Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 10 september 2011"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall, ledamot Ali Hamidian, ledamot Petra Modée, suppleant Maha al Haddad, suppleant Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Björn Andersson, personalrepresentant, suppleant Karin Nordström, stf VD och protokollförare VD-rapport VD Johan Oppmark rapporterade om aktuella ärenden i banken. Arbetet med att rätta data i banksystemet har pågått under sommaren och är nu i sin slutfas. Nästa steg är att sammanställa vilka nya funktioner som behövs för att underlätta arbetet för medarbetarna och höja servicen till medlemmarna. En central del är autogirohanteringen från andra banker. Under året har PlusGirots autogiro lagts ned och BankGirots autogiro används nu till alla autogirouppdrag. BankGirots autogiro kommer att göras om från nyår och vi kommer att kunna koppla på oss till det nya Bankgirot från februari. Regelefterlevnad och riskkontroll Oscar Kjellberg har meddelat att han inte kommer att lämna någon offert för vidare arbete med regelefterlevnad och riskkontroll. VD tar in offerter. Parallellt sker också arbetet med att utveckla våra interna processer kring riskkontroll. Ärendet återkommer till styrelsen. Informationssamordnare och Grus & Guld Fr.o.m. den 1 september har vi tillsatt den nya funktionen informationssamordnare. Informationsarbetet samlas nu på en person Per-Erik Persson på 50 % av heltid. I detta arbete ingår kontakterna och utveckling av avtalen med Grus & Guld. Bankverksamheten Vi får ofta frågor från medlemmar om att få ut bundet sparande i förtid. Vi har ett regelverk för när detta kan ske, som dock kan behöva förtydligas. Detta diskuteras senare under dagen. Utträde ur kreditgarantiföreningen i Sverige Kreditgarantiföreningen i Sverige håller på att avvecklas och verksamheten ska läggas ned. På rekommendation av dem själva har vi ansökt om utträde ur föreningen. Vi kommer att få tillbaka vår insats på kr som idag har ett värde av ca kr. Idag har vi ett par garantier utställda av de lokala kreditgarantiföreningarna. De kommer att finnas kvar tills löptiden går ut eller vi meddelar att vi släpper dem. Vi gör en prövning i varje enskilt ärende. Idé- och medlemsstöd

2 JAKs ungdomskonsulent har tillsammans med ungdomar samarbetat med lokalavdelningar för att synas och informera på olika festivaler i sommar. Den internationella JAK-kursen i augusti upplevdes som väldigt lyckad. Flera personer från nya samarbetsländer deltog och vi kan förvänta oss en hel del jobb med att serva dem med information. Det var 37 deltagare på plats, som representerade 16 olika länder. Lagom till festivalsommaren kom JAKZinet, en serietidning som vänder sig till Vi har märkt en efterfrågan på material till den åldersgruppen och genom ett samarbete med Serieskolan i Malmö så har vi nu fått serier som fristående tolkat rättvis ekonomi ur ett "ungt" perspektiv. Alla medlemmar i JAK får med Grus och Guld nr 4 ett exemplar av tidningen och den finns att beställa genom kontoret. Den juni genomfördes sommarkursen för andra året i rad, med medlemmar mellan år. Kursen syftar till att fler unga ska engagera sig, växa och ta plats i organisationen. Kursen gav mersmak och tankar finns om att öppna upp kursen även för äldre för att på så vis få en för deltagarna givande mix. Den 16 juni organiserade JAK Medlemsbank vidare, för andra året i rad, ett seminarium om diskontering på Axevalla folkhögskola. Seminariet var ett led i att lyfta frågan om diskonteringsränta och dess betydelse för kommande generationer. Nyckeltal Utlåningskvoten är 0,75 och vi har fortfarande en stor inlåning jämfört med utlåningen. Vi ligger under budget vad gäller nyutlåningen. Vi kommer att arbeta ikapp en del under hösten, men sannolikt inte riktigt komma upp i budget under året. Budgeten för nyutlåningen är 200 miljoner kronor. Kapitaltäckningskvoten ligger på 1,8 och det egna kapitalet på 64,2 milj. kr. Preliminärt resultat och budgetuppföljning Vi ligger bra till mot budget både vad gäller intäkter från lån, medlemsavgifter och vad gäller ränteintäkter. Styrelsen har tidigare beslutat att ränteintäkterna senast från 2013 ska gå till att arbeta bort vår ansamlade förlust och därmed bygga upp det egna kapitalet. På kostnadssidan kommer personalkostnaderna att gå upp nu efter sommaren, liksom revisionskostnader och kostnader för Grus & Guld. Utöver detta har vi fått icke budgeterade kostnader för taket på huset i Skövde, samt AC-anläggningen i serverrummet. Avseende kreditförluster ser vi ett trendbrott där dessa tidigare gällde enstaka juridiska personer med stora krediter, men nu mindre krediter till privatpersoner. Fråga ställdes angående att vi har ett bättre utfall på lånekostnaderna än budgeterat trots att vi ligger under budget. Svaret blev att det hänger ihop med att vi idag är mindre beroende av nyutlåningen, då det är storleken på den totala lånestocken som är avgörande. Koefficienter för sparlånesystemet Fråga ställdes om vi har beredskap för att anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Vi har ju sett tidigare att det kan förändras snabbt. Svaret blev att med de system vi har nu bör vi inte behöva se så stora kast och kunna hantera snabba likviditetsförändringar, främst genom anpassning av medlemsdelen. Vid lågt ränteläge i omvärlden är det många som vill förtidsinlösa, men detta påverkas vi mindre av nu efter justeringen mot kontantprincipen. Synpunkt framfördes om att vår sparlånemodell har en inbyggd tröghet i systemet, vilket vi inte kan göra så mycket åt. Styrelsen beslutade att behålla samtliga koefficienter oförändrade.

3 Idé- och projektlistan VD föredrog ärendet. Förslaget är att flytta upp projektet Nya autogiro från väntelistan till projektlistan, samt att flytta ett antal projekt till genomförda projekt. Det gäller: 2007:06A Låneintäktsberäkning, 2007:06B Konvertering av data, 2010:4 IT-stöd mot penningtvätt, samt 2007:01C Ny hemsida som är lättare att uppdatera. Fråga ställdes hur omfattande projektet Nya autogiro är i timmar. Svaret blev att det är ungefärligt uppskattat till 600 resp. 400 timmar för de två olika delprojekten. Synpunkt framfördes om att kontokredit är angeläget att få på plats, liksom förbättrade förutsättningar för betalningar och koppling till Bankgirot. Styrelsen beslutade att lägga till projektet Nya autogiro med prio 3 på projektlistan, att flytta de avklarade delprojekten till genomförda projekt, samt att därefter fastställa den justerade idé- och projektlistan Intern kapitalutvärdering (IKU) VD föredrog ärendet. Banken ska årligen göra en intern kapitalutvärdering (IKU). IKUprocessen finns dokumenterad i underlaget och ska resultera i ett dokument som rapporteras till Finansinspektionen (FI). Under sommaren har FI skickat ut en begäran om att sända in information om vår senaste beslutade IKU. Den ska vara FI tillhanda senast 7 okt. Styrelsen fastställdes senast IKU:n i april. Denna bifogas i underlaget för fastställande på nytt. Bifogad finns också internrevisorns rapport gällande IKU-dokumentet. Eftersom den nya styrelsen inte haft möjlighet att sätta sig in i IKU-arbetet och det är knappt om tid tills dokumentet ska skickas till FI, är förslaget att ta in internrevisorns kritik i arbetet med IKU Fråga ställdes angående vad stresstest innebär. Svaret blev att vi simulerar en situation där vi utgår från de risker vi har, förstärker dem och ponerar att de infaller samtidigt. På det sättet byggs ett scenario upp för hur mycket banken orkar med och hur länge. Styrelsen beslutade att bankens IKU per den 31 augusti 2011 är fastställd, samt att påbörja arbetet med IKU för år 2012, samt att det arbetet beakta internrevisorns rapport gällande IKU Styrelsens arbetsordning Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Styrelsens arbetsordning diskuterades vid junimötet och det framkom då intresse för att prova att organisera delar av styrelsearbetet i kommittéer, vilka får avsatt tid vid samtliga seminarietillfällen under året samt i övrigt arbetar på distans. Styrelsen diskuterade ärendet och anmälde intresse att ingå i de olika grupperna. Ledamöter som inte är närvarande idag uppmuntras att ansluta sig till de olika grupperna. Styrelsen beslutade att i styrelsens arbetsordning infoga ett avsnitt om kommittéer, att därefter fastställa den justerade arbetsordningen, samt att välja ledamöter till styrelsens kommittéer, med en sammankallande i varje grupp. Budget 2012 VD föredrog ärendet. Budgetprocessen inleds i maj när de olika avdelningarna på kontoret diskuterar arbetet för kommande år. Därefter kommer det upp för diskussion i styrelsen tidigt på hösten inför budgetmötet i oktober. För att budgetens inriktning ska överensstämma med styrelsens önskemål finns anledning att redan nu diskutera huvuddrag och prioriteringar. Styrelsen gick igenom listan över projekt för det kommande året och diskuterade ärendet.

4 Fråga ställdes angående hur Minilån skulle se ut. Svaret blev att upplägget diskuteras och att flera varianter är möjliga. Synpunkt framfördes om att det för t.ex. företagare vore angeläget att få sms vid förändringar på kontot. Även att få sms eller meddelande till sin mailadress när det har kommit meddelande på Internetbanken. Vidare bör vi se över säkerheten på Internetbanken och om den bör förstärkas. Det är dock viktigt att värna användarvänligheten. Vad gäller kortlösning finns det nu möjlighet att bygga upp detta genom ett företag som vi träffade redan för 6-7 år sedan, då de inte hade de tjänster vi behövde. Nu finns det tjänster i form av bankkort eller pre-paid-kort. Kostnaderna är dock fortfarande oklara. En förstudie kring ett projekt kring öppen källkod vore intressant att genomföra för att utveckla JAKs sparlånesystem som stödjer flera språk och valutor. För att det ska fungera krävs dock en initial insats från administrationen, vilket bör ses över tillsammans med vilka fördelar det kan ge, genom en förstudie. Fråga ställdes om vilka punkter på listan som är nödvändiga att genomföra. Svaret blev att det handlar om autogiro, rapportsystem, hantering av lånens säkerheter etc. Flera av de övriga är dock sådana som i olika grad efterfrågas av medlemmar. Synpunkt framfördes vidare om att det är viktigt att prioritera att enkelt kunna bli medlem via hemsidan och även kunna göra mer självservice. Att göra det möjligt att släppa eftersparandet månadsvis bör prioriteras, medan förstudie om öppen källkodsprojekt, bankkortet samt ekonomisystem bör prioriteras ned. Synpunkt framfördes vidare om att det bör ges utrymme för löneökningar, då personalen ligger lågt jämfört med andra banker. Det är angeläget att vi är effektiva och för detta behövs datastöd. Synpunkt framfördes om att det behövs statistiskt underlag angående lönerna och vi bör inte endast och främst jämföra med andra banker, utan andra liknande organisationer. Vidare ställdes frågan om det är rimligt att klara av det som står på listan under kommande år. Svaret blev att vi inte kan genomföra allt, men flera projekt kan påbörjas. Fråga ställdes om det finns möjligheter att sänka våra kostnader. Svaret blev att vi har gjort rejäla besparingar på flera områden, men att vi inte längre ser några sådana. Det skulle det handla om att minska på personal, men det får naturligtvis direkt konsekvenser för vilken service vi kan erbjuda våra medlemmar och den takt vi kan utveckla tjänster och produkter. Synpunkt framfördes om att vi bör budgetera för att styrelsen ska kunna delta i arrangemang som andra organisationer ordnar. JAK fyller 50 år Detta bör vi planera för att uppmärksamma. Synpunkt framfördes om att argumentet för JAK i tider som nu är att det är tryggt och då är annuitet angeläget och även att kunna släppa eftersparandet, vilket gör att man kan använda det som pensionssparande. Synpunkt framfördes om att kontokredit bör prioriteras. Olika synpunkter framfördes kring Minilån. Vidare framfördes att det är viktigt att information om hur det fungerar med eftersparande kommer ut kontinuerligt som en påminnelse för låntagare. Ett sätt att göra detta är att skicka brev med erbjudande om olika sätt att få ut eftersparandet. Vi bör också profilera olika typer av tjänster och produkter så att medlemmar kan lägga upp lånen som det passar dem. Synpunkt framfördes om att systemet med eftersparande är krångligt och en pedagogisk utmaning där vi kan förbättra oss för att minska bördan på administrationen. Det vore vidare önskvärt med mer information på olika språk. Synpunkt framfördes vidare om att vi har få företagare och många privatpersoner och att vi bör prioritera tjänster för privatpersoner i första hand. Ärendet återkommer i oktober. Instruktion angående penningtvätt Vid internrevisorernas besök under våren framkom synpunkt om att det inte finns angivet i styrelsens instruktion till VD hur ofta rapportering av arbetet mot penningtvätt ska göras till styrelsen. I underlaget finns förslag på tillägg där det anges hur ofta rapportering ska ske.

5 Styrelsen beslutade att justera instruktionen angående åtgärder mot penningtvätt enligt underlag. Uttag av bundet sparande Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Antalet brev om att få ut sitt bundna sparande i förtid har ökat och vi får oftare förfrågningar om uttag, med hänvisning till skäl som inte ligger inom dagens regler. De regler vi har säger att det går att få ut eftersparandet i förtid vid dödsfall, separation, avveckling av företag, definitiv utlandsflytt samt vid extraordinära orsaker. Ärendet kommer nu till styrelsen för en diskussion kring om dagens regler är på en rimlig nivå och om det finns andra situationer där friköp är aktuellt. Detta är en fråga om hur hårda vi ska vara mot medlemmar som i många fall är i svåra situationer. Det är viktigt att fortsätta att ta stor hänsyn till människors enskilda situationer. Vi behöver förtydliga rutinen kring extraordinära orsaker. Principerna måste vara tydliga och att det ska vara rättvist mellan medlemmar. Ett förslag på justering av kreditinstruktionen återkommer till styrelsen. Förlagslån VD föredrog ärendet. Styrelsen har under de senaste åren diskuterat möjligheter att stärka JAKs egna kapital. En av flera metoder för att göra detta är så kallade förlagslån eller förlagsinsatser. Förlagslån skulle ge oss en bättre kapitaltäckningskvot och större buffert, men också större administration och behovet är inte just nu överhängande. När ärendet under förra året diskuterades i styrelsen konstaterades att fokus i första hand bör vara att arbeta upp det egna kapitalet genom positiva resultat och ränteintäkter, samt att förlagslån är en möjlighet att använda om detta inte skulle vara tillräckligt. Det som krävs för ett genomförande är att färdigställa prospekt och avtal samt kontakta syskonorganisationer. Ärendet anhängiggjordes i juni för vidare diskussion i styrelsen. Synpunkt framfördes om att det är ett möjligt scenario att kapitalkravet stärks genom regelförändringar. Sannolikt är det en lång startsträcka, men vi bör ha en plan för att snabbt kunna genomföra detta om behov uppstår. Vi har största delen av stocken i bostadslån som inte behöver kapitaltäckas lika mycket som exempelvis blancolån. Vidare har styrelsen mandat att höja låneinsatsen till 8 %. Detta sammantaget gör att risken är liten för att vi hamnar i en trängd situation. Det som sannolikt tar tid är att utveckla IT-systemet. Projektet ligger idag på väntelistan. Det är dock viktigt att ta tillvara på det arbete som har gjorts och att vi har det att utgå ifrån om behov skulle uppstå. Generella kriterier för ansvarsfull utlåning Stf VD Karin Nordström föredrog ärendet. Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära, praktiskt och resursmässigt, att ställa etiska krav på juridiska personer, samt att ta fram förslag till andra lösningar för att stärka vår etiska profil. Styrelsen och administrationen har arbetat med ärendet under förra året och ansåg då att grundläggande krav i form av generella kriterier som utgår från vår etik som den uttrycks i reglementet, skulle vara värdefullt att slå fast. Kriterierna bör ha sådan karaktär att de inte diskvalificerar nuvarande kredittagare, men samtidigt tydliggör ett slags lägsta nivå och sätter ramen för vilka som kan komma i fråga för krediter i JAK. Formulering av kraven kräver en del eftertanke för att de ska vara funktionella.

6 En plan för det fortsatta arbetet med att formulera kriterier behöver diskuteras, dels hur de skulle kunna utformas för att vara funktionella och dels hur vi arbetar vidare med ärendet i styrelsen. En kommitté har tidigare idag tillsatts för att arbeta vidare med frågorna. Synpunkt framfördes att vi har en del ramar nedtecknade i vårt reglemente etc. Vi bör utgå från dessa och ta fram en skrift. Synpunkt framfördes om att det ska vara enkelt att kunna stödja olika projekt. Frågan om generella kriterier handlar dock i första hand om att kunna ange en generell lägstanivå. För detta är det viktigt att det handlar om kriterier som är enkla att följa upp. Den nyvalda kommittén ser över kriterierna och återkommer. Utökad budget för stipendier Stf VD Karin Nordström föredrog ärendet. Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi, med två ansökningsomgångar per år. I budget för 2010 och 2011 har endast kr resp kr avsatts för stipendier. Tidigare år har det varit kr/år. Styrelsen beslutade vid majmötet i enlighet med stipendiekommitténs förslag att dela ut stipendier till fyra personer om sammanlagt kronor. Kommittén mottog flera intressanta ansökningar och hade velat föreslå stipendier till fler. Kommittén föreslår därför utökning av budget för med kr till totalt kr. Styrelsen diskuterade ärendet. Fråga ställdes om detta är ett område som vi bör spara in på. Svaret blev att vi kan se att det ger effekt, att de som har fått stipendier återkommer och föreläser och blir aktiva på olika sätt. Synpunkt framfördes vidare om att vi har sett en generell kvalitetshöjning som tillför kvalitet till våra arrangemang. Ärendet återkommer för vidare diskussion i oktober. Styrelsen beslutade att utöka budgeten för stipendier 2011 med kronor, till totalt kronor, samt att återkomma till diskussionen vid budgetmötet. Anhängiggörande av ärenden till kommande styrelsemöten Ali Hamidian anhängiggjorde frågan om en djupare genomgång av idé- och projektlistan. Ali anhängiggjorde också en ordentlig genomgång av jämförelse mellan JAK-lån av olika storlekar och lån i andra banker, samt frågan om den pedagogiska förklaringen av sparlånemodellen. Jonas Löhnn anhänggiggjorde frågan om kontokredit samt möjligheten att använda bokföringsprogram kopplade till JAK-konton. Brev till styrelsen Ett brev har inkommit angående fiberanslutning. Synpunkt framfördes om att JAK har tjänster som passar och kan användas. Vad som krävs är i så fall att JAK presenterar sig på den aktuella sidan med ett exempel som passar dem. Administrationen ser över brevet och kommunicerar vidare i ärendet med ordförande. Fackklubben Björklövet har skrivit ett brev angående att avsätta medel till fackklubben under nästa år. Styrelsen uppdrar åt AU att formulera ett svar och lägga upp i styrelsemappen. Ordförande har haft fortsatt kommunikation med medlemmen som skickade brev angående kostnader för JAK-lån jämfört med andra lån. Eventuellt kommer en motion i ärendet.

7 Övriga ärenden Ordförande ska träffa Ulla Herlitz, ordförande i Ekobanken i nästa vecka. Ordförande var även på den internationella JAK-skolan och träffade där Jakob Mikkelsen och har ett inbokat möte framöver. Vidare är ordförande inkallad till Finansinspektionen för ett möte på torsdag. Synpunkt framfördes att det vore angeläget att förstå hur de ser på bankkompetens. Ordförande rapporterar till styrelsen efter mötet. Johannes Kretschmer har träffat företaget Betahaus som utvecklar ett system VoteIT som kan vara aktuellt för oss i vår demokratiutveckling. Johannes har lämnat en rapport i styrelsemappen om detta. Jonas Löhnn rapporterade att han har träffat en duktig matematiker som har sett över kvalitetsmetoden och Jonas arbetar vidare med detta.

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Birgitta Harsbo, vice ordförande Johan Oppmark, VD Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Styrelseprotokoll 2012:10

Styrelseprotokoll 2012:10 Styrelseprotokoll 2012:10 Tid: Lördag den 1 september 2012 kl. 09:00-14:40 Plats: Skövde, Vasagatan 14 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cecilia Andersson, ledamot Stephen

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Styrelsemöte Distans

Styrelsemöte Distans Styrelsemöte Distans 2016-06-21 Närvarande: Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD och ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Grupp Skövde-Skara Inlämning nr 2 Marie Gillberg Sara Karlsson

Grupp Skövde-Skara Inlämning nr 2 Marie Gillberg Sara Karlsson 1 JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank är en öppen, demokratisk organisation som ägs och styrs av sina medlemmar med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Vi bedriver kooperativ bankverksamhet med räntefri

Läs mer

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Referat 2012:11 Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsemöte oktober 2016

Styrelsemöte oktober 2016 Styrelsemöte 21-22 oktober 2016 NÄRVARANDE Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD, ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK Medlemsbank har drygt 39 000 medlemmar över hela Sverige.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Protokollsmall vid bildande av LA

Protokollsmall vid bildande av LA 24 ATT STARTA EN LOKALAVDELNING (LA) 24:1 Starta en LA 7101.35 Protokollsmall vid bildande av LA 7101.50 24:2 Arbetsordning för LA 8001.7 24:3 Ansökan LA 7003 24:5 Fullmakter 7101.38 Exempelblankett Fullmakt

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 21-22 april 2012 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner, samt val av rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 24-25 april 2010 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Kolviks samfallighetsforening

Kolviks samfallighetsforening Kolviks samfallighetsforening Protokoll fran arsmote 2009 Plats: Stora Hemmestaskolans matsal Tid: Sondagen den 15 februari 2009 kl. 10.00 Motets oppnande Ordforande Lars Ahlenfalk halsade alia valkomna

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

PROTOKOLL styrelsemöte SAK PROTOKOLL styrelsemöte SAK Lördag 5 september 2015 kl 14.00-21.00 Söndag 6 september 2015 kl. 08.30-12.00 Plats: Tollare Folkhögskola, Nacka Närvarande: Frånvarande: Freshta Dost suppleant, närvarade tom

Läs mer

Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat

Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat Internetmöte. Närvarande: Ordförande Lotta Friberg, v. ordförande Monjia Manai Sonnius, Sten- Inge Kedbäck, Ali Hamidian, Jonas Löhnn, Petra Modée anslöt kl 18.40

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa

Stadgar. för Lärarnas A-kassa Lärarnas A-kassa är med över 170 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

GG Styrelsemöte

GG Styrelsemöte Styrelsemöte den 11 12 mars 2016 - referat Tid: Fredag den 11 mars 2016 kl. 18.00 20.00 och lördag den 12 mars kl. 08.00 14.15. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Närvarande: Ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsemöte den januari 2016

Styrelsemöte den januari 2016 Styrelsemöte den 22-23 januari 2016 Tid: Fredagen den 22 januari 2016 kl. 18.15 20.00 och lördagen den 23 januari kl. 08.00 13.40. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Frivilliga kapitalinsatser

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr

BLCS Styrelsemöte nr 1 BLCS Styrelsemöte nr 7 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 8, 2009-09-24, 1800 ca 1930 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr Generalsekreterare Biträdande generalsekreterare Mångfaldskoordinator

Datum: Plats: Löpnummer: januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr Generalsekreterare Biträdande generalsekreterare Mångfaldskoordinator Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 23-25 januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr 51-3-2015 Deltagare Närvarande Ordförande Gustaf Haag Adjungerande Frånvarande Ledamöter Generalsekreterare Biträdande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

S^+ N"- Protokoll från Föreningsstämma 15:e april 2OL5 kl. 18:15

S^+ N- Protokoll från Föreningsstämma 15:e april 2OL5 kl. 18:15 N"- p S^+ Skogsbo Samfä I I ighetsförening i M öl nda Is Kom mu n Org nr 7L7905-5863 Protokoll från Föreningsstämma 15:e april 2OL5 kl 18:15 Plats: Kållereds ishall Mötets öppnande Föreningens kassör Åsa

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Ledamöter: Tid för justering av protokoll: 12 juni 2017, kl Vid sammanträdet behandlades ärenden:

Ledamöter: Tid för justering av protokoll: 12 juni 2017, kl Vid sammanträdet behandlades ärenden: 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 30 maj 2017, kl 13.00 16.00 Plats: Karlshamnsbostäders kontor Närvarande:

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Siv Palmgren Ordförande

Siv Palmgren Ordförande 1 Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli i Stockholm den 28 april 2006 kl.10 00-15 00 Beslutande Siv Palmgren Ordförande Björn Norell, Kassör Inga-Lill Röhr, Sekreterare Ralph Johannessen Ledamot Åsa

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 160823, kl. 18.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) Eva Fabiansson-Johnsson

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer