Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 10 september 2011"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall, ledamot Ali Hamidian, ledamot Petra Modée, suppleant Maha al Haddad, suppleant Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Björn Andersson, personalrepresentant, suppleant Karin Nordström, stf VD och protokollförare VD-rapport VD Johan Oppmark rapporterade om aktuella ärenden i banken. Arbetet med att rätta data i banksystemet har pågått under sommaren och är nu i sin slutfas. Nästa steg är att sammanställa vilka nya funktioner som behövs för att underlätta arbetet för medarbetarna och höja servicen till medlemmarna. En central del är autogirohanteringen från andra banker. Under året har PlusGirots autogiro lagts ned och BankGirots autogiro används nu till alla autogirouppdrag. BankGirots autogiro kommer att göras om från nyår och vi kommer att kunna koppla på oss till det nya Bankgirot från februari. Regelefterlevnad och riskkontroll Oscar Kjellberg har meddelat att han inte kommer att lämna någon offert för vidare arbete med regelefterlevnad och riskkontroll. VD tar in offerter. Parallellt sker också arbetet med att utveckla våra interna processer kring riskkontroll. Ärendet återkommer till styrelsen. Informationssamordnare och Grus & Guld Fr.o.m. den 1 september har vi tillsatt den nya funktionen informationssamordnare. Informationsarbetet samlas nu på en person Per-Erik Persson på 50 % av heltid. I detta arbete ingår kontakterna och utveckling av avtalen med Grus & Guld. Bankverksamheten Vi får ofta frågor från medlemmar om att få ut bundet sparande i förtid. Vi har ett regelverk för när detta kan ske, som dock kan behöva förtydligas. Detta diskuteras senare under dagen. Utträde ur kreditgarantiföreningen i Sverige Kreditgarantiföreningen i Sverige håller på att avvecklas och verksamheten ska läggas ned. På rekommendation av dem själva har vi ansökt om utträde ur föreningen. Vi kommer att få tillbaka vår insats på kr som idag har ett värde av ca kr. Idag har vi ett par garantier utställda av de lokala kreditgarantiföreningarna. De kommer att finnas kvar tills löptiden går ut eller vi meddelar att vi släpper dem. Vi gör en prövning i varje enskilt ärende. Idé- och medlemsstöd

2 JAKs ungdomskonsulent har tillsammans med ungdomar samarbetat med lokalavdelningar för att synas och informera på olika festivaler i sommar. Den internationella JAK-kursen i augusti upplevdes som väldigt lyckad. Flera personer från nya samarbetsländer deltog och vi kan förvänta oss en hel del jobb med att serva dem med information. Det var 37 deltagare på plats, som representerade 16 olika länder. Lagom till festivalsommaren kom JAKZinet, en serietidning som vänder sig till Vi har märkt en efterfrågan på material till den åldersgruppen och genom ett samarbete med Serieskolan i Malmö så har vi nu fått serier som fristående tolkat rättvis ekonomi ur ett "ungt" perspektiv. Alla medlemmar i JAK får med Grus och Guld nr 4 ett exemplar av tidningen och den finns att beställa genom kontoret. Den juni genomfördes sommarkursen för andra året i rad, med medlemmar mellan år. Kursen syftar till att fler unga ska engagera sig, växa och ta plats i organisationen. Kursen gav mersmak och tankar finns om att öppna upp kursen även för äldre för att på så vis få en för deltagarna givande mix. Den 16 juni organiserade JAK Medlemsbank vidare, för andra året i rad, ett seminarium om diskontering på Axevalla folkhögskola. Seminariet var ett led i att lyfta frågan om diskonteringsränta och dess betydelse för kommande generationer. Nyckeltal Utlåningskvoten är 0,75 och vi har fortfarande en stor inlåning jämfört med utlåningen. Vi ligger under budget vad gäller nyutlåningen. Vi kommer att arbeta ikapp en del under hösten, men sannolikt inte riktigt komma upp i budget under året. Budgeten för nyutlåningen är 200 miljoner kronor. Kapitaltäckningskvoten ligger på 1,8 och det egna kapitalet på 64,2 milj. kr. Preliminärt resultat och budgetuppföljning Vi ligger bra till mot budget både vad gäller intäkter från lån, medlemsavgifter och vad gäller ränteintäkter. Styrelsen har tidigare beslutat att ränteintäkterna senast från 2013 ska gå till att arbeta bort vår ansamlade förlust och därmed bygga upp det egna kapitalet. På kostnadssidan kommer personalkostnaderna att gå upp nu efter sommaren, liksom revisionskostnader och kostnader för Grus & Guld. Utöver detta har vi fått icke budgeterade kostnader för taket på huset i Skövde, samt AC-anläggningen i serverrummet. Avseende kreditförluster ser vi ett trendbrott där dessa tidigare gällde enstaka juridiska personer med stora krediter, men nu mindre krediter till privatpersoner. Fråga ställdes angående att vi har ett bättre utfall på lånekostnaderna än budgeterat trots att vi ligger under budget. Svaret blev att det hänger ihop med att vi idag är mindre beroende av nyutlåningen, då det är storleken på den totala lånestocken som är avgörande. Koefficienter för sparlånesystemet Fråga ställdes om vi har beredskap för att anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Vi har ju sett tidigare att det kan förändras snabbt. Svaret blev att med de system vi har nu bör vi inte behöva se så stora kast och kunna hantera snabba likviditetsförändringar, främst genom anpassning av medlemsdelen. Vid lågt ränteläge i omvärlden är det många som vill förtidsinlösa, men detta påverkas vi mindre av nu efter justeringen mot kontantprincipen. Synpunkt framfördes om att vår sparlånemodell har en inbyggd tröghet i systemet, vilket vi inte kan göra så mycket åt. Styrelsen beslutade att behålla samtliga koefficienter oförändrade.

3 Idé- och projektlistan VD föredrog ärendet. Förslaget är att flytta upp projektet Nya autogiro från väntelistan till projektlistan, samt att flytta ett antal projekt till genomförda projekt. Det gäller: 2007:06A Låneintäktsberäkning, 2007:06B Konvertering av data, 2010:4 IT-stöd mot penningtvätt, samt 2007:01C Ny hemsida som är lättare att uppdatera. Fråga ställdes hur omfattande projektet Nya autogiro är i timmar. Svaret blev att det är ungefärligt uppskattat till 600 resp. 400 timmar för de två olika delprojekten. Synpunkt framfördes om att kontokredit är angeläget att få på plats, liksom förbättrade förutsättningar för betalningar och koppling till Bankgirot. Styrelsen beslutade att lägga till projektet Nya autogiro med prio 3 på projektlistan, att flytta de avklarade delprojekten till genomförda projekt, samt att därefter fastställa den justerade idé- och projektlistan Intern kapitalutvärdering (IKU) VD föredrog ärendet. Banken ska årligen göra en intern kapitalutvärdering (IKU). IKUprocessen finns dokumenterad i underlaget och ska resultera i ett dokument som rapporteras till Finansinspektionen (FI). Under sommaren har FI skickat ut en begäran om att sända in information om vår senaste beslutade IKU. Den ska vara FI tillhanda senast 7 okt. Styrelsen fastställdes senast IKU:n i april. Denna bifogas i underlaget för fastställande på nytt. Bifogad finns också internrevisorns rapport gällande IKU-dokumentet. Eftersom den nya styrelsen inte haft möjlighet att sätta sig in i IKU-arbetet och det är knappt om tid tills dokumentet ska skickas till FI, är förslaget att ta in internrevisorns kritik i arbetet med IKU Fråga ställdes angående vad stresstest innebär. Svaret blev att vi simulerar en situation där vi utgår från de risker vi har, förstärker dem och ponerar att de infaller samtidigt. På det sättet byggs ett scenario upp för hur mycket banken orkar med och hur länge. Styrelsen beslutade att bankens IKU per den 31 augusti 2011 är fastställd, samt att påbörja arbetet med IKU för år 2012, samt att det arbetet beakta internrevisorns rapport gällande IKU Styrelsens arbetsordning Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Styrelsens arbetsordning diskuterades vid junimötet och det framkom då intresse för att prova att organisera delar av styrelsearbetet i kommittéer, vilka får avsatt tid vid samtliga seminarietillfällen under året samt i övrigt arbetar på distans. Styrelsen diskuterade ärendet och anmälde intresse att ingå i de olika grupperna. Ledamöter som inte är närvarande idag uppmuntras att ansluta sig till de olika grupperna. Styrelsen beslutade att i styrelsens arbetsordning infoga ett avsnitt om kommittéer, att därefter fastställa den justerade arbetsordningen, samt att välja ledamöter till styrelsens kommittéer, med en sammankallande i varje grupp. Budget 2012 VD föredrog ärendet. Budgetprocessen inleds i maj när de olika avdelningarna på kontoret diskuterar arbetet för kommande år. Därefter kommer det upp för diskussion i styrelsen tidigt på hösten inför budgetmötet i oktober. För att budgetens inriktning ska överensstämma med styrelsens önskemål finns anledning att redan nu diskutera huvuddrag och prioriteringar. Styrelsen gick igenom listan över projekt för det kommande året och diskuterade ärendet.

4 Fråga ställdes angående hur Minilån skulle se ut. Svaret blev att upplägget diskuteras och att flera varianter är möjliga. Synpunkt framfördes om att det för t.ex. företagare vore angeläget att få sms vid förändringar på kontot. Även att få sms eller meddelande till sin mailadress när det har kommit meddelande på Internetbanken. Vidare bör vi se över säkerheten på Internetbanken och om den bör förstärkas. Det är dock viktigt att värna användarvänligheten. Vad gäller kortlösning finns det nu möjlighet att bygga upp detta genom ett företag som vi träffade redan för 6-7 år sedan, då de inte hade de tjänster vi behövde. Nu finns det tjänster i form av bankkort eller pre-paid-kort. Kostnaderna är dock fortfarande oklara. En förstudie kring ett projekt kring öppen källkod vore intressant att genomföra för att utveckla JAKs sparlånesystem som stödjer flera språk och valutor. För att det ska fungera krävs dock en initial insats från administrationen, vilket bör ses över tillsammans med vilka fördelar det kan ge, genom en förstudie. Fråga ställdes om vilka punkter på listan som är nödvändiga att genomföra. Svaret blev att det handlar om autogiro, rapportsystem, hantering av lånens säkerheter etc. Flera av de övriga är dock sådana som i olika grad efterfrågas av medlemmar. Synpunkt framfördes vidare om att det är viktigt att prioritera att enkelt kunna bli medlem via hemsidan och även kunna göra mer självservice. Att göra det möjligt att släppa eftersparandet månadsvis bör prioriteras, medan förstudie om öppen källkodsprojekt, bankkortet samt ekonomisystem bör prioriteras ned. Synpunkt framfördes vidare om att det bör ges utrymme för löneökningar, då personalen ligger lågt jämfört med andra banker. Det är angeläget att vi är effektiva och för detta behövs datastöd. Synpunkt framfördes om att det behövs statistiskt underlag angående lönerna och vi bör inte endast och främst jämföra med andra banker, utan andra liknande organisationer. Vidare ställdes frågan om det är rimligt att klara av det som står på listan under kommande år. Svaret blev att vi inte kan genomföra allt, men flera projekt kan påbörjas. Fråga ställdes om det finns möjligheter att sänka våra kostnader. Svaret blev att vi har gjort rejäla besparingar på flera områden, men att vi inte längre ser några sådana. Det skulle det handla om att minska på personal, men det får naturligtvis direkt konsekvenser för vilken service vi kan erbjuda våra medlemmar och den takt vi kan utveckla tjänster och produkter. Synpunkt framfördes om att vi bör budgetera för att styrelsen ska kunna delta i arrangemang som andra organisationer ordnar. JAK fyller 50 år Detta bör vi planera för att uppmärksamma. Synpunkt framfördes om att argumentet för JAK i tider som nu är att det är tryggt och då är annuitet angeläget och även att kunna släppa eftersparandet, vilket gör att man kan använda det som pensionssparande. Synpunkt framfördes om att kontokredit bör prioriteras. Olika synpunkter framfördes kring Minilån. Vidare framfördes att det är viktigt att information om hur det fungerar med eftersparande kommer ut kontinuerligt som en påminnelse för låntagare. Ett sätt att göra detta är att skicka brev med erbjudande om olika sätt att få ut eftersparandet. Vi bör också profilera olika typer av tjänster och produkter så att medlemmar kan lägga upp lånen som det passar dem. Synpunkt framfördes om att systemet med eftersparande är krångligt och en pedagogisk utmaning där vi kan förbättra oss för att minska bördan på administrationen. Det vore vidare önskvärt med mer information på olika språk. Synpunkt framfördes vidare om att vi har få företagare och många privatpersoner och att vi bör prioritera tjänster för privatpersoner i första hand. Ärendet återkommer i oktober. Instruktion angående penningtvätt Vid internrevisorernas besök under våren framkom synpunkt om att det inte finns angivet i styrelsens instruktion till VD hur ofta rapportering av arbetet mot penningtvätt ska göras till styrelsen. I underlaget finns förslag på tillägg där det anges hur ofta rapportering ska ske.

5 Styrelsen beslutade att justera instruktionen angående åtgärder mot penningtvätt enligt underlag. Uttag av bundet sparande Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Antalet brev om att få ut sitt bundna sparande i förtid har ökat och vi får oftare förfrågningar om uttag, med hänvisning till skäl som inte ligger inom dagens regler. De regler vi har säger att det går att få ut eftersparandet i förtid vid dödsfall, separation, avveckling av företag, definitiv utlandsflytt samt vid extraordinära orsaker. Ärendet kommer nu till styrelsen för en diskussion kring om dagens regler är på en rimlig nivå och om det finns andra situationer där friköp är aktuellt. Detta är en fråga om hur hårda vi ska vara mot medlemmar som i många fall är i svåra situationer. Det är viktigt att fortsätta att ta stor hänsyn till människors enskilda situationer. Vi behöver förtydliga rutinen kring extraordinära orsaker. Principerna måste vara tydliga och att det ska vara rättvist mellan medlemmar. Ett förslag på justering av kreditinstruktionen återkommer till styrelsen. Förlagslån VD föredrog ärendet. Styrelsen har under de senaste åren diskuterat möjligheter att stärka JAKs egna kapital. En av flera metoder för att göra detta är så kallade förlagslån eller förlagsinsatser. Förlagslån skulle ge oss en bättre kapitaltäckningskvot och större buffert, men också större administration och behovet är inte just nu överhängande. När ärendet under förra året diskuterades i styrelsen konstaterades att fokus i första hand bör vara att arbeta upp det egna kapitalet genom positiva resultat och ränteintäkter, samt att förlagslån är en möjlighet att använda om detta inte skulle vara tillräckligt. Det som krävs för ett genomförande är att färdigställa prospekt och avtal samt kontakta syskonorganisationer. Ärendet anhängiggjordes i juni för vidare diskussion i styrelsen. Synpunkt framfördes om att det är ett möjligt scenario att kapitalkravet stärks genom regelförändringar. Sannolikt är det en lång startsträcka, men vi bör ha en plan för att snabbt kunna genomföra detta om behov uppstår. Vi har största delen av stocken i bostadslån som inte behöver kapitaltäckas lika mycket som exempelvis blancolån. Vidare har styrelsen mandat att höja låneinsatsen till 8 %. Detta sammantaget gör att risken är liten för att vi hamnar i en trängd situation. Det som sannolikt tar tid är att utveckla IT-systemet. Projektet ligger idag på väntelistan. Det är dock viktigt att ta tillvara på det arbete som har gjorts och att vi har det att utgå ifrån om behov skulle uppstå. Generella kriterier för ansvarsfull utlåning Stf VD Karin Nordström föredrog ärendet. Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära, praktiskt och resursmässigt, att ställa etiska krav på juridiska personer, samt att ta fram förslag till andra lösningar för att stärka vår etiska profil. Styrelsen och administrationen har arbetat med ärendet under förra året och ansåg då att grundläggande krav i form av generella kriterier som utgår från vår etik som den uttrycks i reglementet, skulle vara värdefullt att slå fast. Kriterierna bör ha sådan karaktär att de inte diskvalificerar nuvarande kredittagare, men samtidigt tydliggör ett slags lägsta nivå och sätter ramen för vilka som kan komma i fråga för krediter i JAK. Formulering av kraven kräver en del eftertanke för att de ska vara funktionella.

6 En plan för det fortsatta arbetet med att formulera kriterier behöver diskuteras, dels hur de skulle kunna utformas för att vara funktionella och dels hur vi arbetar vidare med ärendet i styrelsen. En kommitté har tidigare idag tillsatts för att arbeta vidare med frågorna. Synpunkt framfördes att vi har en del ramar nedtecknade i vårt reglemente etc. Vi bör utgå från dessa och ta fram en skrift. Synpunkt framfördes om att det ska vara enkelt att kunna stödja olika projekt. Frågan om generella kriterier handlar dock i första hand om att kunna ange en generell lägstanivå. För detta är det viktigt att det handlar om kriterier som är enkla att följa upp. Den nyvalda kommittén ser över kriterierna och återkommer. Utökad budget för stipendier Stf VD Karin Nordström föredrog ärendet. Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi, med två ansökningsomgångar per år. I budget för 2010 och 2011 har endast kr resp kr avsatts för stipendier. Tidigare år har det varit kr/år. Styrelsen beslutade vid majmötet i enlighet med stipendiekommitténs förslag att dela ut stipendier till fyra personer om sammanlagt kronor. Kommittén mottog flera intressanta ansökningar och hade velat föreslå stipendier till fler. Kommittén föreslår därför utökning av budget för med kr till totalt kr. Styrelsen diskuterade ärendet. Fråga ställdes om detta är ett område som vi bör spara in på. Svaret blev att vi kan se att det ger effekt, att de som har fått stipendier återkommer och föreläser och blir aktiva på olika sätt. Synpunkt framfördes vidare om att vi har sett en generell kvalitetshöjning som tillför kvalitet till våra arrangemang. Ärendet återkommer för vidare diskussion i oktober. Styrelsen beslutade att utöka budgeten för stipendier 2011 med kronor, till totalt kronor, samt att återkomma till diskussionen vid budgetmötet. Anhängiggörande av ärenden till kommande styrelsemöten Ali Hamidian anhängiggjorde frågan om en djupare genomgång av idé- och projektlistan. Ali anhängiggjorde också en ordentlig genomgång av jämförelse mellan JAK-lån av olika storlekar och lån i andra banker, samt frågan om den pedagogiska förklaringen av sparlånemodellen. Jonas Löhnn anhänggiggjorde frågan om kontokredit samt möjligheten att använda bokföringsprogram kopplade till JAK-konton. Brev till styrelsen Ett brev har inkommit angående fiberanslutning. Synpunkt framfördes om att JAK har tjänster som passar och kan användas. Vad som krävs är i så fall att JAK presenterar sig på den aktuella sidan med ett exempel som passar dem. Administrationen ser över brevet och kommunicerar vidare i ärendet med ordförande. Fackklubben Björklövet har skrivit ett brev angående att avsätta medel till fackklubben under nästa år. Styrelsen uppdrar åt AU att formulera ett svar och lägga upp i styrelsemappen. Ordförande har haft fortsatt kommunikation med medlemmen som skickade brev angående kostnader för JAK-lån jämfört med andra lån. Eventuellt kommer en motion i ärendet.

7 Övriga ärenden Ordförande ska träffa Ulla Herlitz, ordförande i Ekobanken i nästa vecka. Ordförande var även på den internationella JAK-skolan och träffade där Jakob Mikkelsen och har ett inbokat möte framöver. Vidare är ordförande inkallad till Finansinspektionen för ett möte på torsdag. Synpunkt framfördes att det vore angeläget att förstå hur de ser på bankkompetens. Ordförande rapporterar till styrelsen efter mötet. Johannes Kretschmer har träffat företaget Betahaus som utvecklar ett system VoteIT som kan vara aktuellt för oss i vår demokratiutveckling. Johannes har lämnat en rapport i styrelsemappen om detta. Jonas Löhnn rapporterade att han har träffat en duktig matematiker som har sett över kvalitetsmetoden och Jonas arbetar vidare med detta.

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer