Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster"

Transkript

1

2

3 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Dnr Fi2013/ Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller förslag på mervärdesskatteområdet. Förslagen innebär att nya regler införs i mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster. De innebär också att sistnämnda lag byter namn till lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Förslagen i promemorian är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG). Det föreslås att telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska anses omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, om köparen är någon som inte är en beskattningsbar person (i regel en privatperson). Säljaren ska därmed ta ut mervärdesskatt i enlighet med den skattesats som gäller i köparens land och betala skatten till det landet. För att förenkla säljarens fullgörande av dennes mervärdesskatteskyldigheter föreslås att det införs en särskild ordning för redovisning och betalning av skatt genom en enda kontaktpunkt. Den särskilda ordningen innebär att ett svenskt företag som tillhandahåller privatpersoner i andra EU-länder telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster kan redovisa och betala skatten för omsättningarna i de andra länderna till Skatteverket. Skatteverket vidarebefordrar sedan deklarationsuppgifter och betalning till den behöriga myndigheten i beskattningslandet. Det föreslås också att den befintliga särskilda ordningen för beskattningsbara personer som är etablerade utanför EU och som tillhandahåller privatpersoner i Sverige elektroniska tjänster utvidgas till att även omfatta telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar. De särskilda ordningarna utgör elektroniska förfaranden. Inom de särskilda ordningarna finns det inte någon avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Bestämmelser om tillämpningen av de nya reglerna finns även i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari

4 Innehållsförteckning 2 1 Lagtext Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) Ärendet och dess beredning Bakgrund Gällande rätt EU-rätt Mervärdesskattedirektivet Rådets förordning om administrativt samarbete Svensk rätt Omsättningslandsregler Den särskilda ordningen för företag i tredje land Nya regler om omsättningsland Beskattning i förvärvarens land Begreppen telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Telekommunikationstjänster Radio- och tv-sändningar Elektroniska tjänster Begreppen icke beskattningsbar person, etablerad m.m Icke beskattningsbar person Etablerad, bosatt och stadigvarande vistas Praktisk tillämpning av de nya reglerna Presumtion för att fastställa vem som är säljare i förmedlingssituationer Prioritetsordning när köparen är etablerad i flera länder eller bosatt och stadigvarande vistas i olika länder Presumtioner för att fastställa var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas Hotell och liknande branscher Särskilda ordningar för att redovisa och betala mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Införande av de nya särskilda ordningarna Identifieringsbeslut enligt de särskilda ordningarna Vem får använda en särskild ordning?... 65

5 6.2.2 Sökandens uppgiftsskyldighet Mervärdesskattegrupper Överföring av uppgifter till andra medlemsstater Tilldelning av identifieringsnummer Sammanfattande beskrivning av hanteringen enligt de särskilda ordningarna Från vilken tidpunkt tillämpas en särskild ordning? Ändring av identifieringsstat Byte mellan de särskilda ordningarna Återkallelse av identifieringsbeslut I vilka situationer ska ett identifieringsbeslut återkallas? Från vilken tidpunkt gäller en återkallelse? Frivilligt upphörande av användandet av de särskilda ordningarna Karenstider Deklaration och betalning av mervärdesskatt Deklaration ska lämnas på elektronisk väg Uppgifter i deklarationen Redovisningsperiod Beloppen i deklarationen anges i euro Betalning i samband med deklarationen Tidsfrister för lämnande av deklaration och betalning Överföring av information och betalningar mellan medlemsstaterna Återbetalning om ett för högt belopp betalas in Helt eller delvis utebliven betalning Korrigeringar av lämnade deklarationer och betalningar Korrigering till följd av nedsättning av pris eller kundförlust Avdrag för och återbetalning av ingående skatt Kommunikation på elektronisk väg Inledning Ansökan och underrättelser från företaget Kommunikation från myndigheten Förfarandet i övrigt Hänvisningar till skatteförfarandelagen Identifieringsstatens eller konsumtionsstatens förfaranderegler? Omprövning och överklagande av identifieringsbeslut Omprövning och överklagande av beslut om skatt

6 6.9.5 Kommunikationsskyldighet, deklarationsombud och andra förfaranderegler avseende identifieringsbeslut Särskilda avgifter, kostnadsränta och andra förfaranderegler vid beslut om skatt Intäktsränta Dokumentationsskyldighet Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Offentligfinansiella och andra effekter Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

7 1 Lagtext 1.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) Härigenom föreskrivs 1 i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200) 2 dels att 5 kap. 17 ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 5 kap. 16 och 18 ska betecknas 5 kap. 18 och 17, dels att nya 5 kap. 17 och 18 ska ha följande lydelse, dels att 8 kap. 1 a, 10 kap. 4 a, 13 kap. 1, 25 och 28, 19 kap. 1, 30 och 32 samt 20 kap. 2, rubrikerna till 10 och 19 kap. samt rubrikerna närmast före 10 kap. 4 a och 19 kap. 30 ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 16 och 19 kap. 31 a, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 kap. 16 Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige. Med telekommunikationstjänster avses tjänster för 1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, eller 2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning. Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom tillhandahållande av 1 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, , s. 1, Celex L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2013/43/EU (EUT L 201, , s. 4, Celex 32013L0043). 2 Lagen omtryckt 2000:500. Senaste lydelse av 5 kap :368. 5

8 Bestämmelserna i 16 och 17 ska tillämpas på följande tjänster: 1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och utrustning, 2. programvara och uppdatering av denna, 3 bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst, 4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang, och 5. distansundervisning. Följande tjänster är omsatta utomlands, om de förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU: 1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter, 2. reklam- och annonseringstjänster, 3. konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion, juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och liknande tjänster, 4. automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program för automatisk databehandling, 5. tillhandahållande av information, 6. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster, 7. tillhandahållande av arbetskraft, 8. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel, 3. tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister, revisorer och andra liknande tjänster samt databehandling och tillhandahållande av information, 4. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster, 5. tillhandahållande av arbetskraft, 6. uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel, 3 Senaste lydelse av tidigare 5 kap :283. 6

9 9. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet, 10. telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning, 11. radio- och televisionssändningar, 12. elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av a) webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av programvara och utrustning, b) programvara och uppdatering av denna, c) bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst, d) musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang, och e) distansundervisning, 13. tillträde till och överföring eller distribution genom a) ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, b) ett system för el, eller c) ett nät för värme eller kyla, 14. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet, 8. tillträde till och överföring eller distribution genom a) ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, b) ett system för el, eller c) ett nät för värme eller kyla, 9. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 8. Tjänster som enligt första stycket är omsatta utomlands är dock omsatta inom landet, om de 7

10 Tjänster som anges i 18 och som tillhandahålls från ett land utanför EU och som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person, är omsatta inom landet om tjänsterna 1. förvärvas här eller i fråga om tjänster som anges i förvärvas här eller i ett annat land, och förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller 2. förvärvas av någon som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU samt utgör sådana tjänster som anges i eller 11 och tjänsterna tillgodogörs inom landet genom ett elektroniskt kommunikationsnät med fast anslutning här. Den som redovisar mervärdesskatt enligt lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har inte rätt till avdrag för ingående skatt. I 10 kap. 4 a finns bestämmelser om återbetalning av ingående skatt i dessa fall. faktiskt används och nyttjas i Sverige. Tjänster som anges i 17 och som tillhandahålls från ett land utanför EU och som förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person, är omsatta inom landet om tjänsterna faktiskt används och nyttjas i Sverige. 8 kap. 1 a 5 Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radiooch tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har inte rätt till avdrag för ingående skatt. Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 369a 369k i direktiv 2006/112/EG har inte rätt till avdrag för ingående skatt för förvärv eller import i de verksam- 8 4 Senaste lydelse av tidigare 5 kap : Senaste lydelse 2011:1253.

11 heter som omfattas av dessa bestämmelser. Om denne är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas av dessa bestämmelser, får dock avdrag för ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av bestämmelserna göras enligt detta kapitel. I 10 kap. 4 a finns bestämmelser om återbetalning av ingående skatt i de fall avdrag inte får göras enligt första eller andra stycket. 10 kap. Rätt för vissa icke skattskyldiga till återbetalning av ingående skatt Återbetalning i fråga om elektroniska tjänster 10 kap. Rätt till återbetalning av ingående skatt Återbetalning i fråga om telekommunikationstjänster, radiooch tv-sändningar och elektroniska tjänster Den som redovisar mervärdesskatt enligt lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till omsättning av de elektroniska tjänsterna i Sverige. 4 a 6 Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 4 a lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radiooch tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av dessa bestämmelser. Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 369a 369k i direktiv 2006/112/EG har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt 6 Senaste lydelse 2011:

12 Vad som föreskrivs i 3 gäller också för den som har rätt till återbetalning enligt första stycket. avseende förvärv eller import som hänför sig till de verksamheter i Sverige som omfattas av dessa bestämmelser. Om denne är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas av dessa bestämmelser har denne dock inte rätt till återbetalning. Vad som föreskrivs i 3 gäller också för den som har rätt till återbetalning enligt första eller andra stycket. I 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster samt i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. Ytterligare bestämmelser om redovisningen finns i det följande i 6 28 a. Ändring enligt 24 skall göras för den redovisningsperiod under vilken nedsättningen av priset, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts. Om den som har redovisat den utgående skatten försätts i konkurs innan en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust uppkommit, skall han dock alltid göra ändringen för den 13 kap. 1 7 I 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster samt i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. Ytterligare bestämmelser om redovisningen finns i det följande i 6 28 a Ändring enligt 24 ska, om inte annat föreskrivs i andra eller tredje stycket, göras för den redovisningsperiod under vilken nedsättningen av priset, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts. Om den som har redovisat den utgående skatten försätts i konkurs innan en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust uppkommit, ska denne göra ändringen för den redovis Senaste lydelse 2011: Senaste lydelse 2003:1134.

13 redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats. Avdrag för nedsättning av priset skall grundas på en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10. ningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats. Om skatten har redovisats enligt 4 a lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, ska ändringen göras för den ursprungliga redovisningsperioden. Detsamma gäller om skatten har redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a 369 eller artiklarna 369a 369k i direktiv 2006/112/EG. Avdrag för nedsättning av priset ska grundas på en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10. Har belopp som avses i 27 redovisats, ska beloppet ändras om en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 utfärdas. Ändring ska göras för den period under vilken kreditnota har utfärdats Har belopp som avses i 27 redovisats, ska beloppet ändras om en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 utfärdas. Ändring ska göras för den period under vilken kreditnota har utfärdats. Om beloppet har redovisats enligt 4 a lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, ska dock ändringen göras för den period som följer av 27. Detsamma gäller om beloppet redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a 369 eller artiklarna 369a 369k i direktiv 2006/112/EG. Om det finns särskilda skäl ska kravet på kreditnota enligt första stycket efterges av Skatteverket. 9 Senaste lydelse 2007:

14 19 kap. Återbetalning av skatt till icke skattskyldiga 19 kap. Återbetalning av skatt till vissa beskattningsbara personer 1 10 En utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EUland och inte har omsatt några varor eller tjänster i Sverige under den återbetalningsperiod som avses i 6 och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad. Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige får den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom landet ha omsatt 1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 första stycket 4, 30 a tredje stycket, 30 e, 31, 31 a eller 32 eller 9 c kap. 1, eller 2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c. 1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 första stycket 4, 30 a tredje stycket, 30 e, 31, 31 a eller 32 eller 9 c kap. 1, 2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller 3. telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster om mervärdesskatten för tillhandahållandena av dessa tjänster redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369a 369k i direktiv 2006/112/EG. En utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EUland och som är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen (2011:1244), ska dock ansöka om sådan återbetalning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i Senaste lydelse 2013:368.

15 Återbetalning i fråga om elektroniska tjänster Återbetalning i fråga om telekommunikationstjänster, radiooch tv-sändningar och elektroniska tjänster Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a ska ansöka om detta hos Skatteverket. Vad som föreskrivs i 23 26, 28 och 29, utom 25 andra stycket 2, samt i 20 kap. 5 gäller också för återbetalning enligt första stycket Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a första stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. För denne gäller också vad som föreskrivs i 23 26, 28 och 29, utom 25 andra stycket 2, samt i 20 kap. 5. Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 4 a andra stycket ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där denne är etablerad. Dessutom gäller vad som föreskrivs i 2 21 samt i 20 kap a Den som är etablerad i Sverige och som vill få återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig till sådana verksamheter i ett annat EU-land som omfattas av 4 b lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radiooch tv-sändningar och elektroniska tjänster eller motsvarande bestämmelser, ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet. Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål. 11 Senaste lydelse 2009:

16 En ansökan enligt 31 ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden En ansökan enligt 31 eller 31 a ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden. En ansökan ska anses ha givits in endast om sökanden har lämnat samtliga uppgifter som krävs enligt tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 11 i rådets direktiv 2008/9/EG i det EU-land som ansökan riktas till. Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till sökanden om vilket datum ansökan kom in till verket. Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till en sådan utländsk beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 eller ett beslut enligt 19 kap. 33 första stycket gäller 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). 20 kap Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till en sådan utländsk beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 eller 30 andra stycket gäller 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen gäller även vid omprövning av ett beslut enligt 19 kap. 33 första stycket. Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut enligt 19 kap. 17 och Denna lag träder i kraft den 1 januari Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet Senaste lydelse 2011: Senaste lydelse 2013:368.

17 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster Härigenom föreskrivs 1 i fråga om lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster dels att rubriken närmast före 4 ska utgå, dels att nuvarande 15 och 16 ska betecknas 16 a och 15, dels att nya 15 och 16 a ska ha följande lydelse, dels att 1, 2, 4 10, 12 14, och 25, rubriken till lagen samt rubrikerna närmast före 1, 4, 9 och 10 ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas tolv nya paragrafer, 4 a 4 e, 9 a, 12 a, 16, 17 a, 22 a, 23 a och 26, samt närmast före 4 a, 4 b, 4 d, 4 e, 5, 6, 7, 9 a, 10, 12, 14, 16 a, 17, 19, 20, 21, 22, 23 och 25 nya rubriker av följande lydelse. Nuvarande lydelse Lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster Tillämpningsområde Föreslagen lydelse Lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll Denna lag gäller redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster i de fall tjänsten tillhandahålls av en icke-etablerad beskattningsbar person, till en person som inte är en beskattningsbar person men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land. 1 2 Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda ordningar för beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster, om 1. den beskattningsbara personen är etablerad utanför EU och tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person i ett EU-land, eller 2. den beskattningsbara personen är etablerad i ett EU-land och tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person i ett annat EU-land. Bestämmelser finns även i 1 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, , s. 1, Celex L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2013/43/EU (EUT L 201, , s. 4, Celex 32013L0043). 2 Senaste lydelse 2013:

18 rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt 3, senast ändrad genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 oktober I denna lag avses med Termer och uttryck som används icke-etablerad beskattningsbar i denna lag har samma betydelse person: en beskattningsbar person och tillämpningsområde som i som inte har sätet för sin mervärdesskattelagen (1994:200). ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land, elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt 5 kap mervärdesskattelagen (1994:200), motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land: bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag. Med deklaration förstås dock en sådan deklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag 16 3 EUT L 77, , s. 1 (Celex 32011R0282). 4 EUT L 284, , s. 1 (Celex 32013R1042). 5 Senaste lydelse 2013:370.

19 eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land. Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i avdelning XII kapitel 6 (artiklarna k) i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 6, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/43/EU 7. Identifiering Identifieringsbeslut Skatteverket ska fatta beslut om att identifiera en icke-etablerad beskattningsbar person som skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut) om 1. den beskattningsbara personen ansöker om det, 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av elektroniska tjänster som ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land, 3. tjänsterna tillhandahålls en person som inte är en beskattningsbar person men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land, 4. det inte redan har fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, och 5. den beskattningsbara personen inte är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt i Sverige eller i ett annat EU-land. 4 8 Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person fatta beslut om att denne är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut). 6 EUT L 347, , s. 1 (Celex L0112). 7 EUT L 201, , s. 4 (Celex 32013L0043). 8 Senaste lydelse 2013:

20 Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen) 4 a Identifieringsbeslut ska fattas om 1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, och inte heller är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige eller i ett annat EU-land av någon annan anledning, 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster, 3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land, 4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land, 5. det inte redan har fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, och 6. det inte finns hinder enligt artikel 57g tredje stycket eller artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Beskattningsbara personer som är etablerade inom EU (unionsordningen) 18 4 b Identifieringsbeslut ska fattas om 1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om den beskattningsbara personen inte har ett sådant säte inom EU, om

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:124

Regeringens proposition 2012/13:124 Regeringens proposition 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen Prop. 2012/13:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Inledning... 4 2 Lagtext... 5 2.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Läs mer

30 Författningskommentar

30 Författningskommentar 30 Författningskommentar 30.1 Förslaget till skattebetalningslag Allmänt Bestämmelser om fastställelse av underlaget för att ta ut skatt enligt bl.a. kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576)

Läs mer

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Nilsson Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag Examensarbete 20 poäng Christina Moell Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)... 9 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:351) om

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Innehåll. 65 Ränta... 1

Innehåll. 65 Ränta... 1 Innehåll 65 Ränta... 1 65.1 Innehåll...1 65.2 Grunder för ränteberäkningen...2 65.2.1 Basränta...2 65.2.2 Kostnadsränta...3 65.3 Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt...4 65.4 Kostnadsränta

Läs mer

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti Promemoria Förstärkt insättningsgaranti Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Juni 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Lagförslag... 5 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Implementering av EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniska tjänster och radiooch televisionssändningar

Implementering av EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniska tjänster och radiooch televisionssändningar 700 Björn Westberg Implementering av EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniska tjänster och radiooch televisionssändningar 1 Syften med artikeln Den 1 juli 2003 skulle medlemsstaterna ha infört

Läs mer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer SV Konsoliderad TEXT producerad via CONSLEG-systemet av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sidor: 100 < Byrån för Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483)

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) HFD 2014 ref 14 Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig. Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeraravdrag 15 oktober 2012 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Lagförslag... 6 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:151

Regeringens proposition 1993/94:151 Regeringens proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Prop. 1993/94:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer