Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl."

Transkript

1 REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening Sidan 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Kommunbolagens taxor Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun 5 5. Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Svar på motion om miljöbrygga i skärgården Svar på motion om fler sopkorgar i Oxelösunds kommun Svar på medborgarförslag om lekplats/ liten lekpark i Inskogen Svar på motion om ekonomisk uppföljning till kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om att Oxelösunds kommun ansöker om att ingå i Finska 91 språkets förvaltningsområde 11. Svar på motion om sommarstugor i kommunens ägo Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Avsägelser och valärenden 14. Delgivningar Information 16. Frågor till kommunfullmäktige Justering av protokoll sker 20 december i kommunhuset rum 291.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 156 Dnr KS Taxor 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Avgiften för vatten och avlopp höjs med 7 % från och med Avgiften för renhållning 2014 förblir oförändrad. 3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Oxelö Energis övriga förändringar i taxor och avgifter Sammanfattning Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa ska fattas av kommunfullmäktige. Fullmäktige ska också besluta om taxa för renhållning. För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Dock gäller det grundläggande kravet att fullmäktige ska få ta ställning till styrelsens eller verksamhetens beslut. Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7 % o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3 %. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kommunbolagens taxor Utdragsbestyrkande

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin Kommunstyrelsen Taxor 2014, kommunbolagens verksamheter 1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Avgiften för vatten och avlopp höjs med 7% från och med Avgiften för renhållning 2014 förblir oförändrad. 3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Oxelö Energis övriga förändringar i taxor och avgifter Sammanfattning Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa ska fattas av kommunfullmäktige. Fullmäktige ska också besluta om taxa för renhållning. För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Dock gäller det grundläggande kravet att fullmäktige ska få ta ställning till styrelsens eller verksamhetens beslut. Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7% o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3%. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Bakgrund Beslut om de taxor och avgifter som kommunens bolag tar ut för sina tjänster fattas på olika nivåer i kommunens organisation. Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa (VA) ska fattas av kommunfullmäktige. Bland annat eftersom denna taxa har stor ekonomisk betydelse. Kommunfullmäktige ska också, enligt miljöbalken, besluta om taxa för renhållning till den del som handlar om hantering av hushållsavfall För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Det finns inga lagmässiga krav på att fullmäktige ska fastställa eller godkänna avgifterna. Dock gäller ett grundläggande krav enligt kommunallagen; fullmäktige ska få ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. 3. Bolagsstyrelsens beslut Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har behandlat taxor och avgifter för Styrelsen har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7% o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3%. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. 4. kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Utdrag ur Taxor 2014; kommunbolagens verksamheter Beslut till: Niklas Thelin (FK) Oxelö Energi (FÅ)

5 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 170 Dnr KS Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till reviderat arkivreglemente, daterat , antas. Sammanfattning Gällande arkivreglemente fastställdes år 1998 (Dnr KS 074/98). Sedan dess har det skett förändringar inom kommunens myndigheter och bolag. För att följa gällande lagstiftning och Riksarkivets allmänna råd behöver nuvarande reglementet revideras. Mängden av information som hanteras dagligen har ökat avsevärt. Det är därför viktigt att myndigheterna (nämnder och bolag) skapar dokumenthanteringsplaner, samt att dessa revideras löpande. Det reviderade reglementet ställer krav på att dokumenthanteringsplaner ska upprättas av respektive myndighet (6 ). Vidare är en betydande del av den information som hanteras idag elektronisk. Detta ställer krav på myndigheterna vid överföring av information från ett system till ett annat. I nuläget finns det inte möjlighet att arkivera elektronisk information i ett elektroniskt arkiv. På sikt är det angeläget att försöka skapa förutsättningar för att detta blir möjligt. Reglementet har kompletterats med ett avsnitt som avser hantering av elektronisk information (10 ). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks- revidering av arkivreglementet Arkivreglemente Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :24:13 KS Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Stamm Kommunstyrelsen Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till reviderat arkivreglemente, daterat , antas. 2. Sammanfattning Gällande arkivreglemente fastställdes år 1998 (Dnr KS 074/98). Sedan dess har det skedd förändringar inom kommunens myndigheter och bolag. För att följa gällande lagstiftning och Riksarkivets allmänna råd behöver nuvarande reglementet revideras. Mängden av information som hanteras dagligen har ökat avsevärt. Det är därför viktigt att myndigheterna (nämnder och bolag) skapar dokumenthanteringsplaner, samt att dessa revideras löpande. Det reviderade reglementet ställer krav på att dokumenthanteringsplaner ska upprättas av respektive myndighet (6 ). Vidare är en betydande del av den information som hanteras idag elektronisk. Detta ställer krav på myndigheterna vid överföring av information från ett system till ett annat. I nuläget finns det inte möjlighet att arkivera elektronisk information i ett elektroniskt arkiv. På sikt är det angeläget att försöka skapa förutsättningar för att detta blir möjligt. Reglementet har kompletterats med ett avsnitt som avser hantering av elektronisk information (10 ). Beslutsunderlag * Förslag till reviderat arkivreglemente daterat Charlotte Johansson Kommunchef Ellen Stamm Arkivarie OXL2621 v Beslut till: * Alla nämnder (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

7 Arkivreglemente 1 (4) Datum Diarienummer Ks Arkivreglemente för Oxelösunds kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Oxelösunds kommun följande reglemente meddelat med stöd av 16 arkivlagen. 1 Tillämpningsområde (1 och 2a arkivlagen) Detta reglemente gäller för kommunfullmäktiga och för kommunens myndigheter. Reglementet gäller även för kommunala bolag, stiftelser, aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Anvisning Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelse och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer och andra kommunala organ/ bolag med självständig ställning, dvs. enheter som driver och fattar beslut självständigt. 2 Myndighetens arkivansvar (4 arkivlagen) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i paragraferna 4-11 i detta reglemente. Anvisning En myndighets arkivhandlingar utgör myndighetens arkiv. Arkivhandlingar är sådana handlingar, som oavsett framställning, förvaras hos, upprättats hos eller har inkommit till respektive myndighet. 3 Arkivmyndigheten (7-9 arkivlagen) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utöver tillsyn över att kommunens myndigheter fullföljer sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv. När arkivmyndigheten har övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten. Handlingarna i kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet och ska därför vårdas och bevaras på bästa sätt. Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. 4 Arkivansvarig och arkivredogörare OXL100 v Hos myndigheten ska det finnas en arkivansvarig. Arkivansvaret bör ligga högt upp i organisationen, lämpligen på chefsnivå. Arkivansvarig bevakar dokumenthantering och arkivvård. På varje enskild avdelning ska finnas en arkivredogörare. I enstaka fall, om stärka skäl finns, kan annan arkivredogörare utses av arkivmyndigheten. Arkivredogöraren ansvarar för tillsyn och vård av den egna enhetens handlingar.

8 Arkivreglemente 2 (4) Datum Diarienummer Ks Redovisning av arkiv (6 2p. arkivlagen) Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom en arkivbeskrivning, dels genom en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen ska revideras fortlöpande. Arkivbeskrivningar ska vara enhetligt utformade för hela kommunen. Anvisning Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation, förändring som har haft betydelse för arkivvården samt principer för bevarande och gallring. Det ska upprättas en arkivbeskrivning för varje enskilt arkivbildare. Arkivförteckningen är en systematisk uppställd redovisning av arkivets innehåll. Förteckningen ska utformas som ett sökmedel för ingång till arkivhandlingarna. Avgränsande arkivbildare som uppstår hos myndigheten förtecknas var för sig. Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska finnas för alla arkivbildare. Beskrivningarna och förteckningarna ska revideras fortlöpande. Arkivbeskrivningarna ska vara enhetligt utformade för hela kommunen. Arkivmyndigheten ansvarar för att tillhandahålla en mall för arkivbeskrivning. 6 Dokumenthanteringsplan (6 1p. arkivlagen) Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens aktuella handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Anvisning Arkivet organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Därför ska varje avdelning upprätta en dokumenthanteringsplan för att uppnå en effektiv dokumentstyrning. I planen redovisas samtliga handlingar områdesvis och inom varje arbetsrutin, med regler för bland annat bevarande och gallring samt regler för den övriga praktiska hanteringen. Dokumenthanteringsplanen revideras fortlöpande av myndigheten i samråd med arkivmyndigheten. 7 Avgränsning av arkiv och rensning (6 4p arkivlagen) Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingar. Detta ska göras av handläggare. Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggning. Anvisning Rensningen ska utföras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelse av ärendet, dvs. handläggaren. Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggningen. OXL100 v Bevarande och gallring (10 arkivlagen)

9 Arkivreglemente 3 (4) Datum Diarienummer Ks Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv om inget annat följer av lag eller förordning. Rörande arkiv som har överlämnats till arkivmyndigheten, beslutar denna, efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål. Om det rör sig om gallring av sekretesshandlingar på papper ska dessa malas eller förbrännas. Övriga pappershandlingar överlämnas till pappersåtervinning. Följande handlingar ska enligt arkivlagen helt undantags från gallring: -handlingar som behövs för allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet -handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning och framtida utredningar -handlingar som kan ha rättslig betydelse -handlingar som är av värde för framtida forskning Om byte av databärare eller datamedium innebär förlust av information, förlust av bearbetnings- eller sökmöjligheter, eller förlust av möjligheten att fastställa informationens äkthet/ autenticitet då jämställs detta med gallring. Gallringsbeslut fattas vanligtvis i form av dokumenthanteringsplan, men vid behov kan gallringsbeslut även fattas för enskilda handlingsslag. 9 Överlämnande (9, arkivlagen) När arkivhandlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten överlämnas till kommunarkivet för fortsatt vård. Om en kommunal myndighet upphört och dess verksamhet inte har överförts till en annan myndighet inom kommunen, ska dess arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader. Arkivmaterialet ska då vara rensat och gallrat. Handlingar, som ska utgallras, får överhuvudtaget inte lämnas till centralarkivet, utan förvaras i när- och mellanarkiv. Den avlämnande myndigheten ansvarar för överlämnande av handlingar till arkivmyndigheten. Detta innebär att myndigheten också har att svara för de kostnader som kan vara förenade med iordningställandet av de arkivhandlingar som ska överlämnas. Om det sker ett överlämnande av ej ordnande arkivhandlingar ska myndigheten och arkivmyndigheten komma överens om ersättning för kostnader hos arkivmyndigheten för att i efterhand ordna och förteckna ett försummat arkiv. I samband med omorganisation, som innebär att nämnd eller styrelse upphör eller att en övergripande förändring sker i verksamhetens organisation ska myndigheten i god tid kontakta kommunarkivet för samråd om hur berörda arkiv ska tas omhand. OXL100 v Kommunen tar också emot arkivhandlingar som ska bevaras från föreningar och enskilda. Det är viktigt att föreningen eller den enskilda arkivbildare upplyser arkivmyndigheten om handlingarna ska vara offentliga eller omfattas av sekretess.

10 Arkivreglemente 4 (4) Datum Diarienummer Ks Arkivbeständighet och arkivförvaring ( 5 2p. och 6 3p. arkivlagen) Vid framställning av handlingar som ska bevaras ska myndigheten använda material och metoder som garanterar informationens beständighet. Används elektroniska databärare ska återgärder vidtagas så att informationen bevaras och är läsbar i framtiden, i den mån det inte rör sig om utgallringsbar information. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. Anvisning När det rör sig om långtidsförvaring av elektronisk information måste handlingarna hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bevaras, så långt det är tekniskt möjligt, och att dokumentation om systemet bevaras så att information kan utvinnas och bearbetningar göras även i framtiden. Arkivmyndigheten avgör vilka format som kan tas emot. 11 Utlåning Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att det inte uppstår fara för skador eller förluster. Förutsättningen för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser. Anvisning Arkivhandling får utlånas för tjänsteändamål av arkivredogöraren och till vetenskapliga ändamål, till vilka Riksarkivet beviljat inlåningsrätt. Hemlån är inte tillåtet, såvida det inte rör sig om kopior av handlingar. Lån får endast ske mot kvitto och ska bevakas och återkrävas efter lånetidens utgång. Föreningar får låna sina egna handlingar mott kvitto. OXL100 v

11 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 174 Dnr KS Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsen beslutar för egen del Uppdra till Kommunchefen att se över aktualiteten i programmet inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt att återremittera Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun för att behandlas i en politisk styrgrupp som består av en representant från varje parti representerat i Kommunfullmäktige samt en sammankallande utsedd av majoriteten. Kommunfullmäktige beslöt , Kf 6 tillsätta en politisk arbetsgrupp. Den politiska styrgruppen föreslår som ett inledande kapitel Bostadsprogrammets politiska viljeinriktning. Beslutsunderlag Förslag bostadsförsörjningsprogram rev Bostadsförsörjningsprogram tabell rev ver Tjänsteskrivelse Ks - Förslag till Bostadsförsörjningsprogram, kompletterat med politisk viljeinriktning Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 174 Dagens sammanträde Framskrivet förslag Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. Förslag 1. Ordföranden föreslår följande tillägg: uppdra till Kommunchefen att se över aktualiteten i programmet inför kommunfullmäktige. 2. Dag Bergentoft (M) föreslår ändringar i politiska viljeinriktningen enligt skrivelse Beslutsgång 1. Ordföranden ställer proposition på framskrivet förslag mot Dag Bergentofts (M) förslag och finner att kommunstyrelse beslutar enligt framskrivet förslag. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M) och Jan Widegren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag. Utdragsbestyrkande

13 Programmets politiska viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt från Vision Vi vill att Oxelösunds ska växa. Kommunen behöver få fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa samt att bygga bostäder som marknaden efterfrågar. Det är lika viktigt att behålla de invånare som önskar bo kvar. Därför är bostadspolitiken en stor del av tillväxten. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att stärka gemenskapen mellan invånarna. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Ur Vision 2025 Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat och attraktivt boende. Kärnvärderingar Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Politisk viljeinriktning Målsättningen är att öka invånarantalet med 1% per år. För att stärka gemenskapen i boendet förordar vi blandad bebyggelse. Det betyder bland annat att kompletteringsbyggande ska ske efter en tydlig prioriteringsplan där behovet styr. Vi vill utveckla befintliga bostadsområden. Förtätning ska ske i områden där marken redan är ianspråktagen för bostäder. Värdefulla grönområden ska värnas. Natur och skärgård är en del av vår attraktionskraft. Bostadsförsörjningsprogrammet ska genomsyra och vara starkt vägledande i arbetet med att ta fram ny översiktlig planering (ÖP) för kommunen.

14 Vi förordar utredning av områden med befintlig bebyggelse och viss infrastruktur. Antalet bostäder i centrumnära lägen ökas för att få ett mer levande centrum. Våra detaljplaner ska präglas av enkelhet och valfrihet för att möta framtidens behov. Antalet lägenheter med god tillgänglighet ökas. Möjlighet att bo kvar i Oxelösund ska finnas för den som väljer att byta boende. Bostadsbyggandet ska ske med hög ambition i fråga om medborgarinflytande. Ny- och ombyggnation av bostäder bör ske med öppenhet för långsiktigt hållbara lösningar, god energihushållning och modern miljöteknik. En handlingsplan ska tas fram tillsammans med olika intressenter.

15 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt att återremittera Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun för att behandlas i en politisk styrgrupp som består av en representant från varje parti representerat i Kommunfullmäktige samt en sammankallande utsedd av majoriteten. Kommunfullmäktige beslöt , Kf 6 tillsätta en politisk arbetsgrupp. Den politiska styrgruppen föreslår som ett inledande kapitel Bostadsprogrammets politiska viljeinriktning. OXL2621 v Ärendet Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt i Vision Den politiska styrgruppen vill att Oxelösund ska växa. Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Programmet har kompletterats med en rad på sidan 2, kursiverad text. I övrigt har ingen förändring skett. Oxelösund Föreliggande bostadsförsörjningsprogram avser perioden och är såväl en lägesbeskrivning om boende i kommunen, som ett underlag för framtida åtgärder. Genom att väga samman utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden med kommunens utveckling och mål, så ges en bild av kommunens behov av nya bostäder. Detta bostadsförsörjningsprogram utgör tillsammans med kommunens översiktsplan de riktlinjer som lagen kräver. Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet sker parallellt med revidering av ÖP. Bilagan Bostadsförsörjningsprogram Planförutsättningar bostäder har kompletterats med områden som tidigare varit bebyggda med flerfamiljshus. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

16 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :01:22 KS Ärendets beredning Den politiska styrgruppen har träffats vid fem tillfällen för att ta fram en gemensam politisk viljeinriktning. Minnesanteckningar har förts vid varje tillfälle. 4.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kommunstyrelseförvaltningen anser förslaget till Bostadsförsörjningsprogram med de ändringar och tillägg som tidigare gjorts kompletterad med den politiska viljeinriktningen uppfyller lagens krav på strategi för bostadsförsörjning. Förvaltningen anser vidare att behovet av större tydlighet och konkret målsättning tillgodoses och kommer att tillgodoses när Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om mål- och budget samt ägardirektiv för bolagen. Att marknadsföra kommunen som en attraktiv ort för boende pågår och kommer att intensifieras. Förvaltningen vidhåller att en arbetsgrupp för bostadsförsörjningsfrågor bör tillsättas för att fortsätta arbetet med bostadsförsörjningen i kommunen. För att underlätta samarbetet mellan de olika nämnderna och bolagen bör gruppen ha representanter från samtliga nämnder samt Kustbostäder. Beslutsunderlag Förslag till Bostadsförsörjningsprogram rev Förslag till Bostadsförsörjningsprogrammets politiska viljeinriktning Bilaga Bostadsförsörjningsprogram Planförutsättningar bostäder har kompletterats Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: Kommunchefen (FÅ)

17 Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Oxelösunds kommun rev

18 Innehåll BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS POLITISKA VILJEINRIKTNING...2 INLEDNING...3 MÅL...4 BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH DEMOGRAFI...5 ARBETSPENDLING...7 EFTERFRÅGAN OCH BEHOV AV BOSTÄDER...8 FÖRDELNING AV BOSTÄDER...9 BOENDESEGREGATION...10 BOSTADSTYPER DÄR DET RÅDER BRIST...11 BOSTADSPRISER...12 GRUPPER SOM HAR SÄRSKILT SVÅRT ATT FÅ BOSTAD...13 ARBETET MED BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN...21 AKTUELLA UTMANINGAR...26 LAGSTÖD

19 Bostadsförsörjningsprogrammets politiska viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt i Vision Vi vill att Oxelösund ska växa. Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Ur Vision 2025 Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat och attraktivt boende. Kärnvärderingar Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Politisk viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet ska genomsyra och vara starkt vägledande i arbetet med att ta fram ny översiktlig planering (ÖP) för kommunen. Målsättningen är att öka invånarantalet med 1% per år. För att motverka segregation och stärka gemenskapen i boendet förordar vi blandad bebyggelse. Det betyder bland annat att vid kompletteringsbyggande ska den minst förekommande upplåtelseformen förordas. Fortsatt balans mellan boendeformerna med 1/3 av vardera hyres-, bostadsoch äganderätter eftersträvas. Vi vill utveckla befintliga bostadsområden. Förtätning ska ske i områden där marken redan är ianspråktagen för bostäder. Natur och skärgård är en del av vår attraktionskraft och värdefulla grönområden ska värnas. Vi förordar utredning av områden med befintlig bebyggelse och viss infrastruktur för bostäder. Antalet bostäder i centrumnära lägen ökas för att få ett mer levande centrum och för att underlätta pendling. Våra detaljplaner ska präglas av enkelhet och valmöjlighet för att möta framtidens behov. Ny- och ombyggnation av bostäder bör ske med öppenhet för långsiktigt hållbara lösningar, god energihushållning och modern miljöteknik. Antalet lägenheter med god tillgänglighet ökas. Möjlighet att bo kvar i Oxelösund ska finnas för den som väljer att byta bostad. Bostadsbyggandet ska ske med hög ambition i fråga om medborgarinflytande. En handlingsplan ska tas fram tillsammans med olika intressenter. 2

20 Inledning Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun. Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i kommunens strategiska planering och är nära sammanbundet med en positiv utveckling inom viktiga områden såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, familjestruktur och ekonomisk tillväxt. Riktlinjer och strategi för bostadsförsörjningen I Sverige ansvarar staten för de rättsliga och finansiella förutsättningarna för boendeplaneringen. Då det finns stora lokala skillnader i förutsättningar har kommunerna ansvar för bostadsförsörjningens planering och genomförande. I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104) står att kommunen har ansvar för att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning bereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt samma lag antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Riktlinjerna bör visa vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och med planerade nybyggda områden. Strategin ska visa hur boendet och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen. Det är vanligast att riktlinjerna anges i ett särskilt program eller plan. Det är också vanligt att kommunerna redovisar riktlinjer för bostadsförsörjningen i sin översiktsplan. En översiktsplan visar i stora drag hur mark och vatten ska användas i framtiden. Den är en vision om kommunens utveckling och vägledning för invånare, företag, kommunen och andra myndigheter, men är inte juridiskt bindande. Oxelösund Föreliggande bostadsförsörjningsprogram avser perioden och är såväl en lägesbeskrivning om boende i kommunen, som ett underlag för framtida åtgärder. Genom att väga samman utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden med kommunens utveckling och mål, så ges en bild av kommunens behov av nya bostäder. Detta bostadsförsörjningsprogram utgör tillsammans med kommunens översiktsplan de riktlinjer som lagen kräver. Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet sker parallellt med revidering av ÖP. 3

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre.

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. 2012-01-30 Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. Från villa till vad? bostadsbehov för äldre Anna Hedqvist, Projektledare Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 Antagna av kommunfullmäktige i Sundsvall den 25 september 2006, 725 Innehållsförteckning Förord... 5 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 Plan- och beredskapsenheten Bilden på omslag: Kopparstaden, hyreslägenheter i massivträ, Kv. Hyttkammaren i Falun genom Mondo arkitekter. Foto: Nader Ghassemi. Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen Boverket Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boverket april 2006 Titel: Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket,

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer