Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl."

Transkript

1 REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening Sidan 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Kommunbolagens taxor Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun 5 5. Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Svar på motion om miljöbrygga i skärgården Svar på motion om fler sopkorgar i Oxelösunds kommun Svar på medborgarförslag om lekplats/ liten lekpark i Inskogen Svar på motion om ekonomisk uppföljning till kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om att Oxelösunds kommun ansöker om att ingå i Finska 91 språkets förvaltningsområde 11. Svar på motion om sommarstugor i kommunens ägo Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Avsägelser och valärenden 14. Delgivningar Information 16. Frågor till kommunfullmäktige Justering av protokoll sker 20 december i kommunhuset rum 291.

2 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 156 Dnr KS Taxor 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Avgiften för vatten och avlopp höjs med 7 % från och med Avgiften för renhållning 2014 förblir oförändrad. 3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Oxelö Energis övriga förändringar i taxor och avgifter Sammanfattning Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa ska fattas av kommunfullmäktige. Fullmäktige ska också besluta om taxa för renhållning. För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Dock gäller det grundläggande kravet att fullmäktige ska få ta ställning till styrelsens eller verksamhetens beslut. Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7 % o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3 %. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kommunbolagens taxor Utdragsbestyrkande

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin Kommunstyrelsen Taxor 2014, kommunbolagens verksamheter 1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Avgiften för vatten och avlopp höjs med 7% från och med Avgiften för renhållning 2014 förblir oförändrad. 3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom Oxelö Energis övriga förändringar i taxor och avgifter Sammanfattning Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa ska fattas av kommunfullmäktige. Fullmäktige ska också besluta om taxa för renhållning. För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Dock gäller det grundläggande kravet att fullmäktige ska få ta ställning till styrelsens eller verksamhetens beslut. Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7% o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3%. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Bakgrund Beslut om de taxor och avgifter som kommunens bolag tar ut för sina tjänster fattas på olika nivåer i kommunens organisation. Beslut om grunder för kommunens vatten- och avloppstaxa (VA) ska fattas av kommunfullmäktige. Bland annat eftersom denna taxa har stor ekonomisk betydelse. Kommunfullmäktige ska också, enligt miljöbalken, besluta om taxa för renhållning till den del som handlar om hantering av hushållsavfall För resterande av kommunbolagens tjänster gäller i huvudsak att de ska tillhandahållas på marknads- eller affärsmässiga grunder. Det finns inga lagmässiga krav på att fullmäktige ska fastställa eller godkänna avgifterna. Dock gäller ett grundläggande krav enligt kommunallagen; fullmäktige ska få ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. 3. Bolagsstyrelsens beslut Bolagsstyrelsen för Oxelö energi har behandlat taxor och avgifter för Styrelsen har beslutat: o Att föreslå kommunfullmäktige en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 7% o Att föreslå kommunfullmäktige oförändrade avgifter för renhållning. o Om höjd serviceavgift, beträffande fjärrvärme, från 750 kr till 800 kr per år. o Om oförändrade fjärrvärmepriser i övrigt. o Om höjda elnätspriser med i genomsnitt 3%. På verksamhetsnivå har beslut fattas om vissa prishöjningar för stadsnät: o Anslutningsavgift för Stadsnät vid egen grävning eller om det är förberett för Stadsnätet. Höjning av avgift från kr till kr. o Anslutningsavgift för Stadsnät inklusive grävning och anslutningsarbeten. Höjning av avgift från kr till kr. 4. kommunstyrelseförvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Utdrag ur Taxor 2014; kommunbolagens verksamheter Beslut till: Niklas Thelin (FK) Oxelö Energi (FÅ)

5 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 170 Dnr KS Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till reviderat arkivreglemente, daterat , antas. Sammanfattning Gällande arkivreglemente fastställdes år 1998 (Dnr KS 074/98). Sedan dess har det skett förändringar inom kommunens myndigheter och bolag. För att följa gällande lagstiftning och Riksarkivets allmänna råd behöver nuvarande reglementet revideras. Mängden av information som hanteras dagligen har ökat avsevärt. Det är därför viktigt att myndigheterna (nämnder och bolag) skapar dokumenthanteringsplaner, samt att dessa revideras löpande. Det reviderade reglementet ställer krav på att dokumenthanteringsplaner ska upprättas av respektive myndighet (6 ). Vidare är en betydande del av den information som hanteras idag elektronisk. Detta ställer krav på myndigheterna vid överföring av information från ett system till ett annat. I nuläget finns det inte möjlighet att arkivera elektronisk information i ett elektroniskt arkiv. På sikt är det angeläget att försöka skapa förutsättningar för att detta blir möjligt. Reglementet har kompletterats med ett avsnitt som avser hantering av elektronisk information (10 ). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks- revidering av arkivreglementet Arkivreglemente Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :24:13 KS Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Stamm Kommunstyrelsen Revidering av arkivreglemente för Oxelösunds kommun 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslag till reviderat arkivreglemente, daterat , antas. 2. Sammanfattning Gällande arkivreglemente fastställdes år 1998 (Dnr KS 074/98). Sedan dess har det skedd förändringar inom kommunens myndigheter och bolag. För att följa gällande lagstiftning och Riksarkivets allmänna råd behöver nuvarande reglementet revideras. Mängden av information som hanteras dagligen har ökat avsevärt. Det är därför viktigt att myndigheterna (nämnder och bolag) skapar dokumenthanteringsplaner, samt att dessa revideras löpande. Det reviderade reglementet ställer krav på att dokumenthanteringsplaner ska upprättas av respektive myndighet (6 ). Vidare är en betydande del av den information som hanteras idag elektronisk. Detta ställer krav på myndigheterna vid överföring av information från ett system till ett annat. I nuläget finns det inte möjlighet att arkivera elektronisk information i ett elektroniskt arkiv. På sikt är det angeläget att försöka skapa förutsättningar för att detta blir möjligt. Reglementet har kompletterats med ett avsnitt som avser hantering av elektronisk information (10 ). Beslutsunderlag * Förslag till reviderat arkivreglemente daterat Charlotte Johansson Kommunchef Ellen Stamm Arkivarie OXL2621 v Beslut till: * Alla nämnder (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

7 Arkivreglemente 1 (4) Datum Diarienummer Ks Arkivreglemente för Oxelösunds kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Oxelösunds kommun följande reglemente meddelat med stöd av 16 arkivlagen. 1 Tillämpningsområde (1 och 2a arkivlagen) Detta reglemente gäller för kommunfullmäktiga och för kommunens myndigheter. Reglementet gäller även för kommunala bolag, stiftelser, aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Anvisning Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelse och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer och andra kommunala organ/ bolag med självständig ställning, dvs. enheter som driver och fattar beslut självständigt. 2 Myndighetens arkivansvar (4 arkivlagen) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i paragraferna 4-11 i detta reglemente. Anvisning En myndighets arkivhandlingar utgör myndighetens arkiv. Arkivhandlingar är sådana handlingar, som oavsett framställning, förvaras hos, upprättats hos eller har inkommit till respektive myndighet. 3 Arkivmyndigheten (7-9 arkivlagen) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utöver tillsyn över att kommunens myndigheter fullföljer sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv. När arkivmyndigheten har övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten. Handlingarna i kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet och ska därför vårdas och bevaras på bästa sätt. Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. 4 Arkivansvarig och arkivredogörare OXL100 v Hos myndigheten ska det finnas en arkivansvarig. Arkivansvaret bör ligga högt upp i organisationen, lämpligen på chefsnivå. Arkivansvarig bevakar dokumenthantering och arkivvård. På varje enskild avdelning ska finnas en arkivredogörare. I enstaka fall, om stärka skäl finns, kan annan arkivredogörare utses av arkivmyndigheten. Arkivredogöraren ansvarar för tillsyn och vård av den egna enhetens handlingar.

8 Arkivreglemente 2 (4) Datum Diarienummer Ks Redovisning av arkiv (6 2p. arkivlagen) Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom en arkivbeskrivning, dels genom en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen ska revideras fortlöpande. Arkivbeskrivningar ska vara enhetligt utformade för hela kommunen. Anvisning Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation, förändring som har haft betydelse för arkivvården samt principer för bevarande och gallring. Det ska upprättas en arkivbeskrivning för varje enskilt arkivbildare. Arkivförteckningen är en systematisk uppställd redovisning av arkivets innehåll. Förteckningen ska utformas som ett sökmedel för ingång till arkivhandlingarna. Avgränsande arkivbildare som uppstår hos myndigheten förtecknas var för sig. Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska finnas för alla arkivbildare. Beskrivningarna och förteckningarna ska revideras fortlöpande. Arkivbeskrivningarna ska vara enhetligt utformade för hela kommunen. Arkivmyndigheten ansvarar för att tillhandahålla en mall för arkivbeskrivning. 6 Dokumenthanteringsplan (6 1p. arkivlagen) Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens aktuella handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Anvisning Arkivet organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Därför ska varje avdelning upprätta en dokumenthanteringsplan för att uppnå en effektiv dokumentstyrning. I planen redovisas samtliga handlingar områdesvis och inom varje arbetsrutin, med regler för bland annat bevarande och gallring samt regler för den övriga praktiska hanteringen. Dokumenthanteringsplanen revideras fortlöpande av myndigheten i samråd med arkivmyndigheten. 7 Avgränsning av arkiv och rensning (6 4p arkivlagen) Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingar. Detta ska göras av handläggare. Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggning. Anvisning Rensningen ska utföras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelse av ärendet, dvs. handläggaren. Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggningen. OXL100 v Bevarande och gallring (10 arkivlagen)

9 Arkivreglemente 3 (4) Datum Diarienummer Ks Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv om inget annat följer av lag eller förordning. Rörande arkiv som har överlämnats till arkivmyndigheten, beslutar denna, efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål. Om det rör sig om gallring av sekretesshandlingar på papper ska dessa malas eller förbrännas. Övriga pappershandlingar överlämnas till pappersåtervinning. Följande handlingar ska enligt arkivlagen helt undantags från gallring: -handlingar som behövs för allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet -handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning och framtida utredningar -handlingar som kan ha rättslig betydelse -handlingar som är av värde för framtida forskning Om byte av databärare eller datamedium innebär förlust av information, förlust av bearbetnings- eller sökmöjligheter, eller förlust av möjligheten att fastställa informationens äkthet/ autenticitet då jämställs detta med gallring. Gallringsbeslut fattas vanligtvis i form av dokumenthanteringsplan, men vid behov kan gallringsbeslut även fattas för enskilda handlingsslag. 9 Överlämnande (9, arkivlagen) När arkivhandlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten överlämnas till kommunarkivet för fortsatt vård. Om en kommunal myndighet upphört och dess verksamhet inte har överförts till en annan myndighet inom kommunen, ska dess arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader. Arkivmaterialet ska då vara rensat och gallrat. Handlingar, som ska utgallras, får överhuvudtaget inte lämnas till centralarkivet, utan förvaras i när- och mellanarkiv. Den avlämnande myndigheten ansvarar för överlämnande av handlingar till arkivmyndigheten. Detta innebär att myndigheten också har att svara för de kostnader som kan vara förenade med iordningställandet av de arkivhandlingar som ska överlämnas. Om det sker ett överlämnande av ej ordnande arkivhandlingar ska myndigheten och arkivmyndigheten komma överens om ersättning för kostnader hos arkivmyndigheten för att i efterhand ordna och förteckna ett försummat arkiv. I samband med omorganisation, som innebär att nämnd eller styrelse upphör eller att en övergripande förändring sker i verksamhetens organisation ska myndigheten i god tid kontakta kommunarkivet för samråd om hur berörda arkiv ska tas omhand. OXL100 v Kommunen tar också emot arkivhandlingar som ska bevaras från föreningar och enskilda. Det är viktigt att föreningen eller den enskilda arkivbildare upplyser arkivmyndigheten om handlingarna ska vara offentliga eller omfattas av sekretess.

10 Arkivreglemente 4 (4) Datum Diarienummer Ks Arkivbeständighet och arkivförvaring ( 5 2p. och 6 3p. arkivlagen) Vid framställning av handlingar som ska bevaras ska myndigheten använda material och metoder som garanterar informationens beständighet. Används elektroniska databärare ska återgärder vidtagas så att informationen bevaras och är läsbar i framtiden, i den mån det inte rör sig om utgallringsbar information. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. Anvisning När det rör sig om långtidsförvaring av elektronisk information måste handlingarna hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bevaras, så långt det är tekniskt möjligt, och att dokumentation om systemet bevaras så att information kan utvinnas och bearbetningar göras även i framtiden. Arkivmyndigheten avgör vilka format som kan tas emot. 11 Utlåning Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att det inte uppstår fara för skador eller förluster. Förutsättningen för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser. Anvisning Arkivhandling får utlånas för tjänsteändamål av arkivredogöraren och till vetenskapliga ändamål, till vilka Riksarkivet beviljat inlåningsrätt. Hemlån är inte tillåtet, såvida det inte rör sig om kopior av handlingar. Lån får endast ske mot kvitto och ska bevakas och återkrävas efter lånetidens utgång. Föreningar får låna sina egna handlingar mott kvitto. OXL100 v

11 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 174 Dnr KS Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsen beslutar för egen del Uppdra till Kommunchefen att se över aktualiteten i programmet inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt att återremittera Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun för att behandlas i en politisk styrgrupp som består av en representant från varje parti representerat i Kommunfullmäktige samt en sammankallande utsedd av majoriteten. Kommunfullmäktige beslöt , Kf 6 tillsätta en politisk arbetsgrupp. Den politiska styrgruppen föreslår som ett inledande kapitel Bostadsprogrammets politiska viljeinriktning. Beslutsunderlag Förslag bostadsförsörjningsprogram rev Bostadsförsörjningsprogram tabell rev ver Tjänsteskrivelse Ks - Förslag till Bostadsförsörjningsprogram, kompletterat med politisk viljeinriktning Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 174 Dagens sammanträde Framskrivet förslag Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. Förslag 1. Ordföranden föreslår följande tillägg: uppdra till Kommunchefen att se över aktualiteten i programmet inför kommunfullmäktige. 2. Dag Bergentoft (M) föreslår ändringar i politiska viljeinriktningen enligt skrivelse Beslutsgång 1. Ordföranden ställer proposition på framskrivet förslag mot Dag Bergentofts (M) förslag och finner att kommunstyrelse beslutar enligt framskrivet förslag. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M) och Jan Widegren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag. Utdragsbestyrkande

13 Programmets politiska viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt från Vision Vi vill att Oxelösunds ska växa. Kommunen behöver få fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa samt att bygga bostäder som marknaden efterfrågar. Det är lika viktigt att behålla de invånare som önskar bo kvar. Därför är bostadspolitiken en stor del av tillväxten. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att stärka gemenskapen mellan invånarna. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Ur Vision 2025 Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat och attraktivt boende. Kärnvärderingar Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Politisk viljeinriktning Målsättningen är att öka invånarantalet med 1% per år. För att stärka gemenskapen i boendet förordar vi blandad bebyggelse. Det betyder bland annat att kompletteringsbyggande ska ske efter en tydlig prioriteringsplan där behovet styr. Vi vill utveckla befintliga bostadsområden. Förtätning ska ske i områden där marken redan är ianspråktagen för bostäder. Värdefulla grönområden ska värnas. Natur och skärgård är en del av vår attraktionskraft. Bostadsförsörjningsprogrammet ska genomsyra och vara starkt vägledande i arbetet med att ta fram ny översiktlig planering (ÖP) för kommunen.

14 Vi förordar utredning av områden med befintlig bebyggelse och viss infrastruktur. Antalet bostäder i centrumnära lägen ökas för att få ett mer levande centrum. Våra detaljplaner ska präglas av enkelhet och valfrihet för att möta framtidens behov. Antalet lägenheter med god tillgänglighet ökas. Möjlighet att bo kvar i Oxelösund ska finnas för den som väljer att byta boende. Bostadsbyggandet ska ske med hög ambition i fråga om medborgarinflytande. Ny- och ombyggnation av bostäder bör ske med öppenhet för långsiktigt hållbara lösningar, god energihushållning och modern miljöteknik. En handlingsplan ska tas fram tillsammans med olika intressenter.

15 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bostadsförsörjningsprogrammet med politisk viljeinriktning antas. 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt att återremittera Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun för att behandlas i en politisk styrgrupp som består av en representant från varje parti representerat i Kommunfullmäktige samt en sammankallande utsedd av majoriteten. Kommunfullmäktige beslöt , Kf 6 tillsätta en politisk arbetsgrupp. Den politiska styrgruppen föreslår som ett inledande kapitel Bostadsprogrammets politiska viljeinriktning. OXL2621 v Ärendet Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt i Vision Den politiska styrgruppen vill att Oxelösund ska växa. Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Programmet har kompletterats med en rad på sidan 2, kursiverad text. I övrigt har ingen förändring skett. Oxelösund Föreliggande bostadsförsörjningsprogram avser perioden och är såväl en lägesbeskrivning om boende i kommunen, som ett underlag för framtida åtgärder. Genom att väga samman utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden med kommunens utveckling och mål, så ges en bild av kommunens behov av nya bostäder. Detta bostadsförsörjningsprogram utgör tillsammans med kommunens översiktsplan de riktlinjer som lagen kräver. Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet sker parallellt med revidering av ÖP. Bilagan Bostadsförsörjningsprogram Planförutsättningar bostäder har kompletterats med områden som tidigare varit bebyggda med flerfamiljshus. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

16 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :01:22 KS Ärendets beredning Den politiska styrgruppen har träffats vid fem tillfällen för att ta fram en gemensam politisk viljeinriktning. Minnesanteckningar har förts vid varje tillfälle. 4.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kommunstyrelseförvaltningen anser förslaget till Bostadsförsörjningsprogram med de ändringar och tillägg som tidigare gjorts kompletterad med den politiska viljeinriktningen uppfyller lagens krav på strategi för bostadsförsörjning. Förvaltningen anser vidare att behovet av större tydlighet och konkret målsättning tillgodoses och kommer att tillgodoses när Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om mål- och budget samt ägardirektiv för bolagen. Att marknadsföra kommunen som en attraktiv ort för boende pågår och kommer att intensifieras. Förvaltningen vidhåller att en arbetsgrupp för bostadsförsörjningsfrågor bör tillsättas för att fortsätta arbetet med bostadsförsörjningen i kommunen. För att underlätta samarbetet mellan de olika nämnderna och bolagen bör gruppen ha representanter från samtliga nämnder samt Kustbostäder. Beslutsunderlag Förslag till Bostadsförsörjningsprogram rev Förslag till Bostadsförsörjningsprogrammets politiska viljeinriktning Bilaga Bostadsförsörjningsprogram Planförutsättningar bostäder har kompletterats Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: Kommunchefen (FÅ)

17 Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Oxelösunds kommun rev

18 Innehåll BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS POLITISKA VILJEINRIKTNING...2 INLEDNING...3 MÅL...4 BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH DEMOGRAFI...5 ARBETSPENDLING...7 EFTERFRÅGAN OCH BEHOV AV BOSTÄDER...8 FÖRDELNING AV BOSTÄDER...9 BOENDESEGREGATION...10 BOSTADSTYPER DÄR DET RÅDER BRIST...11 BOSTADSPRISER...12 GRUPPER SOM HAR SÄRSKILT SVÅRT ATT FÅ BOSTAD...13 ARBETET MED BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN...21 AKTUELLA UTMANINGAR...26 LAGSTÖD

19 Bostadsförsörjningsprogrammets politiska viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt i Vision Vi vill att Oxelösund ska växa. Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Attraktiva boende för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Ur Vision 2025 Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat och attraktivt boende. Kärnvärderingar Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Politisk viljeinriktning Bostadsförsörjningsprogrammet ska genomsyra och vara starkt vägledande i arbetet med att ta fram ny översiktlig planering (ÖP) för kommunen. Målsättningen är att öka invånarantalet med 1% per år. För att motverka segregation och stärka gemenskapen i boendet förordar vi blandad bebyggelse. Det betyder bland annat att vid kompletteringsbyggande ska den minst förekommande upplåtelseformen förordas. Fortsatt balans mellan boendeformerna med 1/3 av vardera hyres-, bostadsoch äganderätter eftersträvas. Vi vill utveckla befintliga bostadsområden. Förtätning ska ske i områden där marken redan är ianspråktagen för bostäder. Natur och skärgård är en del av vår attraktionskraft och värdefulla grönområden ska värnas. Vi förordar utredning av områden med befintlig bebyggelse och viss infrastruktur för bostäder. Antalet bostäder i centrumnära lägen ökas för att få ett mer levande centrum och för att underlätta pendling. Våra detaljplaner ska präglas av enkelhet och valmöjlighet för att möta framtidens behov. Ny- och ombyggnation av bostäder bör ske med öppenhet för långsiktigt hållbara lösningar, god energihushållning och modern miljöteknik. Antalet lägenheter med god tillgänglighet ökas. Möjlighet att bo kvar i Oxelösund ska finnas för den som väljer att byta bostad. Bostadsbyggandet ska ske med hög ambition i fråga om medborgarinflytande. En handlingsplan ska tas fram tillsammans med olika intressenter. 2

20 Inledning Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun. Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i kommunens strategiska planering och är nära sammanbundet med en positiv utveckling inom viktiga områden såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, familjestruktur och ekonomisk tillväxt. Riktlinjer och strategi för bostadsförsörjningen I Sverige ansvarar staten för de rättsliga och finansiella förutsättningarna för boendeplaneringen. Då det finns stora lokala skillnader i förutsättningar har kommunerna ansvar för bostadsförsörjningens planering och genomförande. I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104) står att kommunen har ansvar för att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning bereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt samma lag antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Riktlinjerna bör visa vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och med planerade nybyggda områden. Strategin ska visa hur boendet och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen. Det är vanligast att riktlinjerna anges i ett särskilt program eller plan. Det är också vanligt att kommunerna redovisar riktlinjer för bostadsförsörjningen i sin översiktsplan. En översiktsplan visar i stora drag hur mark och vatten ska användas i framtiden. Den är en vision om kommunens utveckling och vägledning för invånare, företag, kommunen och andra myndigheter, men är inte juridiskt bindande. Oxelösund Föreliggande bostadsförsörjningsprogram avser perioden och är såväl en lägesbeskrivning om boende i kommunen, som ett underlag för framtida åtgärder. Genom att väga samman utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden med kommunens utveckling och mål, så ges en bild av kommunens behov av nya bostäder. Detta bostadsförsörjningsprogram utgör tillsammans med kommunens översiktsplan de riktlinjer som lagen kräver. Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet sker parallellt med revidering av ÖP. 3

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18, 122 OXL200 v 1.0 2006-11-13 Innehåll BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS POLITISKA VILJEINRIKTNING...2 INLEDNING...3

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN 3:11:1-6 Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, 107. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 452 KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-12 51. Ersätter KFS nr 382. Förutom de i arkivlagen (SFS

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Oxelösunds kommun

Bostadsförsörjningsprogram Oxelösunds kommun Uppdatering av Bostadsförsörjningsprogram Oxelösunds kommun 2016-2017 Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Kommunfullmäktige 2013-12-18 2016-06-08 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Jens Andersson

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/Sidnr

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/Sidnr KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-10-24, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Arkivreglemente för Gävle kommun

Arkivreglemente för Gävle kommun Sid 1 (7) Arkivreglemente för Gävle kommun Arkivreglemente för Gävle kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 1998-12-14 210 (dnr EG 1998:485) Förutom de i arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

256 Arkivreglemente för Höörs kommun

256 Arkivreglemente för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/417 256 Arkivreglemente för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen Datum KS-2014/29 huvudregistrator 2014-01-27 Kommunstyrelsen Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län ÄRENDE 13 2012-03-07 Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Arkivreglemente reviderat Arkivreglemente

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-07-16 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden

Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9. Bostadsmarknaden Vad händer på bostadsmarknaden? Rapport 2011:9 Bostadsmarknaden 2011-2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Titel: Bostadsmarknaden 2011 2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun 2016-09-27 1 (7) Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer