Org. nr Årsredovisning Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor 27 1

2 VD har ordet För fjärde året i rad gjorde bolaget en vinst, trots att antalet outhyrda lägenheter ökade. Företagets övergripande mål, att öka soliditeten utan att minska på investeringarna och underhållet, uppnåddes även detta år. Resultatet är främst en följd av fortsatt kostnadsmedvetenhet inom alla områden. Vårt långsiktiga arbete med fokus på att minska vår miljöpåverkan genom energieffektiviseringar får också en positiv effekt på våra uppvärmningskostnader års satsning på SABO s utbildning affärsmannaskap för hela personalen var ett steg i rätt riktning för att få en ännu högre delaktighet i och förståelse för vår ekonomiska situation. Många förslag, som har initierats av medarbetarna, har genomförts. Dessa har lett till ökade intäkter eller minskade kostnader. Fortsättningsvis blir det viktigaste att hålla detta vid liv för att det ska bli en del i det dagliga arbetet. Hur våra äldre kan och vill bo i framtiden, jämfört med hur de bor idag, är en viktig fråga både för kommuner och bostadsbolag. Det handlar både om deras efterfrågan på olika boendeformer och om utbudet av lediga bostäder inom olika delar av beståndet. Eftersom de äldre förväntas öka framöver kan man anta att deras krav och valmöjligheter på bostadsmarknaden kommer att spela stor roll. För kommunerna är bostadsförsörjningen för den äldre generationen inte en fråga som kan behandlas isolerat. Det måste vägas in hur andra grupper bor och kommer att vilja bo, dels hur de bostäder ser ut som eventuellt frigörs om äldre hushåll väljer en annan boendeform. För de allmännyttiga bostadsföretagen är de en viktig och växande kundgrupp och det är därmed angeläget att de kan erbjudas just det boende som de önskar. Kraven på valfrihet, dvs. att kunna välja sitt boende utifrån sina egna förutsättningar, kommer att medföra ökade krav på att de allmännyttiga bostadsbolagen kan tillgodose detta. Även för Tierpsbyggens del är denna generation mycket viktig, eftersom över 30 % av våra hyresgäster är över 65 år och av dessa är ca 17 % över 80 år. Då dagens äldre blir aktivare högre upp i åldrarna är det viktigt att vi kan erbjuda dem möjlighet till gemenskap och aktiviteter för att främja hälsa och trygghet. För kommunen, som har ansvaret för äldreomsorgen, är ett ökat kvarboende också värdefullt och ekonomiskt. Det innebär också att dyra investeringar i nybyggnad av särskilda boenden kan minskas. Arbetet bör därför ske i samverkan, med koncerntänkande i fokus. God tillgänglighet i och kring bostaden är i dessa fall mycket viktigt och med tanke på vårat bestånd där vi bl.a. till stor del saknar hissar kommer tillgänglighet för personer med stora förflyttningsproblem att innebära stora investeringar i fastigheterna. Framkomlighet för personer med lättare förflyttningsproblem som kan använda rollator är därför mera realistiskt, där vi med mindre ombyggnationer och med ny teknik kan hitta tillfredställande lösningar för denna kundgrupp. Med bolagets engagerade och kompetenta personal är jag övertygad om att vi kommer att kunna tillfredsställa den närmaste framtidens krav på olika boenden. Roger Kjettselberg VD 2

3 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Tierpsbyggen avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse (Siffror inom parentes avser motsvarande tidpunkt föregående år) Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo Ewa Johansson, Tobo Siri Lindblom, Söderfors Arne Bergvall, Tierp Lars Andersson, Tierp Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun Sune Persson, Skärplinge Kurt Trässman, Tierp Bengt Eriksson, Månkarbo Elisabeth Rosengren, Tierp Inga-Lena Wilhelmsson, Örbyhus Verkställande direktör Roger Kjettselberg Revisorer Revisorer valda av bolagsstämman Lars Kylberg, ordinarie revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mats Gunnarsson, revisorssuppleant Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Lekmannarevisorer Bo Sandström, ordinarie fr. o m Sigvard Eriksson, ordinarie t o m Eivor Johansson, suppleant fr. o m Jan-Erik Herman, suppleant t o m Information om verksamheten Vision Att skapa attraktiva boendemiljöer som blir ett föredöme för Bostadssverige. Uppdrag Att medverka till att Tierps kommun blir attraktiv att verka och bo i. Affärsidé Att erbjuda befintliga och framtida boende i Tierps kommun attraktiva livsmiljöer, genom ett varierat utbud av bostäder och lokaler med service anpassad efter olika hyresgästers behov. Detta skall ske genom: tillhandahållande av goda boendemiljöer med kundinriktat serviceutbud nära samverkan med förenings- och näringsliv samt offentlig förvaltning skötsel av gator och parker för trivsamma och ändamålsenliga offentliga miljöer förvaltning av fastigheter för speciella ändamål såsom fritidsanläggningar, byggnader för äldreboende och skolverksamhet m m, i vissa fall kompletterat med för verksamheten stödjande tjänster. Verksamhet AB Tierpsbyggen är ett av Tierps kommun helägt bostadsföretag. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation SABO samt fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Bolaget är delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a och medlem i Tierps Företagareförening. Företaget äger och förvaltar totalt st (061231) bostäder med en yta uppgående till kvm, varav kvm var uthyrningsbar , samt kvm uthyrningsbar lokalyta. I lokalytan ingår gruppoch äldreboenden där lokalerna blockhyrs av Tierps kommun. Av totala antalet bostäder var 36 st på Hauhogatan i Karlholm avställda och 6 st var inte 3

4 uthyrningsbara av andra orsaker. Fastighetsinnehav se s 26. Bolagets fastigheter är belägna i 12 av kommunens orter. Knappt hälften av bostäderna finns i Tierps köping där också bolagets centrala administration är förlagd. Företaget förvaltar även Tierps kommuns fastigheter på kvm och utför yttre skötsel på kommunens ytor utom i Tierps Kyrkby och Tierps köping. Uthyrning Det genomsnittliga antalet outhyrda lägenheter ökade till 137 st, 8,1 % (125 st 7,4 %). Det var 22 st över målet för 2006 på 115 st. Ökningen skedde efter att det varit en ojämn efterfrågan under året. Från januari till augusti ökade antalet outhyrda lägenheter från 126 st till 153 st för att sedan minska igen till 126 st i december Omsättningen av hyresgäster har också varit hög och uppgick till 33 % i genomsnitt. Någon tydlig orsak till omsättningen av hyresgäster har inte kunnat konstateras men ett stort antal av de utflyttade flyttar till annan ort. Problemen på bostadsmarknaden i Uppsala har också minskat markant vilket minskar efterfrågan på lägenheter i Tierps kommun. Detta märks framförallt på orterna längs järnvägen. Under 2007 kommer en extern enkätundersökningar att göras över den utflyttning som sker från bolaget som underlag till beslut av åtgärder för att minska omsättningen av hyresgäster. Även 2007 är målet 115 st outhyrda lägenheter i genomsnitt. En ökad aktivitet vad gäller olika kampanjer kommer att ske under 2007 för att minska vakansgraden. Under 2006 provade bolaget att kraftigt rabattera mycket svåruthyrda lägenheter. 20 st objekt valdes ut och rabatterades med 25 %. Under kampanjen hyrdes 13 av dessa ut och kampanjen medförde även uthyrning av andra objekt. De årliga intäkterna för dessa 13 lägenheter motsvarar ca 865 tkr eller bolagets totala hyreshöjning för 2006 på 1,1 %. Ökningen av outhyrda lägenheter skedde främst i Örbyhus som tidigare haft en relativt låg vakansgrad. Under året ökade antalet outhyrda lägenheter på orten från 9 st till 27 st vilket motsvarar en vakansgrad på 11,5 %. Orterna längs järnvägen är både attraktiva som Antal lediga bostäder per ort Tierp Söderfors Tobo Örbyhus Kyrkbyn Mehedeby Månkarbo Karlholm Skärplinge Västland Edvalla boendeorter pga. sitt gynnsamma läge längs järnvägen men samtidigt orter som hyresgäster tillfälligt väljer för att sedan flytta vidare till framförallt Uppsala. I framförallt Karlholm har utvecklingen varit positiv. Antalet vakanta lägenheter har minskat med 18 % och uppgick vid årsskiftet till 45 st. Den extra resurs som tidigare satts in i Karlholm för att komma till rätta med vakansgradsproblemen på orten kommer under 2007 att prioritera Örbyhus. Detta innebär dock inte att satsningarna i Karlholm upphör. Bl. a finns det ett antal lägenheter som stått tomma under en lång tid och framför allt de som stått tomma mer en ett år kommer att omfattas av 2007 års kampanjer Lövstabruk Antal lediga lägenheter i genomsnitt

5 Antal lediga bostäder under 2006 kommunens fastigheter skall konkurrensutsättas i någon form efter jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Vakansgraden (omsättning) för lokaler ökade något och den genomsnittliga vakansgraden var 4,7 % (4,4 %). Förändringen beror i huvudsak på lokalerna vid det f.d. servicehuset Björken (1 110 m 2 ) som blev tomma vid årsskiftet 2005/2006. Under senare halvan av året har 631 m 2 av ytan hyrts ut. Intressenter finns även till största delen av resterande yta. Efterfrågan på lokaler i Tierp är relativt stor och marknadsföringen av lokalerna fortsätter under 2007 vilket bedöms leda till att ytterligare vakanta ytor blir uthyrda under året. Kostnad för outhyrt Uteblivna hyresintäkter pga. outhyrda bostadslägenheter uppgick till tkr (7 678 tkr) och för outhyrda lokaler till tkr (1 655 tkr). Hyresrabatter Uteblivna intäkter pga. rabatter till hyresgästerna ökade något under året i enlighet med den budget som lades för 2006 med sikte på att hyra ut fler lägenheter. Rabatter till bostadshyresgäster uppgick till tkr (2 703 tkr) medan rabatter till lokalhyresgäster uppgick till tkr (1 213 tkr). Ungdomsrabatterna ökade med 204 tkr till tkr medan rabatter för plomberade rum ökade med 57 tkr till 452 tkr. Viktiga händelser Externa uppdrag Bolagets VD har tillsammans med biträdande produktionschefen på Tierps kommun fått ett uppdrag att se över förvaltningen av kommunens fastigheter utifrån kommunens konkurrenspolicy. I den anges att skötseln av Hyresförhandling Hyresförhandlingarna avseende 2007 års hyror genomfördes den 8 november Som ett av få allmännyttiga bolag i Sverige yrkades inte någon hyreshöjning för 2007 vilket Hyresgästföreningen omgående accepterade. Detta ledde till att förhandlingarna genomfördes på kortast möjliga tid. Kostnaderna på framförallt energi fortsatte att öka, räntorna steg och inflationen i övrigt var drygt 1,5 % 2006 men flera parametrar pekade på att en hyreshöjning 2007 inte skulle vara till fördel för bolaget även om ett behov av att täcka kostnadsökningar fanns. En viktig anledning till att oförändrad hyra yrkades var den hyresgästbarometer som bolaget regelbundet genomför och som visade att hyran i många fall anses hög i förhållande till standarden. Medelinkomsten är också relativt låg i Tierps kommun. Bolaget har dessutom varit tvingade att höja hyran med något mer än genomsnittet för allmännyttan de senaste åren för att täcka kostnadsökningarna och öka underhållet. Även omsättningen av hyresgäster har varit hög. Sammantaget med att bolaget arbetat hårt för att sänka kostnaderna ansågs en oförändrad hyra för 2007 vara realistisk. Med tanke på den utveckling som nu sker med det allmänna kostnadsläget och den ränteuppgång som pågår ökar dock behovet av ökade hyresintäkter framöver. Bredband Under året har kommunen flyttat driften av bredbandsnätet från Open IP till Open Net. De är lokaliserade i Gävle och har även personal stationerad i Tierp. I samband med övertagandet av driften av nätet, som skedde mellan , har AB Tierpsbyggens administration och försäljning av abonnemang upphört. Bolaget erhåller nu istället en fast månadsavgift från Open Net som kompensation för upplåtelsen av fastighetsnätet. Fr. o m utför AB Tierpsbyggen inkopplingar av abonnenter på uppdrag av Open Net. Vid övertagandet fanns 5

6 det 222 abonnenter i nätet varav 81 st var nya kunder under året. Open Nets övertagande har medfört att hyresgästerna nu kan erhålla upp till 100 Mbit bredbandsuppkoppling. 100 Mbit är en hastighet som inga andra leverantörer på orten kan erbjuda. Utbudet av tjänster och tjänsteleverantörer har även ökat samtidigt som priserna har sjunkit. Detta är sannolikt orsaken till att 43 st nya kunder erhölls enbart under november-december Friskvård AB Tierpsbyggen är hälsodiplomerat genom Korpen sedan 2002 och sedan 1 april 2005 diplomerat av Korpen för deras 24-punkters program. Under våren 2007 kommer en rediplomering att ske. De långsiktiga satsningarna på friskvården har fortsatt under året. Information/seminarium om friskvård och hälsa har givits. Friskvårdsdagar har anordnats och stegmätartävlingar har utförts. Regelbunden massage har erbjudits till all personal. Tyvärr ökade sjukfrånvaron något till 7,0 % (5,8 %). Se not 9:3. MIBB Miljö Inventering i Befintlig Bebyggelse (MIBB) är ett led i bolagets miljöarbete och omfattar inventering i lägenheter och statusbedömning av fastigheter. Inventeringen sker i samarbete med Hyresgästföreningen. MIBB:en inkluderar även kontroll av förekomst av asbest, PCB, kvicksilver samt mätning av radon. Statusen på fastigheterna utgör ett underlag för det planerade underhållet. Bolaget har hittills inventerat totalt ca 340 lägenheter. Åtgärdande av brister i anslutning till inventeringen är viktigt för att verksamheten skall upplevas som meningsfull av hyresgästerna. Eftersom våra resurser inriktats på att åtgärda brister under året har inga nya inventeringar utförts. De noterade bristerna har resulterat i ganska omfattande och kostsamma åtgärder på bl. a ventilationssidan och med radonsänkande insatser. Verksamhetsstyrning Företagets verksamhetssystem har granskats av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, vid två tillfällen under året. Vid dessa tillfällen har SP endast utfärdat en notering och en mindre avvikelse. Verksamhetssystemet har bedömts som väl implementerat i verksamheten av SP. Under 2006 har verksamhetssystemet anpassats till SS-EN ISO14001:2004. Granskning enligt den nya standarden har utförts vid de externa revisionerna och godkännande samt nytt certifikat har utfärdats av SP. AB Tierpsbyggens verksamhetsystem är därmed certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004 Marknad/Marknadssatsningar Inriktningen på reklamfilmer har förändrats under året från varumärkesreklam till en typ av produktreklam och nya filmer produceras internt. TV-reklamen i TV4 Uppland har fortsatt med oförändrad volym. Marknadsföringsinsatserna har även omfattat: Sponsring av Tierps Volley, där herrlaget spelar i elitserien och damlaget i division 1, Tierp Hockey, div. 1 samt andra föreningar med inriktning på ungdomsverksamhet. Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor. Annonsering i olika media. Ett informationsblad till hyresgästerna 4 ggr/år Sponsring till handikapporganisationer Kvinnojouren Arbetet med att utveckla nya former för samarbete i de olika bostadsområdena, som bl. a sker tillsammans med Hyresgästföreningen, har fortsatt under 2006 och är ständigt under utveckling. Företagets marknadsföringssatsning på Karlholm under flera år har gett resultat. Bolaget har fått en stadig minskning av vakanserna och nöjdare hyresgäster. Hemma med IT En del i arbetet med att öka kvarboendet är företagets medverkan i projektet Hemma med IT (HIT). Under 2004 startade bolaget ett projekt tillsammans med Tierps kommun, Hjälpmedelsinstitutet, Hudiksvalls och Hässelby/ Vällingbys kommuner och deras kommunala bostadsbolag som syftar till att hitta nya tekniska lösningar för att öka kvarboendet för 6

7 personer med kognitiva funktionshinder. Projektet är tre-årigt och finansieras delvis med medel från Allmänna arvsfonden. Svårigheterna med att hitta lämpliga personer i AB Tierpsbyggens bestånd har fortsatt och bolagets del i projektet har begränsats till en visningslägenhet. Under projektets tredje år har de inblandade bostadsbolagen kommit överens om att de ska utveckla projektet tillsammans med ytterligare allmännyttiga bolag samt SABO och HBV. Detta främst genom att försöka hitta produkter till lägenheterna som kan underlätta boendet för äldre och som inte enbart är avsedda för personer med kognitiva funktionshinder som i HITprojektet. På detta sätt hoppas vi lägenheterna ska bli attraktivare och att kvarboendet skall öka. Tvister En av bolagets leverantörer hade inlämnat en stämning till Tingsrätten angående delar av två fakturor som AB Tierpsbyggen bestridit. Tvistigt belopp uppgick till tkr avseende AB Tierpsbyggen och 653 tkr avseende de fastigheter som AB Tierpsbyggen förvaltar åt Tierps kommun. Fakturorna avsåg rengöring av värmesystem. AB Tierpsbyggen bestred båda fakturorna eftersom bolaget ansåg att det inte beställt de påstådda arbetena. Den 30 juni 2006 avkunnade Uppsala Tingsrätt dom i målet där målet ogillades i sin helhet. Resultatöversikt Resultatutveckling Verksamhetsåret har lämnat ett överskott på tkr (4 077 tkr). Rörelseresultatet har dock minskat med tkr till tkr ( tkr). Trots att resultatet var något sämre än 2005 var det tkr bättre än budgeterat. När budgeten för 2006 lades förväntades att det skulle bli stigande kostnader på framför allt de taxebundna-, uppvärmnings- och ränteområdena började med kraftiga budgetöverdrag på flera områden. Inledningen av året var också något kallare än ett normalår och snöröjningskostnaderna orsakade betydligt högre kostnader än normalt. Andra halvåret blev däremot milt och snöfattigt varför överdraget första halvåret avseende kostnader för uppvärmning och snöröjning kunde kompenseras. Energikostnaderna blev trots detta betydligt högre än året innan. Taxebundna- och uppvärmningskostnaderna blev tkr högre än Orsaken var ett mycket högt olje- och elpris under året års elkostnader har också påverkats positivt med 688 tkr pga. för högt debiterad elförbrukning 2005 av bolagets elleverantör. Fördelning av intäkter 2006 Externa uppdrag 7 % (8 %) Garage och motorvärmare 1 % (1 %) Lokaler 25 % (26 %) Övriga intäkter 3 % (2 %) Bostäder 64 % (63 %) Även övriga externa kostnader orsakade större budgetöverdrag under första halvåret Arbetet med att minska kostnaderna har dock fortsatt och ekonomistyrningen har stramats upp ytterligare. Satsningarna har fortsatt för att öka den ekonomiska medvetenheten hos de anställda genom bl.a. information, utbildning och ökad delaktighet. Samtliga anställda har genomgått SABO s 3-dagarsutbildning i affärsmannaskap. Detta har också bidragit till att övriga externa kostnader har kunnat minskas på flertalet områden. Jämfört med året innan minskade övriga externa kostnader med tkr. Marknadsräntorna har stigit under året och detta förväntas fortsätta under Tack vare en större andel bundna räntor, omstrukturering av swaparna och amorteringar av lån på tkr har kostnaderna ändå minskat med 600 tkr. Omstruktureringar av låneportföljen har skett och ränteswapar på 180 Mkr har satts om i slutet av året. Förändringen av ränteswaparna innebär lägre räntekostnader 2007 på 394 tkr och amorteringen innebär ca 200 tkr lägre räntekostnader. En viktig del i bolagets långsiktiga mål, att stärka bolagets ekonomi för att förbättra service och underhåll för hyresgästerna, är att minska skuldsättningsgraden. 7

8 Fördelning av kostnader 2006 Reparationer 5 % (5 %) Räntenetto 18 % (18 %) Avskrivningar 12 % (12 %) Underhåll 6 % (7 %) Taxebundna kostnader* 9 % (9 %) Uppvärmning 15 % (14 %) Genomsnittlig ränta 31/ % % 4,92 5 4,47 4,27 4,08 3, Personal 17 % (16 %) Övriga externa kostnader 16 % (17 %) Fastighetsskatt 2 % (2 %) *Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & avlopp och sophantering. Totalt har bolaget ränteswapar på tkr. Se not 26. Det innebär att rörliga räntor på tkr skyddats mot att stiga över en viss nivå. Bolaget hade även två räntetak på totalt tkr vid årsskiftet. De bundna räntorna uppgick till 61 % (60 %) av lånestocken (inkl swapar) och om hänsyn tas till räntetaken var 77 % (76 %) säkrade mot marknadsräntor över en viss nivå. Genom fortsatt aktivt arbete med olika derivatinstrument skall effekten av de stigande räntorna begränsas. Bolaget har en av styrelsen fastställd finanspolicy som innebär en aktiv finanshantering. Den genomsnittliga räntan på lånestocken minskade under 2006 till 3,94 % (4,03 %) och uppgick till 4,08% (3,82 %). Hänsyn har tagits till räntor på bolagets derivat (swapar, räntegolv och räntetak). För 2007 har bolaget räknat med en genomsnittlig ränta på 4,33 %. Under 2006 fick bolaget räntebidrag med tkr (1 315 tkr). Bolagets soliditet har påverkats positivt p.g.a. årets driftsöverskott samt den minskade lånestocken och soliditeten ökar för 4:e året i rad hade bolaget en soliditet på 7,2 % (6,7 %). Bolagets långsiktiga mål är att soliditeten skall uppgå till 7,3 % % Soliditetsutveckling ,4 5,7 6,2 6,7 7, Taxebundna- och uppvärmningskostnader Under 2006 har taxebundna kostnader och uppvärmningskostnaderna fortsatt att öka kraftigt. Framför allt har elmarknaden varit mycket oförutsägbar. Bolaget hade fram till årsskiftet 2005/2006 ett fast elprisavtal. När detta gick ut var prisnivån hög och med förhoppningen att elpriset skulle sjunka till sommaren hölls elpriset rörligt. Våren och sommaren 2006 blev mycket torr och som en följd av att nederbörden uteblev var vattennivåerna i vattenmagasinen mycket låga och rekordhöga priser förväntades under vintern. Som högst låg spotpriset på Nordpool i augusti månad och nådde då 74 öre/kwh. 8

9 Hösten och vintern blev inte som förväntat då nederbörden blev den högsta på många år. Detta fyllde vattenmagasinen och en extremt mild höst och vinter med lågt eluttag gjorde att spotpriset sjönk kraftigt under årets sista del. Det milda vädret gjorde också att priserna på olja, kol och utsläppsrätter sjönk. Bolagets elprisstrategi har varit att långsiktigt få ett så lågt och stabilt elpris som möjligt. Som alternativ till det traditionella fastprisavtalet tecknades därför ett avtal med en energimäklare Detta avtal erbjuder ett takpris med möjlighet att utnyttja elbörsens svängningar och ta del av prissänkningar. Med erfarenhet av ett oroligt 2006 kan vi med detta avtal se med tillförsikt på kommande år då tryggheten finns med ett takpris på acceptabel nivå. Bolaget har under 2006 fortsatt sin konvertering från fossila bränslen till förnyelsebara energislag genom att i december ansluta 3 fastigheter i Söderfors till fjärrvärme. Energiåtgången för värme och fastighetsel har haft en försiktigt positiv utveckling under 2006 då båda minskat något jämfört med tidigare år. Vattenförbrukningen har fortsatt att öka. Orsakerna är ännu inte utredda men en förklaring kan vara att den vattenbesparingsutrustning som sattes in fastigheterna för ett antal år sedan är i behov av att förnyas Förbrukning av värme MWh fördelat på energislag (normalårskorrigerat) Fjärrvärme El Olja Pellets Förbrukning av vatten i kbm Sophanteringskostnaderna har ökat med 20 %. Orsaken är främst att källsorteringen fungerat dåligt i Tierp. Arbetet med att komma till rätta med problemet pågår genom en rad åtgärder Vakansgradskorrigerad Faktisk Diagram över energi- och vattenförbrukning Vakansgradskorrigerade värden visar en beräknad förbrukning vid 100 % uthyrningsgrad Förbrukning av värme MWh Förbrukning av fastighetsel MWh Normalårskorrigerad Faktisk 9

10 Reparationer och Underhåll Kostnaden för underhåll uppgick till tkr (8 507 tkr) medan reparationerna uppgick till tkr (6 150 tkr). Den goda resultatutvecklingen har möjliggjort, att precis som föregående år, har mer resurser kunnat läggas på underhållet än vad som var budgeterat. Ca tkr (1 254 tkr) utöver budget lades ner på underhållet under Det är en mycket viktig del i bolagets ekonomiska strategi att stärka ekonomin genom att öka den ekonomiska medvetenheten hos personalen, effektivisera verksamheten, amortera lån och konvertera energislag för att kunna lägga mer resurser på underhållet. Reparationskostnaderna bestod även under 2006 till en stor del, 50 % (48 %), av reparationer av vitvaror och VS-utrustning. Investeringar Investeringarna i ny- till- eller ombyggnationer var något högre jämfört med Totalt investerade bolaget tkr (8 916 tkr) i olika byggnadsprojekt. Av investeringarna avsåg tkr ombyggnationer av uppvärmningssystemet vid Fruktvillvägen i Månkarbo som totalt kostade tkr. Även ombyggnationen av det f.d. äldreboendet vid Palmgatan i Tierp (Björken) färdigställdes under året till en totalkostnad av tkr och i fastigheten vid Tibyvägen i Örbyhus investerades tkr. Investeringar i maskiner och inventarier skedde med tkr (2 359 tkr) Det sammanlagda värdet av de tillval som hyresgäster gjorde under året uppgick till 622 tkr (577 tkr). Miljöredovisning AB Tierpsbyggen bedriver en del verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga till Bygg- och miljökontoret i Tierps kommun. Tillståndspliktiga verksamheter är: Hantering av brandfarliga varor d.v.s. förvaring och hantering av klass 1-2 vätskor, gas och brandfarliga kylmedier samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord med mängder överstigande de i SÄIFS 1995:3 angivna. Anmälningspliktiga verksamheter är: Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom vattenskyddsområden, kylanläggningar med en kylmediamängd överstigande 10 kg samt användande av bekämpningsmedel. Besiktning av oljetankar sker med regelbundna intervaller enligt förordningen om brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att minimera risken för utsläpp och förorening av mark och grundvatten. Oljetankar i mark kan i framtiden ersättas av andra alternativ beroende på befintliga fastigheters uppvärmningssätt. Kylanläggningar förekommer främst i lokaler som nyttjas av verksamheter med någon form av matberedning för kylning/ frysning av livsmedel. Kylanläggningar besiktas årligen för att undvika miljöfarligt utsläpp i luften. Särskild beskrivning av årets miljöarbete redovisas på s

11 NYCKELTAL Resultaträkning Nettoomsättning Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Räntenetto exkl räntebidrag Räntebidrag Årets resultat Resultat exkl jämförelsestörande poster Nyckeltal Bokfört värde på byggnader och mark tkr Likviditet % Räntetäckningsgrad % Skuldtäckningsgrad % Soliditet % 7,2 6,7 6,2 5,7 5,4 Belåningsgrad % Räntabilitet på totalt kapital % * 3,9 4,1 4,4 4,5 3,6 Räntabilitet på eget kapital % * 6,5 8,5 6,9 4,0-15,0 Årets snittränta % 3,94 4,03 4,43 4,73 4,99 Vakansgrad lägenheter (hyror), uthyrningsbara % 8,7 8,1 6,5 6,2 7,2 Vakansgrad lokaler (hyror) % 4,7 4,4 3,4 3,1 3,4 Snitthyra för uthyrningsbara bostäder kr/m² * Vid beräkning av räntabilitet på totalt och eget kapital har nedskrivning 2002 på tkr återförts till resultat efter finansiella poster Förklaring till nyckeltal Nyckeltal Likviditet Räntetäckningsgrad Skuldtäckningsgrad Soliditet Belåningsgrad Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på eget kapital Snittränta Vakansgrad Snitthyra Förklaring Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiella intäkter) / Räntekostnader (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiella intäkter) / (Räntekostnader+avskrivningar för byggnader) Eget kapital / Totalt kapital Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Byggnadernas anskaffningsvärde (Resultat efter finansiella poster+räntekostnader+övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrt / Bruttohyresintäkter Bruttohyresintäkter / Total bostadsyta 11

12 Förväntad utveckling Tierp har ett gynnsamt geografiskt läge i och med närheten till Arlanda och hela Mälardalsregionen. Närheten till universitetet i Uppsala och högskolan i Gävle förbättras ytterligare kommunikationsmässigt under hösten 2007 i och med att nya E4:an öppnas i sin helhet. Kommunen har redan sett positiva effekter framför allt på efterfrågan på villor och villatomter. För bolagets del finns goda möjligheter att efterfrågan på lägenheter, främst efter kommunikationsstråken, kommer att öka. Under den närmaste framtiden kan vi förvänta oss fortsatt höga kostnader för olja och el samt ett fortsatt högt underhållsbehov. För att ändå kunna hålla hyreshöjningarna på en rimlig nivå och satsa på underhållet kommer höga krav att ställas på effektivisering av verksamheten och att öka omsättningen genom att t ex minska antalet vakanser. Den rabattkampanj företaget genomförde omfattande 20 lägenheter som varit lediga mer än 1 år blev mycket lyckad. Ytterligare kampanjer i olika former kommer att genomföras under den närmaste framtiden. För att minska företagets miljöpåverkan och för att minska uppvärmningskostnaderna fortsätter arbetet med att utföra energikartläggningar och vidta energieffektiviseringar utifrån dessa. Arbetet har även inletts med att upprätta energideklarationer för fastigheterna. Under 2007 kommer 7 fastigheter, inklusive ett äldreboende, att anslutas till fjärrvärme i Karlholm. Förslag till behandling av förlust Till årsstämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Summa kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten på kr balanseras i ny räkning. 12

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2011 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt Underhållning-glöggkväll, Solgården 2011 Sommarjobbande ungdomar i målartagen Rockart

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB

Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB 1 5 år i sammandrag 2009 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning (kkr) 175 310 172 188 165 064 174 497 176 305 Resultat efter finansiella poster (kkr) - 1 387-11

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer