Extrai nsatt förbundsstämma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extrai nsatt förbundsstämma"

Transkript

1 ./rt t s ra\ ä'ä<(ititldio 26 januari 20L4 Mötesprotokoll Extrai nsatt förbundsstämma L Extrainsatt förbundsstämma, 26 januar- 2OL4, Plats: Ekonomikum, Uppsala Närvarande: Förbundsordförande Aria Nakhaei, vice ordförande Stina Bergman, kommunikatör Amanda Björkman, förbundsekonom Anna Welsapar och bidragsansvarig Andreas Persson. UF Södertörn, UF Stockholm, UF Uppsala, UPF Umeå, UF Göteborg, UF Malmö, UF Linköping, UF Jönköping, UF Örebro, UPF Lund. 1 5 Mötets öppnande Förbundsordförande Aria Nakhaei öppnade mötet kl, 9,43. Stämman beslutade att välja lohan Wallhammar till mötesordförande, 2 $ Val av mötesfunktionärer & formalia UtrikespoIitiska Frejg, l3 info(gufsverige.org I I4 79 Stockholm

2 le {1 tsk4\ v'*tltfdr A ("x * UFUppsalameddeladestämmanattVerksamhetsrevisornLouiseGellin inte hade fått nägon-ljlråft" åch handlinlui titl O"t extrainsatta årsmötet' Revisorn hade inte vetskap om att en extrainsatt stämma skulle äga rum och därmed inte fö;;;;ti"ii u[rå1ånou. Mötesordförande ]ohan föreslos ';;;;r"r att punkten "* liåiåna" därmed skulle strvkas från dagordningen, och "ai åä"". fåi gå "tt utlåtande vid nästa medlemsmöte' dvs. valårsmötet i maj' Förbundsordförande Aria Nakhaei inkom med en proposition att lägga en diskussionspunktrörandesekonomiskasituationtill dagordningen. Stämman beslutade attväljasviceordförandestinabergmantillmötessekreterare attväljasannaforsbergochjuliayatestilljusteraretillikarösträknare att anse mötet stadgeenligt utlyst attfastställatidpunktenförjusteringtillsenastden26mars2014 attgodkännaföreslagendagordningmedföljandejusteringar:attpunkt Z (Fråga om stamåiii stad'geenligå utlysand-e), punkt 4 (fastställande av dagordning)samtpu.nkt6(-bordlagdabeslut)inkorporerasipunkt2(val av mötesfunktionaiei oin rårmatiai, ati punki 5 (Revisors utlåtande kring dengångnaperioden)stryksochattendiskussionspunktoms ekonomiska situation läggs till undei punkt 4 (inkomna motioner och propositioner) attläggabeslutetomansvarsfrihetförförbundsstyrelsen2ol2l13llll å rsmötesha ndlinga rna 3 S Justering av röstlängd Tio av totalt tio röstberättigade medlemsföreningar närvarade på stämman. Stämman beslutade UtrikesPotitiska Frejg l 3 inlo'rr ufs\ erige org I l4 79 Stockholm wuw.ufsr erige org

3 r fxililk) ff att justera röstlängden till tio medlemsföreningar 4 $ Inkomna motioner och propositioner Proposition om auktoriserad revisor och s ekonomi Förbundspresidiet hade inför den extrainsatta årsstämman inkommit med en proposition rörande s ekonomi och revision (se bilaga 1). Propositionen gällde införandet av två nya paragrafer i Utrikespolitiska Sveriges (UFS) stadga under rubriken förbundsstämma. Det konstaterades att två på varandra följande årsmöten måste godkänna stadgeändringen, enligt paragraf 44, UFS stadga, Förbundsordförande Aria berättade om den gångna hösten sedan årsmötet i Malmö i septemberi och vad som lett fram till den föreliggande propositionen. Två ekonomiska revisioner saknades från de två föregående verksamhetsåren, och mycket energi och pengar fick läggas ut för att genomföra dessa inför deadline till Ungdomsstyrelsens (US) bidragsansökan. UF Uppsala frågade hur mycket revisionerna kostade, varpå förbundsekonom Anna svarade att två ekonomiska revisioner totalt gick på kronor, UPF Lund ställde frågan varför revisionerna kostade så mycket mer än vad som ursprungligen angivits, Aria svarade att man hade upptäckt en differens på cirka kronor från verksamhetsåret 2OIL/20I2, och att extra arbete från de ekonomiska revisorernas sida fordrades för att förklara denna differens. Presidiet satte då ett tat< på kronor för att betala det arbete som tillkom, Revisionen för 2Ott/20L2 gick totalt på soooo kronor och 2Ot2/2013 för kronor. För att undvika liknande scenarier iframtiden, hade presidiet valt fram en proposition om två nya paragrafer: 13 5 Revisionsberättelsen från den auktoriserade revisorn ska även innehålla ett uttalande ifrågan om ansvarsfrihet för avgående förbu ndsstyrelse. Fakturan för bokslutsrevisionen betalning sker. ska godkännas av stämman innan 14 $ Efter avslutat verksamhetsår uppmanas förbundsstyrelsen att se UtrikespoIitiska Freig. I3 infogrufsverige.org ll4 79 Stockholm ww.ufsverige.org

4 {1 lsk2\ v',d-^ ff över att alla transaktioner på bankkontoutdragen ska återfinnas som en transaktion i huvudboken, Stämman ajournerades några minuter för diskussion i små grupper, Paus kl Mötet återupptogs kl, Stämman valde att först diskutera paragraf 14 och därefter paragraf 13, UF Malmö ställde frågan om vad som avses med "uppmanas att se över", UPF Lund föreslog en omformulering av paragrafen till "ska" istället för "uppmanas [...] att se över att alla transaktioner..." för att förtydliga paragrafen. UPF Umeå ansåg att paragraf t4 är onödig, eftersom en kontinuerlig översyn av tranlaktionerna under verksamhetsåret är en självklarhet, det behöver inte stå med stadgan. UPF Umeå tog som exempel att i lokalföreningarna regleras redan översynen av bankkontona i lag, i den så kallade bokföringsordern. Till skillnad från UPF Umeå menade UF Södertörn att det var en självklarhet att paragrafen ska införas i stadgan med formuleringen "ska". UF Uppsala ansåg att en formulering om kontinuerlig översyn, istället för en översyn efter avslutat verksamhetsår borde läggas in. Görs översynen enbart efter verksamhetsåret, upptäcks potentiella brister "för sent", menade UF Uppsala, I likhet med UPF Umeå, ansåg UF Stockholm att par-agrafen föreföll märklig, eftersom översynen handlar om en kompetensfråga hos den sittande förbundsstyrelsen, det är inte en stagdefråga, UPF Lund menade att minnet är kort, och att paragrafen minskar risken för att liknande händer igen. UF Jönköping ifrågasatte, i likhet med UPF Umeå och UF Stockholm, att paragrafen ska finnas med i stadgan, översynen borde ske automatiskt med ett bokföringsprogram och att det borde vara kassörens eller ekonomens uppgift. Ekonom Anna svarade att inte använder sig av ett sådant automatiskt bokföringsprogram, utan att översynen måste göras manuellt. UF Stockholm var överens med övriga föreningar att en löpande översyn måste göras, men för att åtgärda problemet behöver snarare ett tydligt policydokument formuleras än en stadgeändring. UF Södertörn svarade att även om det är en självklarhet har behov av övertydlighet, eftersom den löpande översynen har förbisetts av tidigare styrelser. UF Örebro höll även de med om att stadgan bör förtydligas när det gäller denna översyn med formuleringen "ska", så att inte kompetensen hos den sittande styrelsen blir den avgörande faktorn. Följande yrkanden inkom från medlemsföreningarna beträffande paragraf 13 och 14, UtrikespoIitiska Frejg. l3 inforaufsverige.org I l4 79 Stockholm

5 {r I s,(a\ v'-*fltflrl.,t UPF Lund yrkade på att införa en ny $ 14 med lydelsen: " Efter avsl utat verksa m hetså r ska I I förbu ndsstyrelsen kontrol lera a I la transaktioner på bankkontoutdragen för att se att dessa återfinns som transaktioner i huvudboken" UF Linköping yrkade på att införa en ny $ 14 med lydelsen: "Under sitt verksamhetsår skall förbundsstyrelsen se till att alla transaktioner på bankkontoutdragen återfinns Som transaktioner i huvudboken" Som kontraproposition till införandet av paragraf L4, yrkade UF Stockholm på att "förbundsstyrelsen ser över den ekonomiskt ansvariges uppdragsbeskrivning, för att få ett förtydlig^ande att den ekonomiskt ansvarige kontinuerligt, månadsvis, under året ska se över att alla transakiioner på bankt<ontoutdragen ska återfinnas som en transaktion i huvudboken". Presidiet jämkade sig med UPF Lunds förslag på paragraf 14 och yrkade på att införa paragraf 13 i stadgan med följande formulering: i'revisionsberättelsenlrån den auktoriserade revisorn ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse. Fakturan för bokslutsrevisionen ska redovisas inför stämman." UPF Umeå yrkade på att införa en ny 5 13 istadgan med lydelsen: "ReviSion ska göras av en verksamhetsrevisor och en auktoriserad ekonomisk revisor. Båda revisorerna ska ge ett utlåtande i frågan om ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse. Detta utlåtande ska vara förbundsstämman tillhanda senast 14 dagar innan förbundsstämma hålls," Stämman beslutade att införa ett yrkandestopp för röstning om ett huvudförslag till paragraferna 13 och 14, UPF Umeå yrkade på att stämman tar beslut om paragraferna var för sig, vilket också beviljades, Först skulle ett huvudförslag till paragraf 13 röstas fram. Presidiets proposition stod mot UPF Umeås förslag. Votering begärdes. Totalt 7 medlemsföreningar röstade för presidiets proposition åot 3 föreningar för UPF Umeås förslag. Det begärdes även att ett avslag ställdes mot presidiets proposition. Röstningen resulterade i 10-0 för presidiets proposition. Utrikespotitiska Frejg. l3 info,aufsverige.org I l4 79 Stockholm ww.ul5verige.org

6 I v-^$ O.*{![-r--..å.: a. tt [\{ 0? f\ tr..* VÄt r,]n lll I 1r H,a YF \Jtl/ FIZ a\g* ;Gr' Y Såmman beslutade 13 i att i enlighet med presidiets^ ProPosition inf-öt?' ^paragraf Utrikespolitista ä"ouno"t su"'iä"t stadga under rubriken förbundsstämma' Presidiet hade jämkat sig med. y^p-f,ly:d'förslag gällande paragraf 14' UF Linköpings förstag'lij"oi upf Lundä o.n pi"iiaiets förslas' Votertng besärdes. rotalt ä;;;i;*srorenirijar- rostade för uf Linköpinss proposition som *"'åioi'rtg' tot 'ä"'ro';;tg"; för upf Lund och presidietsförslag'ufunttoping'p..opositionsf<rlffedärefterställasmot avslag. Enbegäranomattajo!.rrneramötet,ifemminuterställdes,ochbeviljades' Paus kl. t2'27 ' uotåi: återupptogs kl' 12'33' Efter pausen lade UF Uppsala. fl:* ett förslag om att riva upp huvudförstaget tifi=par"aqrj"i+ fotaf;'ö mot 1 föreningar röstade för att riva upp beslutet. Ji'Jöplurå rorl.rrgå i,äåiå å.i-v*anä-estoppet sällande oaraqraf14skulle;'""";;ttotalto'mot2föreningarröstadeförattriva upp YrkandestoPPet' Stämman beslutade att riva upp huvudförslaget för paragraf 14 att riva upp yrkandestopp för paragraf 14 Mötet ajournerades för lunch till kl' 13'30' Mötet återupptogs kl' 13'35 Under lunchpausen inkom ett yrkande från UF Malmö gällande paragraf 14t..Efteravslutatverksamhetsår.skallförbundsstyrelsen,föreekonomisk revision,ttont'otie'aallatransat<tioner-påbankkontoutdragetochseatt dessa återfinns'å'r.n' tiuntuktioner i huvudboken"' UF Linköping :amfaae sig *"0 Uf Malmös förslag' UPF Lunds och - stockholm dros presidiets rorrrlj";å,;";'hot urtaimös forslas..uf tiilbaka,,,. vriåiå-ij"-ouunl t"i'äåi'""tins"'i att deras förslas om ska ske översvn av oun "ronomiskt "";;;;;;''uppitugtneskrivning UtrikesPolitiska Frejg. I l info'd uf)\ erige org I t4 79 SrocLholrn www uf:\ erlge org

7 f*irilk) f) lf, parallellt, genom UFS representanten, Stämman beslutade att införa ett yrkandestopp. Enkel votering begärdes. Totalt 6 medlemsföreningar röstade för UF Malmös förslag mot 3 föreningar för UPF Lunds och presidiets förslag. I nästa steg skulle UF Malmös framröstade förslag ställas mot avslag, Voteringen resulterade ib - 1för UF Malmös förslag. Stämman beslutade att i enlighet med UF Malmös proposition införa en ny paragraf 14 i Utrikespolitiska Sveriges stadga under rubriken förbundsstämma. Motion om ändrinq av UFS stadga $ 33 angående valberedning UPF Lund och UF Uppsala hade inför den extrainsatta årsstämman inkommit med en motion rörande UFS stadga, paragraf 33 (se bilaga 2)' Motionärerna föredrog inför stämman gm grunden till den framlagda motionen. Stämman öppnades upp för frågor till motionärerna, UF Stockholm ställde frågan om den föreslagna ändringen i paragraf 33 verkligen kommer att ha någon avsevärd effekt. Den skulle begränsa urvalet för en valberedning, då det är svårt att hitta en extern kandidat, ansåg UF Stockholm. UPF Lund replikerade att de inte kan uttala sig om effekten i nuläget. Dock har man på lokal nivå inte haft problem med att hitta engagerade människor, t.ex, personalvetarstudenter. UF Malmö höll med motionärerna och menade att det skulle innebära ett stort steg mot en mer professionell organisation. Den externe valberedningsledamoten skulle sitta med på interviuer med mer opartiskhet, menade UF Malmö' UF Göteborg, däremot, förstod inte poängen med paragrafändringen. Valberedningen väljs av UFS medlemmar i ett demokratiskt val. Om man är missnöjd med valberedningens föreslagna kandidater, får man lägga fram motkandidaturer. Det är stämmans uppgift och ansvar att ta fram kompetenta personer till valberedningen, som inte väljer kandidater baserat på personliga relationer. UPF Lund replikerade med att trycka på professionaliseringen och utifrånperspektivet, dvs. att ändringen ser bättre ut från de externa bidragsgivarnas perspektiv, UF Stockholm menade att utslagsrösten ligger hos de andra två i valberedningen, vilket kan slå ut den tredje, externa ledamotens röst, Utrikespolitiska Frejg. l3 I l4 79 Stockholm wuw.ufsverige.org

8 / / Således är formuleringen i paragrafen "verkningslös". UPF Lund svarade som tidigare med att det är ett steg mor professionalisering av. Formuleringen är en nyansskillnad som gör något, den ger en bättre dynamik iett intervjuförfarande, vilket kan leda till ännu bättre kandidater. Streck drogs i utfrågningen av motionärerna, Stämman öppnades för diskussion. UF Uppsala replikerade på UF Stockholms första inlägg att valet av valberedning begränsas, med att det inte är särskilt svårt att hitta en extern ledamot, Genom stadgeändringen skapas en drivkraft att hitta en sådan person, något som inte funnits tidigare, menade UF Uppsala. UF Uppsala replikerade också på UF Stockholms andra inlägg om att paragrafformuleringen är "verkningslös", Oå de två andra ledamöterna har utslagsrösten. Man bör inte underskatta den kompetens och "soft power" som en extern, tredje person kan utöva i en grupp genom att säga vad hen tycker, även om de andra inte nödvändigtvis nåtter med, menade UF Uppsala. Den ger "nytt blod" och en opartiskhet. Det finns en risk att man i valberedningen mer eller mindre medvetet tar intryck av eventuella personliga relationer. Vidare menade UF Uppsala, i likhet med vad UPF Lund- tidigare sagt, att en extern ledamot ivalberedningen ser bra ut utifrån. Oet visai att förstår att personliga ba;d kan påverka valprocessen, och att sådana band gör det svårt att ta rationella beslut. UF Uppsala replikerade också på Uf Göteborgs tidigare inlägg med att sittande valberedning har ett kunskapsövertag över valårsmötet i vilka kandidater som är "lämpliga" i och med nomineringsprocessen, Därför blir det väldigt svårt att ta fram en "informerad" eller "kunskapsmässig" motkandidatur direkt på valårsmötet. Formuleringen i stadgän säkerställer att valberedningen är kompetent, menade UF Uppsala. UF Göteborg inkom med ett yrkande: "att motion om ändring av UFS stadga $33 angående valberedningen avslås." Paus kl. 14,15. Mötet återupptogs kl. 14,20. UF Göteborg motiverade sitt yrkande med att de tror att paragrafformuleringen blir verkningslös, den utesluter inte de strukturella problemen. Man borde snarare se över policyn för valberedningen. UPF Lund replikerade att professionaliseringen är en långsiktig process, och första steget måste bli en ändring istadgan. En policyändring är inte ett tillräckligt alternativ till stadgeändring. Två yrkanden stod mot varandra: UPF Lund och Uppsalas motion mot UF Göteborgs yrkande på avslag. Votering begärdes och B ff fåif Utrikespolitiska Frejg. l3 I l4 79 Stockholm ww.ufsverige.org

9 ff {rlskr'\ v'-.d.,c f) ti, medlemsföreningar röstade för att anta motionen, mot två for ett avslag, Stämman beslutade att ienlighet med UPF Lund och UF Uppsalas motion ändra i Utrikespolitiska Sveriges stadga under rubri ken "valberedning". Diskussion om s ekonomiska situation Förbundsordförande Aria Nakhaei och ekonom Anna Welsapar föredrog inför stämman om förändringar som bör genomföras in UFS bidragsansökningsprocess. De föreslog att en grundlig diskussion förs i kring hur denna ansökningsprocess kan förbättras för att undvika kompletteringar och liknade scenarion som det under hösten Förbundet behöver få in tyotigare rutiner och en kontinuitet. lust nu ligger en stor arbetsbörda på presidiet, menade Aria. UF Malmö ställde frågan om Ungdomsstyrelsen lämnat en punktlista till med åtgarder som behöver göras till nästa års bidragsansökan, Anna svarade att US inte skickat någon skriftlig åtgärdslista, men av de kompletteringsfrågor som skickades från deras ansökningssystem framgår de åtgarder behöver vidta i framtiden, Detta framgick även från det möte Anna och bidragsansvarige Andreas Persson hade med handläggarna från US under mötet den 19 november 2013, menade Anna, Aria informerade stämman om det arbete som precis påböriats inom förbundsstyrelsen med olika arbetsgrupper kring temat "bidrag". Tanken är att arbetsgrupperna ska mynna ut ikonkreta riktlinjer kring bidragsansökan för lokalföreningarna. UF Linköping ställde frågan till presidiet var orsaken till arbetsbördan ligger undei sommaren. Andreas svarade att den avgående styrelsen sot<er bidraget för kommande kalenderår och den tillträdande styrelsen skickar koåpletteringar. Det innebär en svår situation för den nya styrelsen att sätta sig in i, menade Andreas. UF Malmö ansåg s situation, endast beroende av en inkomstkälla, som väldigt prekäri och undrade vad det skulle det innebära att söka fler bidrag. Ariå svarade att enligt US själva får man endast söka bidrag från en mynaignet. Ska man få biorag från US, kan man bara söka från äen. Andreas menade att om man ska söka bidrag från företag innebär det en enorm arbetsbörda för den sittande styrelsen, Anna kom Utrikespolitiska Frejg. l3 info(rulsverige.org II4 79 Stockholm rm.ufsverige.org

10 /. /' upp med id6n att man kan tillsätta ett näringslivsutskott. UF Malmö meddelade att det rådde en konsensus bland de lokalföreningars ordförande som träffats iuppsala under helgen att undersöka Internationella kontakter och bidrag, t,ex, olika EU bidrag. En arvoderad person borde tillsättas med ansvaret att sköta hela s bidragsansökan, det för att skapa kontinuitet, tyckte Aria. Id6n kom också upp om att tillsätta en icke arvoderad ideell grupp från lokalföreningarna. UF Södertörn underströk att om bidrag ska sökas från företag är det mycket viktigt att tänka på att UFS är ett obundet förbund. Streck drogs idebatten, Paus kl Mötet återupptogs kl fxiilk) n ff v;, Diskussion om per capsulam-beslut under sommaren Stämman föreslogs diskutera den praktiska problematik som uppstår med förbundsstyrelsens per capsulam-beslut under sommarmånaderna. Förbundsordförande Aria informerade stämman att PC-beslut över sommaren i dagsläget regleras enligt den policy som finns tillgänglig på UFS dropbox-konto, via respektive UFS representant. Formellt sker PCbeslut via mail, där alla kan se vilket resultat som har kommit fram. Problem som har uppkommit med PC-beslut över sommaren är att många lokalföreningar byter styrelse över den tidsperioden, vilket minskar medlemsförankringen för besluten. UPF Lund höll med angående den försvagade förankringen hos lokalföreningarna i och med att verksamheten inte bedrivs annat än över skolterminerna, och önskade därför lyfta diskussion kring denna problematik. Aria menade att det är problematiskt när PC-beslut inte kopplas vid UFS representantens överlämning. Denne kan eventuellt rösta mindre genomtänkt, och med mindre vetskap om den föregående diskussionen lokalföreningen. UF Linköping frågade om några exempel på sådana PC-beslut kunde ges, varpå Aria svarade beslut om den grafiska profilen och medlemskap i Folk och Försvar. UF Stockholm ansåg också att frågan är viktig i och med att problem funnits, men att det är ännu viktigare att den lyfts från lokalföreningarnas sida, Förankring är ytterst viktigt vid när det gäller beslut om kostnade4 menade UF Stockholm. Det är tyvärr omöjligt att minska eller ta bort PCbeslut, sade Aria. tvtånga styrelseledamöter från hela landet gör att ett ökat antal fysiska möten för att kunna fatta fler beslut är omöjligt. Marta Lindström från UF Uppsala ansåg det som möjligt för UFS Utrikespolitiska Frejg, I3 inlofulsverige.org I l4 79 Stockholm wwwufsverige.org 10

11 {rlska\ v'..,d.^ / / representanter att rådfråga under sommaren, även om fysiska styrelsemöten inte äger rum. UF Upp^sala undrade om problematiken hade kunnat undvikas vid -battre framförhållning, eller genom att sådana beslut skjuts upp till nästkommande fysiska möte. När tidigare styrelser tar be!tut i samband med verksamhetsårets slut som direkt påverkar uppstarten av nästa verksamhetsår, försvåras arbetet för den nya styrelsen, menade Aria, UF Uppsala undrade om det möjligt att upprätta tydligare riktlinjer för PC-beslut än vad som gxisterar idag för att undvika dettå problem. Marta Lindström ställde frågan^om det är möjligt att åtgarda problemet vid överlämningsmötena, varpå Aria svarade att det är mojtigt, men att några PC-besluitogs efter överlämningsmötena, Ökat antal ledamöter i och med fler föreningar har inneburit en stor logistisk utmaning. Den geografiska situationen gör det svårt att minimera PC-beslut, menade UF Malmö. Begränsningar är möjligt i den mån att PC-beslut endast används när det verkligen krävs. UF Linköping ansåg att en större vikt bör läggas på PC-beslut framförallt vid överlämning, Många UFS representanter vet inte vad ett beslut bygger på i och med att de oita inte är insatta i den föregående diskussionen. UF Uppsata tryckte också på att säkerställa en god överlämning mellan representanterna. Enligt-UPF Lund är det flexibiliteten med PC-beslut som gör UFS möjligt, men svårigheterna kvarstår att förankra beslut ioch med begränsat antal fysiska möten, UF Malmö underströk att UFS representanten har ett ansvar att uppfylla, denne måste sköta sina uppgifter, vilka inkluderar att läsa mail och svara på PC-beslut. Överlämningsprocessen är viktigast, och den ska vara tydlig. En idd är att skapa ett slags "introduktionspaket" för den nya repräsentanten. I dagsläget ^ges väldigt mycket information vid överlämningen, vilket go-r Oet svåit att sättjsig in i en specifik fråga itid, t.ex. när dei gäller PC-beslut, UF Malmö efterfrågade en mer organiserad, generell överlämning för samtliga lokalföreningar. Det skapar ett effektivare arbete efter överlämningarna' Förbundsordförande Aria informerade om sin tid som aktiv i UF Linköping, att de avgående styrelseledamöterna skrev ett slags "testamente" kring vad som 'genomforts det gånga verksamhetsåret, vilket överlämnas till nästkommånde person. Oå-Uf5 representanterna sitter på tofatt mandat, kan inte förbundsstyrelsen säga hur en överlämning bör gå till, menade Aria. ff Utrikespotitiska Box 1282 Frejg.13 I Stockholm Orgnr:

12 rxiåk) Diskussionen avslutades kl övriga frågor Nästa planerade årsmöte är valårsmötet i att äga rum i Linköping, maj, som eventuellt kommer 7 S Mötets avslutande & nästa möte Mötesordförande Johan förklarar mötet avslutat kl Aria tackade mötesordföranden med en klassisk blommal UtrikespoIitiska Box 1282 Orgnr: Frejg. l3 I l4 79 Stockholm wwwufsverige.org t2

13 {rlska\ vktltltll- ^ I l'\ \ --./ lqfuzu/wall ham mar, Mötesordförande Bergman, Mötessek r"f^ Yates, Justerare Utrikespolitiska forbundet Ilox 1282 Fre.;g. l3 I l4 79 Stockholnl Orgnr: org rvrlrrrul'sverigc org tg

14 {1 tska\ v'-*tltf t: A l3 januari 2014 Proposition {) tf, Propositionomauktoriseradrevisorochsekonomi att införa två nya paragrafer under rubriken förbundsstcimma följande lydelse: i stadgan med 13 $ Revisionsberättelsen från den auktoriserade revisorn ska även innehålla ettuttalandeifråganomansvarsfrihetföravgåendeforbundsstyrelse. FakturanförbokslutsrevisionenskagodkännasaVstämmaninnan betalning sker. 14 $ Efter avslutat verksamhetsår uppmanas alla transaktioner på bankkontoutdragen ska huvudboken. förbundsstyrelsen att se över att återfinnas som en transaktion i Motivering till 13 S t3$1slförbundsstämmansbeslutomattbeviljaförbundsstyrelsen ansvarsfrihet bör även grundas på uttalanden från den ekonomiska revisorn' För att i framtiden undvika att en styrelse beviljas ansvarsfrihet utan att revisionen är genomlord bor det vara ett krav att den auktoriserade revisorn görettuttalandeomansvafsfrihet.syftetmeddenhärparagrafenäratt underlättabidragsansökningsprocessentillungdomsstyrelsenfören nytillträdd styrelse' 13 S 2 s/ Den auktoriserade till revisorn bestämmas slutsummor för bokslutet summan. revisor är fortroendevald och darför bör arvodet av förbundsstämman. Det handlar om stora och förbundsstämman bör därför godkänna Motivering till 14 S Enligt 5 kap. 6 $ BFL ska det finnas en verifikation lor varje afftirshändelse' Tanken är således att allt ska vara bokfört vid verksamhetsårets utgång och att vi måste införa en ny rutin med att man i slutet av verksamhetsåret går igenomallaverifikationerochdubbelkollarattalltärbokfört.?t'i"i+a,-''--l fu,vt*lts! re-sic\, UtrikesPotitiska Frejg. l3 org t l4 79 Stockholm org iq

15 ) (1tsKa\ v'-*iffft!\,$ 5 Januari 2014 Motion till förbu ndsstämma ff * Ändring av Utrikespolitiska Förbundet Sveriges stadga $ 33 angående valberedning För att fterligare professionalisera vårt ftjrbund är det viktigt att framtida valbereäningä. unr.t vara både kunniga om ftjrbundet men också opartiska' Ett medel föi att göra detta är att valberedningen alltid ska bestå av minst en person som inte tidigur" har varit styrelseledamot i Utrikespolitiska Förbundet 'Sv"riges styrelse. Genom denna forändring så blir valberedningen om möjligt an mjr opartisk och eventuella relationer valberedningsledamöten och kandidater emellan suddas ut ltterligare. En forändring av valberedningens konstellation skulle även ge en ännu bättre bild av UFS iom då framstår som ett fijrbund som ytterligare betonar att kompetens ges företräde framfor personliga relationer' Att sats Förbundsstcimman beslutar att tindra $ -13 t Utrikespolitiska Förbundet Sveriges stadga titt "Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, varav en ar sammankallande och har utslagsröst i valberedningsprocessen' Minst en av ledamöterna skall inte tidigare ha varit styrelseledamot i (Itrikespolitiska Förbundet Sverige' " Författare: Utrikespol itiska floreningen Lund Utrikespolitiska föreningen Uppsala Utrikespolitiska Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: www. ufsverige. org t5

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer