EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW"

Transkript

1 EcoTec värmesystem AB Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning. Anläggningen är installerad och injusterad enligt dokumentation, sista bilagan i denna mapp. Inställda driftparametrar enligt provningsprotokoll ska ej ändras. I denna mapp finns alla handlingar som berör drift och skötsel. CE dokumentation med riskanalys finns för brännare. Övriga leverantörers utrustning finns som bilagor. Innan du börjar arbeta med anläggningen ska dokumentation under Drifttagning läsas. Rev..CaminaEcoTec värmesystem AB Får ej kopieras i del eller helhet annat än för eget bruk..

2 Ecotec värmesystem AB Manual EcoTec pelletsbrännare BioLine kw Underlag för drift och underhåll. - Styrskåp med säkerhetskretsar enligt Svenska regler. Innehåll - Drifttagning, sidan - System, Eldning, Säkerhet 3 - Handhavande Apparatskåp 10 - Normal drift / styrskåp 11 - Larm & Felsökning 12 - Service och Efterkontroll - Funktionsbeskrivning 15 - Avställning Checklista 18 - Sprängskiss 19 - Underhåll 20 - Installationsbevis 30 - Installation, Provdrift. - Funktionssamband std lösning 31 - Installation EL 32 - Drifttagning, SÅ KOMMER DU IGÅNG! - Provdriftsprotokoll, egenkontroll 34 - Inställningsprotokoll, säkerhet 3 - Injustering & optimering 38 - Inställning luft 39 - Rökgasanalys, protokoll 40 - GSM Larm 41 - Manual E1022 panel 42 - innehåll 43 - El-schema 62

3 Sida: 3 /61 Systembeskrivning Allmän Pelletssystemets huvuddelar består av brännare med panna, rökgassystem, förråd och matningssystem samt system för askhantering. Pelletseldning med EcoTec pelletsbrännare har funktionsmässigt stora likheter med oljeeldning. All fastbränsleeldning kräver dock mer av manuella insatser för att behålla god funktion och driftsekonomi än ett oljebaserat värmesystem. Brännaren med tillhörande matningssystem är under drift helt automatiserat och styrs via medföljande styrskåp. Genom tillförsel av primär och sekundärluft sker en fullständig förbränning på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Brännaren är inom vissa marginaler omställbar för bränslepellets med varierande energiinnehåll. Brännarens funktion är snarlik en oljebrännares. Till och frånslag sker enligt inställd drifttemperatur med vald hysteres i styrskåpet. Vid frånslag, uppnådd drifttemperatur, upphör inmatning av bränsle medan förbränningsfläkten fortsätter att gå under en förinställd tid så att en kontrollerad nedeldning sker i brännkoppen, varefter även fläkten stoppar. Frammatning av pellets till brännaren från det externa bränsleförrådet sker helt automatiskt via olika anpassade matningssystem som styrs via brännarens styrenhet. Matningssystemets anslutning till brännaren bygger alltid på säkerhetsprincipen att bryta bränsleflödet, genom fritt fall (i slangen), mellan externmatning och brännaren. När EcoTec brännaren kombineras med andra matningssystem än av EcoTec rekommenderad, måste tillförd bränslemängd anpassas.! All support på levererad utrustning ombesörjs av din installatör.

4 Eldning Sida: 4 /61 Allmänna minnesregler beträffande pannrum/maskincentral: - tillfredställande belysning, även utrymme bakom utrustning ska vara väl upplyst. God belysning underlättar avläsning av instrument och bidrar till att hålla ordning på arbetsplatsen. - tillräckligt stora utrymme kring utrustning för att underlätta service och tillsyn. - håll golv, durkar, trappsteg och andra gångytor fria från damm, oljespill och dylikt. - var försiktig när du spolar. Utsätt inte elektriska ledningar och apparater för vatten. Kyl heller aldrig panna eller andra heta ytor med kallt vatten. - belamra inte utrymme med onödigt gods. - förvara inte rengöringsmedel, färg eller andra kemikalier i pannrummet. - se till att ventilation alltid fungerar. Tänk på att rengöra friskluftsintaget vid behov. - kontrollera att det inte finns några luftläckor i pannor eller rökkanaler. - när panna stängs av för förebyggande underhåll eller sommaravstängning eller de ska genomgå revision, ska ventiler på vattensidan vara manöverbara, dvs kunna stängas. - vid drifttagning ska panna eldas upp under ständig bemanning tills det att den intaget normalt drifttillstånd. Se instruktioner för pelletsbrännare. - vid utaskning av panna använd skyddsmask och följ instruktioner för asksug. - trappor och avsatser ska ha ledstång och lämpligt skyddsräcke. - golvsilar, durkplåtar ska vara ordentligt pålagda eller fastsatta. - att det finns väl markerade utrymningsvägar. - att leverantörens drift- och underhållsprogram följs beträffande - Brännare - Panna - Silo med skruvar - Säkerhetsutrusningar

5 Sida: 5 /61 Brännaren för pellets. Säkerhet - Säkerheten kring EcoTec:s pelletsbrännare är uppbyggd kring de regler för P-märkning som branschen arbetat fram tillsammans med svensk provningsanstalt i Borås. EcoTec brännare klarar högt ställda krav och har 3 av varandra oberoende säkerhetssystem. Fallschakt, slussmatare och termokontakt. Grunden i säkerhetstänkandet är att bränsleförrådet är separerat från brännaren och bränsleinförseln är bruten mellan brännaren och externmatningssystemet, via ett fallschakt. Dessutom är den mängd pellets som vid ett och samma tillfälle finns i brännarens internförråd alltid begränsad. Grundfilosofin är att skada aldrig skall kunna uppstå utanför brännaren. Bränslematningen till brännaren sker via ett fallschakt och en slang som smälter vid för hög temperatur. Brännarens tätslutande slussmatare förhindrar luft att tränga in genom internförrådet och därmed förhindras tillbakaglödning genom brännarröret. På brännarröret mellan internförrådet och frontplåten finns en värmeavkännande termokontakt placerad. Skulle temperaturen på detta ställe gå över 5ºC stoppar omedelbart externmatningen och det bränsle som finns i brännaren mats fram till rostret och förbränns. - Hur förhindra skada på människor och egendom? - Se till att sköta anläggningen enligt det drift & underhålls program, DU, som medföljer i denna pärm. - Se till att enligt detta program kontrollera drag, slussvingars täthet samt funktionskontrollera anläggningen minst 2 ggr/år.

6 Sida: 6 /61 Erfarenhetsåterföring. - Det som kan inträffa om DU programmet frångås är: Gengasbildning och oförbränd CO, kolmonoxid, kan uppkomma vid felaktig förbränning eller dragförhållande. Det är alltså en fara för dig som arbetar i pannrummet. Gengas kan antändas om den ansamlas och ej tillräckligt vädring av panna sker före ny start! Eftersom gasen kan tränga igenom väggar, tak och golv, innebär det även en fara för de som vistas i kringliggande utrymmen. Sotaren ska ha kontrollerat skorsten! Misstänker du ansamling eller bildning av kolmonoxid, tillkalla service. Se till att kontrollera drag i panna, rökkanal och ev. eldstadsvakt i pannan. Alla anläggningar är försedda med expansionssystem. Om säkerhetsventiler i slutna system och kokledning i öppna system ej fyller sin funktion finns risk för att pannanläggningen exploderar om den kommer i kok och övriga skydd såsom t.ex. maxtermostaten ej fungerar. Det har skett allvarliga olyckor! Se till att funktionskontrollera säkerhetsfunktioner såsom maxtermostat, flödesvakter och motionera säkerhetsventiler samt kontrollera att kokledning i öppna system ej riskerar att frysa eller sätta igen sig på annat sätt. Hantering av aska. Det har förekommit bränder till följd av att man hanterat askan felaktigt. Se alltid till att aska förvaras i täta kärl. Det kan finnas glödrester som kan antända intilliggande material. Obehörig ombyggnad av CE märkta och EMC testade apparatskåp för brännaren, kan äventyra säkerhetsfunktionerna. Frånsett person och egendomsskada faller Garanti vid sådant ingrepp. Stäng aldrig brännarens säkerhetsfunktioner genom att göra skåpet strömlöst med arbetsbrytaren utan att ha anläggningen under uppsikt. Risk för bakvärme, då värmekontakt är satt ur spel. VARNINGSTEXTER Vid arbete med brännare, skruvar, pumpar eller annan roterande maskin skall först spänningen brytas.

7 Sida: /61 Råd om pellets Pellets kan tillverkas av olika energiråvaror. Vanligast är ren sågspånspellets som är bäst lämpad för småskalig förbränning i pelletsbrännare. Sådan pellets tillverkas på ren flis som mals ner eller sågspån från sågverken. Kan man acceptera en ökad skötsel finns pellets med inblandning av bark eller avfall från träindustrin. Pelletsråvara har olika egenskaper som ger dem både för och nackdelar som pelletsbränsle. Viktiga faktorer är energivärde, askhalt, flykthalt och asksmälttemperatur. (Sintringstemperatur) Du bör välja ett bränsle som har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn till bränslets funktion i brännaren, läs skötselintervallet för anläggningen. Askhalt och miljöpåverkan är andra faktorer som har betydelse. Pelletsbrännaren BioLine är utformad för att kunna bränna de flesta typer av pelletsbränslen, dock med varierande skötselintervall. Är du osäker rådfråga oss om Pelletsbränslen och studera noga effekterna efter ett bränslebyte. Merparten av de störningar som kan uppstå på grund av bränslekvalité beror på råvaran Höga halter av finandelar, spån i pelletsen, kan bero på tillverkning, separationer vid transporter, lagerläggning på lastningsplatsen och utformning av inblåsning samt silo. Uppkomsten av sintring i askan beror på att askan, beroende på pelletskvalité, har för låg asksmälttemperatur eller att brännaren körs med felaktiga inställningar. Asksmälttemperaturen kan variera beroende på den kemiska sammansättningen av ingående råmaterial och kan ej visuellt konstateras före förbränning. Asksintringstemperaturen får aldrig understiga förbränningstemperaturen, som kan variera beroende på last, läs effektuttag och gångtid per dygn. - Brännaren är ej avsedd att gå konstant 24 timmar per dygn, framförallt inte med en pellets av kvalité som ligger i gränszonerna av svensk standard. Om brännaren körs för fullt kommer värmen i förbränningszonen att överstiga tillåtna värden. Detta driftsätt kan innebära att skötselintervallet får kortas samt att slitaget på delar i förbränningszonen ökar. VID PROBLEM, ÖVERVÄG ATT: Ändra driftsätt, minska tillförsel av pellets. Om sintring och/ eller överhopp sker p.g.a. pelletskvalité, krävs veckotillsyn och som sämst daglig tillsyn av anläggningen. Fuktig pellets skall omedelbart kasseras! Fuktig pellets kan uppkomma vid ovarsam hantering i samband med mellanlagring och transport.

8 Sida: 8 /61 Bränsle specifikation VIKT kg/m 3 ENERGIINNEHÅLL 4,-5,2 kwh/kg STORLEK (diameter) 6-8 mm STORLEK LÄNGD Max 30 mm FUKTHALT Max 12 % ASKHALT VIKT (träpellets) 0,4-1% FINANDELAR VIKT Max 3 % ASKSMÄLTTEMPERATUR ENLIGT E.T.C. METODEN MIN 1100 C (Andra metoder förekommer, se även garantibevis) Fördelar med förädlat biobränsle. 1. Hög energitäthet borgar för effektiva transporter och relativt enkel utrustning för hantering och lagring. 2. Ett torrt bränsle kan lagras utan risk för frysning eller mögelbildning. 3. Ren pellets utan för mycket spånmaterial har en form och dimension som gör att ett rätt byggt pelletslager, silos, kan tömma ner sig utan att pelletsen bildar valv och hänger sig. 4. En bestämd volym pellets har en energimängd som alltid är relativt lika, vilket gör att bränslet kan eldas i en helautomatisk anläggning. 5. Ett förädlat bränsle kan tillverkas utav rent råmaterial utan tillsatser. Därmed undviks sintring och/eller beläggningar på eldningsutrustningar. Hela den automatiserade pelletstekniken bygger på framför allt förutsättningarna enligt punkt 3, 4 och 5. Även om BioLine pelletsbrännare är känd för att klara mycket dålig pellets så finns det ingen utrustning på marknaden idag som är byggd för att klara för stora variationer på pelletsen med bibehållen verkningsgrad och godkända utsläpp. Uppstår sådana variationer måste manuell omställning och injustering göras, kontakta din installatör.

9 Sida: 9 /61 Handhavande Apparatskåp Allt normalt handhavande sker från styrskåpets utsida. Styrskåpet ska efter installation hållas stängt och ej vara tillgängligt för obehöriga. Endast auktoriserad personal får utföra ändringar och reparationer av anläggningen som ej hänför sig till normala driftinställningar. Endast utbildad behörig personal skall sköta driften Styrskåpet har till uppgift att via sensorer kontrollera och styra driften av brännaren. Uppstår något onormalt i driften som omfattas av kontrollkedjan indikeras detta omedelbart genom larm och avstängning av brännaren som påföljd. Vid service skall styrskåpets huvudspänning alltid vara frånslagen. Så länge huvudspänningen är tillslagen är de sensorer som bevakar brännarens funktion fortfarande i drift och brännaren säkerhetssystem är fortfarande verksamt. OBS! Huvudspänningen skall endast slås av då brännaren är under uppsyn eller vid avställning. När spänningen är bruten sätts brännarens säkerhetsfunktioner ur spel. Se kommande sidor samt manual för styrskåpet, sist i denna mapp.

10 Sida: 10 /61 Normal drift Apparatskåp med säkerhetskrets Manöverpanel E1022, (se separat manual.) 2. Driftlampa 3. Nödstopp 4. Larmlampa A-larm. (Säkerhetskretsens larm) 5. Driftvred AV-PÅ. (Ställ av och på efter larm, för återstart) 6. Larm-reset knapp, (Kvittera med ett tryck per larm). Larmlampa B-larm (Driftlarm, silonivå mm) 8. Huvudströmbrytare (Bryt alltid före arbete) (Används aldrig avstängning, vid normal drift upphör då alla säkerhetsfunktioner att fungera) Vid uppstart Skåpet är normalt testat på fabrik och brännarens effekt är förinställd. Önskad drifttemperatur ska ställas in liksom gångtid på extern skruv. Se vidare under igångkörning. Efter att alla elektriska säkerhetsfunktioner är inkopplade enligt installationsanvisning kan anläggningen köras igång. Vissa justeringar kan behöva göras i displayen beroende på funktioner som frångår standard enligt installationsanvisning, såsom rökgasfläkt, GSM telefonnummer som ska programmeras mm. OBS!. Innan första start ska igångkörningprotkoll gås igenom för att säkerställa rotationsriktning m.m. Slussen i brännaren tar omedelbar skada vid fel rotation. Vrid driftbrytaren till PÅ. I detta läge startar först eventuell rökgasfläkt att gå inställd evakueringstid, därefter går brännaren igång. Så snart som brännarens optiska vakt har indikerat att brännaren brinner övergår den gröna kontrollampan från blinkande till fast ljus. Blinkande kontrollampa tyder på att optovakten ej indikerat ljus. Efter larm ska driftbrytaren slås av och därefter till igen för att brännaren ska starta. Normal Drift Drift indikeras genom att den gröna kontrollampan blinkar eller har fast ljus och skall så vara under normal drift. Detta gäller oavsett om brännaren står i sitt viloläge i väntan på en startimpuls från drifttermostaten eller att brännaren brinner.

11 Sida: 11 /61 Larm Felsökning via panel på apparatskåp. De larm som finns står att läsa om i operatörsmanual. Nedan finns djupare förklaringar till de vanligaste problemen. # LARM OPTOVAKT (Brännaren är i drift, men optovakten har ej sett ljus på Xmin) # LARM EXTERN PELLETSBRIST (4 fyllningsförsök har gjorts utan att nivåvakt ser pellets) # LARM ÖVERTEMP PANNA (Pannans max/överhettningstermostat har löst ut) # LARM BAKVÄRMESKYDD (Termokontakten på stokerröret har löst ut) # LARM TRYCKVAKT FÖRBR.FLÄKT (fläkten snurrar inte, spänningen till fläkten för låg) # LARM UTLÖST M-SKYDD (Motorskydd eller automatsäkring har löst ut i skåpet) # LARM RÖKGASFLÄKT (Rökgasfläkten är avstängd på skåpet, ej tillräcklig starttid eller rot.vakt har larmat) # LARM UTLÖST SÄKERHETSFUNKTION såsom flödesvakt, eldstadsvakt mm beroende på specifik anläggningsutförande. Se elschema vilka komponenter som är inkopplade. # LARM UTLÖST BRANDSLÄCKARE (Tryckvakten på brandsläckaren har löst ut) # NÖDSTOPP (Strömavbrott,felaktigt utdragen manöverkabel eller Brännaren är nödstoppad, OBS! Vid spänningsavbrott löser nödstoppskretsen ut) Funktion olika larm. Larm extern pelletbrist Om detta larm löser ut beror felet inte på brännaren utan det är en indikation på att brännaren inte har fått tillräcklig pelletsmängd under en inställd tidsperiod. Felet skall därför sökas på matningssystemet dvs alltid ovanför slussen. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett processlarm, B-larm. Kräver dock manuell återstart av anläggningen. Orsaken kan vara 1. Pelletsen är slut. 2. För mycket finmateriel I pelletsen. 3. Eventuella valvningar i slang eller förråd. 4. Matningssystemet fungerar ej. - Felsök nivågivare, motorer och motorskydd i apparatskåp för skruvar. När felorsaken är fastställd och åtgärdad får man mata fram pellets manuellt tills fullt flöde uppstår genom slangen innan man ansluter denna till brännaren och startar anläggningen igen. OBS! Efter åtgärd som kan påverka matningstakten måste alltid bränslemängden kontrolleras så att överfyllning ej kan uppstå. Larm nödstopp Anläggningen är nödstoppad eller det har varit ett strömavbrott

12 Sida: 12 /61 Bakvärmeskydd Termokontakten har till uppgift att övervaka temperaturen på inmatningsröret på brännaren. Den har en brytande funktion vid 5 grader och stänger då genast av matningen från externskruven och påbörjar inmatning av bränslet som finns i brännaren till pannan.. Denna inmatning pågår ända tills man återställer knappen på termokontakten. Orsaken till att man får förhöjd temperatur på skruvröret kan vara tillbakaglödning eller strålningsvärme. Det rekommenderas att man tar kontakt med återförsäljare för utredning om detta problem återupprepas. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett säkerhetslarm, A-larm. Utlöst motorskydd. Kontrollera vilket av motorskydden eller automatsäkringen som löst ut och larmat. Innan förnyad uppstart görs skall man kontrollera orsaken till varför detta har löst. Återställ motorskyddet och kör skruven manuellt för att kontrollera att den går lätt. Kontrollera inställd brytpunkt på motorskyddet så att det överensstämmer med motorns märkskylt. När felorsaken är fastställd och åtgärdad får man mata fram pellets manuellt i externskruven tills fullt flöde uppstår genom slangen innan man ansluter denna till brännaren och startar anläggningen igen. OBS! Efter åtgärd som kan påverka matningstakten måste alltid bränslemängden kontrolleras så att överfyllning ej kan uppstå. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett säkerhetslarm, A-larm. Larm optovakt. Om brännaren är i drift mer än 10 minuter utan att optovakten indikerar ljus, löser larmet för optovakt. Orsaken till detta kan vara att brännaren inte tänts på rätt sätt efter att den varit avstängd (se.1 kallstart), eller att den kapacitiva nivåvakten av någon anledning inte kallar på pellet från externskruven. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett säkerhetslarm, A-larm. Larm utlöst brandsläckare Brandsläckaren på brännaren har till uppgift att släcka en eventuell tillbakaglödning i internförrådet. Släckaren är försedd med tryckvakt som löser ut vid brand. Detta sker endast vid en ev. tillbakaglödning om bakvärmeskyddet av någon anledning (ex. strömavbrott) inte löst ut. Om släckaren har löst ut måste alltid personal på Ecotec underrättas för utredning innan brännaren får startas. Innan uppstart är möjlig måste brandsläckaren bytas ut. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett säkerhetslarm, A-larm.

13 Sida: 13 /61 Larm tryckvakt förbränningsfläkt Förbränningsfläkten är utrustad med en tryckgivare som känner av att fläkten ger ett tryck under drift, om den ger ett larm beror det på att vridpotentiometer i styrskåpet är för lågt ställd eller att spänning inte finns fram till motorn. Kontrollera så att fläkthjulet roterar fritt och inte kärvar. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett säkerhetslarm, A-larm. Rökgasfläkt. Om rotationsvakt finns inkopplad har den till uppgift att säkerställa rotationen på fläkthjulet. Om denna skulle larma är det första man skall kontrollera att fläkten har spänning så att inte tex sotaren har glömt att sätta på strömmen efter utförd sotning. Om spänning finns skall man kontrollera så att fläkthjulet roterar fritt och inte kärvar. Det brukar bildas en del sot på fläktbladet som gör att efter t ex ett sommaruppehåll så kan fläkten behöva en rengöring innan uppstart. Om inte detta hjälper så kontrollera den induktiva givaren så att den indikerar rotation av fläkthjulet. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett säkerhetslarm, A-larm. Larm övertemp panna. Maxtermostat Maxtermostaten är placerad på högsta punkten på pannan och är normalt sett inställd på ca 100 grader. Om drifttermostaten av någon orsak skulle gå sönder eller om man ställer differensen för snävt löser maxtermostaten ut. Denna skall vara utrustad med en återställningsknapp på givaren eller dess kontrollpanel, beroende på fabrikat, som måste återställas innan uppstart är möjlig. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett säkerhetslarm, A-larm. Larm lågt tryck expansion Larmmanometer ska finnas i anläggningen. Vidaresänding av larm görs via DUC eller annan larmsändare.

14 Sida: 14 /61 Katastrofskydd, nivågivare. Vid sluten anläggning Torrkokningsskyddet skall indikera om vattnet av någon anledning har försvunnit ur systemet och då genast stänga av alla värmesystem i panncentralen. Därför måste orsaken fastställas och katastrofskyddet återställas innan återstart av brännaren är möjlig. Förekommer både i öppna och slutna system. Löser vid strömavbrott. Kräver manuell reset. Finns fabrikat med avbrottsfri kraft som kan användas efter strömavbrott om panna fortfarande håller 45 gr C. Detta larm indikeras i PLC:ns display, och är ett säkerhetslarm, A-larm. Högt tryck, tryckgivare i slutna och öppna system med risk för frysning. Tryckgivare stoppar anläggningen. Återgår vid normalt tryck. Resetknapp kan finnas på vakten beroende på fabrikat. Flödesvakt Flödesvaktens uppgift är att kontrollera vattenflödet genom pannan och sitter därför oftast i returen till denna. Den är alltid utrustad med en separat kontrollenhet en givare i vattenröret. Vid larm bör man kontrollera t ex luft i systmet eller cirkulationspumparnas funktion, då detta är vanliga larmorsaker. Normalt har flödesvakt automatisk återgång. Om inte så är fallet måste man återställa på flödesvaktens kontrollenhet. Övertryck eldstad Övertrycksvaktens uppgift är att kontrollera trycket i eldstaden. Om trycket skulle öka genom att t ex ett spjäll stängs, pannan är igensotad eller att rökgasfläkten stannar. Tryckgivaren i eldstaden ger signal till kontrollenheten, som stänger av brännaren. De vanligaste eldstadsvakten har automatisk återgång utan reset, ex. Micatrone. EcoTec Pannpanel OSBY Parca, måste återställas genom att trycka på återställningsknappen. Max rökgastemperatur Max rökgastemperatur har till uppgift att stänga av brännaren om rökgastempen överstiger inställt värde som oftast är 300 grader. Innan uppstart måste orsaken till denna temperaturstegring fastställas vilket oftast beror på dålig pannskötsel med mycket sot i konvektionsdelen. En annan orsak kan vara att ett spjäll har fallit igen. Kontrollenheten måste återställas genom att trycka på återställningsknappen innan uppstart är möjlig, beroende på fabrikat. I styrskåpets panel finns dessutom möjlighet att sätta sotlarmstemperatur, för att indikera när det är dags att sota konvektionsdelen.

15 Sida: 15 /61 Handhavande & Funktion, Brännaren för pellets! Driftsättning! Brännaren levereras med vagn för att underlätta in och uttag från pannan. I samband med in och uttagning skall hålen i brännarens frontplåt gå lätt i styrpinnarna och bultarna på pannans anslutningsplåt. Justera eventuellt vagnens hjul. Justering av brännarens passning i panna sker alltid i samband med montage, men ibland kan det vara nödvändigt med en efterjustering. Håll golvet rent från aska och pellets så underlättas in och uttag. Start av brännare kan ske efter två huvudprinciper: Kall och Varmstart. Kallstart innebär att brännare varit avstängd under så lång tid att all glöd i brännkoppen är borta. Detta kan vara fallet efter säsongsuppehåll eller efter ett serviceuppehåll som varat i många timmar eller då glöden avlägsnats medvetet. Varmstart är vanligtvis tillämpningsbar efter normala serviceintervaller oavsett om brännaren tagits ur pannan eller ej. Kallstart Upptändning ska ske med brännaren i pannan. Tillse att brännarens kåpa är monterad och att styrkabeln är ansluten till brännaren Koppla den externa matningsslangen till slussen. Tertiär och sekundärluft munstycke monteras efter att brännaren är ansluten i pannan. Tillse att främmande föremål ej kan blockera rörliga delar runt brännkoppen och att personer ej vistas i anslutning till dessa vid start. Starta upp brännaren på styrenheten enligt de anvisningar som lämnats i tidigare avsnitt, Normal drift - Apparatskåp Mata fram bränsle i brännkoppen till ett par cm under lufthålen i primärringen och stäng av strömbrytaren igen. Tänd upp i brännkoppen med lite tändvätska på samma sätt som en grill tänds. Iakttag alltid stor försiktighet vid hanteringen av tändvätska. Starta åter upp brännaren efter att minst 2-3 min gått efter tändning. Varmstart Skjut in brännaren i pannan och fixera den med bultar. Se till att den sluter tätt mot eldstaden. Starta brännaren på styrenheten i enlighet med tidigare.

