Årsredovisning Bank & Försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring

2 Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till de finansiella rapporterna 15 Not 1 Uppgifter om sparbanken 15 Not 2 Redovisningsprinciper 15 Not 3 Finansiella risker 25 Not 4 Räntenetto 37 Not 5 Erhållna utdelningar 37 Not 6 Provisionsintäkter 37 Not 7 Provisionskostnader 37 Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner 38 Not 9 Övriga rörelseintäkter 38 Not 10 Allmänna administrationskostnader 38 Not 11 Övriga rörelsekostnader 42 Not 12 Kreditförluster, netto 42 Not 13 Bokslutsdispositioner 42 Not 14 Skatter 42 Not 15 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 43 Not 16 Utlåning till kreditinstitut 43 Not 17 Utlåning till allmänheten 43 Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 44 Not 19 Aktier och andelar 45 Not 20 Immateriella anläggningstillgångar 45 Not 21 Materiella tillgångar 45 Not 22 Övriga tillgångar 46 Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46 Not 24 Skulder till kreditinstitut 46 Not 25 Inlåning från allmänheten 47 Not 26 Övriga skulder 47 Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 47 Not 28 Obeskattade reserver 47 Not 29 Eget kapital 48 Not 30 Ställda säkerheter 48 Not 31 Ansvarsförbindelser 48 Not 32 Åtaganden 49 Not 33 Närstående 49 Not 34 Intäkternas geografiska fördelning 49 Not 35 Finansiella tillgångar och skulder 49 Not 36 Händelser efter balansdagen 52 Not 37 Viktiga uppskattningar och bedömningar 52 Not 38 Kapitaltäckning 53 Not 39 Ekonomiska arrangemang som inte ingår i balansräkningen 55 Revisionsberättelse 57 Företagsstyrning 58 Huvudmän, styrelse, revisorer m.fl. 60 2

3 Ekonomisk utveckling Global konjunkturavmattning Återhämtningen i världsekonomin, som inleddes efter finanskrisen och den globala recessionen , tappade fart under hösten Det är i synnerhet i euroområdet som tillväxten dämpades men även i tillväxtekonomierna har expansionstakten avtagit. I USA tilltog däremot den ekonomiska aktiviteten efter ett svagt första halvår. Bedömningen är att världsekonomin växte med 3,6 % under 2011 efter att ha ökat med drygt 5 % år Det är framför allt industrin som påverkats av en svagare omvärldskonjunktur där flera länders inköpschefsindex i slutet av förra året pendlade strax under 50strecket, vilket är liktydligt med stagnation eller minskad industriproduktion. Även den globala handeln har uppvisat en påtagligt svagare utveckling efter en kraftig uppgång under Den förvärrade statsfinansiella krisen i EMUländerna har ökat risken för att den globala konjunkturnedgången kan bli djupare än vad som tidigare har prognostiserats. Det har skapat oro på de internationella finansmarknaderna med stora börsfall och stigande räntemarginaler. Samtidigt är det en politisk kris där nödvändiga förändringar i den ekonomiska politiken inte sker i den takt som krävs för att bromsa den snabbt stigande statsskuldssökningen. Misstroendet mot den ekonomiska politiken i de mest skuldsatta länderna har lett till kraftigt stigande räntor som på sikt inte är hållbara. De växande obalanserna och otillräckliga ekonomiskpolitiska reformer har lett till att kreditvärdigheten sänkts för flera europeiska länder, men också för USA. Farhågor för betalningsinställelser med risk för omfattande kreditförluster har lett till höjda kapitaltäckningskrav för europeiska banker. En kreditåtstramning innebär också att flera östeuropeiska länder påverkas negativt när inflödet av kapital från utländska banker sinar. De finanspolitiska åtstramningarna som flera EUländer står inför innebär att penningpolitiken kommer att vara expansiv framöver via fortsatt låga styrräntor och likviditetsstödjade åtgärder. I november och december 2011 sänkte den europeiska centralbanken (ECB) styrräntan med sammanlagt 0,5 procentenheter till 1 % efter att ha tidigare ha höjt räntan under första halvåret. 3 Svensk ekonomi växlar ned Fram till och med tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5 % i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Exporten steg med närmare 10 % i volym och investeringarna ökade både i näringslivet och hos offentliga myndigheter. Det förbättrade arbetsmarknadsläget bidrog även till att hushållens konsumtion steg måttligt. I slutet av året kom dock allt fler tecken som visar att utvecklingen kommer att bli väsentligt svagare de närmaste kvartalen. Förutom en minskad orderingång till den svenska exportindustrin har hushållens konsumtion dämpats. Delvis på grund av en ökad osäkerhet om arbetsmarknaden. Under hösten har antalet varsel stigit och färre företag planerar nyanställningar. Ett ökat hushållssparande och en lägre utlåning till hushållen har även följts av en minskad utlåning till företagssektorn när investeringarna tenderar att skjutas på framtiden. Hushållens konsumtion hålls också tillbaka av den höga skuldsättningen samtidigt som det finns en ökad osäkerhet om huspriserna och arbetsmarknaden. Kreditexpansionen till de svenska hushållen saktade av under Den tidigare så heta bostadsmarknaden svalnade allt mer av i spåren av det osäkra konjunkturläget och stigande bolånekostnader. Även om BNPtillväxten tappade styrfart under fjolårets sista kvartal är bedömningen att den svenska ekonomin växte uppskattningsvis med drygt 4 % i genomsnitt under helåret För 2012 kommer budgetåtstramningarna i Europa att försvåra de svenska exportföretagens avsättningsmöjligheter, varför bedömningen är att exporten kommer att växa betydligt långsammare, samtidigt som det osäkra konjunkturläget tenderar att skjuta företagens investeringar på framtiden. Detta kommer också att sätta avtryck på arbetsmarknaden och hushållen förväntas därmed att öka sitt hushållssparande ytterligare. Omslaget i konjunkturen och nedreviderade tillväxtutsikter bidrog till att Riksbanken sänkte styrräntan i december 2011 från 2 % till 1,75 %. Fler räntesänkningar kommer sannolikt under 2012 när inflationstrycket sjunker och arbetslösheten stiger. Även om tillväxtutsikterna för den svenska ekonomin har reviderats ned är de offentliga finanserna alltjämt robusta och statsskulden förväntas fortsätta att krympa som andel av BNP. Bankens utveckling Sparbanken i Enköping har under 2011, återigen, visat en positiv utveckling med god tillväxt och ett starkt ekonomiskt resultat. Den första delen av året, fram till mitten av juli såg den ekonomiska tillväxten i Sverige mycket god ut medan den senare delen av året har präglats av den tilltagande eurokrisen och dess påverkan på företagens investeringsvilja och de svenska konsumenternas tilltro till framtiden.

4 Bankens ekonomiska resultat steg kraftigt under året tack vare det successivt ökande ränteläget, men också beroende på låga kreditförluster och en allt större efterfrågan på bankens olika kundkoncept. Nettoresultatet innebär att banken kan förstärka sin finansiella bas med ytterligare 51,3 miljoner kronor och kan vid årsskiftet redovisa ett totalt eget kapital på 518 miljoner kronor. Bankens allt starkare kapitalisering ger möjlighet att ytterligare stärka bankens position på den lokala marknaden men också att möta nya myndighetskrav på kapitaltäckning och likviditet. Offensiva satsningar Nya kundkoncept skapar mervärde Under 2011 har allt fler av bankens kunder valt att ansluta sig till den lanserade konceptstrukturen. För privatmarknaden erbjuder banken nu i huvudsak tre konceptnivåer beroende på kundens eget önskemål om rådgivning och affärsaktivitet. Private Banking som är ett koncept för våra mest affärsaktiva kunder inom området placering och kapitalförvaltning Premium som riktar sig till kunder med större kontantflöden och rationellt rådgivningsbehov Nyckelkund som är bankens breda koncept och innehåller flera viktiga tjänster och servicelöften inom bland annat rådgivning. För företagsmarknaden har också vårt koncept Bättre affärer rönt stor uppskattning. Det under 2010 nyinrättade affärsområdet Kapitalförvaltning för företag har under 2011 attraherat allt fler företagskunder med större likvida överskott. Försäkringsaffären Försäkringsaffären blir en allt viktigare komponent i bankens tjänsteutbud. Befintliga produkter, inom både sakförsäkring och livförsäkring, har under året visat signifikanta ökningar. Under den senare delen av 2011 har också nya produkter lanserats inom försäkringsområdet. Nylanseringarna riktar sig både till företagsmarknad med ett nu fullständigt sortiment för företagsförsäkringar men också till privatmarknad med bankens nya försäkringskoncept Trygga som innehåller 9 olika trygghetsprodukter för privatkunder inkluderande bland annat sjukförsäkring, barnförsäkring och graviditetsförsäkring. Samarbetsavtal med Swedbank Den 1/ trädde bankens nya samarbetsavtal med Swedbank ikraft. Avtalet löper fram till den 30/ och säkerställer bankens tillgång till konkurrenskraftiga ITlösningar och kvalificerade produkter för våra kunder. Banken har under året ökat sitt aktieinnehav i Swedbank AB och innehavet uppgick vid årets slut till Aaktier. 4 Styrelsens arbete under året Styrelsens arbete under året har präglats av flera viktiga aktiviteter inom olika områden. Utvecklingen av regulatoriska regelverk för den finansiella sektorn präglas av den oro i finansmarknaderna som rått sedan finanskrisen 2008 och som innebär ökade krav inom områden som kapital och likviditetsstruktur. Styrelsen har lagt ned mycket tid på det viktiga arbetet med att utforma och säkerställa bankens kompatibilitet med kommande regelverk som enligt nuvarande tidplan kommer att implementeras successivt fram till Som ett led i detta arbete kommer en översyn av bankens interna policys och instruktioner att göras under första halvåret Bankens Verkställande direktör anställdes i mars 2002 för en period om 10 år. Denna period går ut i mars Styrelsen har under 2011 tecknat ett nytt avtal med VD som innebär anställning tills vidare från och med 1 april Utsikter för 2012 Det rådande konjunkturläget indikerar en kraftig svacka i svensk ekonomi för De negativa ekonomiska utsikterna kommer att påverka svenska företag och privatpersoner på ett tydligt sätt. Om Euroländerna kan stabilisera sina ekonomier och återvinna marknadens förtroende kan konjunktursvackan bli kortvarig. Om utvecklingen inom EMU går i fel riktning kan konjunktursvackan bli både långt utdragen och djup. Sparbanken i Enköping räknar med en utveckling under 2012 innebärande låg tillväxt i affärsvolymer och påfrestningar på bankens resultat främst beroende på sjunkande räntor. Genom ett målmedvetet arbete med våra kunder, framför allt inom ramen för våra konceptstrukturer, ser vi ändå ljust på Erfarenhet från tidigare konjunkturnedgångar visar att påkänningarna i bankens verksamhetsområde, Enköping, Håbo och UpplandsBro kommuner, trots allt har varit begränsade beroende på en stark underliggande tillväxt och en stark arbetsmarknad. Avslutningsvis vill vi tacka bankens medarbetare för en stark och engagerad insats under det gångna året. Vi vill också rikta ett tack till bankens kunder för en förtroendefull relation under Vi ser fram mot 2012 och en nära kontakt med våra kunder och samarbetspartner. Välkommen till Sparbanken i Enköping en, i verklig mening, lokal bank. Göran Olsson Styrelsens ordförande Göran Hedman Verkställande direktör

5 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Sparbanken i Enköping verkar inom Enköping, Håbo och UpplandsBro kommuner. Bankens vision är att vara den naturliga bankpartnern och den enda bank våra kunder behöver. Sparbankens affärsidé är att vara en sparbank med uppgift att skapa ett uthålligt värde för kunderna och banken. Utlåning till allmänheten, brutto, uppgick vid årsskiftet till (3 577) Mkr, en ökning med 7 % (3 %) eller 273 (111) Mkr. Av den sammanlagda utlåningsökningen på 270 (494) Mkr hänförs 132 (457) till hushåll och 97 (35) Mkr till företag. Resterande utlåning härleds till övriga organisationer. Förmedlade krediter till Swedbank Hypotek ökade under 2011 med 170 (383) Mkr och uppgick vid årets slut till (7 293) Mkr. Sparbankens utlåning och förmedlade kreditvolymer var vid årsskiftet totalt 12,0 (11,5) miljarder kronor. Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat och ställning Allmänt Sparbanken har under 2011 haft en måttlig ökning av sin affärsvolym i förhållande till de senaste åren. Sparbanken har dock fortsatt att hålla en hög nivå på sina marknadsaktiviteter inom verksamhetsområdet. Ett nytt samarbetsavtal mellan sparbanken och Swedbank AB trädde i kraft per , avtalet gäller fram till Antal årsarb Mkr/årsarbetare Balansomslutningen 2011 ökade med 5 % (7 %) jämfört med föregående år och uppgick till (4 881 Mkr). Per översteg sparbankens balansomslutning 5 miljarder, vilket medför att sparbankens rapporteringsplikt mot Finansinspektionen ökar ytterligare under Sparbanken har vid två tillfällen under året ökat sitt aktieinnehav i Swedbank AB. Sparbanken äger per balansdagen Aaktier i Swedbank AB. Genomsnittligt anskaffningsvärde för aktierna uppgår till drygt 69 kr/styck. VD Göran Hedmans anställningsavtal har varit tidsbestämt och löper ut per Under hösten 2011 har styrelsen tecknat ett nytt anställningsavtal med nuvarande VD. Det nya avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare. Affärsvolym Inlåning från allmänheten uppgick till (4 378) Mkr vilket är en ökning med 5 % eller 198 (290) Mkr. Volymerna i Swedbank Robur Fond och Swedbank Försäkring uppgick till respektive 521 Mkr. Under 2011 har volymerna i Robur Fond minskat med 180 Mkr medan volymerna i Swedbank Försäkring. ökat med 5 Mkr. Nedgången i stocken förklaras främst av att 2011 var ett svagt börsår. Antal årsarbetare och affärsvolym per årsarbetare Likviditet Sparbankens likviditet följs och rapporteras på daglig basis i organisationen. Under året har bankens likviditet varit mycket god. Likviditet som består av kassa, kortfristig utlåning till kreditinstitut med avdrag för skulder till kreditinstitut uppgick per balansdagen till 719 (509) Mkr. I syfte att med låg kreditrisk förbättra bankens avkastning har placeringar gjorts kortfristigt i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Per uppgick dessa placeringar till 459 (667) Mkr. En utförlig beskrivning av bankens hantering av likviditetsrisk och aktuell likvid situation återfinns på Sparbanken i Enköpings hemsida, Information gällande likviditetsrisk och aktuell likvid situation på hemsidan uppdateras kvartalsvis. Kapitaltäckningskvoten för sparbanken blev 1,76 (1,68). Kapitalbasen har ökat till 454 (412) Mkr och minimikapitalkravet har ökat från 245 Mkr till 258 Mkr. Sparbankens resultat Under 2011 uppgick räntenettot till 138 (110) Mkr, vilket är en ökning med 25 (15) %. Ökningen kan till viss del förklaras av större volymer men framför allt en högre marginal. Vidare har avkastningen på 5 5

6 sparbankens överlikviditet, vilken placerats kortfristigt i räntebärande värdepapper, givit en bättre avkastning än tidigare år. Även provisionsnettot har ökat under året, utfallet blev slutligen 68 (65) Mkr. Ökningen kan härledas till förmedlad utlåning, värdepapperstjänster, samt en ökad efterfrågan på bankens olika produkter och tjänster. Under året har sparbanken erhållit utdelning på aktieinnehav från såväl Swedbank AB som Sparbankernas Försäkrings AB. Totalt har utdelningarna uppgått till 1,4 (0) Mkr. Nettoresultatet av finansiella transaktioner består av realiserade vinster om 0,3 Mkr och icke realiserade vinster på 0,5 Mkr. Därutöver redovisas valutakursvinster på 0,9 Mkr. Övriga rörelseintäkter uppgår till 1,5 (1,3) Mkr. Intäkterna utgörs främst av hyresintäkter, under året har vidare en återbetalning från Sparbankernas Försäkrings AB erhållits, vilken uppgått till 0,5 Mkr. Personalkostnader, som ingår i allmänna administrationskostnader uppgick till 80 (71) Mkr. De högre personalkostnaderna beror framför allt på avtalsenliga löneökningar samt att medelantalet anställda räknat på arbetad tid ökat med 6 personer under året och uppgår nu till 100. Övriga allmänna administrationskostnader i form av lokal och ITkostnader uppgick till 41 (37) Mkr. Planenliga avskrivningar samt övriga rörelsekostnader uppgick till 3,4 respektive 11,8 Mkr vilket är i stort sett oförändrat jämfört med utfallet för föregående år. Kreditförluster har för 2011 belastat bankens resultat med 4,8 (3,9) Mkr och omfattar såväl konstaterade som befarade förluster, samt återföringar av tidigare befarade förluster. Sparbankens reserveringsgrad är 50 % (54 %) och andelen osäkra fordringar i förhållande till nettoutlåningen uppgår till 0,48 % (0,50 %). Rörelseresultatet före kreditförluster ökade under året till 74 (51) Mkr. Rörelseresultatet efter kreditförluster blev 70 (47) Mkr. Personal Under året har medelantalet anställda ökat väsentligt och uppgår till 100 (94) personer, beräknat efter arbetstidsmåttet timmar per år. Orsaken till anställningarna är ökad efterfrågan på sparbankens tjänster samt en del i kommande succession. Sparbanken hade 28 (25) Swed Seclicensierade medarbetare och 34 (35) certifierade rådgivare vid utgången av Under året har sparbankens utbildningskostnader uppgått till cirka 1,5 (1,1) Mkr. Investeringar Under året har maskiner och inventarier införskaffats för 4,1 (2) Mkr. Investeringarna avser främst inköp av tjänstebilar, säkerhetssystem samt en värmeanläggning. Finansiella instrument och riskhantering I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som indelas i kredit, finansiella och operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten fastställer sparbankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, policies och instruktioner för kreditgivning, finansverksamhet samt övrig verksamhet. Årligen revideras den övergripande riskpolicyn, kreditpolicyn, finanspolicyn och policyn för operativa risker samt därtill hörande instruktioner. De tre områdena, kreditrisk, finansiell risk och operativ risk är av styrelsen delegerat till kommittéer. Styrelsen får därefter rapportering om utvecklingen. Enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar ska sparbanken årligen visa att det egna kapitalet är tillräckligt stort för att möta de risker som kan uppkomma i verksamheten. Detta ställer krav på att sparbanken har en väl fungerande riskhantering som kontrollerar och följer upp utvecklingen av kreditrisker, finansiella risker samt operativa risker. Sparbankens organisation är anpassad efter dessa krav. Kontroll och uppföljning av risker ligger på avdelningen Risk & Compliance, som är oberoende gentemot sparbankens affärsverksamhet. Denna avdelning har även ansvar för framtagande av styrelseunderlag samt beräkning av sparbankens kapitalbehov i en intern kapitalutvärdering, vilken även tillställs Finansinspektionen för deras bedömning. Övrigt beträffande riskexponering se not 3. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare Sparbankens styrelse har fastställt en ersättningspolicy för sparbanken, vilken fastställdes senast Styrelsen har utsett ordföranden som särskilt ansvarig styrelseledamot för ersättning till anställda. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören. I övrigt beträffande ersättning och förmåner hänvisas till not

7 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen I prognosen för 2012 spås ett något lägre räntenetto än för Minskningen av räntenettot kan förklaras av en ökad konkurrens på inlåningsmedel vilket medför högre räntekostnader. Även sparbankens provisionsnetto förväntas minska under 2012, främst till följd av dämpad utlåningstillväxt och minskade marginaler. Övriga intäkter i form av utdelning på sparbankens aktieinnehav i Swedbank AB förväntas öka i förhållande till Sparbankens kostnadsmassa spås i allt väsentligt vara relativt oförändrad under Då viktiga parametrar i form av börs och ränteutveckling är starkt påverkande för resultatet måste prognosen anses som osäker då oron på världens finansmarknader spås fortsätta under

8 Fem år i sammandrag Nyckeltal År Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 2,3 % 8,1 % 11,5 % 6,0 % 11,0 % Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet 10,1 % 9,6 % 9,4 % 8,3 % 9,8 % Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot 1,76 1,68 1,78 1,68 1,96 Kapitalbas/minimikapitalkrav Primärkapitalrelation 15,3 % 14,6 % 15,1 % 13,8 % 16,2 % risk Primärkapital/riskvägda placeringar exklusive operativ Resultat Placeringsmarginal 2,80 % 2,36 % 2,14 % 2,94 % 2,84 % Räntenetto i % av MO Rörelseintäkter/affärsvolym 1,09 % 0,94 % 1,01 % 1,20 % 1,18 % Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym 0,36 % 0,26 % 0,19 % 0,23 % 0,39 % Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital 10,37 % 7,76 % 5,63 % 7,99 % 11,81 % Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital K/Ital före kreditförluster 0,65 0,71 0,73 0,65 0,64 Summa kostnader exkl kreditförluster och värde förändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/Ital efter kreditförluster 0,67 0,73 0,79 0,69 0,65 Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeför ändr ingar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar 50 % 54 % 72 % 43 % 39 % Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar 0,48 % 0,50 % 0,25 % 0,48 % 0,31 % Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå 0,14 % 0,11 % 0,35 % 0,29 % 0,04 % Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Övriga uppgifter Medelantalet anställda Antal kontor

9 Resultat och balansräkningar, Mkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar 5 23 Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In och upplåning från allmänheten Övriga skulder Efterställda skulder 15 Avsättningar för uppskjuten skatt m.m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital inkl avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 9 9

10 Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör kkr. Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: överföring till reservfonden kkr Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,76 (föregåendes års kapitaltäckningskvot 1,68). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 454 Mkr (412 Mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 258 Mkr (245 Mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer

11 Resultaträkning 1 januari 31 december kkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 20, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultat efter kreditförluster Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari 31 december kkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

12 Balansräkning Per den 31 december kkr Not Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 29 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder 30 Inga Inga Övriga ställda säkerheter 30 Inga Inga Ansvarsförbindelser Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden Övriga åtaganden

13 Rapport över förändringar i eget kapital kkr Fond för Reservfond verkligt värde resultat eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Summa Vinstdisposition Utgående eget kapital Årets Totalt Kkr Fond för Årets Totalt Reservfond verkligt värde resultat eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Summa Vinstdisposition Utgående eget kapital

14 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari 31 december Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/) Avskrivningar (+) Kreditförluster (+) Betald inkomstskatt () Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (/+) Ökning/minskning av värdepapper (/+) Ökning/minskning av inlåning från allmänheten (+/) Förändring av övriga tillgångar (+/) Förändring av övriga skulder (+/) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investeringar i finansiella tillgångar () Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar () Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut kkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och Utlåning till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Summa Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten kkr Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 VD har ordet 2-3 Omvärldsanalys 4 Lokal närvaro och samhällsnytta 5 Insatser för bygden 6-8 Förvaltningsberättelse 9 Fem år i sammandrag 10-11 Resultat- och balansräkningar

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Årsredovisning 2013. rustdagen

Årsredovisning 2013. rustdagen Årsredovisning 2013 rustdagen Orusts Sparbanks årsredovisning 2013 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Orustdagen 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen

Läs mer