. Företagets verksamhetssystem har granskats av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, vid två tillfällen under året. Vid bägge dessa tillfällen har SP endast utfärdat några noteringar och mindre avvikelser. Verksamhetssystemet har bedömts som väl implementerat i verksamheten av SP. Arbete med att förenkla systemet har påbörjats under året. Marknad/Marknadssatsningar TV-reklamen i TV4-Uppland har fortsatt under året med egenproducerade filmer och med riktade kampanjer som t ex inför Örbyhus/Karlholmsdagarna samt inför BoForum i Uppsala. Mot slutet av året förändrades avtalet något så att reklamen syns alla dagar i veckan för att nå flera presumtiva hyresgäster. Marknadsföringsinsatserna har även omfattat: Medverkan på Örbyhus- /Karlholmsdagarna samt på BoForum i Uppsala Sponsring av Tierps Volley (där herrlaget spelar i elitserien och damlaget i division 1), Tierp Hockey (div. 1), och andra föreningar med inriktning på ungdomsverksamhet. Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor. Annonsering i olika media. Ett informationsblad till hyresgästerna 4 ggr/år Sponsring till handikapporganisationer Sponsring till Kvinnojouren Annonseringen har fokuserats på en reklamfinansierad gratistidning i Uppsalaområdet samt i en lokal annonstidning. Annonseringen mot Uppsala har medfört en ökad efterfrågan vid annonseringstillfällena. Hemma med IT Under 2006 avslutades projektet Hemma med IT (HIT). Projektet har pågått under tre år och finansierats av Allmänna Arvsfonden. Syftet var att utveckla och förbättra tillgängligheten av tekniskt stöd i ordinärt boende för personer med kognitiva funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutet har drivit projektet tillsammans med Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltning, Hudiksvall och Tierps kommun samt de allmännyttiga bostadsbolagen i respektive kommun. Eftersom det var svårt att hitta lämpliga personer i allmännyttans bestånd så bildade bolagen en sammanslutning, bostadsbolagsgruppen. Förutom nämnda bostadsbolag ingår även AB Gavlegårdarna i Gävle, Göteborgs stads bostads AB och HBV (Husbyggnadsvaror AB). SABO har följt projektet genom medverkan i gruppen samt bidragit till att resultatet sprids. Målsättningen är att gemensamt stämma av idéer, förslag och produkter som kan förlänga kvarboendet i allmännyttan. Ekonomi- och fastighetssystem Under året har bolaget bytt ekonomi- och fastighetssystem. Den primära orsaken till bytet var att det gamla fastighetssystemet inte längre utvecklades av programtillverkaren. Det nya systemet är ett helintegrerat ekonomi- och fastighetssystem. Där ingår även media, uppföljningsmodul för energi m m, som tidigare legat i ett separat system. Syftet har varit att samla så mycket som möjligt under ett tak och 6

7 samtidigt förbättra kvalitén på bolagets affärssystem. Under 2008 kommer också webbdelen i systemet att tas i drift vilket bl. a innebär att kunderna via nätet skall kunna anmäla interesse för lägenheter och få erbjudanden om lägenheter, felanmäla och följa felanmälda ärenden och se sina hyresavier, kontrakt och hyresbetalningar. Förutom en effektivare ekonomistyrning beräknas även personella resurser att frigöras då effektiviseringar bedöms kunna ske i verksamheten på ett flertal områden pga. de möjligheter som systemet ger. Resultatöversikt Resultatutveckling Verksamhetsåret har lämnat ett överskott på tkr (3 330 tkr). Rörelseresultatet har minskat med 449 tkr till tkr ( tkr). Omsättningen har ökat med tkr. Ökningen påverkas av att tkr aktiverats, i nyproducerade anläggningstillgångar, avseende eget nedlagt arbete. Hyresintäkterna ökade med tkr, i huvudsak med anledning av de sänkta vakanserna beträffande både bostäder och lokaler. Övriga rörelseintäkter minskade med tkr främst pga. minskad extern försäljning som i sin tur bl. a föranleddes av minskad snöröjning med anledning av den snöfattiga vintern. Bland kostnaderna fortsatte ökningen för såväl de taxebundna- som uppvärmningskostnaderna. Ökningen för taxebundna kostnader härrör främst från ökade elkostnader pga. prisökningar. Dessutom ökade sophanteringskostnaderna med över 14 % mycket beroende på att extra sophämtning fått köpas där hyresgäster inte sopsorterat på ett korrekt sätt. Även uppvärmningskostnaderna ökade trots att 2007 varit 10 % varmare än ett normalår. Framför allt är det höga el- och oljepriser som förorsakat kostandsökningarna. Personalkostnaderna har inte ökat i takt med löneökningarna bl. a beroende på personalminskningar där vakanta tjänster inte tillsatts. Marknadsräntorna har stigit under året och räntekostnaderna har ökat med tkr. Räntekostnaderna förväntas öka även under inledningen av 2008 men sedan bromsas upp under året. Tack vare en större andel bundna räntor, omstrukturering av swapar, har kostnadsökningarna ändå kunnat begränsas. Med fördelaktiga rörliga marknadsräntor har även lån med 3-6 månaders räntor lagts om till helt rörliga räntor. Omstruktureringar av låneportföljen har skett och ränteswapar på 180 Mkr har startats eller satts om under året för att ytterligare minska kostnaderna. Fördelning av kostnader 2007 Externa uppdrag 6 % (7 %) Garage och motorvärmare 1 % (1 %) Fördelning av intäkter 2007 Räntenetto 20 % (18 %) Avskrivningar 12 % (12 %) Övriga intäkter 2 % (3 %) Reparationer 5 % (5 %) Underhåll 5 % (6 %) Taxebundna kostnader* 9 % (9 %) Uppvärmning 15 % (15 %) Övriga externa kostnader 16 % (16 %) Lokaler 26 % (25 %) Bostäder 65 % (64 %) Personal 17 % (17 %) Fastighetsskatt 1 % (2 %) *Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & avlopp och sophantering. Totalt har bolaget ränteswapar på tkr. Se not 27. Av beloppet var tkr swapar med enda syfte att förbättra kassaflödet och de kan stängas av kreditgivaren varje kvartal, 7

8 varför de inte betraktats som bundna nedan. Det innebär att rörliga räntor på tkr skyddats mot att stiga över en viss nivå. Bolaget hade även två räntetak på totalt tkr vid årsskiftet men dessa upphör i början av De bundna räntorna uppgick till 65 % (61 %) av lånestocken (inkl swapar). Genom fortsatt aktivt arbete med olika derivatinstrument skall effekten av de stigande räntorna begränsas. Bolaget har en av styrelsen fastställd finanspolicy som innebär en aktiv finanshantering. Den genomsnittliga räntan på lånestocken ökade under 2007 till 4,15 % (3,94 %) och uppgick till 4,19 % (4,08 %). Hänsyn har tagits till räntor på bolagets derivat (swapar, räntegolv och räntetak). För 2008 har bolaget räknat med en genomsnittlig ränta på 4,55 %. Under 2007 fick bolaget räntebidrag med 566 tkr (1 132 tkr). Räntebidragen håller på att fasas ut av staten och upphör för bolagets del % % 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 Genomsnittlig ränta 31/ ,47 4,27 3,82 4,08 4, Bolagets soliditet har påverkats positivt p.g.a. årets driftsöverskott hade bolaget en soliditet på 7,4 % (7,2 %). Bolagets långsiktiga mål har därmed uppnåtts och skulle enligt plan uppgå till 7,3 % % Soliditetsutveckling ,7 6,2 6,7 7,2 7, Taxebundna- och uppvärmningskostnader Priserna på taxebundet och uppvärmning ökade och allt tyder på att den kostnadsutvecklingen kommer att fortsätta i framtiden. Företaget har därför en mycket stor potential i att hejda de ökade kostnaderna genom att arbeta aktivt med att energieffektivisera fastigheterna. Under 2007 har detta arbete gått vidare och det är med stor tillfredsställelse som samtliga nyckeltal inom området har en minskande trend från 2005 och framåt. Speciellt glädjande är det kraftigt minskade oljeberoendet där förbrukningen mer än halverats jämfört med Denna minskning motsvarar koldioxidutsläppen från ca 500 st bilar som vardera kör mil/år. Oljepriset är mycket oförutsägbart och dessutom tillkommer den ökande koldioxidrelaterade beskattningen av olja. Genom minskat oljeberoende blir därför bolagets energikostnader mer förutsägbara. Vattenförbrukningen har under flera år ökat men under 2007 har denna trend brutits och en kraftig minskning har skett. Under sommaren genomfördes ett projekt där vattenbesparande utrustning monterades i flera av fastigheterna i Tierps köping. Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att fler lägenheter varit uthyrda under 2007 har förbrukningen av värme, fastighetsel och vatten minskat jämfört med tidigare år. Ett nytt lagkrav har kommit under året där bolaget som fastighetsägare är skyldigt att energideklarera samtliga fastigheter under Arbetet har påbörjats och i slutet av året energideklarerades fastigheten på Tamms väg 20 i Söderfors. Denna energideklaration utfärdades bland de första i Sverige. 8

9 Bolagets elprisstrategi är att långsiktigt ha ett så lågt och stabilt elpris som möjligt. Därför har bolaget ett avtal med Bergen energi sedan Avtalet innebär att ett takpris sätts men med möjligheten att utnyttja elbörsens svängningar och ta del av prisnedgångar. Diagram över energi- och vattenförbrukning Förbrukning av värme MWh Förbrukning av vatten i kbm Vakansgradskorrigerad Faktisk Vakansgradskorrigerade värden visar en beräknad förbrukning vid 100 % uthyrningsgrad Förbrukning av fastighetsel MWh Normalårskorrigerad Faktisk Förbrukning av värme MWh fördelat på energislag (normalårskorrigerat) Reparationer och Underhåll Kostnaden för underhåll uppgick till tkr (7 670 tkr) medan reparationerna uppgick till tkr (6 393 tkr). Av underhållskostnaderna utgjorde tkr olika målningsarbeten medan 750 tkr avsåg byte av vitvaror. Fjärrvärme El Olja Pellets Reparationskostnaderna bestod även under 2007 till en stor del, 46 % (50 %), av reparationer av VS-utrustning och vitvaror. Investeringar Investeringarna i ny- till- eller ombyggnationer var något högre jämfört med Totalt investerade bolaget tkr (9 645 tkr) i olika byggnadsprojekt. 9

10 Av investeringarna avsåg tkr konvertering av framför allt oljeanläggningar till andra energislag tkr avsåg utbyggnad av fjärrvärme på Värdshusvägen, Karlitplan och Wesslandia i Karlholm och på Nordbergavägen i Skärplinge installerades bergvärme till en kostnad av 965 tkr tkr investerades i ombyggnation till förskola på Tegelbruksgatan i Tierp. Investeringar i maskiner och inventarier skedde med 949 tkr (2 236 tkr) och i programvaror med tkr (487 tkr). Det sammanlagda värdet av de tillval som hyresgäster gjorde under året uppgick till 576 tkr (622 tkr). Miljöredovisning AB Tierpsbyggen bedriver en del verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga till Tierps kommun eller länsstyrelsen i Uppsala län. Tillståndspliktiga verksamheter är: Hantering av brandfarliga varor d.v.s. förvaring och hantering av klass 1-2 vätskor, gas och brandfarliga kylmedier samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord. Anmälningspliktiga verksamheter är: Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet. Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom vattenskyddsområden. Kylanläggningar med en kylmediamängd överstigande 10 kg. Besiktning av oljetankar sker med regelbundna intervaller enligt förordningen om brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att minimera risken för utsläpp och förorening av mark och grundvatten. I verksamheten finns 30 st oljetankar. Kylanläggningar förekommer främst i lokaler som nyttjas av verksamheter med någon form av matberedning för kylning/ frysning av livsmedel samt i lokaler med behov av aircondition. Kylanläggningar besiktas årligen för att undvika miljöfarligt utsläpp i luften. I verksamheten finns ett 30- tal anmälningspliktiga kylanläggningar med kylmediamängd överstigande 10 kg. Särskild beskrivning av årets miljöarbete redovisas på s Spridning av bekämpningsmedel. NYCKELTAL Resultaträkning Nettoomsättning Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar Räntenetto exkl räntebidrag Räntebidrag Årets resultat

11 Nyckeltal Bokfört värde på byggnader och mark tkr Likviditet % Räntetäckningsgrad % Skuldtäckningsgrad % Soliditet % 7,4 7,2 6,7 6,2 5,7 Belåningsgrad % Räntabilitet på totalt kapital % 3,8 3,9 4,1 4,4 4,5 Räntabilitet på eget kapital % 2,5 6,5 8,5 6,9 4,0 Årets snittränta % 4,15 3,94 4,03 4,43 4,73 Vakansgrad lägenheter (hyror), uthyrningsbara % 7,3 8,7 8,1 6,5 6,2 Vakansgrad lokaler (hyror) % 3,8 4,7 4,4 3,4 3,1 Snitthyra för uthyrningsbara bostäder kr/m² Förklaring till nyckeltal Nyckeltal Likviditet Räntetäckningsgrad Skuldtäckningsgrad Soliditet Belåningsgrad Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på eget kapital Snittränta Vakansgrad Snitthyra Förklaring Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiella intäkter) / Räntekostnader (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiella intäkter) / (Räntekostnader+avskrivningar för byggnader) Eget kapital / Totalt kapital Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Byggnadernas anskaffningsvärde (Resultat efter finansiella poster+räntekostnader+övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrt / Bruttohyresintäkter Bruttohyresintäkter / Total bostadsyta Förväntad utveckling Företaget har en positiv trend med en ökad efterfrågan och minskad vakansgrad både på lägenheter och lokaler. Vakanserna på lägenheter har minskat på, i princip, alla orter vilket visar att det inte enbart är den förbättrade kommunikationen som är förklaringen. Även efterfrågan på villor, bostadsrätter och tomtmark i kommunen är hög och det visar att Tierps kommun är ett attraktivt val när det gäller val av bostadsort och där är AB Tierpsbyggen ett av alternativen. Den nya E4:an och Upptågets förlängning till Gävle har överträffat förväntningarna och förhoppningsvis kommer UL s utlovade ökning av turtätheten till Gävle under 2008 att förstärka efterfrågan ytterligare. Framtida hyreshöjningar kommer inte att kompensera den fortsatta ökningen av energikostnaderna, vilket innebär att vårt arbete med energieffektiviseringar ytterligare måste intensifieras. Det initiativ (Skåneinitiativet) som SABO tagit att uppmana bostadsföretagen att minska sin energianvändning med 20 % från idag till år 11

12 2016, är en naturlig fortsättning på vårt arbete för att förbättra miljön. Nya myndighetskrav som PCB-inventering, lägenhetsregister och energideklaration påverkar företaget både ekonomiskt och resursmässigt. Förhoppningsvis så ska detta kunna ge positiva effekter på sikt. För att möta kostnadsökningarna och ett ökat underhållsbehov måste vi arbeta smartare och hitta nya vägar och arbetssätt. Förslag till behandling av förlust Till årsstämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Summa kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten på kr balanseras i ny räkning. 12

13 Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1-31/ tkr Rörelsens intäkter Not Hyresintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga externa kostnader Fastighetskatt Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

14 Tillgångar Anläggningstillgångar Balansräkning per 31 / tkr Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvaror Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Balanslåneposter Markanläggning Förbättringsutgifter på annans fastighet Pågående ny- och ombyggnationer Pågående investering i programvaror Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 Eget kapital och skulder Eget kapital 26 Balansräkning per 31 / tkr Not Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder 27 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskuld Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter för egna skulder fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo

16 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod 31/ tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Ökning (-)/ minskning (+) varulager Ökning (-)/ minskning (+) fordringar Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i byggnader och mark Investering i inventarier Investering i programvaror Investering i markanläggning Försäljning av inventarier Försäljning fastigheter Försäljning aktier 0 1 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/Minskning långfristiga lån Ökning finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Noter till resultaträkning 2007 samt balansräkning (Belopp redovisas i tkr) Not 1 Redovisningsprinciper 1:1 De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens (BFN:s) allmänna råd. Principerna för redovisning och värdering är oförändrade jämfört med föregående år om inget annat anges. 1:2 Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har, om inget annat anges nedan, värderats till anskaffningsvärden. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 1:3 Fordringar Fordringar har individuellt prövats och upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. 1:4 Uppskjuten skattefordran Per föreligger en uppskjuten skattefordran på 8,8 Mkr (9,1 Mkr). Den uppskjutna skattefordran avser skillnaden mellan skattemässiga- och bokföringsmässiga värden samt skattemässigt underskottsavdrag. Fordran fördelar sig på: Byggnader - 5,1 Mkr (- 5,1 Mkr) Balanslåneposter 3,6 Mkr ( 3,4 Mkr) Underskottsavdrag 10,3 Mkr (10,8 Mkr) 8,8 Mkr Den uppskjutna skattefordran har inte bokförts då bedömningen är att den inte med säkerhet kommer att kunna utnyttjas under överskådlig tid. 1:5 Pågående nyanläggning Pågående nyanläggning värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader räknas in motsvarande faktiskt nedlagda kostnader. Ränta på kapital som lånats för att finansiera pågående projekt räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. 1:6 Statligt stöd Statligt stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Nettoanskaffningsvärdet utgör grund för avskrivning. Statligt stöd som hänför sig till kostnader intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. 1:7 Leasingavtal Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal) 1:8 Derivatinstrument Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar skyddar bolaget mot ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som skall erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap redovisas som intäktseller kostnadsränta. 1:9 Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna sker linjärt över perioden. Följande avskrivningstider tillämpas Byggnader 67 år Balanslåneposter år Inventarier, verktyg och installationer 3-20 år Balanserade utgifter för programvaror 5 år Markanläggning 20 år 1:10 Bolagsuppgifter AB Tierpsbyggen - org. nr med säte i Tierp ägs till 100% av Tierps kommun. 17

18 Not Hyresintäkter Bostäder Hyresintäkt brutto Outhyrt Trohetsrabatt Ungdomsrabatt Plombering av rum Övriga hyresnedsättningar Nettohyra bostäder Lokaler Hyresintäkt brutto Outhyrt Hyresrabatt Nettohyra lokaler Garage och P-platser Hyresintäkt brutto Outhyrt Nettohyra garage och p-platser Summa hyresintäkter netto Övriga rörelseintäkter Ersättning från hyresgäster Externt sålda tjänster Återvunna hyresförluster Tillvalsavgifter Elförbrukning för lägenheter och lokaler Skattereduktion ROT-avdrag 0 15 Övriga intäkter Summa Reparationer och Underhåll Reparationer Planerat underhåll Summa Taxebundna kostnader Vatten El Sophantering Summa

19 Not Uppvärmning Olja Fjärrvärme Eluppvärmning Pellets Summa Övriga externa kostnader Fastighetsförvaltning Extern fastighetsförvaltning Kabel-TV Försäkring/självrisk för fastigheter Försäkringsersättningar Representation Hyra/leasing maskiner och inventarier Förbrukningsinventarier & material Reparation och underhåll av inventarier Övriga främmande tjänster Telefon/porto/ kontorsmaterial Transportmedel/arbetsmaskiner Reklam & PR Hyresförluster/Indrivningskostnader Övriga förvaltningskostnader Konsultationer Öhrlings PricewaterhouseCoopers 46 5 Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Lekmannarevisorer Hyresgästmedel Uttagsskatt Externa fastighetskostnader Övriga driftkostnader Summa Leasing/hyra av fordon vilka ingår i transportmedel/arbetsmaskiner ovan Leasing/hyra av övriga maskiner Fastighetsskatt Fastighetskatt lokaler Fastighetskatt bostäder Summa Personal 9:1 Medeltalet anställda Antal anställda varav män

20 Not Könsfördelning bland Styrelseledamöter 5 5 ledande befattningshavare - varav män 60% 60% 9:2 Personalkostnader VD och andra ledande befattningshavare varav män 50% 50% Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader Sociala kostnader - exkl. pensionskostnader Pensionskostnader VD/Styrelse Pensionskostnader övrig personal Övriga personalkostnader Kostnadsersättningar Utbildning etc Summa :3 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 4,6% 7,0% - långtidssjukfrånvaro (andel av total sjukfrånvaro) 47,0% 44,3% - sjukfrånvaro för män 4,0% 7,4% - sjukfrånvaro för kvinnor 6,4% 5,6% - sjukfrånvaro för anställda - 29 år 3,3% 4,4% - sjukfrånvaro för anställda år 2,6% 8,5% - sjukfrånvaro för anställda 50 år - 6,5% 6,0% 10 Avskrivningar Byggnader Maskiner och inventarier Balanserade programvaror Markanläggningar Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 4 Balanslåneposter Summa Ränteintäkter och liknande Övriga finansiella intäkter resultatposter Summa Räntekostnader och Räntor till kreditinstitut liknande resultatposter Aktiverade räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ankaret 23 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsföreningen Egen Härd upa

Bostadsföreningen Egen Härd upa Årsredovisning för Bostadsföreningen Egen Härd upa Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer