Årsredovisning Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör"

Transkript

1 Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

2 Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva Brandvärnet Valen, Hjälmaren 2

3 Innehåll Förbundets ordförande har ordet...4 Direktion och revision...5 Räddningschefen...6 Administrativa chefen...7 Räddningsavdelningen...8 Larmstatistik...9 Förebyggandeavdelningen...11 Externutbildning...13 Driftavdelningen...14 Måluppfyllnad Räddningstjänst...15 Ekonomiadministration...16 IT/Tele...17 Inköp...19 Lönekontoret...22 Personal...24 Drift-, investerings- och miljöredovisning...27 Ekonomisk analys...28 Resultaträkning, finansieringsanalys...30 Balansräkning...31 Noter...32 Redovisningsprinciper...33 Ord & begrepp...34 Organisationsschema förbundet...35 Organisationsschema operativ beredskap...36 Revisionsberättelse

4 Förbundets ordförande har ordet För tredje året är det dags för bokslut för Västra Mälardalens kommunalförbund. Under året har vi vidareutvecklat renhållningsverksamheten samt planerat för ett övertagande av KAK kommunernas slamhantering. Vi har även initierat en utredning kring förutsättningarna för ett ökat samarbete inom GIS-området. Kungsör och Köpings kommuner har under året migrerat sina IT plattformar till Microsoft. Detta i sin tur ökar möjligheterna till ett ännu mer utvecklat samarbete mellan kommunerna inom IT-området. Vi har även infört ett nytt PA/lönesystem. Självservice för lönehantering är numera infört. Detta är ett uppdrag som funnits sedan kommunalförbundet bildades och möjliggör för framtida rationaliseringar inom lönesektorn. Inom avtalsområdet har också en del förändringar skett. Vi har tecknat ett nytt avtal med Köpings Kabel-TV. Under slutet av året har även en diskussion om eventuell försäljning av Kungsörs Fastighets AB:s kabel-tv nät till Köpings Kabel- TV. Om detta kommer till stånd ökar förutsättningarna för att kunna effektivisera datatrafiken mellan kommunerna ytterligare. Per Strengbom Direktionens ordförande Vi har också tagit ett steg framåt inom elektronisk handel. Avtalet med vår leverantör EDB är omförhandlat och vi ser nu fram emot en papperslös fakturahantering vilket medför väsentligt lägre kostnader för förbundet. Räddningstjänsten har övertagit ansvaret för sotningsfrågorna från respektive kommun. Antalet insatser för räddningstjänsten följer tidigare års siffror. Vi kan dock konstatera att antalet anlagda bränder väsentligt har ökat under året, framför allt i Kungsör, ett stort och allvarligt problem. Resultatet för förbundet är fortfarande bra och det känns tryggt inför framtiden med de nya frågor och utmaningar som vi står inför. 4

5 Direktion och revision Direktion Direktionen har nio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft sex sammanträden. Direktionens ledamöter Per Strengbom (s), Kungsör ordförande Olle Ytterberg (s), Arboga, vice ordförande Elizabeth Salomonsson, (s) Köping, vice ordförande Roger Eklund (s), Köping Ola Saaw (m), Köping Dan Karlsson (v), Arboga Mats Öhgren (m), Arboga AnnMarie Andersson (c ), Kungsör Stellan Lund (m), Kungsör Revision Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. Revisorer Göran Svedberg (s), Kungsör Rolf Persson (c), Arboga Sören Thunell (s), Köping Ersättare Irene Holm (s), Köping Hans-Olov Sjölund (v), Köping Fredrik Andersson (c), Köping Agneta Bode (s), Arboga Anita Höglund-Eriksson (s), Arboga Göran Edlund (fp), Arboga Annika Skarin (s), Kungsör Hans Carlsson (m), Kungsör Hans Vestholm (c), Kungsör Övre raden från vänster: Göran Edlund (fp), Ola Saaw (m), Mats Öhgren (m), Anita Höglund-Eriksson (s), Irene Holm (s), Fredrik Andersson (c), Dan Karlsson (v), Hans-Olov Sjölund (v), Hans Carlsson (m). Sittande från vänster: Stellan Lund (m), Agneta Bode (s), ordförande Per Strengbom (s), vice ordförande Elizabeth Salomonsson (s),vice ordförande Olle Ytterberg (s), Roger Eklund (s). På bilden saknas: Hans Vestholm (c), Annika Skarin (s) AnnMarie Andersson (c). 5

6 Räddningschefen Utryckningsmässigt har året präglats av anlagda bränder. Anlagda bränder har alltid förekommit men oftast rört sig om typ brand i papperskorg, container och dylikt. I år har händelserna varit betydligt allvarligare för att inte säga rena attentat. Bland annat vill jag nämna Köpings Bostads AB:s områdeskontor vid Folkets park, husvagnar på Brunnsvägen samt Sorbykyrkan i Munktorp. I Kungsör har det också vid ett flertal tillfällen brunnit runt kvarteren vid Ynglingagatan. Tack och lov har ingen människa skadats. Händelser av det här slaget påverkar dessvärre allmänheten såtillvida att oro och rädsla kryper fram med frågor som vart brinner det härnäst osv. I fallen i Köping pratade polisen med ett antal ynglingar och efter det har det varit relativt lugnt. I Kungsör pratade polisen också med en yngling och händelserna lugnade ner sig tillfälligt, men under förvintern var vi där igen på en anlagd brand. Vi ska inte jämföra oss med kända områden i Malmö och Södertälje men visst märker vi att anlagda bränder ökar. Jag har i tidigare årsberättelser behandlat personalrekrytering till våra deltidstationer. Under året blev vi varse att även förbundet blir drabbat vid lågkonjunktur. I Kungsör varslade företaget Uponor om flytt av sin tillverkning till annat land. På företaget är fem av våra deltidsanställda brandmän anställda. Detta betyder i sämsta fall att fem brandmän kan få lov att sluta för att de får jobb på annan ort. För att citera Gert Fylking äntligen så har under året en begränsad brandskyddsinventering skett av den gamla trähusbebyggelsen i Arboga. Frågan har varit angelägen under lång tid. Den första studien omfattade en begränsad del men via statsbidrag har tillfälle givits att inventera ett större område under Projektet handläggs av Bygg & Miljöförvaltningen i Arboga. Inventeringens resultat belyser bland annat de åtgärder som kan vidtagas för att förhindra uppkomst av brand och för att förhindra snabb brandspridning.. så kan det bli problem att upprätthålla beredskapen i första hand Kolsva och Kungsör. Arboga verkar hitintills klarat sig bättre från uppsägningar. Likaså finns det risk för att utbildningsvolymen minskar vilket vi redan sett under Företagen väljer märkligt nog att prioritera bort internutbildning, när tiderna blir sämre. Minskat antal utbildningar innebär inte bara att färre personer får kunskap hur de ska handla vid ett brandtillbud, det påverkar också oss gällande minskade intäkter. Förbundet har under året också fått totalansvar för sotningsverksamheten överfört från medlemskommunerna. Jag ser i en framtid att nuvarande fem sotningsdistrikt kan minska till att omfatta ett eller högst två distrikt. Men som tidigare sagt så är det stora orosmolnet inför 2009 den vikande konjunkturen med uppsägningar som även drabbar förbundets deltidsanställda brandmän. Det kanske är dags att föreslå en centralt placerad brandstation som kan täcka in samtliga centralorter. Jens Eriksson Räddningschef Inför 2009 känner jag en viss oro med avseende på den ekonomiska krisen och lågkonjunkturen. Om fler företag varslar eller flyttar sin verksamhet 6

7 Administrativa chefen Den administrativa delen inom förbundet har nu gjort sitt tredje verksamhetsår och det har inneburit ett fortsatt utvecklingsarbete med utgångspunkt från de intentioner som fanns med i utredningen Effektiv administration. Inom ramen för detta arbete pågår en utredning om samverkan mellan KAK-kommunerna kring GIS-frågorna. Detta uppdrag kommer att slutredovisas med förslag till samverkanslösningar under våren Under hösten slutfördes planeringsarbetet med att föra över slamhanteringen från KAK-kommunerna till förbundet. Den nya organisationen med renhållning och slamhantering kommer att träda i kraft från och med den första juni år Under året har också sonderande utredningar gjorts kring andra administrativa funktioner när det gäller alternativa organisationsformer. I samband med förbundsbildningen fördes Kungsörs och Köpings IT-avdelningar samman medan Arboga valde att avvakta. Detta med hänsyn till att Arboga hade sin IT-plattform uppbyggd kring en Microsoftmiljö och Köping och Kungsör hade en Novellmiljö. Under första halvåret år 2008 har även Köping och Kungsör gått över till en renodlad Microsoftplattform. I och med detta lämnade förbundet ett skriftligt erbjudande i augusti till Arboga kommun om att ingå i en gemensam IT-drift organisation. effektiviseras samtidigt som centrala handlingar, avtal och andra dokument alltid kommer att finns elektroniskt tillgängliga via nätet. Ett vidare steg i det här utvecklingsarbetet är att även använda ärendehanteringssystemet för att kanalisera och hantera externa ärenden via vår webbplats Förbundet har under året också tagit fram en ny logotyp för att tydligare profilera organisationen ut mot kommuninnevånarna inte minst när det gäller renhållningen som förbundet svarar för sedan den första januari år Inför Köpingsmässan i september, har även ett informations- och utställningsmaterial tagits fram för renhållningsverksamheten och om förbundet som helhet. Till lönekontoret i Arboga har en ny PA/löneansvarig rekryterats. Tjänsten blev återbesatt den 14 juli. Genom det utökade ansvaret med PAfrågorna som idag ligger på tjänsten kommer gemensamma rutiner och policydokument att kunna tas fram för räddningstjänsten och administrationen. De påbörjade utredningarna under år 2008 kring en vidareutveckling av förbundets verksamheter kommer att slutföras första kvartalet år Utredningarna kan komma att innebära en verksamhetsutveckling med flera nya funktioner för den administrativa organisationen Ett komplett och genomarbetat förslag till överenskommelser för den service och de tjänster som den administrativa avdelningen utför åt kommunerna har under året utarbetats på uppdrag av kommuncheferna. Kommunerna har dock senare valt att avstå från att teckna dessa överenskommelser och hänvisar istället till förbundsordningen. Den administrativa ledningsgruppen har under året påbörjat arbetet med att digitalisera avdelningens olika administrativa processer. Arbetet har byggts upp kring det gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet W3D3. Genom att bygga de administrativa flödena elektroniskt kommer administrationen att kunna Sven-Åke Lagerkvist Administrativ chef 7

8 Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen svarar för att den operativa verksamheten fungerar i förbundet. Målsättningen är att: - Ge personalen en hög och anpassad kunskapsnivå för att kunna bemöta förekommande problem och genomföra insatser på ett effektivt och säkert sätt - Utrustningen skall vara anpassad efter den riskbild och de förekommande insatser som vi har i förbundet - Genom nära samarbete med SOS Alarm se till att larmkedjan är så effektiv som möjligt från inkommande samtal till påbörjad insats. För att leva upp till dessa mål jobbar avdelningen med: - Intern utbildning och övning - Larmplaner och insatsplaner - Utveckling av metoder och utrustning - Fysisk träning, testning av personalen - Hälso- och sjukvård för egen personal och då i första hand förebyggande sådan - Olycksorsaksutredningar och uppföljning av egna insatser. Verksamheten under 2008 Kemenheten Samarbetet med statens räddningsverk och den statliga kemenheten fortsätter och vi har under året varit på två skarpa larm, ett i Hallstahammar och ett utanför Norrköping. I Hallstahammar hade en större mängd salpetersyra läckt ut från en förvaringstank och utanför Norrköping hade en tankbil med bensin gått av vägen. Insatserna har för vår del fungerat enligt planerna. Samarbetsavtalet har under året utökats enligt önskemål från SRV. I det nya avtalet ingår att vi även skall medverka i vissa internationella kemövningar. Vi har under året medverkat i två stycken: en NATO- övning i Helsingfors och en EU-övning utanför Nice i Frankrike. Vid dessa tillfällen har Sverige medverkat med personal från de sex kommuner som förfogar över en kemenhet däribland Köping. Olycksorsaksutredningar Under året så har vi gjort sju fördjupade utredningar, lyckligtvis på insatser utan några personskador. Däremot så har vi haft ovanligt många anlagda eller förmodade anlagda bränder i vårt område. Övningar och intern utbildning Övningarna har genomförts enligt planerna med all personal. Övningsanläggningen i Kungsör används flitigt. I första hand för våra rök-och värmeövningar där alla våra rökdykare har gjort sina lagstadgade övningar. Heltidspersonalen har ett snitt på cirka 130 övningstimmar och deltidarna cirka 50 timmar. Även ett antal insatsövningar har frekvent genomförts med heltidspersonalen. Ett antal skumövningar har genomförts för att kontrollera teknik och kapacitet. Vi har under året anpassat utrustning och skumvätskor så att vi har liknande system på våra stationer. Vi kan konstatera att kapaciteten för att släcka med skum är god i förbundet. Vi har även medverkat med vår stora båt Georg vid en större regional sjöräddningsövning utanför Västerås ihop med SSRS, Landstinget och Polisen Övriga båtar med besättningar har även de övat sjöräddning under året. All heltidspersonal har även fått utbildning i risker med el och statisk elektricitet. Utbildning i räddningsinsats vid statens räddningsskolor har genomförts av tre man. För närvarande har vi fem brandmän av våra deltidsanställda som inte har gått utbildning i räddningsinsats. Utrustning Utrustningen håller en hög nivå som vi försöker vidmakthålla genom att komplettera och uppdatera den efter hand. Det senaste tillskottet till utrustningen består av ett släp som vi kommer att använda i sommar ihop med vår terrängmotorcykel. Detta för att underlätta vid eventuell. skogsbrandsläckning. Förberedandet av införandet av Rakel, det nya digitala radiosystemet, har pågått under 2008 och arbetet med detta fortsätter under våren i samverkan med övriga organisationer i länet. 8

9 Räddningsavdelningen Framtiden Räddningstjänsten kommer att utvecklas åt olika håll. Detta kommer att leda till mer differentierade lösningar än vi hittills sett. Tiden till att insats påbörjas är och kommer att vara en viktig faktor för räddningstjänsten. Det är vetenskapligt välbelagt att detta är bland de viktigaste faktorerna att arbeta med om man vill öka räddningstjänstens effekt. Genom ett nära samarbete med SOS Alarm och även införandet av Rakel så kommer vi att jobba aktivt med detta framöver. Så kallad förstainsatspersonal (FIP) är en annan metod att nå samma mål. Begreppet används framförallt i deltidskårer där en eller flera personer i brandstyrkan åker direkt till skadeplatsen istället för att först åka förbi en brandstation. Vår räddningstjänst består till stor del av deltidsanställd personal, med svårigheten att rekrytera. Det beror troligen på flera saker, bland annat av en ökad tendens att inte längre bo och arbeta på samma ort. Vidare verkar såväl enskilda personers som arbetsgivares intresse vara vikande. Kanske kan då lösningen med förstainsatspersonal (FIP) med sitt nytänkande minska detta problem genom att skapa ett större intresse för jobbet som deltidsbrandman. Tomas Fransson Avdelningschef räddning Larmstatistik Larmstatistik Larm/kommun av VMKF (högre befäl) som åkt på larm till Skinnskatteberg Köping Arboga Kungsör Annan Tabell: larm/kommun Den största avvikelsen för året står Kungsörs kommun för, där det skett en ökning av antalet larm med 23 % från Men det är för tidigt att dra några slutsatser då det kanske var så att 2007 var ett år med få larm, jämfört med hela mätintervaller. Köping redovisar en sänkning men inom felmarginalen. Arboga visar på en långsiktig trend med stigande antal larm ( ). En djupare analys skall göras varför. I kolumn annan redovisas händelser i grannkommuner där VMKF varit behjälpliga vid insats. Den relativt höga frekvensen av annan beror på att Skinnskattebergs kommun via avtal köper tjänster VMKF Räddningstjänstlarm VMKF Tabell: räddningstjänstlarm Med räddningstjänstlarm menas larm där man vid utalarmeringen får indikationer på att uppdraget går att hänföra till lagen om skydd mot olyckors kriterier för att vara kommunal räddningstjänst. Larmen gäller inte teknisk service eller andra uppdrag. Trenden är ökande, mer analys varför skall utföras under

10 Larmstatistik Larm per station automatlarm ej brand så har det skett en minskning. Det ska i sammanhanget poängteras att det är ett fåtal anläggningar som står för de flesta automatlarmen. Automatlarmen beror oftast på slarv från anläggningen Skadade, omkomna Köping Arboga Kungsör Kolsva Tabell: larm/station Station Köping minskar försumbart medan Kungsör ökar 15 % och Arboga 10 %. Station Kolsva en stor frekvens till andra stationers släckområde på grund av deras specifika skärsläckarbil som är suverän vid släckning av dolda utrymmen Brand i byggnad Prioriterade larmtyper Brand ej i byggnad Trafikolyckor Automatlarm ej brand Lindrigt skadade Svår skadade Omkomna Tabell:skadade/omkomna Huvuddelen av de skadade härrör från trafikolyckor som också ökade under året. Den redovisade omkomna härrör från en drunkningsolycka i Skedvisjön under hösten. Vår påverkansmöjlighet när det gäller skador i trafiken är begränsad. Här är de mycket upp till den enskilde förarens omdöme. När det gäller frekvent återkommande platser för olyckor påtalar vi detta till väghållaren Tabell: prioriterade larmtyper Brand i byggnad fortsätter att öka, förbundet har statistiskt sett i riket en högre frekvens av brand i byggnad per innevånare än normalt, under 2009 skall en fördjupad analys utföras och försöka förstå varför och i vad mån insatser kan sättas in. Brand ej i byggnad är till stora delar beroende av hur vår och sommar är vädermässigt (skogs- /gräsbrand). Även anlagda bränder i typ container ingår i gruppen. Antal trafikolyckor fortsätter att öka. Trots detta har ingen omkommit i trafikolycka. Flera av händelserna har varit bilar som fastnat i vajerräcken utefter E 18 och E 20. Att vajerräcken räddar liv är ställt utom all tvivel. Det sker fler olyckor/tillbud men skadorna på personer är betydligt lindrigare.i kategorin En av flera skogsbränder under året, Vägge hällar

11 Förebyggandeavdelningen Förebyggande Förebyggandeavdelningen svarar för förbundets tillsynsverksamhet samt medlemskommunernas efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (1988:868) om brandfarliga explosiva varor. Förebyggandeavdelningen ansvarar dessutom för medlemskommunernas tillsyn av sotningsverksamheten. Förebyggandeavdelningen genomför sedan två tillbaka en gemensam tillsyn av sotningsdistrikten. Från och med halvårsskiftet 2008 har förbundet övertagit totalansvaret för sotningsverksamheten i Köping, Arboga och Kungsör. Förebyggandeavdelningen består av en avdelningschef och en brandinspektör- /insatsledare. Mål för avdelningen att hålla den operativa verksamheten informerad om speciella risker som framkommit vid tillsyn att hålla den operativa styrkan informerad om nybyggnationer samt till och ombyggnad av fastigheter att verka mot de mål som antagits i handlingsprogrammet för förbundets förebyggande verksamhet att informera kommuninnevånarna och företagare om sina skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor att ge råd, information och anvisningar till privatpersoner och företagare i brandtekniska frågor att utöva tillsyn enligt fastslagna tillsynsfrister. Tillsyn Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har utförts mot byggnader och anläggningar enligt fastställt handlingsprogram. Tillsyn har riktats sig primärt mot: 1. äldreboende och boende för människor med vårdbehov 2. publik verksamhet såsom kyrkor, restauranger och större samlingssalar 3. där skriftlig redogörelse krävts in enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Brandfarlig vara Enligt lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor är kommunen tillståndsmyndighet för hantering, försäljning och lagring av brandfarliga/explosiva varor. Skyldighet att inneha tillstånd är beroende av typ av verksamhet och lagrad mängd. I Köpings kommun hanteras tillståndsärenden av byggnadsnämnden, i Arboga och Kungsör av miljö- och byggnadsnämnden. Förebyggandeavdelningen och andra berörda förvaltningar i respektive kommun är remissinstanser. Efter att ett tillstånd beviljats och en avsyning skett övergår tillsynen till förbundets förebyggandeavdelning som utövar tillsyn enligt fastställda frister. Tillsyn enligt lag (1988:868) om brandfarliga explosiva varor har primärt riktats mot byggnader och anläggningar: 1. där skriftlig redogörelse krävts 2. förvaring av brandfarlig vara vid publik verksamhet 3. där konsekvenserna av en brand eller explosion skulle kunna bli stora. Plan- och byggärenden Förebyggandeavdelningen medverkar i medlemskommunernas plan- och byggprocesser genom att delta vid byggsamråd och vara remissinstans vid kommunernas detaljplanering. En av förbundets primära uppgift är att verka för att minska riskexponeringen för enskilda. Detta arbete ska ske i nära samarbete med medlemskommunernas berörda förvaltningar. Tidig inblandning i byggprocessen ökar möjligheten att påverka besluten. Framtiden Förebyggandeavdelningen har sedan årsskiftet 2007/2008 minskats med femtio procent. Detta påverkar naturligtvis förebyggandeavdelningens möjlighet att utföra tillsyn enligt LSO och LBE i samma omfattning som tidigare. Förebyggandeavdelning har därför för avsikt att under 2009 införliva den operativa enheten i tillsynsutövandet. Mats Forsberg Avdelningschef förebyggande 11

12 Förebyggandeavdelningen Tillsynsobjekt LSO Köping Arboga Kungsör VMKF Hur var det här med elinstallationer och säkerhet nu igen? Tillsynsobjekt BEX Köping Arboga Kungsör VMKF Övning ger färdighet, bild från övertändningsövning, övningsfältet Kungsör. Övning, hamnen Köpings 12

13 Externutbildning Ett led i den förebyggande verksamheten är att bedriva externutbildning. Att informera människor om vad som bör göras och hur man kan förhindra brand är ett av sätten att förebygga bränder. Det såg ut att bli ett rekordår med antalet utbildade men sen kom den allmänna lågkonjunkturen och antalet utbildade slutade på ca personer (2 500 år 2007). Under året har det fortsatt tecknats avtal mellan delar av kommunernas förvaltningar och bland kommunernas industrier om långsiktig utbildning där förbundet kallar till utbildning och med detta får bättre logistik på utbildningstillfällena. Förskoleklasser Dessa redovisas inte i statistiken. Samtliga förskoleklasser i medlemskommunerna besöker respektive brandstation under våren. Utbildningen baseras på ett pedagogiskt koncept med seriefiguren Bamse som huvudrollsinnehavare. Under 2008 har det utbildats 369 (330 år 2007) förskoleelever. Nedan följer uppgifter och kurser samt statistik kring förbundets externutbildning: Heta arbeten Kursen är ett krav från försäkringsbolagen att all personal som utför någon form av heta arbeten ska genomgå en utbildning. Förbundet är i dessa kurser utbildare åt Brandskyddsföreningen i Västmanland som administrerar kursen centralt för länet. Industri Riktas i första hand mot industri och privat verksamhet. Kurserna är ofta skräddarsydda efter beställarens önskemål. Vård Specialanpassade kurser för personal inom kommunens respektive landstingets vårdsektor. BKA (brandkunskap för alla) Kursen som tidigare var statsbidragsfinansierat har i år finansierat av Brandskyddsföreningen Västmanland med kronor per skolklass. Utbildningen riktar sig i första hand till organisationer/institutioner som inte har medel själva att betala för utbildningen. Bamses brandskola, ett populärt koncept för utbildning av förskoleklassbarn. Framtiden I slutet av året fick vi återbud från bland annat Getrag och Volvo i Köping på redan bokade kurser. Antalet var ca 300. Detta hänger ihop med den lågkonjunktur med tillhörande varsel som vi befinner oss i. Hur detta kommer att påverka utbildningsvolymen framöver vet vi inte men det verkar som att företagen inte satsar på utbildning i kristider. HLR (hjärt- och lungräddning) Kursen ger deltagarna kompetens att utföra hjärtkompression och konstgjord andning. ADR ( transport av farligt gods ) Inga kurser har genomförts under året. Övriga Vi utbildar flertalet grupper som inte kan hänföras till ovan uppräknade såsom skolklasser, bussförare etc. Saneringseldning av Marieborg, Arboga. Observera att vice ordförande Olle Ytterberg startar övningen. 13

14 Externutbildning Externutbildning antal utbildade Het a arbe AD R Vår HLR d BK A Indu stri Övri ga Sot TOT ning ALT Externutbildning antal kurser Het a AD R Vår HLR d BK A Indu stri Övri ga Sot TOT ning ALT Avdelning drift och planering Fordon Två fordon har bytts ut under året. En VW-buss av 1995 års modell för persontransport har ersatts av ett liknande fordon av 2008 års modell. Samt en ledningsbil för Chef i beredskap med beteckningen 208, har ersatts med nytt fordon lämpligt för ändamålet, en Volvo V70 av 2008 års modell. Terrängbil. Inom förbundet finns två Unimog terrängfordon, en från 1975 och en från Båda ska säljas och ersättas av ett nytt fordon. Utbyte av terrängfordon skjuts fram till omfattning, presenteras på ett antal monitorer som har satts upp på strategiska platser på brandstationerna i Köping och Arboga. På monitorerna presenteras larmen i klartext på en sida. Under kommande år får Kungsör samma utrustning. Personal Under nästkommande år går några av veteranerna i pension och ersätts av yngre förmågor. Brandstationen Avlopp har lagts utanför slangtvätten och anslutits till dagvattenbrunnen i närheten. Frånluftsfläktar i värmeåtervinningen har rustats. Utalarmering Utalarmeringen har förbättras och snabbats upp genom s.k. förlarm. SOS-operatören startar Förberedande larm så snart det står klart vilken station larmet rör. När insamlingen av larmuppgifter är klar dras ett riktigt larm. Uppgift om, vad har hänt, var har det hänt och i hur stor Ny VW buss inköptes under året. Nils-Åke Abrahamsson Avdelningschef drift och planering 14

15 Måluppfyllnad Säkerhetsmål Prestationsmål kopplade till säkerhetsmålen Uppfyllnad Boende i medlemskommunerna skall känna till brandrisker och vad man kan göra för att Förbundet skall utbilda minst personer varje år i olika kurser vars målsättning är att förebygga brand. skydda sig mot brand. Brandkunskapsutbildning av alla medlemskommuners förskoleklasser grundskolornas årskurs 8 skall ske varje år. Ja under året har drygt personer utbildats. Ja. Boende i glesbygd med långa insatstider skall ges möjlighet till utbildning i självskydd. Inga personer skall omkomma till följd av brand eller bristande utrymningssäkerhet i allmänna byggnader. Tillsynsverksamheten enligt gällande lagstiftning skall vara behovsanpassad och mångsidig. Trafikmiljön skall anpassas och utformas så att inte olyckor inträffar. Anläggningar med farlig verksamhet skall vara säkra. Förbundet skall planera och öva för att delta vid extraordinära händelser och kriser till följd av större olyckshändelse såväl inom medlemskommunerna som händelser ej geografisk placerade i medlemskommunerna. Brandskyddsutbildning skall erbjudas och marknadsföras till personer boende med insatstider för räddningstjänsten överstigande 30 minuter. Förbundet skall bedriva tillsyn och kontrollera att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs. Station Kolsva (2 man) skall förhindra skador på människor förorsakat av brand i byggnad intill förstärkning anländer. Direktionen skall varje år besluta om tillsynsinriktning. Inriktningen skall utgå från risker, verkliga händelser eller av allmänheten påtalade risker. Förbundet skall till respektive medlemskommun rapportera de trafikolyckor som sker och följa upp om det är frekvent återkommande på samma platser. Vad det gäller vägverkets ansvarsområde informeras dessa med automatik. Förbundet skall utöva tillsyn mot dessa anläggningar med farlig verksamhet i samarbete med medlemskommunernas miljöförvaltningar. Förbundet skall påverka medlemskommunerna så att riskhänsyn tas vid samhällsplaneringen och i forum för utveckling. Förbundet skall delta vid medlemskommunernas planering för extraordinära händelser. Ej utfört, utbildningstryck från andra har medfört svårighet att planera för utbildningen. Sker kontinuerligt. Ja. Inriktning följs i enlighet med antaget handlingsprogram. Förbundet har kommunicerat med vägverket ang. säkerhetshöjande åtgärder både vid länsträffar och på kommunal nivå. Tillsyn bedrivs, tillsyn sker i samband med s.k. Sevesotillsyn. Deltar aktivt i byggprocessen i samtliga medlemskommuner. Räddningschefen har deltagit vid övning i Kungsörs kommun. Samarbete sker med förbundets beredskapsplanerare. 15

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Ordföranden om året som gick

Ordföranden om året som gick 22. Årsredovisning 22 Produktion: Susanna Henningsson Foto: Bläck & Co, Susanna Henningsson Tryck: Davidsons Tryckeri 2 Ordföranden om året som gick 22 var ett bra år för Värends Räddningstjänst, såväl

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida 15 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av

Läs mer

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 samt uppföljning av etapp 1 Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Ansvarig nämnd/styrelse 2 5. Genomförd granskning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2013

Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2013 s årsredovisning Formgivning: Jonas Nyström Foto: Jonas Nyström, Håkan Filipsson, Håkan Ragell, Lars-Olov Bergman, Pernilla Eriksson, Trafikverket, Stockholms stad, Aldiana Kivic, Titan Television, Pixhill

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer