Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 10 september 2011"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall, ledamot Ali Hamidian, ledamot Petra Modée, suppleant Maha al Haddad, suppleant Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Björn Andersson, personalrepresentant, suppleant Karin Nordström, stf VD och protokollförare VD-rapport VD Johan Oppmark rapporterade om aktuella ärenden i banken. Arbetet med att rätta data i banksystemet har pågått under sommaren och är nu i sin slutfas. Nästa steg är att sammanställa vilka nya funktioner som behövs för att underlätta arbetet för medarbetarna och höja servicen till medlemmarna. En central del är autogirohanteringen från andra banker. Under året har PlusGirots autogiro lagts ned och BankGirots autogiro används nu till alla autogirouppdrag. BankGirots autogiro kommer att göras om från nyår och vi kommer att kunna koppla på oss till det nya Bankgirot från februari. Regelefterlevnad och riskkontroll Oscar Kjellberg har meddelat att han inte kommer att lämna någon offert för vidare arbete med regelefterlevnad och riskkontroll. VD tar in offerter. Parallellt sker också arbetet med att utveckla våra interna processer kring riskkontroll. Ärendet återkommer till styrelsen. Informationssamordnare och Grus & Guld Fr.o.m. den 1 september har vi tillsatt den nya funktionen informationssamordnare. Informationsarbetet samlas nu på en person Per-Erik Persson på 50 % av heltid. I detta arbete ingår kontakterna och utveckling av avtalen med Grus & Guld. Bankverksamheten Vi får ofta frågor från medlemmar om att få ut bundet sparande i förtid. Vi har ett regelverk för när detta kan ske, som dock kan behöva förtydligas. Detta diskuteras senare under dagen. Utträde ur kreditgarantiföreningen i Sverige Kreditgarantiföreningen i Sverige håller på att avvecklas och verksamheten ska läggas ned. På rekommendation av dem själva har vi ansökt om utträde ur föreningen. Vi kommer att få tillbaka vår insats på kr som idag har ett värde av ca kr. Idag har vi ett par garantier utställda av de lokala kreditgarantiföreningarna. De kommer att finnas kvar tills löptiden går ut eller vi meddelar att vi släpper dem. Vi gör en prövning i varje enskilt ärende. Idé- och medlemsstöd

2 JAKs ungdomskonsulent har tillsammans med ungdomar samarbetat med lokalavdelningar för att synas och informera på olika festivaler i sommar. Den internationella JAK-kursen i augusti upplevdes som väldigt lyckad. Flera personer från nya samarbetsländer deltog och vi kan förvänta oss en hel del jobb med att serva dem med information. Det var 37 deltagare på plats, som representerade 16 olika länder. Lagom till festivalsommaren kom JAKZinet, en serietidning som vänder sig till Vi har märkt en efterfrågan på material till den åldersgruppen och genom ett samarbete med Serieskolan i Malmö så har vi nu fått serier som fristående tolkat rättvis ekonomi ur ett "ungt" perspektiv. Alla medlemmar i JAK får med Grus och Guld nr 4 ett exemplar av tidningen och den finns att beställa genom kontoret. Den juni genomfördes sommarkursen för andra året i rad, med medlemmar mellan år. Kursen syftar till att fler unga ska engagera sig, växa och ta plats i organisationen. Kursen gav mersmak och tankar finns om att öppna upp kursen även för äldre för att på så vis få en för deltagarna givande mix. Den 16 juni organiserade JAK Medlemsbank vidare, för andra året i rad, ett seminarium om diskontering på Axevalla folkhögskola. Seminariet var ett led i att lyfta frågan om diskonteringsränta och dess betydelse för kommande generationer. Nyckeltal Utlåningskvoten är 0,75 och vi har fortfarande en stor inlåning jämfört med utlåningen. Vi ligger under budget vad gäller nyutlåningen. Vi kommer att arbeta ikapp en del under hösten, men sannolikt inte riktigt komma upp i budget under året. Budgeten för nyutlåningen är 200 miljoner kronor. Kapitaltäckningskvoten ligger på 1,8 och det egna kapitalet på 64,2 milj. kr. Preliminärt resultat och budgetuppföljning Vi ligger bra till mot budget både vad gäller intäkter från lån, medlemsavgifter och vad gäller ränteintäkter. Styrelsen har tidigare beslutat att ränteintäkterna senast från 2013 ska gå till att arbeta bort vår ansamlade förlust och därmed bygga upp det egna kapitalet. På kostnadssidan kommer personalkostnaderna att gå upp nu efter sommaren, liksom revisionskostnader och kostnader för Grus & Guld. Utöver detta har vi fått icke budgeterade kostnader för taket på huset i Skövde, samt AC-anläggningen i serverrummet. Avseende kreditförluster ser vi ett trendbrott där dessa tidigare gällde enstaka juridiska personer med stora krediter, men nu mindre krediter till privatpersoner. Fråga ställdes angående att vi har ett bättre utfall på lånekostnaderna än budgeterat trots att vi ligger under budget. Svaret blev att det hänger ihop med att vi idag är mindre beroende av nyutlåningen, då det är storleken på den totala lånestocken som är avgörande. Koefficienter för sparlånesystemet Fråga ställdes om vi har beredskap för att anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Vi har ju sett tidigare att det kan förändras snabbt. Svaret blev att med de system vi har nu bör vi inte behöva se så stora kast och kunna hantera snabba likviditetsförändringar, främst genom anpassning av medlemsdelen. Vid lågt ränteläge i omvärlden är det många som vill förtidsinlösa, men detta påverkas vi mindre av nu efter justeringen mot kontantprincipen. Synpunkt framfördes om att vår sparlånemodell har en inbyggd tröghet i systemet, vilket vi inte kan göra så mycket åt. Styrelsen beslutade att behålla samtliga koefficienter oförändrade.

3 Idé- och projektlistan VD föredrog ärendet. Förslaget är att flytta upp projektet Nya autogiro från väntelistan till projektlistan, samt att flytta ett antal projekt till genomförda projekt. Det gäller: 2007:06A Låneintäktsberäkning, 2007:06B Konvertering av data, 2010:4 IT-stöd mot penningtvätt, samt 2007:01C Ny hemsida som är lättare att uppdatera. Fråga ställdes hur omfattande projektet Nya autogiro är i timmar. Svaret blev att det är ungefärligt uppskattat till 600 resp. 400 timmar för de två olika delprojekten. Synpunkt framfördes om att kontokredit är angeläget att få på plats, liksom förbättrade förutsättningar för betalningar och koppling till Bankgirot. Styrelsen beslutade att lägga till projektet Nya autogiro med prio 3 på projektlistan, att flytta de avklarade delprojekten till genomförda projekt, samt att därefter fastställa den justerade idé- och projektlistan Intern kapitalutvärdering (IKU) VD föredrog ärendet. Banken ska årligen göra en intern kapitalutvärdering (IKU). IKUprocessen finns dokumenterad i underlaget och ska resultera i ett dokument som rapporteras till Finansinspektionen (FI). Under sommaren har FI skickat ut en begäran om att sända in information om vår senaste beslutade IKU. Den ska vara FI tillhanda senast 7 okt. Styrelsen fastställdes senast IKU:n i april. Denna bifogas i underlaget för fastställande på nytt. Bifogad finns också internrevisorns rapport gällande IKU-dokumentet. Eftersom den nya styrelsen inte haft möjlighet att sätta sig in i IKU-arbetet och det är knappt om tid tills dokumentet ska skickas till FI, är förslaget att ta in internrevisorns kritik i arbetet med IKU Fråga ställdes angående vad stresstest innebär. Svaret blev att vi simulerar en situation där vi utgår från de risker vi har, förstärker dem och ponerar att de infaller samtidigt. På det sättet byggs ett scenario upp för hur mycket banken orkar med och hur länge. Styrelsen beslutade att bankens IKU per den 31 augusti 2011 är fastställd, samt att påbörja arbetet med IKU för år 2012, samt att det arbetet beakta internrevisorns rapport gällande IKU Styrelsens arbetsordning Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Styrelsens arbetsordning diskuterades vid junimötet och det framkom då intresse för att prova att organisera delar av styrelsearbetet i kommittéer, vilka får avsatt tid vid samtliga seminarietillfällen under året samt i övrigt arbetar på distans. Styrelsen diskuterade ärendet och anmälde intresse att ingå i de olika grupperna. Ledamöter som inte är närvarande idag uppmuntras att ansluta sig till de olika grupperna. Styrelsen beslutade att i styrelsens arbetsordning infoga ett avsnitt om kommittéer, att därefter fastställa den justerade arbetsordningen, samt att välja ledamöter till styrelsens kommittéer, med en sammankallande i varje grupp. Budget 2012 VD föredrog ärendet. Budgetprocessen inleds i maj när de olika avdelningarna på kontoret diskuterar arbetet för kommande år. Därefter kommer det upp för diskussion i styrelsen tidigt på hösten inför budgetmötet i oktober. För att budgetens inriktning ska överensstämma med styrelsens önskemål finns anledning att redan nu diskutera huvuddrag och prioriteringar. Styrelsen gick igenom listan över projekt för det kommande året och diskuterade ärendet.

4 Fråga ställdes angående hur Minilån skulle se ut. Svaret blev att upplägget diskuteras och att flera varianter är möjliga. Synpunkt framfördes om att det för t.ex. företagare vore angeläget att få sms vid förändringar på kontot. Även att få sms eller meddelande till sin mailadress när det har kommit meddelande på Internetbanken. Vidare bör vi se över säkerheten på Internetbanken och om den bör förstärkas. Det är dock viktigt att värna användarvänligheten. Vad gäller kortlösning finns det nu möjlighet att bygga upp detta genom ett företag som vi träffade redan för 6-7 år sedan, då de inte hade de tjänster vi behövde. Nu finns det tjänster i form av bankkort eller pre-paid-kort. Kostnaderna är dock fortfarande oklara. En förstudie kring ett projekt kring öppen källkod vore intressant att genomföra för att utveckla JAKs sparlånesystem som stödjer flera språk och valutor. För att det ska fungera krävs dock en initial insats från administrationen, vilket bör ses över tillsammans med vilka fördelar det kan ge, genom en förstudie. Fråga ställdes om vilka punkter på listan som är nödvändiga att genomföra. Svaret blev att det handlar om autogiro, rapportsystem, hantering av lånens säkerheter etc. Flera av de övriga är dock sådana som i olika grad efterfrågas av medlemmar. Synpunkt framfördes vidare om att det är viktigt att prioritera att enkelt kunna bli medlem via hemsidan och även kunna göra mer självservice. Att göra det möjligt att släppa eftersparandet månadsvis bör prioriteras, medan förstudie om öppen källkodsprojekt, bankkortet samt ekonomisystem bör prioriteras ned. Synpunkt framfördes vidare om att det bör ges utrymme för löneökningar, då personalen ligger lågt jämfört med andra banker. Det är angeläget att vi är effektiva och för detta behövs datastöd. Synpunkt framfördes om att det behövs statistiskt underlag angående lönerna och vi bör inte endast och främst jämföra med andra banker, utan andra liknande organisationer. Vidare ställdes frågan om det är rimligt att klara av det som står på listan under kommande år. Svaret blev att vi inte kan genomföra allt, men flera projekt kan påbörjas. Fråga ställdes om det finns möjligheter att sänka våra kostnader. Svaret blev att vi har gjort rejäla besparingar på flera områden, men att vi inte längre ser några sådana. Det skulle det handla om att minska på personal, men det får naturligtvis direkt konsekvenser för vilken service vi kan erbjuda våra medlemmar och den takt vi kan utveckla tjänster och produkter. Synpunkt framfördes om att vi bör budgetera för att styrelsen ska kunna delta i arrangemang som andra organisationer ordnar. JAK fyller 50 år Detta bör vi planera för att uppmärksamma. Synpunkt framfördes om att argumentet för JAK i tider som nu är att det är tryggt och då är annuitet angeläget och även att kunna släppa eftersparandet, vilket gör att man kan använda det som pensionssparande. Synpunkt framfördes om att kontokredit bör prioriteras. Olika synpunkter framfördes kring Minilån. Vidare framfördes att det är viktigt att information om hur det fungerar med eftersparande kommer ut kontinuerligt som en påminnelse för låntagare. Ett sätt att göra detta är att skicka brev med erbjudande om olika sätt att få ut eftersparandet. Vi bör också profilera olika typer av tjänster och produkter så att medlemmar kan lägga upp lånen som det passar dem. Synpunkt framfördes om att systemet med eftersparande är krångligt och en pedagogisk utmaning där vi kan förbättra oss för att minska bördan på administrationen. Det vore vidare önskvärt med mer information på olika språk. Synpunkt framfördes vidare om att vi har få företagare och många privatpersoner och att vi bör prioritera tjänster för privatpersoner i första hand. Ärendet återkommer i oktober. Instruktion angående penningtvätt Vid internrevisorernas besök under våren framkom synpunkt om att det inte finns angivet i styrelsens instruktion till VD hur ofta rapportering av arbetet mot penningtvätt ska göras till styrelsen. I underlaget finns förslag på tillägg där det anges hur ofta rapportering ska ske.

5 Styrelsen beslutade att justera instruktionen angående åtgärder mot penningtvätt enligt underlag. Uttag av bundet sparande Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Antalet brev om att få ut sitt bundna sparande i förtid har ökat och vi får oftare förfrågningar om uttag, med hänvisning till skäl som inte ligger inom dagens regler. De regler vi har säger att det går att få ut eftersparandet i förtid vid dödsfall, separation, avveckling av företag, definitiv utlandsflytt samt vid extraordinära orsaker. Ärendet kommer nu till styrelsen för en diskussion kring om dagens regler är på en rimlig nivå och om det finns andra situationer där friköp är aktuellt. Detta är en fråga om hur hårda vi ska vara mot medlemmar som i många fall är i svåra situationer. Det är viktigt att fortsätta att ta stor hänsyn till människors enskilda situationer. Vi behöver förtydliga rutinen kring extraordinära orsaker. Principerna måste vara tydliga och att det ska vara rättvist mellan medlemmar. Ett förslag på justering av kreditinstruktionen återkommer till styrelsen. Förlagslån VD föredrog ärendet. Styrelsen har under de senaste åren diskuterat möjligheter att stärka JAKs egna kapital. En av flera metoder för att göra detta är så kallade förlagslån eller förlagsinsatser. Förlagslån skulle ge oss en bättre kapitaltäckningskvot och större buffert, men också större administration och behovet är inte just nu överhängande. När ärendet under förra året diskuterades i styrelsen konstaterades att fokus i första hand bör vara att arbeta upp det egna kapitalet genom positiva resultat och ränteintäkter, samt att förlagslån är en möjlighet att använda om detta inte skulle vara tillräckligt. Det som krävs för ett genomförande är att färdigställa prospekt och avtal samt kontakta syskonorganisationer. Ärendet anhängiggjordes i juni för vidare diskussion i styrelsen. Synpunkt framfördes om att det är ett möjligt scenario att kapitalkravet stärks genom regelförändringar. Sannolikt är det en lång startsträcka, men vi bör ha en plan för att snabbt kunna genomföra detta om behov uppstår. Vi har största delen av stocken i bostadslån som inte behöver kapitaltäckas lika mycket som exempelvis blancolån. Vidare har styrelsen mandat att höja låneinsatsen till 8 %. Detta sammantaget gör att risken är liten för att vi hamnar i en trängd situation. Det som sannolikt tar tid är att utveckla IT-systemet. Projektet ligger idag på väntelistan. Det är dock viktigt att ta tillvara på det arbete som har gjorts och att vi har det att utgå ifrån om behov skulle uppstå. Generella kriterier för ansvarsfull utlåning Stf VD Karin Nordström föredrog ärendet. Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära, praktiskt och resursmässigt, att ställa etiska krav på juridiska personer, samt att ta fram förslag till andra lösningar för att stärka vår etiska profil. Styrelsen och administrationen har arbetat med ärendet under förra året och ansåg då att grundläggande krav i form av generella kriterier som utgår från vår etik som den uttrycks i reglementet, skulle vara värdefullt att slå fast. Kriterierna bör ha sådan karaktär att de inte diskvalificerar nuvarande kredittagare, men samtidigt tydliggör ett slags lägsta nivå och sätter ramen för vilka som kan komma i fråga för krediter i JAK. Formulering av kraven kräver en del eftertanke för att de ska vara funktionella.

6 En plan för det fortsatta arbetet med att formulera kriterier behöver diskuteras, dels hur de skulle kunna utformas för att vara funktionella och dels hur vi arbetar vidare med ärendet i styrelsen. En kommitté har tidigare idag tillsatts för att arbeta vidare med frågorna. Synpunkt framfördes att vi har en del ramar nedtecknade i vårt reglemente etc. Vi bör utgå från dessa och ta fram en skrift. Synpunkt framfördes om att det ska vara enkelt att kunna stödja olika projekt. Frågan om generella kriterier handlar dock i första hand om att kunna ange en generell lägstanivå. För detta är det viktigt att det handlar om kriterier som är enkla att följa upp. Den nyvalda kommittén ser över kriterierna och återkommer. Utökad budget för stipendier Stf VD Karin Nordström föredrog ärendet. Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi, med två ansökningsomgångar per år. I budget för 2010 och 2011 har endast kr resp kr avsatts för stipendier. Tidigare år har det varit kr/år. Styrelsen beslutade vid majmötet i enlighet med stipendiekommitténs förslag att dela ut stipendier till fyra personer om sammanlagt kronor. Kommittén mottog flera intressanta ansökningar och hade velat föreslå stipendier till fler. Kommittén föreslår därför utökning av budget för med kr till totalt kr. Styrelsen diskuterade ärendet. Fråga ställdes om detta är ett område som vi bör spara in på. Svaret blev att vi kan se att det ger effekt, att de som har fått stipendier återkommer och föreläser och blir aktiva på olika sätt. Synpunkt framfördes vidare om att vi har sett en generell kvalitetshöjning som tillför kvalitet till våra arrangemang. Ärendet återkommer för vidare diskussion i oktober. Styrelsen beslutade att utöka budgeten för stipendier 2011 med kronor, till totalt kronor, samt att återkomma till diskussionen vid budgetmötet. Anhängiggörande av ärenden till kommande styrelsemöten Ali Hamidian anhängiggjorde frågan om en djupare genomgång av idé- och projektlistan. Ali anhängiggjorde också en ordentlig genomgång av jämförelse mellan JAK-lån av olika storlekar och lån i andra banker, samt frågan om den pedagogiska förklaringen av sparlånemodellen. Jonas Löhnn anhänggiggjorde frågan om kontokredit samt möjligheten att använda bokföringsprogram kopplade till JAK-konton. Brev till styrelsen Ett brev har inkommit angående fiberanslutning. Synpunkt framfördes om att JAK har tjänster som passar och kan användas. Vad som krävs är i så fall att JAK presenterar sig på den aktuella sidan med ett exempel som passar dem. Administrationen ser över brevet och kommunicerar vidare i ärendet med ordförande. Fackklubben Björklövet har skrivit ett brev angående att avsätta medel till fackklubben under nästa år. Styrelsen uppdrar åt AU att formulera ett svar och lägga upp i styrelsemappen. Ordförande har haft fortsatt kommunikation med medlemmen som skickade brev angående kostnader för JAK-lån jämfört med andra lån. Eventuellt kommer en motion i ärendet.

7 Övriga ärenden Ordförande ska träffa Ulla Herlitz, ordförande i Ekobanken i nästa vecka. Ordförande var även på den internationella JAK-skolan och träffade där Jakob Mikkelsen och har ett inbokat möte framöver. Vidare är ordförande inkallad till Finansinspektionen för ett möte på torsdag. Synpunkt framfördes att det vore angeläget att förstå hur de ser på bankkompetens. Ordförande rapporterar till styrelsen efter mötet. Johannes Kretschmer har träffat företaget Betahaus som utvecklar ett system VoteIT som kan vara aktuellt för oss i vår demokratiutveckling. Johannes har lämnat en rapport i styrelsemappen om detta. Jonas Löhnn rapporterade att han har träffat en duktig matematiker som har sett över kvalitetsmetoden och Jonas arbetar vidare med detta.

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

Styrelsens yttranden till inkomna motioner

Styrelsens yttranden till inkomna motioner Styrelsens yttranden till inkomna motioner MOTION NR 01 EFTERSPARFRITT FÖR PÅGÅENDE LÅN TILL FÖRENINGAR OCH STIFTELSER I stället för att söka ett nytt lån, som skall vara eftersparfritt, borde föreningar

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN.

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. Ett räntefritt CSN Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. JAK Medlemsbank är en bank i Sverige idag som jobbar med räntefri ekonomi och som fungerar

Läs mer

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning Tid: Onsdagen den 27 mars kl 19.00 Plats: Fyrishov, kontoret i fäktsalen Närvarande: Pär Lansåker, Mattias Edlund, Per-Ivan Larsson, Susann Jokinen,

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer