Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl."

Transkript

1 REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening Sidan 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Kommunbolagens taxor Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun 5 5. Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Svar på motion om miljöbrygga i skärgården Svar på motion om fler sopkorgar i Oxelösunds kommun Svar på medborgarförslag om lekplats/ liten lekpark i Inskogen Svar på motion om ekonomisk uppföljning till kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om att Oxelösunds kommun ansöker om att ingå i Finska 91 språkets förvaltningsområde 11. Svar på motion om sommarstugor i kommunens ägo Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Avsägelser och valärenden 14. Delgivningar Information 16. Frågor till kommunfullmäktige Justering av protokoll sker 20 december i kommunhuset rum 291.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 156 Dnr KS Taxor 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Avgiften för vatten och avlopp höjs med 7 % från och med Avgiften för renhållning 2014 förblir oförändrad. 3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Oxelö Energis övriga förändringar i taxor och avgifter Sammanfattning Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa ska fattas av kommunfullmäktige. Fullmäktige ska också besluta om taxa för renhållning. För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Dock gäller det grundläggande kravet att fullmäktige ska få ta ställning till styrelsens eller verksamhetens beslut. Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7 % o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3 %. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kommunbolagens taxor Utdragsbestyrkande

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin Kommunstyrelsen Taxor 2014, kommunbolagens verksamheter 1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Avgiften för vatten och avlopp höjs med 7% från och med Avgiften för renhållning 2014 förblir oförändrad. 3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Oxelö Energis övriga förändringar i taxor och avgifter Sammanfattning Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa ska fattas av kommunfullmäktige. Fullmäktige ska också besluta om taxa för renhållning. För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Dock gäller det grundläggande kravet att fullmäktige ska få ta ställning till styrelsens eller verksamhetens beslut. Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7% o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3%. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Bakgrund Beslut om de taxor och avgifter som kommunens bolag tar ut för sina tjänster fattas på olika nivåer i kommunens organisation. Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa (VA) ska fattas av kommunfullmäktige. Bland annat eftersom denna taxa har stor ekonomisk betydelse. Kommunfullmäktige ska också, enligt miljöbalken, besluta om taxa för renhållning till den del som handlar om hantering av hushållsavfall För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Det finns inga lagmässiga krav på att fullmäktige ska fastställa eller godkänna avgifterna. Dock gäller ett grundläggande krav enligt kommunallagen; fullmäktige ska få ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. 3. Bolagsstyrelsens beslut Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har behandlat taxor och avgifter för Styrelsen har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7% o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3%. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. 4. kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Utdrag ur Taxor 2014; kommunbolagens verksamheter Beslut till: Niklas Thelin (FK) Oxelö Energi (FÅ)

5 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 170 Dnr KS Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till reviderat arkivreglemente, daterat , antas. Sammanfattning Gällande arkivreglemente fastställdes år 1998 (Dnr KS 074/98). Sedan dess har det skett förändringar inom kommunens myndigheter och bolag. För att följa gällande lagstiftning och Riksarkivets allmänna råd behöver nuvarande reglementet revideras. Mängden av information som hanteras dagligen har ökat avsevärt. Det är därför viktigt att myndigheterna (nämnder och bolag) skapar dokumenthanteringsplaner, samt att dessa revideras löpande. Det reviderade reglementet ställer krav på att dokumenthanteringsplaner ska upprättas av respektive myndighet (6 ). Vidare är en betydande del av den information som hanteras idag elektronisk. Detta ställer krav på myndigheterna vid överföring av information från ett system till ett annat. I nuläget finns det inte möjlighet att arkivera elektronisk information i ett elektroniskt arkiv. På sikt är det angeläget att försöka skapa förutsättningar för att detta blir möjligt. Reglementet har kompletterats med ett avsnitt som avser hantering av elektronisk information (10 ). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks- revidering av arkivreglementet Arkivreglemente Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :24:13 KS Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Stamm Kommunstyrelsen Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till reviderat arkivreglemente, daterat , antas. 2. Sammanfattning Gällande arkivreglemente fastställdes år 1998 (Dnr KS 074/98). Sedan dess har det skedd förändringar inom kommunens myndigheter och bolag. För att följa gällande lagstiftning och Riksarkivets allmänna råd behöver nuvarande reglementet revideras. Mängden av information som hanteras dagligen har ökat avsevärt. Det är därför viktigt att myndigheterna (nämnder och bolag) skapar dokumenthanteringsplaner, samt att dessa revideras löpande. Det reviderade reglementet ställer krav på att dokumenthanteringsplaner ska upprättas av respektive myndighet (6 ). Vidare är en betydande del av den information som hanteras idag elektronisk. Detta ställer krav på myndigheterna vid överföring av information från ett system till ett annat. I nuläget finns det inte möjlighet att arkivera elektronisk information i ett elektroniskt arkiv. På sikt är det angeläget att försöka skapa förutsättningar för att detta blir möjligt. Reglementet har kompletterats med ett avsnitt som avser hantering av elektronisk information (10 ). Beslutsunderlag * Förslag till reviderat arkivreglemente daterat Charlotte Johansson Kommunchef Ellen Stamm Arkivarie OXL2621 v Beslut till: * Alla nämnder (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

7 Arkivreglemente 1 (4) Datum Diarienummer Ks Arkivreglemente för Oxelösunds kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Oxelösunds kommun följande reglemente meddelat med stöd av 16 arkivlagen. 1 Tillämpningsområde (1 och 2a arkivlagen) Detta reglemente gäller för kommunfullmäktiga och för kommunens myndigheter. Reglementet gäller även för kommunala bolag, stiftelser, aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Anvisning Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelse och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer och andra kommunala organ/ bolag med självständig ställning, dvs. enheter som driver och fattar beslut självständigt. 2 Myndighetens arkivansvar (4 arkivlagen) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i paragraferna 4-11 i detta reglemente. Anvisning En myndighets arkivhandlingar utgör myndighetens arkiv. Arkivhandlingar är sådana handlingar, som oavsett framställning, förvaras hos, upprättats hos eller har inkommit till respektive myndighet. 3 Arkivmyndigheten (7-9 arkivlagen) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utöver tillsyn över att kommunens myndigheter fullföljer sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv. När arkivmyndigheten har övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten. Handlingarna i kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet och ska därför vårdas och bevaras på bästa sätt. Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. 4 Arkivansvarig och arkivredogörare OXL100 v Hos myndigheten ska det finnas en arkivansvarig. Arkivansvaret bör ligga högt upp i organisationen, lämpligen på chefsnivå. Arkivansvarig bevakar dokumenthantering och arkivvård. På varje enskild avdelning ska finnas en arkivredogörare. I enstaka fall, om stärka skäl finns, kan annan arkivredogörare utses av arkivmyndigheten. Arkivredogöraren ansvarar för tillsyn och vård av den egna enhetens handlingar.

8 Arkivreglemente 2 (4) Datum Diarienummer Ks Redovisning av arkiv (6 2p. arkivlagen) Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom en arkivbeskrivning, dels genom en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen ska revideras fortlöpande. Arkivbeskrivningar ska vara enhetligt utformade för hela kommunen. Anvisning Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation, förändring som har haft betydelse för arkivvården samt principer för bevarande och gallring. Det ska upprättas en arkivbeskrivning för varje enskilt arkivbildare. Arkivförteckningen är en systematisk uppställd redovisning av arkivets innehåll. Förteckningen ska utformas som ett sökmedel för ingång till arkivhandlingarna. Avgränsande arkivbildare som uppstår hos myndigheten förtecknas var för sig. Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska finnas för alla arkivbildare. Beskrivningarna och förteckningarna ska revideras fortlöpande. Arkivbeskrivningarna ska vara enhetligt utformade för hela kommunen. Arkivmyndigheten ansvarar för att tillhandahålla en mall för arkivbeskrivning. 6 Dokumenthanteringsplan (6 1p. arkivlagen) Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens aktuella handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Anvisning Arkivet organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Därför ska varje avdelning upprätta en dokumenthanteringsplan för att uppnå en effektiv dokumentstyrning. I planen redovisas samtliga handlingar områdesvis och inom varje arbetsrutin, med regler för bland annat bevarande och gallring samt regler för den övriga praktiska hanteringen. Dokumenthanteringsplanen revideras fortlöpande av myndigheten i samråd med arkivmyndigheten. 7 Avgränsning av arkiv och rensning (6 4p arkivlagen) Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingar. Detta ska göras av handläggare. Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggning. Anvisning Rensningen ska utföras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelse av ärendet, dvs. handläggaren. Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggningen. OXL100 v Bevarande och gallring (10 arkivlagen)

9 Arkivreglemente 3 (4) Datum Diarienummer Ks Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv om inget annat följer av lag eller förordning. Rörande arkiv som har överlämnats till arkivmyndigheten, beslutar denna, efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål. Om det rör sig om gallring av sekretesshandlingar på papper ska dessa malas eller förbrännas. Övriga pappershandlingar överlämnas till pappersåtervinning. Följande handlingar ska enligt arkivlagen helt undantags från gallring: -handlingar som behövs för allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet -handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning och framtida utredningar -handlingar som kan ha rättslig betydelse -handlingar som är av värde för framtida forskning Om byte av databärare eller datamedium innebär förlust av information, förlust av bearbetnings- eller sökmöjligheter, eller förlust av möjligheten att fastställa informationens äkthet/ autenticitet då jämställs detta med gallring. Gallringsbeslut fattas vanligtvis i form av dokumenthanteringsplan, men vid behov kan gallringsbeslut även fattas för enskilda handlingsslag. 9 Överlämnande (9, arkivlagen) När arkivhandlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten överlämnas till kommunarkivet för fortsatt vård. Om en kommunal myndighet upphört och dess verksamhet inte har överförts till en annan myndighet inom kommunen, ska dess arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader. Arkivmaterialet ska då vara rensat och gallrat. Handlingar, som ska utgallras, får överhuvudtaget inte lämnas till centralarkivet, utan förvaras i när- och mellanarkiv. Den avlämnande myndigheten ansvarar för överlämnande av handlingar till arkivmyndigheten. Detta innebär att myndigheten också har att svara för de kostnader som kan vara förenade med iordningställandet av de arkivhandlingar som ska överlämnas. Om det sker ett överlämnande av ej ordnande arkivhandlingar ska myndigheten och arkivmyndigheten komma överens om ersättning för kostnader hos arkivmyndigheten för att i efterhand ordna och förteckna ett försummat arkiv. I samband med omorganisation, som innebär att nämnd eller styrelse upphör eller att en övergripande förändring sker i verksamhetens organisation ska myndigheten i god tid kontakta kommunarkivet för samråd om hur berörda arkiv ska tas omhand. OXL100 v Kommunen tar också emot arkivhandlingar som ska bevaras från föreningar och enskilda. Det är viktigt att föreningen eller den enskilda arkivbildare upplyser arkivmyndigheten om handlingarna ska vara offentliga eller omfattas av sekretess.

10 Arkivreglemente 4 (4) Datum Diarienummer Ks Arkivbeständighet och arkivförvaring ( 5 2p. och 6 3p. arkivlagen) Vid framställning av handlingar som ska bevaras ska myndigheten använda material och metoder som garanterar informationens beständighet. Används elektroniska databärare ska återgärder vidtagas så att informationen bevaras och är läsbar i framtiden, i den mån det inte rör sig om utgallringsbar information. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. Anvisning När det rör sig om långtidsförvaring av elektronisk information måste handlingarna hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bevaras, så långt det är tekniskt möjligt, och att dokumentation om systemet bevaras så att information kan utvinnas och bearbetningar göras även i framtiden. Arkivmyndigheten avgör vilka format som kan tas emot. 11 Utlåning Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att det inte uppstår fara för skador eller förluster. Förutsättningen för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser. Anvisning Arkivhandling får utlånas för tjänsteändamål av arkivredogöraren och till vetenskapliga ändamål, till vilka Riksarkivet beviljat inlåningsrätt. Hemlån är inte tillåtet, såvida det inte rör sig om kopior av handlingar. Lån får endast ske mot kvitto och ska bevakas och återkrävas efter lånetidens utgång. Föreningar får låna sina egna handlingar mott kvitto. OXL100 v

11 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 174 Dnr KS Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsen beslutar för egen del Uppdra till Kommunchefen att se över aktualiteten i programmet inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt att återremittera Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun för att behandlas i en politisk styrgrupp som består av en representant från varje parti representerat i Kommunfullmäktige samt en sammankallande utsedd av majoriteten. Kommunfullmäktige beslöt , Kf 6 tillsätta en politisk arbetsgrupp. Den politiska styrgruppen föreslår som ett inledande kapitel Bostadsprogrammets politiska viljeinriktning. Beslutsunderlag Förslag bostadsförsörjningsprogram rev Bostadsförsörjningsprogram tabell rev ver Tjänsteskrivelse Ks - Förslag till Bostadsförsörjningsprogram, kompletterat med politisk viljeinriktning Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 174 Dagens sammanträde Framskrivet förslag Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. Förslag 1. Ordföranden föreslår följande tillägg: uppdra till Kommunchefen att se över aktualiteten i programmet inför kommunfullmäktige. 2. Dag Bergentoft (M) föreslår ändringar i politiska viljeinriktningen enligt skrivelse Beslutsgång 1. Ordföranden ställer proposition på framskrivet förslag mot Dag Bergentofts (M) förslag och finner att kommunstyrelse beslutar enligt framskrivet förslag. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M) och Jan Widegren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag. Utdragsbestyrkande

13 Programmets politiska viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt från Vision Vi vill att Oxelösunds ska växa. Kommunen behöver få fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa samt att bygga bostäder som marknaden efterfrågar. Det är lika viktigt att behålla de invånare som önskar bo kvar. Därför är bostadspolitiken en stor del av tillväxten. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att stärka gemenskapen mellan invånarna. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Ur Vision 2025 Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat och attraktivt boende. Kärnvärderingar Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Politisk viljeinriktning Målsättningen är att öka invånarantalet med 1% per år. För att stärka gemenskapen i boendet förordar vi blandad bebyggelse. Det betyder bland annat att kompletteringsbyggande ska ske efter en tydlig prioriteringsplan där behovet styr. Vi vill utveckla befintliga bostadsområden. Förtätning ska ske i områden där marken redan är ianspråktagen för bostäder. Värdefulla grönområden ska värnas. Natur och skärgård är en del av vår attraktionskraft. Bostadsförsörjningsprogrammet ska genomsyra och vara starkt vägledande i arbetet med att ta fram ny översiktlig planering (ÖP) för kommunen.

14 Vi förordar utredning av områden med befintlig bebyggelse och viss infrastruktur. Antalet bostäder i centrumnära lägen ökas för att få ett mer levande centrum. Våra detaljplaner ska präglas av enkelhet och valfrihet för att möta framtidens behov. Antalet lägenheter med god tillgänglighet ökas. Möjlighet att bo kvar i Oxelösund ska finnas för den som väljer att byta boende. Bostadsbyggandet ska ske med hög ambition i fråga om medborgarinflytande. Ny- och ombyggnation av bostäder bör ske med öppenhet för långsiktigt hållbara lösningar, god energihushållning och modern miljöteknik. En handlingsplan ska tas fram tillsammans med olika intressenter.

15 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt att återremittera Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun för att behandlas i en politisk styrgrupp som består av en representant från varje parti representerat i Kommunfullmäktige samt en sammankallande utsedd av majoriteten. Kommunfullmäktige beslöt , Kf 6 tillsätta en politisk arbetsgrupp. Den politiska styrgruppen föreslår som ett inledande kapitel Bostadsprogrammets politiska viljeinriktning. OXL2621 v Ärendet Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt i Vision Den politiska styrgruppen vill att Oxelösund ska växa. Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Programmet har kompletterats med en rad på sidan 2, kursiverad text. I övrigt har ingen förändring skett. Oxelösund Föreliggande bostadsförsörjningsprogram avser perioden och är såväl en lägesbeskrivning om boende i kommunen, som ett underlag för framtida åtgärder. Genom att väga samman utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden med kommunens utveckling och mål, så ges en bild av kommunens behov av nya bostäder. Detta bostadsförsörjningsprogram utgör tillsammans med kommunens översiktsplan de riktlinjer som lagen kräver. Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet sker parallellt med revidering av ÖP. Bilagan Bostadsförsörjningsprogram Planförutsättningar bostäder har kompletterats med områden som tidigare varit bebyggda med flerfamiljshus. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

16 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :01:22 KS Ärendets beredning Den politiska styrgruppen har träffats vid fem tillfällen för att ta fram en gemensam politisk viljeinriktning. Minnesanteckningar har förts vid varje tillfälle. 4.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kommunstyrelseförvaltningen anser förslaget till Bostadsförsörjningsprogram med de ändringar och tillägg som tidigare gjorts kompletterad med den politiska viljeinriktningen uppfyller lagens krav på strategi för bostadsförsörjning. Förvaltningen anser vidare att behovet av större tydlighet och konkret målsättning tillgodoses och kommer att tillgodoses när Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om mål- och budget samt ägardirektiv för bolagen. Att marknadsföra kommunen som en attraktiv ort för boende pågår och kommer att intensifieras. Förvaltningen vidhåller att en arbetsgrupp för bostadsförsörjningsfrågor bör tillsättas för att fortsätta arbetet med bostadsförsörjningen i kommunen. För att underlätta samarbetet mellan de olika nämnderna och bolagen bör gruppen ha representanter från samtliga nämnder samt Kustbostäder. Beslutsunderlag Förslag till Bostadsförsörjningsprogram rev Förslag till Bostadsförsörjningsprogrammets politiska viljeinriktning Bilaga Bostadsförsörjningsprogram Planförutsättningar bostäder har kompletterats Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: Kommunchefen (FÅ)

17 Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Oxelösunds kommun rev

18 Innehåll BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS POLITISKA VILJEINRIKTNING...2 INLEDNING...3 MÅL...4 BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH DEMOGRAFI...5 ARBETSPENDLING...7 EFTERFRÅGAN OCH BEHOV AV BOSTÄDER...8 FÖRDELNING AV BOSTÄDER...9 BOENDESEGREGATION...10 BOSTADSTYPER DÄR DET RÅDER BRIST...11 BOSTADSPRISER...12 GRUPPER SOM HAR SÄRSKILT SVÅRT ATT FÅ BOSTAD...13 ARBETET MED BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN...21 AKTUELLA UTMANINGAR...26 LAGSTÖD

19 Bostadsförsörjningsprogrammets politiska viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt i Vision Vi vill att Oxelösund ska växa. Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Ur Vision 2025 Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat och attraktivt boende. Kärnvärderingar Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Politisk viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet ska genomsyra och vara starkt vägledande i arbetet med att ta fram ny översiktlig planering (ÖP) för kommunen. Målsättningen är att öka invånarantalet med 1% per år. För att motverka segregation och stärka gemenskapen i boendet förordar vi blandad bebyggelse. Det betyder bland annat att vid kompletteringsbyggande ska den minst förekommande upplåtelseformen förordas. Fortsatt balans mellan boendeformerna med 1/3 av vardera hyres-, bostadsoch äganderätter eftersträvas. Vi vill utveckla befintliga bostadsområden. Förtätning ska ske i områden där marken redan är ianspråktagen för bostäder. Natur och skärgård är en del av vår attraktionskraft och värdefulla grönområden ska värnas. Vi förordar utredning av områden med befintlig bebyggelse och viss infrastruktur för bostäder. Antalet bostäder i centrumnära lägen ökas för att få ett mer levande centrum och för att underlätta pendling. Våra detaljplaner ska präglas av enkelhet och valmöjlighet för att möta framtidens behov. Ny- och ombyggnation av bostäder bör ske med öppenhet för långsiktigt hållbara lösningar, god energihushållning och modern miljöteknik. Antalet lägenheter med god tillgänglighet ökas. Möjlighet att bo kvar i Oxelösund ska finnas för den som väljer att byta bostad. Bostadsbyggandet ska ske med hög ambition i fråga om medborgarinflytande. En handlingsplan ska tas fram tillsammans med olika intressenter. 2

20 Inledning Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun. Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i kommunens strategiska planering och är nära sammanbundet med en positiv utveckling inom viktiga områden såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, familjestruktur och ekonomisk tillväxt. Riktlinjer och strategi för bostadsförsörjningen I Sverige ansvarar staten för de rättsliga och finansiella förutsättningarna för boendeplaneringen. Då det finns stora lokala skillnader i förutsättningar har kommunerna ansvar för bostadsförsörjningens planering och genomförande. I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104) står att kommunen har ansvar för att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning bereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt samma lag antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Riktlinjerna bör visa vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och med planerade nybyggda områden. Strategin ska visa hur boendet och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen. Det är vanligast att riktlinjerna anges i ett särskilt program eller plan. Det är också vanligt att kommunerna redovisar riktlinjer för bostadsförsörjningen i sin översiktsplan. En översiktsplan visar i stora drag hur mark och vatten ska användas i framtiden. Den är en vision om kommunens utveckling och vägledning för invånare, företag, kommunen och andra myndigheter, men är inte juridiskt bindande. Oxelösund Föreliggande bostadsförsörjningsprogram avser perioden och är såväl en lägesbeskrivning om boende i kommunen, som ett underlag för framtida åtgärder. Genom att väga samman utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden med kommunens utveckling och mål, så ges en bild av kommunens behov av nya bostäder. Detta bostadsförsörjningsprogram utgör tillsammans med kommunens översiktsplan de riktlinjer som lagen kräver. Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet sker parallellt med revidering av ÖP. 3

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18, 122 OXL200 v 1.0 2006-11-13 Innehåll BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS POLITISKA VILJEINRIKTNING...2 INLEDNING...3

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Strategi för bevarande, Linköpings kommun 1 (11) E-Lin projektet 2013-10-28 Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer