DOM Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box Skövde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 7 december 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Frieda Gummesson Åklagarkammaren i Västerås Klagande och motparter (Målsägande) 1. A, se bilaga B (sekretess) 2. B, se bilaga B (sekretess) 3. C, se bilaga B (sekretess) Ombud och målsägandebiträde för 1-3: Advokat Marjukka Luotero-Salzmann Sturegatan 9 A Västerås Klagande och motpart (Tilltalad) BENNY Ingemar Andersson, Frihetsberövande: Häktad Polstjärnevägen Skövde Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box Skövde SAKEN Våldtäkt mot barn m.m. HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast enligt följande. a. Hovrätten rubricerar gärningen i åtalspunkt 1 i stämningsansökan i stället för som sexuellt utnyttjande av barn som våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 första stycket brottsbalken. b. Hovrätten bestämmer påföljden till fängelse 3 år 6 månader. c. Hovrätten bestämmer det skadeståndsbelopp som Benny Andersson ska utge till målsägande A till kr jämte ränta enligt vad tingsrätten förordnat. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 2 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 10 d. Hovrätten bestämmer det skadeståndsbelopp som Benny Andersson ska utge till målsägande B till kr jämte ränta enligt vad tingsrätten förordnat. e. Hovrätten bestämmer det skadeståndsbelopp som Benny Andersson ska utge till målsägande C till kr jämte ränta enligt vad tingsrätten förordnat. 2. Benny Andersson ska vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 3. Vad tingsrätten har förordnat om sekretess ska alltjämt gälla. Även för uppgifter i hovrätten om målsägandenas identitet ska sekretessbestämmelserna i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) fortsätta att vara tillämpliga. 4. Marjukka Luotero-Salzmann tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 485 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 5. Per Olof Almer tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

3 3 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 10 YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Benny Andersson för våldtäkt mot barn och, under alla förhållanden, skärpa fängelsestraffet. Benny Andersson har yrkat att hovrätten ska bestämma påföljden till s.k. kontraktsvård eller i vart fall nedsätta fängelsestraffet. Han har vidare yrkat att skadestånden till målsägande A och B ska sättas ned. Målsägandena, som har biträtt åtalet även i hovrätten, har yrkat att hovrätten helt ska bifalla deras respektive skadeståndsyrkande. Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden. HOVRÄTTENS SKÄL Utredningen är densamma som vid tingsrätten och enlighet med dess dom ska Benny Andersson dömas för de gärningar till vilka tingsrätten funnit honom skyldig. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i fråga om rubriceringen av gärningarna under åtalspunkterna 2-6. Vad gäller rubriceringen av gärningarna under åtalspunkten 1, som innefattar fyra samlag mellan Benny Andersson och målsägande A, gäller frågan om dessa ska bedömas som våldtäkt mot barn eller som sexuellt utnyttjande av barn. Som Högsta domstolen angett i NJA 2006 s. 79 I och II är detta en fråga om indelning i svårhetsgrad och inte en fråga om att olika rekvisit ska vara uppfyllda för de olika brotten. Grundformen för en sådan gärning är därvid våldtäkt mot barn och för att gärningen ska rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn krävs att den med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse som mindre allvarlig. Samtidigt ska rubriceringen våldtäkt mot barn förbehållas de allvarligaste sexualbrotten. För att nu aktuella gärningar ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn talar väsentligen endast att samlagen varit i någon mening frivilliga från målsägande A:s sida. Mot detta kan följande noteras. Vid det första samlaget hade målsägande A ganska lång tid kvar till åldern för sexuellt självbestämmande; hon var 13 och ett halvt

4 4 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 10 år gammal. Skillnaden i ålder mellan henne och Benny Andersson var stor; han var då 43 år gammal. Han har inledningsvis dock inte berättat för henne hur gammal han var, utan i detta avseende under uppbyggnaden av bekantskapen utnyttjat anonymiteten på Internet. Vidare visste han redan före första samlaget att hon inte mådde bra, att hon hade problem med föräldrar och i skolan, att hon enligt egen uppgift till honom hade blivit utsatt för en våldtäkt en månad före deras första möte och att hon hade dåligt med pengar. Han har sett till att hon har kommit i tacksamhetsskuld till honom. Det har han gjort genom att fylla på hennes mobil ett antal gånger med början före det första mötet mellan dem och genom att köpa henne kläder m.m., vilket skett i anslutning till varje samlag. Han har också köpt henne en mobil och gett henne kontanter. Enligt hovrättens mening kan Benny Anderssons agerande snarast beskrivas som att han har utnyttjat den situation målsäganden befunnit sig i och manipulerat henne till att acceptera att ha samlag med honom. De möten som kommit till stånd har varit korta och har företrädesvis bestått av sexuell samvaro. Någon kärleksrelation av det slag som var aktuellt i NJA 2006 s. 79 I har det således inte varit fråga om. Med hänsyn härtill finner hovrätten att omständigheterna inte är sådana att gärningarna kan anses som mindre allvarliga, utan att de ska bedömas som våldtäkt mot barn. Med beaktande framför allt av att brottsligheten innefattat fyra samlag med målsägande A och de tidigare nämnda omständigheterna vid dessa gärningar, finner hovrätten att det samlade straffvärdet för dessa brott samt för övriga brott som han nu döms för vilka har ett inte obetydligt straffvärde uppgår till fängelse 3 år 6 månader. Med hänsyn till brottens art och straffvärde ska påföljden bestämmas till fängelse. Det saknas anledning att frångå straffvärdet vid bestämmande av fängelsestraffets längd. På grund av risk för fortsatt brottslighet ska Benny Andersson vara fortsatt häktad. I fråga om skadestånd finner hovrätten målsägandena vara berättigade till något högre skadestånd än vad tingsrätten funnit. Målsägande A bör tillerkännas yrkade belopp för kränkning samt sveda och värk. Målsägande B bör tillerkännas yrkat belopp för kränkning avseende åtalspunkt 3 samt kr för kränkning avseende åtalspunkt 4. Målsägande C bör tillerkännas yrkat belopp för kränkning avseende åtalspunkt 5 samt kr för kränkning avseende åtalspunkt 6.

5 5 SVEA HOVRÄTT B Avdelning 10 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mona Wildig, Monica Kämpe och Patrik Schöldström, referent, samt nämndemännen Kjell Westring och Torun Hegardt. Enhälligt Avräkningsunderlag, se hovrättens akt

6 Bilaga A Mål nr meddelad i Västerås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jens Carlström Åklagarkammaren i Västerås 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Marjukka Luotero-Salzmann Advokatfirman Marjukka Luotero-Salzmann Sturegatan 9 A Västerås 2. Sekretess B Målsägandebiträde: Advokat Marjukka Luotero-Salzmann Advokatfirman Marjukka Luotero-Salzmann Sturegatan 9 A Västerås 3. Sekretess C Målsägandebiträde: Advokat Marjukka Luotero-Salzmann Advokatfirman Marjukka Luotero-Salzmann Sturegatan 9 A Västerås Tilltalad Häktade BENNY Ingemar Andersson, Polstjärnevägen Skövde Offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Advokatfirman Per Olof Almer Box Skövde Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Sigurdsgatan måndag - fredag VÄSTERÅS E-post: 08:30-16:30

7 2 SLUT Begångna brott 1. Sexuellt utnyttjande av barn Lagrum 6 kap 4 1 st och 5 brottsbalken 2. Utnyttjande av barn för sexuell posering 6 kap 8 1 st brottsbalken 3. Utnyttjande av barn för sexuell posering 6 kap 8 2 st brottsbalken 4. Sexuellt ofredande 6 kap 10 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 2 år 6 månader Skadestånd 1. Benny Andersson ska utge skadestånd till Målsägande A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 november 2009 till dess betalning sker. 2. Benny Andersson ska utge skadestånd till Målsägande B med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 november 2009 till dess betalning sker. 3. Benny Andersson ska utge skadestånd till Målsägande C med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 november 2009 till dess betalning sker, men lämnas skadeståndsyrkandet vad gäller åtalspunkten 6 utan bifall. Häktning m.m. Benny Andersson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 1 st 1p offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna om Målsägande A, B och C:s och deras vårdnadshavares identiteter ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

8 3 Ersättning 1. Marjukka Luotero Salzmann tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Per Olof Almer tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, utlägg, 630 kr traktamente och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.

9 4 YRKANDEN M.M. Se bilaga nr 1-5. Gärningsbeskrivningarna i åtalspunkten 5 och i tilläggstämningen (åtalspunkten 6) samt skadeståndsyrkandet under åtalspunkt 4 har vid huvudförhandlingen justerats på sätt angivits. Målsägandebiträdet har förklarat att envar målsägare biträder respektive åtal. SKÄL ANSVARSFRÅGAN Åtalspunkterna 1 och 2 Benny Andersson har under åtalspunkt 1 vitsordat vad åklagaren lagt honom till last, men bestritt våldtäkt mot barn och hävdat att gärningen bör bedömas som sexuellt utnyttjande av barn då han ej visste att målsäganden ej fyllt 15 år vid första kontakten. Benny Andersson har under åtalspunkt 2 förnekat att han uppmanat målsäganden A att skicka bilder av sexuell karaktär och hävdat att han inte har angett något motiv. Benny Andersson har närmare hörd över de åtalade gärningarna uppgivit: Han är 44 år. Han har två barn som nu är myndiga. Den senaste flickvännen var runt 17 år när de blev ihop. Det tog slut med hans förra tjej tre-fyra månader innan han träffade målsäganden A. Han är nu ihop med en tjej som är 24 år, har i tio år haft en sambo, som är 30 år, hade en tid sällskap med en tjej var 16 år yngre än han själv och var när han var 30 år ihop med en flicka som var 17 år och liksom han höll på med hästar. Första kontakten med målsäganden A uppstod när hon kommenterade en bil han hade på sin bilddagbok. Han hade endast bilder på bilar. Hon kommenterade flera bilder. Hon gillade bilar. Han reagerade över att hon varit inne och över att hon hade ett udda namn grodrap och kollade upp henne och skrev tack tillbaka på hennes kommentarer och kollade igenom och kommenterade hennes bilder, som var normala bilder med bilar som motiv. Han förstod att hon var kunnig på bilfronten. Till slut kom frågan upp vad de hette och var de bodde. De pratade allmänt om vad

10 5 som hände i livet och gick då de hade känt varandra i tre veckor hade de SMSkontakt och gick över från bilddagboken till att kommunicera på annat forum, MSN. När de började smsa tyckte han att de skulle fortsätta så han fyllde på hennes mobil. Han gjorde det sex gånger. Första gången var redan innan de setts personligen. Målsäganden A är duktig på att teckna. Hon red på söndagar och de samtalade om bilar, hästar och dylikt och pratade även om skolan. Han förstod att hon inte mådde riktigt bra. När hon en dag inte kom in hemma eftersom hon hade pantat sina nycklar för att få en penna köpte han pennor till henne och skickade. De pratade tillslut om sex och gled in på det området när de kände sig bekväma med varandra. De började tala med varandra efter en månad. Han har ett år jobbat som yrkeslärare och arbetade som sådan hela förra året. Hans elever gick på gymnasiet. Han hade utbildning i sin verkstad. Enligt hans erfarenhet är tjejer tidigare med sex och det förekommer att tjejer i årsåldern har haft sexuell debut. Han vet att tjejer diskuterar sex tidigt, han hör sådant i skolan. Det var diskussioner om vad som hände i helgen och dylikt. Ifrån det att han var 11 år till 20-årsåldern har han hållit på mycket i stallet, det var som ett fosterhem. En tjej, som var 13 år, hade redan varit ute och härjat med killar. Första gången när han och målsäganden A diskuterade sex, det var innan de träffades personligen, berättade hon för honom att hon blivit våldtagen då hon i november 2008 hade varit med en kille som hette Gori, som när hon berättade det redan blivit tagen då han hade gjort så även med andra tjejer. Att målsäganden A endast var 13 år blev riktigt klart då han träffat henne live första gången och hon på hotellrummet eller i bilen hem sagt att hon var 13 år. Hon hade sagt att hon ljugit, att hon var lite för ung för honom och han sa att det inte var bra. Det hade innan inte varit något snack om hennes ålder. Han frågade ej rakt ut så att han fick något svar. Han uppfattade henne som att hon gick i gymnasiet och trodde hon gick estetisk linje i gymnasiet. Hon var vuxen i kroppen och ville bli billackerare och dylikt och berättade för honom att hon läste estetisk linje, ritade och dylikt. De diskuterade inte i vilken klass hon gick och hon sa aldrig att hon gick i sjunde klass. Om hon hade sagt till honom från första början att hon var så ung då hade han aldrig åkt och träffat henne. Hon betedde sig vuxet, han blev

11 6 förälskad i henne. De pratade mycket om att det var jobbigt i skolan. Han fick reda på att hon ej hade kontakt med sin mamma och att hon tyckte att det var jobbigt med pappan, som var mycket krävande. Han försökte stötta tjejen att tänka på sin skolgång, ville puscha på henne genom att ringa och väckte henne och dylikt. Han försökte också få henne att sluta att röka. Innan de sågs var det aldrig något man satt fingret på hur gammal hon var. På en MSN-adress stod det efter förnamnet -95, men han tyckte att det var svårt att relatera till att det var hennes födelseår. Han såg att hon hade tandställning när han träffade henne. Varken utseende, storlek eller samtal och diskussioner tydde på att hon var så ung. När han träffade henne var hon 1.70 cm lång och vägde kg och det är ej normalt att 13-åringar är så stora. Han har pratat med henne från första dagen varje dag fram till juni el juli. Det är sällan man kan prata med någon i två timmar utan att det blir fel eller att man inte har något att prata om, det har bara hänt med äldre personer som är över 20 år gamla. Målsäganden A var full på Lucia och ringde till honom och han uppfattade att hon var mycket livserfaren. Första gången de träffades skulle han hämta en motor i Stockholm och han tänkte hämta motorn och sedan hälsa på målsäganden A och sedan en bekant, Erik Bäckström, med vilken han tidigare hade haft garage ihop och pratat om att ses och ta ett par bärs. Det blev aldrig någon affär med motorn, men det primära var att träffa Erik Bäckström för att sedan träffa målsäganden A för att ha en liveträff. Han och målsäganden A hade pratat om att käka på stan. Han bokade ett hotellrum p.g.a. att Erik Bäckström byggde om och han ej ville störa honom och hans familj. Han åkte i bil för att möta målsäganden A. De möttes på stationen. De parkerade och gick sedan till McDonalds och käkade. De satt och pratade. Han reagerade över hennes jacka, som hon hade lånat av någon då det var problem hemma med pengar. Han fick reda på att hon hade barnbidrag. De pratade igenom det. Han ville glädja henne och menade att de skulle köpa en jacka till henne. De såg en jacka på Stadium och hon blev glad över jackan. De hade pratat om att han skulle bo över i Västerås. De gick till hotellrummet. Det var bestämt att de skulle mötas och det hade kommit på tal angående sex i någon bisats. De hade pratat åt det hållet. Han hade ingen förhoppning om något sådant. Det fanns en

12 7 stor säng på hotellrummet och de låg på varsin sida och pratade skit. Efter en stund vänslades de, kramades och kände på varandra och det slutade med att de hade sex med varandra. De tog av sig kläderna och genomförde samlag, typ missionären. Han kom inte i henne. De tyckte att det var bra efter en stund, 20 minuter, och slutade, tog på sig kläderna och tittade på teve. Han körde sedan hem henne. Han kände inget obehag. Han åkte sedan till Erik Bäckström och var där en stund. Han stannade hotellet. Han tog inte åt sig när hon sa att hon var 13 år, utan först efter en stund när det hade sjunkit in lite att hon var 13 år tyckte han att det var konstigt. De hade pratat varje dag och när hon var ledig eller när hon gick från sina vänner på kvällen SMS-ade hon honom och frågade om han hade tid att prata. De hade pratat varje dag alltifrån 10 minuter till flera timmar. De pratade om allt, bilar och hästar, och pratade troligtvis sex här och där och hon framstod som vuxen. Personkemin stämde mellan dem och de skulle mötas igen. De sågs igen efter nyår, men redan dagen efter att han åkt bokade rum på Clarion Hotel för en ny träff. Han hade ingen förhoppning om att ha sex med henne och det var inget planerat. Någon vecka efter snackade han med två kompisar hemma. De tyckte att det var fel och sa att han skulle avsluta förhållandet med henne. Han ville inte ringa. De hade ett bra förhållande och var kompisar och syftet med att komma till Västerås var att ta ett snack med henne. Han åkte på förmiddagen och var där runt lunch. De hade bestämt att de skulle mötas. De åt på Mc Donalds. Han jobbar fem dagar i veckan i sin verkstad och arbetar dessutom på helgdagar på ett annat jobb. Han tänkte därför att han skulle passa på att stanna över natten då alla störde honom hemma. Han klarade inte att göra slut med målsäganden A. Han hade fått känslor för henne och kunde då ej avsluta det. Båda hade väl insett att det inte var rätt och de pratade om relationen och vad de gjort sist. P.g.a. åldersskillnaden och att hon var underårig var det ej bra. På något sätt berättade han att han skulle stanna över. De var dumma som gick till hotellrummet och trodde att de skulle kunna hålla sig ifrån varandra. De kramades och hade samlag. Han tror inte att han hade en vaginal utlösning i henne. Han fick ej utlösning. Antingen tog hon bussen hem eller skjutsade han hem henne. Tredje gången var den 7 februari Han pratade åter med en kompis hemma som sa att

13 8 det var fel att träffa och ha sex med en 13-åring. Han åkte till Västerås för att avsluta förhållandet och bokade ett hotellrum. Han tror att det var jobbigt för målsäganden A att berätta för sina kompisar att hon träffade en äldre kille. Han klarade ej av att göra slut och tyckte att de funnit någon typ av relation med varandra. De hade sex. Han hade sin penis i hennes slid och det är möjligt att han kan ha haft sex bakifrån i henne. Han tror inte att han kom då. Han tror att det var någon försats av det slag som göt fläckar i kalsongerna. Han tror att hon tog bussen hem. De fortsatte att ses. Den fjärde gången var den 21 maj Han åkte då upp igen för att de skulle ses, han hade fixat hotellrum igen, och det låg i bakvattnet att de skulle ha sex. De hade samlag. Långt innan de sågs hade de många diskussioner om sex. Målsäganden A tyckte det var okey att prova nya saker. Han berättade att han hade handbojor hemma från sin förra tjej. Han vet ej vems förslag det var. De diskuterade även dildos och han tog med två stycken och tänkte att hon skulle få den ena. De hade samlag, missionären, och de bestämde tillsammans att hon skulle ha handbojorna på och att han skulle sätta dem på henne bakifrån. De hade fortsatt samlag. När hon vred sig el låste sig handbojorna så hårt at han med en tång som han hade i väskan fick bryta sönder dem. De lekte med dildo. Han höll i den och penetrerade henne. Han fick nu orgasm. Han var sedan inne i henne med dildon igen. Hon ville ha dildon. De åt på Mc Donalds och sedan åkte hon hem. De fortsatte att ha kontakt. Han sa att när hon lekte med dildon skulle hon skicka bilderna till honom. Hon skickade kort på sitt kön och sina bröst till honom. Ca bilder som hon skickat är hårdare bilder. Han kunde gissa sig till att hon lekte med dildon på ett kort som är mörkt, sedan är det mer sensuella. De hade telefonsex och skickade därför bilder till varandra. Varje gång de setts i Västerås har de gått och handlat. Han har förutom jacka köpt kläder, såsom jeans, tröjor, strumpor och bikini, samt mobil till henne. Mobilen köpte han för att det annars skulle bli dyrare. Det var ett kontantkortsabonnemang som var registrerat på honom och de kunde då smsa gratis med varandra. Det var innan de sågs första gången. Telefonen kostade ca 600 kr. Han har betalt ca kr på hennes telefon. Han har frågat hur hon ska kunna redovisa det hemma. En gång när hon handlat gav han henne några

14 9 hundralappar. Han har träffat målsäganden A sex gånger, varav en gång på en bilträff när hennes pappa var med. Han var även på hennes ridskola en gång och de var då också på ett köpcentrum och kollade i en hästaffär efter byxor till henne. Han köpte dagen efter piller första gången i juni 08 när han hade pratat med bekanta som tyckte det var smidigt att ha med sig om man träffade någon man ej visste om de käkade p-piller. Han gav sådana piller två gånger till henne. Han köpte ett nytt för att ha med sig när de skulle ses igen nästa gång och tog med sig ett dagen efter piller andra gången han kom. Om hon har sagt att han skrivit kan du ta en bild på dina bröst så har hon förstått det mellan raderna. Han har i viss mån uppmuntrat korten, han frågat kan inte jag få en bild på tuttarna? Han har endast haft långa relationer och har svårt att fungera i ett förhållande på sexuellt plan och första gången det träffades var det ingen speciellt lyckad sex för hans del. Han uppfattade det som att målsäganden A var intresserad av sex och upplevde henne som erfaren som sexpartner. Hon tog för sig och visste vad hon ville. Hon har aldrig beklagat sig över att de träffades och han tror hon tyckte om honom som person. Hon sökte mycket kontakt med honom. Hon har SMS-at honom och frågat om de ska prata. Det var oftast hon som frågade honom om de skulle prata. Hon har sagt att hon älskar honom som person. Han blev kär i henne. Han sa ej sin rätta ålder från början och sa att de kunde prata ändå, utan att hon fick veta hur gammal han var. De skulle ändå inte träffas personligen. Innan de sågs hade han avslöjat sin ålder. När de skulle ses i december förklarade han sin riktiga ålder. Han fick en fråga om åldern innan. Då sa han att han var i alla fall över 20 år gammal. Han uppfattade att hon tyckte att åldern ej hade betydelse för de skulle end smsa och snacka skit. Han sa till henne att de inte behövde ses om hon inte ville. Det var ett uppehåll mellan februari-maj då hon hade flera pojkvänner. Dessa gjorde inte riktigt som hon ville och de hade lika tät kontakt som tidigare. Det var meningen att de skulle ha setts på Powermeet i juni eller juli De pratade varje dag och var överens om att skicka bilder på varandra. Han har frågat och då har hon svarat ja. Hon har även skickat bilder på eget initiativ. Hon har på eget initiativ tagit kort när hon hade ny bh och trosor på sig.

15 10 Målsäganden A har hörd inför tingsrätten berättat: Hon är född den 11 juni Hon har kommenterat att han har en fin bil på bilddagboken där hon kallade sig med ett smeknamn. Benny skrev privata meddelanden och hon kan ha lagt sitt nr på något ställe och efter en till två veckor skrev han ett SMS till henne och frågade vad hon gjorde och sedan började de smsa, ha kontakt på MSN. De pratade först allmänt sedan sexprat. Efter sitt namn stod det på MSN 95 CC. Benny borde ha sett åldern när han addade henne. På MSN var det allmänt prat om vad som hände där man bodde etc. Benny berättad vad han gjorde, men sa ej hur gammal han var då, det fick hon veta senare i ett SMS en vecka innan de möttes i Västerås. Hon trodde inte att han var 25, men fick tillsist svar han var över 40 år. Det var prat om sex i december, men hon minns ej hur de kom in på tal om sex. Benny började fråga om hon var oskuld osv. och sedan gick det vidare. De började prata i telefon i januari. Han har sett bilder på hennes dagbok. Hon nämnde att hon var 13 år när de pratade på MSN och hon fick kommentar att hon såg äldre ut. Hon brukar få den kommentaren. De skulle ses p.g.a. att de var nyfikna på varandra. Hon tyckte att han verkade snäll som person. De hade samma intressen, bilar, och hon rider, vilket han pratade om att han gjorde när han var ung. Hon var dock ej så säker på att det var så. Förslaget att de skulle ses hade kunnat komma från dem bägge. När de sågs innan julen 2008, den 20 eller 21 december träffades de utanför skrapan. De åt lunch. Han köpte en jacka till henne och de gick sedan upp till hotellrummet och de hade sex. När hon träffade honom fick hon en chock och frågade om det verkligen var han. Hon hade sett en annan bild av honom. Hon hade tandställning när hon träffade honom. Hon minns ej vad han sa om henne. Hon vet ej varför han köpte en jacka. Hon hade lånat en jacka av en kompis. Han kommenterade ej jackan. Kompisen ringde och frågade när hon skulle få jackan och han var då bredvid. Han föreslog att de skulle gå till hotellrummet. De hade kommit ut från Stadium där hon fått jackan. Hon visste då ej att Benny skulle bo på hotell och hon visste ej vad de skulle göra och hon sade redan, är det inte lite tidigt för sånt. Hon hängde med till hotellet, då hon blev nyfiken att se vem det var. Hon hade tankar att de skulle ha sex, det var underförstått. De åkte upp till hotellrummet och kollade där på teve, de

16 11 såg ej porr, hade mys, kramar, pussar och sedan sex. Hon tog av sig kläderna själv. Han tog av sig sina kläder. Hon hade blandade känslor och tyckte att det var lite tidigt, men hon gick med på det. Hon var 13 år då, han var äldre. Hon vet ej varför det kändes dubbelt. De hade sex, missionärsställning. Det var inget resonemang om skydd dem emellan. Han hade sin penis i henne och samlaget pågick ca minuter. Han fick utlösning i henne och det blev kladdigt i henne. Han sa det också. Han hade ej kondom och det var ej prat om det heller. När det var färdigt hade de mer mys och låg och kollade på teve. Hon åkte sedan hem. Hon åt eller drack inget första gången och minns ej om hon fick något av Benny, men gången efter det fick hon ett piller. Hon fick piller två eller tre gånger. Sedan fick hon p-piller. De hade på MSN pratat om att ha sex redan innan de sågs, men hon trodde ej att det skulle bli så. Det kom på tal och de var nyfikna på varandra. Det var på hotellet före, under eller efter samlaget ej prat om hur gammal hon var. När hon gick från hotellet gjorde hon det med blandade känslor. Det kändes fel p.g.a. att hon var i den åldern, men gjort var gjort. De hade efter händelsen kontakt per telefon och MSN och de pratade en stund varje dag i telefon. Han ringde oftast henne och han fyllde på hennes kort p.g.a. att hon hade dåligt med pengar. Han fyllde på hennes kort gånger. De pratade problem, om det hänt något på dagen, hon berättade om skolan och att hon gick i 7-an i sin skola. De träffades igen i början av januari. De träffades på stan. De åt och gick på stan och båda ville och gick till ett hotellrum ovanpå H&M och hon förstod att andemeningen var att de skulle ha sex igen. De kollade på teve, hade samlag och kollade mer på teve. Samlaget var av samma typ missionären. Hans penis var i henne och han fick utlösning i henne och hon fick ett dagen efter piller. Hon sa att hon var orolig och han sa att han hade pillret med sig. Det låg i en kartong som han hade köpt på apoteket. Hon läste på kartongen innan hon tog pillret. Han släppte av henne vid en sporthall en bit ifrån där hon bor. Hon var rädd för att någon skulle se då hon var rädd för rykten. De hade kontakt efter händelsen och pratade dagligen på MSN. De pratade om sex, hur det var osv. och han verkade tycka om att ha sex med henne och han skrev och sa det. Han frågade en gång till om hon verkligen var 13 år och hon svarade ja, det är jag

17 12 verkligen. De sågs igen i februari i Västerås tredje gången. De åt på Hongkong, gick till hotellet, Best Western, och såg på teve, gjorde missionären och testade ny ställning lite bakifrån Han var inne i henne och kom i henne och hon fick akutp-piller. Det var frivilligt från hennes sida. Det kom på tal att testa något nytt. Hon minns ej om någon föreslog det. Hon fick dagen efter piller, som han med sig igen. Han föreslog att hon skulle ta det och hon gjorde det. Det var samma kontakt efter tredje gången. Hon hade efter det tillfället träffat en ny kille som hon var ihop med en månad, sedan tog det slut. Hon och Benny hade kontakt, men pratade ej lika mycket sexuellt. Efter att det tagit slut med den andra killen började hon och Benny prata mer om sex igen. De hade sex i april eller början av maj någon gång. Det var på förslag från dem bägge och de träffades i Skrapan. Hon minns ej om de åt tillsammans eller om hon åt själv. De gick sedan upp och hade sex, missionären och sex bakifrån. Det var sedan bojor som hon hade på ryggen. När hon lade sig ned klämdes de åt och det började göra ont. Hon har märke på armen. Benny hade handbojor med sig. De pratade om det mitt i och hon visste ej att han hade bojor med sig. Han tog fram bojorna och kom med förslag. Hon tyckte att det var konstigt. Det kan ha kommit på tal någon gång innan. Hon hade händerna bakom ryggen och låg på magen. Bojorna var av metall. Det klickade när han drog fast handbojorna, det lät som ett rosslande ljud. Han körde en kort stund med en dildo vaginalt när hon hade bojorna med sig, ej analt el oralt. Hon fick en dildo sedan av honom, hon fick den för att hon skulle använda den själv och hon har kanske fotat sig en eller två gånger med dildo. Han hade två med sig, hon fick en och han tog med sig den andra. Han frågade om foton när hon använde dildos. Först var hon tveksam till att fota sig med dildon, men sedan gjorde hon det. Hennes huvud var ej med på fotot. Bojorna satt lagom men sedan blev det hårdare och när hon låg på dem klämde de åt mer, bygeln drog åt, ty han hade ej satt på spärren, och det gjorde ont i händerna och handlederna, strax ovanför tumleden. De avbröt samlaget då och det blev inget mer efter det. De låg och kollade på teve. Benny hade ett multiverktyg i jackan. Bojorna gick sönder när han tagit loss dem. Hon berättade inte detta vid första polisförhöret då hon tyckte att det var pinsamt. Benny skjutsade

18 13 hem henne igen. Han stannade ej utanför huset. Hon har skickat könsbilder och bröstbilder till honom. På vissa bilder har hon varit naken på vissa har hon haft trosor. Hon kan ha skickat ca st. Precis innan de sågs första gången, skickade hon en nakenbild. Han frågade om det och hon tog en sådan bild. När de sågs ville han ha bilder att kolla på. Han frågade henne om hon hade lust att skicka avklädda bilder och frågade om han fick mer bilder osv. Hon fick några bilder av honom. Hon kollade på dem och sedan raderade hon dem. Han skickade bilder på sin snopp. Han gjorde det liksom hon skickade avklädda bilder på sig i samband med sexsnack. Hon sa att han ej fick lägga dem någonstans, vilket han lovade. Hon har tagit bort bilderna. De pratade hela tiden med varandra ända tills hon blev kallad till polisförhör. Det blev dock mindre snack på slutet då hon hade sin kille och Benny hade träffat en tjej. När hon blev kallad till polisförhör skrev hon till honom att det var något som handlade om honom. Hon berättade via MSN ellert liknande för Benny om att hon haft sex med någon Gori i oktober och november. Hon mådde dåligt under hösten och våren då det var bråk med kompisar och hon hade problem med mamman. En väninna visste om att hon träffat Benny och hon nämnde för henne att de haft sex osv. Hon har sagt flera gånger till honom att hon var 13 år och att hon gick i 7-an. Det hände att han ringde henne på morgonen. Hon har fått jackan, han har fyllt hennes mobil och han gav henne en mobil mellan andra och tredje gången då han visste om att pappan tagit hennes simkort och hon hade en gammal telefon som ej funkade och hon hade slut på pengar. Luren beställde han på Internet och skickade den på posten till henne. När de sågs fick hon en laddare. Det var ett kontantkort i mobilen. Hon har fått pengar som ersättning för det hon köpt eftersom han insisterat på att han skulle bjuda på det. Han är fjollig som säger att hon pressat honom. Benny filmade sig när han runkade, och skickade videor till henne vid några tillfällen. Hon mådde dåligt. Att hon mådde dåligt i skolan och skolkade berodde inte på Benny utan på att hon umgicks med fel personer och det var bråk med kompis i skolan. Hon tappade 20 kg i vikt på två mån. Nu börjar hon må ganska dåligt för det som hänt ty nu förstår hon att han är som han är. Benny har ringt, men ej för att väcka henne. Han har endast varit en kompis, ej ett stöd. Hon

19 14 tyckte om honom som kompis, ej på annat sätt. De hade pratat om sex därför kom det, hon kände lite mer för honom, men ej som att de skulle bli ihop. Benny kom på att ge henne pengarna, hon var osäker på att ta emot dem då hon kände att han ej behövde fylla på hennes telefon. Det blev uppehåll med detta från februari till maj, då hon fått en pojkvän. Målsäganden B har hörd i denna del uppgivit: Hon har känt målsäganden A i tre år. Hon berättade för henne om Benny när hon pratade med honom i telefon i en källare men sade inte så mycket utan endast att det var en kille och att de träffats via Internet och hon berättade inte varifrån han kom eller hur gammal han var. Hon träffade henne sedan utanför sin bostad tillsammans med Benny i samband med att Benny skulle lämna henne för att hon skulle hem. Benny köpte då även cigaretter till henne. Hon har träffat Benny en gång även på Powermeet. Målsäganden A har senare berättat att de gjort något sexuellt med varandra och när de skulle ses på stan i slutet på april och hon ringde henne fick hon veta att hon var på ett hotellrum och när hon kom hem berättade hon vad de hade gjort, att de hade haft sex, kört alla ställningar och att det hade använts handbojor, vilket orsakat blårödaktiga ärr på handleden som hon visade. Målsäganden A var deprimerad när hon pratade med henne. De började sedan förlora kontakten men pratade mycket med varandra i juni juli igen. Erik Bäckström har hör som vittne berättat: Benny hyrde en plats i det garage som han hade i Skövde under ett år. De möttes i garaget, men stämde aldrig träff där. Sedan han flyttade till Västerås har de någon enstaka gång, en gång, haft kontakt angående bilar. De hade telefonkontakt med varandra några få enstaka gånger. Före jul ringde Benny och frågade om han var hemma senare under kvällen om han kunde kolla huset som de renoverat och Benny kom och besökte honom strax före jul. De gick runt och kollade lite och han visade vad han gjort. Benny sa vad han gjorde i Västerås och sa att han skulle besöka en tjej där, men sa inget mer. Benny stannade i 20 minuter. Efter besöket var han förbi garaget i Skövde under fem

20 15 minuter. Det Benny sagt om deras träff angående att de skulle dricka öl och hade planerat träff stämmer ej. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat den i stämningsansökningen angivna, bl.a. hotellkvitton. Tingsrätten gör följande bedömning. Genom Benny Anderssons och målsäganden A:s i huvudsak samstämmiga uppgifter - tidpunkten för när Benny Andersson fick vetskap om målsäganden A:s verkliga ålder undantagen-, finner tingsrätten de åtalade gärningarna under åtalspunkt 1 styrkta och konstaterar att Benny Andersson även om han först under det första sammanträffandet fått vetskap om målsägandens ålder haft skälig anledning att med hänsyn till uppgifterna i bilddagboken anta att hon inte fyllt 15 år. Brotten bör med hänsyn till omständigheterna och till att de i huvudsak skett med målsägandens mer eller mindre uttryckliga samtycke bedömas som mindre allvarliga och skall Benny Andersson därför dömas för sexuellt utnyttjande av barn, ett brott för vilket är stadgat fängelse i högst fyra år. Genom vad målsäganden A har berättat finner tingsrätten inte tveksamhet råda om att Benny Andersson uppmanat henne att till honom framställa och skicka bilder av sig själv av sexuell karaktär och erhållit flera bilder. Åtalet för utnyttjande av barn för sexuell posering är därför också styrkt. Åtalspunkterna 3 och 4 Benny Andersson har vad gäller åtalspunkt 3 förnekat att han uppmanat målsäganden B att skicka bilder till honom, vitsordat att han har betalat pengar till målsäganden B men hävdat att han gjort detta på uppmaning av denna och sålunda bestritt ansvar för den åtalade gärningen. Han har vad gäller åtalspunkt 4 förnekat brott, men medgett att han skickat porrbild vid något tillfälle på uppmaning av målsäganden själv, förnekat att han uppmanat henne att framställa och skicka en videofilm, förnekat uppsåt till sexuellt ofredande genom att titta i urringning och

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 meddelad i Hudiksvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ture LARS Åke Wallin, 19981127-2997 Myra Nygårns Gata 15 820 40 Järvsö Offentlig försvarare: Advokat Jan Nyman Krokströms Advokatbyrå

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

2012-10-08 meddelad i Norrköping

2012-10-08 meddelad i Norrköping Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Lindgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Norrköping Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand.

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

2012-12-17 meddelad i Stockholm

2012-12-17 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 4585-12 Rättelse/komplettering Dom, Domslut för Christoffer Kolmodin, 851216-6912 - Komplettering, 2013-06-04 Beslutat av: rådmannen Anders Nauclér På grund av rättens förbiseende kom beslut avseende

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr B 14508-11, se bilaga A

DOM 2013-11-07 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr B 14508-11, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040212 2013-11-07 Stockholm Mål nr B 444-13 Dok.Id 1106497 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Sören Viktor KRISTOFFER Lindström, 19820416-5974 Frihetsberövande: Häktad Almvägen 30 545 34 Töreboda Offentlig försvarare: Advokat Kerstin

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 oktober 2007 Ö 1974-06 KLAGANDE MW Ombud och målsägandebiträde: Advokat BA MOTPART CG Ombud och offentlig försvarare: Advokat SU HÖGSTA

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jens Göransson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

BHaea A. FALU TINGSRÄTT Enhet 4 4:2. DOM 2013-02-11 meddelad i Falun. Mål nr B 4403-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BHaea A. FALU TINGSRÄTT Enhet 4 4:2. DOM 2013-02-11 meddelad i Falun. Mål nr B 4403-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) BHaea A FALU TINGSRÄTT Enhet 4 DOM 2013-02-11 meddelad i Falun Mål nr B 4403-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Fredrik Skoglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt

Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt RättsPM 2005:6 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - November 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 2. Våldtäkt av normalgraden

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

meddelad i Falun

meddelad i Falun Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Lena

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2012-04-20 Malmö

DOM 2012-04-20 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-04-20 Malmö Mål nr B 294-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Hans Ranholm Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Ställföreträdare: Sekretess Sekretess B Sekretess Ombud och

Läs mer

meddelad i Skövde

meddelad i Skövde DOM Mål nr B 3073-13 meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Marianne Aldén Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer