Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle."

Transkript

1 Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007

2 Det bästa är om våra kunder

3 knappt märker att vi finns

4 Innehåll GÖTEBORG ENERGI Kort om året som gick 4 VD har ordet 8 Detta är Göteborg Energi 12 Våra anläggningar 12 Rantorget 16 Sävenäs 18 Rya Kraftvärmeverk 20 Gasendal 22 Rosenlund 24 GothNet 26 Service 27 Omvärld 30 Miljö 34 Energikarta 36 Medarbetare 40 Våra produkter och tjänster 42 Organisationsschema 43 Styrelse 44 Bolagsledning 45 6 år i sammandrag Rantorget. Visst är det tryggt att veta att det sitter någon dygnet runt och ser till att vi har ström. Läs mer om vårt huvudkontor på Rantorget Rya Kraftvärmeverk. Det är den största energianläggning som byggts i Sverige på över 20 år. Miljömässigt är det dessutom ett viktigt steg mot ett hållbart Göteborgssamhälle Gasendal. Här uppgraderas biogas från stadens avloppsreningsverk med en kapacitet på kubikmeter i timmen. Detta motsvarar bränsle som räcker till bilar. Om årsredovisningen Denna del är en presentation av vår verksamhet Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter finns i del 2. 2 GÖTEBORG ENERGI 2007

5 Kort om året som gick Göteborg Energi förvärvade Sörred Energi Den 5 juni 2007 förvärvades samtliga aktier i Sörred Energi AB från Volvo Group Real Estate AB som är ett dotterbolag inom AB Volvokoncernen. Köpeskillingen uppgick till 232 miljoner kronor, vilket genererade en goodwill i koncernen om 178,8 miljoner kronor. Förvärvet redovisas enligt förvärvsmetoden. Bolaget Sörred Energi AB:s verksamhet består av att tillhandahålla energi, elnät, hetvatten, tryckluft samt vatten och avlopp. Bolagets största kund är Volvo Personvagnars Torslandafabrik. I koncernresultaträkningen är 97,3 miljoner kronor av nettoomsättningen och 16,4 miljoner kronor av årets resultat hänförligt till verksamheten i Sörred Energi AB. Bolaget omsatte totalt 180,3 miljoner kronor med ett resultat om 19,8 miljoner kronor. Nöjd-kund-index (NKI) NKI för privatkunder har ökat till 72 från att ha varit 51 år 2005 då senaste mätning gjordes. Sveriges största biogasanläggning I maj månad invigdes Gasendal, som är en uppgraderingsanläggning för biogas till naturgaskvalitet. Rågas, som uppgraderas till biogas, köper Göteborg Energi från Gryaab. Biogas blandas med naturgas och används i huvudsak som fordonsbränsle. Certifierade för energideklarationer Göteborg Energi blev det första energibolaget i Sverige som ackrediterats av SWEDAC, som är ett oberoende kontrollorgan. I och med det är vår personal certifierad att utföra energideklarationer. Avtal med High Tech Security för nytt mätsystem Under våren 2008 startar Göteborg Energi installationen av nya el mätare för fjärravläsning hos kunder. Vi har under år 2007 valt High Tech Security som leverantör och ordern uppgår totalt till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Rya Kraftvärmeverk Rya Kraftvärmeverk har varit i drift under året. Anläggningen har bidragit med en pålitlig, ekonomisk och miljömässigt bra energiförsörjning. Översyn av nyttjandeperioder för anläggningstillgångar Koncernen har under året gjort en omprövning av nyttjandeperioderna för materiella anläggningstillgångar avseende tillgångsslagen elnät och fjärrvärme. Nyckeltal EKONOMI Nettoomsättning (Mkr) 3 686, , ,6 Rörelseresultat (Mkr) 719,4 714,0 685,3 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 565,0 626,3 614,8 Räntabilitet på totalt kapital (%) 7,1 7,8 8,6 Räntabilitet på eget kapital, efter schablonskatt (%) 12,0 14,2 15,3 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 8,0 8,7 9,7 Soliditet (%) 32,2 33,4 34,3 Investeringar (Mkr) 1 118, , ,6 Produktion av el, totalt (GWh) Överföring av el, totalt (GWh) Försäljning av fjärrvärme, totalt (GWh) Försäljning av gas, totalt (GWh) PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen Andel män (%) 70,1 70,3 70,6 Andel kvinnor (%) 29,9 29,7 29,4 Sjukfrånvaro (%) 3,9 4,3 4,8 Medelålder MILJÖ Utsläpp av koldioxid (ton) Utsläpp av kväveoxider (ton) Utsläpp av svavel (ton) Händelser efter räkenskapsårets utgång Koncernen Göteborg Energi har under mer än 10 år anslutit småhus till fjärrvärme och har cirka privatkunder. I samband med en marknadssatsning att ansluta ytterligare kunder inom befintliga geografiska nätområden har säljmaterialet enligt Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kunnat tolkas tvetydigt. ARN har i två fall granskat marknads föringsmaterialet som användes vid försäljningen och övrig information och kommit fram till att det är utformat så att det kan, från kunders perspektiv, tolkas som att bredband skall levereras gratis. Göteborg Energi väljer att acceptera kundernas tolkning och erbjuder bredbands anslutning utan kostnad till samtliga berörda kunder under den här säljperioden. GÖTEBORG ENERGI

6 4 GÖTEBORG ENERGI 2007

7 Långsiktig hållbarhet kräver att förnybar energi behandlas rättvist VD har ordet Vi har stor vana att sköta komplicerade anläggningar. Vi ska förse våra kunder med energi och kommunikationsmöjligheter i olika former. För att klara det har vi investerat i många och komplicerade anläggningar. Kunskapen om hur man hanterar dessa har vi vidareutvecklat till mängder med tjänster som står till våra kunders förfogande. Dessa tjänster är idag kanske det som upplevs som mest spännande och modernt. Vi är ju ledande på energitjänstområdet, men basen i vår verksamhet är de infrastrukturer vi byggt upp under många år och som vi fortsätter att vidareutveckla. I vår balansräkning syns inte riktigt hur stort kapital vi förvaltar, eftersom det byggts upp under så lång tid. Om vi skulle bygga nya anläggningar idag, motsvarande de vi äger, så skulle det kosta ungefär miljoner kronor. Det säger sig självt att det är oerhört viktigt att sköta så stora investeringar på ett sätt som gör att de kan utnyttjas väl och få lång livslängd. Vi reinvesterar kontinuerligt för att byta ut mindre bra anläggningsdelar och vi övervakar och underhåller anläggningarna med väl utvecklade rutiner och metoder. Vi bygger nya nät och produktionsanläggningar allt eftersom Göteborg växer. Gas expanderar Vi bygger också helt nya infrastrukturer när det behövs. I vårt dotterbolag FordonsGas Sverige AB har vi byggt Sveriges tätaste och bästa nät av tankställen för fordonsgas. Vi fortsätter att utveckla den verksamheten i samma höga takt som hittills. I vårt moderbolag satsar vi på att få fram gas både till tankställen och vår övriga verksamhet. Vi arbetar tillsammans med processindustrin på västkusten för att säkerställa tillförseln av Basen i vår verksamhet är de infrastrukturer vi byggt upp under många år och som vi fortsätter att vidareutveckla. naturgas genom en ny rörförbindelse från Norge. Vi satsar också stort på biogas tog vi i drift en modern renings- och uppgraderingsanläggning för biogas. Gasen kommer från Gryaabs reningsverk där slammet från avloppsvattnet rötas till gas och skickas till vår anläggning i Arendal. Efter rening och uppgradering skickas gasen via natur gas nätet som så kallad grön gas till bussar och bilar i Göteborg. Vår reningsanläggning är störst i världen i sitt slag och vi har avsiktligt valt en teknologi där det inte läcker ut metan från uppgraderingsanläggningen. GÖTEBORG ENERGI

8 I många andra processer läcker det 2 3 procent metan och den är tyvärr 25 gånger så skadlig för klimatet som koldioxid. Vi har som alltid valt en teknisk lösning som vi bedömer vara långsiktigt hållbar. För att få fram mer biogas driver vi ett antal projekt i västra Sverige. Under 2007 tog vi även i drift en uppgraderingsanläggning i Falköping där vi samarbetar med kommunen om biogasproduktionen. Vi fortsätter också att utveckla vårt stora förgasnings projekt GoBiGas som ska förädla skogsrester från Västsverige till biogas av naturgaskvalitet. Allt detta är exempel på en satsning på en förnybar energiförsörjning som vi tror kommer att få stor betydelse. Vår personal är givetvis vår viktigaste resurs när det gäller att genomföra alla investeringar och allt underhåll. Vi satsar på kyla Ett annat exempel på en ny infrastruktur är vårt central kylasystem där vi invigde en första etapp till Sahlgrenska sjukhuset hösten Under de närmaste åren investerar vi ungefär 350 miljoner kronor i ett nät för kallvatten och en produktionsanläggning för kallt vatten som är extremt miljövänlig. Vi producerar kallvattnet med hjälp av spillvärme från fjärrvärmenätet i så kallade absorbtionskylmaskiner, det vill säga produktionen är klimatvänlig. I de fastigheter som ansluter sig till vårt nät sitter en värmeväxlare i källaren men det behövs inga bullrande kylfläktar på taket, det vill säga även lokalmiljön förbättras. Ett ytterligare exempel är inom kommunikationsområdet köpte vi ett nytt system för elmätning som ska installeras fram till hösten Den sista kommunikationslänken till mätaren sker med en trådlös kommunikation kallad ZigBee. Den är både billig och pålitlig för enkla tillämpningar. För att ta till vara alla möjligheter till att förbättra vår egen verksamhet med hjälp av detta system och dessutom utveckla nya tjänster för Göteborgsmarknaden, startade vi ett nytt affärsområde vid årsskiftet 2007/2008. Investeringar för 1 1,5 miljarder Det syns tydligt av mina exempel att vi är djupt engagerade i infrastrukturer och deras utveckling. För att klara det måste vi vara bra på att hantera stora anläggningsprojekt. Det känns bra att vi de senaste åren hela tiden har kunnat hålla tids- och kostnadsramar för våra stora projekt. Vi investerar ju totalt 1 1,5 miljarder kronor per år. Det mesta sker med hjälp av leverantörer från vårt närområde och vi uppskattar att cirka 70 procent av våra investeringar sker med hjälp av dessa. Vår personal är givetvis vår viktigaste resurs när det gäller att genomföra alla investeringar och allt underhåll. Det är därifrån de flesta av våra idéer kring nya tjänster kommer. Det är också vi alla i bolaget som ger Göteborg Energi en profil i omvärlden. Därför kändes det extra positivt att få resultatet från vår NKI (NöjdKundIndex)- undersökning i slutet av Värdena hade höjts överlag 6 GÖTEBORG ENERGI 2007

9 och är mycket bra jämfört med branschen. Speciellt roligt är det att se att de flesta som varit i personlig kontakt med våra medarbetare är mycket nöjda med hur de bemötts. Vårt resultat på 565 miljoner kronor är något sämre än budget, men det beror på att den nya kraftvärmebeskattningen för Rya Kraftvärmeverk ännu inte trätt i kraft. För närvarande är förslaget att den kommer 1 juli Skatte frågorna fortsätter att vara svåra frågor. Även om den svenska politiken vill hitta en lösning kanske inte EU accepterar det förslag som läggs fram. Så var det med kraftvärmeskatten. I vår biogassatsning på grön gas finns en liknande frågeställning. Regeringen vill att biogasen ska kunna transporteras i naturgasröret, men skatteverket menar att en lag från 1950-talet står i vägen. Även i Bryssel är kommissionen positiv men har missat den frågan i sitt senaste gröna paket. Vi arbetar givetvis på att få rätt spelregler både i Sverige och resten av Europa. Vi vet ju att det är viktigt att förnybar energi får en rättvis behandling om vi ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Fakta om Anders Hedenstedt Verkställande direktör Födelseår: 1947 Anställningsår: 2002 Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Energi Ordförande i Världsenergirådets (WEC) svenska kommitté Ordförande i Market Design-programmet Medlem i IVA Ordförande i FordonsGas Sverige AB Vice ordförande i Plusenergi Ordförande i Falbygdens Energi AB Ordförande i Partille Energi AB Ordförande i Geode, Europeiska branschföreningen för små och medelstora energidistributörer Anders Hedenstedt Verkställande Direktör GÖTEBORG ENERGI

10 Vision Ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi är stolta över insatsen, men nöjer oss inte Detta är Göteborg Energi Sedan början av 1980-talet har vi målmedvetet ställt om hela produktionsapparaten. Från att ha varit helt beroende av olja använder vi nu spillvärme från sopförbränning och raffinaderier tillsammans med biobränsle och naturgas i vår fjärrvärme och elproduktion. På så sätt har vi medverkat till att radikalt förbättra miljön på alla fronter. Det är vi stolta över. Men vi nöjer oss inte med det. Göteborg är den kommun i landet som har störst och mest omfattande energiverksamhet i egen regi. God tillgång till kraft och värme är en av de tyngsta komponenterna i välståndsutvecklingen. Därför handlar den här presentationen till stor del om våra olika anläggningar och om hur vi säkerställer leveransen till våra kunder. Vi vill vara steget före Grunden i vår verksamhet är en väl utbyggd infrastruktur där vi erbjuder ett stort antal produkter och tjänster som är vitala för ett väl fungerande samhälle. Vår vision, om ett hållbart Göteborgssamhälle, är en ambition som genomsyrar hela företaget. Men denna lång siktighet kräver också lönsamhet, därför är ekonomin grunden i allt vi gör. Samtidigt som vi ska upprätthålla en god service för våra kunder ska vi också vara innovativa och gärna steget före i utvecklingen. För vi nöjer oss inte med de resultat vi hittills har uppnått, det finns mycket mer att göra. Biogas är framtiden Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Därför ska vi inte bara följa utan även överträffa miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav. På sikt vill vi att all vår verksamhet ska vara förnyelsebar. Samtidigt som vi ska upprätthålla en god service för våra kunder ska vi också vara innovativa och gärna steget före i utvecklingen. Under 2007 visade vi ett tydligt exempel på denna ambition genom att inviga Gasendal, som renar biogasen från Rya avloppsreningsverk. Detta kan du läsa mer om på sidan 20. Eftersom vi starkt tror på biogas pågår därför också ett unikt forsknings- och utvecklingsprojekt, GoBiGas, som ska resultera i en anläggning för produktion av biogas i stor skala. Målet är att 20 procent av våra gasleveranser ska bestå av biogas år GÖTEBORG ENERGI 2007

11 Mål Målet är att förse kunderna, med de produkter och tjänster som är uppdraget för vår verksamhet, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Kärnvärden Framsynthet, stabilitet, kompetens, miljöfokus. Kör på gas Vi tror också på gas som fordonsbränsle och vi kör själva gasbilar i koncernen. Idag är visserligen hälften av fordonsgasmixen fossil naturgas, men detta är ett förhållande som kommer att förändras. Vi ser också till vår glädje ett förnyat intresse för gasbilar hos ett par stora europeiska biltillverkare under året. Jämfört med biobränslet etanol har gas betydligt bättre verkningsgrad. Vårt engagemang i gasfordon visar vi genom att vi äger hälften i företaget FordonsGas Sverige AB. Vi vill ta vara på vinden Klimatdebatten har också satt förnyat fokus på vindkraft. Vi undersöker därför möjligheterna till en ny vindkraftssatsning. Konsten är att hitta rätt läge, där man kan utnyttja vindförhållandena optimalt. Energioptimering är en viktig nyckel I drygt 15 år har vi kunnat erbjuda våra kunder energitjänster av olika slag och detta är en verksamhet som växer stadigt. En viktig nyckel för utvecklingen mot ett hållbart Göteborgssamhälle är ju att effektivisera den energi vi behöver använda. Dessutom finns pengar att spara på att utnyttja energi bättre. Rätt energi i rätt mängd och i rätt tid med andra ord. Att våra kunder dessutom får ett lugnare och bekvämare liv gör inte våra tjänster mindre värda. Under året startade vi också upphandlingen av nya elmätare som 1 juli 2009 ska vara installerade hos våra kunder. Det innebär säkrare mätvärden att rapportera till elleverantören, och att kunderna själva får bättre kontroll över sin elanvändning. Avläsningen kommer att ske varje månad via fjärravläsning. Ökad kompetens behövs När energi- och klimatfrågorna hamnar i centrum ökar också intresset för att arbeta i ett företag som Göteborg Energi. Vi lägger ner mycket arbete på att utveckla våra medarbetares kompetens och motivation, ändra utformningen av arbetsuppgifter så att de blir mer meningsfulla och ge utrymme för idéer och egna initiativ. En förutsättning för framgång är ju att alla medverkar för vår vision. Vi märker också ett ökat intresse från studenter på universitet och högskolor och det ser vi som ett gott tecken för framtiden. God samhällsutvecklare Göteborg Energi vill också agera som en god samhällsutvecklare på andra plan än bara energilösningar. Därför har vi samarbetsavtal med olika aktörer inom kultur, idrott och social verksamhet. Avtalen är långsiktiga och några exempel är IFK Göteborg, BRIS, Stadsmissionen, Ostindiefararen Götheborg och Chalmers Kårhus. Fakta om Göteborg Energi Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Styrelsen i Göteborg Energi utses av Göteborgs kommunfullmäktige. Sammansättningen speglar de politiska förhållandena i fullmäktige. GÖTEBORG ENERGI

12 10 GÖTEBORG ENERGI 2007

13 Våra produkter och tjänster är grunden i ett väl fungerande samhälle GÖTEBORG ENERGI

14 Vårt huvudkontor vid Rantorget rymmer många vitala funktioner. Här tänds nya idéer för framtidens energi Rantorget Sedan snart 50 år finns Göteborg Energis huvudkontor vid Rantorget i Gårda. Göteborgshumorn döpte det omgående till Elysépalatset, och precis som i sin franska motsvarighet tas här viktiga beslut för framtiden. Men huset rymmer också många av de vitala funktioner som krävs i det dagliga arbetet. Här fördjupar vi oss i några. Vi hjälper dagligen våra kunder att hitta nya, hållbara energilösningar. Ibland är det bara små åtgärder som behövs, i andra fall handlar det om stora förändringar. Under 2007 hjälpte vi LänsPlatzer att ansluta värmesystemen i 18 fastigheter i Högsbo till fjärrvärme från att tidigare ha eldats med gas och olja. Det fick till följd att utsläppen av koldioxid minskade med 80 procent eller runt ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 200 villor som värms upp med olja. DRIFTLEDNINGSCENTRALEN Vårt öppna öga Att drifta Göteborgs elnät är ett stort ansvar. Med kundanläggningar är detta ett av Sveriges viktigaste distributionsområden med bilindustri, raffinaderier och därtill Nordens största hamn. Visst är det tryggt att veta att det sitter någon dygnet runt och ser till att vi har ström i våra vägguttag. Vid eventuella strömavbrott, som numera blir mer och mer sällsynta, är det här som beslut om felsökning och åtgärder fattas. Inom en snar framtid kommer man också att kunna upptäcka även mycket korta strömavbrott genom att fjärrläsa elmätarna ända in hos slutkunden. Agerar efter felanmälan Idag är det hit felanmälan, via sammankopplade datasystem, rapporteras av den dygnetruntöppna Fastighetsjouren. Ansvarig driftledare i driftledningscentralen ser då om det är ett litet eller stort strömavbrott med Visst är det tryggt att veta att det sitter någon dygnet runt och ser till att vi har ström. många berörda anläggningar i sitt driftstödsystem. Denne tar också beslut om hur det ska hanteras och inom fem minuter ska man ha satt en prognos om förväntad återställningstid för felet. Ett mål är satt att om det är ett högspänningsfel ska minst 80 procent av kunderna ha fått tillbaka strömmen inom 75 minuter. Servicefunktionen, som alltid har bilar och folk i beredskap kontaktas, och inom 30 minuter ska en bil vara ute på plats för att påbörja insatserna. 12 GÖTEBORG ENERGI 2007

15 Driftledningscentralen har ansvar för kundanläggningar. Åtgärder direkt Nu är strömavbrott som tur är ovanliga i Göteborgsområdet, tack vare att vi snart har 95 procent av elnätet nedgrävt. När strömavbrott uppträder kan driftledaren ibland åtgärda ett fel bara genom omkopp lingar direkt via fjärrmanöversystemet i centralen. Arbetet med fysiska omkopplingar är mycket noga reglerat för att minimera risker för personskador. Fel hanterat är el en mycket farlig vara. Därför finns sedan många år väl utarbetade rutiner för hur arbetet ska ske. Elsäkerhet prioriteras före direkta insatser för kunden. De vanligaste orsakerna till strömavbrott är att en säkring bryter strömmen för att undvika följdverkningar som till exempel brand. Oftast är det då en säkring i kundens egen anläggning. Avgrävda kablar Det som påverkar antalet avbrottsminuter mest är kabelfel på högspänningsnätet. Många kunder drabbas då samtidigt. Orsakerna kan vara kablar som blivit förlagda på ett mindre bra sätt en gång i tiden, eller att de helt enkelt grävs av i samband med väg- eller husbyggen. Det handlar alltså ofta om mekaniska fel som tar olika lång tid att laga. Det allra viktigaste är att snabbt lokalisera omfattningen av skadan för att om möjligt koppla strömmen via en annan ledning och därmed så snabbt som möjligt tillfredställa kundernas allt större beroende av obruten elleverans. När alla fått ström isoleras det felaktiga ledningsavsnittet noggrant från det aktiva elnätet. Därefter repareras ledningen och ansluts sedan till elnätet igen. Driftstatistik Sedan vi fick en central driftledning kan vi även få kontinuerlig statistik genom vårt arbetssätt att alltid registrera alla omkopplingar som görs, både vid planerade strömavbrott och vid störningar. Dessa registreringar ger ett mycket bra beslutsunderlag som avslöjar elnätets status och som även påverkar prioriteringen av de satsningar som årligen budgeteras för underhåll och investeringar. Det ger även statistik över varje elkunds leveranskvalitet. Egen utbildning I driftledningscentralen arbetar man i skiftlag om 10 personer i treskift. Grundkompetensen är ingenjör med elteknisk inriktning, gärna högskoleingenjör. Alla som anställs får även en specialistutbildning till driftledningsingenjör. Eftersom det är ett kvalificerat jobb med höga krav på uppmärksamhet och god beslutsförmåga även i stressade situationer har all personal även genomgått personlighetstester, liknande dem som används för piloter i Sverige. KUNDSERVICE Vi har öra för kunderna Det är hit kunder hör av sig med frågor och klagomål. Här sitter under dagtid ett 20-tal personer och hjälper GÖTEBORG ENERGI

16 Energitjänster har blivit en av våra mest efterfrågade tjänster på senare år. till att lösa kundernas problem. En normal arbetsdag tar vi emot ett 100-tal mejl och mellan 600 och 1200 telefonsamtal. Är det ett akutläge, som under stormen Gudrun, kan det bli flera tusen samtal på ett dygn. Svarar snabbt Kundservice har som mål att svara inom en minut. Den vanligaste frågan rör avtal och flyttanmälan, därefter kommer frågor om fakturor och driftavbrott. Frågorna gäller koncernens alla produkter såsom elnät, fjärrvärme, färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Kan lösa problemet direkt När det gäller frågor om felanmälan och driftavbrott kan personalen lösa många kundproblem direkt genom att ställa ett antal frågor. Det kan handla om trasiga säkringar, utlösta jordfelsbrytare eller en värmeanläggning som behöver luftas. Om felet inte avhjälps med telefonråd går anmälan till servicepersonal eller driftledningscentral enligt särskilda rutiner. Ett annat område som vuxit de senaste åren är fastighetsjour, som är en tjänst som kundservice erbjuder större fastighetsägare. Det betyder att kundernas hyresgäster ringer och anmäler olika fel i lägenheten. Nya utmaningar Medelåldern för personalen är cirka 39 år, en tredjedel är män och personalomsättningen är förhållandevis låg. Kompetenskraven ökar hela tiden och kontinuerligt sker utbildning för att vara uppdaterad. De närmaste åren kommer att innebära nya utmaningar för Kundservice. Det kommer ständigt nya system och tekniska lösningar som skall hanteras. ENERGITJÄNSTER Vi sparar dyra värmekronor Vår avdelning Energitjänster har blivit en av våra mest efterfrågade tjänster på senare år. Driftskostnaden utgör ju en betydande del av en fastighets totala kostnader. Det finns alltså en hel del pengar att spara på att låta en energikunnig entreprenör drifta de fastighetstekniska installationerna. Dessutom frigör kunderna tid som kan användas för att optimera sin kärnverksamhet. Många kunder är mycket kunniga och pålästa och ställer krav på att våra erbjudanden skall vara långsiktigt hållbara. Utnyttja energin mer ekonomiskt Vi vänder oss till ansvariga för bostäder, lokaler, kontor och industrier. Det finns ofta mycket att göra, framför allt när det gäller att utnyttja anläggningarna mer ekonomiskt. Vår uppgift är att optimera de tekniska funktionerna och sedan se till att allt fungerar. De flesta har nytta av att engagera oss som energikonsult. I genomsnitt minskar vi energianvändningen med cirka 20 procent. Ofta går det att spara energi utan att göra större investeringar, det handlar mycket om att optimera befintliga funktioner. Klimatavtal populärt Många kunder väljer Klimatavtal, som innebär att man överlåter hela driften på oss och väljer ett inomhuskli 14 GÖTEBORG ENERGI 2007

17 Kundservice har som mål att svara inom en minut. mat till ett fast pris per kvadratmeter och år. På det sättet kan kunderna minimera sina risker och lägga över ansvaret för funktionen på oss. Idag är det ju stort fokus på miljöfrågorna och vi upplever ett ökat engagemang också när det gäller energifrågor. Många kunder är mycket kunniga och pålästa och ställer krav på att våra erbjudanden skall vara långsiktigt hållbara. Vi tycker att energitjänstverksamheten bidrar till detta. Ackrediterade att göra energideklarationer Göteborg Energi är det första energibolaget i Sverige som blivit ackrediterade av SWEDAC och våra certifierade energiexperter har nu påbörjat arbetet med att hjälpa våra kunder att energideklarera sina byggnader. Eftersom vi är en växande organisation har vi haft en omfattande rekrytering de senaste fem åren. Tidvis har det varit svårt att få tag i utbildad personal, installationsteknik och fastighetsdrift har inte direkt varit förstavalet bland ungdomar. Vi har lite olika bakgrunder, en hel del är högskoleingenjörer, och flertalet har en bakgrund i energi, fastighet och installation. Brf Göteborgshus 34 Riksbyggen. Tre fastigheter med totalt 331 lägenheter. Om något händer ringer vi bara Vi har ett klimatavtal med Energitjänster sedan Det innebär att föreningen har ett fast pris som faktureras varje månad. I det ingår fjärrvärme samt service på anläggningarna. I avtalet ingår att hålla 21 grader i fastigheten men ambitionen är också att försöka spara för framtida avtal. Hittills har allt fungerat som förväntat och det är tryggt att bara kunna ringa om något skulle hända, och veta att någon verkligen åtgärdar felet. Kurt Svensson, ordförande Förbrukning vid de tre centralerna MWh Tunnlandsgatan Orkestergatan Orkestergatan Energitjänster Omsättning Mkr Antal anställda Energiteknisk förvaltningsyta (m 2 ) GÖTEBORG ENERGI

18 Från Sävenäs fjärrstyrs också anläggningen i Rosenlund. Tacka Sävenäs för att du inte fryser Sävenäs Man skulle kunna kalla Sävenäs för Göteborgs varma hjärta. Här finns dels Renovas sopförbränningsanläggning som genererar spillvärme, dels vårt eget Sävenäsverk som producerar den i huvudsak biobränslebaserade fjärrvärmen under vinterhalvåret. I Sävenäs finns också en driftcentral som övervakar och styr hela fjärrvärmesystemet. Göteborgs fjärrvärmenät är med sina dryga 100 mil ett av Sveriges största och faktiskt ett av de större i Europa. Likt besättningen på en kommandobrygga på ett fartyg styr våra drifttekniker både produktionsanläggningar och nät så att de fungerar som de ska. Under vinterhalvåret sitter alltid minst två personer dygnet runt och bevakar att alla fjärrvärmekunder har det varmt och skönt. Härifrån fjärrstyrs också anläggningen i Rosenlund och på sikt också Rya Kraftvärmeverk. Hit kommer dessutom all felanmälan gällande fjärrvärme och här fattas beslut om vilka åtgärder som ska tas vid eventuella fel eller driftavbrott. Ett betydande ansvar. Väljer bränsle Nu är faktiskt ansvaret större än så. I Sävenäs driftcentral regleras även vilka bränslen eller energiresurser som ska nyttjas på marginalen för att hålla en optimal produktion. Man kör helt enkelt efter prislistan. Spillvärme är billigast, dyrast är olja. Däremellan ligger naturgas, bioolja och flis, men priserna kan variera från dygn till dygn. När elen inte är så dyr använder man även värme pumpar. Numera mest flis Sävenäs var tillsammans med Rosenlund grunden för Göteborg Energis egen värmeproduktion innan Rya Kraftvärmeverk togs i bruk. Och så har det varit under många år. Redan 1953 togs Sävenäs Kraftvärmeverk i drift och försörjde den nya förorten Kortedala med värme. Då eldades det med olja och kol. Under och 1980-talen var det kol som gällde, men 2004 byggdes anläggningen om för i huvudsak biobränsle, vilket innebär att man idag eldar med flis och kör tillskott av naturgas och bioolja. Varje dag måndag till fredag levereras cirka kubikmeter flis från skogsavverkningar i närområdet. Flis är ett förnyelsebart bränsle och ger vid förbränning inget extra tillskott av koldioxid. Varje dag måndag till fredag levereras cirka kubikmeter flis från skogsavverkningar i närområdet. Efter passagen i beredningsbyggnaden, där sten och metall och annat obrännbart 16 GÖTEBORG ENERGI 2007

19 Flis är ett förnyelsebart bränsle och ger inget extra tillskott av koldioxid vid förbränning. avlägsnas, tas också stickprov på bränslets kvalitet. 45 procent fukthalt klarar pannorna av, är bränslet fuktigare blir effekten sämre. Innan flisen bränns transporteras den med hjälp av ett automatiskt transportband upp i två stora silor om kubikmeter vardera, vilket täcker tre dygns behov. Sävenäs kör sina pannor från oktober till april. Förutom flispannan finns här också två naturgaspannor och en panna som eldas med bioolja. Att hantera och elda flis kräver lite mer arbete än att elda med naturgas. Totalt är det sex personer per skiftlag, i sex lag som sköter drift och övervakning av hela produktionssystemet. Tre av pannorna är utrustade med rökgaskondensering, vilket ger oss möjlighet att utvinna extra värme när pannorna är i drift. Övriga anläggningar Förutom Sävenäs, Rosenlund och Rya Kraftvärmeverk har Göteborg ett antal mindre anläggningar på olika håll, till exempel Rya Värmepumpar, Rya Hetvattencentral, Angeredscentralen samt Högsbo Kraftvärmeverk. Två eldas med biobränsle och gas, det är bara Angeredscentralen som fortfarande enbart eldar med olja men konvertering till bioolja pågår. Fjärrvärme 2007 MWh Andel Köpt värme % (Huvudsakligen spillvärme) Producerad värme % (Egen produktion) Summa % Total distribution av fjärrvärme Andel producerat i Sävenäs Panna MWh Andel Bränsle SÄV HP ,36% Naturgas SÄV HP ,44% Bioolja SÄV HP ,27% Skogsflis/Grot* SÄV HP ,20% Naturgas Totalt Sävenäs ,27% *Flisade grenar och toppar GÖTEBORG ENERGI

20 Rya Kraftvärmeverk är den största energianläggningen som byggts i Sverige på över 20 år. Med naturgas tar vi krafttag för bättre miljö Rya Kraftvärmeverk Det är den största energianläggning som byggts i Sverige på över 20 år. Miljömässigt är den dessutom ett viktigt steg mot ett hållbart Göteborgssamhälle. Redan på 1980-talet började planerna på ett nytt, stort kraftvärmeverk som skulle kunna eldas med naturgas. Hösten 2006 stod det klart och Göteborgs värme- och elförsörjning är därmed tryggad för en lång tid framöver. Kommer du in mot stan med båt på älven ser du den imponerande glasfasaden på Hisingssidan strax före Älvsborgsbron. Skärper du blicken kan du även ana de orange och gula turbinerna och pannorna. Det här är inte bara en supereffektiv kraftvärmeanläggning, det är också ett synnerligen spektakulärt bygge. Här är rent och snyggt, till och med estetiskt vackert för att vara ett kraftvärmeverk. Bra läge Platsen är inte vald av en slump. Här fanns redan en väl fungerande infrastruktur, förutom att fjärrvärmeledningarna passerar förbi finns också naturgasledningarna från södra Sverige alldeles i närheten. Tack vare kraftvärmeverket har också hela området kring Rya Kraftvärmeverk fått en ansiktslyftning. Tar till vara värmen I ett kraftvärmeverk tar man till vara den värme som utvecklas när man producerar el och använder denna värme i fjärrvärmenätet. Det gör man inte i ett kondenskraftverk, till exempel kol-, olje- och kärnkraftverk som bara släpper ut allt uppvärmt kylvatten. Tack vare Rya Kraftvärmeverk kan vi minska driften i andra äldre anläggningar med sämre prestanda. I ett större perspektiv bidrar även Rya Kraftvärmeverk till att vi kan minska behovet av importerad el, som ofta kommer från kondenskraftverk i norra Europa. På så sätt hjälper Rya Kraftvärmeverk till att förbättra miljön. En mycket effektiv anläggning med hög verkningsgrad. Mycket hög verkningsgrad Genom att kombinera en gasturbinprocess för elproduktion med en ångprocess för både el- och värmeproduktion har vi en mycket effektiv anläggning med hög verkningsgrad. Vi är garanterade 92,55 procents verkningsgrad av leverantören, men har hittills varit uppe i 94 procent. Jämför detta med kolkondens som bara har en verkningsgrad på 40 procent. Lite fler siffror och detaljer för dig som är nyfiken. Här finns tre gasturbiner och avgaspannor samt en gemensam ångturbin. Varje gasturbin har en generator som ger 43 MW elektricitet. Avgaspannorna levererar 18 GÖTEBORG ENERGI 2007

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 Året i korthet Flyttar ihop för bättre service Omkring 80 medarbetare inom affärsområdena Värme och Renhållning har flyttat ihop

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010

Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010 Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010 2010 Årsredovisning Året i korthet Återvinning i massor Den nya återvinningscentralen på Bubbetorps avfallsanläggning har tagits i bruk. Tanken är att den ska

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer