Säkerhetsdatablad. Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. ProductHSE@nynas.com. Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar."

Transkript

1 Nyflow 20 Säkerhetsdatablad 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Nyflow 20 Kemiskt produktnamn: Produkttyp och användningsområde: Företag: Bitumenlösning Bindemedel NYNAS AB PO Box Lindtorpsvägen 7 SE Stockholm SWEDEN Telefonnummer för nödsituationer: +44 (0) Lokal giftinformationscentral till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad (Kemiakuten) 2. Farliga egenskaper Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar. Klassificering: Hälsofara: Miljöfara: R10 R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Höga koncentrationer kan orsaka illamående och huvudvärk. Produkten avger flyktiga kolväten till atmosfären. 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Ämne/beredning: Beredning Kemiskt namn CAS-nr EG-nummer % Klassificering Bitumen Nafta (petroleum) vätebehandlad tung (benzen <0,1%) N-Talg-1,3 diaminopropan I avsnitt 16 visas hela texten för riskfraserna som deklareras ovan, om det är tillämpligt ,1-1 Inte klassificerad R10 Xn; R65 R66 Xn; R22 C; R34 N; R50 Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

2 4. Första hjälpen Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Kontakt med ögonen: Kontakt med huden: Förtäring: Om ångor inandats ska personen flyttas till frisk luft. Håll den skadade varm och låt denne vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Sök läkarhjälp om exponering varit omfattande. Skölj OMEDELBART ögonen med rinnande vatten i åtminstone 5 minuter, håll ögonlocken brett isär. Försök inte avlägsna produktrester annat än genom fortsatt spolning med vatten. Kontakta omedelbart läkare. Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Om irritationen kvarstår konsultera läkare. Ge inget att äta eller dricka. Framkalla inte kräkning. Om den skadade får kraftig hosta eller kräks ska den genast föras till sjukhus. Likaså om personen svalt mer än en obetydlig mängd. 5. Brandbekämpningsåtgärder Brandsläckningsmedel Lämpliga: Ej lämpliga: Ovanliga brand-/explosionsrisker Farliga termiska sönderdelningsprodukter Vid brand, använd spridd vattenstråle (dimma), skum, pulver eller CO 2. Använd inte vattenstråle. Om produktbehållare hettas upp vid brand föreligger explosionsrisk till följd av tryckhöjning. Brinnande produkt ger upphov till en komplex blandning av gaser och luftburna partiklar, inklusive kolmonoxid och svaveloxider. Speciella brandbekämpningsmetoder Skyddsutrustning för brandmän Lämplig utrustning (handskar, skor och skyddsglasögon samt vid behov helmask). Var noga med att använda en godkänd/certifierad andningsapparat eller likvärdig. 6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp Åtgärder till skydd för människor: Miljömässiga skyddsåtgärder: Saneringsmetoder: Håll avskilt från antändningskällor. Evakuera personer upp mot vinden i förhållanden till spillområdet. I slutna utrymmen måste trycklufts-eller friskluftsandningsapparat användas. Förhindras nå avloppsnät, källarplan eller slutna utrymmen. Valla in vid behov. Börja omedelbart att ta bort spilld produkt och förorenad jord. Små mängder kan absorberas med absorbent (jord, sand, etc). Vid större spill, kontakta räddningstjänsten. Produktrester bör hanteras som farligt avfall. Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

3 7. Hantering och lagring Maximal temperatur för säker lagring och hantering är 50 Hantering Håll avskilt från antändningskällor. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. Vid hantering inomhus ska god ventilation säkerställas. Mekanisk ventilation kan behövas. Ångor kan spridas utefter marken och i låga utrymmen och kan bilda explosiv blandning med luft. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Tekniska åtgärder Hygieniska åtgärder Ingående ämnen: Bitumenrök Lösningsmedel Rekommenderade kontrollåtgärder I situationer då betydande mängder genererad rök/ånga inte kan elimineras genom förändringar, krävs lokalt/allmänt utsug för att bibehålla koncentrationerna under rekommenderade gränsvärden. Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta förorenad hud med tvål och vatten. Overaller skall hållas så rena som möjligt för att undvika att produkten tränger igenom till underkläder. God personlig hygien vad gäller händer och underkläder skall alltid upprätthållas i arbetet. Hygieniska gränsvärden AFS (Sverige, 1990). KTV: 3 mg/m 3 15 minut eller minuter. Form: Oljedimma, inkl oljerök NGV: 1 mg/m 3 8 timme eller timmar. Form: Oljedimma, inkl oljerök AFS (Sverige). Anmärkningar: Vid avsaknad av nationellt gränsvärde kan följande rekommenderas (Stoddard Solvent ACGIH) NGV: 525 mg/m 3 8 timme eller timmar. Provtagningsförfarande för bitumrök och svavelväte finns på följande webbsidor: - sonal inhalation exposer to bitumen fume guidance for monitoring benzene-soluble Personlig skyddsutrustning Andningsorganen Hud och kropp Händer Ögon Bär lämplig andningsmask när ventilationen är otillräcklig (t ex organiska gaser)). För varma produkter, använd skyddsklädsel: värmebeständig overall (med byxben över skorna och manschett utanpå handskar) värmebeständiga handskar och skyddsskor som täcker vristen. Stövlar och handskar ska vara resistenta mot lösningsmedel (t ex nitrilgummi) För lastnings-/lossningsarbete: Skyddshjälm med heltäckande visir och nackskydd. Värme och kemiskt resistenta handskar med långa skaft (t ex nitrilgummi). Om risk för stänk finns eller om materialet som hanteras är varmt, använd skyddsglasögon, visir eller annat ansiktsskydd. Under lastning/lossning skall ingen bar hud exponeras och visiret skall vara nedfällt!

4 9. Fysiska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd Färg Lukt Vätska Brun till svart Karaktäristisk Flampunkt Stängd kopp: >30 C (86 F) Nedre explosionsgräns Nedre: 1,4 % Övre: 7,6 % Ångtryck Ca 10 hpa (38 C) Densitet 0,910 g/cm Löslighet Olöslig i vatten. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel. Viskositet mm 2 /s (kinematic 60 C test method FAS339 Elektrisk ledningsförmåga Isolerande Självantändningstemperatur >200 C (392 F) 10. Stabilitet och reaktivitet Stabilitet: Förhållanden som skall undvikas Material som skall undvikas Farliga sönderfallsprodukter Produkten är stabil Uppvärmning över rekommenderade lagrings- och hanteringstemperaturer medför avgång av lösningsmedelsångor. Byt ut bitumen- eller oljekontaminerad värmeisolering. Om nödvändigt ska en icke absorberade isolering användas. Självupphettning som leder till självantändning på ytan av porösa eller fibrösa material som impregnerats med produkten/beredning eller dess kondens, kan ske vid temperaturer under 100 C. Brinnande produkt ger upphov till en komplex blandning av gaser och luftburna partiklar, inklusive kolmonoxid och svaveloxider. 11. Toxikologisk information Akut giftighet Inandning Sensibilisering och irritation Kronisk giftighet Det finns inga specifika data för akut toxicitet för beredningen men produkten förväntas ha låg toxicitet vid hudkontakt och inandning. Till följd av lösningsmedelsinnehåll och låg viskositet, kan förtäring vara kritisk även om produkten inte är klassificerad med avseende på kemisk lunginflammation. Höga koncentrationer kan orsaka illamående och huvudvärk. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Det finns inga testdata med avseende på allergi. I enlighet med ingående komponenters egenskaper förväntas produkten inte vara sensibiliserande Det finns inga testdata med avseende på kronisk toxicitet. I enlighet med ingående komponenters egenskaper förväntas produkten inte medföra risk för kronisk toxicitet.

5 Specifik fara Bitumen är inte klassificerat som farligt enligt EG kriteria men innehåller mycket låga koncentrationer av polycykliska aromatiska kolväten (PAC s) I icke utspädd bitumen anses dessa PAC s inte vara biologiskt tillgängliga. Emellertid, om bitumenet blandas med lösningsmedel är det inte uteslutet att vissa komponenter i blandingen blir bio-tillgängliga om produkten har låg viskositet vid omgivningstemperatur. Oaktat närvaron av PAC s finns inga belägg att exponering för bitumen eller dess rök är farlig. Av säkerhetsskäl ska dock hudkontakt minimeras. 12. Ekologisk information Ekotoxicitet Allmän information Rörlighet Allmän information om rörlighet i naturen Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Andra skadliga effekter Påverkan på närmiljön Produkten är eller innehåller ämne som klassats som irriterande. Skadlig inverkan på djur, växter och mikroorganismer i närmiljön kan inte uteslutas. Uppgift om rörlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten är miljöskadlig av denna anledning. Produkten är lätt nedbrytbar i naturen. Denna produkt eller dess ingredienser ackumuleras ej i naturen. Denna produkt bryts snabbt ner men stora utsläpp under kort tid kan skada närmiljön. 13. Avfallshantering Avfallshantering för produkten Allmänna anvisningar för avfallshantering Återvinning av produkten Transport av avfallet Avfallsklassificering enligt ADR-S Bilaga S (Uppdaterat: SRVFS 2005:8) Information om förpackningsmaterialet Produkten är inte bedömd ur avfallssynpunkt men i avsedd användning och i avsedda kvantiteter kan den hanteras som icke farligt avfall. Se även Avfallsförordningen SFS 2001:1063. Denna produkt återvinns normalt inte Ej angivet Förpackning: Plastförpackning Transportemballage: Plastförpackning 14. Transportinformation Ej klassat som farligt gods 15. Information om föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. Ej tillämpligt

6 Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga 1 krävs ej för denna produkt. 16. Övrig information Produktfakta som inte nämns på annat ställe i detta dokument Spädningsanvisning Bruksanvisning Varning för felaktig användning Förpackningsuppgifter Denna produkt säljs under följande produktnummer: 93012, Denna produkt är ett koncentrat som före användning ska spädas med 4 delar vatten. Bruksanvisning distribueras tillsammans med produkten och finns även på internet: Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig användning. Tillverkaren, distributören eller leverantören ansvarar ej för skador till följd av annan användning än den som anges i bruksanvisningen. Denna produkt är försedd med barnskyddande förslutning enligt KIFS 1998:8 (ändrad KIFS 2005:6) Kemikalieinspektionen föreskrifter (1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer 3 kap 3. Denna produkt är försedd med kännbar (taktil) varningsmärkning enligt 453/2010 bilaga II:3. Förpackning: Plastförpackning. Transportemballage: Plastförpackning Fulltext för riskfraser nämnda i Avsnitt 3 samt kompletterande riskinformation. Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3, samt kompletterande faroinformation. R20/22 Farligt vid inandning och förtäring R36/38 Irriterar ögon och huden H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H302 Skadlig vid förtäring Märkningsuppgifter enligt 1999/45/EG Farosymbol Ej tillämplig R-fraser S-fraser S23 Ej tillämplig Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma Revisioner av detta dokument Den första editionen av detta dokument fastställdes Denna version fastställdes Omräknat till GHS/CLP Litterturreferenser För allmän eller övrig information Uppgifter om detta dokument Mot alger, mossor och lavar samt mot blånad på trä. För användning på byggnadsmaterial. För bestrykning och applicering med lågtrycksspruta med spridande riktad stråle (flatstråle). Detta säkerhetsdatablad har generats av programmet KemRisk, Antivenena AB, Teknikringen 10, SE Linköping, Sverige.

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer