Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet. Verksamhetsberättelse läsåret 07/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet. Verksamhetsberättelse läsåret 07/08"

Transkript

1 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Verksamhetsberättelse läsåret 07/08

2 Förord Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan dess utvecklas på ett mycket positivt sätt. Tack vare hårt arbete av styrelsen och aktiva medlemmar har föreningen under läsåret 07/08 haft en mycket god utveckling. Med hjälp av ett gediget program med intressanta föreläsare, debatter och givande studieresor är föreningen i nuläget en av de absolut största föreningarna på Linköpings universitet och även den näst största utrikespolitiska föreningen i Sverige. UF Linköping är känt för att ha ett brett och intressant program och så har även ambitionen för och utfallet av läsårets verksamhet varit. Genom att diskutera och lära ut om såväl stora som små ämnen i dagens omvärld berikar föreningen Linköpings föreningsliv och bidrar till att skapa en medvetenhet och kunskap hos föreningens medlemmar. Under läsåret 07/08 har fokus legat på att bibehålla den redan goda organisation föreningen byggt upp under de senaste åren men även att vidareutveckla föreningen. Detta har skett bland annat genom en nyskriven stadga, större och mer aktiva utskott samt en lansering av UF-tv. Föreningen har även övergått till verksamhetsår till skillnad mot tidigare verksamhetshalvår. Detta dels för att underlätta organisatoriskt men även för att anpassas efter önskemål ställda av Utrikespolitiska förbundet Sverige. Föreläsningar har fortsatt vara föreningens huvudsysselsättning med de traditionella föreläsningarna har kompletteras med en större satsning på debatter. Under läsåret har 6 debatter ordnats, alla mycket välbesökta. Debatten om yttrandefrihet kontra islamofobi med bland annat Lars Wilks som anordnades under hösten visade sig bli det mest besökta arrangemanget i föreningens historia med 220 besökare. Den avgående styrelsen är övertygad om att föreningen kommer att fortsätta växa och utvecklas och bidra till att öka kunskap och förståelse för utrikespolitiska ämnen. Tack för ett lyckat UF år! Styrelsen genom Julia Hector Ordförande UF Linköping läsåret 07/08

3 Innehållsförteckning Allmänt om föreningen... 4 Organisation... 5 Stadgeförändring... 6 Samarbeten med övriga föreningar... 6 Föreningens verksamhet... 7 Program... 7 PR Utpost.org IT Resa och aktiviteter Utrikespolitiska förbundet Sverige Kassörens kommentar Bilaga 1 Ny stadga Revision

4 Allmänt om föreningen UF Linköping är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings Universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen grundades år 2000 och har sedan dess med god uppslutning arrangerat regelbundna föredrag och debattkvällar. Allt sedan grundandet har föreningen haft en stadig tillväxt vad gäller verksamheten, medlemsantalet och ekonomin. Föreningen har som målsättning att blanda olika ämnen som rör utrikespolitik. Detta gör att programmet består av bland annat inbjudna journalister, politiker, debattörer, författare och sakkunniga som föreläser om fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati, biståndsarbete, internationell ekonomi, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och mycket annat. UF Linköpings har som ambition att utöka målgruppen från att inte bara vara studenter på Linköpings universitet, vilka merparten av föreningens medlemmar är, utan även människor utan anknytning till universitetet. En ambition som under detta läsår förbättras genom att föreningens PR utskott bland annat har informerat om UF Linköpings verksamhet till olika föreningar som inte är knutna till universitetet. Styrelsen har även haft som målsättning att öka intresset bland de studenter som läser tekniska linjer, en målgrupp som tidigare har varit svår att nå. Resultatet av denna satsning upplevs som positiv, dock torde det finnas utrymme för mer riktade föreläsningar i framtiden. UF Linköping har sin kontors- och möteslokal i Kårallen, Linköpings Universitets kårhus, på universitetsområdet vilket hålls öppen för medlemmar varje vardag under lunchtid. En gång per år, under vårterminen, anordnar föreningen en utlandsresa för sina medlemmar med diverse besök på olika IGO:s, NGO:s och andra myndigheter och organisationer av intresse. UF Linköping är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är ett nationellt förbund för samtliga utrikespolitiska föreningar i Sverige. UFS är i sin tur medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. 4

5 Organisation UF Linköpings högsta beslutsfattande organ är halvårsmötet, där varje medlem äger en röst. I tiden mellan halvårsmötena fungerar styrelsen som beslutsfattande organ och sköter föreningens löpande förvaltning. Den sittande styrelsen bestod läsåret 2007/2008 utav: Ordförande Vice ordförande Programansvarig Kassör/Sekreterare PR-ansvarig Info-ansvarig Chefredaktör Rese/Aktivitetsansvarig Webbansvarig Revisor Julia Hector Emeli Hedenström Sima Moozarmi Yasri Khan Bashtin Nematbakhsh Pär Arumskog Hans Westerberg Anders Pettersson Oskar Fagerfjäll Carl Oljelund Samtliga styrelsemedlemmar valdes in vid det ordinarie halvårsmötet den 7 maj Valberedningen har bestått av ordförande Julia Hector samt aktiva föreningsmedlemmarna Tamuz Hidir och Tomislavka Barisic. Tamuz Hidir har fungerat som sammankallande. Under styrelsen finns i föreningen fem utskott där föreningens aktiva medlemmar kan välja att engagera sig i och som leds av respektive styrelseledamot. Dessa är: Programutskottet PR-utskottet Rese - och Aktivitetsutskottet Webbtidningen Utposts redaktionsutskott Webbutskottet Antalet aktiva i de olika utskotten har varierat under terminernas gång. I genomsnittet har det 5

6 varit cirka tio aktiva inom varje utskott, en markant ökning jämfört med tidigare år. Nytt för verksamheten är att det nu är verksamhetsår som redovisas och inte verksamhetshalvår. Ett verksamhetsår består därför av höst och vårtermin. Under höstterminen 2007 och vårterminen 2008 har styrelsen haft 21 st. protokollförda ordinarie styrelsemöten, ett extra halvårsmöte (på höstterminen) där en uppdaterad version av föreningens stadgar röstades igenom, samt två ordinarie halvårsmöten (ett vardera termin). Flertalet planeringsmöten och utskottsmöten har hållits kontinuerligt under verksamhetsåret. Medlemsantalet för föreningen som nu således räknas för både höst- och vårtermin uppgick vid verksamhetsårets slut till 606 st. styrelsen hade som mål att föreningen skulle ha 600 medlemmar vid årets slut och medlemsantalet anses därmed vara mycket positiv. Föreningen tenderar fortfarande till att ha ett högre besöksantal på föreläsningar som ligger i början av terminerna. Av de medlemmar där information finns tillgänglig är 396 st. under 26, av dessa är 187 st. tjejer och 209 st. killar. Över 26 är 58 st. medlemmar tjejer och 114 killar, totalt 172 st. Firmateckningsrätt har ägts av ordförande Julia Hector samt kassör/sekreterare Yasri Khan. Stadgeförändring Föreningens gamla stadga antogs 2003, föreningen var då i början av utvecklingen och inte i närheten av den omfattande verksamhet som bedrivs idag. I och med detta beslutades på halvårsmötet i maj 2007 att en ny stadga skulle utformas. Det tillsattes en stadgegrupp som tillsammans utarbetade ett stadgeförslag som sedermera antogs på två efterföljande halvårsmöten varav ett var ordinarie (se bilaga 1). Samarbeten med övriga föreningar UF Linköping har bedrivit ett samarbete med Kårrullen, en filmklubb på Linköpings universitet. Genom kollaborationen har UF Linköpings medlemmar haft möjlighet att se sju filmer under läsåret till reducerat pris. Dessa filmer var; 4 månader, tre veckor och 2 dagar, This is England, Sicko, Farväl Bafana, Infödd soldat, Blood Diamond, och The last king of Scotland. Ett samarbete har även bedrivits med STUFF, Linköpings universitets kår vid den filosofiska 6

7 fakulteten. Samarbetet jar gått ut på att UF Linköping har haft möjlighet att låna bil för att hämta föreläsare vid tågstationen samt för att inhandla diverse till puben. I utbytte har STUFF:s logga synts på alla UF:s Affischer. I övrigt har UF Linköping varit restriktiv med samarbetspartners med hänsyn till föreningens oberoende ställning. Föreningens verksamhet Program Programansvarig har som uppgift att initiera, inspirera, följa upp, motta och slutligen ta farväl av de personligheter som accepterar att ställa upp med en föreläsning/debatt/diskussion för våra medlemmar inom ramen för vår förening. Inför varje termin har förslag samlats in på personer, företeelser, aktuella intresseområden (ur ett utrikespolitiskt perspektiv) etcetera. Ambitionen har hela tiden varit att kunna presentera en så heltäckande palett som möjligt, då ett betydande antal inbjudna av tradition representeras av politiker/diplomater och statstjänstemän, men där utrymme även ges till journalister, författare och aktörer från näringslivet. Verksamhetsåret 2007/2008 har satt fokus på forumet debatt och föreningen har framgångsrikt lyckats organisera ett antal intressanta och aktuella diskussioner, där sakkunniga har inbjudits till att medverka i timlånga paneldebatter. Arbetet med programmet görs utifrån ett antal principer som fastslås i programansvariges testamente, såsom att: En blandning av välkända ämnesområden, som får stor uppståndelse i media och mindre uppmärksammade utrikespolitiska frågor bör tillgodoses Försöka finna en variation av föredragshållare som har olika yrken och arbetsuppgifter. Förläsningsämnen gärna får riktas mot studenter på de fyra olika fakulteterna; 7

8 tekniska, filosofiska, hälsouniversitet samt utbildningsvetenskap. Utifrån ett genusperspektiv försöka att få en jämn könsfördelning vad gäller inbjudna gäster. Sträva efter att ordna en eller två föreläsningar på engelska per termin till fördel för utbytesstudenter. Utöver de traditionella föreläsningarna arbeta med att utvidga verksamheten med debatter och diskussionsseminarier. UF Linköpings genomförda föreläsningar och arrangemang under våren sammanfattas kort i en tabell nedan: Datum Föreläsare Fredrik Segerfeldt (Timbro), 19 sep Jan Mosander (journalist), Karin Granbom (fp), Hans Linde (v) samt Klas Waldenström (UNDP) 26 sep 3 okt 10 okt 17 okt 24 okt 31 okt 6 nov 11 nov Hans Corell f.d. rättschef inom FN Andreas Ekman generaldirektör för inspektionen för strategiska produkter Titel Debatt: Bistånd - att hjälpa eller stjälpa? Folkrätt, FN och globalisering Svensk vapenexport, del 1 Anna Ek, svenska fred Svensk vapenexport, del 2 Jose Kimenga, FN tjänsteman Jan Cedergren, ambassadör Malin Speace, general sekreterare för stiftelsen svenska mikrokrediter Hussein Askary, ordförande svenska LaRouch-rörelsen Muharrem Demirok (c), Ida Gabrielsson (ung vänster), Peo Hansen (forskare), Harry Nylund (svenskt näringsliv) UN in East Timor Kan man reformera FN? Mikrokrediter när katastrofen är framme Vad vill LaRouch-rörelsen? Debatt: Arbetskraftmigration till EU 8

9 18 nov 28 nov 5 dec 12 dec 6 feb Jan Hjärpe, professor i islamologi Lars Vilks (konstnär), Noureddine Moussaoul (ordförande islamiska kulturföreningen i Linköping), Lars Ströman (politisk redaktör, Nerikes Allehanda), Erik Berggren (journalist) Urban Hamid, journalist Linnea Forsberg, IOGT-NTO rörelsens Jonas Vlachos (nationalekonom), Magnus Engström (kd), Patrik Andersson (m), Emma Eneborg (rättvisemärkt) Turkiet i det muslimska samfundet Debatt: Yttrandefrihet eller islamofobi? Irak, vad händer nu? Alkohol som utvecklingshinder Debatt: Hur rättvist är rättvisemärkt? 13 feb 20 feb 27 feb Fredag 29 feb 5 mar 12 mar 2 april 9 apr 16 apr 23 apr Fredrik Jansson, generaldirektör Peace quest Ingmarie Froman, journalist Björn Linden, centrum för klimatpolitisk forskning Björn von Sydow, fd. talman Thomas Aronsson, Vinnova Elias Wästberg, Prime Per Tegner, Rymdstyrelsen Kamer Elezaj (albanska föreningen), Nikola Janik (ordförande serbiska riksförbundet) Emre Gungör, grundare av Sharafs hjältar Urban Löfqvist, reportrar utan gränser Colombia demokrati eller diktatur? Sarkozys Frankrike Klimathotet Samling för slagkraftig forskning i Europa Forskning och innovation för hållbar tillväxt Det amerikanska presidentvalet Vad händer inom den internationella rymdforskningen? Debatt: Kosovos självständighet Hedersmord Pressfrihetens vakthundar 9

10 Måndag 28 apr 7 maj 14 maj 12 dec Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister Caroline Salzinger, journalist Ala Riani (informationsansvarig i den kurdiska regionala regeringens Nordenrepresentantion), Daniel Urey, (frilansjournalist), Khalid Khayati (doktorand), Osman Özkanat (f.d. ordförande i Turkiska riksförbundet) Oded Meiri, ordförande för föreningen "Fred i Mellanöstern Politik för global utveckling Ondskans axelmakter Debatt: Turkiet-PKK finns det en lösning? Israel 60 år PR Vi har under året fortsatt att trycka upp affischer och flygblad även om det har skett vissa effektiviseringar. Detta har lett till att tryckkostnaderna under året har stabiliserats och när vi nyligen bytte tryckeri minskade våra tryckkostnader drastiskt. Trots effektiviseringarna syns våra affischer fortfarande bra och vi har också så smått börjat affischera utanför vårt traditionella område genom att sätta upp affischer på till exempel Stadsbiblioteket, i Skäggetorps centrum och inne i centrum. Vidare har vi också för första gången på länge tryckt upp bordspyramider vilket måste anses som ett lyckat försök. Den diversifiering av föreningens verksamhet som till viss del skett under året har också avspeglats på affischer och flygblad och detta är en process som vi ser an med tillförsikt och tror kommer att fortsätta även under de kommande åren. Informations- och PR-arbetet har växt till sig under året och i och med att PR-utskottet växt, speciellt under vårterminen, möjliggjordes en bättre marknadsföring av föreningen. Vi har fortsatt ha två infobord på olika platser på Campus Valla, huvudsakligen i C- och D-husen, men vi har också försökt göra infoborden mer attraktiva, till exempel genom att spela musik och bjuda på godis och kaffe. Detta har vi i större utsträckning haft riktad marknadsföring och då främst mot andra ideella föreningar via mail och telefonsamtal och detta har varit framgångsrikt. Sist men inte minst har vi varit ute i klasser och marknadsfört föreningen. Detta anser vi vara en effektiv metod men den användes mer under höstterminen än under vårterminen och fokus måste anses ha legat på den riktade marknadsföringen mot andra föreningar. 10

11 Utpost.org Arbetet med webbtidningen har fortgått med en ny arbetsordning där ansvaret inte längre delades upp i världsdelar. Redaktionen har istället varit flytande med olika skribenter som periodvis under året arbetat med referat från föreningsaktiviteter och mer omfattande artiklar. En ny artikelkategori Debatt infördes till tidningens framsida, här har skribenter bidragit med texter som bland annat behandlat Lars Vilks rondellhundar och Rättvisemärkta varor. Av besökarantalet på de olika artiklarna att döma har debattexterna varit särskilt intressanta eftersom de överlag har haft många träffar. Utöver det har själva inte utseendet förändrats mycket, en revidering av tidningens utseende planeras under nästa termin. Den största utvecklingen av Utpost.org är att vissa av föreläsningsreferaten kompletterades med filmklipp som kanaliserades via youtube.com. Magnus Jonsson har sedan länge varit aktiv i tidningsutskottet och hade redigeringskompetens. Med den bakgrunden passade Magnus bra som filmredaktör och tillsattes för detta ändamål. Han har sedan dess producerat en handfull välbesökta och mycket uppskattade filmklipp. IT På grund av tidsbrist samt bristande intresse hos våra medlemmar att vara delaktiga i webbutskottet har aktiviteten med hemsidan i stort sett stått still. Dock har en mer omfattande medlemsregistrering arbetats fram vilket gör det lättare att dels ha kontroll över medlemsantalet samt föra viss statistik över föreningens medlemmar, till exempel kön och ålder. Resa och aktiviteter Utskottet växte tidigt på höstterminen och har under hela året haft ett stort medlemsantal. Som flest var det 14 personer varav 8-10 fortsatte att vara aktiva under hela året. Utskottet beslutade att redan från första föreläsningen anordna UF-pubbar i Baljan. Dessa pubbar är tänkt att ge UF:s medlemmar en plats att diskutera, umgås och ha kul. Utan undantag anordnade aktivitetsutskottet en publiknande aktivitet efter varje föreläsning och debatt. Antal gäster på pubbarna har varierat stort under året men har varit mycket uppskattade av föreningens medlemmar. Redan tidigt på hösten började utskottet att arbeta med den USA-resa som vi anordnade på vårterminen. 20 medlemmar besökte under 9 dagar New York och Washington DC. Resan 11

12 blev mycket lyckad och som exempel på besökta mål är FN, House of Sweden, IMF och George Washington University. Utöver pubbarna och den stora vårresan anordnade aktivitetsutskottet två stora medlemsfester, en i slutet av varje termin, samt en resa till Stockholm för att besöka USA:s ambassad. Utrikespolitiska förbundet Sverige UF Linköping har funnits representerad i förbundets styrelse sedan förbundets nystart för två år sedan, Hans Westerberg satt även detta läsår som styrelseledamot. Styrelsen har under året arbetat mycket med nomineringar av förbundsmedlemmar för diverse representationer och uppdrag, mycket av arbetet i styrelsen har i praktiken varit valberedningsarbete. Man har också börjat organisera ett större konvent med Sveriges ordförandeskap i EU som tema. Särskilt viktigt för UF Linköping har det varit att betona förbundets politiska oberoende vilket uttryckts i diverse olika motioner, skrivelser och andra diskussionsunderlag. Vidare har UF Linköping varit drivande i förbundets roll som plattform för samarbeten mellan lokalföreningarna. Kassörens kommentar Under året har Utrikespolitiska studentföreningen inlett ett redovisningsarbete som påbörjades i början av min mandatperiod. Fokus i arbetet har varit att skapa en mer korrekt och mer rättvisande bild av föreningens resultat och ekonomisk ställning. En viktig förändring som skett under detta år är arbetet med att ordentligt dokumentera inkomster och utgifter. Förhoppningen med detta är att kunna presentera en mer transparent redovisning något som jag anser mig ha lyckats med. Glädjande är att årets resultat för Utrikespolitiska föreningen är kr, vilket är en klar förbättring sedan föregående år. Att föreningen lyckades vända förra årets negativa siffror till en vinst ska ses som en klar framgång. Det är viktigt att poängtera att föreningen inte har som mål att gå med vinst, dock ser styrelsen det som en ansvarsfråga, att inte leva över sina resurser för året och ta av kommande styrelsers tilldelade medel. För ett långsiktigt tänkande är det även bra för föreningen att ha en buffert för att klara av att hantera oväntade händelseförlopp. Märkbart är att föreningens medlemsintäkter ökade från föregående år med. Med 606 sålda 12

13 medlemskap så drog föreningen in 30300kr. De största intäkterna härrör sig dock till bidrag från Folke Bernadotteakademin som genom bidrag under VT och HT tillsammans givit föreningen kr. Noterbart är att Stuff uppmärksammat föreningens arbete bland studenterna genom att tilldela ett 5000 kr stipendie till verksamheten. Intäkterna från aktiviteter och andra försäljningar uppgick till kr. Arbetet med att bredda föreningens finansiering bör fortsätta hos kommande styrelse för att minska föreningens finansiella risk och därmed skapa ett större oberoende. Under året har föreningen fokuserat på att hålla nere onödiga kostnadsposter genom att ett ekonomiskt tänk genomsyrat verksamheten. Detta har även föreningens utskott anammat. Genom större insyn i det ekonomiska och med ett utökat ansvar över sin egen ekonomi så har utskotten kunnat tänka mer långsiktigt. Ett bevis på detta är att föreningens ordinarie kostnader fallit jämfört med förra verksamhetsåret. Kassaflödet för året slutade med ett positivt flöde på kronor. Detta trots att föreningen investerade i ny datautrustning, kamera och stereo vilket medförde stora extra kostnader. En bidragande orsak till det positiva kassaflödet är att föreningen expanderat sin verksamhet och dragit in pengar genom ökat antal aktiviteter, minskade PR utgifter och ökat medlemskap vilket möjliggjorts genom mer aktiva utskott. Som bevis för expanderad verksamhet så kan man se till den stora omsättningen på kr vilket nästan är en fördubbling jämfört med tidigare högsta årsomsättning. Även nya avtal hos tryckerierna och kårservice har varit en stor bidragande orsak till lägre utgifter. Studiefrämjandet bidrar också med en fast summa pengar för varje redovisad aktivitet och totalt mottog föreningen 10660kr för våra aktiviteter. En annan positiv notering är att Utrikespolitiska föreningen Sverige utvecklats till en starkare förbundsorganisation med en stark egen budget vilket lett till att de kunnat ge en utdelning på 10000kr till samtliga utav landets UF föreningar vilket påverkat Linköpings ekonomi positivt. Sammanfattningsvis har Utrikespolitiska studentföreningen i Linköping en stark ekonomisk ställning tack vare sina finansiella tillgångar vilka stärktes under det gånga verksamhetsåret. Föreningen går in i det nya verksamhetsåret med en positiv ekonomisk utveckling vilket kan borga för aktiva utskott, dock där ett ekonomiskt hushållstänkande genomsyrar verksamheten. Positivt för nästkommande kassör är att ett proffestionellt bokföringsprogram SPCS har införskaffats vilket kommer medföra utökade möjligheter till mer proffesionella layouter och redovisningsmallar. SPCS öppnar för möjligheter att kunna skapa mer detaljerade 13

14 ekonomiska redovisningar där varje inköp och utgift enkelt kan indexeras. Detta gör att man enkelt kan skapa många olika modeller för att utvärdera ekonomin löpande samt skapa en mer proffsig redovisning med mer detaljer utan svårigheter. Detta bör även kännbart minska arbetsbördan samt minska riskerna för felaktigheter. På efterföljande sidor redogörs för föreningens balans och resultaträkning. Märk dock att balansräkningen och resultaträkningen visar olika resultat. Detta är en differens som uppkommit genom slarv eller ej dokumenterade transaktioner (såsom upphittade pengar, spontana donationer etcetera) men snabbt kunnat upptäckas samt redovisas på grund av arbetet med att förbättra dokumenteringen av ekonomiska transaktioner. Frågor besvaras av Yasri Khan (Kassör 2007/2008). Yasri Khan Sekreterare/Kassör Bilaga 1 Ny stadga Stadgar för Utrikespolitiska studentföreningen antagna Namn och form 1.1Utrikespolitiska studentföreningen (hädanefter benämnd UF Linköping) är en 14

15 ideell förening och har sitt säte i Linköping. 1.2 UF Linköping är en politiskt och religiöst obunden förening. 2. Ändamål och syfte 2.1 UF Linköping skall arbeta för att sprida kunskap om, samt öka intresset för, svensk utrikespolitik, internationella frågor och andra länder. 2.2 UF Linköping skall vitalisera debatten kring utrikespolitiska ämnen och öka den internationella medvetenheten i Linköping genom att arrangera föreläsningar, debatter eller andra arrangemang som uppmuntrar detta. 3. Medlemskap 3.1 Medlem i UF Linköping kan person bli som är fysisk person stöder föreningens syfte erlägger medlemsavgift 3.2 Medlem som motarbetar UF Linköpings syfte eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas. Uteslutning beslutas löpande under året av styrelsen och kräver 3/4 majoritet. 4. Beslutande organ 4.1 UF Linköpings högsta beslutande organ är föreningsstämman. 4.2 Föreningsstämman skall under verksamhetsåret hålla minst två sammanträden, ett höstmöte före den 31 oktober och ett vårmöte före den 30 maj. 4.3 Föreningsstämman sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen begära föreningsstämma tillkommer Styrelseledamot Revisorn En tredjedel av medlemmarna 4.4 Kallelse skall utsändas skriftligen till föreningens medlemmar minst två veckor i förväg. 4.5 Medlemmarna kan när som helst, dock senast 10 dagar före möte, insända motion att behandla på föreningsstämman. 4.6 Dagordningsförslag med beslutsunderlag skall vara skriftligen utsänt minst en vecka i förväg. 4.7 Föreningsstämman skall på vårmötet behandla följande; 1. Stämmans öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. Fastställande av röstlängd 6. Föreningsstämmans behöriga utlysande 7. Adjungeringar 8. Dragning av föreningens ekonomiska läge samt kortare verksamhetsberättelse 15

16 9. Val av ordförande 10. Val av kassör 11. Val av övriga ledamöter 12. Val av eventuella suppleanter 13. Val av valberedning inklusive sammankallande 14. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 16. Motioner 17. Övriga frågor 18. Stämmans avslutande 4.8 Den nyvalda styrelsen tillträder i samband med nästkommande verksamhetsårs början 4.9 Föreningsstämman skall på höstmötet behandla följande; 1. Stämmans öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. Fastställande av röstlängd 6. Föreningsstämmans behöriga utlysande 7. Adjungeringar 8. Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår 9. Fastställande av balansräkning samt resultaträkning från föregående verksamhetsår. 10. Revisionsberättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 12. Val av revisor 13. Motioner 14. Övriga frågor 15. Stämmans avslutande 4.10 Föreningsstämman är beslutsmässigt om stadgeenligt utlyst Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lottning sker. Beslut fattas med acklamation eller med handuppräckning efter begäran om votering. Personval med mer än en kandidat sker genom sluten votering. Endast närvarande medlemmar har rösträtt. Personligt medlemskap berättigar en röst Vid personval får föreningsmedlem väcka förslag till kandidat på sittande möte Ny eller kvarsittande styrelseledamot får ej deltaga i val av revisor. 16

17 Styrelseledamot eller avgående styrelseledamot får ej deltaga i beslut om egen ansvarsfrihet För beslut i frågor som anmälts under mötet får det ej beslutas om högre belopp än 1/10 prisbasbelopp Vid föreningsstämma skall föras ett beslutsprotokoll, vilket inom en vecka skall framställas i minst två exemplar varav ett tillgängliggörs på lämpligt sätt för föreningens medlemmar och ett arkiveras. Föreningsstämmans protokoll skall justeras av ordföranden och av två vid mötet särskilt utsedda justeringspersoner. 5. Extra föreningsstämma 5.1 Extra föreningsstämma ska sammankallas när revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver. 5.2 Kallelse till extra föreningsstämma ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall skickas ut med kallelsen. 5.3 Extra föreningsstämma kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. I övrigt enligt punkt 4 i dessa stadgar. 6. Styrelsen 6.1 Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter samt maximalt 2 suppleanter att inträda i vald ordning. 6.2 De valda skall vara medlemmar i föreningen. 6.3 Styrelsen konstituerar sig själv förutom posterna som ordförande och kassör 6.4 Styrelsen är under mandatperioden föreningens verkställande organ 6.5 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Rätt att hos ordföranden begära utlysande av styrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. 6.6 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per termin. 6.7 Kallelse till styrelsemöte ska utgå skriftligen till ledamöterna minst tre dagar i förväg. Med kallelsen skall också dagordning och beslutsunderlag bifogas. 6.8 Medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten. 6.9 Vid styrelsemöte skall föras ett beslutsprotokoll, vilket inom en vecka skall framställas i ett exemplar för arkivering Styrelsen är beslutför då minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lottning sker. Beslut fattas med acklamation eller med handuppräckning efter begäran om votering. Personval med mer än en kandidat sker genom sluten votering. Endast närvarande ledamot har rösträtt Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger och efter hörande av revisorerna, entlediga föreningsfunktionär, som skriftligen ansökt därom. Styrelsen får tillförordna annan person att fullfölja den entledigades uppgifter till nästa föreningsstämma, då val av funktionär ska ske. Tillförordnad styrelseledamot har ej rösträtt i styrelsen och ej heller medansvar för fattade beslut. 7. Valberedning 17

18 7.1 Det åligger valberedningen att: nominera kandidater till de befattningar som ska tillsättas av föreningsstämman. senast 10 läsdagar före respektive föreningsstämma lägga fram sitt förslag till styrelsen. under verksamhetsåret bistå styrelsen med förslag vid fyllnadsval. 7.2 Valberedningens förslag skall anslås senast 7 läsdagar innan föreningsstämma. 7.3 Varje medlem äger rätt att framföra motförslag till valberedningens förslag. 7.4 Till varje vårmöte föreslår styrelsen kandidater till nästa valberedning. 7.5 Valberedningens medlemmar skall vara medlemmar i föreningen. 8. Revision 8.1 Revisorns verksamhetsår är 1 januari t.o.m. 31 december. 8.2 Revisorn granskar föreningens räkenskaper och verksamhet. 8.3 Revisorn får ej inneha annan befattning inom föreningen. Revisorn får ej vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt föräldrabalken. 8.4 Revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöte, samt om ej medlem i föreningen, även vid föreningsstämma. 8.5 Revisor äger rätt att ta del av samtliga protokoll och övriga handlingar gällande föreningens samtliga verksamheter. 8.6 Revisorerna åligger att på höstens föreningsstämma lägga fram revisionsberättelse innehållande yttrande i fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 8.7 Om föreningsfunktionär avgår under pågående verksamhetsår skall all berörd ekonomisk verksamhet omedelbart granskas. 9. Firmatecknare 9.1 Styrelsen beslutar om firmatecknare. 10. Verksamhetsår 10.1 UF Linköpings verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni. 11. Styrdokument 11.1 UF Linköping har följande styrdokument: Stadgarna Policydokumentet Uppdragsbeskrivningarna 11.2 Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3 majoritet, på två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie, mellan vilka förflutit minst två månader. Ändringsförslaget antas om det vid båda tillfällena får en majoritet av de avgivna rösterna. Vid den andra stämman kan förslaget endast bifallas eller avslås Ändring av policydokument sker efter beslut på en föreningsstämma. Ändringsförslaget antas om det får en majoritet av de avgivna rösterna. 18

19 11.4 Uppdragsbeskrivningarna antas på det konstituerande styrelsemötet och ändringar kan göras efter beslut på styrelsemöte. 12. Tolkning 12.1 Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan avgjorts av föreningsstämman, styrelsens mening. 13. Upplösning 13.1 Föreningens upplösning sker efter beslut med minst 2/3 majoritet, på två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie, mellan vilka förflutit minst två månader. Om minst 3 medlemmar vill driva föreningen vidare annulleras nedläggningsbeslutet Vid upplösning tillfaller föreningens eventuella överskott föreningar med liknande ändamål och syfte. 19

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer