Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet. Verksamhetsberättelse läsåret 07/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet. Verksamhetsberättelse läsåret 07/08"

Transkript

1 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Verksamhetsberättelse läsåret 07/08

2 Förord Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan dess utvecklas på ett mycket positivt sätt. Tack vare hårt arbete av styrelsen och aktiva medlemmar har föreningen under läsåret 07/08 haft en mycket god utveckling. Med hjälp av ett gediget program med intressanta föreläsare, debatter och givande studieresor är föreningen i nuläget en av de absolut största föreningarna på Linköpings universitet och även den näst största utrikespolitiska föreningen i Sverige. UF Linköping är känt för att ha ett brett och intressant program och så har även ambitionen för och utfallet av läsårets verksamhet varit. Genom att diskutera och lära ut om såväl stora som små ämnen i dagens omvärld berikar föreningen Linköpings föreningsliv och bidrar till att skapa en medvetenhet och kunskap hos föreningens medlemmar. Under läsåret 07/08 har fokus legat på att bibehålla den redan goda organisation föreningen byggt upp under de senaste åren men även att vidareutveckla föreningen. Detta har skett bland annat genom en nyskriven stadga, större och mer aktiva utskott samt en lansering av UF-tv. Föreningen har även övergått till verksamhetsår till skillnad mot tidigare verksamhetshalvår. Detta dels för att underlätta organisatoriskt men även för att anpassas efter önskemål ställda av Utrikespolitiska förbundet Sverige. Föreläsningar har fortsatt vara föreningens huvudsysselsättning med de traditionella föreläsningarna har kompletteras med en större satsning på debatter. Under läsåret har 6 debatter ordnats, alla mycket välbesökta. Debatten om yttrandefrihet kontra islamofobi med bland annat Lars Wilks som anordnades under hösten visade sig bli det mest besökta arrangemanget i föreningens historia med 220 besökare. Den avgående styrelsen är övertygad om att föreningen kommer att fortsätta växa och utvecklas och bidra till att öka kunskap och förståelse för utrikespolitiska ämnen. Tack för ett lyckat UF år! Styrelsen genom Julia Hector Ordförande UF Linköping läsåret 07/08

3 Innehållsförteckning Allmänt om föreningen... 4 Organisation... 5 Stadgeförändring... 6 Samarbeten med övriga föreningar... 6 Föreningens verksamhet... 7 Program... 7 PR Utpost.org IT Resa och aktiviteter Utrikespolitiska förbundet Sverige Kassörens kommentar Bilaga 1 Ny stadga Revision

4 Allmänt om föreningen UF Linköping är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings Universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen grundades år 2000 och har sedan dess med god uppslutning arrangerat regelbundna föredrag och debattkvällar. Allt sedan grundandet har föreningen haft en stadig tillväxt vad gäller verksamheten, medlemsantalet och ekonomin. Föreningen har som målsättning att blanda olika ämnen som rör utrikespolitik. Detta gör att programmet består av bland annat inbjudna journalister, politiker, debattörer, författare och sakkunniga som föreläser om fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati, biståndsarbete, internationell ekonomi, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och mycket annat. UF Linköpings har som ambition att utöka målgruppen från att inte bara vara studenter på Linköpings universitet, vilka merparten av föreningens medlemmar är, utan även människor utan anknytning till universitetet. En ambition som under detta läsår förbättras genom att föreningens PR utskott bland annat har informerat om UF Linköpings verksamhet till olika föreningar som inte är knutna till universitetet. Styrelsen har även haft som målsättning att öka intresset bland de studenter som läser tekniska linjer, en målgrupp som tidigare har varit svår att nå. Resultatet av denna satsning upplevs som positiv, dock torde det finnas utrymme för mer riktade föreläsningar i framtiden. UF Linköping har sin kontors- och möteslokal i Kårallen, Linköpings Universitets kårhus, på universitetsområdet vilket hålls öppen för medlemmar varje vardag under lunchtid. En gång per år, under vårterminen, anordnar föreningen en utlandsresa för sina medlemmar med diverse besök på olika IGO:s, NGO:s och andra myndigheter och organisationer av intresse. UF Linköping är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är ett nationellt förbund för samtliga utrikespolitiska föreningar i Sverige. UFS är i sin tur medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. 4

5 Organisation UF Linköpings högsta beslutsfattande organ är halvårsmötet, där varje medlem äger en röst. I tiden mellan halvårsmötena fungerar styrelsen som beslutsfattande organ och sköter föreningens löpande förvaltning. Den sittande styrelsen bestod läsåret 2007/2008 utav: Ordförande Vice ordförande Programansvarig Kassör/Sekreterare PR-ansvarig Info-ansvarig Chefredaktör Rese/Aktivitetsansvarig Webbansvarig Revisor Julia Hector Emeli Hedenström Sima Moozarmi Yasri Khan Bashtin Nematbakhsh Pär Arumskog Hans Westerberg Anders Pettersson Oskar Fagerfjäll Carl Oljelund Samtliga styrelsemedlemmar valdes in vid det ordinarie halvårsmötet den 7 maj Valberedningen har bestått av ordförande Julia Hector samt aktiva föreningsmedlemmarna Tamuz Hidir och Tomislavka Barisic. Tamuz Hidir har fungerat som sammankallande. Under styrelsen finns i föreningen fem utskott där föreningens aktiva medlemmar kan välja att engagera sig i och som leds av respektive styrelseledamot. Dessa är: Programutskottet PR-utskottet Rese - och Aktivitetsutskottet Webbtidningen Utposts redaktionsutskott Webbutskottet Antalet aktiva i de olika utskotten har varierat under terminernas gång. I genomsnittet har det 5

6 varit cirka tio aktiva inom varje utskott, en markant ökning jämfört med tidigare år. Nytt för verksamheten är att det nu är verksamhetsår som redovisas och inte verksamhetshalvår. Ett verksamhetsår består därför av höst och vårtermin. Under höstterminen 2007 och vårterminen 2008 har styrelsen haft 21 st. protokollförda ordinarie styrelsemöten, ett extra halvårsmöte (på höstterminen) där en uppdaterad version av föreningens stadgar röstades igenom, samt två ordinarie halvårsmöten (ett vardera termin). Flertalet planeringsmöten och utskottsmöten har hållits kontinuerligt under verksamhetsåret. Medlemsantalet för föreningen som nu således räknas för både höst- och vårtermin uppgick vid verksamhetsårets slut till 606 st. styrelsen hade som mål att föreningen skulle ha 600 medlemmar vid årets slut och medlemsantalet anses därmed vara mycket positiv. Föreningen tenderar fortfarande till att ha ett högre besöksantal på föreläsningar som ligger i början av terminerna. Av de medlemmar där information finns tillgänglig är 396 st. under 26, av dessa är 187 st. tjejer och 209 st. killar. Över 26 är 58 st. medlemmar tjejer och 114 killar, totalt 172 st. Firmateckningsrätt har ägts av ordförande Julia Hector samt kassör/sekreterare Yasri Khan. Stadgeförändring Föreningens gamla stadga antogs 2003, föreningen var då i början av utvecklingen och inte i närheten av den omfattande verksamhet som bedrivs idag. I och med detta beslutades på halvårsmötet i maj 2007 att en ny stadga skulle utformas. Det tillsattes en stadgegrupp som tillsammans utarbetade ett stadgeförslag som sedermera antogs på två efterföljande halvårsmöten varav ett var ordinarie (se bilaga 1). Samarbeten med övriga föreningar UF Linköping har bedrivit ett samarbete med Kårrullen, en filmklubb på Linköpings universitet. Genom kollaborationen har UF Linköpings medlemmar haft möjlighet att se sju filmer under läsåret till reducerat pris. Dessa filmer var; 4 månader, tre veckor och 2 dagar, This is England, Sicko, Farväl Bafana, Infödd soldat, Blood Diamond, och The last king of Scotland. Ett samarbete har även bedrivits med STUFF, Linköpings universitets kår vid den filosofiska 6

7 fakulteten. Samarbetet jar gått ut på att UF Linköping har haft möjlighet att låna bil för att hämta föreläsare vid tågstationen samt för att inhandla diverse till puben. I utbytte har STUFF:s logga synts på alla UF:s Affischer. I övrigt har UF Linköping varit restriktiv med samarbetspartners med hänsyn till föreningens oberoende ställning. Föreningens verksamhet Program Programansvarig har som uppgift att initiera, inspirera, följa upp, motta och slutligen ta farväl av de personligheter som accepterar att ställa upp med en föreläsning/debatt/diskussion för våra medlemmar inom ramen för vår förening. Inför varje termin har förslag samlats in på personer, företeelser, aktuella intresseområden (ur ett utrikespolitiskt perspektiv) etcetera. Ambitionen har hela tiden varit att kunna presentera en så heltäckande palett som möjligt, då ett betydande antal inbjudna av tradition representeras av politiker/diplomater och statstjänstemän, men där utrymme även ges till journalister, författare och aktörer från näringslivet. Verksamhetsåret 2007/2008 har satt fokus på forumet debatt och föreningen har framgångsrikt lyckats organisera ett antal intressanta och aktuella diskussioner, där sakkunniga har inbjudits till att medverka i timlånga paneldebatter. Arbetet med programmet görs utifrån ett antal principer som fastslås i programansvariges testamente, såsom att: En blandning av välkända ämnesområden, som får stor uppståndelse i media och mindre uppmärksammade utrikespolitiska frågor bör tillgodoses Försöka finna en variation av föredragshållare som har olika yrken och arbetsuppgifter. Förläsningsämnen gärna får riktas mot studenter på de fyra olika fakulteterna; 7

8 tekniska, filosofiska, hälsouniversitet samt utbildningsvetenskap. Utifrån ett genusperspektiv försöka att få en jämn könsfördelning vad gäller inbjudna gäster. Sträva efter att ordna en eller två föreläsningar på engelska per termin till fördel för utbytesstudenter. Utöver de traditionella föreläsningarna arbeta med att utvidga verksamheten med debatter och diskussionsseminarier. UF Linköpings genomförda föreläsningar och arrangemang under våren sammanfattas kort i en tabell nedan: Datum Föreläsare Fredrik Segerfeldt (Timbro), 19 sep Jan Mosander (journalist), Karin Granbom (fp), Hans Linde (v) samt Klas Waldenström (UNDP) 26 sep 3 okt 10 okt 17 okt 24 okt 31 okt 6 nov 11 nov Hans Corell f.d. rättschef inom FN Andreas Ekman generaldirektör för inspektionen för strategiska produkter Titel Debatt: Bistånd - att hjälpa eller stjälpa? Folkrätt, FN och globalisering Svensk vapenexport, del 1 Anna Ek, svenska fred Svensk vapenexport, del 2 Jose Kimenga, FN tjänsteman Jan Cedergren, ambassadör Malin Speace, general sekreterare för stiftelsen svenska mikrokrediter Hussein Askary, ordförande svenska LaRouch-rörelsen Muharrem Demirok (c), Ida Gabrielsson (ung vänster), Peo Hansen (forskare), Harry Nylund (svenskt näringsliv) UN in East Timor Kan man reformera FN? Mikrokrediter när katastrofen är framme Vad vill LaRouch-rörelsen? Debatt: Arbetskraftmigration till EU 8

9 18 nov 28 nov 5 dec 12 dec 6 feb Jan Hjärpe, professor i islamologi Lars Vilks (konstnär), Noureddine Moussaoul (ordförande islamiska kulturföreningen i Linköping), Lars Ströman (politisk redaktör, Nerikes Allehanda), Erik Berggren (journalist) Urban Hamid, journalist Linnea Forsberg, IOGT-NTO rörelsens Jonas Vlachos (nationalekonom), Magnus Engström (kd), Patrik Andersson (m), Emma Eneborg (rättvisemärkt) Turkiet i det muslimska samfundet Debatt: Yttrandefrihet eller islamofobi? Irak, vad händer nu? Alkohol som utvecklingshinder Debatt: Hur rättvist är rättvisemärkt? 13 feb 20 feb 27 feb Fredag 29 feb 5 mar 12 mar 2 april 9 apr 16 apr 23 apr Fredrik Jansson, generaldirektör Peace quest Ingmarie Froman, journalist Björn Linden, centrum för klimatpolitisk forskning Björn von Sydow, fd. talman Thomas Aronsson, Vinnova Elias Wästberg, Prime Per Tegner, Rymdstyrelsen Kamer Elezaj (albanska föreningen), Nikola Janik (ordförande serbiska riksförbundet) Emre Gungör, grundare av Sharafs hjältar Urban Löfqvist, reportrar utan gränser Colombia demokrati eller diktatur? Sarkozys Frankrike Klimathotet Samling för slagkraftig forskning i Europa Forskning och innovation för hållbar tillväxt Det amerikanska presidentvalet Vad händer inom den internationella rymdforskningen? Debatt: Kosovos självständighet Hedersmord Pressfrihetens vakthundar 9

10 Måndag 28 apr 7 maj 14 maj 12 dec Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister Caroline Salzinger, journalist Ala Riani (informationsansvarig i den kurdiska regionala regeringens Nordenrepresentantion), Daniel Urey, (frilansjournalist), Khalid Khayati (doktorand), Osman Özkanat (f.d. ordförande i Turkiska riksförbundet) Oded Meiri, ordförande för föreningen "Fred i Mellanöstern Politik för global utveckling Ondskans axelmakter Debatt: Turkiet-PKK finns det en lösning? Israel 60 år PR Vi har under året fortsatt att trycka upp affischer och flygblad även om det har skett vissa effektiviseringar. Detta har lett till att tryckkostnaderna under året har stabiliserats och när vi nyligen bytte tryckeri minskade våra tryckkostnader drastiskt. Trots effektiviseringarna syns våra affischer fortfarande bra och vi har också så smått börjat affischera utanför vårt traditionella område genom att sätta upp affischer på till exempel Stadsbiblioteket, i Skäggetorps centrum och inne i centrum. Vidare har vi också för första gången på länge tryckt upp bordspyramider vilket måste anses som ett lyckat försök. Den diversifiering av föreningens verksamhet som till viss del skett under året har också avspeglats på affischer och flygblad och detta är en process som vi ser an med tillförsikt och tror kommer att fortsätta även under de kommande åren. Informations- och PR-arbetet har växt till sig under året och i och med att PR-utskottet växt, speciellt under vårterminen, möjliggjordes en bättre marknadsföring av föreningen. Vi har fortsatt ha två infobord på olika platser på Campus Valla, huvudsakligen i C- och D-husen, men vi har också försökt göra infoborden mer attraktiva, till exempel genom att spela musik och bjuda på godis och kaffe. Detta har vi i större utsträckning haft riktad marknadsföring och då främst mot andra ideella föreningar via mail och telefonsamtal och detta har varit framgångsrikt. Sist men inte minst har vi varit ute i klasser och marknadsfört föreningen. Detta anser vi vara en effektiv metod men den användes mer under höstterminen än under vårterminen och fokus måste anses ha legat på den riktade marknadsföringen mot andra föreningar. 10

11 Utpost.org Arbetet med webbtidningen har fortgått med en ny arbetsordning där ansvaret inte längre delades upp i världsdelar. Redaktionen har istället varit flytande med olika skribenter som periodvis under året arbetat med referat från föreningsaktiviteter och mer omfattande artiklar. En ny artikelkategori Debatt infördes till tidningens framsida, här har skribenter bidragit med texter som bland annat behandlat Lars Vilks rondellhundar och Rättvisemärkta varor. Av besökarantalet på de olika artiklarna att döma har debattexterna varit särskilt intressanta eftersom de överlag har haft många träffar. Utöver det har själva inte utseendet förändrats mycket, en revidering av tidningens utseende planeras under nästa termin. Den största utvecklingen av Utpost.org är att vissa av föreläsningsreferaten kompletterades med filmklipp som kanaliserades via youtube.com. Magnus Jonsson har sedan länge varit aktiv i tidningsutskottet och hade redigeringskompetens. Med den bakgrunden passade Magnus bra som filmredaktör och tillsattes för detta ändamål. Han har sedan dess producerat en handfull välbesökta och mycket uppskattade filmklipp. IT På grund av tidsbrist samt bristande intresse hos våra medlemmar att vara delaktiga i webbutskottet har aktiviteten med hemsidan i stort sett stått still. Dock har en mer omfattande medlemsregistrering arbetats fram vilket gör det lättare att dels ha kontroll över medlemsantalet samt föra viss statistik över föreningens medlemmar, till exempel kön och ålder. Resa och aktiviteter Utskottet växte tidigt på höstterminen och har under hela året haft ett stort medlemsantal. Som flest var det 14 personer varav 8-10 fortsatte att vara aktiva under hela året. Utskottet beslutade att redan från första föreläsningen anordna UF-pubbar i Baljan. Dessa pubbar är tänkt att ge UF:s medlemmar en plats att diskutera, umgås och ha kul. Utan undantag anordnade aktivitetsutskottet en publiknande aktivitet efter varje föreläsning och debatt. Antal gäster på pubbarna har varierat stort under året men har varit mycket uppskattade av föreningens medlemmar. Redan tidigt på hösten började utskottet att arbeta med den USA-resa som vi anordnade på vårterminen. 20 medlemmar besökte under 9 dagar New York och Washington DC. Resan 11

12 blev mycket lyckad och som exempel på besökta mål är FN, House of Sweden, IMF och George Washington University. Utöver pubbarna och den stora vårresan anordnade aktivitetsutskottet två stora medlemsfester, en i slutet av varje termin, samt en resa till Stockholm för att besöka USA:s ambassad. Utrikespolitiska förbundet Sverige UF Linköping har funnits representerad i förbundets styrelse sedan förbundets nystart för två år sedan, Hans Westerberg satt även detta läsår som styrelseledamot. Styrelsen har under året arbetat mycket med nomineringar av förbundsmedlemmar för diverse representationer och uppdrag, mycket av arbetet i styrelsen har i praktiken varit valberedningsarbete. Man har också börjat organisera ett större konvent med Sveriges ordförandeskap i EU som tema. Särskilt viktigt för UF Linköping har det varit att betona förbundets politiska oberoende vilket uttryckts i diverse olika motioner, skrivelser och andra diskussionsunderlag. Vidare har UF Linköping varit drivande i förbundets roll som plattform för samarbeten mellan lokalföreningarna. Kassörens kommentar Under året har Utrikespolitiska studentföreningen inlett ett redovisningsarbete som påbörjades i början av min mandatperiod. Fokus i arbetet har varit att skapa en mer korrekt och mer rättvisande bild av föreningens resultat och ekonomisk ställning. En viktig förändring som skett under detta år är arbetet med att ordentligt dokumentera inkomster och utgifter. Förhoppningen med detta är att kunna presentera en mer transparent redovisning något som jag anser mig ha lyckats med. Glädjande är att årets resultat för Utrikespolitiska föreningen är kr, vilket är en klar förbättring sedan föregående år. Att föreningen lyckades vända förra årets negativa siffror till en vinst ska ses som en klar framgång. Det är viktigt att poängtera att föreningen inte har som mål att gå med vinst, dock ser styrelsen det som en ansvarsfråga, att inte leva över sina resurser för året och ta av kommande styrelsers tilldelade medel. För ett långsiktigt tänkande är det även bra för föreningen att ha en buffert för att klara av att hantera oväntade händelseförlopp. Märkbart är att föreningens medlemsintäkter ökade från föregående år med. Med 606 sålda 12

13 medlemskap så drog föreningen in 30300kr. De största intäkterna härrör sig dock till bidrag från Folke Bernadotteakademin som genom bidrag under VT och HT tillsammans givit föreningen kr. Noterbart är att Stuff uppmärksammat föreningens arbete bland studenterna genom att tilldela ett 5000 kr stipendie till verksamheten. Intäkterna från aktiviteter och andra försäljningar uppgick till kr. Arbetet med att bredda föreningens finansiering bör fortsätta hos kommande styrelse för att minska föreningens finansiella risk och därmed skapa ett större oberoende. Under året har föreningen fokuserat på att hålla nere onödiga kostnadsposter genom att ett ekonomiskt tänk genomsyrat verksamheten. Detta har även föreningens utskott anammat. Genom större insyn i det ekonomiska och med ett utökat ansvar över sin egen ekonomi så har utskotten kunnat tänka mer långsiktigt. Ett bevis på detta är att föreningens ordinarie kostnader fallit jämfört med förra verksamhetsåret. Kassaflödet för året slutade med ett positivt flöde på kronor. Detta trots att föreningen investerade i ny datautrustning, kamera och stereo vilket medförde stora extra kostnader. En bidragande orsak till det positiva kassaflödet är att föreningen expanderat sin verksamhet och dragit in pengar genom ökat antal aktiviteter, minskade PR utgifter och ökat medlemskap vilket möjliggjorts genom mer aktiva utskott. Som bevis för expanderad verksamhet så kan man se till den stora omsättningen på kr vilket nästan är en fördubbling jämfört med tidigare högsta årsomsättning. Även nya avtal hos tryckerierna och kårservice har varit en stor bidragande orsak till lägre utgifter. Studiefrämjandet bidrar också med en fast summa pengar för varje redovisad aktivitet och totalt mottog föreningen 10660kr för våra aktiviteter. En annan positiv notering är att Utrikespolitiska föreningen Sverige utvecklats till en starkare förbundsorganisation med en stark egen budget vilket lett till att de kunnat ge en utdelning på 10000kr till samtliga utav landets UF föreningar vilket påverkat Linköpings ekonomi positivt. Sammanfattningsvis har Utrikespolitiska studentföreningen i Linköping en stark ekonomisk ställning tack vare sina finansiella tillgångar vilka stärktes under det gånga verksamhetsåret. Föreningen går in i det nya verksamhetsåret med en positiv ekonomisk utveckling vilket kan borga för aktiva utskott, dock där ett ekonomiskt hushållstänkande genomsyrar verksamheten. Positivt för nästkommande kassör är att ett proffestionellt bokföringsprogram SPCS har införskaffats vilket kommer medföra utökade möjligheter till mer proffesionella layouter och redovisningsmallar. SPCS öppnar för möjligheter att kunna skapa mer detaljerade 13

14 ekonomiska redovisningar där varje inköp och utgift enkelt kan indexeras. Detta gör att man enkelt kan skapa många olika modeller för att utvärdera ekonomin löpande samt skapa en mer proffsig redovisning med mer detaljer utan svårigheter. Detta bör även kännbart minska arbetsbördan samt minska riskerna för felaktigheter. På efterföljande sidor redogörs för föreningens balans och resultaträkning. Märk dock att balansräkningen och resultaträkningen visar olika resultat. Detta är en differens som uppkommit genom slarv eller ej dokumenterade transaktioner (såsom upphittade pengar, spontana donationer etcetera) men snabbt kunnat upptäckas samt redovisas på grund av arbetet med att förbättra dokumenteringen av ekonomiska transaktioner. Frågor besvaras av Yasri Khan (Kassör 2007/2008). Yasri Khan Sekreterare/Kassör Bilaga 1 Ny stadga Stadgar för Utrikespolitiska studentföreningen antagna Namn och form 1.1Utrikespolitiska studentföreningen (hädanefter benämnd UF Linköping) är en 14

15 ideell förening och har sitt säte i Linköping. 1.2 UF Linköping är en politiskt och religiöst obunden förening. 2. Ändamål och syfte 2.1 UF Linköping skall arbeta för att sprida kunskap om, samt öka intresset för, svensk utrikespolitik, internationella frågor och andra länder. 2.2 UF Linköping skall vitalisera debatten kring utrikespolitiska ämnen och öka den internationella medvetenheten i Linköping genom att arrangera föreläsningar, debatter eller andra arrangemang som uppmuntrar detta. 3. Medlemskap 3.1 Medlem i UF Linköping kan person bli som är fysisk person stöder föreningens syfte erlägger medlemsavgift 3.2 Medlem som motarbetar UF Linköpings syfte eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas. Uteslutning beslutas löpande under året av styrelsen och kräver 3/4 majoritet. 4. Beslutande organ 4.1 UF Linköpings högsta beslutande organ är föreningsstämman. 4.2 Föreningsstämman skall under verksamhetsåret hålla minst två sammanträden, ett höstmöte före den 31 oktober och ett vårmöte före den 30 maj. 4.3 Föreningsstämman sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen begära föreningsstämma tillkommer Styrelseledamot Revisorn En tredjedel av medlemmarna 4.4 Kallelse skall utsändas skriftligen till föreningens medlemmar minst två veckor i förväg. 4.5 Medlemmarna kan när som helst, dock senast 10 dagar före möte, insända motion att behandla på föreningsstämman. 4.6 Dagordningsförslag med beslutsunderlag skall vara skriftligen utsänt minst en vecka i förväg. 4.7 Föreningsstämman skall på vårmötet behandla följande; 1. Stämmans öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. Fastställande av röstlängd 6. Föreningsstämmans behöriga utlysande 7. Adjungeringar 8. Dragning av föreningens ekonomiska läge samt kortare verksamhetsberättelse 15

16 9. Val av ordförande 10. Val av kassör 11. Val av övriga ledamöter 12. Val av eventuella suppleanter 13. Val av valberedning inklusive sammankallande 14. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 16. Motioner 17. Övriga frågor 18. Stämmans avslutande 4.8 Den nyvalda styrelsen tillträder i samband med nästkommande verksamhetsårs början 4.9 Föreningsstämman skall på höstmötet behandla följande; 1. Stämmans öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. Fastställande av röstlängd 6. Föreningsstämmans behöriga utlysande 7. Adjungeringar 8. Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår 9. Fastställande av balansräkning samt resultaträkning från föregående verksamhetsår. 10. Revisionsberättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 12. Val av revisor 13. Motioner 14. Övriga frågor 15. Stämmans avslutande 4.10 Föreningsstämman är beslutsmässigt om stadgeenligt utlyst Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lottning sker. Beslut fattas med acklamation eller med handuppräckning efter begäran om votering. Personval med mer än en kandidat sker genom sluten votering. Endast närvarande medlemmar har rösträtt. Personligt medlemskap berättigar en röst Vid personval får föreningsmedlem väcka förslag till kandidat på sittande möte Ny eller kvarsittande styrelseledamot får ej deltaga i val av revisor. 16

17 Styrelseledamot eller avgående styrelseledamot får ej deltaga i beslut om egen ansvarsfrihet För beslut i frågor som anmälts under mötet får det ej beslutas om högre belopp än 1/10 prisbasbelopp Vid föreningsstämma skall föras ett beslutsprotokoll, vilket inom en vecka skall framställas i minst två exemplar varav ett tillgängliggörs på lämpligt sätt för föreningens medlemmar och ett arkiveras. Föreningsstämmans protokoll skall justeras av ordföranden och av två vid mötet särskilt utsedda justeringspersoner. 5. Extra föreningsstämma 5.1 Extra föreningsstämma ska sammankallas när revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver. 5.2 Kallelse till extra föreningsstämma ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall skickas ut med kallelsen. 5.3 Extra föreningsstämma kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. I övrigt enligt punkt 4 i dessa stadgar. 6. Styrelsen 6.1 Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter samt maximalt 2 suppleanter att inträda i vald ordning. 6.2 De valda skall vara medlemmar i föreningen. 6.3 Styrelsen konstituerar sig själv förutom posterna som ordförande och kassör 6.4 Styrelsen är under mandatperioden föreningens verkställande organ 6.5 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Rätt att hos ordföranden begära utlysande av styrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem. 6.6 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per termin. 6.7 Kallelse till styrelsemöte ska utgå skriftligen till ledamöterna minst tre dagar i förväg. Med kallelsen skall också dagordning och beslutsunderlag bifogas. 6.8 Medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten. 6.9 Vid styrelsemöte skall föras ett beslutsprotokoll, vilket inom en vecka skall framställas i ett exemplar för arkivering Styrelsen är beslutför då minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lottning sker. Beslut fattas med acklamation eller med handuppräckning efter begäran om votering. Personval med mer än en kandidat sker genom sluten votering. Endast närvarande ledamot har rösträtt Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger och efter hörande av revisorerna, entlediga föreningsfunktionär, som skriftligen ansökt därom. Styrelsen får tillförordna annan person att fullfölja den entledigades uppgifter till nästa föreningsstämma, då val av funktionär ska ske. Tillförordnad styrelseledamot har ej rösträtt i styrelsen och ej heller medansvar för fattade beslut. 7. Valberedning 17

18 7.1 Det åligger valberedningen att: nominera kandidater till de befattningar som ska tillsättas av föreningsstämman. senast 10 läsdagar före respektive föreningsstämma lägga fram sitt förslag till styrelsen. under verksamhetsåret bistå styrelsen med förslag vid fyllnadsval. 7.2 Valberedningens förslag skall anslås senast 7 läsdagar innan föreningsstämma. 7.3 Varje medlem äger rätt att framföra motförslag till valberedningens förslag. 7.4 Till varje vårmöte föreslår styrelsen kandidater till nästa valberedning. 7.5 Valberedningens medlemmar skall vara medlemmar i föreningen. 8. Revision 8.1 Revisorns verksamhetsår är 1 januari t.o.m. 31 december. 8.2 Revisorn granskar föreningens räkenskaper och verksamhet. 8.3 Revisorn får ej inneha annan befattning inom föreningen. Revisorn får ej vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt föräldrabalken. 8.4 Revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöte, samt om ej medlem i föreningen, även vid föreningsstämma. 8.5 Revisor äger rätt att ta del av samtliga protokoll och övriga handlingar gällande föreningens samtliga verksamheter. 8.6 Revisorerna åligger att på höstens föreningsstämma lägga fram revisionsberättelse innehållande yttrande i fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 8.7 Om föreningsfunktionär avgår under pågående verksamhetsår skall all berörd ekonomisk verksamhet omedelbart granskas. 9. Firmatecknare 9.1 Styrelsen beslutar om firmatecknare. 10. Verksamhetsår 10.1 UF Linköpings verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni. 11. Styrdokument 11.1 UF Linköping har följande styrdokument: Stadgarna Policydokumentet Uppdragsbeskrivningarna 11.2 Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3 majoritet, på två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie, mellan vilka förflutit minst två månader. Ändringsförslaget antas om det vid båda tillfällena får en majoritet av de avgivna rösterna. Vid den andra stämman kan förslaget endast bifallas eller avslås Ändring av policydokument sker efter beslut på en föreningsstämma. Ändringsförslaget antas om det får en majoritet av de avgivna rösterna. 18

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Organisationsnummer: Kårallen 581 83 Linköping Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 1

Årsmöteshandlingar 1 Årsmöteshandlingar 1 Innehållsförteckning Förord Formalia - Ordlista - Arbetsordning - Dagordning Föregående verksamhetsår - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk berättelse och balansräkning - Bokslut - Revisionsberättelse

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till Årsmötet för vederbörlig

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer