Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)"

Transkript

1 Humanistisk nämnd (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla Talus (KD) Roger Sandström (S) Hans Delén (FP) Agneta Lindgren (S) Magnus Tjällman (S) Carola Öberg (S) Beslutande ersättare Carin Eriksson (S) Edit Persson (C) Carina Kock (C) Ove Johnsson (V) Närvarande ersättare Susanne Sturk (S) Magnus Aasa (KD) Lena Lövgren (S) Göran Åström (KD) Sofia Öberg (S) Johnny Englund (S) Övriga närvarande Se sidan 2 Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Välfärdsförvaltningen Nygatan 16/plan 2 Fredagen den 20 april 2012, kl. 08:15 Sekreterare Paragrafer Inger Nilsson Ordförande Jan- Olov Häggström (S) Justerare. Ulla Talus (KD) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned efter Förvaringsplats för Välfärdsförvaltningen protokollet Underskrift Namnförtydligande. Inger Nilsson

2 Humanistisk nämnd (21) Övriga närvarande Förvaltningschef, Håkan Olsson Sekreterare, Inger Nilsson Fältarbetare Socialt stöd, Annica Larsson, 35 Fältarbetare Socialt stöd, Helena Lindström, 35 Ekonomichef, Frida Barrefjord 35 Praktikant Kommunledningsförvaltningen, Olga Fokina, 35 Enhetschef Försörjningsstöd, Malin Hansson, 35 Folkhälsoutvecklare Utvecklingsenheten, Birgitta Edin Westman, 35 Alkoholhandläggare Samhällsbyggnadsförvaltningen, Elisabeth Sellgren, 35 Avdelningschef Social utredning, Christina Norberg, 35 Avdelningschef Socialt stöd, Sirpa Virtanen, 35 Avdelningschef Arbetsmarknad och sysselsättning, Maria Nilsson, 35 Kvalitetsledare Utvecklingsenheten, Margareta Bolinder Sundin, 35

3 Humanistisk nämnd (21) Innehåll Sekretessärenden Informationsärenden Kursinbjudningar Uppföljning av välfärdsförvaltningens styrkort Lägesavstämning Valfrihetssystem för hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV Socialstyrelsens riksnorm försörjningsstöd Fördelning inom behovsposter samt bostadsnorm Rapport Lex Sarah enligt LSS avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning Rapportering enligt Lex Sarah inom Social utredning Ersättare i humanistiska nämndens socialutskott, fyllnadsval efter Jonas Markusson (C), samt kontaktpolitikeruppdrag för Carina Kock (C) Barnkoloni Dekarsögården sommaren Månadsuppföljning april Slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet, förstudierapport Anmälan av delegationsbeslut Delgivningar/meddelanden april

4 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:2 35 Informationsärenden 1. Trygg i Örnsköldsvik Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef samt Annica Larsson och Helena Lindström, fältarbetare Socialt stöd 2. Månadsuppföljning april (Humn 2012:45) Föredragande: Frida Barrefjord, ekonomichef samt Malin Hansson, enhetschef Försörjningsstöd 3. Riksnorm försörjningsstöd 2012 (Humn 2012:36) Föredragande: Malin Hansson, enhetschef Försörjningsstöd 4. Återrapportering LUMA-projektet (Humn 2012:18) Föredragande: Birgitta Edin Westman, folkhälsoutvecklare Utvecklingsenheten samt Elisabeth Sellgren alkoholhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 5. Verkstadsplaner inom humanistiska nämndens ansvarsområde Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef, Sirpa Virtanen, avdelningschef Socialt stöd, Christina Norberg, avdelningschef Social resurs samt Maria Nilsson avdelningschef Arbetsmarknad och sysselsättning 6. Effektiviseringsrapport 2013 Föredragande: Håkan Olsson, förvaltningschef 7. Lägesavstämning valfrihetssystem för hemtjänst LOV (Humn 2011:225) Föredragande: Margareta Bolinder Sundin, kvalitetsledare Utvecklingsenheten Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

5 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:3 36 Kursinbjudningar Kursinbjudan 1. Se kraften och kompetensen! Regional konferens om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning Datum: 23 maj 2012 Plats: Umeå, Folkets Hus 2. Inbjudan till projektredovisning en del av länskonferensen ett bättre mottagande Inspirationsdagar för arbetet med ensamkommande flyktingbarn Datum: 23 maj 2012 Plats: Härnösand, Sambiblioteket Humanistiska nämnden beslutar att Carin Eriksson (S), Lena Lövgren (S) och Carin Kock (C) representerar nämnden vid Se kraften och kompetensen! Regional konferens om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Humanistiska nämnden beslutar att Peder Johansson (S) och Babak Eshraghi (M) representerar nämnden vid Projektredovisning en del av länskonferensen ett bättre mottagande Inspirationsdagar för arbetet med ensamkommande flyktingbarn

6 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:37 37 Uppföljning av välfärdsförvaltningens styrkort 2011 Välfärdsförvaltningens styrkort inklusive statistikkort för 2011 (Humn/2011:55) har följts upp. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 29 februari Humanistiska nämnden har tagit del av styrkortsuppföljningen för 2011.

7 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Lägesavstämning Valfrihetssystem för hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV Humanistiska nämnden beslutade den 13 december 2011, 117/2011 Humn, att tillsvidare skjuta upp genomförandet av LOV inom hemtjänsten. se april månad 2012 som avstämningsmånad för de frågeställningar som ligger till grund för förslaget om senareläggning av genomförandet. utredningsarbetet för införande av LOV fullföljs med möjlighet till avslut av förvaltningens utredningsarbete i mars modell för beräkning av ersättningsnivåer utformas inom ramen för projektet medan förutsättningar för faktisk bestämning av ersättningsnivåer läggs fast senare när införandeplaneringen återupptas. förvaltningen ska redovisa material för information och politisk avstämning inför nämnd mars Enligt Greger Bengtsson på SKL är inget nytt på gång på nationell nivå som ändrar förutsättningarna i denna fråga. Sedan nämndens beslut den 13 december 2011 har följande hänt: Konkurrensverket har kommit med en delrapport angående upphandling kring LOV. Socialstyrelsen håller på att ta fram kvalitetskriterier till stöd vid upphandling av LOV-tjänster. SKL har fått ansvar att stötta kommunerna mer kring kvalitetsfrågor och LOV (kommer att arbeta med kunskapsuppbyggnad). Däremot har inget hänt kring frågorna om att kommunala pengar går till skatteparadis eller kring meddelarfriheten. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 2 mars Humanistiska nämndens behandling Vid dagens sammanträde föredrar kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin ärendet. Humanistiska nämnden har tagit del av välfärdsförvaltningens redovisning.

8 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:36 39 Socialstyrelsens riksnorm försörjningsstöd Fördelning inom behovsposter samt bostadsnorm Regeringen fastställde ny riksnorm för 2012 i december Socialstyrelsen skulle därefter återkomma inom kort med preciserande kostnader för olika utgiftsposter. I februari 2012 kom ett meddelande från Socialstyrelsen att endast totalsummorna för varje personkategori och hushållsstorlek redovisas i riksnormen. Med anledning av detta blir det från och med 2012 ingen nationell uppdelning av riksnormens totalsummor och inget meddelandeblad från Socialstyrelsen. Förvaltningen har med anledning av detta i samarbete med närliggande kommuner jämfört skillnaderna mellan Konsumentverkets beräkningar från föregående år till 2012 för att se vart ökningarna skett. Därefter gjordes en jämförelse med föregående års fördelning av utgiftsposter som Socialstyrelsen gjorde utifrån Konsumentverkets beräkningar Utifrån dessa två variabler har höjningar gjorts på olika utgiftsposter så att de så väl som möjligt överensstämmer med tidigare års beräkningar. Den enda sänkning som gjorts är hygienkostnad för ensamstående och vuxna sammanboende, eftersom det i Konsumentverkets norm ingår ett tandläkarbesök, medan tandläkarbesök beviljas utöver norm i Örnsköldsviks Kommun. I socialtjänstlagen 4 kap. 3 ingår inte barnförsäkring, vilket tidigare inräknats i utgiftsposterna av Socialstyrelsen. Ett förslag till nämnden är att rimliga kostnader för barnförsäkring beviljas separat utöver norm, utifrån olika barns behov och kostnader. En barnförsäkring med en ersättning på 20 basbelopp kostar idag ca 93 kronor per månad vilket bedöms vara en rimlig kostnad. När det gäller högsta godtagbara kostnad för bostad har uppräkning gjorts utifrån allmännyttans hyreshöjning på 2,61 % (gäller från 1 mars 2012), avrundat till närmsta jämna hundra kronor. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 24 februari Humanistiska nämndens behandling Vid dagens sammanträde föredrar enhetschef Malin Hansson ärendet.

9 Humanistisk nämnd (21) 39 forts. Humanistiska nämnden beslutar att anta föreslagna utgiftsposter inom riksnormen, norm för högsta godtagbara boendekostnad samt att barnförsäkring beviljas utöver norm till faktisk kostnad om den bedöms som rimlig.

10 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:25 40 Rapport Lex Sarah enligt LSS avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning Rapport har gjorts av enhetschef vid daglig verksamhet inom avdelningen arbetsmarknad och sysselsättning om försummelse. En funktionshindrad kvinna blev kvarglömd på badhuset efter badet. En anställd på badhuset uppmärksammade den ensamma kvinnan och ringde till personalen vid den dagliga verksamheten som genast åkte och hämtade kvinnan. Vidtagna åtgärder: -Information och dialog förs med personalen. -Översyn av befintliga rutiner och framtagande av nya skriftliga. -Mer personal följer med till badet så att personalen inte behöver lämna någon ensam medan man passar de övriga så att det inte riskerar att bli påkörda. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 1 mars Humanistiska nämnden har tagit del av utredningen och anser att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

11 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:38 41 Rapportering enligt Lex Sarah inom Social utredning Rapportering har gjorts av enhetschef vid avdelningen Social utredning. En socialsekreterare råkade av misstag skicka känsliga och sekretessbelagda handlingar till fel klient. Misstaget upptäcktes när mannen, som fick handlingarna i sin post, kontaktade en socialsekreterare. Handlingarna återlämnades inte till socialsekreteraren som avtalat, utan hamnade istället hos Örnsköldsviks Allehanda, som publicerade en artikel om misstaget och där de också skrev om det känsliga ärendet. Vidtagna åtgärder: Information och dialog förs i arbetslaget om händelsen. Genomgång av socialsekreterarnas arbetssituation som idag upplevs pressande. Diskussion med ansvarig handläggare som även fått ett muntligt påpekande. Ansvarig handläggare får samtalsstöd via företagshälsovården. Nämndens ordförande och avdelningschef har tillsammans träffat den utsatta klienten för att framföra en ursäkt. Ordna miljön vid skrivare så att det skapas möjlighet att hantera de dokument som skrivs ut, bl.a. utrymme att sortera utskrifter, tillgång till kuvert, pennor och annat kontorsmaterial som behövs. Alla vid arbetsplatsen ansvarar för att hålla strukturen vid skrivaren så att utrymmet kan användas enligt ovan. När handlingar ska skickas till flera personer, skriv ut och administrera ett ärende åt gången för att undvika att handlingar blandas ihop. Information om dokumenthantering ska ingå i introduktionen av nyanställda. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 21 mars Humanistiska nämnden har tagit del av utredningen. Humanistiska nämnden beslutar att anmäla ärendet till Socialstyrelsen.

12 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:28 42 Ersättare i humanistiska nämndens socialutskott, fyllnadsval efter Jonas Markusson (C), samt kontaktpolitikeruppdrag för Carina Kock (C) Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari 2012, 15/2012, beslutades att entlediga Jonas Markusson (C) från uppdraget som ersättare i humanistiska nämnden och att utse Carina Kock som ny ersättare i Humanistiska nämnden för återstoden av innevarande mandatperiod. Jonas Markusson (C) har innehaft en plats som ersättare i nämndens socialutskott och vid nämndens sammanträde den 17 april 2012 utses ny ersättare. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 15 mars Humanistiska nämnden beslutar att entlediga Jonas Marcusson från uppdraget som ersättare i nämndens socialutskott. Humanistiska nämnden beslutar att utse Carina Kock (C) till ny ersättare i nämndens socialutskott. Humanistiska nämnden beslutar att utse Carina Kock (C) som kontaktpolitiker för enheten Daglig verksamhet inom avdelningen för Arbetsmarknad och sysselsättning.

13 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:23 43 Barnkoloni Dekarsögården sommaren 2012 Elimförsamlingens kolonigrupp har genom ansökan meddelat att de kommer att bedriva barnkoloni på Dekarsögården preliminärt 26 juni-5 juli 2012 för maximalt 15 barn i åldrarna 7-12 år. Elimförsamlingen har under många år arrangerat detta sommarläger. Uttagningen av de barn som kommer att vistas på kolonin görs i samråd med välfärdsförvaltningens sociala utredningsenhet samt skolsköterskor. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsenhet bidrar till driftskostnaden. Elimförsamlingen bidrar med de personella resurserna utan kostnad. Bemanningen sker med välutbildad personal. Någon anledning till anmärkning mot verksamheten har inte förekommit. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 20 mars Humanistiska nämnden har tagit del av ansökan samt kvalitetssäkring och har inte något att erinra emot att Elimförsamlingens kolonigrupp bedriver barnkoloni vid Dekarsögården. Humanistiska nämnden önskar skriftlig redovisning från Elimförsamlingens kolonigrupp efter genomförd barnkoloni.

14 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:45 44 Månadsuppföljning april I enlighet med den ekonomiska processen i Örnsköldsviks kommun ska en månadsuppföljning lämnas i april för humanistiska nämnden. Månadsuppföljningen ska innehålla utfall för januari mars samt en helårsprognos. När budget 2012 antogs så slutade resultatet för humanistiska nämnden på 0 Mkr. Humanistiska nämndens resultat för de tre första månaderna är -5,3 Mkr mot budget. De stora avvikelser som ligger till grund för resultatet består av HVB-placeringar vuxna -1,4 Mkr, HVB-placeringar barn och ungdom -1,6 Mkr, Familjehem -1,5 Mkr samt försörjningsstöd -0,8 Mkr. För tillfället är det en hög belastning vad gäller ungdomssidan, under 2011 låg man på i snitt 60 utredningar per månad mot att det under första kvartalet legat i snitt på 95 per månad. När utredningarna resulterar i HVBplaceringar innebär det att man även har fler antal placerade än vad snittet brukar ligga på. Idag har kommunen en del placeringar i konsulentledda familjehem till högre kostnader på grund av att man inte hinner rekrytera egna familjehem. Detta kommer inte att förändras inom den närmsta tiden. Utöver dessa avvikelser är det mindre avvikelser för träffpunkter, psykosociala boenden samt för resursteamet, men detta vägs upp av en positiv avvikelse inom bostadsanpassningen på 0,7 Mkr. Prognosen för helåret 2012 avviker mot budget med -10 Mkr. Det motiveras av avvikelserna ovan. Förvaltningen antar att den i nuläget har en "puckel" när det gäller placeringar både för barn och ungdom samt för vuxna, men tror att den kommer att plana ut mot slutet av året. I annat fall kan kostnaderna bli än högre. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 16 april Humanistiska nämnden godkänner Månadsuppföljning april 2012 avseende humanistiska nämnden.

15 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011:10 45 Slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet Länsstyrelsen har i regleringsbrev för 2010 fått i uppdrag att fördela medel till förebyggande och särskilda insatser. Socialt stöd har ansökt om dessa medel i syfte att under 2011/2012 kunna arbeta med tillgänglighetsbegränsande insatser för att försvåra distribution och konsumtion av alkohol, narkotika och dopingpreparat (AND) i Örnsköldsviks offentliga miljöer. Under perioden har satsningen bestått av två delar: Minskad tillgänglighet genom att försvåra distribution och konsumtion av dopingpreparat på träningsanläggningar inom Örnsköldsviks kommun. Minskad tillgänglighet genom att försvåra distribution och konsumtion av alkohol och narkotika i det offentliga rummet. Minskad tillgänglighet av dopningspreparat. Projektmålet att 75 % av kommunens icke föreningsdrivna träningsanläggningar ska vara en del av vårt lokala tillgänglighetsbegränsande anti-dopningsarbete har uppfyllts väl. 100 % av alla träningsanläggningar i Örnsköldsvik är medlemmar i det lokala nätverket. Träningsanläggningarna har kvalitetssäkrats. Ägare och instruktörer har utbildats. En utbildningseftermiddag genomfördes den 25 mars Det lokala nätverket har utarbetat en policy mot hormonpreparat samt en handlingsplan som gäller för alla träningsanläggningar. Därtill har ett väl fungerande samarbete med polisen har byggts upp. Minskad tillgänglighet av alkohol och narkotika När ansökan gjordes hade arbetsgruppen för det narkotikaförebyggande arbetet tagit fram tre områden som skulle utvecklas inom det narkotikaförebyggande arbetet; -kompetenshöjning, -minskad tillgänglighet -opinion. Som en del av dessa utvecklingsområden tillkom även området samverkan kring narkotikabrott. Representanter från MUMIN, Maria Ungdom Motiverande Interventioner, bjöds upp. Utifrån det mötet beslutade styrgruppen att arbeta fram en lokalanpassad metod av MUMIN som ska fungera för Örnsköldsviks kommun. I april 2012 väntas besked om ansökan om pengar beviljas från Statens folkhälsoinstitut till ett projekt i MUMINs anda.

16 Humanistisk nämnd (21) 65 Forts. Parallellt med detta har arbetet pågått med att skapa opinion och bidra till ändrade attityder bland unga genom projektet Filmtävling mot cannabis, samt att implementera arbetet kring kunskapshöjande insatser bland dem som arbetar med barn och unga i vår kommun. I samband med Filmtävling mot cannabis genomfördes en enkätundersökning bland gymnasieungdomarna vid två av kommunens gymnasieskolor. Del två av denna enkätundersökning genomförs just nu och ska sammanställas och presenteras inom kort. Samarbetet har fördjupats mellan polis och kommun kring frågorna som berör unga och ringa narkotikabrott. I dagsläget arbetar vi med att få igång arbetet kring Trygghetsvandringar i centrala Örnsköldsvik. Vi tittar på andra kommuner för att se hur olika genomföranden kan se ut. Det finns två spår i arbetet med tillgänglighetsbegränsande insatser för att försvåra distribution och konsumtion av alkohol, narkotika och dopingpreparat (AND): Fysisk planering och offentlig miljö Målet är kompetenshöjande insatser och utbildning för de personer som är centrala i arbetet med kommunens fysiska planering. För att det ska bli bra krävs även en viss intern kompetenshöjning. Vi avser även att höja kunskapsnivån genom alternativa metoder som trygghetsvandringar genom staden. Social kontroll och insyn Avsikten är att jobba riktat gentemot de som möter människor i det offentliga rummet genom sitt yrkesutövande, så som taxichaufförer, nattöppna snabbmatsrestauranter och liknande. Vi vill stärka dem genom utbildning och stöd i policyarbete att skapa normer och regler med hög efterlevnad som syftar till att minimera distributions- och konsumtionsmöjligheterna av alkohol och narkotika på dessa arenor. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 2 april Humanistiska nämnden har tagit del av och godkänner slutrapport utvecklingsmedel till förebyggande och särskilda insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

17 Humanistisk nämnd (21) Humn/2011: Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet, förstudierapport Omsorgsnämnden och Humanistiska nämnden är projektägare till ett Vinnovafinansierat utvecklingsprojekt inom ramen för en utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation, den sk A-fasen. Projektledaren har tillsammans med företrädare ur projektkonstellationen utarbetat en förstudierapport som underlag för nämndernas ställningstagande till en eventuell fortsättning med en B-ansökan. Omsorgsnämnden har den 21 mars 2012 beslutat att överlämna förstudierapporten till Vinnova och att därmed avsluta engagemanget i programmet Utmaningsdriven innovation. Projektets sikte var inställt på samhällsutmaningarna ökad livskvalitet för äldre i kombination med smartare IT för hälsa och sjukvård. Hur väl projektet lyckats uppfylla A-fasens resultatmål redovisas i tabellen nedan: Uppsatt mål Uppfyllelse Det finns en tydlig idé som möter minst en av utmaningarna Nej Projektet ska på ett trovärdigt sätt ha identifierat lösningar Ja, delvis med tillväxtpotential Det finns en tydlig beskrivning av vem som är slutanvändare Ja av lösningarna och vem eller vilka som ytterligare kan dra nytta av dem Det finns en konstellation, med slutanvändarens behov Delvis representerade, som har förmåga att senare realisera den föreslagna idén. Konstellationen ska ha arbetat fram avtal som reglerar hantering Nej av immateriella rättigheter och nyttiggörandeaktiviteter mellan partnerna I mars ska en projektansökan till Vinnovas fas B gemen- Nej samt ha författats Utvecklingen av vårdens processer och en hög kvalitativ nivå för brukaren är viktiga framtidsfrågor som är prioriterade både i kommunens Välfärdsförvaltning och i vårdaktörernas samverkan lokalt i Örnsköldsvik. I projektet Hållbar hälsa för det moderna äldrelivet har många idéer synliggjorts i dialogen mellan konstellationens forskare, företag, brukarföreträdare och huvudmännen för vården. Samspelet mellan dessa aktörer innebär en stärkt möjlighet för fortsatt utveckling för att skapa hållbara

18 Humanistisk nämnd (21) 46 Forts. lösningar utifrån de äldres behov. Värdefulla nätverk har etablerats som kommer bidra till fortsatt hög nivå på förändrings- och utvecklingsarbetet. Grunden för en B-ansökan bör enligt Välfärdsförvaltningens bedömning vara att A-fasens förstudie levererar utvecklingsidéer som svarar mot de visionära utvecklingsmöjligheter som intressenterna identifierat i processen. Här har vårdgivare och intresseorganisationer en viktig roll i att bedöma behoven som de nya innovativa lösningarna ska bidra till att lösa. Välfärdsförvaltningen bedömer dock, i samråd med sjukhus och primärvård, att projektet i A-fasen inte på ett tillräckligt preciserat sätt beskriver äldres behov i det moderna äldrelivet. Därmed har den idéutveckling som förväntades av projektet inte nått tillräcklig innovativ höjd för att motivera en B-ansökan. Huvudmännen för hälsooch sjukvården i Örnsköldsviks kommun förordar således att A-projektet avslutas utan att en B-ansökan inges till Vinnova. Detta sammanfaller med projektledarens slutsatser i rapporten. Beredande instans förslag till beslut Välfärdsförvaltningens skrivelse 28 mars Humanistiska nämnden beslutar i likhet med Omsorgsnämnden att avsluta engagemanget i programmet Utmaningsdriven innovation i och med överlämnandet av förstudie-rapporten till Vinnova.

19 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:4 47 Anmälan av delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom redovisas följande delegationsbeslut (Pärmredovisning) 1. Ärendegrupp 3 / Personalfrågor Nr Ärendegrupp 7 / Beslut enligt LSS 3. Ärendegrupp 8 / Beslut enligt SoL - äldreomsorg 4. Ärendegrupp 9 / Bostadsanpassning 5. Ärendegrupp / Beslut enligt SoL individ- och familjeomsorg, LVU samt LVM: Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, februari-mars 2012 Utredning och behandling: Barn, Ungdom, Mottagning samt Beroende, februari-mars 2012 Familjerätt, februari-mars 2012 Socialutskottets protokoll, 8, 10, 22 och 28 februari samt 7, 15 och 21 mars Ärendegrupp 13 / Beslut enligt Föräldrabalken m.m i familjerättsärenden 7. Ärendegrupp 14 / Beslut om introduktionsersättning 8. Ärendegrupp 15 / Beslut om arbetsmarknad Humanistiska nämnden har tagit del av och godkänner redovisningen av fattade beslut.

20 Humanistisk nämnd (21) Humn/2012:5 48 Delgivningar/meddelanden april Handlingsprogram för trygghet och säkerhet inom Örnsköldviks kommun Dnr Humn 2011: Återrapportering LUMA-projektet. Utveckling av LUMA-arbetet 2011 Dnr 2012:18 3. Månadsrapport försörjningsstöd februari 2012 Månadsrapport försörjningsstöd mars 2012 Humn 2012:33 Delgivningar (pärmredovisning) 1. 33/2012 KS, Förnyelse inom kommunens flykting-politik 29/2012 KF, Förnyelse inom kommunens flykting-politik Dnr Humn 2011: Verksamhetsplan Personligt Ombud i Örnsköldsvik 2012 Dnr Humn 2011: Nyhetsbrev Nr Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga Dnr Humn 2012:5 4. Socialstyrelsens beslut för kännedom. Begäran om tillsyn av HVB Dnr Humn 2012:44 5. Socialstyrelsens information om handläggning av överflyttningsärenden inom socialtjänsten Humn 2012:58 6. Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Humn 2012:5 7. Dom från Förvaltningsrättens 21 mars För kännedom Humn 2012:59 Delgivningar sekretess (pärmredovisning) 1. Dom från Kammarrätten i Sundvall 8 februari 2012 Dnr Humn 2011: Underrättelse om rapport gällande risk för missförhållande enligt Lex Sarah från DVT Assistans Välfärdsförvaltningens åtgärder utifrån rapport gällande risk för missförhållande enligt Lex Sarah från DVT Assistans Dnr Humn 2012:39

21 Humanistisk nämnd (21) 48 Forts. 3. Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 17 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 22 februari 2012 Dnr Humn 2011: Dom från Förvaltningsrätten i Härnösand 1 mars 2012 Dnr Humn 2011: Socialstyrelsens beslut 8 mars 2012 gällande ej verkställt beslut Dnr Humn 2012:21 Humanistiska nämnden har tagit del av ovanstående delgivningar.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Humanistiska nämnden 2012-09-18 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13)

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13) Humanistisk nämnd 2011-08-23 1 (13) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2012-01-24 1 (12) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Humanistisk nämnd 2011-06-14 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Humanistiska nämnden 2012-10-23 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva B Selling

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20

Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2010-10-21 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20 Beslutande ledamöter Gunnar Holmberg (S) ordförande Lillemor Edlund (S) Anna-Lena

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-05-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, måndagen den 18 maj 2009, kl. 14.00-18.10 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s) Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer