Org. nr Årsredovisning Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2007. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor 27 1

2 VD har ordet Bolaget har upplevt ett rekord i antalet outhyrda lägenheter under året, vi har, i modern tid, aldrig haft en så låg vakansgrad som 4,9 %. Denna minskning har bidragit till att årets resultat följer de senaste årens trend av positiva resultat trots att kostnaderna för uppvärmning och räntor fortsatt att stiga samtidigt som bolaget inte höjde hyrorna för Vårt långsiktiga arbete med att öka kvarboendet har börjat ge resultat och utflyttningen har sedan 2006 minskat från 30 % till 25 %. Utflyttningen är fortfarande hög och arbetet med att hitta nya sätt att minska den kommer att fortsätta bl.a. genom att med ny teknik öka kvarboendet bland äldre hyresgäster. De goda kommunikationerna, med närhet till större städer, gör kommunen och oss attraktiva som boendealternativ. Samtidigt ger det människor en möjlighet att flytta till oss medan de letar efter ett hus eller bostadsrätt i kommunen. Det är mycket glädjande att bolagets miljöarbete ger ett så tydligt avtryck i energistatistiken. Vi har stora minskningar på oljeförbrukningen och därmed också på koldioxidutsläppen och detta påverkar naturligtvis också ekonomin positivt. Företagets målmedvetna och långsiktiga miljöarbete medförde att vi tidigt kunde energideklarera en fastighet under året och detta som ett av de första företagen inom allmännyttan. Vi har fortsatt vårt arbete med att komma ifrån vårt oljeberoende och under året har vi tagit bort 4 st. oljepannor i Karlholm och ersatt dem med fjärrvärme. Vi har även installerat en bergvärmepump i Skärplinge. Energideklarationerna kommer att hjälpa oss att fokusera ännu mera på energieffektiviseringar och personal kommer att utbildas ytterligare för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt själva. En stor del av våra investeringar kommer att användas till åtgärder för att minska vårt oljeberoende och energiförbrukningen. Eftersom fokus alltmer läggs på klimatförändringarna och vad som måste göras för att förändra vårt beteende känns det bra att företaget gör vad det kan för att bromsa utvecklingen. Med en engagerad och kunnig personal ska vi göra vad vi kan för att nå våra miljömål och därmed bidra till en positivare klimatutveckling. Roger Kjettselberg VD 2

3 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Tierpsbyggen avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse (Siffror inom parentes avser motsvarande tidpunkt föregående år) Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo Ewa Johansson, Tobo Siri Lindblom, Söderfors Arne Bergvall, Tierp Lars Andersson, Tierp Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun Sune Persson, Skärplinge, t o m Kurt Trässman, Tierp, t o m Bengt Eriksson, Månkarbo Elisabeth Rosengren, Tierp, t o m Inga-Lena Wilhelmsson, Örbyhus, t o m Erik Laakso, Tierp, fr. o m Villy Wahlström, Karlholmsbruk, fr. o m Anna Zmudzin-Ågren, Tierp, fr. o m Anders Gejke, Tierp, fr. o m Verkställande direktör Roger Kjettselberg Revisorer Revisorer valda av bolagsstämman Lars Kylberg, ordinarie revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mats Gunnarsson, revisorssuppleant Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, t o m Andreas Mattsson, revisorssuppleant, Öhrlings Pricewaterhousecoopers, fr. o m Lekmannarevisorer Bo Sandström, ordinarie Eivor Johansson, suppleant Information om verksamheten Vision Att skapa attraktiva boendemiljöer som blir ett föredöme för Bostadssverige. Uppdrag Att medverka till att Tierps kommun blir attraktiv att verka och bo i. Affärsidé Att erbjuda befintliga och framtida boende i Tierps kommun attraktiva livsmiljöer, genom ett varierat utbud av bostäder och lokaler med service anpassad efter olika hyresgästers behov. Detta skall ske genom: tillhandahållande av goda boendemiljöer med kundinriktat serviceutbud nära samverkan med förenings- och näringsliv samt offentlig förvaltning skötsel av gator och parker för trivsamma och ändamålsenliga offentliga miljöer förvaltning av fastigheter för speciella ändamål såsom fritidsanläggningar, byggnader för äldreboende och skolverksamhet m m, i vissa fall kompletterat med för verksamheten stödjande tjänster. Verksamhet AB Tierpsbyggen är ett av Tierps kommun helägt bostadsföretag. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation SABO samt fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Bolaget är delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a och medlem i Tierps Företagareförening. Företaget äger och förvaltar totalt st (071231) bostäder med en yta uppgående till 3

4 kvm, varav kvm var uthyrningsbar , samt kvm uthyrningsbar lokalyta. I lokalytan ingår gruppoch äldreboenden där lokalerna blockhyrs av Tierps kommun. Av totala antalet bostäder var 36 st, på Hauhogatan i Karlholm, avställda och 5 st var inte uthyrningsbara av andra orsaker. Fastighetsinnehav se s 26. Bolagets fastigheter är belägna i 12 av kommunens orter. Knappt hälften av bostäderna finns i Tierps köping där också bolagets centrala administration är förlagd. Företaget förvaltar även Tierps kommuns fastigheter på kvm och utför yttre skötsel på kommunens ytor utom i Tierps Kyrkby och Tierps köping. Uthyrning Det genomsnittliga antalet outhyrda lägenheter uppgick till 123 st 2007, 7,2 % (137 st 8,1 %). Det var 8 st över målet för 2007 på 115 st Antal lediga lägenheter i genomsnitt Året inleddes med fortsatt stigande vakanser och en svag efterfrågan. Under våren vände trenden och efterfrågan ökade kraftigt, vilket fortsatte resten av året. Det innebar också en kraftig minskning av antalet outhyrda lägenheter. Efter att ha nått toppen på 157 st outhyrda lägenheter i april sjönk antalet successivt under resten av året och uppgick till 83 st Antal lediga bostäder under 2007 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov Någon direkt förklaring till att en så kraftig minskning av tomma lägenheter skedde just under hösten 2007, är svår att peka ut. Det kan dock konstateras att det långsiktiga arbete som genomförts de senaste åren med bl a marknadsföringsinsatser av olika slag, riktade insatser mot problemområden och rabattkampanjer har givit effekt. En annan bidragande orsak är att kommunikationerna ytterligare förbättrades i och med att nya E4: an öppnades under hösten 2007 och förlängningen av Upptågstrafiken till Gävle och Upplands Väsby som skedde Största förändringarna har återigen skett på orterna längs järnvägen. I Örbyhus minskade antalet outhyrda lägenheter med 67 % mellan december 2006 och samma period 2007 då antalet vakanser minskade från 27 st till 9 st. I Tierp och Tobo minskade antalet tomma med 47 % respektive 29 % under året. Även i Karlholm och Söderfors minskade antalet tomma lägenheter kraftigt. I Söderfors var minskningen 55 % medan den i Karlholm var 27 %. Karlholm är fortfarande den ort som har flest tomma lägenheter vilka uppgick till 33 st i december dec 4

5 Tierp Antal lediga bostäder per ort Söderfors Tobo Örbyhus Kyrkbyn Mehedeby Månkarbo Karlholm Skärplinge Västland Edvalla Den låga vakansgraden har bestått under inledningen av 2008 och genomsnittet för antalet tomma lägenheter för det två första månaderna var 84 st. Efterfrågan är fortsatt god och förutsättningarna att uppnå målet på 115 st tomma lägenheter under 2008 är goda. Lövstabru I början av 2007 genomfördes en lyckad kampanj där 24 st lägenheter, som stått tomma under 1-10 år, rabatterades med % under 3-5 års tid. Samtliga hyrdes ut under kampanjen och av dessa är 21 st fortfarande uthyrda. Det genererade ca 0,7 Mkr i inkomstförstärkning under Vakansgraden (omsättning i kr) för lokaler minskade kraftigt och den genomsnittliga vakansgraden 2007 var 3,8 % (4,7 %). Även för lokaler har efterfrågan ökat under året och förutsättningarna är goda att uppnå budgeten Svårast att hyra ut är stora lokaler. Vid Centralgatan i Tierp friställdes 656 m 2 lokalyta när Försäkringskassan flyttade sin verksamhet och vid Palmgatan i Tierp (f.d. äldreboendet Björken) finns 580 m 2 outhyrd lokalyta. När det gäller Centralgatan beräknas lokalerna vara uthyrda vid halvårsskiftet medan intressenter finns vid Palmgatan men inga konkreta förslag. Kostnad för outhyrt Uteblivna hyresintäkter pga. outhyrda bostadslägenheter uppgick till tkr (8 287 tkr) och för outhyrda lokaler till tkr (1 722 tkr). Hyresrabatter Uteblivna intäkter pga. rabatter till hyresgästerna ökade något under året i enlighet med den budget som lades för 2007 med sikte på att hyra ut fler lägenheter. Rabatter till bostadshyresgäster uppgick till tkr (2 984 tkr) medan rabatter till lokalhyresgäster minskade till 713 tkr (1 201 tkr). Ökningen av rabatter till bostadshyresgäster berodde i huvudsak på kampanjen som genomfördes i början av Viktiga händelser Externa uppdrag Tierps kommunfullmäktige beslutade i april 2007 att den yttre skötseln på kommunens ytor ska konkurrensutsättas i två etapper med start i april Under året har upphandlingen försenats och är framskjuten till september AB Tierpsbyggen har beslutat att även bolaget ska köpa yttre skötsel på egna fastigheter, av entreprenörer, i mycket större omfattning än vad som görs idag. Hyresförhandling Hyresförhandlingarna avseende 2008 års hyror genomfördes vid fyra tillfällen mellan den 12 och 27 november Bolaget hade yrkat på en höjning med 3,6 %. Överenskommelsen innebar att hyrorna höjdes fr. o m med 2,75 % vilket ger en beräknad inkomstförstärkning med ca 2,4 Mkr De viktigaste anledningarna till yrkandet var ökade räntekostnader, taxebundna- och uppvärmningskostnader och personalkostnader samtidigt som ingen hyreshöjning togs ut under Räntekostnaderna ökade med tkr (4,8 %) under 2007 och förväntas öka något ytterligare under Taxebundna- och uppvärmningskostnaderna ökade med tkr (3,9 %), och beräknas var höga även under 2008, medan personalens löner ökade med drygt 4 % Utöver detta är underhållsbehovet stort och det är ett område som har hög prioritet hos bolaget. Områdena ovan utgör 71 % av bolagets totala kostnadsmassa. Friskvård AB Tierpsbyggen är hälsodiplomerat genom Korpen sedan 2002 och sedan 1 april 2005 diplomerat av Korpen för deras 24-punkters program. Under 2008 fortsätter arbetet för en rediplomering. De långsiktiga satsningarna på friskvården har fortsatt under året. 5

6 Information/seminarium om friskvård och hälsa har givits. Friskvårdsdagar och andra motionsaktiviteter har anordnats. Regelbunden massage har erbjudits till all personal. Sjukfrånvaron minskade under året till 4,6 % (7,0 %). Bolagets mål är att sjukfrånvaron skall vara nere i 3,7 % Se not 9:3. MIBB Miljö Inventering i Befintlig Bebyggelse (MIBB) är ett led i bolagets miljöarbete och omfattar inventering i lägenheter och statusbedömning av fastigheter. Inventeringen sker i samarbete med Hyresgästföreningen. MIBB:en inkluderar även kontroll av förekomst av asbest, PCB, kvicksilver samt mätning av radon. Statusen på fastigheterna utgör ett underlag för det planerade underhållet. Bolaget har hittills inventerat totalt ca 340 lägenheter. Åtgärdande av brister i anslutning till inventeringen är viktigt för att verksamheten skall upplevas som meningsfull av hyresgästerna. Eftersom våra resurser inriktats på att åtgärda brister under året har inga nya inventeringar utförts. De noterade bristerna har resulterat i ganska omfattande och kostsamma åtgärder på bl. a ventilationssidan och med radonsänkande insatser. Verksamhetsstyrning AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004. Företagets verksamhetssystem har granskats av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, vid två tillfällen under året. Vid bägge dessa tillfällen har SP endast utfärdat några noteringar och mindre avvikelser. Verksamhetssystemet har bedömts som väl implementerat i verksamheten av SP. Arbete med att förenkla systemet har påbörjats under året. Marknad/Marknadssatsningar TV-reklamen i TV4-Uppland har fortsatt under året med egenproducerade filmer och med riktade kampanjer som t ex inför Örbyhus/Karlholmsdagarna samt inför BoForum i Uppsala. Mot slutet av året förändrades avtalet något så att reklamen syns alla dagar i veckan för att nå flera presumtiva hyresgäster. Marknadsföringsinsatserna har även omfattat: Medverkan på Örbyhus- /Karlholmsdagarna samt på BoForum i Uppsala Sponsring av Tierps Volley (där herrlaget spelar i elitserien och damlaget i division 1), Tierp Hockey (div. 1), och andra föreningar med inriktning på ungdomsverksamhet. Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor. Annonsering i olika media. Ett informationsblad till hyresgästerna 4 ggr/år Sponsring till handikapporganisationer Sponsring till Kvinnojouren Annonseringen har fokuserats på en reklamfinansierad gratistidning i Uppsalaområdet samt i en lokal annonstidning. Annonseringen mot Uppsala har medfört en ökad efterfrågan vid annonseringstillfällena. Hemma med IT Under 2006 avslutades projektet Hemma med IT (HIT). Projektet har pågått under tre år och finansierats av Allmänna Arvsfonden. Syftet var att utveckla och förbättra tillgängligheten av tekniskt stöd i ordinärt boende för personer med kognitiva funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutet har drivit projektet tillsammans med Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltning, Hudiksvall och Tierps kommun samt de allmännyttiga bostadsbolagen i respektive kommun. Eftersom det var svårt att hitta lämpliga personer i allmännyttans bestånd så bildade bolagen en sammanslutning, bostadsbolagsgruppen. Förutom nämnda bostadsbolag ingår även AB Gavlegårdarna i Gävle, Göteborgs stads bostads AB och HBV (Husbyggnadsvaror AB). SABO har följt projektet genom medverkan i gruppen samt bidragit till att resultatet sprids. Målsättningen är att gemensamt stämma av idéer, förslag och produkter som kan förlänga kvarboendet i allmännyttan. Ekonomi- och fastighetssystem Under året har bolaget bytt ekonomi- och fastighetssystem. Den primära orsaken till bytet var att det gamla fastighetssystemet inte längre utvecklades av programtillverkaren. Det nya systemet är ett helintegrerat ekonomi- och fastighetssystem. Där ingår även media, uppföljningsmodul för energi m m, som tidigare legat i ett separat system. Syftet har varit att samla så mycket som möjligt under ett tak och 6

7 samtidigt förbättra kvalitén på bolagets affärssystem. Under 2008 kommer också webbdelen i systemet att tas i drift vilket bl. a innebär att kunderna via nätet skall kunna anmäla interesse för lägenheter och få erbjudanden om lägenheter, felanmäla och följa felanmälda ärenden och se sina hyresavier, kontrakt och hyresbetalningar. Förutom en effektivare ekonomistyrning beräknas även personella resurser att frigöras då effektiviseringar bedöms kunna ske i verksamheten på ett flertal områden pga. de möjligheter som systemet ger. Resultatöversikt Resultatutveckling Verksamhetsåret har lämnat ett överskott på tkr (3 330 tkr). Rörelseresultatet har minskat med 449 tkr till tkr ( tkr). Omsättningen har ökat med tkr. Ökningen påverkas av att tkr aktiverats, i nyproducerade anläggningstillgångar, avseende eget nedlagt arbete. Hyresintäkterna ökade med tkr, i huvudsak med anledning av de sänkta vakanserna beträffande både bostäder och lokaler. Övriga rörelseintäkter minskade med tkr främst pga. minskad extern försäljning som i sin tur bl. a föranleddes av minskad snöröjning med anledning av den snöfattiga vintern. Bland kostnaderna fortsatte ökningen för såväl de taxebundna- som uppvärmningskostnaderna. Ökningen för taxebundna kostnader härrör främst från ökade elkostnader pga. prisökningar. Dessutom ökade sophanteringskostnaderna med över 14 % mycket beroende på att extra sophämtning fått köpas där hyresgäster inte sopsorterat på ett korrekt sätt. Även uppvärmningskostnaderna ökade trots att 2007 varit 10 % varmare än ett normalår. Framför allt är det höga el- och oljepriser som förorsakat kostandsökningarna. Personalkostnaderna har inte ökat i takt med löneökningarna bl. a beroende på personalminskningar där vakanta tjänster inte tillsatts. Marknadsräntorna har stigit under året och räntekostnaderna har ökat med tkr. Räntekostnaderna förväntas öka även under inledningen av 2008 men sedan bromsas upp under året. Tack vare en större andel bundna räntor, omstrukturering av swapar, har kostnadsökningarna ändå kunnat begränsas. Med fördelaktiga rörliga marknadsräntor har även lån med 3-6 månaders räntor lagts om till helt rörliga räntor. Omstruktureringar av låneportföljen har skett och ränteswapar på 180 Mkr har startats eller satts om under året för att ytterligare minska kostnaderna. Fördelning av kostnader 2007 Externa uppdrag 6 % (7 %) Garage och motorvärmare 1 % (1 %) Fördelning av intäkter 2007 Räntenetto 20 % (18 %) Avskrivningar 12 % (12 %) Övriga intäkter 2 % (3 %) Reparationer 5 % (5 %) Underhåll 5 % (6 %) Taxebundna kostnader* 9 % (9 %) Uppvärmning 15 % (15 %) Övriga externa kostnader 16 % (16 %) Lokaler 26 % (25 %) Bostäder 65 % (64 %) Personal 17 % (17 %) Fastighetsskatt 1 % (2 %) *Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & avlopp och sophantering. Totalt har bolaget ränteswapar på tkr. Se not 27. Av beloppet var tkr swapar med enda syfte att förbättra kassaflödet och de kan stängas av kreditgivaren varje kvartal, 7

8 varför de inte betraktats som bundna nedan. Det innebär att rörliga räntor på tkr skyddats mot att stiga över en viss nivå. Bolaget hade även två räntetak på totalt tkr vid årsskiftet men dessa upphör i början av De bundna räntorna uppgick till 65 % (61 %) av lånestocken (inkl swapar). Genom fortsatt aktivt arbete med olika derivatinstrument skall effekten av de stigande räntorna begränsas. Bolaget har en av styrelsen fastställd finanspolicy som innebär en aktiv finanshantering. Den genomsnittliga räntan på lånestocken ökade under 2007 till 4,15 % (3,94 %) och uppgick till 4,19 % (4,08 %). Hänsyn har tagits till räntor på bolagets derivat (swapar, räntegolv och räntetak). För 2008 har bolaget räknat med en genomsnittlig ränta på 4,55 %. Under 2007 fick bolaget räntebidrag med 566 tkr (1 132 tkr). Räntebidragen håller på att fasas ut av staten och upphör för bolagets del % % 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 Genomsnittlig ränta 31/ ,47 4,27 3,82 4,08 4, Bolagets soliditet har påverkats positivt p.g.a. årets driftsöverskott hade bolaget en soliditet på 7,4 % (7,2 %). Bolagets långsiktiga mål har därmed uppnåtts och skulle enligt plan uppgå till 7,3 % % Soliditetsutveckling ,7 6,2 6,7 7,2 7, Taxebundna- och uppvärmningskostnader Priserna på taxebundet och uppvärmning ökade och allt tyder på att den kostnadsutvecklingen kommer att fortsätta i framtiden. Företaget har därför en mycket stor potential i att hejda de ökade kostnaderna genom att arbeta aktivt med att energieffektivisera fastigheterna. Under 2007 har detta arbete gått vidare och det är med stor tillfredsställelse som samtliga nyckeltal inom området har en minskande trend från 2005 och framåt. Speciellt glädjande är det kraftigt minskade oljeberoendet där förbrukningen mer än halverats jämfört med Denna minskning motsvarar koldioxidutsläppen från ca 500 st bilar som vardera kör mil/år. Oljepriset är mycket oförutsägbart och dessutom tillkommer den ökande koldioxidrelaterade beskattningen av olja. Genom minskat oljeberoende blir därför bolagets energikostnader mer förutsägbara. Vattenförbrukningen har under flera år ökat men under 2007 har denna trend brutits och en kraftig minskning har skett. Under sommaren genomfördes ett projekt där vattenbesparande utrustning monterades i flera av fastigheterna i Tierps köping. Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att fler lägenheter varit uthyrda under 2007 har förbrukningen av värme, fastighetsel och vatten minskat jämfört med tidigare år. Ett nytt lagkrav har kommit under året där bolaget som fastighetsägare är skyldigt att energideklarera samtliga fastigheter under Arbetet har påbörjats och i slutet av året energideklarerades fastigheten på Tamms väg 20 i Söderfors. Denna energideklaration utfärdades bland de första i Sverige. 8

9 Bolagets elprisstrategi är att långsiktigt ha ett så lågt och stabilt elpris som möjligt. Därför har bolaget ett avtal med Bergen energi sedan Avtalet innebär att ett takpris sätts men med möjligheten att utnyttja elbörsens svängningar och ta del av prisnedgångar. Diagram över energi- och vattenförbrukning Förbrukning av värme MWh Förbrukning av vatten i kbm Vakansgradskorrigerad Faktisk Vakansgradskorrigerade värden visar en beräknad förbrukning vid 100 % uthyrningsgrad Förbrukning av fastighetsel MWh Normalårskorrigerad Faktisk Förbrukning av värme MWh fördelat på energislag (normalårskorrigerat) Reparationer och Underhåll Kostnaden för underhåll uppgick till tkr (7 670 tkr) medan reparationerna uppgick till tkr (6 393 tkr). Av underhållskostnaderna utgjorde tkr olika målningsarbeten medan 750 tkr avsåg byte av vitvaror. Fjärrvärme El Olja Pellets Reparationskostnaderna bestod även under 2007 till en stor del, 46 % (50 %), av reparationer av VS-utrustning och vitvaror. Investeringar Investeringarna i ny- till- eller ombyggnationer var något högre jämfört med Totalt investerade bolaget tkr (9 645 tkr) i olika byggnadsprojekt. 9

10 Av investeringarna avsåg tkr konvertering av framför allt oljeanläggningar till andra energislag tkr avsåg utbyggnad av fjärrvärme på Värdshusvägen, Karlitplan och Wesslandia i Karlholm och på Nordbergavägen i Skärplinge installerades bergvärme till en kostnad av 965 tkr tkr investerades i ombyggnation till förskola på Tegelbruksgatan i Tierp. Investeringar i maskiner och inventarier skedde med 949 tkr (2 236 tkr) och i programvaror med tkr (487 tkr). Det sammanlagda värdet av de tillval som hyresgäster gjorde under året uppgick till 576 tkr (622 tkr). Miljöredovisning AB Tierpsbyggen bedriver en del verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga till Tierps kommun eller länsstyrelsen i Uppsala län. Tillståndspliktiga verksamheter är: Hantering av brandfarliga varor d.v.s. förvaring och hantering av klass 1-2 vätskor, gas och brandfarliga kylmedier samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord. Anmälningspliktiga verksamheter är: Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet. Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom vattenskyddsområden. Kylanläggningar med en kylmediamängd överstigande 10 kg. Besiktning av oljetankar sker med regelbundna intervaller enligt förordningen om brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att minimera risken för utsläpp och förorening av mark och grundvatten. I verksamheten finns 30 st oljetankar. Kylanläggningar förekommer främst i lokaler som nyttjas av verksamheter med någon form av matberedning för kylning/ frysning av livsmedel samt i lokaler med behov av aircondition. Kylanläggningar besiktas årligen för att undvika miljöfarligt utsläpp i luften. I verksamheten finns ett 30- tal anmälningspliktiga kylanläggningar med kylmediamängd överstigande 10 kg. Särskild beskrivning av årets miljöarbete redovisas på s Spridning av bekämpningsmedel. NYCKELTAL Resultaträkning Nettoomsättning Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar Räntenetto exkl räntebidrag Räntebidrag Årets resultat

11 Nyckeltal Bokfört värde på byggnader och mark tkr Likviditet % Räntetäckningsgrad % Skuldtäckningsgrad % Soliditet % 7,4 7,2 6,7 6,2 5,7 Belåningsgrad % Räntabilitet på totalt kapital % 3,8 3,9 4,1 4,4 4,5 Räntabilitet på eget kapital % 2,5 6,5 8,5 6,9 4,0 Årets snittränta % 4,15 3,94 4,03 4,43 4,73 Vakansgrad lägenheter (hyror), uthyrningsbara % 7,3 8,7 8,1 6,5 6,2 Vakansgrad lokaler (hyror) % 3,8 4,7 4,4 3,4 3,1 Snitthyra för uthyrningsbara bostäder kr/m² Förklaring till nyckeltal Nyckeltal Likviditet Räntetäckningsgrad Skuldtäckningsgrad Soliditet Belåningsgrad Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på eget kapital Snittränta Vakansgrad Snitthyra Förklaring Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiella intäkter) / Räntekostnader (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiella intäkter) / (Räntekostnader+avskrivningar för byggnader) Eget kapital / Totalt kapital Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Byggnadernas anskaffningsvärde (Resultat efter finansiella poster+räntekostnader+övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrt / Bruttohyresintäkter Bruttohyresintäkter / Total bostadsyta Förväntad utveckling Företaget har en positiv trend med en ökad efterfrågan och minskad vakansgrad både på lägenheter och lokaler. Vakanserna på lägenheter har minskat på, i princip, alla orter vilket visar att det inte enbart är den förbättrade kommunikationen som är förklaringen. Även efterfrågan på villor, bostadsrätter och tomtmark i kommunen är hög och det visar att Tierps kommun är ett attraktivt val när det gäller val av bostadsort och där är AB Tierpsbyggen ett av alternativen. Den nya E4:an och Upptågets förlängning till Gävle har överträffat förväntningarna och förhoppningsvis kommer UL s utlovade ökning av turtätheten till Gävle under 2008 att förstärka efterfrågan ytterligare. Framtida hyreshöjningar kommer inte att kompensera den fortsatta ökningen av energikostnaderna, vilket innebär att vårt arbete med energieffektiviseringar ytterligare måste intensifieras. Det initiativ (Skåneinitiativet) som SABO tagit att uppmana bostadsföretagen att minska sin energianvändning med 20 % från idag till år 11

12 2016, är en naturlig fortsättning på vårt arbete för att förbättra miljön. Nya myndighetskrav som PCB-inventering, lägenhetsregister och energideklaration påverkar företaget både ekonomiskt och resursmässigt. Förhoppningsvis så ska detta kunna ge positiva effekter på sikt. För att möta kostnadsökningarna och ett ökat underhållsbehov måste vi arbeta smartare och hitta nya vägar och arbetssätt. Förslag till behandling av förlust Till årsstämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Summa kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten på kr balanseras i ny räkning. 12

13 Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1-31/ tkr Rörelsens intäkter Not Hyresintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga externa kostnader Fastighetskatt Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

14 Tillgångar Anläggningstillgångar Balansräkning per 31 / tkr Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvaror Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Balanslåneposter Markanläggning Förbättringsutgifter på annans fastighet Pågående ny- och ombyggnationer Pågående investering i programvaror Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB

Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB 1 5 år i sammandrag 2009 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning (kkr) 175 310 172 188 165 064 174 497 176 305 Resultat efter finansiella poster (kkr) - 1 387-11

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn årsredovisning 2013 innehåll Innehåll Simrishamns Bostäder AB VD har ordet Sid 3 Våra bostads-

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2011 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt Underhållning-glöggkväll, Solgården 2011 Sommarjobbande ungdomar i målartagen Rockart

Läs mer