16 Drift. Sida: 16 /61 Efter inledande uppstart är nu brännaren inne i sin driftsfas och skall brinna rent med ljus låga. Funktionen är den att brännarens motor via ett kraftöverföringssystem driver såväl en tätslutande slussmatare som en intern bränsleskruv. Slussens uppgift är att täta den öppning som finns för bränsleintaget. Detta skall ske dels av säkerhetsskäl men även av förbränningstekniska skäl för att förhindra tjuvluft att delta i förbränningen. Externmatningssystemets kapacitet är avvägd för att motsvara mottagningskapaciteten på slussen, så att denna aldrig kan överfyllas. Den interna bränsleskruven matar alltid en exakt mängd bränsle från internförrådet in till förbränningen i brännkoppen. Då bränslenivån i internförrådet sjunker under en kontrollerad nivå kallar brännarens nivåvakt på en mindre mängd bränsle från det externa matningssystemet. Denna bränslemängd skall av säkerhetsskäl vara så begränsad som möjligt men ändå tillräcklig för att rätt effekt kontinuerligt skall levereras från brännaren. Externmatningens driftcykel är omställbar i styrskåp. Då pannans vattentemperatur uppnått det förinställda maxvärdet på drifttermostaten får brännaren en signal och stannar. Härvid avbryts bränsleinmatningen omedelbart. Brännarens fläkt fortsätter dock att gå ytterligare en inställbar tid, för att under kontrollerade former elda ner bränslenivån i brännkoppen. Därefter stannar fläkten. Då pannans vattentemperatur sjunkit under inställd temperatur på drifttermostaten får brännaren impuls om att åter starta upp. Upptändningen sker efter det normala driftprogrammet. Upptändningen sker alltid på den gamla glöden. Denna pilotlåga underhålls även om något uttag av energi ej förekommer. Står brännaren still under längre än inställd tid kommer den att starta bränslematning utan fläkt under inställt antal sekunder, varefter den åter stannar. Det är fullt möjligt för brännaren att fungera under flera dagar med endast underhåll av pilotlågan. Brännarens brännkopp är utformad för att uppnå maximal förbränning av pelletsbränslet. Lufttillsättningen sker via fläkt, luftlåda och luftmunstycke fram till primärringen och dess förbränningzon. Genom sin patenterade konstruktion får den roterande kuggringen bränslebädden att vara homogen och jämn vilket är av yttersta vikt för förbränningen.

17 Sida: 1 /61 Drift fortsättning. För att kunna styra lufttillsättningen lika exakt som bränslemängden är man beroende av att även undertrycket i pannan kan hållas på en jämn och konstant nivå på Pa. Det är enklast att skapa detta konstanta undertryck med hjälp av en motdragslucka och/eller i svårare fall, rökgasfläkt. I samband med leverans och inkörning ställs rätt undertryck in tillsammans med brännarens lufttillsättning. Fläkten styrs och bevakas via brännarens automatik. Rökgasfläkten går inte då brännaren står i sitt viloläge, men den kan dock alltid köras manuellt vid behov tex. i samband med pannrengöring. Normal askhalt för ren träpellets varierar mellan 0,2-0,5 %. Det innebär att brännare på ex. 250 kw i full drift producerar upp till 3 kg aska per dygn. Detta motsvarar en volym av ca: 6 liter. Tillsammans med en del oförbränt, som är normalt, kan man komma upp i liter aska/dygn. En betydande del av denna volym hamnar i pannans konvektionsdelar eller gnistkammare. Om anslutningsplåten blir varm under drift kan detta bero på att ett motstånd uppstått i pannans rökgassystem, d.v.s. att undertrycket är för dåligt. Läs även under Råd om pellets!

18 Sida: 18 /61 Avställning av brännare. Vid tillfällig avställning av brännare inför eventuellt stopp under icke eldningssäsong, gäller att: - Brännaren körs tom på bränsle. - Skruvarna Intern och Extern från pelletsförråd är tomma på bränsle. - Förvissa sig om att all pellets är uppeldad. En anläggning som stått still med bränsle i skruvar kan innebära haveri i spiraler, kedjor och motorer. Före förnyad drifttagning ska underhålls schema följas med avseende på: - Kontrollera att alla rörliga delar löper lätt Smörj och justera alltid brännare och matning efter längre tid stopp.

19 Sida: 19 /61 Sprängskiss Princip för 1. Slussmatare 11. Roterarm 2. Pulversläckare 12. Renslucka (på luftrör) (brännare över 100 kw) 13. Primärluftrör 3. Drivmotor (baksidan) 14. Isolering 4. Förbränningsfläkt 15. Optovakt 5. Reglage sekundär och tertsiärluft 16. Bakvärmevakt 6. Reglage primärluft 1. Nivåvakt (kap. givare). Tertiärluftmunstycke (ej på B2) 18. Internförråd 8. Sekundärluftmunstycke 19. Mångpolig kontakt 9. Primärring, roster, (med hål alt.slits) 10. Kuggring Vid beställning av delar ange ovanstående i kombination med serienummer på brännarens anslutningsplåt och ordernummer.

20 Sida: 20 /61 - Underhåll - Allmänt underhåll - Veckotillsyn - Kontroll - Översyn - Pulversläckare - Skötsel program - Händelse / Avvikelserapport Drift och underhållsprogram för panna och brännare med kringutrustning Underhåll och service ska genomföras enligt denna bilaga. Våra återförsäljare kan i de flesta fall erbjuda service av pannanläggning enligt er förfrågan. Särskilt kontrakt upprättas efter beställning. Omfattning Schemalagd tillsyn, kontroll och översyn enligt DU program, se förslag sista sidan. - Förebyggande underhåll utförs med den periodicitet som framgår under respektive punkt i DU program. - Översynsbesök som sker under garantitiden ska aviseras EcoTec senast 3 veckor före genomförandet. - EcoTec Kontaktperson ska beredas tillfälle att närvara vid översyn. Händelse / Avvikelserapportering - Allt underhåll ska dokumenteras. Händelser ska antecknas på blankett, sist i denna bilaga.

21 Sida: 21 /61 Allmänt om underhåll av pelletsbrännaren och pannan. All förbränning av fastbränslen, även om detta sker i automatiserad form som med Pelletsbrännaren BioLine, kräver alltid mer av underhåll och skötsel jämfört med olja. Underhållsfrekvensen varierar en hel del mellan olika installationer beroende på varierande förutsättningar. Pannan är i det mest komplexa fallet utrustad med automatisk sotning i konvektionsdel, askskruvar samt cyklon. Konvektionsdelen bör kontrolleras manuellt minst 1 gång per år vid automatisk sotning, i övriga fall efter rökgaslarm eller annan lämplig intervall beroende på förutsättningarna. Eventuella askkärl ska tömmas och cyklonens kärl ska tömmas. Från var 3:e vecka till några gånger per år bör eldstadsdelen i pannan göras rent. Sotaren ska beställas, beroende på vad som upphandlats. Rostret i brännaren ska göras rent, metod med borr eller skrapa beroende på förutsättningar och modell. Vid veckotillsyn bör rostrets funktion kontrolleras och eventuellt rakas av med hjälp av sotverktyg. Låt fläkten gå när rosterytan rakas av. Intervall för all skötsel är beroende på hur många timmar pannan varit i drift, vilket i sin tur avgörs av rådande effektbehov och pannbelastning. Se förslag nedan. - Det som vidare påverkar intervallet för skötsel är beroende på val av ingående delar som silostyp, skruvlängder och dragningar, skorstenssystem, panna och brännare. Den största enskilda faktorn för underhållsfrekvensen är dock alltid bränslekvalitén. Som exempel innehåller en bra pellets inte mer än 0,5 % aska vilket medför en viss underhållsfrekvens på pannan och brännaren. En pellets med 1 % aska medför att samma arbete måste ske dubbelt så ofta för att bibehålla motsvarande verkningsgrad. Andelen oförbränt kan också variera beroende på förbränning och undertryck samt rökgashastighet och med denna en viss medryckning av flygaska. Andelen kan uppgå till mellan 1 och 10%. Merparten av en normal underhållsinsats hänför sig till skorsten, pannan och dess konvektionsdelar, detta arbete utförs av sotaren eller egen personal enligt överenskommelser och fastställda intervaller. Normalt behov av pannrengöring av eldstad och konvektionsdel varierar mellan 1-16 veckors intervall beroende på årstid och effektuttag, pannkonstruktion och fastställd sotningsintervall enligt svensk räddningstjänstlag. Vid automat sotning reduceras behovet i konvektionsdelen med ca 80%. Injustering efter förändringar. I samband med installationen och provdriften har brännaren justerats in för att uppnå bästa möjliga värden på såväl effektivitet som emissioner. En kontroll av dessa värden bör utförs i samband med årlig service enligt driftprogram. Under normala driftförhållanden skall denna injustering ej behöva ändras. Skulle förutsättningarna i förhållande till ursprunget i väsentlig omfattning ändras, bör av EcoTec utbildad person kontaktas för en förnyad intrimning av brännaren. Denna intrimning måste göras med instrument och ska vid behov under garantitiden utföras av entreprenören. - Den som ska utföra dessa intrimningar måste vara väl insatt i förbränningstekniken och de instrument som ovillkorligen måste användas.

22 Sida: 22 /61 Veckotillsyn När det gäller pannan är det viktigt att övervaka följande: Förändringar i rökgasens temperatur; förhöjd rökgastemperatur är ett tecken på att rengöring behövs. Pannvattnets temperatur och tryck. Ansamling av aska; askans yta får inte stiga så högt att den når upp till krök och roterarm. Luckornas täthet Rengör eventuell rökgasfläkts skovlar. I de flesta fall sköter sotaren denna kontroll. Använd medföljande sotningsredskap. Vid rengöring av panna och konvektionsdelar, rekommenderar vi alltid att asksug användes som komplement till övriga redskap. Eldstaden rengörs via luckor på pannan. På sidan av brännaren finns servicelucka, genom vilken man kan rengöra brännarhuvudet och eventuella roster. Konvektionens renhet påverkar pannans verkningsgrad märkbart. Även panna försedd med automatisk sotning ska någon gång per år göras ren manuellt. I detta fall utförs rengöringen av konvektionsdelen genom luckorna utanpå pannan genom att borsta alla mellanrum mellan flänsarna och suga ut flygaska. I de sidosotade modellerna rengörs konvektionsdelen behändigast med en roterande borste, som används på en borrmaskin. Det lösgjorda sotet ramlar ned i askrummet under konvektionsdelen, och avlägsnas därifrån efter rengöringen. Stäng av brännaren på styrskåpet och låt den slockna ner något. 1. Rengör pannväggarna i brännkammaren genom borstning och skrapning 2. Frilägg luckorna för konvektionsdelarna och rengör med borste och sotsug. 3. Rengör rökrör och ev. gnistkammare från flygaska och sot. 4. Rengöring av brännaren Skrapa rosterytorna rena från aska och slagg 5. Återställ och tillslut alla luckor ordentligt 6. Återstarta brännaren. Demontering och rengöring av primärring. Lyft av kuggringen. Lossa rostret, 4 bult, och lyft av ringen. - Asksugen kan med fördel användas vid rengöringsarbetet. - Gör rent hål eller slitsar med syl, borr eller bågfilsblad och rensa från sintergrus och återställ primärring. - Skruva av locken på primärluftröret och sug rent. OBS att delar återmonteras som avsett så att funktionen ej äventyras. Vid återmontering vrid alltid rostret ett halvt varv så att en jämn förslitning uppstår. OBS att pellets som ger upphov till asksintring kan medföra veckotillsyn eller i sämsta fall dagligt behov av tillsyn och rensning av rosterytan. Var extra uppmärksam vid nyleverans eller byte av pellets.

23 Sida: 23 /61 Kontroll, 1 till 2 gånger per år. För att garantera felfri funktion och lång drifttid skall följande kontroller ske: Termokontakten, testa nödtömningsfunktionen genom att lossa en kabel på termokontakten. Funktionskontroll av säkerhetsutrustning på brännare och panna Funktionskontroll av pulversläckningsutrustning Kontrollera att flaskan är trycksatt. Kontrollera att flaskans användningstid är ikraft. Se vidare instruktion nedan. Fläktmotorerna är i princip underhållsfria. Skruvmotorernas växellådor är oljefyllda Rengör ytan under rostret och primärluftsvägarna från sintergrus med dammsugare Se vidare Skötsel program.

24 Sida: 24 /61 Översyn inför eldningssäsong Bryt spänningen. Först driftomställaren sedan huvudströmbrytaren. (Använd aldrig huvudströmbrytaren som till och frånslag, säkerheten sätts ur spel). När du lämnar anläggningen ska alltid huvudströmbrytaren vara till Vid prov av elektriska delar ska spänningen vara på kopplad. Sluss och slussvingar. (ev. byte vid missfärgning, deformering eller om dom går trögt). Kontrollera lager! Dra åt stoppskruvar i slussmataren och på dreven. Rengör nivåvakt och optovakt med en fuktig trasa. Lossa kedjorna. Kontrollera lager på internskruv och sluss. Kontrollera att alla delar löper lätt och smidigt! Vid lagerbyte ska primärring med krök och roterarm demonteras, därefter kan skruven dras framåt och lagret frigörs för byte. Alternativt lossas vänstergängad lagerhylsa vid drevet, och bytet sker den vägen. Efter montering smörj kedjor. Förbränningsfläkten (rengör skovlar till förbränningsfläkten med en liten borste eller tryckluft.) Pulversläckare kan ej provas. Se bilaga för skötsel. Lossa primärringen från brännkoppen, gör rent i primärluftrören ta bort ev. koksning ur koppen. Genomförs även i tillsynsintervall. Slangen mellan externskruven och slussmataren ska vara hel och ansluten med slangklämmor. Se över tätningsbanden mellan anslutningsplåt och panna Kontrollera att luckorna är täta och justera vid behov Explosionsluckorna: Dra åt luckorna bara tillräckligtmycket för att de skall vara täta Lämna tillräcklig explosionsmån för luckornas fjädrar Rengör eldytorna, särskilt konvektionen enligt tillsyn, ovan Underhåll och rengöring av kanaler och eventuella anordningar för evakuering av rökgaser Håll pannan och dess omgivning fri från damm Se till att det inte nära askfundamentet finns eldfarligaföremål eller ämnen Bränslelager med nivåvakter, erforderlig beställning av påfyllning Städning och ordning i pannrum och renhållning vid behov Askutmatning och vid behov beställning tömning av ask container. Vid behov beställning av sotning Rökgasanalys med erforderlig justering av brännaren

25 Sida: 25 /61 Instruktion för underhåll av pulversläckare TILLÄMPNING Instruktionen gäller pulversläckare monterad på pelletsanläggningar. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Varning Brandsläckaren är trycksatt. Risk för personskada vid felaktig hantering. Allt underhålls- omladdnings- eller reparationsarbete skall ske av utbildad servicetekniker. Brandsläckarna är trycksatta med 15 bars tryck. Det innebär risk för personskada om brandsläckaren eller fyllningsutrustning hanteras felaktigt under reparation eller fyllning. Allt underhålls- omladdnings- eller reparationsarbete skall ske av utbildad servicetekniker med erforderlig kompetens. Serviceteknikern skall vara utrustad med de verktyg och annan utrustning som krävs för servicearbete och ha tillgång till nödvändig teknisk information. Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter för fyllningsutrustning skall beaktas. Konstruktionstekniska begränsningar Följande konstruktionstekniska begränsningar gäller för brandsläckaren och de tryckbärande delarna: Maximalt tillåtet övertryck...23 bar Maximalt antal trycksättningar st Temperaturområde för behållare..-30 till +60oC. Säkerhetsanvisningar till brukaren På brandsläckaren sitter en säkerhetsanvisning. Om möjligt, informera användarna om hur brandsläckare används och klargör riskerna vid missbruk. Håll småbarn borta från brandsläckare. Släckaren är helautomatisk och kräver ingen manuell hantering. Endast utbildade och kompetenta servicetekniker får öppna och underhålla brandsläckaren. Behållaren kan stå under tryck. Utsätt den inte för mekanisk åverkan och öppna den inte heller med våld. Låt en utbildad servicetekniker göra skadade eller rostiga behållare och ventiler trycklösa. Det är inte tillåtet att göra några förändringar, t ex att svetsa eller löda, på behållaren. Håll brandsläckaren ren. Använd inga aggressiva rengöringsmedel, utan rengör den bara med en fuktig trasa. Behållaren får endast användas som brandsläckarbehållare. Utsätt inte behållaren för direkt solljus eller solpåverkan. Töm och gör behållaren trycklös innan den lämnas till ett avfallsföretag. Brandsläckaren. skall fästas i speciella hållare på ett sådant sätt, att brandsläckaren varken kan skadas av fordonets förväntade vibrationer och rörelser eller så att behållaren inte kan falla ur hållaren. Överlämna aldrig brandsläckaren till tredje person utan bruksanvisningen med säkerhetsinstruktioner.

26 Sida: 26 /61 Tillsyn, rutinkontroll Instruktion för underhåll av pulversläckare typ F1 och F2 Tillsyn skall utföras regelbundet. Normalt tidsintervall är en månad. Intervallets längd anpassas till släckarens placering och vilken verksamhet den avser att skydda. Intervallet får dock aldrig överskrida 3 månader. Tillsyn utförs normalt av ägaren eller brukaren. Vid tillsyn skall följande kontrolleras: 1. Att släckaren sitter på sin plats 2. Att manometer visar tryck inom gröna fältet 3. Att den är monterad korrekt och inte utlöst 4. Att bruksanvisningen är läsbar 5. Att släckaren inte har några yttre skador Underhåll - årlig kontroll, översyn Underhåll skall normalt utföras en gång om året. Person som utför underhåll skall vara väl utbildad och besitta för arbetet erforderliga resurser och kvalifikationer. Underhållsåtgärder skall utföras i enlighet med nedanstående beskrivning. 1. Kontrollera att släckaren är av rätt typ och storlek i förhållande till brandrisken. 2. Kontrollera att släckaren är rätt placerad och att den är upphängd i fordonsstativ vid placering i fordon eller på båt. 3. Kontrollera om släckaren skall underhållas enligt rutinerna för verkstadsgenomgång. - Intervallet mellan omladdning är 4 år. Tidpunkten för föregående omladdning skall finnas angivet på serviceetikett på släckaren samt i förekommande fall i serviceregister. 4. Kontrollera att släckaren är lätt att lossa ur sin hållare. 5. Torka av behållaren och kontrollera att den är oskadd. Inga bucklor och ingen gravrost får förekomma. Vänd på behållaren och kontrollera även undersidan. 6. Kontrollera manometerns funktion och behållarens tryck med en testmanometer på provventilen.. Lucka upp pulvret genom att vända släckare upp och ned ett par gånger eller genom att slå hårt på behållaren med en gummiklubba. 8. Undersök detektortuben efter sprickor, skador, utmattningssprickor, finns det skador på slangen skall släckaren omgående laddas om och förses med ny detektorslang. 9. Kontrollera att instruktionstexten är läsbar. Komplettera med ny etikett vid behov. 10. Fäst årskontrollmärke eller annan serviceetikett och ange datum och signatur.

27 Sida: 2 /61

28 Sida: 28 /61

29 Sida: 29 /61 Pelletskvalité Svensk standard SS Grupp 1 bränsle Densitet >600 kg/m3 Energiinnehåll 4, kwh/kg Torr- / Fukthalt 90% / 10% Askhalt 0,% Asksmältpunkt Skall anges av leverantör Tillsatsmedel Skall anges av leverantör Diameter/längd max 4 ggr Ø Finandel i vikt % <0,8 < 3 mm Total svavelhalt <0,08 % Klorider <0,03 % EcoTec produkter är framtagna och konstruerade för användning av pellets av kvalité enligt SS18120, gr 1. Råvaran skall vara restprodukter från träindustrin, t.ex. sågspån och kutterspån, som enbart innehåller träfiber utan tillsatser av andra ämnen. Pelletsen skall ha ett jämt energiinnehåll på c:a 4,8 kwh/kg och som ger minimalt med aska. Produktionen skall följa svensk standard SS 18120, den anger bl.a energiinnehåll, askhalt och vilken hårdhet och beständighet som krävs för att transport och hantering skall fungera problemfritt Övrigt Denna garanti påverkar inte köparens rättigheter enligt konsumentköplagen, ej heller köparens rättigheter gentemot återförsäljaren enligt köpevillkoren. I frånvaro av tillämplig nationell lagstiftning, begränsas köparens rätt till garanti till vad som framgår av dessa garantivillkor. EcoTec kan ej hållas ansvarigt för direkt eller indirekt skada enligt andra garantier eller utfästelser avseende produkten.

30 Sida: 30 /61 Installationsbevis KUND Namn: Tel: Adress: Postnr: BEHÖRIG INSTALLATÖR/Företagsnamn ÅF:s kundnummer; Namn: Tel: PRODUKT KAMIN/BRÄNNARE Modell: Tillv.nr. brännare Tillv.nr. styrskåp INSTALLATIONEN GJORD I Panna: Tillv. År Dragbegränsare monterad Murad skorsten Stålrör Area: Horisontell skorstenslängd i m: MÄTVÄRDEN CO2: CO: Undertryck: För att garantin skall gälla måste en kopia av installationsbeviset insändas till EcoTec värmesystem AB senast en (1) månad efter utförd installation. Installationsbeviset ska vara undertecknat av såväl kund som behörig ÅF / installatör. INSTALLATIONEN GODKÄND Som ägare av brännare / panna har jag läst och uppfattat instruktioner för drift och underhåll. Ort: Behörig ÅF/Installatör: ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR / ÅTGÄRDER

31 Sida: 31 /61 AS1 Pannpanel MAFA Styrskåp ELC Pannväljare 8 Pelletspanna Funktionssamband AS1 är styrskåp från EcoTec. Matas 3x230V, 10A. Nr 1. Drifttermostat monteras i dykrör på panna. Dykrör medföljer ej. Ev. används samma som nr2. Rökgastemperaturgivare, ej på bild, monteras i rökrör på pannan. Pannpanel. (Tillval) Innehåller i grundutförande: (Alla säkerhetskomponenter ligger normalt slutna.) Förses med 230V från AS1. Ska någon av funktionerna även skydda spetspanna, kan separat matning ske från elcentral. Nr 2 Maxtermostat. Givare monteras i dykrör på pannan. Nr 3 Eldstadstryckvakt. Givare monteras för att känna övertryck i eldstadsutrymmet Nr 4 Flödesvakt. Givare monteras så att provning kan ske, på avstängningsbar returledning till pannan. Nr 5 Manometer. Lågt tryck, blå ledare, kopplas till AS1 Nr 6 Tryckvakt. Högt tryck, som frysvakt i öppet system. Kopplas till AS1. (Vid slutet system tillkommer katastrofskydd i panelen. Ej på bild.) Pannväljare. Förses med spänning från elcentral för att kunna köra spetspannan separat. Funktion givare som monteras i gemensam framledning, att under inställt börvärde välja in spetspanna. MAFA. Styrskåp med antal kontaktorer beroende på antal motorer, Nr9. Nivå i pelletsförråd. Nr. Hög nivå. 230V med lampa för chaufför. Nr 8 Låg nivå till AS1. Överfyllnadsskydd i MAFA leverans monteras i nedfallsslang, ej på bild. Spets/Reserv panna

32 Sida: 32 /61 Installationsanvisning Före uppkoppling av skåp till anläggning rekommenderas att läsa igenom denna anvisning jämte ANSLUTNINGSSCHEMA, se dokumentation som följer. Generellt gäller att varje anläggning är unik. Vad som ska kopplas in till skåp avgörs utifrån de säkerhetsutrustningar som ska anslutas. Se offert eller riskbedömning. I de fall pannväljare ansluts ska denna ej inkopplas till EcoTec styrskåp, förutom att pannväljaren ska förregla panna 2. Pelletspanna ligger alltid som grund och behöver ej kopplas till pannväljaren se separat elschema för pannväljare. På pannväljare används vid normal seriekoppling ej trottelfunktionen, denna ska då bygglas. Inkoppling ska ske enligt upprättad handling och är beroende på upphandling. Vid användning av EcoTec pannpannel ska denna inkopplas enligt nedan. Normala funktioner är maxtermostat, flödesvakt samt eldstadstryckvakt. Andra varianter kan förekomma beroende på upphandling. - Mellan EcoTec pannpanel och/ eller annan säkerhetsutrustning och vårt styrskåp, se ANSLUTNINGSSCHEMA och Operatörsmanual, ska kabel förläggas separat för varje funktion. Enheten förses med spänning från vårt skåp, 220V. Övriga plintar på pannpanel kan bortses ifrån, alla larm går via EcoTec styrskåp till larmutgångar eller inbyggd GSM larmsändare. GSM nummer ska inprogrammeras av elektrikern eller driftsättaren. EcoTec styrskåp med dess ingångar går att läsa sig till i operatörsmanualen, på nästa sida följer en enkel generell anvisning. (Återigen: Antalet utrustningar som ska kopplas till skåp är slutligen beroende på upphandling) I EcoTecs åtagande ingår ej att rita om elschema, därför är det viktigt att följa de kabelmärkningar och plintnummer som anges och att funktioner programmeras enligt operatörsmanualen Övrig kringutrustning Asksug EcoVacMaxi ska ha ett 16A 380 V uttag, EcoVacMini kopplas 10A, 220V. Elskåp för pelletsskruvar, tryckluftssotning, rökgasfläktar och andra produkter som ej tillverkas av EcoTec ska inkopplas enligt leverantörens anvisningar.

33 Sida: 33 /61 Förklaring till anslutningsschema EcoTec styrskåp BLAD 40 W1, enheten spänningsförses, styrskåp AS1 kräver 10A säkring, 3 fas. W2 kabel finns med från fabrik men ska anslutas i båda ändar, skåp-brännare. Färdiga kontakter underlättar detta arbete. Montera skåpet så att kabellängd räcker. BLAD 41 W3 används ej i det fallet du ska styra ett större MAFA skåp på 400 V, då byglas även Plint W4, enbart aktuellt vid rökgasfläkt 12-13, Matning till bl.a. EcoTec Pannpanel Option vid t.ex. rökgasfläkt. Matning till dess styrenhet. W31, Varvtalsvakt används vid rökgasfläkt. Om elstadstryckvakt används kan denna funktion byglas bort. (För att undvika driftproblem med dubbla säkerheter) W32, Max termostat funktion från pannpanel kopplas här. OBS Alla skyddsfunktioner är normalt slutna vid drift och öppnar vid larm. W33, Ej aktuellt, ingår i styrskåp Används normalt inte vid GSM larmsändning. BLAD 42 Alla säkerhetskretsar som ej används, W35-W40, måste byglas. W35, säk krets 1 är Flödesvakt W36, är tryckgivare, inställt högt tryck 2, bar, AJ131, se separat schema. W3, Eldstadstryckvakt från pannpanel W38-40 Används ej i detta fall. Vid användning av katastrofskydd i sluten anläggning eller andra funktioner ska dessa kopplas in, se upphandling samt OP manual. W41, låg nivå silo, givare kommer från MAFA leverans. 24VDC givare ska anslutas med 24V +/- samt 3:e kabeln som är signalen. W42, låg nivå expansion, Blarm, AJ 8306, se separat broschyr. Alternativt används denna utgång för annat larm. Funktionstexten kan ändras under LARM inställningar. BLAD 43 Matning externa enheter 24 V, används ej vid normal leverans. W51, Drifttermostat, sätts i dykrör på panna. Alla kablar till givare kan förlängas med vanlig EKK eller liknande. OBS. Se till att änden på givarens enhet kommer i kontakt med det som ska mätas, använd kontaktpasta i dykrör på pannan. W52, Rökgastemp, sätts i rökstos W53, Extra givare temperatur som kan användas valfritt, tex på reservpannan. BLAD 44 Plint , kopplas till MAFA styrskåp för skruvar. Nödstopp ska byglas. Inga andra kopplingar används vid normal leverans.

34 Sida: 34 /61 Instruktion / Provdriftprotokoll / Egenkontroll av: Brännare / typ / serienummer: dat/sign Verktyg som behövs vid provdrift av anläggning utöver medlevererat T-handtag för brännarmontage är: Tändvätska, Tändstickor, Skruvmejslar, Insex, Fasta nycklar samt för Elektriker : Multimeter För auktoriserad ÅF: Rökgasanalys instrument. Syftet med provdrift: Efter montage kan köparen provköra anläggningen genom att följa denna instruktion. Provkörning kan ske under en 2 veckors period. Därefter ska auktoriserad återförsäljare tillkallas för garanti-driftsättning. Provkörning ska genomföras enligt detta dokument samt att köparen har skyldighet att kontrollera egenkontroller från el och rörarbete som genomförts i samband med installation av pelletanläggning. EcoTec tar ej ansvar för felaktigt handhavande av levererad utrustning. Styrskåpet är vid leverans provat på fabrik mot vakter och larm inbyggda i styrsystemet, såsom utlöst termokontakt och intern brandsläckare. Samt styrfunktioner i PLC som optovakt, start/stopp av externskruv från nivåvakt, rökgasfläkt samt mekaniskt/elektriska delar såsom förbränningsfläkt, drivkedjor och slussmatare KONTROLL vid provdrift: Vid godkänd, markera med bock annars skriv anmärkning 1 Leveranskontroll, okulärt - Kontroll silo med skruv, rotation, signallampor, påfyllning och fastsättning. - Brännarens ihopsättning på plats - Kuggring och luftmunstycke, inställningar 2 Leveranskontroll, effekt - Kontroll av brännarens effekt * Varvtal motor 6,8 alt 1/Drev Internskruv * Drev motor 1 = x Matningsmängd teoretiskt 0,1 kg/varv Ger X 60min = kg/h Vid 4,9 kwh blir effekten Förfinad mätning kan göras genom att väga pellets som transporteras genom brännaren. - Kontroll av matningsmängd externskruv, motor storlek Ändrad drift internskruv Ger effekten kw Antaget Provat Provat Se manual för övriga inställningar

35 Sida: 35 /61 Lyft vagn och brännare på plats framför pannan. - Trä på brännaren på vagnens främre del medelst talja. 3 Fortsätt montage genom att: - Grovjustera höjden och vinkel mot anslutningsplåt, med bultar på brännaren. - Justera hjul mot styrpinnar på anslutningsplåt. (Mittre hjulparet ska löpa fritt i luften.) - Flytta bak vagnens handtag. Ju stera Rätt montage underlättar nästa gång brännaren ska ut och in i pannan. 4 Fritt - Fäst brännaren med 4 bult. - Lossa vagnen på svarta vreden vid främre hjulparet, och dra undan den 5 OBS! Var försiktig med vikterna på vagnen. Ta ej bort dessa när brännaren är ute från panna. Risk för tippning!! 6 Montera sekundär- tertiär luftmunstycke genom lucka. Kontrollera riktning av tertiärmunstycke. (Riktning beroende på panntyp. Lågan ska ej slå i vattenkylda delar eller med för stort tryck kasta över pellets från rostret) För att uppnå en bra slutförbränning, låga CO, kontrolleras detta i samband med rökgasanalys. Se anvisningar nedan

36 Sida: 36 /61 Kontrollera fallschaktets slang, förskruvningar och täthet 8 Provkörning. (Låt gröna kåpan vara av) - Sätt i elhandske från styrskåp. - (Egenkontroll ska visa att alla säkerhetskomponenter är inkopplade och provade) - Att eventuellt rökgasspjäll är öppet eller att rökgasfläkt är förreglad med styrskåp för brännaren. - Ställ in drifttermostat - KONTROLLERA NU ROTATIONSRIKTNING genom att slå till omkopplare på styrskåp till läge 1, drift. RIKTNING MOTURS, ANNARS AVBRYT och koppla om faserna. STÄNG AV DRIFTEN - Skruv dragande ska gå MEDURS, Skruv skjutande MOTURS, ANNARS STÄNG av och skifta fasföljd. - (Vid externskruv av okänt fabrikat, kontrolleras bränslemängd före nästa steg) - STÄNG AV DRIFT och gå vidare Pelletmatning - Fyll upp externskruven med pellet genom att köra externskruv manuellt till dess att pellet börjar trilla ner i fallschakt. FYLL EJ SLANG ELLER SLUSSMATARE. KAN SKADA SLUSSVINGAR. - Slå över brytare till läge automatik - KÖR DRIFTLÄGE 1 på skåpet - Fyll på brännkoppen lagom enligt bild. STÄNG AV DRIFTEN - - Slå på tändvätska, vänta 5 minuter, TÄND 9 10 Under tiden bryt elanslutning och montera på den GRÖNA skyddskåpan. 11 Vid uppstart: - Sätt omkopplare i läge DRIFT. - Grön lampa på styrskåp blinkar tills det att optovakt indikerat ljus, fyr, i pannan. - När grön lampa lyser med fast sken är brännaren i NORMAL drift - Slutligen kontrollera grovinställning av luftmunstycke, för erhållande av en bra förbränning. (Se vidare nedan) Datum / Sign för ovanstående kontroll: Uppföljning och funktionskontroll av auktoriserad återförsäljare genomförd enligt nedan: - Montage- och Garantikontroll. - Rökgasanalys / Injustering av primär-/sekundär och ev. tertiärluft. Mätprotokoll enligt bilaga överlämnas / återfinns i DU pärm - Kontroll av rökgasfläkt- Undertryckskontroll - Kontroll start och stopp brännare Datum / Sign. ÅF Efter att anläggningen tagits i drift ska kopia av detta dokument skickas till EcoTec värmesystem AB

37 Sida: 3 /61

38 Sida: 38 /61 Injustering och optimering Rökgasanalys. Instruktion för trimning av BioLine pelletsbrännare. Se även bilaga nedan. Dragmätning Första mätningen gäller draget i pannan. Mätningen sker alltid i brännarens optovaktsrör med hjälp av en dragmätare. Dragets storlek beror på hur snabbt rökgaserna rör sig. Ju lägre drag desto långsammare rör sig rökgaserna med bättre verkningsgrad som följd. Förändring av draget får man genom att reglera en rökgasfläkt, eller (och) att montera en motdragslucka. Rökgastemperaturmätning. Hög rökgastemperatur visar på att värme inte tas upp av pannan. Temperaturen är väldigt olika beroende på pannkonstruktion, effektbelastning samt dragförhållanden, den bör ligga mellan ºC. Varje sänkning av rökgastemperaturen med 1 ºC ger ca: 1 % bättre verkningsgrad. Vid allt för låga temperaturer finns risk för kondens i skorsten. Den lägsta temperaturen man kan tillåta i en anläggning bestämmas genom temperaturmätning i skorstenstoppen. (ca 80 ºC en halvmeter ner i skorsten) En tummregel är att man tappar ca 10 ºC per skorstensmeter från pannan till skorstenstoppen. CO²- mätningar Förbränningsverkningsgraden påverkas bl a av hur mycket luft som tillförs pannan utan att delta i förbränningen. En hög CO² halt anger att huvuddelen av den tillförda luften deltar. Teoretiskt kan CO² halten bli max 20,3 %. CO² halten bör vara högre än 11 % för mindre pannor (upp till 100 kw) och högre än 13 % för större pannor (över 100 kw). CO² kan tillåtas ligga mellan 8 15 % beroende på anläggningens utformning. Varje sänkning av CO² halten med 1 %, ger en försämrad verkningsgrad med ca: 1 % CO mätningar (kolmonoxid) CO bildas vid brist av syre eller vid fel blandning av rökgaser och syre och indikerar att förbränningen inte är fullständig. CO är också en indikator på oförbrända kolväten. Vid eventuell tjärbildning i pannan är detta ett tecken på för högt CO. För att förbättra CO värdet är det oftast en finjustering på inställningarna mellan primär, sekundär och tertiärluften. CO mäts i ppm (parts par million) och mätvärdet bör vara under 500 ppm. Under optimala förhållanden hamnar man kring ppm.

39 Sida: 39 /61 Inställning för spjäll till primär, sekundär och tertiär- luften. Spjällfunktion. - Primärluft, 2 st spakar, för höger och vänster fördelning av luft in till rostret. Spjäll ska justeras från fullt öppet i kombination med potentiometer eller inställning för fläktens varvtal i styrskåp. Luftöverskottet, lambda värdet, enligt vad som visas på ditt Testoinstrument, ska ligga på ca 1,4-1, vilket motsvarar ett O² på -9%. Vid finjustering för att förhindra överhopp ska spjällen stängas genom att dra spakarna utåt. Samtidigt får det inte tillsättas för lite luft, då förhindras kylningen av rostret, det sätter igen sig, skötselintervallet och livslängden förkortas. Detta injusteringsarbete resulterar ofta i en eller två återbesök för att komma rätt. - Ta god tid på dig, studera ditt instrument och andelen oförbränt. - Sekundärluft. För bra förbränning ska denna strypas hårt. Vid överhopp, popcorn, på rostret, öppnas detta spjäll mer. OBS Vid MEG panna är detta spjäll i stället Tertiärluft, tredje steget. - Tertiärluft. Tillsätter luft på toppen av flamman för att få en bra slutförbränning. Oftast hårt strypt. Vid problem med popcorn öppna något mer. OBS Vid MEG panna är detta spjäll sekundärluft. Inställning sker vid drifttagning och är beroende av den specifika anläggningens effektbelastning, utformning, panna och dragförhållande. Fläkten justeras till rätt varvtal vid rökgasanalysen. Därefter sker fininställning mellan primär, sekundär och tertiär luft enligt bild ovan. Fläktpotentiometer i styrskåp som används för finjustering av fläktens grundvarvtal, läge markeras med spritpenna efter justering. Alla inställda värde ska anges i inställningsprotokoll. Alla spjäll är när man stänger dom helt, alltid ca. 25% öppna.

40 Sida: 40 /61

41 GSM larm Sida: 41 /61 SMS meddelande vid larm Med Maestro GSM/GPRS modem kan Du enkelt sända ett SMS-meddelande till ett förprogrammerat nummer. Den automatiska sändningen startas när modemet får signal från PLC. Lampan ska blinka vid larmöverföring. Inkoppling Antenn. SIM-Kort plats. Ta bort PIN-kod innan du stoppar i kortet. Lampa lyser rött vid spänningssatt och blinkar långsamt vid larmöverföring SIM-kortet levereras normalt med PIN kod. Sätt kortet i dina vanliga mobil och avaktivera PIN-koden. I annat fall kan inte larmet sända. Stoppa sedan in SIM-kortet i SIM-korthållaren på modemets gavel. Var noga med att använda ett spetsigt föremål för att trycka ut SIM-kortshållaren. Dra EJ ut SIM-hållaren då mekanismen kan förstöras! Kontrollera att seriekabeln mellan modemet och PLC är inkopplad. Montera därefter antennen. Kontrollera att spänningskabeln är ansluten. Slå sedan på huvudspänning på styrskåpet. * Lysdioden kommer nu att tändas. Aktivering OBS! För att skicka ett SMS räcker det med ett kontantkort. Skall Du även använda modemet för datatrafik krävs ett dataabonnemang. Skall Du även använda modemet för GPRS krävs ett speciellt GPRS abonnemang. + Fördel med Dataabonnemang är att EcoTec kan supporta styrskåpet på distans. - Tänk på att kontantkort går ut om dom inte aktiveras på ett tag eller om pengarna tar slut.

42 Sida: 42 /61 Operatörsmanual till styrsystem för industribrännare

43 Sida: 43 /61 Innehåll ; 1. Systembeskrivning sid Driftfunktioner sid Operatörspanelens funktioner. sid Parameterbeskrivning sid Säkerhetsnivåer sid Larmförteckning sid Systembeskrivning Styrsystemet är anpassat för att styra och kontrollera brännareffekter från 51 kw och uppåt. Systemet uppfyller kraven i gällande normer. AFS Anv. av trycksatta anordningar AFS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar FBEA 1993 Fastbränsleeldningsanvisningar VVA 1993 Varmvatten Normen Detta innebär att reglerfunktioner, säkerhetsfunktioner och larmhantering har förbättrats. Systemet är anpassningsbart till olika typer av driftfall. Anpassning görs mha parameterinställningar. Exempel på funktioner är: -Pelletsförråd: Förutom att det går att ansluta en extern nivåvakt beräknar systemet själv den kvarvarande pelletsvolymen. Driftlarm (B-larm) ges vid 10% och 5% kvarvarande pelletsvolym. -Rökgasfläkt: Det finns flera olika typer av rökgasfläktar och övervakningssystem. Systemet är inställbart för att hantera de på marknaden vanligast förrekommande. -Termostat: Systemet är byggt för att hantera och presentera analoga temperaturvärden men kan även anpassa för digital hantering. Funktion för pannväljare eller fjärstopp kan väljas in. -Automatisk återstart: Funktion för att brännaren själv ska göra ett återstarförsök efter ett strömavbrott kan väljas in. Vid ett strömavbrott faller systemets nödstopps- och säkerhets-kretsar. När spänningen återkommer gör systemet ett försök att återställa dessa. Under förutsättning att inga säkerhetskomponenter har löst ut och att systemtemperaturen är minst 50 grc kommer driften att återställas. Om driften ej kan återställas genereras ett A-LARM. -Larmhantering: Systemet är öppet för inkoppling av upp till sex olika säkerhetsfunktioner. Korrekt larmtext knyts sedan mha. operatörspanelen till rätt säkerhetsfunktion. Vid larm loggas tid och larmtext, separat för varje larm, i en larmlista. Optionsmöjligheter: -SMS-larm via GSM till jourhavande operatör. Om återställning (Reset) av ett larm ej sker inom angiven tid återsändas larmet samt skickas vidare till nästa operatör. -Modbus kommunikation för övervakning från överordnat styrsystem.

44 Sida: 44 /61 2. Driftfunktioner Checklista Igångkörning: Kontrollera inkommande anslutning, (3X400 VAC, max 10A) Provkör brännarens drifter separat från Servicemenyn. Detta för att undvika felaktig rotationsriktning med skada eller haveri som följd. Kontrollera parameterinställningarna. Default inställningarna finns i operatörsmanualen. Brännaren kan anpassas till olika driftförhållanden mha. dessa Aktivera funktionen LARMAVSTÄLLNING (Lysdioden lyser rött) Larm visas enbart på operatörspanelen. Alla utgående larm är blockerade. Om inte detta görs skickas varje larm som genereras under igångkörningen vidare till överordnat system och/eller SMS vilket är onödigt. Kontrollera att larmen skickas korrekt när brännaren är igångkörd. Kontrollera larmlistan. Tag bort gamla larmtexter. Aktiva larm går ej att ta bort. Larm kvitteras med RESET-knappen när brännaren är i stoppat läge. Mata fram pellets till brännaren. Externmatningen går att starta manuellt från operatörspanelen. När externmatningen är manuellt beordrad blinkar lysdioden ovanför knappen rött. För att stoppa den manuella frammatningen tryck en gång till på knappen alt. starta brännaren (externmatningen växlar över till automatik). Om det fyller upp pellets i röret ovanför slussen måste denna tas bort innan brännaren startas för att undvika skador på slussen. Om det finns rökgasfläkt så provkör denna manuellt från panelen. Denna funktion växlar EJ över till automatik när brännaren startas. Röd indikering när rökgasfläkten EJ är i automatikläget utan manuellt startad. Driftsekvens: Vid uppstart ges först startorder till rökgasfläkten och därefter till brännarfläkten. 5sek efter det att brännarfläkten startat kontrollerar systemet om det kan indikera låga. Den gröna driftlampan blinkar om brännaren inte kan indikera lågan. Om automattändning finns och är invalt går brännaren över till tändcykeln. När låga indikeras går brännaren med reducerad inmatning (=förhöjt O2) under en tid (Internskruv fördos, x %, x sek), därefter övergår den till driftinställningarna. Detta för att få en jämn förbänning i brännkoppen på kortast möjliga tid Vid stopp av brännaren stoppar först inmatningen. Brännarfläkten går inställd tid (Eftergångtid),om rökgasfläkt är invald går rökgasfläkten inställd tid efter det att brännarfläkten stoppat Automatisk vädring: Vid uppstart kan automatis vädring aktiveras genom att skriva in en tid i par Startupp tid. Rökgasfläkten kommer att gå angiven tid innan brännaren startar Eftergångtid på rökgasfläkten kan ställas med par Shutdown tid Adaptiv reglering: Med denna funktion anpassar sig brännaren till den reella värmeförbrukningen i systemet. Detta gör att man kan välja en högre drifttemperatur (BÖR-värde) för att säkerställa värmebehovet vid hög förbrukning. Vid låg förbrukning sänker styrsystemet själv BÖR-värdet till lämplig nivå. Automatisk återstart: Funktionen återstartar brännaren efter ett kortvarigt strömavbrott. Om funktioner i säkerhetskretsen har löst ut eller om systemtemperaturen är under 50 grc är återstarten förreglad och systemet larmar.

45 Sida: 45 /61 Övrigt Vid A-larm stoppar brännaren. Rökgasfläkten går under 30min (ej justerbar) därefter stoppar den. Om brännaren stoppas manuellt stoppar rökgasfläkten. Om Bakvärmelarm skulle inträffa går inmatningsskruven och rökgasfläkten under 50 min därefter stoppar dom. OBS! fungerar även när brännaren är stoppad. Vid larmet EXTERN PELLETSBRIST stoppar externmatningen men brännaren fortsätter att gå tills flamvakten indikerar. Detta för att eliminera signalfel från nivåvakten i internförrådet. B-larm stoppar inte brännaren. Systemet kan själv beräkna kvarvarande pelletsvolym i förrådet. För att beräkningen ska vara korrekt måste följande parametrar justeras till gällande förhållanden. Pelletsförråd volym (X kg), Internskruv kapac. Pellet/min (X gr). Systemet måste sedan uppdateras med påfylld volym. Systemet larmar för låg nivå när det är under 10% kvar i förrådet. Larmet går att kvittera men återkommer om inte påfylld volym matas in. Om 0 (noll) kg finns i förrådet går inget larm ut. Frånkoppling av multikontakten på brännaren förreglar larm. Vid inkoppling är larm förreglade under 10 sek. För att kunna återställa/kvittera ett larm måste brännaren vara stoppad. Om SMS-funktionen är aktiverad indikerar LED1 (vid TILLBAKA-knappen) när SMS-larmet skickas iväg.

46 Sida: 46 /61 3. Operatörspanelens funktioner. Operatörspanelen är utrustad med en display med 4 rader med vardera 20 tecken. Om flera rader finns på sidan som visas används piltangenterna för att scrolla sidan upp och ner till önskad rad.(se bild 1) Vidare finns det fem funktionstangenter här kallade F1 till F5 som har olika funktioner beroende på vilken sida som visas. Normalt från huvudsidan har de följande funktioner som också anges av ledtexten ovanför knapparna. (se bild 1) F1 TILLBAKA: Backar till föregående meny F2 INSTÄLLNINGAR: Under MANUELL INSTÄLLNING styrs de viktigaste brännarfunktionerna. Med denna knapp går man även vidare ner i undermenyerna. Se strukturschema bild 2. F3 F4 F5 EXTERN TRANSP.: Växlar externmatningen mellan automatik och manuellt driftläge. Indikering: Automatik = grönt ljus, när matningen går Manuell drift = röd blinkande ljus från lysdiod ovanför funktionsknappen Om brännare startas när externmatningen går i manuellt läge växlar den automatisk över till automatik. RÖKGAS FLÄKT: Växlar rökgasfläkten mellan automatik och manuellt driftläge. Indikering: Automatik = grönt ljus, när fläkten går Manuell drift = röd blinkande ljus från lysdiod ovanför funktionsknappen AVSTÄLLN. LARM: Kopplar bort utgående larm Indikering: Utgående larm PÅ = grönt ljus Utgående larm AV = röd blinkande ljus från lysdiod ovanför funktionsknappen När man går in i en undermeny ändras ibland funktionerna på funktionsknapparna. Den nya funktionen skrivs i nedersta displayraden ovanför resp. funktionsknapp. Det finns två olika typer av larm: Säkerhetslarm (A-LARM) stoppar driften Driftlarm (B-LARM) indikerar en störning i driften

47 Sida: 4 /61 Operatörspanelen har dessutom ett numeriskt tangentbord och fyra pilknappar för att förflytta cursorn i displayen. Med denna knapp kommer man tillbaka till huvudmenyn Med denna knapp kommer man in i larmlistan Med denna backstegsknapp kan man korrigera ett felaktigt inmatat värde. Det går även att ta bort gamla larm ur larmlistan. Bild 1. Med ENTER-knappen avslutar man en inmatning av ett nytt värde Strukturschema Från huvudmenyn går man vidare ner i undermenyerna för att göra olika parameterinställningar. Nedan visas strukturen på sidorna. Bild 2.

48 Sida: 48 /61 4. Parameterbeskrivning. Huvudsida Säkerhetsnivå = 0 Huvudsidan som normalt visas innehåller följande värden för avläsning; 1 SAHLINS ECOTEC AB Status: Säkerhetsnivå: Drifttid tot: h 6 Int.skruv : h Temeperatur 8 panna : gc 9 rökgas: gc 10 extra : gc Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 6 Här visas datum och tid Här visas driftstatus DRIFT alt. STOPP Här visas aktuell säkerhetsnivå. Normalt visas 0 vilket endast medger åtkomst till huvudsidans displayvärden samt att läsa värden under inställningar. Här visas den totala drifttid i timmar. (den tid som systemet har varit i driftläge) Här visas internskruvens drifttid. Rad 8-10 Här visas nuvärdet för systemtemperatur, rökgastemperatur och utetemperatur.

49 Sida: 49 /61 Manuella inställningar Säkerhetsnivå = 0, för andring av värde krävs säkerhetsnivå = 1 På sidan manuella inställningar kan vanliga inställningar och uppdateringar göras. Defaultvärde 1 MANUELL INSTÄLLNING Internskruv: % Drift temp. : C 80 5 (Arb.börvärde) C - 6 Pellets påf.: kg 0 I förråd : kg 0 Nytt värde Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 6 Rad Här visas internskruvens procentuella drift under en 20 sek. period. (50% = 0,5 * 20 sek. = 10 sek.) Med denna kan brännaren justeras för olika bränslekvalitet. Brännaren justeras in vid driftsättning så att parametern kan ställas på 100%. Här inställs den önskade drifttemperaturen för pannan. Parameter justeras in vid driftsättning. Här visas det arbetande börvärdet. Funktionen måste vara invald under parametrar Här anges i kg den mängd pellets som påfyllts. Den angivna mängden adderas till den totala mängden pellets i förrådet och nollställs därefter direkt. Här visas den mängd pellets som finns inmatat i systemet

50 Sida: 50 /61 Parametrar. Säkerhetsnivå = 1, för ändring av värde krävs säkerhetsnivå = 2 Parametrar på denna sida får endast ändras av auktoriserad servicepersonal Default värde 1 Parametrar System ID S_C_000X 4 Förbränningsfläkt 5 Eftergångtid : s 60 6 Temperatur Givartyp ANALOG 8 Drifthyst. : gc 2 9 Rökgastemperatur 10 Max rökgas : gc Hög rökgas : gc Rökgafläkt NEJ 13 Blockera larm vid 14 1-fas fläkt : s Extern skruv 16 Gångtid : s 40 1 Antal försök : Internskruv kapac. 19 Pellets/min : gr Internskruv fördos 21 Procent : % Tid : s Internsruv 24 Cykeltid : s Dosering vid 26 tändning : s 15 2 Tändning 28 System : INGET 29 Max tid : s Antal försök : Underhållseld: NEJ 32 Pelletsförråd 33 Volym : kg Underh.värme 35 Gångtid : s 6 36 Stopptid : m 10 3 Optovakt 38 Filtertid : m Startfiltert. : m Sys.temp. larmgräns 41 Undre : gc Övre : gc 99 Nytt värde

51 Sida: 51 /61 43 Fördröj larm : m Återstart : AUTO 45 Startupp tid : s 5 46 Shutdown tid : s Adaptiv reglering 49 Aktiverad : JA 50 Vilotimer : m Max avvikelse : gc 5 Parametrar: Förklaring Rad 3 Rad 5 Rad Rad 8 Rad 10 Rad 11 Rad 12 Rad 14 Rad 16 Rad 1 Rad 19 Här inställs brännarens identiteskod. Detta görs vid hemmaprovet och får därefter ej ändras. Här inställs eftergångstiden för förbränningsfläkten dvs den tid som fläkten skall gå efter det att termostaten har slutat att kalla på värme. Här anges vilken typ av drifttermostat systemet använder. Det finns fyra val: 1)ANALOG = PT-100 givare för systemtemp, rökgastemp och utetemp 2)DIGITAL = Traditionell drifttermostat, alla övervakningsfunktioner av analoga temperaturvärden kopplas bort. 3)PANNVÄLJARE = Analog temgivare men för att pannan ska kalla på värme måste även ingången (digitala drifttermostaten) kopplad till en pannväljare vara aktiverad. Underhållsvärmen är aktiv 4)FJÄRRSTOPP = Ingången måste vara sluten för att brännaren ska gå. Den stoppas om insignalen bryts. Kan ej återstartas med denna funktion. Måste återstartas lokalt på brännaren. Underhållsvärmen är EJ aktiv Här inställs drifthysteresen dvs. det antal grader som systemtemperaturen kan gå under eller över inställd temperatur innan termostatens utsignal ändras. Här inställs den maximala rökgastemperaturen som får förekomma utan att A-larm ges. Här inställs den maximala rökgastemperaturen som får förekomma utan att B-larm ges. Här anges vilken typ av rökgasfläkt systemet använder. Det finns tre val: 1) INGEN = Ingen rökgasfläkt används. 2)1-FAS = Återförings-signalen från rökgasfläkten, att den fungerar, kommer inte förens efter en fördröjning som kan variera mellan olika system. Detta är normalt vid 1-fasfläkt. 3)3-FAS = Återförings-signalen från rökgasfläkten kommer från en givare med inbyggd starttid. Detta är normalt vid 3-fasfläkt Här inställs den tid som systemet fördröjer larm från rökgasfläkten under uppstart vid 1-FAS drift. Här inställs värdet för gångtid för externskruven i sekunder. Externskruven går endast, och räknar tid, när pellets nivån är låg i internförrådet och när internskruven går. Här inställs hur många frammatningsförsök externskruven ska göra innan larm. Här inställs internskruvens kapacitet i gr. pellets per minut.

52 Sida: 52 /61 Rad 21 Rad 22 Rad 24 Rad 26 Rad 28 Rad 29 Rad 30 Rad 31 Rad 33 Rad 35 Rad 36 Rad 38 Rad 39 Här inställs med vilken procent(%) internskruven ska mata in material under uppstarttiden Här inställs brännarens uppstarttid i sek. Här inställs internskruvens cykeltid. Här inställs internskruvens doseringstid för brännare utrustad med varmlufttändning. Här anges vilken typ av tändsystem brännaren är utrustad med. Det finns två val 1)INGEN = Manuell tändning av brännaren 2)VARMLUFT = Brännaren tänder automatiskt vid uppstart Här inställs den maxtid som tändningen är aktiverad. Här inställs det maximala antalet tändningsförsök som brännaren gör innan larm. Här inställs om underhållseldningen ska vara aktiverad när varmlufttändningen är invald. Här inställs det externa pelletsförrådets totala kapacitet i kg. Här inställs internskruvens gångtid i sekunder i underhållsläge dvs när pannan inte kallar på värme men pellets ändå skall frammatas för att hålla glöden vid liv i brännaren. Här inställs stopptiden i minuter mellan internskruvens frammatningar i underhållsläge. Här inställs filtertiden i minuter för flamvakten dvs den tid som flamvakten måste vara från innan larm ges Här inställs en fördröjningstid för att inte flamvakten skall falsklarma vid start av brännaren Rad 41 Här inställs det undre temperaturvärdet som får förekomma vid normaldrift utan att brännaren larmar. Rad 42 Här inställs det övre temperaturvärdet som får förekomma vid normaldrift utan att brännaren larmar. Rad 43 Här inställs den fördröjningstid av föregående temperaturlarm som krävs för att pannan skall hinna upp till drifttemperatur vid driftstart. Rad 44 Här anges vilken typ återstart systemet ska använda vid strömmavbrott Det finns två val: 1)MANUELL = Brännaren återstartas manuellt 2)AUTO = Brännaren gör ett återstartförsök Rad 45 Här kan en fördröjning under uppstar läggas in. Används som vädringstid av pannan Rökgasfläkten går under inställd tid därefter startar brännarfläkten. Rad 46 Här kan en eftergångtid för rökgasfläkten läggas in Rad 49 Här kan den adaptiva regleringen aktiveras. Regleringen fungerar så att när tiden (vilotimern) från det att brännaren stoppar till det att den startar igen överskrider inställt värde så sänks arbetande börvarde med en grad. Överskrids tiden igen sänks arbetande börvarde en grad till. Max antal grader som arbetande börvärde kan sänkas anges med parameter, Max Avvikelse För Arbetande Börvärde (MAFAB), maxvärdet för MAFAB =5. Vilotimern har en fast hysteres på + 1 min. När tiden inte nås ökar arbetande börvärdet med en grad. Max arbetande börvärde är inmatat börvärde. Vid inmatning av nytt börvärde så är arbetande börvärde lika med börvärdet Rad 50 Här inställs vilotimern Rad 51 Här inställs MAFAB parametern

53 Sida: 53 /61 Larmhantering. På denna sida anges de larminställningar som kan göras Default värde 1 Larmhantering Larmsystem : INGEN 4 Inställelsetid 5 A-larm : m 60 6 B-larm : h 24 SMS uppringning 8 1) +46(0)xxxxxxxxx 9 2) +46(0)xxxxxxxxx 10 3) +46(0)xxxxxxxxx KOPPLA LARMTEXT OCH 13 SMS-TELEFONNUMMER 14 TILL LARMINGÅNG EXT.SÄK1: TEXT NR: EXT.SÄK2: TEXT NR: EXT.SÄK3: TEXT NR: EXT.SÄK4: TEXT NR: EXT.SÄK5: TEXT NR: EXT.SÄK6: TEXT NR: EXT.LARM1: TEXT NR: EXT.LARM2: TEXT NR: SÄKERHETS/A-LARM 26 SMS1 : NEJ 2 SMS2 : NEJ 28 DRIFT/B-LARM 29 SMS1 : NEJ 30 SMS2 : NEJ 31 EXT.LARM1 (B-LARM) 32 SMS1 : NEJ 33 SMS2 : NEJ 34 SMS3 : NEJ SMS aktiverad : NEJ Nytt värde

54 Sida: 54 /61 40 LARMTEXTER A-LARM 41 1 =KATASTROFSKYDD UTL 42 2 =FLÖDESVAKT UTL 43 3 =TRYCKVAKT UTL 44 4 =TEMP.VAKT UTL 45 5 =Ö-TRYCK ELDSTAD 46 6 =U-TRYCK EXPANSION 4 =LÅG VATTENNIVÅ 48 8 =Ö-TRYCK EXPANSION 49 9 =LÅGT FLÖDE 50 10=MOG 51 11=EXT.RÖKGASTEM 52 12=EXT. SÄK. KRETS LARMTEXTER B-LARM 55 33=EXTERNMATNING 56 34=PELLETSMATNING 5 35=EXTERNSKRUV 58 36=SPETSPANNA 59 3=LÅG TEMP FRAMLEDNING 60 48=LÅG NIVÅ FÖRRÅD Larmhantering: Förklaring Rad 3 Rad 5 Rad 6 Rad 8-10 Rad 16 Rad 1 Rad 18 Rad 19 Rad 20 Rad 21 Rad 22 Rad 23 Här inställs brännarens larmhanteringssystem Det finns två val: 1)INGET = Enbart summa larm ut från skåpet 2)SMS = Systemet skickar en larmkod till angivna mobilmummer enligt inställningar nedan Här anges operatörens inställelsetid för Säkerhets/A-LARM. Om inte larmet är kvitterat inom angiven tid återsänds larmet. Om det även finns flera SMS-nummer angivna och invalda skickas larmkoden även till dessa. Här anges operatörens inställelsetid för Drift/B-LARM. Om inte larmet är kvitterat inom angiven tid återsänds larmet. Om det även finns flera SMS-nummer angivna och invalda skickas larmkoden även till dessa. Här anges de GSM nummer som SMS-larmen ska skickas till. Här inställs vilken säkerhetsfunktion som är inkopplad på säkerhetskrets nr:1. Larmtextens kod skrivs in. Det är denna kod som skickas som larm. Här inställs vilken säkerhetsfunktion som är inkopplad på säkerhetskrets nr:2. Larmtextens kod skrivs in. Det är denna kod som skickas som larm. Här inställs vilken säkerhetsfunktion som är inkopplad på säkerhetskrets nr:3. Larmtextens kod skrivs in. Det är denna kod som skickas som larm. Här inställs vilken säkerhetsfunktion som är inkopplad på säkerhetskrets nr:4. Larmtextens kod skrivs in. Det är denna kod som skickas som larm. Här inställs vilken säkerhetsfunktion som är inkopplad på säkerhetskrets nr:5. Larmtextens kod skrivs in. Det är denna kod som skickas som larm. Här inställs vilken säkerhetsfunktion som är inkopplad på säkerhetskrets nr:6. Larmtextens kod skrivs in. Det är denna kod som skickas som larm. Här inställs vilken larmfunktion som är inkopplad på ext.larm nr:1. Larmtextens kod skrivs in. Det är denna kod som skickas som larm. Här inställs vilken larmfunktion som är inkopplad på ext.larm nr:2. Larmtextens kod skrivs in. Det är denna kod som skickas som larm.

55 Sida: 55 /61 Rad Rad Rad Rad 38 Rad 40- Här väljs de GSM-nummer in som systemet ska skicka Säkerhets/A-LARM till. Här väljs de GSM-nummer in som systemet ska skicka Drift/B-LARM till. Här väljs de GSM-nummer in som systemet ska skicka Ext.Larm1/B-LARM till. Denna funktion är för att kunna skicka ett LÅG NIVÅ I FÖRRÅD larm till pelletsleverantören. Här kan SMS-larm hanteringen kortvarigt stängas av. Här anges vilka larmkoder de olika larmtexterna har. Logglista. På denna sida visas accumulerade driftstatusvärden. Default värde 1 LOGG LISTA Pellets 4 F5=reset förråd 5 I förråd : kg 0 6 Fylld vilkt : kg - System drifttid 8 Total : h - 9 Från senaste 10 start : m Nytt värde 11 Gångtider 12 Internskruv : h 0 13 Externskruv : h 0 14 Standby : h 0 15 Antal starter 16 Transportskruv 1 Intern : Extern : Rad 4 Med funktionsknapp F5 kan förrådsvolymen nollställas Rad 5 Här visas den mängd pellets i kg som finns i externförrådet. Rad 6 Här visas den mängd pellets i kg som senast påfyllts i externförrådet. Rad 8 Här visas systemets totala drifttid i timmar. Rad 10 Här visas drifttiden från senaste start i minuter. Rad 12 Här visas den interna pelletstransportörens totala drifttid i timmar. Rad 13 Här visas den externa pelletstransportörens totala drifttid i timmar. Rad 14 Här visas den totala standby tiden i timmar dvs. den interna pelletstransportörens totala drifttid i timmar i standby läge. Rad 1 Här visas den interna pelletstransportörens totala antal starter sedan senaste service/nollställnings tillfälle. Rad 18 Här visas den externa pelletstransportörens totala antal starter sedan senaste service/nollställnings tillfälle. De loggade värdena är ändringsbara under säkerhetsnivå 2

56 Sida: 56 /61 Servicesida 1 5 Denna funktion bör endast användas av utbildad personal På dessa sidor kan alla ut-funktioner köras manuellt från operatörspanelens funktionsknappar F1-F5. Funktionerna är momentana d.v.s aktiva så länge knappen hålls intryckt och är användbara vid exempelvis service och felsökning. OBS! När denna funktion används kopplas den normala PLC-styrning bort även säkerhetsfunktioner Servicesida F2=Intern transp. 4 F3=Förbr.fläkt 5 F4=Tändning 6 F5=SERVICESIDA AlarmFIFO 9 Antal 10 Larm 1 11 Larm 2 12 Larm 3 13 Larm 4 14 Larm 5 15 Larm 6 16 Larm 1 Larm 8 18 Larm 9 19 Larm Larm Larm Larm Larm Larm Larm Larm 1 2 Larm Larm Larm 20 Rad 1 Här visas normalt texten SERVICE 1 när serviceläge intagits (efter c:s 5 sek.) Rad 3-6 Här beskrivs funktionsknapparnas aktuella funktion i denna sida. Funktion som aktiveras; F2 = Intern pelletstransportör. F3 = Förbränninsfläkten. F4 = Tändelement (Option). F5 = Hopp till servicesida 2. Rad 9-29 Här visas innehållet i larmregistret OBS! Detta larmregister är ett internt larmfifo för SMS

57 Sida: 5 /61 Servicesida F2=Hjälprelä A-larm 4 F3=Hjälprelä B-larm 5 F4=Rökg.fläkt block 6 rot.vakt vid start F5=SERVICE 3 Rad 3- Här beskrivs funktionsknapparnas aktuella funktion i denna sida. Funktion som aktiveras; F2 = Hjälprelä från PLC:n att generera A-larm F3 = Hjälprelä från PLC:n att generera B-larm F4 = Hjälprelä för blockering av rökgasfläktens rotationsvakt vid start F5 = Hopp till servicesida 3. Servicesida F2=Drift ind. 4 F3=A-larm ind. 5 F4=B-larm ind. 6 F5=SERVICE 4 Rad 3-6 Här beskrivs funktionsknapparnas aktuella funktion i denna sida. Funktion som aktiveras; F2 = Driftindikeringslampa F3 = Säkerhets- (A-) larm indikerings lampa F4 = Drift- (B-) larm indikerings lampa F5 = Hopp till servicesida 4

58 Sida: 58 /61 Servicesida F2=Reserv Y13 4 F3=Reserv Y14 5 F4=Återstart AUTO 6 F5=SERVICE 5 Rad 3-6 Här beskrivs funktionsknapparnas aktuella funktion i denna sida. Funktion som aktiveras; F2 = Reservutgång på PLC Y13 F3 = Reservutgång på PLC Y14 F4 = Hälprelä för återstartfunktionen F5 = Hopp till servicesida 4 Servicesida F2=Reserv Y16 4 F3=Reserv Y1 5 F4=Ändra lösenord 6 F5=HYVUDMENY Rad 3-6 Här beskrivs funktionsknapparnas aktuella funktion i denna sida. Funktion som aktiveras; F2 = Reservutgång på PLC Y16 F3 = Reservutgång på PLC Y1 F4 = Ändring av lösenord F5 = Återgång till Huvudmenyn

59 Sida: 59 /61 5. Säkerhetsnivåer I systemet finns det 3 olika säkerhetsnivåer. Displayerna i panelen kräver en säkerhetsinloggning enligt nedan Nivå 0: Läsa Huvudmeny Läsa Inställnings meny Nivå 1: Nivå 2: Ändra inställningar på Inställnings menyn Läsa Parameter inställnings meny Läsa Larm inställnings meny Läsa Loggnings meny Ändra inställningar på Inställnings menyn Ändra Parameter inställnings meny Ändra Larm inställnings meny Ändra Loggnings meny Service meny 1-5 Default inställning på lösenord är: Nivå 0: Inget Nivå 1: 1 Nivå 2: 22

60 Sida: 60 /61 6. Larmförteckning Säkerhetslarm/A-larm 1 Katastroflarm 2 Flödesvakt 3 Tryckvakt 4 Temp. vakt 5 Högt tryck eldstad 6 Lågt tryck expansionskärl Låg nivå vattentank 8 Högt tryck expansionskärl 9 Lågt vattenflöde I panna 10 Mog 11 Max rökgastemp. Digital 12 Extern säkerhetskrets 1 Flamvakt 18 Pelletsbrist 19 Maxtemp termostat panna 20 Bakvärmevakt 21 Nödstopp 22 Rökgasfläkt 23 Gränsläge brännare (tryckvakt förbränningsfläkt) 24 Elkontakt brännare 25 Max temp. rökgas analog 26 Utl. Motorskydd och säkr.aut. 2 Tändning misslyckad 28 Lågt tryck brandsläckare 29 Temp.givarfel system/rökgas 30 Analogmodul felaktig 31 Automatis återstart ej tillåten

61 Sida: 61 /61 Driftlarm/B-larm 33 Extern pelletsmatning 34 Pellets blockering 35 Extern transportör 36 Spetspanna 3 Låg temp framledning 46 Lågt systemtryck 48 Låg nivå I pelletslager externgivare 49 Hög temp. rökgas analog 50 Låg temp. panna analog 51 Extern matning säk.krets 52 Hög temp. panna analog 53 Temp.givarfel utetemp. 63 Anläggningen stoppad via fjärr 64 Låg nivå I pelletslager kalk. <10%

Drift och underhåll AgroTec-brännaren

Drift och underhåll AgroTec-brännaren Drift och underhåll AgroTec-brännaren INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL AGROTEC MED MAXEFFEKT ca 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine 30-100 och styrskåp 3006

Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine 30-100 och styrskåp 3006 Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine 30-100 och styrskåp 3006 Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning. Anläggningen

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Fastighetsägare. i en klass för sig själva!

Fastighetsägare. i en klass för sig själva! Fastighetsägare i en klass för sig själva! De har valt att värma sina fastigheter med biobränsle, vilket är det överlägset bästa sättet att spara pengar och miljö! Välkommen att välja en lösning som passar

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

9972-E3000 DEN GRÖNA ELDEN. Drift och underhåll. Pelletsbrännaren 2001-09. INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW

9972-E3000 DEN GRÖNA ELDEN. Drift och underhåll. Pelletsbrännaren 2001-09. INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW 9972-E3000 Drift och underhåll Pelletsbrännaren 7 1 2001-09 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. 2

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Manual Elstyrning EL120

Manual Elstyrning EL120 Manual Elstyrning EL120-2 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL120_rev2 100-120 2008-09-22 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

El-styrningslåda EL 34 Plc, 24 Volt DC

El-styrningslåda EL 34 Plc, 24 Volt DC Beskrivning Alt 1: 2 st Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna. Försedd med en dragande och skjutande Maflex 90 skruv från mittuttagen. Funktion: höger-/vänster skruv silo 1. Drift

Läs mer

El-styrningslåda EL 23 plc, 24 V DC

El-styrningslåda EL 23 plc, 24 V DC Beskrivning Alt 1: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna. Försedd med en dragande eller skjutande Maflex 90 skruv från mittuttagen. Funktion: höger-/vänster skruv Drift 1. Den höger-/vänstergängade

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

Välkommen att bekanta dig med EcoTec undermatad pelletsbrännare Det självklara valet för att minska dina uppvärmningskostnader!

Välkommen att bekanta dig med EcoTec undermatad pelletsbrännare Det självklara valet för att minska dina uppvärmningskostnader! Välkommen att bekanta dig med EcoTec undermatad pelletsbrännare Det självklara valet för att minska dina uppvärmningskostnader! 1. Brännarkopp av högtemperaturresistent material. Koppen är speciellt utformad

Läs mer

Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW

Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW SPECIFIKATION Rev. 2008-05-30 Sida 1/5 Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW Bilden visar även silos för pellets, ingår ej som standard. Pos. 1 Panna: Ariterm

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0 BioAir Varmluftspanna Datum 151202, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR... 3 LEVERANSKONTROLL...

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

El-styrningslåda EL 23 plc

El-styrningslåda EL 23 plc Beskrivning: Alt. 1. Succé silo med mittuttag som matar en pelletsbrännare/panna. Försedd med en separat, dragande alt. skjutande Maflex90-skruv från mittuttaget. Funktion: Drift 1. Den höger/vänstergängade

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter

www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter Brännaren skall vara ansluten till panna med fri passage genom rökgaskanalen. bränslet skall förvaras fuktfritt och vara

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

KVALITÉ EN3 2009-12-14 sid.1 av 6

KVALITÉ EN3 2009-12-14 sid.1 av 6 KVALITÉ EN3 2009-12-14 sid.1 av 6 Tillämpning Instruktionen gäller samtliga pulversläckare tillverkade enligt europanormen EN3 med specificerade typbeteckningar. Släckarna är levererade under perioden

Läs mer

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering Val och bedömning av panna och skorsten Montering och anslutning Före start Start Programmet - funktions beskrivning Injustering mätning Potentiometrarnas placering Funktionsdiagram Sida 2 3 4 5 6 7 8

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50

Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50 Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50 1 Förvara anvisningen så att den är lätt tillgänglig vid behov. Läs noga igenom anvisningen innan du tar FarmJet-brännaren i drift. Följ råden i

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

ARIMATIC 150 STYRCENTRAL FÖR BIOBRÄNNARE BRUKSANVISNING

ARIMATIC 150 STYRCENTRAL FÖR BIOBRÄNNARE BRUKSANVISNING ARIMATIC 150 STYRCENTRAL FÖR BIOBRÄNNARE BRUKSANVISNING 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Biovärmesystemets funktionsprincip... 4 Ställdon och givare... 5 Utrustningens styrning... 6 Statusinformation...

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Osby P500 100 till 1000 kw

Osby P500 100 till 1000 kw Osby P500 00 till 000 kw Optimalt värmeutbyte och låga emissioner. Osby P500 är en fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter, torv och flis med max 30% fukthalt.

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE Kaminen kräver inte särskilt mycket rengöring om du använder pellets av god kvalitet. Innan du utför rengöring och/eller underhåll på kaminen ska du kontrollera

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

El-styrningslåda EL B1

El-styrningslåda EL B1 Beskrivning: Elstyrning för 3 st drifter Flexskruvar Drift 1 Flexskruv dragande ifrån spannmålssilo till Faust mellanbehållare. Cellsluss Drift 2 Cellsluss ovanför mellanbehållare. Funktion: Cellslussen

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Biobränslepanna 130-2000kW

Biobränslepanna 130-2000kW Februari 2014 Biobränslepanna 130-2000kW Rörlig roster Automatisk askutmatning Träflis eller liknande bränsle Keramisk brännkammare Sotblåsning Steglös effektreglering PLC med webserver D Alessandro CSA

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Instruktionsbok. Kamin Tyr

Instruktionsbok. Kamin Tyr Instruktionsbok Kamin Tyr INNEHÅLL Viktigt! 3 Råd om pelletsbränsle 4 Översikt av brännare 5 Översikt av kamin 6 Allmänna installationsråd 7 Funktionsbeskrivning 11 Säkerhet 12 Montering av kamin / förråd

Läs mer

Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution)

Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution) Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution) 11899026 R2 SV Janfire 2008 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv 11899064 R2 SV Janfire 2009 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT Innehållsförteckning 1. Beskrivning...2 1.1 Ingående delar...3 1.2 Tekniska data...3 2. Installation...4 2.1 Placering...4 2.2 Åtkomlighet...4 2.3 Brandsäkerhet...4

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

El-styrningslåda EL B2

El-styrningslåda EL B2 Beskrivning: Elstyrning 4 st drifter Flexskruvar Drift 1 & 2 Flexskruv x 2 st dragande ifrån spannmålssilo till Faust mellanbehållare. Cellsluss Drift 3 Cellsluss ovanför mellanbehållare. Funktion: Cellslussen

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Radonett AirGap 200/5

Radonett AirGap 200/5 Radonett AirGap 200/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor.

GILLES VÄRMEPANNOR. - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. GILLES VÄRMEPANNOR - Högkvalitativa och helautomatiska pelletspannor. HPK-RA 12,5-160 - Högpresterande pelletspanna. Pannan tillverkas enligt de högsta kvalitetskraven. All svetsning sker så att inga spänningar

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer