Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)"

Transkript

1 Humanistisk nämnd (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla Talus (KD) Roger Sandström (S) Hans Delén (FP) Agneta Lindgren (S) Magnus Tjällman (S) Carola Öberg (S) Beslutande ersättare Carin Eriksson (S) Edit Persson (C) Carina Kock (C) Ove Johnsson (V) Närvarande ersättare Susanne Sturk (S) Magnus Aasa (KD) Lena Lövgren (S) Göran Åström (KD) Sofia Öberg (S) Johnny Englund (S) Övriga närvarande Se sidan 2 Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Välfärdsförvaltningen Nygatan 16/plan 2 Fredagen den 20 april 2012, kl. 08:15 Sekreterare Paragrafer Inger Nilsson Ordförande Jan- Olov Häggström (S) Justerare. Ulla Talus (KD) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned efter Förvaringsplats för Välfärdsförvaltningen protokollet Underskrift Namnförtydligande. Inger Nilsson

2 Humanistisk nämnd (21) Övriga närvarande Förvaltningschef, Håkan Olsson Sekreterare, Inger Nilsson Fältarbetare Socialt stöd, Annica Larsson, 35 Fältarbetare Socialt stöd, Helena Lindström, 35 Ekonomichef, Frida Barrefjord 35 Praktikant Kommunledningsförvaltningen, Olga Fokina, 35 Enhetschef Försörjningsstöd, Malin Hansson, 35 Folkhälsoutvecklare Utvecklingsenheten, Birgitta Edin Westman, 35 Alkoholhandläggare Samhällsbyggnadsförvaltningen, Elisabeth Sellgren, 35 Avdelningschef Social utredning, Christina Norberg, 35 Avdelningschef Socialt stöd, Sirpa Virtanen, 35 Avdelningschef Arbetsmarknad och sysselsättning, Maria Nilsson, 35 Kvalitetsledare Utvecklingsenheten, Margareta Bolinder Sundin, 35

3 Humanistisk nämnd (21) Innehåll Sekretessärenden Informationsärenden Kursinbjudningar Uppföljning av välfärdsförvaltningens styrkort Lägesavstämning Valfrihetssystem för hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV Socialstyrelsens riksnorm försörjningsstöd Fördelning inom behovsposter samt bostadsnorm Rapport Lex Sarah enligt LSS avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning Rapportering enligt Lex Sarah inom Social utredning Ersättare i humanistiska nämndens socialutskott, fyllnadsval efter Jonas Markusson (C), samt kontaktpolitikeruppdrag för Carina Kock (C) Barnkoloni Dekarsögården sommaren Månadsuppföljning april Slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet, förstudierapport Anmälan av delegationsbeslut Delgivningar/meddelanden april

4 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:2 35 Informationsärenden 1. Trygg i Örnsköldsvik Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef samt Annica Larsson och Helena Lindström, fältarbetare Socialt stöd 2. Månadsuppföljning april (Humn 2012:45) Föredragande: Frida Barrefjord, ekonomichef samt Malin Hansson, enhetschef Försörjningsstöd 3. Riksnorm försörjningsstöd 2012 (Humn 2012:36) Föredragande: Malin Hansson, enhetschef Försörjningsstöd 4. Återrapportering LUMA-projektet (Humn 2012:18) Föredragande: Birgitta Edin Westman, folkhälsoutvecklare Utvecklingsenheten samt Elisabeth Sellgren alkoholhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 5. Verkstadsplaner inom humanistiska nämndens ansvarsområde Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef, Sirpa Virtanen, avdelningschef Socialt stöd, Christina Norberg, avdelningschef Social resurs samt Maria Nilsson avdelningschef Arbetsmarknad och sysselsättning 6. Effektiviseringsrapport 2013 Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef 7. Lägesavstämning valfrihetssystem för hemtjänst LOV (Humn 2011:225) Föredragande: Margareta Bolinder Sundin, kvalitetsledare Utvecklingsenheten Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

5 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:3 36 Kursinbjudningar Kursinbjudan 1. Se kraften och kompetensen! Regional konferens om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning Datum: 23 maj 2012 Plats: Umeå, Folkets Hus 2. Inbjudan till projektredovisning en del av länskonferensen ett bättre mottagande Inspirationsdagar för arbetet med ensamkommande flyktingbarn Datum: 23 maj 2012 Plats: Härnösand, Sambiblioteket Humanistiska nämnden beslutar att Carin Eriksson (S), Lena Lövgren (S) och Carin Kock (C) representerar nämnden vid Se kraften och kompetensen! Regional konferens om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Humanistiska nämnden beslutar att Peder Johansson (S) och Babak Eshraghi (M) representerar nämnden vid Projektredovisning en del av länskonferensen ett bättre mottagande Inspirationsdagar för arbetet med ensamkommande flyktingbarn

6 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:37 37 Uppföljning av välfärdsförvaltningens styrkort 2011 Välfärdsförvaltningens styrkort inklusive statistikkort för 2011 (Humn/2011:55) har följts upp. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 29 februari Humanistiska nämnden har tagit del av styrkortsuppföljningen för 2011.

7 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Lägesavstämning Valfrihetssystem för hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV Humanistiska nämnden beslutade den 13 december 2011, 117/2011 Humn, att tillsvidare skjuta upp genomförandet av LOV inom hemtjänsten. se april månad 2012 som avstämningsmånad för de frågeställningar som ligger till grund för förslaget om senareläggning av genomförandet. utredningsarbetet för införande av LOV fullföljs med möjlighet till avslut av förvaltningens utredningsarbete i mars modell för beräkning av ersättningsnivåer utformas inom ramen för projektet medan förutsättningar för faktisk bestämning av ersättningsnivåer läggs fast senare när införandeplaneringen återupptas. förvaltningen ska redovisa material för information och politisk avstämning inför nämnd mars Enligt Greger Bengtsson på SKL är inget nytt på gång på nationell nivå som ändrar förutsättningarna i denna fråga. Sedan nämndens beslut den 13 december 2011 har följande hänt: Konkurrensverket har kommit med en delrapport angående upphandling kring LOV. Socialstyrelsen håller på att ta fram kvalitetskriterier till stöd vid upphandling av LOV-tjänster. SKL har fått ansvar att stötta kommunerna mer kring kvalitetsfrågor och LOV (kommer att arbeta med kunskapsuppbyggnad). Däremot har inget hänt kring frågorna om att kommunala pengar går till skatteparadis eller kring meddelarfriheten. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 2 mars Humanistiska nämndens behandling Vid dagens sammanträde föredrar kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin ärendet. Humanistiska nämnden har tagit del av välfärdsförvaltningens redovisning.

8 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:36 39 Socialstyrelsens riksnorm försörjningsstöd Fördelning inom behovsposter samt bostadsnorm Regeringen fastställde ny riksnorm för 2012 i december Socialstyrelsen skulle därefter återkomma inom kort med preciserande kostnader för olika utgiftsposter. I februari 2012 kom ett meddelande från Socialstyrelsen att endast totalsummorna för varje personkategori och hushållsstorlek redovisas i riksnormen. Med anledning av detta blir det från och med 2012 ingen nationell uppdelning av riksnormens totalsummor och inget meddelandeblad från Socialstyrelsen. Förvaltningen har med anledning av detta i samarbete med närliggande kommuner jämfört skillnaderna mellan Konsumentverkets beräkningar från föregående år till 2012 för att se vart ökningarna skett. Därefter gjordes en jämförelse med föregående års fördelning av utgiftsposter som Socialstyrelsen gjorde utifrån Konsumentverkets beräkningar Utifrån dessa två variabler har höjningar gjorts på olika utgiftsposter så att de så väl som möjligt överensstämmer med tidigare års beräkningar. Den enda sänkning som gjorts är hygienkostnad för ensamstående och vuxna sammanboende, eftersom det i Konsumentverkets norm ingår ett tandläkarbesök, medan tandläkarbesök beviljas utöver norm i Örnsköldsviks Kommun. I socialtjänstlagen 4 kap. 3 ingår inte barnförsäkring, vilket tidigare inräknats i utgiftsposterna av Socialstyrelsen. Ett förslag till nämnden är att rimliga kostnader för barnförsäkring beviljas separat utöver norm, utifrån olika barns behov och kostnader. En barnförsäkring med en ersättning på 20 basbelopp kostar idag ca 93 kronor per månad vilket bedöms vara en rimlig kostnad. När det gäller högsta godtagbara kostnad för bostad har uppräkning gjorts utifrån allmännyttans hyreshöjning på 2,61 % (gäller från 1 mars 2012), avrundat till närmsta jämna hundra kronor. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 24 februari Humanistiska nämndens behandling Vid dagens sammanträde föredrar enhetschef Malin Hansson ärendet.

9 Humanistisk nämnd (21) 39 forts. Humanistiska nämnden beslutar att anta föreslagna utgiftsposter inom riksnormen, norm för högsta godtagbara boendekostnad samt att barnförsäkring beviljas utöver norm till faktisk kostnad om den bedöms som rimlig.

10 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:25 40 Rapport Lex Sarah enligt LSS avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning Rapport har gjorts av enhetschef vid daglig verksamhet inom avdelningen arbetsmarknad och sysselsättning om försummelse. En funktionshindrad kvinna blev kvarglömd på badhuset efter badet. En anställd på badhuset uppmärksammade den ensamma kvinnan och ringde till personalen vid den dagliga verksamheten som genast åkte och hämtade kvinnan. Vidtagna åtgärder: -Information och dialog förs med personalen. -Översyn av befintliga rutiner och framtagande av nya skriftliga. -Mer personal följer med till badet så att personalen inte behöver lämna någon ensam medan man passar de övriga så att det inte riskerar att bli påkörda. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 1 mars Humanistiska nämnden har tagit del av utredningen och anser att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

11 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:38 41 Rapportering enligt Lex Sarah inom Social utredning Rapportering har gjorts av enhetschef vid avdelningen Social utredning. En socialsekreterare råkade av misstag skicka känsliga och sekretessbelagda handlingar till fel klient. Misstaget upptäcktes när mannen, som fick handlingarna i sin post, kontaktade en socialsekreterare. Handlingarna återlämnades inte till socialsekreteraren som avtalat, utan hamnade istället hos Örnsköldsviks Allehanda, som publicerade en artikel om misstaget och där de också skrev om det känsliga ärendet. Vidtagna åtgärder: Information och dialog förs i arbetslaget om händelsen. Genomgång av socialsekreterarnas arbetssituation som idag upplevs pressande. Diskussion med ansvarig handläggare som även fått ett muntligt påpekande. Ansvarig handläggare får samtalsstöd via företagshälsovården. Nämndens ordförande och avdelningschef har tillsammans träffat den utsatta klienten för att framföra en ursäkt. Ordna miljön vid skrivare så att det skapas möjlighet att hantera de dokument som skrivs ut, bl.a. utrymme att sortera utskrifter, tillgång till kuvert, pennor och annat kontorsmaterial som behövs. Alla vid arbetsplatsen ansvarar för att hålla strukturen vid skrivaren så att utrymmet kan användas enligt ovan. När handlingar ska skickas till flera personer, skriv ut och administrera ett ärende åt gången för att undvika att handlingar blandas ihop. Information om dokumenthantering ska ingå i introduktionen av nyanställda. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 21 mars Humanistiska nämnden har tagit del av utredningen. Humanistiska nämnden beslutar att anmäla ärendet till Socialstyrelsen.

12 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:28 42 Ersättare i humanistiska nämndens socialutskott, fyllnadsval efter Jonas Markusson (C), samt kontaktpolitikeruppdrag för Carina Kock (C) Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari 2012, 15/2012, beslutades att entlediga Jonas Markusson (C) från uppdraget som ersättare i humanistiska nämnden och att utse Carina Kock som ny ersättare i Humanistiska nämnden för återstoden av innevarande mandatperiod. Jonas Markusson (C) har innehaft en plats som ersättare i nämndens socialutskott och vid nämndens sammanträde den 17 april 2012 utses ny ersättare. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 15 mars Humanistiska nämnden beslutar att entlediga Jonas Marcusson från uppdraget som ersättare i nämndens socialutskott. Humanistiska nämnden beslutar att utse Carina Kock (C) till ny ersättare i nämndens socialutskott. Humanistiska nämnden beslutar att utse Carina Kock (C) som kontaktpolitiker för enheten Daglig verksamhet inom avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning.

13 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:23 43 Barnkoloni Dekarsögården sommaren 2012 Elimförsamlingens kolonigrupp har genom ansökan meddelat att de kommer att bedriva barnkoloni på Dekarsögården preliminärt 26 juni-5 juli 2012 för maximalt 15 barn i åldrarna 7-12 år. Elimförsamlingen har under många år arrangerat detta sommarläger. Uttagningen av de barn som kommer att vistas på kolonin görs i samråd med välfärdsförvaltningens sociala utredningsenhet samt skolsköterskor. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsenhet bidrar till driftskostnaden. Elimförsamlingen bidrar med de personella resurserna utan kostnad. Bemanningen sker med välutbildad personal. Någon anledning till anmärkning mot verksamheten har inte förekommit. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 20 mars Humanistiska nämnden har tagit del av ansökan samt kvalitetssäkring och har inte något att erinra emot att Elimförsamlingens kolonigrupp bedriver barnkoloni vid Dekarsögården. Humanistiska nämnden önskar skriftlig redovisning från Elimförsamlingens kolonigrupp efter genomförd barnkoloni.

14 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:45 44 Månadsuppföljning april I enlighet med den ekonomiska processen i Örnsköldsviks kommun ska en månadsuppföljning lämnas i april för humanistiska nämnden. Månadsuppföljningen ska innehålla utfall för januari mars samt en helårsprognos. När budget 2012 antogs så slutade resultatet för humanistiska nämnden på 0 Mkr. Humanistiska nämndens resultat för de tre första månaderna är -5,3 Mkr mot budget. De stora avvikelser som ligger till grund för resultatet består av HVB-placeringar vuxna -1,4 Mkr, HVB-placeringar barn och ungdom -1,6 Mkr, Familjehem -1,5 Mkr samt försörjningsstöd -0,8 Mkr. För tillfället är det en hög belastning vad gäller ungdomssidan, under 2011 låg man på i snitt 60 utredningar per månad mot att det under första kvartalet legat i snitt på 95 per månad. När utredningarna resulterar i HVBplaceringar innebär det att man även har fler antal placerade än vad snittet brukar ligga på. Idag har kommunen en del placeringar i konsulentledda familjehem till högre kostnader på grund av att man inte hinner rekrytera egna familjehem. Detta kommer inte att förändras inom den närmsta tiden. Utöver dessa avvikelser är det mindre avvikelser för träffpunkter, psykosociala boenden samt för resursteamet, men detta vägs upp av en positiv avvikelse inom bostadsanpassningen på 0,7 Mkr. Prognosen för helåret 2012 avviker mot budget med -10 Mkr. Det motiveras av avvikelserna ovan. Förvaltningen antar att den i nuläget har en "puckel" när det gäller placeringar både för barn och ungdom samt för vuxna, men tror att den kommer att plana ut mot slutet av året. I annat fall kan kostnaderna bli än högre. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 16 april Humanistiska nämnden godkänner Månadsuppföljning april 2012 avseende humanistiska nämnden.

15 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011:10 45 Slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Länsstyrelsen har i regleringsbrev för 2010 fått i uppdrag att fördela medel till förebyggande och särskilda insatser. Socialt stöd har ansökt om dessa medel i syfte att under 2011/2012 kunna arbeta med tillgänglighetsbegränsande insatser för att försvåra distribution och konsumtion av alkohol, narkotika och dopingpreparat (AND) i Örnsköldsviks offentliga miljöer. Under perioden har satsningen bestått av två delar: Minskad tillgänglighet genom att försvåra distribution och konsumtion av dopingpreparat på träningsanläggningar inom Örnsköldsviks kommun. Minskad tillgänglighet genom att försvåra distribution och konsumtion av alkohol och narkotika i det offentliga rummet. Minskad tillgänglighet av dopningspreparat. Projektmålet att 75 % av kommunens icke föreningsdrivna träningsanläggningar ska vara en del av vårt lokala tillgänglighetsbegränsande anti-dopningsarbete har uppfyllts väl. 100 % av alla träningsanläggningar i Örnsköldsvik är medlemmar i det lokala nätverket. Träningsanläggningarna har kvalitetssäkrats. Ägare och instruktörer har utbildats. En utbildningseftermiddag genomfördes den 25 mars Det lokala nätverket har utarbetat en policy mot hormonpreparat samt en handlingsplan som gäller för alla träningsanläggningar. Därtill har ett väl fungerande samarbete med polisen har byggts upp. Minskad tillgänglighet av alkohol och narkotika När ansökan gjordes hade arbetsgruppen för det narkotikaförebyggande arbetet tagit fram tre områden som skulle utvecklas inom det narkotikaförebyggande arbetet; -kompetenshöjning, -minskad tillgänglighet -opinion. Som en del av dessa utvecklingsområden tillkom även området samverkan kring narkotikabrott. Representanter från MUMIN, Maria Ungdom Motiverande Interventioner, bjöds upp. Utifrån det mötet beslutade styrgruppen att arbeta fram en lokalanpassad metod av MUMIN som ska fungera för Örnsköldsviks kommun. I april 2012 väntas besked om ansökan om pengar beviljas från Statens folkhälsoinstitut till ett projekt i MUMINs anda.

16 Humanistisk nämnd (21) 65 Forts. Parallellt med detta har arbetet pågått med att skapa opinion och bidra till ändrade attityder bland unga genom projektet Filmtävling mot cannabis, samt att implementera arbetet kring kunskapshöjande insatser bland dem som arbetar med barn och unga i vår kommun. I samband med Filmtävling mot cannabis genomfördes en enkätundersökning bland gymnasieungdomarna vid två av kommunens gymnasieskolor. Del två av denna enkätundersökning genomförs just nu och ska sammanställas och presenteras inom kort. Samarbetet har fördjupats mellan polis och kommun kring frågorna som berör unga och ringa narkotikabrott. I dagsläget arbetar vi med att få igång arbetet kring Trygghetsvandringar i centrala Örnsköldsvik. Vi tittar på andra kommuner för att se hur olika genomföranden kan se ut. Det finns två spår i arbetet med tillgänglighetsbegränsande insatser för att försvåra distribution och konsumtion av alkohol, narkotika och dopingpreparat (AND): Fysisk planering och offentlig miljö Målet är kompetenshöjande insatser och utbildning för de personer som är centrala i arbetet med kommunens fysiska planering. För att det ska bli bra krävs även en viss intern kompetenshöjning. Vi avser även att höja kunskapsnivån genom alternativa metoder som trygghetsvandringar genom staden. Social kontroll och insyn Avsikten är att jobba riktat gentemot de som möter människor i det offentliga rummet genom sitt yrkesutövande, så som taxichaufförer, nattöppna snabbmatsrestauranter och liknande. Vi vill stärka dem genom utbildning och stöd i policyarbete att skapa normer och regler med hög efterlevnad som syftar till att minimera distributions- och konsumtionsmöjligheterna av alkohol och narkotika på dessa arenor. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 2 april Humanistiska nämnden har tagit del av och godkänner slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

17 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet, förstudierapport Omsorgsnämnden och Humanistiska nämnden är projektägare till ett Vinnovafinansierat utvecklingsprojekt inom ramen för en utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation, den sk A-fasen. Projektledaren har tillsammans med företrädare ur projektkonstellationen utarbetat en förstudierapport som underlag för nämndernas ställningstagande till en eventuell fortsättning med en B-ansökan. Omsorgsnämnden har den 21 mars 2012 beslutat att överlämna förstudierapporten till Vinnova och att därmed avsluta engagemanget i programmet Utmaningsdriven innovation. Projektets sikte var inställt på samhällsutmaningarna ökad livskvalitet för äldre i kombination med smartare IT för hälsa och sjukvård. Hur väl projektet lyckats uppfylla A-fasens resultatmål redovisas i tabellen nedan: Uppsatt mål Uppfyllelse Det finns en tydlig idé som möter minst en av utmaningarna Nej Projektet ska på ett trovärdigt sätt ha identifierat lösningar Ja, delvis med tillväxtpotential Det finns en tydlig beskrivning av vem som är slutanvändare Ja av lösningarna och vem eller vilka som ytterligare kan dra nytta av dem Det finns en konstellation, med slutanvändarens behov Delvis representerade, som har förmåga att senare realisera den föreslagna idén. Konstellationen ska ha arbetat fram avtal som reglerar hantering Nej av immateriella rättigheter och nyttiggörandeaktiviteter mellan partnerna I mars ska en projektansökan till Vinnovas fas B gemen- Nej samt ha författats Utvecklingen av vårdens processer och en hög kvalitativ nivå för brukaren är viktiga framtidsfrågor som är prioriterade både i kommunens Välfärdsförvaltning och i vårdaktörernas samverkan lokalt i Örnsköldsvik. I projektet Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet har många idéer synliggjorts i dialogen mellan konstellationens forskare, företag, brukarföreträdare och huvudmännen för vården. Samspelet mellan dessa aktörer innebär en stärkt möjlighet för fortsatt utveckling för att skapa hållbara

18 Humanistisk nämnd (21) 46 Forts. lösningar utifrån de äldres behov. Värdefulla nätverk har etablerats som kommer bidra till fortsatt hög nivå på förändrings- och utvecklingsarbetet. Grunden för en B-ansökan bör enligt Välfärdsförvaltningens bedömning vara att A-fasens förstudie levererar utvecklingsidéer som svarar mot de visionära utvecklingsmöjligheter som intressenterna identifierat i processen. Här har vårdgivare och intresseorganisationer en viktig roll i att bedöma behoven som de nya innovativa lösningarna ska bidra till att lösa. Välfärdsförvaltningen bedömer dock, i samråd med sjukhus och primärvård, att projektet i A-fasen inte på ett tillräckligt preciserat sätt beskriver äldres behov i det moderna äldrelivet. Därmed har den idéutveckling som förväntades av projektet inte nått tillräcklig innovativ höjd för att motivera en B-ansökan. Huvudmännen för hälsooch sjukvården i Örnsköldsviks kommun förordar således att A-projektet avslutas utan att en B-ansökan inges till Vinnova. Detta sammanfaller med projektledarens slutsatser i rapporten. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 28 mars Humanistiska nämnden beslutar i likhet med Omsorgsnämnden att avsluta engagemanget i programmet Utmaningsdriven innovation i och med överlämnandet av förstudie-rapporten till Vinnova.

19 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:4 47 Anmälan av delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom redovisas följande delegationsbeslut (Pärmredovisning) 1. Ärendegrupp 3 / Personalfrågor Nr Ärendegrupp 7 / Beslut enligt LSS 3. Ärendegrupp 8 / Beslut enligt SoL - äldreomsorg 4. Ärendegrupp 9 / Bostadsanpassning 5. Ärendegrupp / Beslut enligt SoL individ- och familjeomsorg, LVU samt LVM: Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, februari-mars 2012 Utredning och behandling: Barn, Ungdom, Mottagning samt Beroende, februari-mars 2012 Familjerätt, februari-mars 2012 Socialutskottets protokoll, 8, 10, 22 och 28 februari samt 7, 15 och 21 mars Ärendegrupp 13 / Beslut enligt Föräldrabalken m.m i familjerättsärenden 7. Ärendegrupp 14 / Beslut om introduktionsersättning 8. Ärendegrupp 15 / Beslut om arbetsmarknad Humanistiska nämnden har tagit del av och godkänner redovisningen av fattade beslut.

20 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:5 48 Delgivningar/meddelanden april Handlingsprogram för trygghet och säkerhet inom Örnsköldviks kommun Dnr Humn 2011: Återrapportering LUMA-projektet. Utveckling av LUMA-arbetet 2011 Dnr 2012:18 3. Månadsrapport försörjningsstöd februari 2012 Månadsrapport försörjningsstöd mars 2012 Humn 2012:33 Delgivningar (pärmredovisning) 1. 33/2012 KS, Förnyelse inom kommunens flykting-politik 29/2012 KF, Förnyelse inom kommunens flykting-politik Dnr Humn 2011: Verksamhetsplan Personligt Ombud i Örnsköldsvik 2012 Dnr Humn 2011: Nyhetsbrev Nr Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga Dnr Humn 2012:5 4. Socialstyrelsens beslut för kännedom. Begäran om tillsyn av HVB Dnr Humn 2012:44 5. Socialstyrelsens information om handläggning av överflyttningsärenden inom socialtjänsten Humn 2012:58 6. Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Humn 2012:5 7. Dom från Förvaltningsrättens 21 mars För kännedom Humn 2012:59 Delgivningar sekretess (pärmredovisning) 1. Dom från Kammarrätten i Sundvall 8 februari 2012 Dnr Humn 2011: Underrättelse om rapport gällande risk för missförhållande enligt Lex Sarah från DVT Assistans Välfärdsförvaltningens åtgärder utifrån rapport gällande risk för missförhållande enligt Lex Sarah från DVT Assistans Dnr Humn 2012:39

21 Humanistisk nämnd (21) 48 Forts. 3. Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 17 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 1 mars 2012 Dnr Humn 2011: Socialstyrelsens beslut 8 mars 2012 gällande ej verkställt beslut Dnr Humn 2012:21 Humanistiska nämnden har tagit del av ovanstående delgivningar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: 044-136815 E-post: charlotta.sandahl@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 31 oktober

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer