Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)"

Transkript

1 Humanistisk nämnd (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla Talus (KD) Roger Sandström (S) Hans Delén (FP) Agneta Lindgren (S) Magnus Tjällman (S) Carola Öberg (S) Beslutande ersättare Carin Eriksson (S) Edit Persson (C) Carina Kock (C) Ove Johnsson (V) Närvarande ersättare Susanne Sturk (S) Magnus Aasa (KD) Lena Lövgren (S) Göran Åström (KD) Sofia Öberg (S) Johnny Englund (S) Övriga närvarande Se sidan 2 Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Välfärdsförvaltningen Nygatan 16/plan 2 Fredagen den 20 april 2012, kl. 08:15 Sekreterare Paragrafer Inger Nilsson Ordförande Jan- Olov Häggström (S) Justerare. Ulla Talus (KD) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned efter Förvaringsplats för Välfärdsförvaltningen protokollet Underskrift Namnförtydligande. Inger Nilsson

2 Humanistisk nämnd (21) Övriga närvarande Förvaltningschef, Håkan Olsson Sekreterare, Inger Nilsson Fältarbetare Socialt stöd, Annica Larsson, 35 Fältarbetare Socialt stöd, Helena Lindström, 35 Ekonomichef, Frida Barrefjord 35 Praktikant Kommunledningsförvaltningen, Olga Fokina, 35 Enhetschef Försörjningsstöd, Malin Hansson, 35 Folkhälsoutvecklare Utvecklingsenheten, Birgitta Edin Westman, 35 Alkoholhandläggare Samhällsbyggnadsförvaltningen, Elisabeth Sellgren, 35 Avdelningschef Social utredning, Christina Norberg, 35 Avdelningschef Socialt stöd, Sirpa Virtanen, 35 Avdelningschef Arbetsmarknad och sysselsättning, Maria Nilsson, 35 Kvalitetsledare Utvecklingsenheten, Margareta Bolinder Sundin, 35

3 Humanistisk nämnd (21) Innehåll Sekretessärenden Informationsärenden Kursinbjudningar Uppföljning av välfärdsförvaltningens styrkort Lägesavstämning Valfrihetssystem för hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV Socialstyrelsens riksnorm försörjningsstöd Fördelning inom behovsposter samt bostadsnorm Rapport Lex Sarah enligt LSS avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning Rapportering enligt Lex Sarah inom Social utredning Ersättare i humanistiska nämndens socialutskott, fyllnadsval efter Jonas Markusson (C), samt kontaktpolitikeruppdrag för Carina Kock (C) Barnkoloni Dekarsögården sommaren Månadsuppföljning april Slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet, förstudierapport Anmälan av delegationsbeslut Delgivningar/meddelanden april

4 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:2 35 Informationsärenden 1. Trygg i Örnsköldsvik Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef samt Annica Larsson och Helena Lindström, fältarbetare Socialt stöd 2. Månadsuppföljning april (Humn 2012:45) Föredragande: Frida Barrefjord, ekonomichef samt Malin Hansson, enhetschef Försörjningsstöd 3. Riksnorm försörjningsstöd 2012 (Humn 2012:36) Föredragande: Malin Hansson, enhetschef Försörjningsstöd 4. Återrapportering LUMA-projektet (Humn 2012:18) Föredragande: Birgitta Edin Westman, folkhälsoutvecklare Utvecklingsenheten samt Elisabeth Sellgren alkoholhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 5. Verkstadsplaner inom humanistiska nämndens ansvarsområde Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef, Sirpa Virtanen, avdelningschef Socialt stöd, Christina Norberg, avdelningschef Social resurs samt Maria Nilsson avdelningschef Arbetsmarknad och sysselsättning 6. Effektiviseringsrapport 2013 Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef 7. Lägesavstämning valfrihetssystem för hemtjänst LOV (Humn 2011:225) Föredragande: Margareta Bolinder Sundin, kvalitetsledare Utvecklingsenheten Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

5 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:3 36 Kursinbjudningar Kursinbjudan 1. Se kraften och kompetensen! Regional konferens om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning Datum: 23 maj 2012 Plats: Umeå, Folkets Hus 2. Inbjudan till projektredovisning en del av länskonferensen ett bättre mottagande Inspirationsdagar för arbetet med ensamkommande flyktingbarn Datum: 23 maj 2012 Plats: Härnösand, Sambiblioteket Humanistiska nämnden beslutar att Carin Eriksson (S), Lena Lövgren (S) och Carin Kock (C) representerar nämnden vid Se kraften och kompetensen! Regional konferens om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Humanistiska nämnden beslutar att Peder Johansson (S) och Babak Eshraghi (M) representerar nämnden vid Projektredovisning en del av länskonferensen ett bättre mottagande Inspirationsdagar för arbetet med ensamkommande flyktingbarn

6 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:37 37 Uppföljning av välfärdsförvaltningens styrkort 2011 Välfärdsförvaltningens styrkort inklusive statistikkort för 2011 (Humn/2011:55) har följts upp. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 29 februari Humanistiska nämnden har tagit del av styrkortsuppföljningen för 2011.

7 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Lägesavstämning Valfrihetssystem för hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV Humanistiska nämnden beslutade den 13 december 2011, 117/2011 Humn, att tillsvidare skjuta upp genomförandet av LOV inom hemtjänsten. se april månad 2012 som avstämningsmånad för de frågeställningar som ligger till grund för förslaget om senareläggning av genomförandet. utredningsarbetet för införande av LOV fullföljs med möjlighet till avslut av förvaltningens utredningsarbete i mars modell för beräkning av ersättningsnivåer utformas inom ramen för projektet medan förutsättningar för faktisk bestämning av ersättningsnivåer läggs fast senare när införandeplaneringen återupptas. förvaltningen ska redovisa material för information och politisk avstämning inför nämnd mars Enligt Greger Bengtsson på SKL är inget nytt på gång på nationell nivå som ändrar förutsättningarna i denna fråga. Sedan nämndens beslut den 13 december 2011 har följande hänt: Konkurrensverket har kommit med en delrapport angående upphandling kring LOV. Socialstyrelsen håller på att ta fram kvalitetskriterier till stöd vid upphandling av LOV-tjänster. SKL har fått ansvar att stötta kommunerna mer kring kvalitetsfrågor och LOV (kommer att arbeta med kunskapsuppbyggnad). Däremot har inget hänt kring frågorna om att kommunala pengar går till skatteparadis eller kring meddelarfriheten. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 2 mars Humanistiska nämndens behandling Vid dagens sammanträde föredrar kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin ärendet. Humanistiska nämnden har tagit del av välfärdsförvaltningens redovisning.

8 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:36 39 Socialstyrelsens riksnorm försörjningsstöd Fördelning inom behovsposter samt bostadsnorm Regeringen fastställde ny riksnorm för 2012 i december Socialstyrelsen skulle därefter återkomma inom kort med preciserande kostnader för olika utgiftsposter. I februari 2012 kom ett meddelande från Socialstyrelsen att endast totalsummorna för varje personkategori och hushållsstorlek redovisas i riksnormen. Med anledning av detta blir det från och med 2012 ingen nationell uppdelning av riksnormens totalsummor och inget meddelandeblad från Socialstyrelsen. Förvaltningen har med anledning av detta i samarbete med närliggande kommuner jämfört skillnaderna mellan Konsumentverkets beräkningar från föregående år till 2012 för att se vart ökningarna skett. Därefter gjordes en jämförelse med föregående års fördelning av utgiftsposter som Socialstyrelsen gjorde utifrån Konsumentverkets beräkningar Utifrån dessa två variabler har höjningar gjorts på olika utgiftsposter så att de så väl som möjligt överensstämmer med tidigare års beräkningar. Den enda sänkning som gjorts är hygienkostnad för ensamstående och vuxna sammanboende, eftersom det i Konsumentverkets norm ingår ett tandläkarbesök, medan tandläkarbesök beviljas utöver norm i Örnsköldsviks Kommun. I socialtjänstlagen 4 kap. 3 ingår inte barnförsäkring, vilket tidigare inräknats i utgiftsposterna av Socialstyrelsen. Ett förslag till nämnden är att rimliga kostnader för barnförsäkring beviljas separat utöver norm, utifrån olika barns behov och kostnader. En barnförsäkring med en ersättning på 20 basbelopp kostar idag ca 93 kronor per månad vilket bedöms vara en rimlig kostnad. När det gäller högsta godtagbara kostnad för bostad har uppräkning gjorts utifrån allmännyttans hyreshöjning på 2,61 % (gäller från 1 mars 2012), avrundat till närmsta jämna hundra kronor. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 24 februari Humanistiska nämndens behandling Vid dagens sammanträde föredrar enhetschef Malin Hansson ärendet.

9 Humanistisk nämnd (21) 39 forts. Humanistiska nämnden beslutar att anta föreslagna utgiftsposter inom riksnormen, norm för högsta godtagbara boendekostnad samt att barnförsäkring beviljas utöver norm till faktisk kostnad om den bedöms som rimlig.

10 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:25 40 Rapport Lex Sarah enligt LSS avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning Rapport har gjorts av enhetschef vid daglig verksamhet inom avdelningen arbetsmarknad och sysselsättning om försummelse. En funktionshindrad kvinna blev kvarglömd på badhuset efter badet. En anställd på badhuset uppmärksammade den ensamma kvinnan och ringde till personalen vid den dagliga verksamheten som genast åkte och hämtade kvinnan. Vidtagna åtgärder: -Information och dialog förs med personalen. -Översyn av befintliga rutiner och framtagande av nya skriftliga. -Mer personal följer med till badet så att personalen inte behöver lämna någon ensam medan man passar de övriga så att det inte riskerar att bli påkörda. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 1 mars Humanistiska nämnden har tagit del av utredningen och anser att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

11 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:38 41 Rapportering enligt Lex Sarah inom Social utredning Rapportering har gjorts av enhetschef vid avdelningen Social utredning. En socialsekreterare råkade av misstag skicka känsliga och sekretessbelagda handlingar till fel klient. Misstaget upptäcktes när mannen, som fick handlingarna i sin post, kontaktade en socialsekreterare. Handlingarna återlämnades inte till socialsekreteraren som avtalat, utan hamnade istället hos Örnsköldsviks Allehanda, som publicerade en artikel om misstaget och där de också skrev om det känsliga ärendet. Vidtagna åtgärder: Information och dialog förs i arbetslaget om händelsen. Genomgång av socialsekreterarnas arbetssituation som idag upplevs pressande. Diskussion med ansvarig handläggare som även fått ett muntligt påpekande. Ansvarig handläggare får samtalsstöd via företagshälsovården. Nämndens ordförande och avdelningschef har tillsammans träffat den utsatta klienten för att framföra en ursäkt. Ordna miljön vid skrivare så att det skapas möjlighet att hantera de dokument som skrivs ut, bl.a. utrymme att sortera utskrifter, tillgång till kuvert, pennor och annat kontorsmaterial som behövs. Alla vid arbetsplatsen ansvarar för att hålla strukturen vid skrivaren så att utrymmet kan användas enligt ovan. När handlingar ska skickas till flera personer, skriv ut och administrera ett ärende åt gången för att undvika att handlingar blandas ihop. Information om dokumenthantering ska ingå i introduktionen av nyanställda. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 21 mars Humanistiska nämnden har tagit del av utredningen. Humanistiska nämnden beslutar att anmäla ärendet till Socialstyrelsen.

12 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:28 42 Ersättare i humanistiska nämndens socialutskott, fyllnadsval efter Jonas Markusson (C), samt kontaktpolitikeruppdrag för Carina Kock (C) Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari 2012, 15/2012, beslutades att entlediga Jonas Markusson (C) från uppdraget som ersättare i humanistiska nämnden och att utse Carina Kock som ny ersättare i Humanistiska nämnden för återstoden av innevarande mandatperiod. Jonas Markusson (C) har innehaft en plats som ersättare i nämndens socialutskott och vid nämndens sammanträde den 17 april 2012 utses ny ersättare. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 15 mars Humanistiska nämnden beslutar att entlediga Jonas Marcusson från uppdraget som ersättare i nämndens socialutskott. Humanistiska nämnden beslutar att utse Carina Kock (C) till ny ersättare i nämndens socialutskott. Humanistiska nämnden beslutar att utse Carina Kock (C) som kontaktpolitiker för enheten Daglig verksamhet inom avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning.

13 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:23 43 Barnkoloni Dekarsögården sommaren 2012 Elimförsamlingens kolonigrupp har genom ansökan meddelat att de kommer att bedriva barnkoloni på Dekarsögården preliminärt 26 juni-5 juli 2012 för maximalt 15 barn i åldrarna 7-12 år. Elimförsamlingen har under många år arrangerat detta sommarläger. Uttagningen av de barn som kommer att vistas på kolonin görs i samråd med välfärdsförvaltningens sociala utredningsenhet samt skolsköterskor. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsenhet bidrar till driftskostnaden. Elimförsamlingen bidrar med de personella resurserna utan kostnad. Bemanningen sker med välutbildad personal. Någon anledning till anmärkning mot verksamheten har inte förekommit. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 20 mars Humanistiska nämnden har tagit del av ansökan samt kvalitetssäkring och har inte något att erinra emot att Elimförsamlingens kolonigrupp bedriver barnkoloni vid Dekarsögården. Humanistiska nämnden önskar skriftlig redovisning från Elimförsamlingens kolonigrupp efter genomförd barnkoloni.

14 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:45 44 Månadsuppföljning april I enlighet med den ekonomiska processen i Örnsköldsviks kommun ska en månadsuppföljning lämnas i april för humanistiska nämnden. Månadsuppföljningen ska innehålla utfall för januari mars samt en helårsprognos. När budget 2012 antogs så slutade resultatet för humanistiska nämnden på 0 Mkr. Humanistiska nämndens resultat för de tre första månaderna är -5,3 Mkr mot budget. De stora avvikelser som ligger till grund för resultatet består av HVB-placeringar vuxna -1,4 Mkr, HVB-placeringar barn och ungdom -1,6 Mkr, Familjehem -1,5 Mkr samt försörjningsstöd -0,8 Mkr. För tillfället är det en hög belastning vad gäller ungdomssidan, under 2011 låg man på i snitt 60 utredningar per månad mot att det under första kvartalet legat i snitt på 95 per månad. När utredningarna resulterar i HVBplaceringar innebär det att man även har fler antal placerade än vad snittet brukar ligga på. Idag har kommunen en del placeringar i konsulentledda familjehem till högre kostnader på grund av att man inte hinner rekrytera egna familjehem. Detta kommer inte att förändras inom den närmsta tiden. Utöver dessa avvikelser är det mindre avvikelser för träffpunkter, psykosociala boenden samt för resursteamet, men detta vägs upp av en positiv avvikelse inom bostadsanpassningen på 0,7 Mkr. Prognosen för helåret 2012 avviker mot budget med -10 Mkr. Det motiveras av avvikelserna ovan. Förvaltningen antar att den i nuläget har en "puckel" när det gäller placeringar både för barn och ungdom samt för vuxna, men tror att den kommer att plana ut mot slutet av året. I annat fall kan kostnaderna bli än högre. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 16 april Humanistiska nämnden godkänner Månadsuppföljning april 2012 avseende humanistiska nämnden.

15 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011:10 45 Slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Länsstyrelsen har i regleringsbrev för 2010 fått i uppdrag att fördela medel till förebyggande och särskilda insatser. Socialt stöd har ansökt om dessa medel i syfte att under 2011/2012 kunna arbeta med tillgänglighetsbegränsande insatser för att försvåra distribution och konsumtion av alkohol, narkotika och dopingpreparat (AND) i Örnsköldsviks offentliga miljöer. Under perioden har satsningen bestått av två delar: Minskad tillgänglighet genom att försvåra distribution och konsumtion av dopingpreparat på träningsanläggningar inom Örnsköldsviks kommun. Minskad tillgänglighet genom att försvåra distribution och konsumtion av alkohol och narkotika i det offentliga rummet. Minskad tillgänglighet av dopningspreparat. Projektmålet att 75 % av kommunens icke föreningsdrivna träningsanläggningar ska vara en del av vårt lokala tillgänglighetsbegränsande anti-dopningsarbete har uppfyllts väl. 100 % av alla träningsanläggningar i Örnsköldsvik är medlemmar i det lokala nätverket. Träningsanläggningarna har kvalitetssäkrats. Ägare och instruktörer har utbildats. En utbildningseftermiddag genomfördes den 25 mars Det lokala nätverket har utarbetat en policy mot hormonpreparat samt en handlingsplan som gäller för alla träningsanläggningar. Därtill har ett väl fungerande samarbete med polisen har byggts upp. Minskad tillgänglighet av alkohol och narkotika När ansökan gjordes hade arbetsgruppen för det narkotikaförebyggande arbetet tagit fram tre områden som skulle utvecklas inom det narkotikaförebyggande arbetet; -kompetenshöjning, -minskad tillgänglighet -opinion. Som en del av dessa utvecklingsområden tillkom även området samverkan kring narkotikabrott. Representanter från MUMIN, Maria Ungdom Motiverande Interventioner, bjöds upp. Utifrån det mötet beslutade styrgruppen att arbeta fram en lokalanpassad metod av MUMIN som ska fungera för Örnsköldsviks kommun. I april 2012 väntas besked om ansökan om pengar beviljas från Statens folkhälsoinstitut till ett projekt i MUMINs anda.

16 Humanistisk nämnd (21) 65 Forts. Parallellt med detta har arbetet pågått med att skapa opinion och bidra till ändrade attityder bland unga genom projektet Filmtävling mot cannabis, samt att implementera arbetet kring kunskapshöjande insatser bland dem som arbetar med barn och unga i vår kommun. I samband med Filmtävling mot cannabis genomfördes en enkätundersökning bland gymnasieungdomarna vid två av kommunens gymnasieskolor. Del två av denna enkätundersökning genomförs just nu och ska sammanställas och presenteras inom kort. Samarbetet har fördjupats mellan polis och kommun kring frågorna som berör unga och ringa narkotikabrott. I dagsläget arbetar vi med att få igång arbetet kring Trygghetsvandringar i centrala Örnsköldsvik. Vi tittar på andra kommuner för att se hur olika genomföranden kan se ut. Det finns två spår i arbetet med tillgänglighetsbegränsande insatser för att försvåra distribution och konsumtion av alkohol, narkotika och dopingpreparat (AND): Fysisk planering och offentlig miljö Målet är kompetenshöjande insatser och utbildning för de personer som är centrala i arbetet med kommunens fysiska planering. För att det ska bli bra krävs även en viss intern kompetenshöjning. Vi avser även att höja kunskapsnivån genom alternativa metoder som trygghetsvandringar genom staden. Social kontroll och insyn Avsikten är att jobba riktat gentemot de som möter människor i det offentliga rummet genom sitt yrkesutövande, så som taxichaufförer, nattöppna snabbmatsrestauranter och liknande. Vi vill stärka dem genom utbildning och stöd i policyarbete att skapa normer och regler med hög efterlevnad som syftar till att minimera distributions- och konsumtionsmöjligheterna av alkohol och narkotika på dessa arenor. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 2 april Humanistiska nämnden har tagit del av och godkänner slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

17 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet, förstudierapport Omsorgsnämnden och Humanistiska nämnden är projektägare till ett Vinnovafinansierat utvecklingsprojekt inom ramen för en utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation, den sk A-fasen. Projektledaren har tillsammans med företrädare ur projektkonstellationen utarbetat en förstudierapport som underlag för nämndernas ställningstagande till en eventuell fortsättning med en B-ansökan. Omsorgsnämnden har den 21 mars 2012 beslutat att överlämna förstudierapporten till Vinnova och att därmed avsluta engagemanget i programmet Utmaningsdriven innovation. Projektets sikte var inställt på samhällsutmaningarna ökad livskvalitet för äldre i kombination med smartare IT för hälsa och sjukvård. Hur väl projektet lyckats uppfylla A-fasens resultatmål redovisas i tabellen nedan: Uppsatt mål Uppfyllelse Det finns en tydlig idé som möter minst en av utmaningarna Nej Projektet ska på ett trovärdigt sätt ha identifierat lösningar Ja, delvis med tillväxtpotential Det finns en tydlig beskrivning av vem som är slutanvändare Ja av lösningarna och vem eller vilka som ytterligare kan dra nytta av dem Det finns en konstellation, med slutanvändarens behov Delvis representerade, som har förmåga att senare realisera den föreslagna idén. Konstellationen ska ha arbetat fram avtal som reglerar hantering Nej av immateriella rättigheter och nyttiggörandeaktiviteter mellan partnerna I mars ska en projektansökan till Vinnovas fas B gemen- Nej samt ha författats Utvecklingen av vårdens processer och en hög kvalitativ nivå för brukaren är viktiga framtidsfrågor som är prioriterade både i kommunens Välfärdsförvaltning och i vårdaktörernas samverkan lokalt i Örnsköldsvik. I projektet Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet har många idéer synliggjorts i dialogen mellan konstellationens forskare, företag, brukarföreträdare och huvudmännen för vården. Samspelet mellan dessa aktörer innebär en stärkt möjlighet för fortsatt utveckling för att skapa hållbara

18 Humanistisk nämnd (21) 46 Forts. lösningar utifrån de äldres behov. Värdefulla nätverk har etablerats som kommer bidra till fortsatt hög nivå på förändrings- och utvecklingsarbetet. Grunden för en B-ansökan bör enligt Välfärdsförvaltningens bedömning vara att A-fasens förstudie levererar utvecklingsidéer som svarar mot de visionära utvecklingsmöjligheter som intressenterna identifierat i processen. Här har vårdgivare och intresseorganisationer en viktig roll i att bedöma behoven som de nya innovativa lösningarna ska bidra till att lösa. Välfärdsförvaltningen bedömer dock, i samråd med sjukhus och primärvård, att projektet i A-fasen inte på ett tillräckligt preciserat sätt beskriver äldres behov i det moderna äldrelivet. Därmed har den idéutveckling som förväntades av projektet inte nått tillräcklig innovativ höjd för att motivera en B-ansökan. Huvudmännen för hälsooch sjukvården i Örnsköldsviks kommun förordar således att A-projektet avslutas utan att en B-ansökan inges till Vinnova. Detta sammanfaller med projektledarens slutsatser i rapporten. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 28 mars Humanistiska nämnden beslutar i likhet med Omsorgsnämnden att avsluta engagemanget i programmet Utmaningsdriven innovation i och med överlämnandet av förstudie-rapporten till Vinnova.

19 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:4 47 Anmälan av delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom redovisas följande delegationsbeslut (Pärmredovisning) 1. Ärendegrupp 3 / Personalfrågor Nr Ärendegrupp 7 / Beslut enligt LSS 3. Ärendegrupp 8 / Beslut enligt SoL - äldreomsorg 4. Ärendegrupp 9 / Bostadsanpassning 5. Ärendegrupp / Beslut enligt SoL individ- och familjeomsorg, LVU samt LVM: Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, februari-mars 2012 Utredning och behandling: Barn, Ungdom, Mottagning samt Beroende, februari-mars 2012 Familjerätt, februari-mars 2012 Socialutskottets protokoll, 8, 10, 22 och 28 februari samt 7, 15 och 21 mars Ärendegrupp 13 / Beslut enligt Föräldrabalken m.m i familjerättsärenden 7. Ärendegrupp 14 / Beslut om introduktionsersättning 8. Ärendegrupp 15 / Beslut om arbetsmarknad Humanistiska nämnden har tagit del av och godkänner redovisningen av fattade beslut.

20 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:5 48 Delgivningar/meddelanden april Handlingsprogram för trygghet och säkerhet inom Örnsköldviks kommun Dnr Humn 2011: Återrapportering LUMA-projektet. Utveckling av LUMA-arbetet 2011 Dnr 2012:18 3. Månadsrapport försörjningsstöd februari 2012 Månadsrapport försörjningsstöd mars 2012 Humn 2012:33 Delgivningar (pärmredovisning) 1. 33/2012 KS, Förnyelse inom kommunens flykting-politik 29/2012 KF, Förnyelse inom kommunens flykting-politik Dnr Humn 2011: Verksamhetsplan Personligt Ombud i Örnsköldsvik 2012 Dnr Humn 2011: Nyhetsbrev Nr Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga Dnr Humn 2012:5 4. Socialstyrelsens beslut för kännedom. Begäran om tillsyn av HVB Dnr Humn 2012:44 5. Socialstyrelsens information om handläggning av överflyttningsärenden inom socialtjänsten Humn 2012:58 6. Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Humn 2012:5 7. Dom från Förvaltningsrättens 21 mars För kännedom Humn 2012:59 Delgivningar sekretess (pärmredovisning) 1. Dom från Kammarrätten i Sundvall 8 februari 2012 Dnr Humn 2011: Underrättelse om rapport gällande risk för missförhållande enligt Lex Sarah från DVT Assistans Välfärdsförvaltningens åtgärder utifrån rapport gällande risk för missförhållande enligt Lex Sarah från DVT Assistans Dnr Humn 2012:39

21 Humanistisk nämnd (21) 48 Forts. 3. Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 17 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 1 mars 2012 Dnr Humn 2011: Socialstyrelsens beslut 8 mars 2012 gällande ej verkställt beslut Dnr Humn 2012:21 Humanistiska nämnden har tagit del av ovanstående delgivningar.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S) Omsorgsnämnd 2012-03-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Göran Algotsson (C) ledamöter Kristoffer Park (S) Anita

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Humanistiska nämnden 2012-09-18 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Humanistisk nämnd 2012-06-19 1 (15) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13)

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13) Humanistisk nämnd 2011-08-23 1 (13) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-12-13 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Babak

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S) Humanistiska nämnden 2011-01-04 1 (7) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla Svensson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50. Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50. Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2011-03-22 1 (10) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00. Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00. Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30 Humanistisk nämnd 2011-05-13 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00 Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2012-01-24 1 (12) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-02-21 1 (19) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Humanistisk nämnd 2011-06-14 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Omsorgsnämnden 2011-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Anna-Belle Strömberg (S) ordförande Kristoffer Park (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Humanistisk nämnd 2011-09-13 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Roger Sandström (S)

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00 Omsorgsnämnden 2010-11-17 1 (19) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00 Gunnar Holmberg (S) ordförande Lillemor Edlund (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Humanistiska nämnden 2012-10-23 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva B Selling

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15 Omsorgsnämnden 2009-04-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15 Beslutande ledamöter Christina Karlsson (S) ordf Anna-Lena Holmström (C) Lillemor Edlund (S)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.15 ande Övriga närvarande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Alexandra Ekstrand

Läs mer

Bertil Johansson. Bertil Johansson. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16

Bertil Johansson. Bertil Johansson. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 2006-10-19 1 (5) Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 plan 4 sammanträdesrum Kubbe 08:30-12:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Bertil Johansson Hans Delén, Pär Eriksson, Polsam(Birgith

Läs mer

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:30 Plats och tid 40-55 Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ange kommunhus, rum Myckelmyrberget, onsdag 13 augusti, 2008, kl. 9.30 12.00, 13.00 14.00 Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 19 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:10 ande Persson, Reino (s) ordf. 17-29 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 17-29 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 17-29 Eriksson, Lennart (s) 17-29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 14 december 2015 kl. 17.25 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm (np) Eva

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Politikern, stadshuset kl

Politikern, stadshuset kl 1(18) Plats och tid Räddningstjänstens sammanträdesrum kl 8.00-12.00 Politikern, stadshuset kl 13.00-14.30 ande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Karl-Erik Törner (S), tjg ersättare för Anne-Lie

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:15 ande Persson, Reino (s) ordf. 30-39 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 30-39 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 30-39 Eriksson, Lennart (s) 30-39

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S)

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstegörande ersättare AME 13.30 15.00 Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer