Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007"

Transkript

1 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar och ingenting säger att denna trend inte kommer att fortsätta under Det är av stor vikt att vi får träffa vår målgrupp ansikte mot ansikte för att skapa förtroende. Vi hoppas att detta på sikt kommer att öka andelen sökande i telefon- och mailjouren som kommer från Sundbyberg års ordinarie verksamhet, utöver Trulsa-projektet, är till stor del beroende av stöd från Sundbybergs Stad. Detta bidrag har vi ej fått besked om vid verksamhetsplanens fastställande. Ansökan om föreningsbidrag har lämnats in till kommunen bland annat för utbildning av nya volontärer och för en mindre tjänst som ska möta upp den ökande förfrågan på den förebyggande verksamheten. Styrelsen Stjärnjouren strävar hela tiden efter att vara en så platt organisation som möjligt, en organisation där alla medlemmar känner sig delaktiga och där det är enkelt att följa beslutsprocesser och klubbade beslut. Detta är något vi kommer att fortsätta sträva efter under 2007, bl.a. genom att försöka förenkla kommunikationen mellan styrelsen och övriga medlemmar och uppmuntra dessa att komma med egna förslag. Ett medel att använda är att ge styrelsen en egen adress dit man kan vända sig, samt att det inför varje styrelsemöte finns en blankett att tillgå, där medlemmarna kan föreslå sådant de tycker att styrelsen bör ta upp. På denna blankett kan volontärerna även reflektera över sin egen situation den närmsta tiden - om de vill engagera sig mer eller mindre. Styrelsemötena bör även annonseras ut till övriga medlemmar i förväg genom mail och hemsida. Det är även en viktig uppgift för styrelsen att uppmuntra övriga medlemmar i jouren att ta mer ansvar. Detta är viktigt både för att medlemmarna ska känna en större delaktighet i föreningen, men även för att styrelsen inte ska behöva överarbeta. Därför bör styrelsen inte dra sig för att delegera ut arbetsuppgifter, utan lägga ut ansvar på undergrupper eller hitta medlemmar utanför styrelsen som vill vara ansvariga för vissa grenar inom verksamheten. Exempelvis kan vi ta fram en journalistgrupp, en utbildningsansvarig osv. Dessa kan sedan skicka rapporter och beslutsunderlag till styrelsen och även deltaga på vissa styrelsemöten. På liknande sätt som det har fungerat med Trulsa-projektet under Styrelsens främsta uppgift bör dock vara att hela tiden uppmuntra en öppen dialog där volontärerna känner sig trygga och delaktiga - och där de känner sig bekväma i att tacka ja såväl som nej till uppdrag.

2 Inspirationsverkstan Trulsa Under 2007 kommer Trulsa ta Stjärnjouren ännu ett kliv närmare vårt mål att bli en levande och naturlig del av unga tjejers liv i Sundbyberg. Vi kommer att genomföra sex större förebildsträffar och ett sommarläger under året. Dessutom fortsätter vi med uppföljningsträffarna, som förhoppningsvis kommer att kunna hållas i en och samma lokal. Vi kommer under detta år att lägga större vikt vid att få med tjejerna i planeringsarbetet och att hitta samarbeten med skolor och fritidsgårdar. Hemsidan ska till viss del omarbetas så att den kan växa med projektet. Trulsa är vad vi tillsammans gör det till. Vi har genom projektet fått en enorm chans att etablera oss hos vår målgrupp och nå tjejer som annars inte skulle ha hittat till oss. Men för att vi ska nå så långt som är möjligt behövs många händer! Vi har för 2007 års verksamhet sökt för och blivit beviljade en heltidstjänst för projektledaren som ska rekrytera och samordna volontärer och eftersom flödet av volontärer i en ideell förening aldrig kan vara helt tillförlitligt ska vi i början av varje termin göra en större satsning för att få in nya volontärer. Inom ramen för projektet ska det också hållas informationsmöten för anställda inom kommunen, lärare och skolpersonal samt förhoppningsvis också föräldrar. På vis kan projektet i ännu större utsträckning än tidigare synliggöra hela Stjärnjouren och bli en resurs även för telefon- och mailjouren. I oktober påbörjas arbetet med redovisningen av projektets andra år samt en revidering av budgeten för Uppsökande verksamheten Den, från föregående år, planerade uppsökande verksamheten i form av nattvandring riskeras att läggas på is under 2007 på grund av avsaknaden av en egen lokal samt bristen på volontärer. Vi kommer under året som kommer i första hand lägga fokus på Trulsaprojektet och telefonjouren. Se mer under punkten 'målgrupp'. Vi ska jobba vidare med idén om Stjärnjourens Verksamhetsmeny, där vi presenterar olika aktiviteter som vi kan erbjuda skolorna. Exakt vad denna meny ska innehålla uppmuntras medlemmarna att påverka, men det kan förslagsvis vara feministiskt självförsvar, pärlstickning, tjejgrupper m.m. Detta är även ett sätt att göra oss kända på högstadie- och gymnasieskolorna i Sundbybergs kommun och skapa en medvetenhet om att Stjärnjouren finns och att skolorna, såväl som målgruppstjejerna, kan vända sig till oss. Telefon/mailjouren Vi kommer fortsätta att ha telefon- och mailjouren öppen på samma tider som för verksamhetsåret 2006, då vi känner att det är viktigt med regelbundenhet samt att tiderna är tryckta i vårt material. Vi har planer på att, utöver telefon- och mailjour, erbjuda målgruppen möjlighet till kontakt via MSN Messenger, som utifrån andra tjejjourers erfarenhet har upplevts som ett smidigare alternativ till chat. Under verksamhetsåret 2007 planerar vi två volontärsträffar per termin samt ett utbildningstillfälle per termin.

3 Medlemmar Vi bör jobba vidare med faddersystemet, där alla nya volontärer som anmäler intresse för Stjärnjouren intervjuas och får en egen "fadder" i föreningen. Vi ska fortsätta diskussionen om hur faddersystemet ska fungera och uppmuntra alla medlemmar att ställa upp som faddrar. Detta torde vara en tillgång både för den "gamla" och den "nya" volontären och är ett bra redskap för att få båda att känna sig delaktiga i organisationen. Eftersom att det gett ett bra resultat så kommer vi även fortsättningsvis annonsera efter volontärer på Volontärbyrån. Vi ska heller inte dra oss för att sätta ut annonser till specifika uppdrag, t.ex. skribenter till hemsidan, affischerare osv. Ett annat sätt att hitta nya volontärer som får upp intresset för Stjärnjouren är att framöver fortsätta anordna aktiviteter som riktar sig till en äldre, feministisk målgrupp, så som queerkrokin vi arrangerat under föregående år. I det nya volontärkontraktet finns följande formulerat angående vad som förväntas av varje medlem vad gäller arbetsinsats: "Som volontär åtar du dig följande: att arbeta med jouren vid ca ett tillfälle per månad eller motsvarande utslaget på ett år". Ett exemplar av volontärkontraktet är bifogat årsmöteshandlingarna. Hemsida Hemsidan ska under 2007 fortsätta utvecklas till en mer levande och interaktiv sida. Funktioner ska tillkomma för att alla föreningens medlemmar ska kunna påverka dess innehåll, bl.a. genom att själva lägga till evenemang i kalendariet, lägga upp egna bok- och filmtips, lägga in nya länkar osv. Arkivet av interndokument bör i den mån det går breddas och innehålla alla gamla protokoll, verksamhetsplaner och -berättelser, samt andra dokument som är av vikt för föreningen. Eftersom att hemsidan även i fortsättningen kommer att vara av stor betydelse i vår marknadsföring bör vi under 2007 jobba för att få den ännu mer levande och aktuell - med mycket nytt material som uppdateras ofta. Exempel på detta kan vara krönikor, filmrecensioner, noveller och "månadens volontär". För att underlätta detta kan vi även annonsera efter volontärer eller journalister som vill ägna sig åt just denna del av verksamheten. Huruvida dessa kan få betalt för sina artiklar skall utredas av styrelsen under året. Många av informationstexterna på hemsidan börjar även bli gamla och skrevs då Stjärnjouren var nystartat och bör ses över. Vi kommer att sträva efter en levande och informationsrik hemsida som väcker intresset för Stjärnjouren - en sida dit målgruppen gärna återvänder och där nya volontärer får den information de behöver. Utbildning/mötesverksamhet Under 2006 påbörjade styrelsen ett månatligt utskick av nyhetsbrev i avsikt att låta alla

4 volontärer känna sig delaktiga och uppdaterade i Stjärnjourens alla olika aktiviteter. Nyhetsbreven har varit väldigt uppskattade och vi kommer att fortsätta med dessa även under 2007, under mer ordnade former. Då det verkar som att fler faktiskt tar sig tid att läsa när informationen skickas med "vanlig" post kommer nyhetsbrevet även i fortsättningens skickas ut den vägen. Därför måste vi se till att kontinuerligt uppdatera medlemsregistret och de adressuppgifter vi har. Eftersom att volontärsutbildningen i höstas ställdes in är det ännu viktigare att ett utbildningstillfälle genomförs under våren Målet är att ha åtminstone en utbildning per termin för att slussa in nya volontärer och ge dem en stabil grund att stå på i sitt engagemang i Stjärnjouren. För att öka gemenskapen, demokratin och öppenheten i föreningen skall vi även anordna medlemsmöten för samtliga volontärer två gånger per termin. Vid dessa tillfällen ges möjlighet till vidareutbildning, såväl som tillfälle att diskutera allt som sker i organisationen och inom dess verksamhet. Dessa medlemsmöten bör, om möjligt, hållas i samband med andra sociala/trevliga aktiviteter. Detta för att alla ska ges en möjlighet att lära känna varandra även utanför jourarbetet - vilket ökar sammanhållningen och stämningen i föreningen - och för att medlemsmötena ska vara någonting att se fram emot. Föreningens ekonomi Inför år 2007 står stjärnjouren med tillgångar på totalt ,11 på själva verksamhetskontot. Av dessa är ,28 vigda för projektmedel från Sundbybergs Stad varav 9 739,28 av dessa är rest från 2005 och kronor är rest från Detta skall redovisas till kommunen och den angivna resten läggas in som en ansökan om att få behålla detta som en del av de nya verksamhetspengarna 2007 så att detta kan läggas till handlingarna och verksamhetspengarna börjas om på nytt under Allt detta förutsatt att vi får verksamhetspengar från kommunen ,83 av verksamhetspengarna är sparpengar från gåvor och liknande ,27 kronor av dessa är från SKR, vigda till utbildning, om ingenting oväntat händer. Dessa sparpengar har vi först och främst ifall vi inte skulle få några pengar från kommunen. Då blir det kärvt med möteskostnader utanför Arvsfondsprojektet och då kommer vi nog att behöva söka pengar någon annanstans eller börja söka efter bidragsgivare. Utöver verksamhetskontot har vi också projektkontot för Trulsa (Arvsfondsprojektet), detta för att Arvsfonden kräver att deras projektpengar är skilda från verksamhetspengarna. Vid årsskiftet fanns där ,90 kronor, vilka alla kommer att gå över i de nya verksamhetspengarna för 2007 från arvsfonden och kan alltså inte ses som ett överskott. Arvsfonden kräver dessutom en auktoriserad revisor, men för verksamhetspengarna går det fortfarande bra med en föreningsrevisor. Under 2007 kommer vi att behöva strama upp vår ekonomiska redovisning genom utbildning och att fler blir inblandade i hur det går till och vad som är viktigt vid redovisning av utlägg och projekt. Detta ska ske genom bland annat inköp av bokföringsprogram och anlitande av en auktoriserad revisor till Trulsa. Mer pengar bör läggas på marknadsföring och utbildning. Vi hoppas också på fortsatt stöd från den nya kommunstyrelsen både med ovan nämna verksamhetspengar men också med lokal, telefon och dator. Tillsammans med den nya ansökan om verksamhetspengar skickade den avgående styrelsen ett brev där de efterlyste ett möte med den nya kommunstyrelsen för att diskutera bidrag och lokal. I den nya ansökan till kommunen nämns

5 bland annat en deltidstjänst för att hålla ihop verksamheten och fånga upp de möjligheter som skapas i kölvattnet av Arvsfondsprojektet. Marknadsföring Under 2007 bör vi jobba aktivt med att synas och uppmärksammas mer i media, bl.a. genom att alltid skicka ut pressmeddelanden varje gång vi har några större evenemang på gång. Under 2006 testade vi även på att annonsera i riktade tidningar, något som visade sig vara effektivt, och som med fördel kan användas som marknadsföringsstrategi även under det kommande året. Marknadsföringsschemat som vi introducerat under förra året ska vidareutvecklas. Alla volontärer bör vara villiga att även lägga ner viss tid på marknadsföring - både gentemot målgruppen och annonsering efter nya volontärer. Affischer kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga för alla att ladda ner från hemsidan. Marknadsföringsschemat måste dock återintroduceras och förankras bättre hos medlemmarna. Målgrupp En förutsättning för att vi ska lyckas skapa en kontinuerlig kontakt med målgruppen är att vi har tillgång till en egen lokal. Vi kommer att fortsätta driva detta krav gentemot Sundbybergs Kommun, och detta är något som poängterats i vår bidragsansökan till kommunen. Vi ska fortsätta att jobba med Stjärnjourens verksamhetsmeny; se punkten 'uppsökande verksamhet'. Avslut Stjärnjouren finns på plats för Sundbybergs unga tjejer. I en värld där allt ska vara nytt, flexibelt och utmanande är det viktigt att det finns ställen som Stjärnjouren. Samlingspunkter, andningshål, frizoner. Något som är stadigt och kontinuerligt. Stjärnjouren kommer att göra roliga, spännande och nya saker även under så klart, vi är ju ändå Stjärnjouren! Men vi ska skynda långsamt och vara rädda om varandra, för det viktiga är att vi överlever i längden. Så att vi kan finnas på plats för Sundbybergs unga tjejer!

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer