Org. nr Årsredovisning Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor 27 1

2 VD har ordet För fjärde året i rad gjorde bolaget en vinst, trots att antalet outhyrda lägenheter ökade. Företagets övergripande mål, att öka soliditeten utan att minska på investeringarna och underhållet, uppnåddes även detta år. Resultatet är främst en följd av fortsatt kostnadsmedvetenhet inom alla områden. Vårt långsiktiga arbete med fokus på att minska vår miljöpåverkan genom energieffektiviseringar får också en positiv effekt på våra uppvärmningskostnader års satsning på SABO s utbildning affärsmannaskap för hela personalen var ett steg i rätt riktning för att få en ännu högre delaktighet i och förståelse för vår ekonomiska situation. Många förslag, som har initierats av medarbetarna, har genomförts. Dessa har lett till ökade intäkter eller minskade kostnader. Fortsättningsvis blir det viktigaste att hålla detta vid liv för att det ska bli en del i det dagliga arbetet. Hur våra äldre kan och vill bo i framtiden, jämfört med hur de bor idag, är en viktig fråga både för kommuner och bostadsbolag. Det handlar både om deras efterfrågan på olika boendeformer och om utbudet av lediga bostäder inom olika delar av beståndet. Eftersom de äldre förväntas öka framöver kan man anta att deras krav och valmöjligheter på bostadsmarknaden kommer att spela stor roll. För kommunerna är bostadsförsörjningen för den äldre generationen inte en fråga som kan behandlas isolerat. Det måste vägas in hur andra grupper bor och kommer att vilja bo, dels hur de bostäder ser ut som eventuellt frigörs om äldre hushåll väljer en annan boendeform. För de allmännyttiga bostadsföretagen är de en viktig och växande kundgrupp och det är därmed angeläget att de kan erbjudas just det boende som de önskar. Kraven på valfrihet, dvs. att kunna välja sitt boende utifrån sina egna förutsättningar, kommer att medföra ökade krav på att de allmännyttiga bostadsbolagen kan tillgodose detta. Även för Tierpsbyggens del är denna generation mycket viktig, eftersom över 30 % av våra hyresgäster är över 65 år och av dessa är ca 17 % över 80 år. Då dagens äldre blir aktivare högre upp i åldrarna är det viktigt att vi kan erbjuda dem möjlighet till gemenskap och aktiviteter för att främja hälsa och trygghet. För kommunen, som har ansvaret för äldreomsorgen, är ett ökat kvarboende också värdefullt och ekonomiskt. Det innebär också att dyra investeringar i nybyggnad av särskilda boenden kan minskas. Arbetet bör därför ske i samverkan, med koncerntänkande i fokus. God tillgänglighet i och kring bostaden är i dessa fall mycket viktigt och med tanke på vårat bestånd där vi bl.a. till stor del saknar hissar kommer tillgänglighet för personer med stora förflyttningsproblem att innebära stora investeringar i fastigheterna. Framkomlighet för personer med lättare förflyttningsproblem som kan använda rollator är därför mera realistiskt, där vi med mindre ombyggnationer och med ny teknik kan hitta tillfredställande lösningar för denna kundgrupp. Med bolagets engagerade och kompetenta personal är jag övertygad om att vi kommer att kunna tillfredsställa den närmaste framtidens krav på olika boenden. Roger Kjettselberg VD 2

3 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Tierpsbyggen avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse (Siffror inom parentes avser motsvarande tidpunkt föregående år) Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo Ewa Johansson, Tobo Siri Lindblom, Söderfors Arne Bergvall, Tierp Lars Andersson, Tierp Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun Sune Persson, Skärplinge Kurt Trässman, Tierp Bengt Eriksson, Månkarbo Elisabeth Rosengren, Tierp Inga-Lena Wilhelmsson, Örbyhus Verkställande direktör Roger Kjettselberg Revisorer Revisorer valda av bolagsstämman Lars Kylberg, ordinarie revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mats Gunnarsson, revisorssuppleant Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Lekmannarevisorer Bo Sandström, ordinarie fr. o m Sigvard Eriksson, ordinarie t o m Eivor Johansson, suppleant fr. o m Jan-Erik Herman, suppleant t o m Information om verksamheten Vision Att skapa attraktiva boendemiljöer som blir ett föredöme för Bostadssverige. Uppdrag Att medverka till att Tierps kommun blir attraktiv att verka och bo i. Affärsidé Att erbjuda befintliga och framtida boende i Tierps kommun attraktiva livsmiljöer, genom ett varierat utbud av bostäder och lokaler med service anpassad efter olika hyresgästers behov. Detta skall ske genom: tillhandahållande av goda boendemiljöer med kundinriktat serviceutbud nära samverkan med förenings- och näringsliv samt offentlig förvaltning skötsel av gator och parker för trivsamma och ändamålsenliga offentliga miljöer förvaltning av fastigheter för speciella ändamål såsom fritidsanläggningar, byggnader för äldreboende och skolverksamhet m m, i vissa fall kompletterat med för verksamheten stödjande tjänster. Verksamhet AB Tierpsbyggen är ett av Tierps kommun helägt bostadsföretag. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation SABO samt fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Bolaget är delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a och medlem i Tierps Företagareförening. Företaget äger och förvaltar totalt st (061231) bostäder med en yta uppgående till kvm, varav kvm var uthyrningsbar , samt kvm uthyrningsbar lokalyta. I lokalytan ingår gruppoch äldreboenden där lokalerna blockhyrs av Tierps kommun. Av totala antalet bostäder var 36 st på Hauhogatan i Karlholm avställda och 6 st var inte 3

4 uthyrningsbara av andra orsaker. Fastighetsinnehav se s 26. Bolagets fastigheter är belägna i 12 av kommunens orter. Knappt hälften av bostäderna finns i Tierps köping där också bolagets centrala administration är förlagd. Företaget förvaltar även Tierps kommuns fastigheter på kvm och utför yttre skötsel på kommunens ytor utom i Tierps Kyrkby och Tierps köping. Uthyrning Det genomsnittliga antalet outhyrda lägenheter ökade till 137 st, 8,1 % (125 st 7,4 %). Det var 22 st över målet för 2006 på 115 st. Ökningen skedde efter att det varit en ojämn efterfrågan under året. Från januari till augusti ökade antalet outhyrda lägenheter från 126 st till 153 st för att sedan minska igen till 126 st i december Omsättningen av hyresgäster har också varit hög och uppgick till 33 % i genomsnitt. Någon tydlig orsak till omsättningen av hyresgäster har inte kunnat konstateras men ett stort antal av de utflyttade flyttar till annan ort. Problemen på bostadsmarknaden i Uppsala har också minskat markant vilket minskar efterfrågan på lägenheter i Tierps kommun. Detta märks framförallt på orterna längs järnvägen. Under 2007 kommer en extern enkätundersökningar att göras över den utflyttning som sker från bolaget som underlag till beslut av åtgärder för att minska omsättningen av hyresgäster. Även 2007 är målet 115 st outhyrda lägenheter i genomsnitt. En ökad aktivitet vad gäller olika kampanjer kommer att ske under 2007 för att minska vakansgraden. Under 2006 provade bolaget att kraftigt rabattera mycket svåruthyrda lägenheter. 20 st objekt valdes ut och rabatterades med 25 %. Under kampanjen hyrdes 13 av dessa ut och kampanjen medförde även uthyrning av andra objekt. De årliga intäkterna för dessa 13 lägenheter motsvarar ca 865 tkr eller bolagets totala hyreshöjning för 2006 på 1,1 %. Ökningen av outhyrda lägenheter skedde främst i Örbyhus som tidigare haft en relativt låg vakansgrad. Under året ökade antalet outhyrda lägenheter på orten från 9 st till 27 st vilket motsvarar en vakansgrad på 11,5 %. Orterna längs järnvägen är både attraktiva som Antal lediga bostäder per ort Tierp Söderfors Tobo Örbyhus Kyrkbyn Mehedeby Månkarbo Karlholm Skärplinge Västland Edvalla boendeorter pga. sitt gynnsamma läge längs järnvägen men samtidigt orter som hyresgäster tillfälligt väljer för att sedan flytta vidare till framförallt Uppsala. I framförallt Karlholm har utvecklingen varit positiv. Antalet vakanta lägenheter har minskat med 18 % och uppgick vid årsskiftet till 45 st. Den extra resurs som tidigare satts in i Karlholm för att komma till rätta med vakansgradsproblemen på orten kommer under 2007 att prioritera Örbyhus. Detta innebär dock inte att satsningarna i Karlholm upphör. Bl. a finns det ett antal lägenheter som stått tomma under en lång tid och framför allt de som stått tomma mer en ett år kommer att omfattas av 2007 års kampanjer Lövstabruk Antal lediga lägenheter i genomsnitt

5 Antal lediga bostäder under 2006 kommunens fastigheter skall konkurrensutsättas i någon form efter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Vakansgraden (omsättning) för lokaler ökade något och den genomsnittliga vakansgraden var 4,7 % (4,4 %). Förändringen beror i huvudsak på lokalerna vid det f.d. servicehuset Björken (1 110 m 2 ) som blev tomma vid årsskiftet 2005/2006. Under senare halvan av året har 631 m 2 av ytan hyrts ut. Intressenter finns även till största delen av resterande yta. Efterfrågan på lokaler i Tierp är relativt stor och marknadsföringen av lokalerna fortsätter under 2007 vilket bedöms leda till att ytterligare vakanta ytor blir uthyrda under året. Kostnad för outhyrt Uteblivna hyresintäkter pga. outhyrda bostadslägenheter uppgick till tkr (7 678 tkr) och för outhyrda lokaler till tkr (1 655 tkr). Hyresrabatter Uteblivna intäkter pga. rabatter till hyresgästerna ökade något under året i enlighet med den budget som lades för 2006 med sikte på att hyra ut fler lägenheter. Rabatter till bostadshyresgäster uppgick till tkr (2 703 tkr) medan rabatter till lokalhyresgäster uppgick till tkr (1 213 tkr). Ungdomsrabatterna ökade med 204 tkr till tkr medan rabatter för plomberade rum ökade med 57 tkr till 452 tkr. Viktiga händelser Externa uppdrag Bolagets VD har tillsammans med biträdande produktionschefen på Tierps kommun fått ett uppdrag att se över förvaltningen av kommunens fastigheter utifrån kommunens konkurrenspolicy. I den anges att skötseln av Hyresförhandling Hyresförhandlingarna avseende 2007 års hyror genomfördes den 8 november Som ett av få allmännyttiga bolag i Sverige yrkades inte någon hyreshöjning för 2007 vilket Hyresgästföreningen omgående accepterade. Detta ledde till att förhandlingarna genomfördes på kortast möjliga tid. Kostnaderna på framförallt energi fortsatte att öka, räntorna steg och inflationen i övrigt var drygt 1,5 % 2006 men flera parametrar pekade på att en hyreshöjning 2007 inte skulle vara till fördel för bolaget även om ett behov av att täcka kostnadsökningar fanns. En viktig anledning till att oförändrad hyra yrkades var den hyresgästbarometer som bolaget regelbundet genomför och som visade att hyran i många fall anses hög i förhållande till standarden. Medelinkomsten är också relativt låg i Tierps kommun. Bolaget har dessutom varit tvingade att höja hyran med något mer än genomsnittet för allmännyttan de senaste åren för att täcka kostnadsökningarna och öka underhållet. Även omsättningen av hyresgäster har varit hög. Sammantaget med att bolaget arbetat hårt för att sänka kostnaderna ansågs en oförändrad hyra för 2007 vara realistisk. Med tanke på den utveckling som nu sker med det allmänna kostnadsläget och den ränteuppgång som pågår ökar dock behovet av ökade hyresintäkter framöver. Bredband Under året har kommunen flyttat driften av bredbandsnätet från Open IP till Open Net. De är lokaliserade i Gävle och har även personal stationerad i Tierp. I samband med övertagandet av driften av nätet, som skedde mellan , har AB Tierpsbyggens administration och försäljning av abonnemang upphört. Bolaget erhåller nu istället en fast månadsavgift från Open Net som kompensation för upplåtelsen av fastighetsnätet. Fr. o m utför AB Tierpsbyggen inkopplingar av abonnenter på uppdrag av Open Net. Vid övertagandet fanns 5

6 det 222 abonnenter i nätet varav 81 st var nya kunder under året. Open Nets övertagande har medfört att hyresgästerna nu kan erhålla upp till 100 Mbit bredbandsuppkoppling. 100 Mbit är en hastighet som inga andra leverantörer på orten kan erbjuda. Utbudet av tjänster och tjänsteleverantörer har även ökat samtidigt som priserna har sjunkit. Detta är sannolikt orsaken till att 43 st nya kunder erhölls enbart under november-december Friskvård AB Tierpsbyggen är hälsodiplomerat genom Korpen sedan 2002 och sedan 1 april 2005 diplomerat av Korpen för deras 24-punkters program. Under våren 2007 kommer en rediplomering att ske. De långsiktiga satsningarna på friskvården har fortsatt under året. Information/seminarium om friskvård och hälsa har givits. Friskvårdsdagar har anordnats och stegmätartävlingar har utförts. Regelbunden massage har erbjudits till all personal. Tyvärr ökade sjukfrånvaron något till 7,0 % (5,8 %). Se not 9:3. MIBB Miljö Inventering i Befintlig Bebyggelse (MIBB) är ett led i bolagets miljöarbete och omfattar inventering i lägenheter och statusbedömning av fastigheter. Inventeringen sker i samarbete med Hyresgästföreningen. MIBB:en inkluderar även kontroll av förekomst av asbest, PCB, kvicksilver samt mätning av radon. Statusen på fastigheterna utgör ett underlag för det planerade underhållet. Bolaget har hittills inventerat totalt ca 340 lägenheter. Åtgärdande av brister i anslutning till inventeringen är viktigt för att verksamheten skall upplevas som meningsfull av hyresgästerna. Eftersom våra resurser inriktats på att åtgärda brister under året har inga nya inventeringar utförts. De noterade bristerna har resulterat i ganska omfattande och kostsamma åtgärder på bl. a ventilationssidan och med radonsänkande insatser. Verksamhetsstyrning Företagets verksamhetssystem har granskats av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, vid två tillfällen under året. Vid dessa tillfällen har SP endast utfärdat en notering och en mindre avvikelse. Verksamhetssystemet har bedömts som väl implementerat i verksamheten av SP. Under 2006 har verksamhetssystemet anpassats till SS-EN ISO14001:2004. Granskning enligt den nya standarden har utförts vid de externa revisionerna och godkännande samt nytt certifikat har utfärdats av SP. AB Tierpsbyggens verksamhetsystem är därmed certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004 Marknad/Marknadssatsningar Inriktningen på reklamfilmer har förändrats under året från varumärkesreklam till en typ av produktreklam och nya filmer produceras internt. TV-reklamen i TV4 Uppland har fortsatt med oförändrad volym. Marknadsföringsinsatserna har även omfattat: Sponsring av Tierps Volley, där herrlaget spelar i elitserien och damlaget i division 1, Tierp Hockey, div. 1 samt andra föreningar med inriktning på ungdomsverksamhet. Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor. Annonsering i olika media. Ett informationsblad till hyresgästerna 4 ggr/år Sponsring till handikapporganisationer Kvinnojouren Arbetet med att utveckla nya former för samarbete i de olika bostadsområdena, som bl. a sker tillsammans med Hyresgästföreningen, har fortsatt under 2006 och är ständigt under utveckling. Företagets marknadsföringssatsning på Karlholm under flera år har gett resultat. Bolaget har fått en stadig minskning av vakanserna och nöjdare hyresgäster. Hemma med IT En del i arbetet med att öka kvarboendet är företagets medverkan i projektet Hemma med IT (HIT). Under 2004 startade bolaget ett projekt tillsammans med Tierps kommun, Hjälpmedelsinstitutet, Hudiksvalls och Hässelby/ Vällingbys kommuner och deras kommunala bostadsbolag som syftar till att hitta nya tekniska lösningar för att öka kvarboendet för 6

7 personer med kognitiva funktionshinder. Projektet är tre-årigt och finansieras delvis med medel från Allmänna arvsfonden. Svårigheterna med att hitta lämpliga personer i AB Tierpsbyggens bestånd har fortsatt och bolagets del i projektet har begränsats till en visningslägenhet. Under projektets tredje år har de inblandade bostadsbolagen kommit överens om att de ska utveckla projektet tillsammans med ytterligare allmännyttiga bolag samt SABO och HBV. Detta främst genom att försöka hitta produkter till lägenheterna som kan underlätta boendet för äldre och som inte enbart är avsedda för personer med kognitiva funktionshinder som i HITprojektet. På detta sätt hoppas vi lägenheterna ska bli attraktivare och att kvarboendet skall öka. Tvister En av bolagets leverantörer hade inlämnat en stämning till Tingsrätten angående delar av två fakturor som AB Tierpsbyggen bestridit. Tvistigt belopp uppgick till tkr avseende AB Tierpsbyggen och 653 tkr avseende de fastigheter som AB Tierpsbyggen förvaltar åt Tierps kommun. Fakturorna avsåg rengöring av värmesystem. AB Tierpsbyggen bestred båda fakturorna eftersom bolaget ansåg att det inte beställt de påstådda arbetena. Den 30 juni 2006 avkunnade Uppsala Tingsrätt dom i målet där målet ogillades i sin helhet. Resultatöversikt Resultatutveckling Verksamhetsåret har lämnat ett överskott på tkr (4 077 tkr). Rörelseresultatet har dock minskat med tkr till tkr ( tkr). Trots att resultatet var något sämre än 2005 var det tkr bättre än budgeterat. När budgeten för 2006 lades förväntades att det skulle bli stigande kostnader på framför allt de taxebundna-, uppvärmnings- och ränteområdena började med kraftiga budgetöverdrag på flera områden. Inledningen av året var också något kallare än ett normalår och snöröjningskostnaderna orsakade betydligt högre kostnader än normalt. Andra halvåret blev däremot milt och snöfattigt varför överdraget första halvåret avseende kostnader för uppvärmning och snöröjning kunde kompenseras. Energikostnaderna blev trots detta betydligt högre än året innan. Taxebundna- och uppvärmningskostnaderna blev tkr högre än Orsaken var ett mycket högt olje- och elpris under året års elkostnader har också påverkats positivt med 688 tkr pga. för högt debiterad elförbrukning 2005 av bolagets elleverantör. Fördelning av intäkter 2006 Externa uppdrag 7 % (8 %) Garage och motorvärmare 1 % (1 %) Lokaler 25 % (26 %) Övriga intäkter 3 % (2 %) Bostäder 64 % (63 %) Även övriga externa kostnader orsakade större budgetöverdrag under första halvåret Arbetet med att minska kostnaderna har dock fortsatt och ekonomistyrningen har stramats upp ytterligare. Satsningarna har fortsatt för att öka den ekonomiska medvetenheten hos de anställda genom bl.a. information, utbildning och ökad delaktighet. Samtliga anställda har genomgått SABO s 3-dagarsutbildning i affärsmannaskap. Detta har också bidragit till att övriga externa kostnader har kunnat minskas på flertalet områden. Jämfört med året innan minskade övriga externa kostnader med tkr. Marknadsräntorna har stigit under året och detta förväntas fortsätta under Tack vare en större andel bundna räntor, omstrukturering av swaparna och amorteringar av lån på tkr har kostnaderna ändå minskat med 600 tkr. Omstruktureringar av låneportföljen har skett och ränteswapar på 180 Mkr har satts om i slutet av året. Förändringen av ränteswaparna innebär lägre räntekostnader 2007 på 394 tkr och amorteringen innebär ca 200 tkr lägre räntekostnader. En viktig del i bolagets långsiktiga mål, att stärka bolagets ekonomi för att förbättra service och underhåll för hyresgästerna, är att minska skuldsättningsgraden. 7

8 Fördelning av kostnader 2006 Reparationer 5 % (5 %) Räntenetto 18 % (18 %) Avskrivningar 12 % (12 %) Underhåll 6 % (7 %) Taxebundna kostnader* 9 % (9 %) Uppvärmning 15 % (14 %) Genomsnittlig ränta 31/ % % 4,92 5 4,47 4,27 4,08 3, Personal 17 % (16 %) Övriga externa kostnader 16 % (17 %) Fastighetsskatt 2 % (2 %) *Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & avlopp och sophantering. Totalt har bolaget ränteswapar på tkr. Se not 26. Det innebär att rörliga räntor på tkr skyddats mot att stiga över en viss nivå. Bolaget hade även två räntetak på totalt tkr vid årsskiftet. De bundna räntorna uppgick till 61 % (60 %) av lånestocken (inkl swapar) och om hänsyn tas till räntetaken var 77 % (76 %) säkrade mot marknadsräntor över en viss nivå. Genom fortsatt aktivt arbete med olika derivatinstrument skall effekten av de stigande räntorna begränsas. Bolaget har en av styrelsen fastställd finanspolicy som innebär en aktiv finanshantering. Den genomsnittliga räntan på lånestocken minskade under 2006 till 3,94 % (4,03 %) och uppgick till 4,08% (3,82 %). Hänsyn har tagits till räntor på bolagets derivat (swapar, räntegolv och räntetak). För 2007 har bolaget räknat med en genomsnittlig ränta på 4,33 %. Under 2006 fick bolaget räntebidrag med tkr (1 315 tkr). Bolagets soliditet har påverkats positivt p.g.a. årets driftsöverskott samt den minskade lånestocken och soliditeten ökar för 4:e året i rad hade bolaget en soliditet på 7,2 % (6,7 %). Bolagets långsiktiga mål är att soliditeten skall uppgå till 7,3 % % Soliditetsutveckling ,4 5,7 6,2 6,7 7, Taxebundna- och uppvärmningskostnader Under 2006 har taxebundna kostnader och uppvärmningskostnaderna fortsatt att öka kraftigt. Framför allt har elmarknaden varit mycket oförutsägbar. Bolaget hade fram till årsskiftet 2005/2006 ett fast elprisavtal. När detta gick ut var prisnivån hög och med förhoppningen att elpriset skulle sjunka till sommaren hölls elpriset rörligt. Våren och sommaren 2006 blev mycket torr och som en följd av att nederbörden uteblev var vattennivåerna i vattenmagasinen mycket låga och rekordhöga priser förväntades under vintern. Som högst låg spotpriset på Nordpool i augusti månad och nådde då 74 öre/kwh. 8

9 Hösten och vintern blev inte som förväntat då nederbörden blev den högsta på många år. Detta fyllde vattenmagasinen och en extremt mild höst och vinter med lågt eluttag gjorde att spotpriset sjönk kraftigt under årets sista del. Det milda vädret gjorde också att priserna på olja, kol och utsläppsrätter sjönk. Bolagets elprisstrategi har varit att långsiktigt få ett så lågt och stabilt elpris som möjligt. Som alternativ till det traditionella fastprisavtalet tecknades därför ett avtal med en energimäklare Detta avtal erbjuder ett takpris med möjlighet att utnyttja elbörsens svängningar och ta del av prissänkningar. Med erfarenhet av ett oroligt 2006 kan vi med detta avtal se med tillförsikt på kommande år då tryggheten finns med ett takpris på acceptabel nivå. Bolaget har under 2006 fortsatt sin konvertering från fossila bränslen till förnyelsebara energislag genom att i december ansluta 3 fastigheter i Söderfors till fjärrvärme. Energiåtgången för värme och fastighetsel har haft en försiktigt positiv utveckling under 2006 då båda minskat något jämfört med tidigare år. Vattenförbrukningen har fortsatt att öka. Orsakerna är ännu inte utredda men en förklaring kan vara att den vattenbesparingsutrustning som sattes in fastigheterna för ett antal år sedan är i behov av att förnyas Förbrukning av värme MWh fördelat på energislag (normalårskorrigerat) Fjärrvärme El Olja Pellets Förbrukning av vatten i kbm Sophanteringskostnaderna har ökat med 20 %. Orsaken är främst att källsorteringen fungerat dåligt i Tierp. Arbetet med att komma till rätta med problemet pågår genom en rad åtgärder Vakansgradskorrigerad Faktisk Diagram över energi- och vattenförbrukning Vakansgradskorrigerade värden visar en beräknad förbrukning vid 100 % uthyrningsgrad Förbrukning av värme MWh Förbrukning av fastighetsel MWh Normalårskorrigerad Faktisk 9

10 Reparationer och Underhåll Kostnaden för underhåll uppgick till tkr (8 507 tkr) medan reparationerna uppgick till tkr (6 150 tkr). Den goda resultatutvecklingen har möjliggjort, att precis som föregående år, har mer resurser kunnat läggas på underhållet än vad som var budgeterat. Ca tkr (1 254 tkr) utöver budget lades ner på underhållet under Det är en mycket viktig del i bolagets ekonomiska strategi att stärka ekonomin genom att öka den ekonomiska medvetenheten hos personalen, effektivisera verksamheten, amortera lån och konvertera energislag för att kunna lägga mer resurser på underhållet. Reparationskostnaderna bestod även under 2006 till en stor del, 50 % (48 %), av reparationer av vitvaror och VS-utrustning. Investeringar Investeringarna i ny- till- eller ombyggnationer var något högre jämfört med Totalt investerade bolaget tkr (8 916 tkr) i olika byggnadsprojekt. Av investeringarna avsåg tkr ombyggnationer av uppvärmningssystemet vid Fruktvillvägen i Månkarbo som totalt kostade tkr. Även ombyggnationen av det f.d. äldreboendet vid Palmgatan i Tierp (Björken) färdigställdes under året till en totalkostnad av tkr och i fastigheten vid Tibyvägen i Örbyhus investerades tkr. Investeringar i maskiner och inventarier skedde med tkr (2 359 tkr) Det sammanlagda värdet av de tillval som hyresgäster gjorde under året uppgick till 622 tkr (577 tkr). Miljöredovisning AB Tierpsbyggen bedriver en del verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga till Bygg- och miljökontoret i Tierps kommun. Tillståndspliktiga verksamheter är: Hantering av brandfarliga varor d.v.s. förvaring och hantering av klass 1-2 vätskor, gas och brandfarliga kylmedier samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord med mängder överstigande de i SÄIFS 1995:3 angivna. Anmälningspliktiga verksamheter är: Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom vattenskyddsområden, kylanläggningar med en kylmediamängd överstigande 10 kg samt användande av bekämpningsmedel. Besiktning av oljetankar sker med regelbundna intervaller enligt förordningen om brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att minimera risken för utsläpp och förorening av mark och grundvatten. Oljetankar i mark kan i framtiden ersättas av andra alternativ beroende på befintliga fastigheters uppvärmningssätt. Kylanläggningar förekommer främst i lokaler som nyttjas av verksamheter med någon form av matberedning för kylning/ frysning av livsmedel. Kylanläggningar besiktas årligen för att undvika miljöfarligt utsläpp i luften. Särskild beskrivning av årets miljöarbete redovisas på s

11 NYCKELTAL Resultaträkning Nettoomsättning Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Räntenetto exkl räntebidrag Räntebidrag Årets resultat Resultat exkl jämförelsestörande poster Nyckeltal Bokfört värde på byggnader och mark tkr Likviditet % Räntetäckningsgrad % Skuldtäckningsgrad % Soliditet % 7,2 6,7 6,2 5,7 5,4 Belåningsgrad % Räntabilitet på totalt kapital % * 3,9 4,1 4,4 4,5 3,6 Räntabilitet på eget kapital % * 6,5 8,5 6,9 4,0-15,0 Årets snittränta % 3,94 4,03 4,43 4,73 4,99 Vakansgrad lägenheter (hyror), uthyrningsbara % 8,7 8,1 6,5 6,2 7,2 Vakansgrad lokaler (hyror) % 4,7 4,4 3,4 3,1 3,4 Snitthyra för uthyrningsbara bostäder kr/m² * Vid beräkning av räntabilitet på totalt och eget kapital har nedskrivning 2002 på tkr återförts till resultat efter finansiella poster Förklaring till nyckeltal Nyckeltal Likviditet Räntetäckningsgrad Skuldtäckningsgrad Soliditet Belåningsgrad Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på eget kapital Snittränta Vakansgrad Snitthyra Förklaring Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiella intäkter) / Räntekostnader (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiella intäkter) / (Räntekostnader+avskrivningar för byggnader) Eget kapital / Totalt kapital Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Byggnadernas anskaffningsvärde (Resultat efter finansiella poster+räntekostnader+övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrt / Bruttohyresintäkter Bruttohyresintäkter / Total bostadsyta 11

12 Förväntad utveckling Tierp har ett gynnsamt geografiskt läge i och med närheten till Arlanda och hela Mälardalsregionen. Närheten till universitetet i Uppsala och högskolan i Gävle förbättras ytterligare kommunikationsmässigt under hösten 2007 i och med att nya E4:an öppnas i sin helhet. Kommunen har redan sett positiva effekter framför allt på efterfrågan på villor och villatomter. För bolagets del finns goda möjligheter att efterfrågan på lägenheter, främst efter kommunikationsstråken, kommer att öka. Under den närmaste framtiden kan vi förvänta oss fortsatt höga kostnader för olja och el samt ett fortsatt högt underhållsbehov. För att ändå kunna hålla hyreshöjningarna på en rimlig nivå och satsa på underhållet kommer höga krav att ställas på effektivisering av verksamheten och att öka omsättningen genom att t ex minska antalet vakanser. Den rabattkampanj företaget genomförde omfattande 20 lägenheter som varit lediga mer än 1 år blev mycket lyckad. Ytterligare kampanjer i olika former kommer att genomföras under den närmaste framtiden. För att minska företagets miljöpåverkan och för att minska uppvärmningskostnaderna fortsätter arbetet med att utföra energikartläggningar och vidta energieffektiviseringar utifrån dessa. Arbetet har även inletts med att upprätta energideklarationer för fastigheterna. Under 2007 kommer 7 fastigheter, inklusive ett äldreboende, att anslutas till fjärrvärme i Karlholm. Förslag till behandling av förlust Till årsstämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Summa kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten på kr balanseras i ny räkning. 12

13 Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1-31/ tkr Rörelsens intäkter Not Hyresintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga externa kostnader Fastighetskatt Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

14 Tillgångar Anläggningstillgångar Balansräkning per 31 / tkr Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Balanslåneposter Markanläggning Förbättringsutgifter på annans fastighet Pågående ny- och ombyggnationer Pågående investering i dataprogram Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 Eget kapital och skulder Eget kapital 25 Balansräkning per 31 / tkr Not Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder 26 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskuld Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter för egna skulder fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo

16 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod 31/ tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Ökning (-)/ minskning (+) varulager Ökning (-)/ minskning (+) fordringar Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i byggnader och mark Investering i inventarier Investering i dataprogram Investering i markanläggning Försäljning av inventarier Försäljning fastigheter Försäljning aktier 1 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga lån Ökning finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Noter till resultaträkning 2006 samt balansräkning Belopp redovisas i tkr Not 1 Redovisningsprinciper 1:1 De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens (BFN:s) allmänna råd. Principerna för redovisning och värdering är oförändrade jämfört med föregående år om inget annat anges. 1:2 Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har, om inget annat anges nedan, värderats till anskaffningsvärden. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 1:3 Fordringar Fordringar har individuellt prövats och upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. 1:4 Uppskjuten skattefordran Per föreligger en uppskjuten skattefordran på 9,1 Mkr (10,1 Mkr). Den uppskjutna skattefordran avser skillnaden mellan skattemässiga- och bokföringsmässiga värden samt skattemässigt underskottsavdrag. Fordran fördelar sig på: Byggnader - 5,1 Mkr (- 5,1 Mkr) Balanslåneposter 3,4 Mkr ( 3,3 Mkr) Underskottsavdrag 10,8 Mkr (11,9 Mkr) 9,1 Mkr Den uppskjutna skattefordran har inte bokförts då bedömningen är att den inte med säkerhet kommer att kunna utnyttjas under överskådlig tid. 1:5 Pågående nyanläggning Pågående nyanläggning värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader räknas in motsvarande faktiskt nedlagda kostnader. Ränta på kapital som lånats för att finansiera pågående projekt räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. 1:6 Statligt stöd Statligt stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Nettoanskaffningsvärdet utgör grund för avskrivning. Statligt stöd som hänför sig till kostnader intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. 1:7 Leasingavtal Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal) 1:8 Derivatinstrument Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar skyddar bolaget mot ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som skall erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap redovisas som intäktseller kostnadsränta. 1:9 Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna sker linjärt över perioden. Följande avskrivningstider tillämpas Byggnader 67 år Balanslåneposter år Inventarier, verktyg och installationer 3-20 år Markanläggning 20 år 1:10 Bolagsuppgifter AB Tierpsbyggen - org. nr med säte i Tierp ägs till 100% av Tierps kommun. 17

18 Not Hyresintäkter Bostäder Hyresintäkt brutto Outhyrt Trohetsrabatt Ungdomsrabatt Plombering av rum Övriga hyresnedsättningar Nettohyra bostäder Lokaler Hyresintäkt brutto Outhyrt Hyresrabatt Nettohyra lokaler Garage och P-platser Hyresintäkt brutto Outhyrt Nettohyra garage och p-platser Summa hyresintäkter netto Övriga rörelseintäkter Ersättning från hyresgäster Externt sålda tjänster Återvunna hyresförluster Tillvalsavgifter Elförbrukning för lägenheter Skattereduktion ROT-avdrag Övriga intäkter Summa Reparationer och Underhåll Reparationer Planerat underhåll Summa Taxebundna kostnader Vatten El Sophantering Summa

19 Not Uppvärmning Olja Fjärrvärme Eluppvärmning Pellets Summa Övriga externa kostnader Fastighetsförvaltning Extern fastighetsförvaltning Kabel-TV Försäkring/självrisk för fastigheter Försäkringsersättningar Representation Hyra/leasing maskiner och inventarier Förbrukningsinventarier & material Reparation och underhåll av inventarier Övriga främmande tjänster Telefon/porto/ kontorsmaterial Transportmedel/arbetsmaskiner Reklam & PR Hyresförluster/Indrivningskostnader Övriga förvaltningskostnader Konsultationer Öhrlings PricewaterhouseCoopers 5 38 Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Lekmannarevisorer Hyresgästmedel Uttagsskatt Externa fastighetskostnader Övriga driftkostnader Summa Leasing/hyra av fordon vilka ingår i transportmedel/arbetsmaskiner ovan Leasing/hyra av övriga maskiner Fastighetsskatt Fastighetskatt lokaler Fastighetskatt bostäder Summa Personal 9:1 Medeltalet anställda Antal anställda varav män

20 Not Könsfördelning bland Styrelseledamöter 5 5 ledande befattningshavare - varav män 60% 60% 9:2 Personalkostnader VD och andra ledande befattningshavare varav män 50% 50% Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader Sociala kostnader - exkl. pensionskostnader Pensionskostnader VD/Styrelse Pensionskostnader övrig personal Övriga personalkostnader Kostnadsersättningar Utbildning etc Summa :3 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 7,0% 5,8% - långtidssjukfrånvaro (andel av total sjukfrånvaro) 44,3% 63,4% - sjukfrånvaro för män 7,4% 5,0% - sjukfrånvaro för kvinnor 5,6% 8,5% - sjukfrånvaro för anställda - 29 år 4,4% 4,0% - sjukfrånvaro för anställda år 8,5% 5,0% - sjukfrånvaro för anställda 50 år - 6,0% 6,6% 10 Avskrivningar Byggnader Maskiner och inventarier Markanläggningar Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 2 Balanslåneposter Summa Ränteintäkter och liknande Övriga finansiella intäkter resultatposter Summa Räntekostnader och Räntor till kreditinstitut liknande resultatposter Aktiverade räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2007. Innehåll

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2007. Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ankaret 23 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer