Årsredovisning Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör"

Transkript

1 Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

2 Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva Brandvärnet Valen, Hjälmaren 2

3 Innehåll Förbundets ordförande har ordet...4 Direktion och revision...5 Räddningschefen...6 Administrativa chefen...7 Räddningsavdelningen...8 Larmstatistik...9 Förebyggandeavdelningen...11 Externutbildning...13 Driftavdelningen...14 Måluppfyllnad Räddningstjänst...15 Ekonomiadministration...16 IT/Tele...17 Inköp...19 Lönekontoret...22 Personal...24 Drift-, investerings- och miljöredovisning...27 Ekonomisk analys...28 Resultaträkning, finansieringsanalys...30 Balansräkning...31 Noter...32 Redovisningsprinciper...33 Ord & begrepp...34 Organisationsschema förbundet...35 Organisationsschema operativ beredskap...36 Revisionsberättelse

4 Förbundets ordförande har ordet För tredje året är det dags för bokslut för Västra Mälardalens kommunalförbund. Under året har vi vidareutvecklat renhållningsverksamheten samt planerat för ett övertagande av KAK kommunernas slamhantering. Vi har även initierat en utredning kring förutsättningarna för ett ökat samarbete inom GIS-området. Kungsör och Köpings kommuner har under året migrerat sina IT plattformar till Microsoft. Detta i sin tur ökar möjligheterna till ett ännu mer utvecklat samarbete mellan kommunerna inom IT-området. Vi har även infört ett nytt PA/lönesystem. Självservice för lönehantering är numera infört. Detta är ett uppdrag som funnits sedan kommunalförbundet bildades och möjliggör för framtida rationaliseringar inom lönesektorn. Inom avtalsområdet har också en del förändringar skett. Vi har tecknat ett nytt avtal med Köpings Kabel-TV. Under slutet av året har även en diskussion om eventuell försäljning av Kungsörs Fastighets AB:s kabel-tv nät till Köpings Kabel- TV. Om detta kommer till stånd ökar förutsättningarna för att kunna effektivisera datatrafiken mellan kommunerna ytterligare. Per Strengbom Direktionens ordförande Vi har också tagit ett steg framåt inom elektronisk handel. Avtalet med vår leverantör EDB är omförhandlat och vi ser nu fram emot en papperslös fakturahantering vilket medför väsentligt lägre kostnader för förbundet. Räddningstjänsten har övertagit ansvaret för sotningsfrågorna från respektive kommun. Antalet insatser för räddningstjänsten följer tidigare års siffror. Vi kan dock konstatera att antalet anlagda bränder väsentligt har ökat under året, framför allt i Kungsör, ett stort och allvarligt problem. Resultatet för förbundet är fortfarande bra och det känns tryggt inför framtiden med de nya frågor och utmaningar som vi står inför. 4

5 Direktion och revision Direktion Direktionen har nio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft sex sammanträden. Direktionens ledamöter Per Strengbom (s), Kungsör ordförande Olle Ytterberg (s), Arboga, vice ordförande Elizabeth Salomonsson, (s) Köping, vice ordförande Roger Eklund (s), Köping Ola Saaw (m), Köping Dan Karlsson (v), Arboga Mats Öhgren (m), Arboga AnnMarie Andersson (c ), Kungsör Stellan Lund (m), Kungsör Revision Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. Revisorer Göran Svedberg (s), Kungsör Rolf Persson (c), Arboga Sören Thunell (s), Köping Ersättare Irene Holm (s), Köping Hans-Olov Sjölund (v), Köping Fredrik Andersson (c), Köping Agneta Bode (s), Arboga Anita Höglund-Eriksson (s), Arboga Göran Edlund (fp), Arboga Annika Skarin (s), Kungsör Hans Carlsson (m), Kungsör Hans Vestholm (c), Kungsör Övre raden från vänster: Göran Edlund (fp), Ola Saaw (m), Mats Öhgren (m), Anita Höglund-Eriksson (s), Irene Holm (s), Fredrik Andersson (c), Dan Karlsson (v), Hans-Olov Sjölund (v), Hans Carlsson (m). Sittande från vänster: Stellan Lund (m), Agneta Bode (s), ordförande Per Strengbom (s), vice ordförande Elizabeth Salomonsson (s),vice ordförande Olle Ytterberg (s), Roger Eklund (s). På bilden saknas: Hans Vestholm (c), Annika Skarin (s) AnnMarie Andersson (c). 5

6 Räddningschefen Utryckningsmässigt har året präglats av anlagda bränder. Anlagda bränder har alltid förekommit men oftast rört sig om typ brand i papperskorg, container och dylikt. I år har händelserna varit betydligt allvarligare för att inte säga rena attentat. Bland annat vill jag nämna Köpings Bostads AB:s områdeskontor vid Folkets park, husvagnar på Brunnsvägen samt Sorbykyrkan i Munktorp. I Kungsör har det också vid ett flertal tillfällen brunnit runt kvarteren vid Ynglingagatan. Tack och lov har ingen människa skadats. Händelser av det här slaget påverkar dessvärre allmänheten såtillvida att oro och rädsla kryper fram med frågor som vart brinner det härnäst osv. I fallen i Köping pratade polisen med ett antal ynglingar och efter det har det varit relativt lugnt. I Kungsör pratade polisen också med en yngling och händelserna lugnade ner sig tillfälligt, men under förvintern var vi där igen på en anlagd brand. Vi ska inte jämföra oss med kända områden i Malmö och Södertälje men visst märker vi att anlagda bränder ökar. Jag har i tidigare årsberättelser behandlat personalrekrytering till våra deltidstationer. Under året blev vi varse att även förbundet blir drabbat vid lågkonjunktur. I Kungsör varslade företaget Uponor om flytt av sin tillverkning till annat land. På företaget är fem av våra deltidsanställda brandmän anställda. Detta betyder i sämsta fall att fem brandmän kan få lov att sluta för att de får jobb på annan ort. För att citera Gert Fylking äntligen så har under året en begränsad brandskyddsinventering skett av den gamla trähusbebyggelsen i Arboga. Frågan har varit angelägen under lång tid. Den första studien omfattade en begränsad del men via statsbidrag har tillfälle givits att inventera ett större område under Projektet handläggs av Bygg & Miljöförvaltningen i Arboga. Inventeringens resultat belyser bland annat de åtgärder som kan vidtagas för att förhindra uppkomst av brand och för att förhindra snabb brandspridning.. så kan det bli problem att upprätthålla beredskapen i första hand Kolsva och Kungsör. Arboga verkar hitintills klarat sig bättre från uppsägningar. Likaså finns det risk för att utbildningsvolymen minskar vilket vi redan sett under Företagen väljer märkligt nog att prioritera bort internutbildning, när tiderna blir sämre. Minskat antal utbildningar innebär inte bara att färre personer får kunskap hur de ska handla vid ett brandtillbud, det påverkar också oss gällande minskade intäkter. Förbundet har under året också fått totalansvar för sotningsverksamheten överfört från medlemskommunerna. Jag ser i en framtid att nuvarande fem sotningsdistrikt kan minska till att omfatta ett eller högst två distrikt. Men som tidigare sagt så är det stora orosmolnet inför 2009 den vikande konjunkturen med uppsägningar som även drabbar förbundets deltidsanställda brandmän. Det kanske är dags att föreslå en centralt placerad brandstation som kan täcka in samtliga centralorter. Jens Eriksson Räddningschef Inför 2009 känner jag en viss oro med avseende på den ekonomiska krisen och lågkonjunkturen. Om fler företag varslar eller flyttar sin verksamhet 6

7 Administrativa chefen Den administrativa delen inom förbundet har nu gjort sitt tredje verksamhetsår och det har inneburit ett fortsatt utvecklingsarbete med utgångspunkt från de intentioner som fanns med i utredningen Effektiv administration. Inom ramen för detta arbete pågår en utredning om samverkan mellan KAK-kommunerna kring GIS-frågorna. Detta uppdrag kommer att slutredovisas med förslag till samverkanslösningar under våren Under hösten slutfördes planeringsarbetet med att föra över slamhanteringen från KAK-kommunerna till förbundet. Den nya organisationen med renhållning och slamhantering kommer att träda i kraft från och med den första juni år Under året har också sonderande utredningar gjorts kring andra administrativa funktioner när det gäller alternativa organisationsformer. I samband med förbundsbildningen fördes Kungsörs och Köpings IT-avdelningar samman medan Arboga valde att avvakta. Detta med hänsyn till att Arboga hade sin IT-plattform uppbyggd kring en Microsoftmiljö och Köping och Kungsör hade en Novellmiljö. Under första halvåret år 2008 har även Köping och Kungsör gått över till en renodlad Microsoftplattform. I och med detta lämnade förbundet ett skriftligt erbjudande i augusti till Arboga kommun om att ingå i en gemensam IT-drift organisation. effektiviseras samtidigt som centrala handlingar, avtal och andra dokument alltid kommer att finns elektroniskt tillgängliga via nätet. Ett vidare steg i det här utvecklingsarbetet är att även använda ärendehanteringssystemet för att kanalisera och hantera externa ärenden via vår webbplats Förbundet har under året också tagit fram en ny logotyp för att tydligare profilera organisationen ut mot kommuninnevånarna inte minst när det gäller renhållningen som förbundet svarar för sedan den första januari år Inför Köpingsmässan i september, har även ett informations- och utställningsmaterial tagits fram för renhållningsverksamheten och om förbundet som helhet. Till lönekontoret i Arboga har en ny PA/löneansvarig rekryterats. Tjänsten blev återbesatt den 14 juli. Genom det utökade ansvaret med PAfrågorna som idag ligger på tjänsten kommer gemensamma rutiner och policydokument att kunna tas fram för räddningstjänsten och administrationen. De påbörjade utredningarna under år 2008 kring en vidareutveckling av förbundets verksamheter kommer att slutföras första kvartalet år Utredningarna kan komma att innebära en verksamhetsutveckling med flera nya funktioner för den administrativa organisationen Ett komplett och genomarbetat förslag till överenskommelser för den service och de tjänster som den administrativa avdelningen utför åt kommunerna har under året utarbetats på uppdrag av kommuncheferna. Kommunerna har dock senare valt att avstå från att teckna dessa överenskommelser och hänvisar istället till förbundsordningen. Den administrativa ledningsgruppen har under året påbörjat arbetet med att digitalisera avdelningens olika administrativa processer. Arbetet har byggts upp kring det gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet W3D3. Genom att bygga de administrativa flödena elektroniskt kommer administrationen att kunna Sven-Åke Lagerkvist Administrativ chef 7

8 Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen svarar för att den operativa verksamheten fungerar i förbundet. Målsättningen är att: - Ge personalen en hög och anpassad kunskapsnivå för att kunna bemöta förekommande problem och genomföra insatser på ett effektivt och säkert sätt - Utrustningen skall vara anpassad efter den riskbild och de förekommande insatser som vi har i förbundet - Genom nära samarbete med SOS Alarm se till att larmkedjan är så effektiv som möjligt från inkommande samtal till påbörjad insats. För att leva upp till dessa mål jobbar avdelningen med: - Intern utbildning och övning - Larmplaner och insatsplaner - Utveckling av metoder och utrustning - Fysisk träning, testning av personalen - Hälso- och sjukvård för egen personal och då i första hand förebyggande sådan - Olycksorsaksutredningar och uppföljning av egna insatser. Verksamheten under 2008 Kemenheten Samarbetet med statens räddningsverk och den statliga kemenheten fortsätter och vi har under året varit på två skarpa larm, ett i Hallstahammar och ett utanför Norrköping. I Hallstahammar hade en större mängd salpetersyra läckt ut från en förvaringstank och utanför Norrköping hade en tankbil med bensin gått av vägen. Insatserna har för vår del fungerat enligt planerna. Samarbetsavtalet har under året utökats enligt önskemål från SRV. I det nya avtalet ingår att vi även skall medverka i vissa internationella kemövningar. Vi har under året medverkat i två stycken: en NATO- övning i Helsingfors och en EU-övning utanför Nice i Frankrike. Vid dessa tillfällen har Sverige medverkat med personal från de sex kommuner som förfogar över en kemenhet däribland Köping. Olycksorsaksutredningar Under året så har vi gjort sju fördjupade utredningar, lyckligtvis på insatser utan några personskador. Däremot så har vi haft ovanligt många anlagda eller förmodade anlagda bränder i vårt område. Övningar och intern utbildning Övningarna har genomförts enligt planerna med all personal. Övningsanläggningen i Kungsör används flitigt. I första hand för våra rök-och värmeövningar där alla våra rökdykare har gjort sina lagstadgade övningar. Heltidspersonalen har ett snitt på cirka 130 övningstimmar och deltidarna cirka 50 timmar. Även ett antal insatsövningar har frekvent genomförts med heltidspersonalen. Ett antal skumövningar har genomförts för att kontrollera teknik och kapacitet. Vi har under året anpassat utrustning och skumvätskor så att vi har liknande system på våra stationer. Vi kan konstatera att kapaciteten för att släcka med skum är god i förbundet. Vi har även medverkat med vår stora båt Georg vid en större regional sjöräddningsövning utanför Västerås ihop med SSRS, Landstinget och Polisen Övriga båtar med besättningar har även de övat sjöräddning under året. All heltidspersonal har även fått utbildning i risker med el och statisk elektricitet. Utbildning i räddningsinsats vid statens räddningsskolor har genomförts av tre man. För närvarande har vi fem brandmän av våra deltidsanställda som inte har gått utbildning i räddningsinsats. Utrustning Utrustningen håller en hög nivå som vi försöker vidmakthålla genom att komplettera och uppdatera den efter hand. Det senaste tillskottet till utrustningen består av ett släp som vi kommer att använda i sommar ihop med vår terrängmotorcykel. Detta för att underlätta vid eventuell. skogsbrandsläckning. Förberedandet av införandet av Rakel, det nya digitala radiosystemet, har pågått under 2008 och arbetet med detta fortsätter under våren i samverkan med övriga organisationer i länet. 8

9 Räddningsavdelningen Framtiden Räddningstjänsten kommer att utvecklas åt olika håll. Detta kommer att leda till mer differentierade lösningar än vi hittills sett. Tiden till att insats påbörjas är och kommer att vara en viktig faktor för räddningstjänsten. Det är vetenskapligt välbelagt att detta är bland de viktigaste faktorerna att arbeta med om man vill öka räddningstjänstens effekt. Genom ett nära samarbete med SOS Alarm och även införandet av Rakel så kommer vi att jobba aktivt med detta framöver. Så kallad förstainsatspersonal (FIP) är en annan metod att nå samma mål. Begreppet används framförallt i deltidskårer där en eller flera personer i brandstyrkan åker direkt till skadeplatsen istället för att först åka förbi en brandstation. Vår räddningstjänst består till stor del av deltidsanställd personal, med svårigheten att rekrytera. Det beror troligen på flera saker, bland annat av en ökad tendens att inte längre bo och arbeta på samma ort. Vidare verkar såväl enskilda personers som arbetsgivares intresse vara vikande. Kanske kan då lösningen med förstainsatspersonal (FIP) med sitt nytänkande minska detta problem genom att skapa ett större intresse för jobbet som deltidsbrandman. Tomas Fransson Avdelningschef räddning Larmstatistik Larmstatistik Larm/kommun av VMKF (högre befäl) som åkt på larm till Skinnskatteberg Köping Arboga Kungsör Annan Tabell: larm/kommun Den största avvikelsen för året står Kungsörs kommun för, där det skett en ökning av antalet larm med 23 % från Men det är för tidigt att dra några slutsatser då det kanske var så att 2007 var ett år med få larm, jämfört med hela mätintervaller. Köping redovisar en sänkning men inom felmarginalen. Arboga visar på en långsiktig trend med stigande antal larm ( ). En djupare analys skall göras varför. I kolumn annan redovisas händelser i grannkommuner där VMKF varit behjälpliga vid insats. Den relativt höga frekvensen av annan beror på att Skinnskattebergs kommun via avtal köper tjänster VMKF Räddningstjänstlarm VMKF Tabell: räddningstjänstlarm Med räddningstjänstlarm menas larm där man vid utalarmeringen får indikationer på att uppdraget går att hänföra till lagen om skydd mot olyckors kriterier för att vara kommunal räddningstjänst. Larmen gäller inte teknisk service eller andra uppdrag. Trenden är ökande, mer analys varför skall utföras under

10 Larmstatistik Larm per station automatlarm ej brand så har det skett en minskning. Det ska i sammanhanget poängteras att det är ett fåtal anläggningar som står för de flesta automatlarmen. Automatlarmen beror oftast på slarv från anläggningen Skadade, omkomna Köping Arboga Kungsör Kolsva Tabell: larm/station Station Köping minskar försumbart medan Kungsör ökar 15 % och Arboga 10 %. Station Kolsva en stor frekvens till andra stationers släckområde på grund av deras specifika skärsläckarbil som är suverän vid släckning av dolda utrymmen Brand i byggnad Prioriterade larmtyper Brand ej i byggnad Trafikolyckor Automatlarm ej brand Lindrigt skadade Svår skadade Omkomna Tabell:skadade/omkomna Huvuddelen av de skadade härrör från trafikolyckor som också ökade under året. Den redovisade omkomna härrör från en drunkningsolycka i Skedvisjön under hösten. Vår påverkansmöjlighet när det gäller skador i trafiken är begränsad. Här är de mycket upp till den enskilde förarens omdöme. När det gäller frekvent återkommande platser för olyckor påtalar vi detta till väghållaren Tabell: prioriterade larmtyper Brand i byggnad fortsätter att öka, förbundet har statistiskt sett i riket en högre frekvens av brand i byggnad per innevånare än normalt, under 2009 skall en fördjupad analys utföras och försöka förstå varför och i vad mån insatser kan sättas in. Brand ej i byggnad är till stora delar beroende av hur vår och sommar är vädermässigt (skogs- /gräsbrand). Även anlagda bränder i typ container ingår i gruppen. Antal trafikolyckor fortsätter att öka. Trots detta har ingen omkommit i trafikolycka. Flera av händelserna har varit bilar som fastnat i vajerräcken utefter E 18 och E 20. Att vajerräcken räddar liv är ställt utom all tvivel. Det sker fler olyckor/tillbud men skadorna på personer är betydligt lindrigare.i kategorin En av flera skogsbränder under året, Vägge hällar

11 Förebyggandeavdelningen Förebyggande Förebyggandeavdelningen svarar för förbundets tillsynsverksamhet samt medlemskommunernas efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (1988:868) om brandfarliga explosiva varor. Förebyggandeavdelningen ansvarar dessutom för medlemskommunernas tillsyn av sotningsverksamheten. Förebyggandeavdelningen genomför sedan två tillbaka en gemensam tillsyn av sotningsdistrikten. Från och med halvårsskiftet 2008 har förbundet övertagit totalansvaret för sotningsverksamheten i Köping, Arboga och Kungsör. Förebyggandeavdelningen består av en avdelningschef och en brandinspektör- /insatsledare. Mål för avdelningen att hålla den operativa verksamheten informerad om speciella risker som framkommit vid tillsyn att hålla den operativa styrkan informerad om nybyggnationer samt till och ombyggnad av fastigheter att verka mot de mål som antagits i handlingsprogrammet för förbundets förebyggande verksamhet att informera kommuninnevånarna och företagare om sina skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor att ge råd, information och anvisningar till privatpersoner och företagare i brandtekniska frågor att utöva tillsyn enligt fastslagna tillsynsfrister. Tillsyn Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har utförts mot byggnader och anläggningar enligt fastställt handlingsprogram. Tillsyn har riktats sig primärt mot: 1. äldreboende och boende för människor med vårdbehov 2. publik verksamhet såsom kyrkor, restauranger och större samlingssalar 3. där skriftlig redogörelse krävts in enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Brandfarlig vara Enligt lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor är kommunen tillståndsmyndighet för hantering, försäljning och lagring av brandfarliga/explosiva varor. Skyldighet att inneha tillstånd är beroende av typ av verksamhet och lagrad mängd. I Köpings kommun hanteras tillståndsärenden av byggnadsnämnden, i Arboga och Kungsör av miljö- och byggnadsnämnden. Förebyggandeavdelningen och andra berörda förvaltningar i respektive kommun är remissinstanser. Efter att ett tillstånd beviljats och en avsyning skett övergår tillsynen till förbundets förebyggandeavdelning som utövar tillsyn enligt fastställda frister. Tillsyn enligt lag (1988:868) om brandfarliga explosiva varor har primärt riktats mot byggnader och anläggningar: 1. där skriftlig redogörelse krävts 2. förvaring av brandfarlig vara vid publik verksamhet 3. där konsekvenserna av en brand eller explosion skulle kunna bli stora. Plan- och byggärenden Förebyggandeavdelningen medverkar i medlemskommunernas plan- och byggprocesser genom att delta vid byggsamråd och vara remissinstans vid kommunernas detaljplanering. En av förbundets primära uppgift är att verka för att minska riskexponeringen för enskilda. Detta arbete ska ske i nära samarbete med medlemskommunernas berörda förvaltningar. Tidig inblandning i byggprocessen ökar möjligheten att påverka besluten. Framtiden Förebyggandeavdelningen har sedan årsskiftet 2007/2008 minskats med femtio procent. Detta påverkar naturligtvis förebyggandeavdelningens möjlighet att utföra tillsyn enligt LSO och LBE i samma omfattning som tidigare. Förebyggandeavdelning har därför för avsikt att under 2009 införliva den operativa enheten i tillsynsutövandet. Mats Forsberg Avdelningschef förebyggande 11

12 Förebyggandeavdelningen Tillsynsobjekt LSO Köping Arboga Kungsör VMKF Hur var det här med elinstallationer och säkerhet nu igen? Tillsynsobjekt BEX Köping Arboga Kungsör VMKF Övning ger färdighet, bild från övertändningsövning, övningsfältet Kungsör. Övning, hamnen Köpings 12

13 Externutbildning Ett led i den förebyggande verksamheten är att bedriva externutbildning. Att informera människor om vad som bör göras och hur man kan förhindra brand är ett av sätten att förebygga bränder. Det såg ut att bli ett rekordår med antalet utbildade men sen kom den allmänna lågkonjunkturen och antalet utbildade slutade på ca personer (2 500 år 2007). Under året har det fortsatt tecknats avtal mellan delar av kommunernas förvaltningar och bland kommunernas industrier om långsiktig utbildning där förbundet kallar till utbildning och med detta får bättre logistik på utbildningstillfällena. Förskoleklasser Dessa redovisas inte i statistiken. Samtliga förskoleklasser i medlemskommunerna besöker respektive brandstation under våren. Utbildningen baseras på ett pedagogiskt koncept med seriefiguren Bamse som huvudrollsinnehavare. Under 2008 har det utbildats 369 (330 år 2007) förskoleelever. Nedan följer uppgifter och kurser samt statistik kring förbundets externutbildning: Heta arbeten Kursen är ett krav från försäkringsbolagen att all personal som utför någon form av heta arbeten ska genomgå en utbildning. Förbundet är i dessa kurser utbildare åt Brandskyddsföreningen i Västmanland som administrerar kursen centralt för länet. Industri Riktas i första hand mot industri och privat verksamhet. Kurserna är ofta skräddarsydda efter beställarens önskemål. Vård Specialanpassade kurser för personal inom kommunens respektive landstingets vårdsektor. BKA (brandkunskap för alla) Kursen som tidigare var statsbidragsfinansierat har i år finansierat av Brandskyddsföreningen Västmanland med kronor per skolklass. Utbildningen riktar sig i första hand till organisationer/institutioner som inte har medel själva att betala för utbildningen. Bamses brandskola, ett populärt koncept för utbildning av förskoleklassbarn. Framtiden I slutet av året fick vi återbud från bland annat Getrag och Volvo i Köping på redan bokade kurser. Antalet var ca 300. Detta hänger ihop med den lågkonjunktur med tillhörande varsel som vi befinner oss i. Hur detta kommer att påverka utbildningsvolymen framöver vet vi inte men det verkar som att företagen inte satsar på utbildning i kristider. HLR (hjärt- och lungräddning) Kursen ger deltagarna kompetens att utföra hjärtkompression och konstgjord andning. ADR ( transport av farligt gods ) Inga kurser har genomförts under året. Övriga Vi utbildar flertalet grupper som inte kan hänföras till ovan uppräknade såsom skolklasser, bussförare etc. Saneringseldning av Marieborg, Arboga. Observera att vice ordförande Olle Ytterberg startar övningen. 13

14 Externutbildning Externutbildning antal utbildade Het a arbe AD R Vår HLR d BK A Indu stri Övri ga Sot TOT ning ALT Externutbildning antal kurser Het a AD R Vår HLR d BK A Indu stri Övri ga Sot TOT ning ALT Avdelning drift och planering Fordon Två fordon har bytts ut under året. En VW-buss av 1995 års modell för persontransport har ersatts av ett liknande fordon av 2008 års modell. Samt en ledningsbil för Chef i beredskap med beteckningen 208, har ersatts med nytt fordon lämpligt för ändamålet, en Volvo V70 av 2008 års modell. Terrängbil. Inom förbundet finns två Unimog terrängfordon, en från 1975 och en från Båda ska säljas och ersättas av ett nytt fordon. Utbyte av terrängfordon skjuts fram till omfattning, presenteras på ett antal monitorer som har satts upp på strategiska platser på brandstationerna i Köping och Arboga. På monitorerna presenteras larmen i klartext på en sida. Under kommande år får Kungsör samma utrustning. Personal Under nästkommande år går några av veteranerna i pension och ersätts av yngre förmågor. Brandstationen Avlopp har lagts utanför slangtvätten och anslutits till dagvattenbrunnen i närheten. Frånluftsfläktar i värmeåtervinningen har rustats. Utalarmering Utalarmeringen har förbättras och snabbats upp genom s.k. förlarm. SOS-operatören startar Förberedande larm så snart det står klart vilken station larmet rör. När insamlingen av larmuppgifter är klar dras ett riktigt larm. Uppgift om, vad har hänt, var har det hänt och i hur stor Ny VW buss inköptes under året. Nils-Åke Abrahamsson Avdelningschef drift och planering 14

15 Måluppfyllnad Säkerhetsmål Prestationsmål kopplade till säkerhetsmålen Uppfyllnad Boende i medlemskommunerna skall känna till brandrisker och vad man kan göra för att Förbundet skall utbilda minst personer varje år i olika kurser vars målsättning är att förebygga brand. skydda sig mot brand. Brandkunskapsutbildning av alla medlemskommuners förskoleklasser grundskolornas årskurs 8 skall ske varje år. Ja under året har drygt personer utbildats. Ja. Boende i glesbygd med långa insatstider skall ges möjlighet till utbildning i självskydd. Inga personer skall omkomma till följd av brand eller bristande utrymningssäkerhet i allmänna byggnader. Tillsynsverksamheten enligt gällande lagstiftning skall vara behovsanpassad och mångsidig. Trafikmiljön skall anpassas och utformas så att inte olyckor inträffar. Anläggningar med farlig verksamhet skall vara säkra. Förbundet skall planera och öva för att delta vid extraordinära händelser och kriser till följd av större olyckshändelse såväl inom medlemskommunerna som händelser ej geografisk placerade i medlemskommunerna. Brandskyddsutbildning skall erbjudas och marknadsföras till personer boende med insatstider för räddningstjänsten överstigande 30 minuter. Förbundet skall bedriva tillsyn och kontrollera att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs. Station Kolsva (2 man) skall förhindra skador på människor förorsakat av brand i byggnad intill förstärkning anländer. Direktionen skall varje år besluta om tillsynsinriktning. Inriktningen skall utgå från risker, verkliga händelser eller av allmänheten påtalade risker. Förbundet skall till respektive medlemskommun rapportera de trafikolyckor som sker och följa upp om det är frekvent återkommande på samma platser. Vad det gäller vägverkets ansvarsområde informeras dessa med automatik. Förbundet skall utöva tillsyn mot dessa anläggningar med farlig verksamhet i samarbete med medlemskommunernas miljöförvaltningar. Förbundet skall påverka medlemskommunerna så att riskhänsyn tas vid samhällsplaneringen och i forum för utveckling. Förbundet skall delta vid medlemskommunernas planering för extraordinära händelser. Ej utfört, utbildningstryck från andra har medfört svårighet att planera för utbildningen. Sker kontinuerligt. Ja. Inriktning följs i enlighet med antaget handlingsprogram. Förbundet har kommunicerat med vägverket ang. säkerhetshöjande åtgärder både vid länsträffar och på kommunal nivå. Tillsyn bedrivs, tillsyn sker i samband med s.k. Sevesotillsyn. Deltar aktivt i byggprocessen i samtliga medlemskommuner. Räddningschefen har deltagit vid övning i Kungsörs kommun. Samarbete sker med förbundets beredskapsplanerare. 15

16 Ekonomiadministration Avdelningen är serviceenhet för hela förbundet. Enheten tar hand om ekonomi, kansli och informationsfrågor. Vi arbetar dessutom med post- och diariehantering samt sekreterarskap i förbundsdirektionen. Enheten består av ekonomichef och ekonomiassistent. Vad har hänt under året? Direktionen har haft fem sammanträden under året. Sammanträdena hålls enligt rullande schema växelvis i medlemskommunerna. Arbetet med ekonomisystemet har fortgått under året och under hösten installerades en ny version vilket innebar ett antal förbättringar. Under året har berörda inom förbundet utbildats i ärendesystemet W3D3. Detta för att effektivisera våra administrativa processer. Måluppfyllelse De målsättningar som enheten hade inför 2008 har till största delen uppnåtts. In och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter som de har inkommit. Uppnåddes inte under semestern denna sommar Antal verifikat Betala leverantörsfakturorna i rätt tid och med rätt belopp Antal kundfakturor Renhållningen Ekonomisk information ska löpande överlämnas till direktionen och förbundets verksamhetsansvariga. Har uppfyllts. Direktion och verksamhetsansvariga får information enligt tidplan samt löpande. Antal inkommande och diarieförda handlingar Antal diarieförda handlingar Varav inkommande Framtiden Under år 2009 kommer ett beslutsstödsystem att införas inom kommunalförbundet för att en komplett och aktuell ekonomisk status går att läsa av on-line med daglig uppdatering för de budgetansvariga inom alla enheter inom förbundet. Beslutstödet ger därmed underlag för en optimal hantering av de medel som finns inom den givna budgetramen. Ett kontinuerligt arbete pågår för att se över rutiner och system. Detta för att upprätthålla och säkerhetsställa att våra åtaganden löses på ett effektivt sätt. Enstaka fakturor har betalats för sent. Detta beror på att företaget som skannar våra fakturor tar för många dagar på sig att få in fakturan i vårt system. Fortfarande återstår en del arbete för att minska kostnaderna för dessa förseningar. Antal lev. fakturor Upprätta kundfakturor maximalt en vecka efter att underlagen har inkommit. Detta har uppfyllts, förutom under två sommarveckor. Ulrika Jonsson Olofsdotter Ekonomichef 16

17 IT/Teleavdelningen IT IT-avdelningen i kommunalförbundet svarar för utveckling, drift och support åt Köping och Kungsör. IT-avdelningens kundstöd (Helpdesk) svarar för användarstöd via telefon Idag "supportas" datorer. Inom IT-verksamheten har stort fokus lagts på plattformsmigreringen till en renodlad Microsoft miljö. Kommunerna använder from 1 juni Outlook för sin E-post. IT-avdelningen har under året infört ett kvalitetssäkringssystem, ITIL, där samtliga processer och rutiner gås igenom för att säkerställa en kvalitetssäkrad leverans av avdelningens service och tjänster. Uppföljning av IT-avdelningens verksamhetsmål 2008 Plattformsbyte från dagens IT-miljö till Microsoftprodukter. Arbete har pågått under året och kommer att avslutas under första halvåret 2009 Översyn av datakommunikationsavtal ska göras under året. Nytt avtal skrivet med Köpings Kabel-TV, diskussioner med Kungsörs Fastighets AB pågår. Ett kvalitetssäkringsprojekt har påbörjats och kartläggning av samtliga IT-processer ska göras under året. Projektet består av fyra faser varav fas ett och två är klara Målsättning att 90 procent ska vara nöjda med den service och de tjänster avdelningen levererar till våra användare. Av mätningen framgår att det återstår en del förbättringsarbete för att uppnå 90 procent nöjda kunder. I takt med att det nya kvalitetssäkringssystemet ITIL införts tillsammans med en omstrukturering av organisationen under hösten år 2008 väntas resultaten bli bättre vid kommande mätning. Mätningen inför delårsbokslutet 2009 kommer att besvaras av en panel som utsetts av respektive kommun. Uppföljning av IT-avdelningens kvalitetsmål Kvalitetsmätning IT, 213 respondenter, augusti 2008 Nöjd Nöjd med med handläggningstiden Nöjd med Nöjd med kompetens Nöjd med Nöjd med bemötande Nej Varken eller Ja Ja Varken eller Nej Lätt Lätt att att komma komma i kontakt 0% % % % % %

18 IT/Teleavdelningen Telefoni IT-avdelningen svarar för telefoniverksamheten åt medlemskommunerna. Detta innebär att samtliga telefonister i de tre kommunerna besvarar samtal åt medlemskommunerna. Den tekniska plattformen betjänar idag ca anknytningar och c:a 1000 mobiler. Under året har fokus lagts på optimering och förbättring av den nya telefonin. Under hösten 2008 påbörjades en systemuppgradering som avslutas januari Uppföljning av telefonins verksamhetsmål En utbyggnad av telefoni ska göras och de punkter som ännu inte tillhör kommunväxeln ska erbjudas anslutning. Diskussioner har förts med kommunerna men inga nya anslutningar har gjorts. En utbyggnad inom skolan med så kallade skoltelefoner i klassrummen ska erbjudas kommunerna. Ej påbörjat. Ett kvalitetssäkringsprojekt har påbörjats och kartläggning av samtliga telefoniprocesser ska göras under året. Avslutat. En utredning om en gemensam KAK kö ska göras. Diskussion med kommunchefer under våren, inga beslut fattade. Kvalitetsmätning telefoni, 185 respondenter, augusti månad 2008 Nöjd Nöjd med med handläggningstiden Nöjd Nöjd med hjälp Nöjd med Nöjd med bemötande Nej Varken eller Ja Ja Varken eller Nej Lätt Lätt att att komma komma i kontakt 0% % % % % % 100 Mätvärdena för telefonin ligger för tre av kvalitetsmålen över 80 procent och när det gäller bemötande ligger man på 95 procent nöjda användare. Det område som behöver förbättras är tillgängligheten Lätt att komma i kontakt. 18

19 IT/Teleavdelningen Framtidsbedömning med utgångspunkt från årets resultat IT/teleavdelningen finansieras genom en styckekostnad per PC- respektive per teleanknytning. I kostnaden för PC ingår from 2008 även kostnader för Microsoft licenser och för Kungsörs kommun även kostnader för hårdvara. För 2008 uppgick kostnaderna till (se tabell nedan). För 2009 är kostnaderna oförändrade. Kostnad Köping Kungsör Arboga Administrativ kr kr - PC Administrativ kr kr PC i skolan Utbildnings PC kr kr - IT-Chef Ivan Jaska Teleaknytning kr kr kr Inköpsavdelningen I inköpsavdelningen ingår, förutom inköp, också andra specialistfunktioner, PuL-ombud och beredskapssamordnare, med placering i kommunhuset i Kungsör samt från renhållningsavdelningen med placering vid Sjötullsvägen i Köping. Inköp I inköpsavdelningen finns 1½ tjänst som inköpare/upphandlare med ansvar för att genomföra upphandlingar, främst inom varu- och tjänsteområdena för medlemskommunernas räkning. Upphandlingar sker enskilt per kommun eller för de tre kommunerna tillsammans. Mål 2008 Genomföra en förenkling av beslutsprocessen gällande upphandlingar Påbörja samarbetet med medlemskommunerna gällande införandet av elektronisk handel Införa IT-stöd för inköpsarbetet. Efter avslutade upphandlingar mäts uppdragsgivarens uppfattning om genomförda upphandlingar och resultatet av dessa mätningar används för det långsiktiga målarbetet. Under året har ca 40 upphandlingar genomförts och ett antal nya upphandlingar har påbörjats. Dessa upphandlingar har genomförts dels för enskilda kommuner eller kommunala bolag, dels gemensamt i olika konstellationer. Upphandlingarna avser både objektsupphandlingar och ramavtalsupphandlingar; främst inom varu- och tjänsteområdet. Upphandlingarna har genomförts i egen regi, men också i samverkan med kommunerna i Örebro län, Verva och Kommentus. Särskilt kan nämnas fyra större upphandlingar som genomförts tillsammans med länssamverkan Örebro, nämligen livsmedel, möbler, kontorsmateriel samt städ-/kemtekniska produkter. 19

20 Inköpsavdelningen Ett samarbete för införande av elektronisk handel har inletts efter möten med representanter för Sveriges Kommuner & Landsting. Under 2008 har ett antal träffar har hållits med kommunernas ekonomichefer, vilket resulterat i ytterligare ett steg i införandet. Under första kvartalet 2009 kommer därmed möjligheten till elektronisk fakturering att erbjudas kommunernas leverantörer. Arbetet med att införa IT-stöd för upphandlingsarbetet pågår. En avtalsdatabas är under uppbyggnad och beräknas vara klar att tas i bruk under vintern Inköpsfunktionens mål att genomföra förenklingar av beslutsprocessen har hittills endast diskuterats med medlemskommunerna och ännu inte lett till något konkret resultat. Inköpsfunktionen har också i samarbete med kommunernas kanslichefer genomfört arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy. De två sista målen för 2008 är därmed uppfyllda. Målet att förenkla beslutsprocessen kvarstår. PuL På inköpsavdelningen finns en ½ tjänst som personuppgiftsombud. Mål för 2008 Att tillsammans med medlemskommunerna: Under året fortsätta inventera och upprätta de register som krävs för medlemskommunernas verksamheter Utbilda ansvariga i personuppgiftslagen. PuL-ombudet har under året besökt förvaltningarna i olika grupper för att informera om Personuppgiftslagen (PuL) och Personuppgiftsförordningen. Arbetet med att inventera ägarkommunernas personregister har i princip slutförts och uppgifterna finns samlade hos PuLombudet. På liknande sätt har de mallar och blanketter innehållande personuppgifter som förekommer inom kommunerna inventerats och kompletterats med en informationstext om PuL. Detta har även gjorts på kommunernas respektive hemsidor. Ett förslag till generella riktlinjer för hantering av personuppgifter har arbetats fram och kommer att presenteras för ägarkommunerna under nästkommande år. Krisberedskap Mål 2008 Att tillsammans med medlemskommunerna: Fortsätta arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser Genomföra utbildningar för krisgrupperna Verka för att krishanteringsråd bildas. Beredskapssamordnaren har en heltidstjänst. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats och de kommunala samhällsviktiga verksamheterna är identifierade. Här har kommunerna kommit olika långt i arbetet. Larmövningar via SOS Alarm har genomförts i alla tre kommuner. I två kommuner finns idag en frivillig resursgrupp (FRG). Ett krishanteringsråd är inrättat i en kommun. Två kommuner har idag kommunal ledningsplats med reservkraft. I den tredje kommunen har arbetet med kommunal ledningsplats påbörjats. Alla tre kommuner har idag aktuella krishanteringsplaner och informationsplaner. Informationsgrupperna har genomfört utbildning och övning i Infosam. Röstslingor för upplysningscentralerna är klara. Utbildning för krisledningsnämnd och krisledningsgrupp har genomförts i en kommun. Föreläsning i krisstöd för POSOM har genomförts. Arrangerat och genomfört studiebesök till Ljungby med representanter från kommuner, Länsstyrelsen, Svenska kyrkan och VMKF. Kontakter har förts under året med Krisberedskapsmyndigheten när det gäller att få kompetensstöd till kommunerna för att genomföra en behovsanalys av Rakelsystemet. VMKF har skickat in en ansökan januari 2009 om kompetensstöd för alla tre kommunerna. Beredskapssamordnaren är kontaktperson för kommunerna gentemot Länsstyrelsen. 20

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning 2007. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning 2007. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Årsredovisning 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva Brandvärnet Valen,

Läs mer

Foto: Anders Geidemark

Foto: Anders Geidemark Foto: Anders Geidemark Budget 2011 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

Vision för den administrativa avdelningen. Målstruktur. Nyckeltal

Vision för den administrativa avdelningen. Målstruktur. Nyckeltal Fällande gäss Foto: Anders Geidemark Budget 2012 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Stengärdet, Kungsör Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foton: Anders Geidemark, Maria Andersson, egna foton VMKF Innehåll Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 46 Antagen av Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, 86 Antagen av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, 57 Antagen av Surahammars kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Foto: Ulrika Jonsson Olofsdotter. Delårsrapport 2012. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Foto: Ulrika Jonsson Olofsdotter. Delårsrapport 2012. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Ulrika Jonsson Olofsdotter Delårsrapport 2012 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Förbundsledningen Räddningstjänsten Jens Eriksson Räddningschef I väderprognoserna

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden 0490-25 40 88 carlmagnus.marheden@vastervik.se 2012-05-09 Kommunstyrelsen Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Delegation avseende ekonomi och personal inom Gästrike Räddningstjänstförbund

Delegation avseende ekonomi och personal inom Gästrike Räddningstjänstförbund Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2009-10-15 Samverkan 2009-11-30 2011-01-03 A Grewe-Lindberg Direktion 2009-12-11 2012-04-02 Direktion 2011-01-14 2013-05-16 Direktion 2012-04-20 2013-08-20 Direktion 2013-05-24

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11 Sida 1 (15) Paragrafer 41 (52) Plats och tid SOS Alarm AB, Göteborg, klockan 13.20 15.35 Beslutande Christer Johansson, ordförande Dan Hovskär, vice ordförande Per-Erik Thurén Bo Wallin, tjänstgörande

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) 124-129 Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Mats Öhgren (m) Göran Edlund (fp)

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) 124-129 Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Mats Öhgren (m) Göran Edlund (fp) Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13:15-16:30 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) 124-129 Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Mats Öhgren (m) Göran Edlund (fp) Stadsarkitekt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till beslut Förbundsledningen föreslår att direktionen fastställer tjänstemännens förslag om organisationsförändring inom ramen för VP2015.

Förslag till beslut Förbundsledningen föreslår att direktionen fastställer tjänstemännens förslag om organisationsförändring inom ramen för VP2015. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2014.02164 063-148020 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Organisationsförändring Förslag till beslut Förbundsledningen föreslår

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Mats Berglund Magnus Kärvhag Lars-Håkan Svensson Per Enberg Anna Johansson Melissa Millbourn Nelly Alvarsson

Mats Berglund Magnus Kärvhag Lars-Håkan Svensson Per Enberg Anna Johansson Melissa Millbourn Nelly Alvarsson Sida 1 Plats och tid brandstationen i Olofström, 09.00-11.00 ande Ej tjänstgörande ersättare Mats Lindstén Per-Olof Larsen Nelly Alvarsson Carl-Eric Birgersson Jan Maltestam Bengt-Åke Karlsson Anita Martinsson

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014-05-15 RMB 2014-07 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN Innehåll 1 Bakgrund 2 Medlemmar 3 Namn och säte 4 Uppdrag och ändamål 5 Organisation

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Förbundsordning Inköp Gävleborg Sid 1 (6) Förbundsordning Inköp Gävleborg Förbundsordning Inköp Gävleborg Beslutad av KF 2007-03-05 32 (06KS400) 1 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun,

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret 1 (1) 2012-11-20 SKRIVElSE SALA. Kommunstyrelsens förvallnlng Ink. 2012-11- 2 O Lönehantering Den politiska ledningen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer