Erbjudandet till institutionella investerare i Norden JOINT LEAD MANAGERS AND BOOKRUNNERS. Enskilda Securities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudandet till institutionella investerare i Norden JOINT LEAD MANAGERS AND BOOKRUNNERS. Enskilda Securities"

Transkript

1 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I Telia AB Erbjudandet till institutionella investerare i Norden JOINT LEAD MANAGERS AND BOOKRUNNERS Carnegie Enskilda Securities SENIOR CO-LEAD MANAGERS Alfred Berg ABN AMRO Handelsbanken Investment Banking CO-LEAD MANAGERS Morgan Stanley Dean Witter UBS Warburg CO-MANAGERS Hagströmer & Qviberg MNB Maizels/MeritaNordbanken Swedbank Markets Danske Securities DnB Markets Erbjudandet till allmänheten i Norden Carnegie JOINT LEAD MANAGERS Enskilda Securities Bookrunner SENIOR CO-LEAD MANAGERS FöreningsSparbanken Handelsbanken Investment Banking MNB Maizels/Nordbanken CO-LEAD MANAGER E Öhman J:or Fondkommission JOINT GLOBAL COORDINATORS Morgan Stanley Dean Witter UBS Warburg RÅDGIVARE TILL NÄRINGSDEPARTEMENTET Schroder Salomon Smith Barney

2 Institutionella erbjudandet i Norden Carnegie Alfred Berg ABN AMRO Morgan Stanley Dean Witter Swedbank Markets Hagströmer & Qviberg Enskilda Securities Handelsbanken Investment Banking UBS Warburg MNB Maizels/MeritaNordbanken Danske Securities DnB Markets Erbjudandet till allmänheten i Norden Carnegie Enskilda Securities Bookrunner FöreningsSparbanken MNB Maizels/Nordbanken Handelsbanken Investment Banking E Öhman J:or Fondkommission Institutionella erbjudandet utanför Norden Morgan Stanley Dean Witter UBS Warburg ABN AMRO Rothschild J.P. Morgan Securities Ltd. Carnegie Enskilda Securities Commerzbank Aktiengesellschaft Crédit Agricole Indosuez Nomura International Joint Global Coordinators Morgan Stanley Dean Witter UBS Warburg Rådgivare till Näringsdepartementet Schroder Salomon Smith Barney

3 I samband med erbjudandet att förvärva aktier i Telia AB har tv a prospekt upprättats; ett prospekt p a svenska avseende erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige, Danmark, Finland och Norge ( Norden ) och ett prospekt på engelska avseende erbjudande till institutionella investerare utanför Norden. Beskrivningen av Telia i detta prospekt motsvarar i huvudsak den beskrivning som ges i det andra prospektet. Uttalanden om framtidsutsikter och övriga framtida förh allanden i detta prospekt är gjorda av styrelsen i Telia AB och är baserade a p nuvarande marknadsförh allanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas a p att dessa, asom s alla framtidsbed omningar, är förenade med osäkerhet. De aktier som omfattas av erbjudandet enligt detta prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act fr an 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med agon n värdepapperslag i agon n delstat i Amerikas Förenta Stater, och ej heller i enlighet med agon n värdepapperslag eller provinslag i Kanada och ar f ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av agot n undantag fr an krav a p registrering, utbjudas till försäljning eller överl atas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig ej heller i övrigt till adana s personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra atg arder än som följer av svensk rätt. Prospektet ar f inte distribueras i agot n land där distributionen eller erbjudandet kr aver atg ard enligt föreg aende mening eller strider mot regler i adant s land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanst aende kan komma att anses ogiltig. I samband med erbjudandet kan Morgan Stanley Dean Witter och UBS Warburg för medverkande bankers och värdepappersinstituts räkning, komma att övertilldela aktier eller genomföra transaktioner som stabiliserar eller bibeh aller Teliaaktiens kurs a p niv aer som annars kanske inte skulle ada r a p marknaden. Sådan stabilisering ar f vidtas längst till och med den 30:e kalenderdagen efter den dag likvid skall erläggas i det institutionella erbjudandet, och kan avbrytas när som helst. Tvist rörande eller relaterad till erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts av OM Stockholmsbörsen AB som börsprospekt med stöd av bestämmelserna i 5 kap. 5 a lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Godkännandet innebär inte någon garanti fr an OM Stockholmsbörsens sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. 2

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inbjudan till förvärv av aktier i Telia AB **************************************************** 4 Bakgrund och motiv till Erbjudandet******************************************************** 5 Telia i korthet ************************************************************************** 6 Särskilda överväganden inför aktieförvärv**************************************************** 9 Villkor och anvisningar******************************************************************* 14 Skattefr agor i Sverige ******************************************************************** 19 Utdelning och utdelningspolitik ************************************************************ 20 Marknadsinformation ******************************************************************** 22 Användning av emissionslikviden ********************************************************** 22 Kapitalisering*************************************************************************** 23 Finansiell information och statistik i sammandrag ********************************************* 24 Kommentarer till den finansiella utvecklingen ************************************************ 27 Den nordiska telekomindustrin************************************************************* 65 Verksamhet **************************************************************************** 67 Lagstiftning och rättslig reglering ********************************************************** 115 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer ********************************************** 128 Huvudägare och säljare av aktier *********************************************************** 134 Aktiekapital och ägarförh allanden ********************************************************** 134 Fakta ur Telia ABs bolagsordning ********************************************************** 135 Transaktioner med närstående bolag och vissa andra förh allanden ******************************** 136 Avtal om försäljning av aktier (underwriting) ************************************************* 138 Räkenskaper och noter ******************************************************************* 140 Revisorernas granskningsberättelse ********************************************************* 211 Definitioner Telia eller bolaget****************************************** Koncernen ************************************************ Kronor*************************************************** Telia AB eller Telia AB med dotterbolag beroende på sammanhanget Telia AB med dotterbolag svenska kronor, SEK 3

5 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I TELIA AB Regeringen beslutade den 18 maj 2000, med stöd av bemyndigande lämnat av riksdagen den 17 maj 2000, att lämna ett offentligt erbjudande om köp av högst av svenska statens aktier i Telia. I anslutning härtill avser styrelsen för Telia, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 20 maj 2000, besluta om nyemission med avvikelse fr an aktieägarnas företrädesrätt av aktier i Telia, envar aktie på nominellt 3,20 kronor. Statens försäljning av befintliga aktier och Telias nyemission enligt ovan sker a p samma villkor och benämns nedan Erbjudandet (1). De aktier som säljs och nyemitteras inom ramen för Erbjudandet motsvarar cirka 20,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Telia efter nyemissionen. Efter nyemissionen kommer Telias aktiekapital att uppg a till kronor, fördelat p a aktier. Genom nyemissionen tillförs Telia cirka 11,7 miljarder kronor, baserat a p mittpunkten av prisintervallet i Erbjudandet, efter avdrag för beräknade kostnader för Erbjudandet. (2) Staten har i samband med Erbjudandet ställt ut en option till medverkande banker och värdepappersinstitut att köpa ytterligare aktier i Telia, i syfte att täcka eventuell övertilldelning inom ramen för Erbjudandet. Inför spridningen av ägandet i Telia har styrelsen ansökt om inregistrering av aktierna i Telia a p OM Stockholmsbörsens A-lista. Första noteringsdag beräknas bli den 13 juni Efter Erbjudandet kommer staten att kvarst a som ägare till motsvarande 79,1 procent av antalet aktier och röster i Telia. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer statens kvarstående ägande att (3) uppg a till motsvarande 76,0 procent av antalet aktier och röster i Telia. Staten har förbundit sig att under viss tid inte avyttra ytterligare aktier i Telia utan medgivande fr an Morgan Stanley Dean Witter och UBS Warburg. Se vidare Avtal om försäljning av aktier (underwriting). Mot denna bakgrund inbjuds härmed till förvärv av högst aktier i Telia i enlighet med villkoren i detta prospekt. För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upprättats i anledning av Erbjudandet. Stockholm den 20 maj 2000 Svenska staten Näringsdepartementet Telia AB (publ) Styrelsen Styrelsen för Telia AB är ansvarig för beskrivningen av Telia i detta prospekt. Styrelsen för Telia AB försäkrar att, avitt s den känner till, uppgifterna i detta prospekt överensst ammer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna averka p den bild av Telia som ges i prospektet. Stockholm den 20 maj 2000 Telia AB (publ) Styrelsen (1) Emissionen ing ar som en del i Erbjudandet men riktas av tekniska skäl till Enskilda Securities AB. (2) Bolagets kostnader för Erbjudandet uppskattas till cirka 500 miljoner kronor. (3) Staten förbeh aller sig rätt att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst aktier representerande högst 6,0 procent av aktierna i bolaget, inklusive en ökning av övertilldelningsoptionen till aktier, varefter statens ägande kommer att uppg a till lägst 70 procent av samtliga aktier. 4

6 BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET Bakgrund Telia är idag helägt av svenska staten. Statens ambition är att utöva ett professionellt och affärsmässigt ägande. Ägandet skall därför ske med sikte a p att skapa bästa möjliga förutsättningar för bolagets utveckling och därigenom uppn a största möjliga värdeökning a p statens innehav i bolaget. Den 28 mars i ar begärde regeringen riksdagens bemyndigande att minska statens ägande i Telia till lägst 51 procent av samtliga aktier i samband med en börsintroduktion av bolaget. Den 17 maj antog riksdagen regeringens förslag, varefter regeringen fattade beslut om att börsnotera Telia. Telias position a p telekommunikationsmarknaden Telekommunikationsmarknaden har under de senaste aren genomg att genomgripande förändringar, vilket påverkar Telias verksamhet och förutsättningar. Förändringar drivs av den teknologiska utvecklingen, avregleringar och globalisering. Resultatet är ardare h konkurrens och allt större efterfr agan a p nya kvalificerade tjänster. Det blir ocks a viktigare att kunna fördela investeringarna a p fler kunder och större trafikvolymer. Telia har en ledande position a p den svenska marknaden, som är den sjunde st orsta inom EU. Fortsatta investeringar inom intressanta tillväxtomr aden ställer krav ap Telias förm aga att i samarbete med teknik- och mjukvaruleverantörer utveckla ny teknik och nya kommersiellt angbara g tjänster. Telias framtida verksamhetsinriktning kommer att koncentreras till ett antal kärnomr aden s aväl geografiskt som verksamhetsmässigt. Gemensamt för dessa områden är att Telia där har en internationellt sett ledande, och i vissa fall unik, kompetens och erfarenhet samt att omr adena väntas generera stark tillväxt. Motiv till Erbjudandet Mot denna bakgrund är det viktigt att Telia ges samma förutsättningar som konkurrenterna att framg angsrikt verka inom telekommunikations- och internetbranschen. För att uppn a detta krävs att Telia har tillg ang till tillräckliga finansiella resurser och möjlighet att använda den egna aktien som betalning vid strategiska förvärv och allianser. En vidgning av Telias ägarkrets innebär dessutom att andra ägare än staten får möjlighet att kritiskt granska Telias strategi och ställa krav a p effektiv förvaltning och goda ekonomiska resultat, vilket ligger i linje med vad staten eftersträvar. För Telia innebär börsnoteringen att flera väsentliga fördelar uppn as. I samband med börsnoteringen kommer Telia att genomföra en nyemission som tillför bolaget cirka miljarder kronor efter emissionskostnader. Kapitaltillskottet förväntas användas främst för investeringar inom mobiltelefoni, bredbandsutbyggnaden i Sverige och i den internationella nätverksamheten. Dessutom får Telia genom börsnoteringen direkt tillg ang till kapitalmarknaden och möjlighet att använda den egna aktien som betalning vid strategiska förvärv och allianser. Mot denna bakgrund har styrelsen för Telia att f ett bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma ge ut högst nya aktier. Erbjudandet att köpa aktier i Telia riktar sig till allmänheten samt svenska och internationella institutioner. Målet är att varje privatperson skall a f köpa aktier och kunna göra det i relativt sm a poster. Tydliga tilldelningsprinciper kommer att gälla för samtliga privatpersoner. Vid tilldelningen kommer staten att prioritera en bred spridning bland allmänheten och Telias anställda. Målet är att teliaaktien ska bli en folkaktie. Som nämnts ovan har regeringen inhämtat riksdagens medgivande att minska statens ägande i Telia ned till 51 procent av samtliga aktier. Om staten skall minska sitt ägande i Telia till under 51 procent krävs ett nytt riksdagsbeslut. Regeringen avser att aterkomma till riksdagen om en adan s ytterligare minskning av ägandet blir aktuell. 5

7 TELIA I KORTHET Detta prospekt bör läsas noggrant i sin helhet innan beslut fattas avseende förvärv av aktier i Telia. Översikt Telia är Sveriges ledande telekommunikationsbolag och en ledande aktör inom ett antal tillväxtomr aden, bland andra mobil kommunikation, bredbands- och internettjänster samt IP-baserade nättjänster. Bolaget har en ang l tradition av nyskapande inom telekomsektorn. Denna tradition sträcker sig fr an den tidigaste utvecklingen inom fast telefoni till Telias centrala roll inom utvecklingen av GSM-standarden under tidigt 1990-tal och den nyligen genomförda lanseringen av en av världens första WAP-portaler (Wireless Application Protocol). Den 31 mars 2000 tillhandahöll Telia omkring 6,0 miljoner fasta telefonlinjer i Sverige och mobiltelefoni till cirka 2,8 miljoner abonnenter i Sverige, vilket innebär en marknadsandel a p 52 procent inom mobiltelefoni. Telia erbjuder även avancerade datakommunikationstjänster och är den ledande leverantören av internettjänster i Sverige med över privat- och företagsabonnenter. Koncernens nettoomsättning uppgick till cirka 52,1 miljarder kronor 1999 och arets resultat till cirka 4,2 miljarder kronor. Telias konkurrensfördelar Telia har ett antal konkurrensfördelar, som gör det möjligt för bolaget att bygga vidare a p positionen som det ledande telekommunikationsbolaget i Norden. ) Telia är marknadsledande inom mobil kommunikation. ) Telia har lanserat ett antal innovativa produkter och tjänster inom mobil data och Internet. ) Telia är en ledande internetleverantör i Sverige. ) Telia har ett avancerat nät, vilket uppgraderas till Internet Protocol (IP)-teknik. ) Telia är ledande inom bredbandsnät och -tjänster. ) Telia implementerar internetbaserade lösningar i hela koncernen. ) Telia har en stor och sofistikerad kundbas. Telias strategiska fokus Telias mål är att öka aktieägarvärdet genom att bli ett internetkommunikationsbolag med IP-baserade tjänster och teknik som drivkraft inom alla affärsomr aden. Telia avser att utnyttja sin starka position i Sverige för att utveckla avancerade tjänster för kunder i Sverige och övriga Norden samt söka affärsmöjligheter internationellt inom viktiga tillväxtområden, såsom mobil kommunikation, Internet och IP-baserade nät och tjänster. Telia avser att vara en fullserviceoperatör och erbjuda ett brett utbud av tjänster till främst företagssegmentet i Norden och angränsande marknader, inklusive Baltikum, Polen och västra Ryssland. Telia avser vidare att vara tjänsteleverantör och nätoperatör på utvalda marknader i Europa samt Nordamerika. Telias verksamhetsstruktur Telias verksamhet är indelad i fem affärsomr aden: Mobil, Privat, Företag, Carrier & Nät och Enterprises. ) Affärsområdena Privat och Företag utgör bolagets främsta kontaktyta mot privat- respektive företagskunder och tillhandah aller ett komplett utbud produkter och tjänster. ) Affärsområde Mobil erbjuder ett brett utbud av mobila tjänster till privat- och företagskunder i Sverige, övriga Norden och Baltikum. ) Affärsområde Carrier & Nät tillhandah aller högkvalitativa nättjänster p a grossistbasis till såväl andra affärsomr aden inom Telia som till externa operat orer och tjänsteleverantörer i Sverige och internationellt. ) Affärsområde Enterprises innefattar ett antal produkt-, tjänste- och supportomr aden, inklusive InfoMedia, Financial Services och forsknings- och utvecklingsverksamhet, samt ansvarar för de verksamheter som ligger utanför de övriga affärsomr adena. 6

8 Affärsområdena ansvarar för verksamheter a p s aväl Telias hemmamarknad som, fr an och med den 1 april 2000, internationellt. Telias organisationsstruktur är utformad a s att affärsomr adena kan bygga starka konkurrenskraftiga positioner inom sina respektive marknadssegment och för att stimulera varje affärsomr ade att marknadsföra sina produkter och tjänster till, och införskaffa sina produkter och tjänster fr an, andra affärsomr aden alternativt tredje part. Statligt ägande Före Erbjudandets genomförande äger svenska staten samtliga aktier i Telia. När Erbjudandet genomförts kommer den svenska staten att äga 79,1 procent av aktierna i Telia, eller 76,0 procent av aktierna om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. 1) Svenska staten kan sälja ytterligare delar av sitt aktieinnehav i Telia efter en period om 180 dagar fr an den dag som föreskrivs i avtal om försäljning av aktier. Se vidare under Avtal om försäljning av aktier (underwriting). Framtida försäljning av aktier som skulle resultera i att statens ägande minskar till under 51 procent kräver ett nytt riksdagsbeslut. Telias huvudkontor är beläget a p M arbackagatan 11, Farsta. Telias telefonnummer är (1) Skulle staten utöva sin rätt att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med aktier kommer statens ägande, vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, därefter att uppg a till aktier, motsvarande 70 procent av samtliga aktier. 7

9 VISS FINANSIELL INFORMATION OCH STATISTIK I SAMMANDRAG I nedanst aende tabell presenteras viss finansiell information och statistik för Telia. Den finansiella informationen i tabellen har hämtats fr an Telias koncernräkenskaper för de fem aren fram till den 31 december Dessa räkenskaper har granskats av Ernst & Young AB och av Riksrevisionsverket utsedd revisor. Bolagets koncernräkenskaper har upprättats i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IAS, International Accounting Standards). Delårsinformationen är ej reviderad men aterspeglar de normala och aterkommande periodiseringar som krävs för att ge en fullständig bild av resultaten för de del arsperioder som presenteras. Del arsresultaten är inte nödvändigtvis representativa för hela arets resultat. De väsentliga aspekterna av Telias historiska finansiella utveckling beskrivs nedan under Kommentarer till den finansiella utvecklingen. Hel ar Jan-mar (mkr förutom belopp per aktie) Uppgifter fr an resultaträkningen Nettoomsättning********************************* Bruttoresultat *********************************** Rörelseresultat ********************************** Periodens resultat******************************** Information per aktie (kr) Utdelning ************************************** 0,35 0,40 0,42 0,49 0,52 n/a n/a Vinst per aktie ********************************** 0,87 0,82 0,78 1,76 1,48 0,17 0,84 Eget kapital ************************************ 8,10 8,56 8,94 10,29 11,54 10,35 12,34 Uppgifter fr an balansräkningen (periodens slut) Anläggningstillg angar **************************** Summa tillg angar ******************************** Långfristiga an l ********************************* Kortfristiga an l ********************************** Summa skulder ********************************* Eget kapital ************************************ Kassaflöde och rörelseresultat Kassaflöde fr an löpande verksamhet **************** Kassaflöde fr an investeringsverksamhet ************** (10 295) (14 752) (12 375) (8 925) (10 930) (3 792) (4 306) Kassaflöde fr an finansieringsverksamhet ************* (1 146) (2 439) EBITDA (1) ************************************* Övrig information Antal abonnemang (periodens slut), Sverige (tusental): Fast telefoni (PSTN) *************************** ISDN-kanaler ********************************* Internet (2) ************************************ Mobiltelefoni, Sverige************************** Fast telefonitrafik, Sverige (miljoner minuter): Nationell************************************* Internationell ********************************* Samtal till mobil ****************************** Mobiltelefonitrafik, Sverige (miljoner minuter): Utg aende ************************************ Inkommande ********************************* Månatliga intäkter per mobilabonnent, Sverige (kr) **** exklusive kontantkort************************* (1) (2) EBITDA är resultatet före finansiella intäkter och kostnader, skatt och av- och nedskrivningar. Inkluderar internetaccess via fast och mobilt nät samt kabel-tv. 8

10 SÄRSKILDA ÖVERVÄGANDEN INFÖR AKTIEFÖRVÄRV Innan beslut fattas om förvärv av aktier i Telia bör de risker som beskrivs nedan liksom övrig information i detta prospekt noga övervägas. Risker hänförliga till Telias verksamhet Ökad konkurrens a p de svenska marknaderna f or telekommunikation i mobila och fasta nät kan leda till prissänkningar och förlust av marknadsandelar På den svenska mobiltelemarknaden förväntar sig Telia att konkurrerande tjänsteleverantörer eller nätoperatörer för mobiltjänster kan tvinga Telia att ytterligare sänka priserna för sina mobiltjänster. Införandet av tredje generationens mobilteletjänster a p den svenska marknaden, som Telia förväntar kommer att äga rum 2003, kommer att öppna den svenska mobilkommunikationsmarknaden för ännu mer konkurrens. Eftersom mobilnäten i Sverige dessutom kommer att öppnas för virtuella nätoperatörer, förutser Telia ytterligare konkurrens fr an en mängd nya operatörer och tjänsteleverantörer. Telia förväntar sig ökad konkurrens fr an internationella telekommunikationsoperatörer och allianser p a den svenska marknaden för fast telefoni, vilket kommer att fordra ytterligare prissänkningar. Dessutom förväntar sig bolaget att nya former av telekommunikation, som inte bygger a p konventionella prisstrukturer, kommer att utvecklas, med ökad konkurrens för bolaget som följd. Det kan exempelvis gälla internettelefoni, en tillämpning där rösttrafiken dirigeras genom Internet. Telias investeringar i telekommunikationsbolag utanför Sverige kommer att möta ökad konkurrens Telias mest betydelsefulla intressebolag verkar i USA, Polen, Baltikum och Brasilien. Bolaget förväntar sig att konkurrensen kommer att intensifieras a p dessa marknader. Allt eftersom de baltiska marknaderna liberaliseras och nya licenser beviljas kommer Telias koncernbolag som erbjuder tjänster via fasta nät i de baltiska staterna sannolikt att förlora marknadsandelar och tvingas sänka priserna. Många av Telias konkurrenter a p andra marknader kan ha större abonnentbas, större marknadsföringsresurser och bredare varumärkeskännedom än Telia. Telia kan behöva lägga ned avsevärda resurser a p marknadsföringskampanjer och införa en aggressiv prispolitik för att bygga upp en kundbas och trafikvolymer a p dessa marknader. Telias strategiska inriktning att a g in a p eller utvidga sina aktiviteter p a dessa marknader och dess anpassning till förändringar i konkurrensmiljön kan tvinga Telia att fatta prissättnings- eller marknadsföringsbeslut som kan ha negativ inverkan på bolagets rörelseresultat eller ekonomiska ställning. Telia kanske inte kan göra de förvärv eller ingå de joint ventures som krävs för att genomföra bolagets affärsstrategi En viktig del av Telias affärsstrategi är att utveckla mer avancerade tjänster och att m alinriktat söka internationella affärstillfällen. Som en del av denna strategi granskar Telia kontinuerligt förvärvsmöjligheter, liksom förslag om joint ventures och strategiska allianser som kan komplettera den nuvarande verksamheten, även om bolaget för närvarande inte för diskussioner om agot n betydande förvärv. Telia vet inte om framtida joint ventures, förvärv eller allianser kan identifieras eller genomföras framgångsrikt. Om Telia misslyckas med att finna eller genomföra framtida transaktioner kan bolagets tillväxtmöjligheter försämras och bolaget komma att åsamkas betydande kostnader. Telia har inte samlat sina internetaktiviteter i ett separat dotterbolag. Detta kan vara till nackdel för Telia i dess strävan efter ökad tillväxt vid jämförelse med andra bolag som kan erbjuda aktier i adana s dotterbolag som betalning vid förvärv och joint ventures. Telia kanske inte kan integrera förvärvade affärsverksamheter framg angsrikt Telia förväntar sig att förvärva eller samverka med andra företag i Europa och övriga delar av världen och kommer därför att behöva integrera sådana verksamheter, personal och produkter med bolagets egna. Telias förvärvsstrategi kommer att kräva betydande insatser för att identifiera förvärvsobjekt, förhandla villkor, slutföra affärer och integrera verksamheter. Detta kan avleda ledningens uppmärksamhet från bolagets kärnverksamhet. År 1999, till exempel, lade Telia ned avsevärda managementresurser och kostnader om 226 miljoner kronor i samband med det tilltänkta samgåendet med Telenor AS, det norska statligt ägda telekommunikationsbolaget, som inte genomfördes. 9

11 Om Telia inte kan integrera förvärvade affärsverksamheter framg angsrikt kan kvaliteten a p bolagets tjänster bli lidande, och kunderna kan bli mindre benägna att använda Telias tjänster. Telia kanske inte kan slutföra utbyggnaden av sitt internationella operatörsnät a p ett kostnadseffektivt sätt Telia aller h aktivt a p att expandera sitt internationella operatörsn at genom utbyggnad och genom olika former av försäljning, leasing och arrangemang för byte av kapacitet. Bolaget försöker sänka kostnaden för utbyggnaden av detta nät genom att i förväg sälja infrastruktur och nätkapacitet. Om Telia inte kan slutföra utbyggnaden av sitt nät a p ett kostnadseffektivt sätt, kanske det inte kan erbjuda internationella operatörstjänster till konkurrenskraftiga priser eller generera den trafik som krävs för att driva nätet med vinst. Utbyggnaden av Telias internationella operatörsnät baseras a p beräkningar av tillväxten i trafikvolymer och befordringspreferenser samt de mest kostnadseffektiva medlen för att bygga ut nätet. Om dessa beräkningar sl ar fel är det möjligt att bolagets internationella operatörsnät inte blir lönsamt. Telias intäkter, lönsamhet och tillväxt kan sjunka om tillväxttakten a p den svenska telekommunikationsmarknaden avmattas Telekommunikationsindustrin i Sverige är för närvarande välutvecklad i förh allande till andra europeiska länder. Framförallt har Sverige en mobiltäthet som är bland de högsta i världen. Den höga penetrationen av mobiltelefoner kan göra det sv art för Telia att forts atta öka antalet mobiltelekunder i framtiden. Framtida tillväxt för mobil kommunikation, som har st att för en stor andel av bolagets tillväxt den senaste tiden, kommer därför sannolikt att kräva betydande tillväxt för trafik och/eller nya tjänster. Telia anser att detta i sin tur kommer att kräva att kunderna snabbt accepterar tjänster för mobildata och mobilt Internet. Värdet av Telias investeringar i telekommunikationsföretag utanför Sverige kan averkas p negativt av politiska, ekonomiska och rättsliga faktorer i dessa länder Telia har gjort betydande investeringar i teleoperatörer i andra länder, asom s de baltiska staterna, Polen, Ryssland och Brasilien, med politiska, ekonomiska och rättsliga system som kan vara oförutsägbara. Politiska eller ekonomiska omvälvningar, rättsliga förändringar och andra faktorer kan inverka negativt på verksamheten i de företag i vilka Telia investerat och minska värdet a p dessa investeringar. En betydande risk när man verkar i länder med marknadsekonomi under utveckling är att valutarestriktioner skulle kunna införas. adana S restriktioner skulle kunna hindra Telia fr an att erh alla avkastning fr an eller sälja investeringarna i dessa länder. Även om inget av de länder i vilka Telias intressebolag är verksamma för närvarande har valutakontroller som averkar p bolaget i agon n st orre utsträckning, har m anga av dessa länder haft adana s kontroller nyligen, och kan komma att aterinföra dem i framtiden. Sedan augusti 1998 har Ryssland genomg att en period av ökad ekonomisk och politisk instabilitet, kännetecknad av valutadevalvering, extremt snabb inflation, en allvarlig bankkris och regeringsförändringar. Även om Telias direkta investeringar i Ryssland är relativt sm a, kan en utdragen ekonomisk eller politisk kris i Ryssland a f en avsevärd negativ effekt a p framtidsutsikterna för och värdet av bolagets investeringar i Baltikum, vilka, tillsammans med investeringarna i Ryssland, hade ett totalt bokfört värde om cirka miljoner kronor den 31 mars Mobila nät a p internationella nyckelmarknader kanske inte öppnas för virtuella nätoperatörer Telias mobilstrategi utanför Norden är baserad a p ett virtuellt nätoperatörskoncept, vilket innebär att bolaget avser att tillhandah alla tjänster via nät som drivs av tredje part. Telias strategi utg ar fr an att mobila nät a p internationella marknader kommer att vara öppna för virtuella nätoperatörer. Om mobila nät inte öppnas a p bolagets utvalda marknader kommer Telia inte att kunna genomföra en viktig del av sin mobilstrategi. Telia kanske inte kan förbli konkurrenskraftigt och genomföra sin tillväxtstrategi om bolaget inte kan rekrytera och beh alla kompetent personal För att kunna förbli konkurrenskraftigt och genomföra sina tillväxtstrategier behöver Telia anställa och beh alla kompetent personal med särskilda kunskaper. Konkurrensen om i synnerhet kvalificerad telekommunikations- och IT-personal är intensiv. Telias förm aga att rekrytera och beh alla kompetent personal inom affärsomr aden med hög tillväxt, s asom avancerade kommersiella internettjänster, och inom Telias internationella verksamheter, kommer i hög grad att bero a p dess förm aga att erbjuda personalen konkurrenskraftiga incitamentsprogram. Telia har för närvarande inga options- eller liknande 10

12 incitamentsprogram, och Telia kan komma att behöva stöd fr an staten i dess egenskap av bolagets majoritetsägare för att införa ett incitamentsprogram. Om Telia inte kan införa konkurrenskraftiga incitamentsprogram kanske bolaget inte kan rekrytera och beh alla kompetent personal, vilket skulle kunna begränsa bolagets förm aga att utveckla nya affärsomr aden eller förbli konkurrenskraftigt inom sina traditionella affärsomr aden. Risker relaterade till Telias affärsmodell Telias organisationsstruktur och strategi kanske inte medför förväntade effektivitetsförbättringar Telia har nyligen förändrat sin organisationsstruktur och delat upp tjänsteleverantörsfunktionen och nätfunktionen i olika affärsomr aden. Vart och ett av dessa affärsomr aden säljer sina egna produkter och tjänster till andra affärsomr aden och till externa kunder. I m anga fall är en extern kund till ett affärsomr ade en direkt konkurrent till ett annat affärsomr ade. Detta nya fokus a p konkurrens mellan olika affärsomr aden kanske inte höjer koncernens värde som helhet. Ett affärsomr ade kan exempelvis fatta ett beslut som höjer just det affärsomr adets värde, utan hänsyn till effekten a p koncernens totala värde. Denna uppdelning av Telias nät- och tjänsteleverantörsfunktioner kommer kanske inte att fungera inom alla omr aden, i synnerhet inte där flera affärsomr aden erbjuder liknande tjänster, till exempel mobiltelefoni. Detta skulle kunna averka p Telias förm aga att leda sina affärsomr aden effektivt. Dessutom är det möjligt att andra operatörer och tjänsteleverantörer a p grund av konkurrenshänsyn inte är villiga att utnyttja Telias nättjänster även om dessa är kostnadseffektiva och attraktiva. Risker relaterade till Internet och Telias tekniska infrastruktur Om Telia misslyckas med att utveckla och introducera nya produkter och tjänster i rätt tid kommer man att förlora kunder För att växa m aste Telia framg angsrikt introducera nya produkter och tjänster. Bolaget utvecklar ständigt nya produkter och tjänster, asom s bredbandstj anster och mobila internettjänster för att attrahera och beh alla kunder. Telia investerar även i ny infrastruktur och nya teknologier för att kunna introducera nya produkter och tjänster. Telia beräknar att dessa strategiska initiativ kommer att kräva avsevärda utgifter och engagemang fr an personalens sida. Men Telia har kanske inte möjlighet att introducera dessa nya produkter och tjänster p a marknaden, och även om de introduceras kanske de inte skulle bli framg angsrika. Exempelvis kan bolagets bredbandssatsningar drabbas av förseningar och problem med integreringen av nödvändig mjukvara och hårdvara, asom s modem, och med installationen av erforderlig kapacitet. Detta skulle kunna p averka Telias förmåga att i rätt tid fullgöra mottagna order avseende bredbandsuppkopplingar och att a f nya abonnenter. Den snabba tekniska utvecklingen kan kräva att Telia gör ytterligare stora investeringar och kan öka konkurrensen Telia bedriver en teknikintensiv verksamhet. Till följd av den teknologiska utvecklingen kan Telias befintliga produkter och tjänster bli för aldrade redan innan bolaget erh allit en tillfredsställande avkastning p a dessa produkter och tjänster. Telia kan tvingas införa nya teknologier till en avsevärd kostnad för att förbli konkurrenskraftigt. Bolaget kanske väljer nya teknologier som visar sig vara olönsamma, otillräckliga eller oförenliga med teknologier som används av kunderna eller andra operatörer. Dessutom kan Telias konkurrenter införa nya teknologier innan Telia gör det, vilket skulle kunna medföra att dessa konkurrenter kan tillhandah alla billigare eller förbättrade tjänster eller bättre kvalitet än Telia. Telia kanske inte ar f nödvändiga tillst and för att tillhandah alla produkter baserade a p nya teknologier, däribland nästa generations mobiltjänster, eller adana s tillst and kanske kan erh allas endast a p oekonomiska villkor. Som en följd av detta kan Telia komma att förlora kunder, misslyckas med att attrahera nya kunder eller lägga ned betydande kostnader för att beh alla bolagets kundbas. Risker i samband med rättsliga fr agor Ytterligare regleringar kan ha negativ inverkan på Telias verksamhet Post- och Telestyrelsen ( PTS ) har beslutat, i enlighet med EU-regler, att Telia har ett betydande inflytande inom fast telefoni, nätkapacitet och a p den nationella marknaden för samtrafik. Som en följd härav har Telia en skyldighet att debitera andra operatörer kostnadbaserade priser för hyrda förbindelser och samtrafik inom bolagets fasta och mobila nät. Telia är ocks a skyldigt att inte g ora åtskillnad mellan kunder. 11

13 På grund av dessa förpliktelser kan Telias flexibilitet vad gäller prissättning komma att begränsas. Vid sin tillsyn kan PTS komma att kontrollera att Telia uppfyller dessa förpliktelser och om PTS skulle finna att Telias samtrafikavgifter inte är kostnadsrelaterade eller att de skiljer sig avsevärt fr an de priser som andra operatörer inom EU erbjuder, kan Telia tvingas att ändra villkoren i existerande anslutningsavtal med andra operatörer. Införandet av obligatorisk nationell roaming i Sverige skulle kunna ha en negativ inverkan ap Telias verksamhet. Roaming till ater andra operatörers abonnenter att utnyttja Telias nät när de befinner sig utom räckh all för de egna operatörernas nätomr aden. PTS har föreslagit regleringar enligt vilka det skulle kr avas av operatörer av mobila nät att de ger varandra tillg ang till de olika n aten. Den 13 april 2000 lade regeringen fram ett förslag för riksdagen om införande av de föreslagna reglerna, enligt vilka det krävs att operatörer av mobiltelenät ger varandra tillg ang till sina nät. Om riksdagen antar lagförslaget kommer nationell roaming att vara obligatorisk från den 1 juli 2000, och allt eftersom tilldelning sker av ytterligare licenser i Sverige kan det krävas att Telia tillhandah aller tjänster till konkurrerande operatörer, som inte har nationella nät, a p villkor som kan vara oekonomiska för Telia. PTS har ocks a föreslagit att alla telekommunikationsoperatörer i Sverige ska ha tillg ang till accessnätet för att därigenom öka konkurrensen. Accessnätet utgörs av den infrastruktur som knyter abonnenter till telenätet. Telia har hittills kontrollerat tillg angen till accessnätet i Sverige. Att öppna accessnätet skulle innebära att Telia tvingas ge andra operatörer direkt tillg ang till och använda denna infrastruktur. Om en lag som innebär en skyldighet för Telia att uppl ata accessnätet antas av riksdagen kan Telia tvingas ge konkurrerande telekommunikationsoperatörer tillg ang till accessnätet a p för Telia oekonomiska villkor. PTS har omfattande befogenheter när det gäller att bestämma vissa pris- och verksamhetsvillkor för Telias tjänster, och kan tvinga bolaget att sänka priserna för sina tjänster eller vidta andra atgärder för att befrämja konkurrensen i Sverige. I juni 1999 krävde PTS att Telia skulle sänka sina samtrafikavgifter med 15 procent. I mars 2000 beslutade PTS om en ytterligare sänkning av samtrafikavgifterna med cirka 40 procent. Sedan Telia klagat mot beslutet, a d detta fattats utan vederb orlig kommunikation med Telia, drog PTS tillbaka beslutet. I maj 2000 offentliggjorde Telia beslutade sänkningar av sina samtrafikavgifter med i genomsnitt 16 procent. De av PTS föreslagna avgiftssänkningarna behandlas för närvarande av PTS och det kan inte uteslutas att PTS ater beslutar om dessa avgiftssänkningar eller kräver andra betydande prissänkningar i framtiden. Verkliga eller uppfattade hälsorisker eller andra problem avseende mobiltelefoner eller basstationer kan leda till minskad användning av mobilkommunikation Det har uttryckts oro över att de elektromagnetiska signalerna från mobiltelefoner och basstationer och att läckage av kemikalier fr an batterier i mobiltelefoner kan innebära hälsorisker eller störa elektronisk utrustning, däribland bilars broms- och styrsystem. Verkliga eller uppfattade risker med mobiltelefoner eller basstationer samt publicitet eller rättstvister i samband därmed kan medföra att Telias mobilkundbas minskar eller leda till mindre användning av mobiltelefoner. Risker hänförliga till att Telia ägs av svenska staten Telia kan averkas p av staten, vars intressen inte alltid beh over överensstämma med övriga aktieägares Efter genomförande av Erbjudandet kommer staten att fortsätta att inneha en majoritet av Telias aktier. Staten kommer därmed att ha fortsatt röststyrka för att averka p fr agor om förvärv och avyttringar av viktiga verksamheter och att avgöra fr agor som läggs fram för omröstning bland aktieägarna, däribland godkännande av de arliga balans- och resultaträkningarna, beslut om vinstutdelning, kapitalökningar i samband med förvärv, investeringar eller i övrigt samt val och entledigande av styrelseledamöter. Statens intressen att besluta i dessa fr agor och de faktorer som staten beaktar vid utövandet av sin rösträtt kan avvika fr an övriga aktieägares intressen. Risker i samband med Erbjudandet Kursen a p Teliaaktien kan fluktuera Kursen a p Teliaaktien kan komma att variera kraftigt som en reaktion a p bland annat variationer i bolagets rörelseresultat, negativ affärsutveckling, ändringar i räntekursen, ändringar i ekonomiska beräkningar gjorda av aktieanalytiker, tillkännagivanden om teknologisk eller annan utveckling av Telia eller Telias största kunder eller konkurrenter eller en faktisk eller förväntad försäljning av ett stort antal aktier av staten. Försäljningspriset a p Teliaaktien kommer att baseras a p de faktorer som beskrivs i avsnittet Avtal om 12

14 försäljning av aktier (underwriting), och avgöras genom förhandlingar mellan underwriters, staten asom s säljande aktieägare och Telia. Aktierna kanske inte kan säljas till samma eller ett högre pris än försäljningspriset. Bolagets aktier har inte varit förem al för handel före detta Erbjudande, och det finns ingen garanti för att en aktiv handel med aktierna kommer att utvecklas och upprätth allas. I avsaknad av en aktiv handel i aktierna i Telia kan aktierna bli sv ara att sälja. Framtidsinriktad information Detta prospekt inneh aller framtidsinriktad information, s asom uttalanden om Telias uppfattningar och förväntningar. Dessa uttalanden är baserade a p Telias nuvarande planer, bedömningar och beräkningar, liksom på bolagets förväntningar om externa förh allanden och h andelser. Investerare bör därför inte förlita sig alltför mycket a p dem. Framtidsinriktad information är förenad med risker och osäkerheter och görs endast utifr an förh allandena den dag a d den lämnas. Telia kommer inte nödvändigtvis att uppdatera n agon lämnad information a p grund av ny information eller framtida händelser. Telia vill fästa läsarens uppmärksamhet p a att ett antal viktiga faktorer kan medföra att det faktiska resultatet skiljer sig avsevärt fr an vad som förutses i den framtidsinriktade informationen. Dessa faktorer omfattar bland annat följande: ) graden av efterfr agan a p telekommunikationstjänster, särskilt beträffande mobila kommunikationstjänster, internettjänster, datatjänster, nätens infrastruktur och överföringstjänster samt andra, nya produkter och tjänster; ) atg arder av Telias konkurrenter; ) regleringsutvecklingen, inklusive ändringar av till atna prisniv aer, villkoren för tillg ang till Telias nät, villkoren för anslutningar och fr agor rörande nationell roaming; och ) Telias framg ang med sina nationella och internationella investeringar. 13

15 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Erbjudandet Erbjudandet omfattar totalt aktier och är uppdelat i tre delar: ett erbjudande till allmänheten i Sverige, Danmark, Finland och Norge ( Norden ), ett erbjudande till institutionella investerare i Norden samt ett erbjudande till institutionella investerare utanför Norden. Erbjudandet till allmänheten i Norden Erbjudandet till allmänheten (1) i Norden sker i enlighet med detta prospekt. I Danmark, Finland och Norge kommer prospektet även att inneh alla tilläggsinformation för respektive land avseende främst anmälnings- och likvidförfarande samt skattefr agor. Erbjudandet till institutionella investerare i Norden Erbjudandet till institutionella investerare (2) i Norden sker i enlighet med detta prospekt. Erbjudandet till institutionella investerare utanför Norden Erbjudandet till institutionella investerare utanför Norden sker i enlighet med särskilt prospekt. Fördelning av aktier Fördelning av aktier till respektive del av Erbjudandet kommer primärt att ske a p basis av efterfr agan. Fördelningen kommer att beslutas av staten och styrelsen för Telia i samr ad med Morgan Stanley Dean Witter och UBS Warburg samt efter överläggningar med Carnegie och Enskilda Securities i egenskap av Nordic Lead Managers. Övertilldelning Erbjudandet kan komma att omfatta upp till ytterligare aktier om den övertilldelningsoption som beskrivs under Avtal om försäljning av aktier (underwriting) utnyttjas (3). Institutionella erbjudandet För att uppn a en marknadsmässig prissättning a p de aktier som utbjuds till försäljning kommer institutionella investerare ges möjlighet att delta i en form av anbudsförfarande genom att lämna intresseanmälningar ( Institutionella erbjudandet ). Anbudsförfarandet ag p ar under perioden fr an och med den 24 maj till och med den 9 juni Inom ramen för detta förfarande fastställs försäljningspriset. Anbudsförfarandet för institutionella investerare kan komma att avbrytas tidigare. Meddelande om adant s eventuellt avbrytande lämnas via en eller flera internationella nyhetsbyr aer. Institutionella investerare som anmäler sig för förvärv av upp till aktier kommer ej att ges möjlighet att lämna anbud, utan skall erlägga det försäljningspris per aktie som fastställs i Erbjudandet. Försäljningspris Försäljningspriset i Erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset för allmänheten kommer inte att överstiga 92 kronor per aktie. Courtage utg ar ej. Det slutligen fastställda försäljningspriset per aktie avses komma att offentliggöras omkring den 12 juni (1) (2) (3) Till allmänheten räknas endast privatpersoner som anmäler sig för förvärv av högst aktier. Staten och Telia förbeh aller sig rätt att lämna anmälan om köp av aktier fr an personer med hemvist i stat som inte omfattas av EES-avtalet utan avseende. Till institutionella investerare räknas privatpersoner som anmäler sig för förvärv av mer än aktier och alla former av juridiska personer. Staten förbeh aller sig rätt att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst aktier representerande 6,0 procent av aktierna i bolaget, inklusive en ökning av övertilldelningsoptionen till aktier. 14

16 Anmälan Allmänheten i Sverige Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för erbjudandet till allmänheten i Sverige skall avse lägst 100 aktier och högst aktier (1). Anmälan skall avse 100 aktier eller ett högre antal aktier i jämnt hundratal. Anmälningstiden löper fr an och med den 25 maj till och med den 8 juni 2000 kl Anmälan skall göras a p särskild anmälningssedel som kan erh allas fr an Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ), D. Carnegie AB ( Carnegie ), FöreningsSparbanken AB (publ) ( FöreningsSparbanken ), Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ), Nordbanken AB (publ) ( Nordbanken ), E. Öhman J:or Fondkommission AB ( Öhman ) eller Aktiesparinvest AB ( Aktiespar ). På anmälningssedel som inges till SEB, FöreningsSparbanken, Handelsbanken eller Nordbanken skall anges bankkonto hos mottagande bank fr an vilket denna skall äga rätt att dra likviden. I förteckningen nedan framg ar vilken typ av bankkonto som kan anges vid anmälan till respektive bank: Bank SEB FöreningsSparbanken Handelsbanken Nordbanken Typ av bankkonto som kan anges Kombikonto, Privatkonto, Sparkonto, Kapitalkonto, Aktieägarkonto eller Sesamkonto Privatkonto, Ungdomskonto, Transaktionskonto, Sparandekonto eller konto knutet till depå Allkonto, Checkkonto, Penningmarknadskonto, Sparkonto eller konto i Stadshypotek Bank* NB Personkonto, NB Personkonto Solo, NB Personkonto/Student, Checkkonto, NB Sparkonto*, NB Kapitalkonto*, Solo Kapitalkonto*, NB Allemansspar*, Aktielikvidkonto*, Postbankens Levakonto eller Spara Buffert och Kapital* På anmälningssedel som inges till Carnegie eller Öhman kan, utöver bankkonto enligt ovanst aende förteckning (dock ej med * markerade konton), anges bankkonto i annan bank enligt förteckning a p sid 18. På anmälningssedel som inges till SEB, Carnegie, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordbanken eller Öhman kan även anges värdepappersdep a hos mottagande bank eller värdepappersinstitut fr an vilken denna skall äga rätt att dra likviden. a P anmälningssedel som inges till Aktiespar skall anges värdepappersdep a i Aktiespar. Endast ett bankkonto eller en värdepappersdep a kan anges för betalning, varvid innehavaren m aste vara samma person som anmäler sig för köp av aktier. Saldot a p det bankkonto eller värdepappersdep a som angivits a p anmälningssedeln m aste allas h tillgängligt fr an och med den 9 juni till och med den 13 juni 2000 och uppg a till ett belopp som motsvarar 92 kronor multiplicerat med det antal aktier som anmälan avser. Därför m aste pengar sättas in a p angivet bankkonto eller värdepappersdep a senast torsdagen den 8 juni 2000 för att säkerställa att erforderligt belopp finns a p angivet bankkonto eller värdepappersdep a fr an och med fredagen den 9 juni Beroende p a respektive banks eller värdepappersinstituts rutiner kan detta belopp komma att reserveras eller överföras till klientmedelskonto fr an och med den 9 juni 2000 och under angiven period. Sedvanlig ränta kommer att utges under perioden. Den som anmäler sig för förvärv av aktier m aste ha ett vp-konto eller värdepappersdep a hos bank eller värdepappersinstitut till vilken leverans av aktier kan ske. För personer som saknar vp-konto eller värdepappersdep a m aste vp-konto eller värdepappersdep a öppnas innan anmälningssedel inlämnas. Observera att öppnande av vp-konto eller värdepappersdep a kan ta viss tid. (1) Person som önskar förvärva mer än aktier skall kontakta agon n av de banker eller värdepappersinstitut som anges under Institutionella erbjudandet a p sidan

17 Via VPCs tjänst Har du vp-konto? kan information erh allas om innehav av giltigt vp-konto finns eller inte. Tjänsten är öppen dygnet runt och finns tillgänglig b ade via Internet och telefon. Gör a s här: 1. G a in p a VPCs hemsida www03.vpc.se eller ring tel Ange personnummer. Besked lämnas d a om registrerat vp-konto finns. Vp-konton med inskränkt dispositionsrätt (p a grund av pants attning eller dylikt) och så kallade VKIkonton kan inte användas. Inlämnande av anmälan Anmälan till SEB, FöreningsSparbanken, Handelsbanken eller Nordbanken kan lämnas till den bank i vilken bankkonto eller värdepappersdep a har angivits a p anmälningssedeln genom agot n av bankens kontor i Sverige. Anmälan kan lämnas till Carnegie eller Öhman om a p anmälan anges bankkonto i agon n av ovannämnda banker eller annan a p sid 18 förtecknad bank eller värdepappersdep a hos Carnegie eller Öhman. Om a p anmälningssedeln angivits värdepappersdep a i Aktiespar kan anmälan lämnas till Aktiespar. Anmälan via Internet eller telefon Kunder hos medverkande banker eller värdepappersinstitut som är anslutna till tjänster via Internet kan anmäla sig för köp av aktier via Internet i enlighet med instruktioner a p respektive banks eller värdepappersinstituts hemsida (Öhman) Kunder som är anslutna till tjänster via telefon kan anmäla sig via telefon i enlighet med instruktioner fr an respektive bank eller värdepappersinstitut. Anmälan via post I stället för att anmäla sig a p agot n av ovan angivna sätt kan anmälan skickas till den bank i vilken bankkonto eller värdepappersdep a har angivits a p anmälningssedeln. Anmälan kan skickas till Carnegie eller Öhman om a p anmälan anges bankkonto i agon n av ovannämnda banker eller annan a p sid 18 förtecknad bank eller värdepappersdep a hos Carnegie eller Öhman. Om a p anmälningssedeln angivits värdepappersdep a i Aktiespar kan anmälan skickas till Aktiespar. Information om adresser dit anmälan kan skickas finns a p sid 18. Anmälan som skickas via post skall postas i god tid a s att den kommer mottagande bank eller värdepappersinstitut tillhanda före anmälningstidens utg ang. Anmälan m aste vara SEB, Carnegie, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordbanken, Öhman eller Aktiespar tillhanda senast den 8 juni 2000 kl För sent inkommen anmälan lämnas utan avseende. Observera att vissa bankkontor stänger före kl Endast en anmälan per person kommer att beaktas. Anmälan via telefax kommer inte att godkännas. Inga ändringar eller tillägg ar f göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Institutionella erbjudandet Intresseanmälningar fr an institutionella investerare i Norden skall lämnas till Carnegie, Enskilda Securities, Morgan Stanley Dean Witter, UBS Warburg, Alfred Berg Fondkommission, Den Danske Bank, Den norske Bank, Hagströmer & Qviberg, Handelsbanken Investment Banking, Merita Nordbanken Securities eller Swedbank Markets senast den 9 juni Särskilda rutiner och villkor för anmälan kan komma att tillämpas av respektive bank eller värdepappersinstitut. 16

18 Tilldelning Allmänheten i Sverige Beslut om tilldelning av aktier inom ramen för erbjudandet till allmänheten i Sverige fattas av staten och styrelsen för Telia i samr ad med Enskilda Securities och Carnegie. M als attningen är att a n en bred spridning bland allmänheten av Telias aktier. Tilldelning kommer i första hand ske a s att 100 aktier tilldelas per anmälan. Därefter sker tilldelning i fördelningsomg angar med ytterligare 100 aktier per anmälan i varje omg ang. M alet är att a p detta vis tilldela minst en börspost, dvs 200 aktier, per anmälan. Tilldelning över en gräns som beslutas vid tilldelningstillfället sker med viss, för alla lika, procentuell andel av det överskjutande antal aktier som anmälan avser. adan S tilldelning kommer endast att ske i jämnt hundratal aktier (1). Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkommit och tilldelningens storlek är inte beroende av till vilken medverkande bank eller värdepappersinstitut anmälan skett. Tilldelning kan ske till anställd i medverkande banker och värdepappersinstitut, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelning sker i adant s fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens regler och Finansinspektionens föreskrifter. Institutionella erbjudandet Beslut om tilldelning av aktier inom ramen för erbjudandet till institutionella investerare i Norden fattas av staten och styrelsen för Telia i samr ad med Carnegie och Enskilda Securities. Vid adant s beslut kommer att eftersträvas att Telia ar f en bred institutionell ägarkrets. Fördelning bland de institutioner som lämnat intresseanmälan sker helt diskretionärt. Anställda i Telia Anställda i Telia kommer att ges tilldelning i den m an s a är möjligt och med hänsyn till legala, skattemässiga och praktiska förh allanden. Anställda skall följa särskilda instruktioner fr an Telia. Tilldelning till anställda kommer att avse aktier med ett värde upp till kronor per anställd. Likvid och besked om tilldelning Allmänheten i Sverige Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 12 juni 2000, varvid generell information om tilldelningen beräknas komma att meddelas i direkt anslutning därtill via pressmeddelande och a p Telias hemsida, Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som erh allit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier erh aller inget meddelande. Likvid beräknas komma att slutligt dras fr an a p anmälningssedeln angivet bankkonto eller värdepappersdep a omkring den 13 juni Institutionella erbjudandet Institutionella investerare beräknas omkring den 12 juni 2000 i särskild ordning erh alla besked om tilldelning, varefter avräkningsnota utsänds. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 16 juni Särskilda rutiner och villkor för besked om tilldelning, betalning och leverans kan komma att tillämpas av respektive bank eller värdepappersinstitut. Bristande betalning Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överl atas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier komma att a f svara för mellanskillnaden. (1) Om antalet tillgängliga aktier vid agon n fördelningsomg ang enligt ovan inte räcker till a s att a p alla berörda anmälningar kan tilldelas en hel multipel om 100 aktier, sker tilldelning genom slumpmässigt urvalsförfarande. Detta kommer att ske under överinseende av notarius publicus. 17

19 Registrering och redovisning av tilldelade aktier Registrering hos VPC av tilldelade aktier för institutionella investerare beräknas ske med början den 16 juni och för allmänheten omkring den 19 juni 2000, varefter VPC sänder ut en vp-avi som utvisar det antal aktier i Telia som har registrerats a p mottagarens vp-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Börsnotering Styrelsen för Telia har ansökt om inregistrering av Telias aktier vid OM Stockholmsbörsen för notering på börsens A-lista. Börspostens storlek har föreslagits till 200 aktier. Notering beräknas komma att abörjas p omkring den 13 juni Detta innebär att handel kan komma att abörjas p innan besked om tilldelning erh allits och innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handeln kommer i a s fall att vara villkorad härav och om Erbjudandet inte fullföljs kommer aktier inte att levereras och eventuella betalningar skall aterg a. Handel som äger rum den 13 juni 2000 beräknas ske med leverans och likvid den 19 juni Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till andel i Telias vinst fr an och med för räkenskaps aret Villkor för Erbjudandets fullföljande Erbjudandet är villkorat av att staten, Telia samt medverkande banker och värdepappersinstitut träffar avtal om försäljning av aktier i Telia omkring den 12 juni 2000 och att detta avtal inte sägs upp. Se även under Avtal om försäljning av aktier (underwriting). Information om banker och värdepappersinstitut Nedan anges adresser dit anmälan kan skickas. Observera att internetkunder hos medverkande banker och värdepappersinstitut även kan anmäla sig i enlighet med instruktioner a p respektive hemsida. Anmälan som inkommer efter kl den 8 juni 2000 lämnas utan avseende. SEB Carnegie FöreningsSparbanken Handelsbanken Nordbanken Öhman Aktiespar Emissioner, Tomteboda Värdepappersservice, Stockholm Skickas till ditt bankkontor Skickas till ditt bankkontor Box 8000, Östersund NordNet Securities, Malmö Stockholm Information om adress till respektive bankkontor kan du finna a p kontoutdrag eller i telefonkatalogen. På anmälningssedel som inges till Carnegie eller Öhman kan, utöver bankkonto enligt förteckning på sid 15, anges konto i annan bank enligt nedanst aende förteckning. Bank Länsförsäkringar Bank Postgirot Bank Skandiabanken Sparbanken Finn Sparbanken Gripen Den Danske bank, Sverige Filial Typ av bankkonto som kan anges Privatkonto, Sparkonto epostgiro, HemGiro, Postgirokonto Privat Allt i Ett-konto Sparbankskonto Samtliga konton, utom Gripenkonto och Månadsspar Nya Privatkontot, Checkkonto I anmälan till SEB, Carnegie, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordbanken, Öhman eller Aktiespar kan även värdepappersdep a anges. Anger du adan s dep a m aste erforderligt belopp finnas tillgängligt på dep an. Vid anmälan till Öhman kan Öhman kostnadsfritt komma att öppna en dep a för leverans av aktier. 18

20 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE Nedanst aende sammanfattning av vissa svenska beskattningsregler är baserad p a nu gällande lagstiftning för fysiska och juridiska personer som är skatterättsligt bosatta i Sverige om inte annat särskilt anges. Sammanfattningen är avsedd endast som generell information och tar bland annat inte sikte p a värdepapper som innehas som omsättningstillg ang i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Eftersom den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis p a dennes speciella situation bör varje presumtiv investerare adfr aga skatter adgivare beträffande skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra. Fysiska personer För fysiska personer beskattas alla kapitalinkomster asom s räntor, utdelningar och reavinster i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För utdelningar inneh alls en preliminär skatt om 30 procent av VPC eller - om aktierna är förvaltarregistrerade - av förvaltaren. Reaförluster är som huvudregel avdragsgilla till 70 procent. Reaförluster a p marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper (aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier) ar f dock kvittas fullt ut mot reavinster a p andra marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper. Enligt ett regeringsförslag (1) föresl as att reaförluster a p marknadsnoterade aktier även skall a f kvittas fullt ut mot reavinster a p aktier som inte är marknadsnoterade avseende avyttringar fr an och med den 1 januari Förslaget har ännu inte lett till lagstiftning. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion, det vill säga avdrag fr an skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av aterstoden. Underskott kan inte sparas till senare beskattnings ar. Tilldelning till anställda Normalt sker ingen beskattning vid tilldelning av aktier. Beträffande anställda kan dock tilldelning av aktier i vissa fall aktualisera förm ansbeskattning. N agon förm ansbeskattning bör dock inte aktualiseras om de anställda (inklusive styrelseledamöter och suppleanter samt nuvarande aktieägare), a p samma villkor som andra, förvärvar högst 20 procent av totala antalet utbjudna aktier och den anställde därvid inte förvärvar aktier för mer än kronor. Förmögenhetsskatt Aktierna i Telia kommer att noteras a p A-listan vid OM Stockholmsbörsen och skall därmed vid förmögenhetsbeskattningen tas upp till 80 procent av det noterade värdet vid beskattnings arets utg ang. Aktiebolag För aktiebolag beskattas samtliga inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag för reaförluster a p aktiebeskattade värdepapper (aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier) som innehas som kapitalplacering medges endast mot reavinster a p aktiebeskattade värdepapper. Reaförlust som inte har kunnat utnyttjas a p detta sätt ett visst ar kan utnyttjas mot reavinster p a aktiebeskattade värdepapper under aföljande p beskattnings ar utan tidsbegränsning. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier. Kupongskatt för aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige och som erh aller utdelning a p aktier i ett svenskt aktiebolag uttas svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalningar fr an bolaget bl.a. i samband med inlösen av aktier och aterköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande riktat till aktieägare. Kupongskattesatsen är 30 procent men är i allmänhet reducerad genom avtal som Sverige ing att med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt VPC eller - beträffande förvaltarregistrerade aktier - förvaltaren avdrag för kupongskatt. (1) Prop. 1999/2000:100 19

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Com Hem offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Pressmeddelande 7 februari 2014

Pressmeddelande 7 februari 2014 Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet. SAS AB offentliggör

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG Pressmeddelande Stockholm den 23 maj 2017 EJ FO R DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGO RANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DA R DISTRIBUTION

Läs mer

Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag PRESSMEDDELANDE 2016-03-22 Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag Humana AB ( Humana eller Bolaget ), ett ledande nordiskt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Notering av Humana på Nasdaq Stockholm

Notering av Humana på Nasdaq Stockholm PRESSMEDDELANDE 2016-03-10 Notering av Humana på Nasdaq Stockholm Humana AB ( Humana eller Bolaget ), ett ledande nordiskt omsorgsföretag, har beslutat att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore. Pressmeddelande 28 oktober

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer