Sessionssalen, Hultsfred kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30"

Transkript

1 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud 552 Britt Olsson, sekreterare Mathilda Råsmark 553 Monica Örmander 554 Hans Andersson 554 Ove Engkvist 556 Sivert Bergström 556 Bo Sahlin 556 Staffan Svensson 560 Torbjörn Karlsson 560 Magnus Blomberg Gunilla Larsson 559 Peter Petersson 559 Per-Inge Pettersson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson , 560, , 561. Per-Inge Pettersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Tekniska kontoret 2(17) KSAU 550/2007 Dnr 2007/ Förfrågan angående kommunernas tillämpning av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m m Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet har fått i uppdrag av regeringen att bl a undersöka hur lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m m (förvärvslagen) tillämpas. Utifrån den gjorda undersökningen ska utredningen sedan ta ställning till ett antal olika frågor. En fråga som utredningen ska ta ställning till är om förvärvslagen bör upphävas. Om bedömningen görs att förvärvslagen inte bör upphävas ska utredningen ta ställning till om bestämmelserna i förvärvslagen är lämpligt utformade. Utredningen har översänt ett antal frågor som ska besvaras senast 1 december Tekniska kontoret ges i uppdrag att besvara frågorna och återkomma för redovisning till arbetsutskottet.

3 Utvecklingschefen 3(17) KSAU 551/2007 Skrivelse från Hultsfred Handel om bostadsplanering i Hultsfreds centrum Hultsfred Handel har översänt en skrivelse om att de vill se en plan över hur kommunen tänkt hantera den nu uppkomna situationen med dels studerandebostäder dels bostadsförsörjningen som helhet. Vid Hultsfreds Handels senaste styrelsemöte var frågan uppe på dagordningen. Möjligheten att göra en rejäl satsning på studerandebostäder i centrum och att det kan bli bostadsbrist när Swedspan ska att anställa 130 personer. Skrivelsen översänds till utvecklingschef Lars-Erik Rönnlund för att tas med i den samlade utredningen med bl a ett antal motioner med bostadsfrågor i Hultsfreds kommun som arbetsutskottet tidigare beslutat om 536/

4 Inköpschefen 4(17) KSAU 552/2007 Dnr 2007/ Upphandling av skolskjutstrafik Inköpschef Michael Leijonhud redogör för upphandlingen av skolskjutstrafik från augusti 2008 som skett gemensamt med 4 kommuner och med KLT som upphandlande enhet. Arbetsutskottet godkänner redovisningen på förslag för tilldelningsbeslut. Inköpschef Michael Leijonhud får i uppdrag att tillsammans med KLT:s vd Karl-Johan Bodell underteckna trafikavtalen med respektive entreprenör.

5 Projektledaren 5(17) KSAU 553/2007 Rapport från Rumia-resa och projektet Camping - Strandpromenaden - Centrum Projektledare Matilda Råsmark, lärare Christian Oscarsson och fyra ungdomar redogör för en resa till vänorten Rumia där 15 ungdomar från Hultsfreds gymnasium fick möjlighet att uppleva polsk kultur. Syftet med resan var att skapa kontakt med skolorna för att vid ett senare tillfälle kunna bjuda hit dem till Sverige. Matilda redogör också från projektet som genomfördes av sommarjobbande ungdomar. Bl a var en tipspromenad uppsatt hela sommaren och ett 60-tal svar har lämnats in. Djurspår målades på bron över Hagadalsbäcken och en hopphage monterades upp på gräset. Bänkar och bord målades och lackades och flera papperskorgar dekorerades. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 349/07 Arbetsutskottet tackar för informationen om Rumia-resan. Projektledaren får arbeta vidare med de ideér som sommarprojektet väckt i samråd med Turistbyrån och turism- och landsbygdsutvecklaren Göran Ehn.

6 6(17) KSAU 554/2007 Dnr 2007/ Inrättande av 9,0 årsarbetare till nya hälso- och sjukvårdsorganisationen under förutsättning att hemsjukvården kommunaliseras Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Monica Örmander redogör för grunden till det beslut som socialnämnden översänt. Socialnämnden beslutade 141/ att lämna förslag om att kommunfullmäktige inrättar 9,0 årsarbetare till hälso- och sjukvårdsorganisationen från och med 1 januari Detta under förutsättning att beslut tas i landstingsfullmäktige och de tolv kommunernas respektive kommunfullmäktige under november månad. I den skatteväxling som kommer att sker överförs medel motsvarande: - 6,01 årsarbetare distrikts/sjuksköterska - 2,6 årsarbetare undersköterska (verksamhetsövertag) - 2,42 årsarbetare sjukgymnast och arbetsterapeut - 0,5 årsarbetare assistent För att bemanna organisationen krävs 6,0 distrikts/sjuksköterska samt 1,0 sjukgymnast och 2,0 arbetsterapeut. Beredning Socialnämnden 141/07 Informationen är mottagen och ärendet får återkomma då nya tolkningar skett då arbetet med avtalet fortfarande pågår.

7 Virserums Köping Turism- och landsbygdsutvecklaren Ekonomikontoret 7(17) KSAU 555/2007 Dnr 2007/ Ansökan om bidrag till marknadsföring av Virserum 28 oktober 2007 Virserums Köping har sänt en ansökan om medfinansiering till marknadsföring av Virserum En mässa kommer att arrangeras i Pappershuset, Virserums konsthall, Syftet med mässan är att presentera de kvaliteter som Virserum har som bostadsort och riktar sig till boende inom tio mils resa till Virserum. Utställare och deltagare är företag med lediga jobb, fastighetsmäklare och fastighetsägare, kulturinstitutioner samt ortens föreningar (21 föreningar har anmälts sig för deltagande hittills). Virserums handlare kommer att ha söndagsöppet med särskilda erbjudanden. Musikdagarna kommer att arrangera en konsert. Marknadsföringen kommer att genomföras i regional-tv och lokalpress med en total budget på kronor varav Virserums Köping har kronor till förfogande av egna medel. Virserums Köping framför önskemål om att Hultsfreds kommun stöder utvecklingsarbetet med ett engångsbelopp på kronor. Arbetsutskottet beviljar ett bidrag på kronor som anvisas ur anslaget för stöd till utveckling av handeln.

8 AB Hultsfreds Bostäder Förvaltningarna Utvecklingschefen Lars-Erik Rönnlund 8(17) KSAU 556/2007 Presidiemöte med AB Hultsfreds Bostäder Under mötet diskuteras lägenhetsbestånd och efterfrågan av olika slags boenden, t ex seniorboende och studentboende. Utvecklingschef Lars-Erik Rönnlund har fått i uppdrag av arbetsutskottet 536/2007 att ta fram ett sammanhållet förslag efter samråd med berörda förvaltningar och bolag med utgångspunkt från motioner om lägenheter i Målilla och Mörlunda samt även behovet av lägenheter i centrala Hultsfred. Arbetsutskottet tackar för dagens diskussion. I det fortsatta arbetet med utveckling och planering av boende i Hultsfreds kommun ska berörda förvaltningar vara behjälpliga i möjligaste mån.

9 Kanslichefen 9(17) KSAU 557/2007 Dnr 2007/ Önskemål inför arrangemanget SM i orientering 2009 Hultsfreds OK och Målilla OK har sänt en skrivelse om önskemål inför SMarrangemang Hultsfreds OK och Målilla OK har tillsammans med föreningarna Vimmerby OK, Hässleby OK samt SOK Viljan fått uppdraget att arrangera delar av orienterings-sm år Bakom beslutet står Svenska Orienteringsförbundet och Smålands OF. Föreningarna har bildat en SMförening med en representant från varje förening och SM-föreningen har det övergripande ansvaret. Nya arbetsuppgifter som marknadsföring/sponsring, service och tävlingsadministration hanteras gemensamt medan gammalt inövat såsom kartritning, banläggning och arenabyggande kommer respektive förening att göra. SOK Viljan arrangerar medeldistans SM september, Hultsfreds OK och Målilla OK arrangerar stafett-sm 27 september. Vimmerby OK och Hässleby SOK kommer att arrangera natt-sm 23 oktober. När det gäller tävlingsområdet och arenan för stafetten kommer den att vara vid Årena, ca 3 km väster om Målilla. På stafetten kan man räkna med ca löpare och totalt ca deltagare. Föreningarna har sammanställt önskemål om bl a dubbla kartbidrag för år 2008 och 2009, bidrag till inköp av 80 sportidenheter (1000 kr st), lån av 30 datorer, lån av elgenerator, ev radioutrustning, lån av Moliljans kök. Föreningarna avslutar skrivelsen med de vinster och PR som kommunen får. Klubbarna har haft ett möte med kanslichef Magnus Blomberg, kultur- och fritidschef Christina Brandt och tekniska chefen Helena Grybäck Svensson. Kanslichefen redogör från mötet där man gick igenom klubbarnas önskemål. En preliminär tävlingsbudget kommer i november månad. Informationen är mottagen.

10 Kanslichefen 10(17) KSAU 558/2007 Dnr 2005/ Slutredovisning av projekt "Träffpunkt Hultsfred" Kanslichef Magnus Blomberg överlämnar en slutredovisning av projektet Träffpunkt Hultsfred. Den första tiden skötte föreningen Tillgänglighet.nu den ekonomiska hanteringen och redovisningen. Kommunen övertog ansvaret för projektet i augusti och kostnader för projektet hanterades en tid under hösten parallellt på två ställen. Enligt kanslichefen finns det framförallt två saker att ta ställning till relativt omgående och som framgår av slutredovisningen. - Det finns pengar att driva Träffpunkt Hultsfred t o m Är intressenterna i denna verksamhet av uppfattningen att den fyller en viktig funktion? Finns inget intresse av att driva mötesplatsen vidare måste arbetet med avveckling inledas omgående. - För att kunna intensifiera arbetet med att skaffa praktikplatser och i förlängningen arbete till de kommunplacerade invandrarna måste en förstärkning på uppskattningsvis en tjänst inrättas. I de nya villkoren för mottagning av nyanlända invandrare ges ett extra bidrag på kronor per individ som får godkänt i Sfi eller får praktikplats alternativt arbete inom ett år efter bosättningen i kommunen. Den nya tjänsten skulle kunna finansieras via detta extra bidrag. Rapporten godkänns och kanslichefen får i uppdrag att se över möjligheterna att kombinera Träffpunkt Hultsfred med intentionerna i Nystartcentrum.

11 Kanslichefen 11(17) KSAU 559/2007 Information om Nystartcentrum Kanslichef Magnus Blomberg, projektledare Gunilla Larsson och Peter Petersson informerar om ett förslag till projekt Nystartcentrum. Projektet skulle vara ett utökat samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunen samt andra berörda myndigheter. Kanslichef Magnus Blomberg får i uppdrag att ta fram ett underlag med finansiering till en förstudie och återkomma i ärendet.

12 Kommunstyrelsen 12(17) KSAU 560/2007 Dnr 2007/ Samförläggning av kablar för gatubelysning i samband med EON:s markläggning av kablar I samband med EON:s markförläggning av kablar har kommunen fått förfrågan om samförläggning av kablar för gatubelysning väster om Virserum. Tekniska kontoret har redogjort för tre olika alternativ: Alternativ 1 där befintlig anläggning behålls i befintligt skick och att kommunen övertar ansvaret för trästolparna. Skåp för upptändning tillkommer och detta alternativ innebär en totalkostnad om kr. (med nödvändiga omkopplingar för separering av belysning från det allmänna nätet beräknas totalkostnaden till kronor efter ytterligare beräkningar hos tekniska kontoret ) Alternativ 2 innebär att kablar för gatubelysning förläggs i marken och två ljuspunkter behålls av trafiksäkerhetsskäl. Markförläggning av kablar kostar ca kr och två belysningsstolpar ca kr vilket ger en totalkostnad om ca kronor. Alternativ 3 är att kablar för gatubelysning förläggs i marken och 16 ljuspunkter behålls vid permanentboende. Markförläggning av kabel kostar ca kronor och 16 belysningsstolpar ca kr, en total kostnad på ca kronor. Kommunstyrelsen beslutade 129/ att alternativ 2 skulle genomföras. Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson och plan- och utredningsingenjör Staffan Svensson har tidigare redovisat den knapphändiga information som lämnats och att man fått söka information om kommande projekt på EON:s hemsida. Med anledning av att frågan är av principiell karaktär beslutade arbetsutskottet 548/ att ett extra kommunstyrelsesammanträde äger rum måndag 29 oktober kl så att frågan kan tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde samma kväll. Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen att upphäva beslutet och att kommunfullmäktige lyfter frågan.

13 13(17) Tekniska kontoret fick i uppdrag att ta fram mer information i ärendet och som redovisas på sammanträdet av planerings- och utredningsingenjör Staffan Svensson och projektingenjör Torbjörn Karlsson. Tekniska kontoret informerar om att EON har 11 projekt med kabelgrävning i vår kommun under perioden Representanter för arbetsutskottet samt kommunchef Sven Carlsson deltog på mötet i Virserum som representanter för boende utmed den berörda sträckningen hemställt om. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 521/07, 548/07 Kommunstyrelsen 129/07 Arbetsutskottet beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att i samband med revideringen av reglerna för gatubelysning på landsbygden även lägga förslag när det gäller delegation av beslut rörande belysningsfrågor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att upphäva tidigare beslut 129/07. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att befintlig anläggning behålls i befintligt skick och att kommunen övertar ansvaret för trästolparna. Skåp för upptändning tillkommer och totala anslutningskostnaden med nödvändiga omkopplingar för separering av belysning från det allmänna nätet beräknas till kronor.

14 Kommunchefen 14(17) KSAU 561/2007 Dnr 2007/ Lägesrapport Campus Hultsfred Kommunchef Sven Carlsson redogör för arbetet med Campus Hultsfred. Arbetet med rekrytering av Campuschef har påbörjats. Kommunchefen redogör också för en träffad överenskommelse med nuvarande verksamhetschef på Högskolecentrum. Överenskommelsen och lägesrapporten godkänns.

15 Barn- och utbildningsnämnden Elevrådet, Centralskolan i Virserum Virserums Samhällsförening Kommunchefen 15(17) KSAU 562/2007 H Brev och protestlistor mot nedläggning av högstadiet i Virserum Vid möte i Virserum överlämnades namnlistor och ett brev till kommunens representanter. På listorna protesterar man mot nedläggning av högstadiet i Virserum. På ett tidigare möte i Rosenfors presenterades ett förslag om hur Framtidens skola skulle kunna organiseras utifrån vikande elevunderlag. I förslaget fanns endast ett högstadie i kommunen vilket var Albäckskolan i Hultsfred. En skrivelse har också lämnats in där en företagare protesterar mot en nedläggning av Virserums högstadieskola. Namnlistor och brev överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för att ingå i det fortsatta arbetet med Framtidens skola. Barn- och utbildningskontoret får i samråd med kommunchef Sven Carlsson uppdraget att besvara den enskilda skrivelsen.

16 16(17) KSAU 563/2007 Ändring av tid för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde tisdag 6 november 2007 Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottets sammanträde tisdag 6 november 2007 börjar kl i stället för kl 8.30.

17 17(17) KSAU 564/2007 Anmälningsärenden 1. Tack från Regionförbundet i Kalmar län i samband med 10- årsjubileumet. 2. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting om Upphandling av avfallstjänster. 3. Remissvar från Regionförbundet i Kalmar län om insatsprogram för Infrastruktur och kommunikationer (till Regionförbundet Östsam). 4. Information om åtgärdsprogram för Kalmar läns kustvatten. Upphävande av del av detaljplan för Norra industriområdet, del av Stora Sinnerstad 20:2 m fl Mörlunda beslut i miljö- och byggnadsnämnden 121/ Information om att Hultsfredsfestivalen toppar årets Eventbarometer.

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson.

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-05-07 1 (21) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-05-07 klockan 10.00 18.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Pia Tingvall (C) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) 78,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer