Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson Omsorgsnämnden Edit Persson, ers Humanistiska nämnden för Susanne Sturk John Nilsson, ers Samhällsbyggnadsnämnden för Annika Westin Anna Sundberg Kultur- och fritidsnämnden Camilla Svensson Kommunstyrlesen Åke Forsberg PRO Rolf Lindström PRO Ann-Sofie Ingman PRO Åke Persson PRO Gunilla Rödin SKPF Else-Marie Backman SKPF Nea-Marie Österlund, ers SPF för John-Erik Westman Per Mattis Nyberg SPF Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer 1-8 Ordförande Justerare Ulla Nordin Anna-Belle Strömberg Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Åke Forsberg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Ej tjänstgörande Ulla Grundberg-Larsson Omsorgsnämnden Doris Hamberg Omsorgsnämnden Oscar Jutterström Omsorgsnämnden Gunilla Kallin Kultur- och fritidsnämnden Sven-Erik Johansson PRO Anna-Greta Strandberg PRO Staffan Strandberg PRO Gunilla Ljungkrantz PRO Gunnel Andersson SKPF Solveig Olsson SKPF Fredrik Svedberg SPF Övriga deltagare Lena Finne Jansson Ann-Christin Nordin Kjell Yngvér Elaine Hagström Carina Byström Martina Hanell Margareta Bolinder Sundin Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) 1 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses Åke Forsberg. 2 Presentation av rådets ledamöter och ersättare Ordföranden hälsar alla gamla och nya ledamöter och ersättare välkomna till den nya mandatperioden i pensionärsrådet. Samtliga deltagare presenterar sig och sin nämnd respektive organisation. 3 Information om pensionärsrådet Ordföranden och vice ordföranden informerar. Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Örnsköldsviks kommun är ett organ för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärernas organisationer i kommunen. Det åligger kommunens styrelse och nämnder att till överläggning i pensionärsrådet föra fram frågor om förändring i verksamheten som har omfattande betydelse för speciellt äldre människor. Frågor av ovanstående karaktär ska föras fram i så god tid att möjlighet till påverkan ges. Detta kan ske genom samråd eller remissförfarande. Det är i första hand frågor av principiell och övergripande karaktär som ska bli föremål för överläggning. Kommunen bereds genom rådet möjlighet att informera pensionärsorganisationerna om sin verksamhet. Pensionärsorganisationerna får inom rådet möjlighet att på motsvarande sätt föra fram sina synpunkter på olika verksamheter. Frågor rörande enskilda personer behandlas inte i rådet. Kommunala pensionärsrådet är förlagt till välfärdsförvaltningen. Rätt till medlemskap i kommunala pensionärsrådet har de pensionärsorganisationer vars verksamhet omfattar Örnsköldsviks kommun, har ett medlemsantal på minst 100 personer och tillhör en riksorganisation som främjar pensionärernas intresse samt är öppen för medlemskap för alla pensionärer. De organisationer som uppfyller kraven på medlemskap har rätt till en plats i rådet.

4 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Därutöver har varje organisation rätt till ytterligare en ledamot i rådet för varje nytt påbörjat medlemsantal av 1 000, dock maximalt 5 ledamöter. Örnsköldsviks kommun utser 8 ledamöter. Ledamöterna fördelas enligt följande: Omsorgsnämnden 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunstyrelsen 2 ledamöter och 2 ersättare. Humanistiska nämnden 1 ledamot och 1 ersättare. Kultur- och fritidsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare. Samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare. Ordförande utses av Örnsköldsviks kommun. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna. För samtliga ledamöter utses personliga ersättare. Rådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande och tre representanter från pensionärsorganisationerna. Sekreterare vid kommunala pensionärsrådet är en tjänsteman från välfärdsförvaltningen. Protokoll ska anmälas till kommunstyrelsen samt för kännedom delges berörda pensionärsorganisationer och länspensionärsrådet. Minst 6 sammanträden ska hållas per år. för år 2015 är: 26 februari, 28 april, 11 juni, 27 augusti, 22 oktober och 10 december. Ledamöter och ersättare, som är närvarande vid rådets sammanträden erhåller sammanträdesarvoden, traktamente och reseersättning enligt regler som fastställts av kommunfullmäktige. 4 Integrationsfrågor Forskningssamordnare Lena Finne Jansson informerar. Migrationsverket arbetar med flera olika grupper. När det gäller asylsökande så har man kanske redan släkt här i landet och väljer då att bosätta sig här, det kallas för boende hos släkt och vänner (EBO). Asylströmningen har fortsatt att öka, under 2015 räknar man med att runt asylsökande kommer hit. Individer med uppehållstillstånd är kvotflyktingar, asylsökande som beviljats uppehållstillstånd, ensamkommande barn samt beviljad anknytning med det menas anknytning i första hand partner och barn. Som nära anhörig kan man i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en annan nära anhörig i Sverige som man har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan t.ex. vara om man är över 18 år och ens föräldrar är bosatta här. Man ska kunna visa att man bott tillsammans omedelbart före det att de anhöriga flyttade till Sverige

5 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) och att man redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra och att det därför är svårt att leva åtskilda. Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att de anhöriga flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan den anhörige uppstått efter att dennes anhöriga flyttade till Sverige. Migrantprocessen innebär att man söker information om Sverige - lämnar in ansökan - möter Migrationsverket - väntar på beslut - efter beslutet. Prioritering görs vid snabba beslut när asylskäl saknas. De fem största grupperna av asylsökande kommer från Syrien, Kosovo, Somalia, Afghanistan och de som är statslösa. De asylsökandes medel: För ensamstående 71 kr/dag (21 kr/dag i ABT). För en familj med två vuxna och två barn (ett litet barn och ett skolbarn) blir det 215 kr/dag vid lägenhetsboende. Migrationsverket står för bostaden, basmöblering, startpaket med lakan m.m., viss klädsel alt. betalar för ABT-boende (ingår boende, mat, samlingssal med TV, möjlighet att tvätta o.s.v.). Antalet asylplatser i lägenhetsboende i Örnsköldsviks kommun är i Mellansel ca 260 platser, Björna ca 50 platser, Långviksmon ca 60 platser och i Trehörningsjö ca 40 platser. Det finns också tillfälliga anläggningsboenden (ABT). Ett exempel är Kerstins Udde i Trehörningsjö där man har 50 platser. Under sommarmånaderna går man där över till turism för att sedan övergå till asylmottagning när hösten kommer. Förutom Kerstins Udde så har vi också Gideåbruk med 139 platser och Björnforsen med 113 platser. Man har kunnat tillmötesgå orternas önskemål med: Mötesplats med dator och internetuppkoppling. 3,5 kommunikatörer. Visst bidrag till föreningar på orterna. Håller i asylnätverket. Lyfter frågor vidare i systemen (till Länsstyrelse, Lansting, Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting och Arbetsförmedlingen). Arbetar med helheten en god integration och en god utveckling för orterna. Egen budget. När de första asylsökande kom till Örnsköldsvik tog processen att få ett uppehållstillstånd ungefär 4 månader. Idag ligger det på mellan 9-12 månader. Under den

6 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) tiden har de ingen svenskundervisning och ingen sysselsättning utan deras enda uppdrag är att ge all den information som Migrationsverket behöver för sina utredningar för uppehållstillstånd. Det här är oerhört bekymmersamt, människor som under 1 års tid inte har något att göra. Under den här tiden är kommunens enda ansvar rent juridiskt barnens skolgång vilket ombesörjs. När det gäller asylsökande så är det enda som kommunen får information om skolbarnen därför att människorna som söker asyl, de söker utifrån skydd för sina liv och det betyder att man inte får information om personerna, om deras bakgrund och yrke m.m. Örnsköldsviks kommun har under åren tagit emot ganska många kvotflyktingar. Det brukar ligga mellan ungefär av totala 100 med uppehållstillstånd. Dessa kvotflyktingar tas ut av FN:s organisation UNHCR och har färdiga uppehållstillstånd när de kommer till Sverige. Humanistiska nämnden handhar ensamkommande barn som söker asyl och de barn som redan har fått uppehållstillstånd. Här i kommunen finns två hem för ensamkommande barn, Opalen för tjejer och Prisma för killar. Det planeras för ytterligare ett hem eftersom antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökar. Man räknar med barn under Det är en ökning från barn år I gruppen statslösa finns många palestinier. Man ser också en ökning av rysktalande i Örnsköldsvik. 5 Nulägesbeskrivning 2014 särskilt boende och hemsjukvård i Västernorrlands län MAS Ann-Christin Nordin informerar. Läkemedel och Äldre är en samverkan mellan landsting och kommuner i Västernorrland. Nulägesbeskrivning 2014 särskilt boende visar läkemedelsanvändningen för personer 75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland under en dag i september månad. Denna lägesbeskrivning har gjorts sedan Inom gruppen läkemedel kan även ögondroppar, örondroppar, hudsalva m.m. ingå. Detta avser bara ordinerade läkemedel. Antal stående läkemedel per patient i genomsnitt särskilt boende I Örnsköldsvik är siffran 8,3. I länet 7,1.

7 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Antal läkemedel vid behov per patient i genomsnitt särskilt boende I Örnsköldsvik är siffran 3,7. I länet 3. Andel patienter som har sömnmedel som stående läkemedel I Örnsköldsvik ca 16 %. I länet samma siffra. Siffran var 45 % i Örnsköldsvik år Andel patienter som har sömnmedel vid behov I Örnsköldsvik ca 13 %. I länet ca 12 %. Andel patienter som har neuroleptika (mot psykiatriska problem) som stående läkemedel I Örnsköldsvik ca 9 %. I länet ca 12 %. Siffran var 18 % i Örnsköldsvik år Andel patienter som har neuroleptika vid behov I Örnsköldsvik 3,9 %. I länet 2,2 %. Andel patienter som har NSAID (antiinflammatoriska preparat) som stående läkemedel I Örnsköldsvik ca 1,1 %. I länet ca 0,9 %. Siffran var 5,2 % i Örnsköldsvik år Läkemedlet är inte lämpligt att använda om man är 75 år och äldre. Andel patienter som har NSAID-preparat vid behov I Örnsköldsvik 5,1 %. I länet 2,2 %. Andel patienter som har Laxantia (medel mot förstoppning) som stående läkemedel I Örnsköldsvik 66 %. I länet 49 %. Andel patienter som har Laxantia vid behov I Örnsköldsvik 36 %. I länet 34 %. Andel patienter som har Tramadol (smärtstillande läkemedel) som stående läkemedel I Örnsköldsvik 0,2 %. I länet 0,4 %. Läkemedlet är inte lämpligt att använda om man är 75 år och äldre. Andel patienter som har Tramadol vid behov I Örnsköldsvik 0,6 %. I länet 0,7 %. Nulägesbeskrivning 2014 hemsjukvård Första mätningen Den visar läkemedelsanvändningen inom hemsjukvården i Västernorrland under måndag-fredag vecka 39. Det avser personer 75 år och äldre som har hjälp med läkemedelshanteringen av hemsjukvården.

8 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Antal stående läkemedel per patient i genomsnitt hemsjukvård 2014 Örnsköldsvik 7,4, vid behov 1,7. Kramfors 7,1, vid behov 2,0. Sollefteå 7,5, vid behov 3,1. Härnösand 6,9, vid behov 1,9. Ånge 7,6 vid behov 3,4. Västernorrlands län 7,1, vid behov 2,2. 6 Kriterier som gäller för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade Enhetschef Kjell Yngvér, färdtjänsthandläggare Elaine Hagström, vik. färdtjänsthandläggare Martina Hanell och administratör Carina Byström, Trafik och Parkering informerar. Det man politiskt i år har valt att prioritera när det gäller kollektivtrafiken är ungdom i första hand, sedan förtätning av kollektivtrafiken främst tätortstrafiken. Detta har påbörjats och ska redovisas i samhällsbyggnadsnämnden i höst samt fri kollektivtrafik. Färdtjänst Färdtjänst hörde till kommunens dåvarande äldreomsorg fram till 2008 då en trafikenhet med färdtjänst, skolskjuts och kollektivtrafik bildades tillhörande kommunledningsförvaltningen. Trafikenheten utökades 2011 med parkeringstillstånd, grävtillstånd och trafikingenjörer under Trafik och Park tillhörande samhällsbyggnadsförvaltningen. Färdtjänst innebär särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning. En kompletterande kollektiv transportform. Funktionshindrets varaktighet ska vara bestående minst 3 månader. Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Med ledsagare menas en person som måste medfölja en tillståndshavare för att den ska kunna genomföra en färdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska var knutet till själva resan och inte till vistelsen på resmålet. Tillståndshavaren ska inte klara av att resa med den hjälp/service som normalt ges av föraren. Färdtjänsthandläggarna är styrda av flertalet lagar som Färdtjänstlagen, Riksfärdtjänstlagen, Kommunallagen, Förvaltningslagen, Sekretesslagen och Personuppgiftslagen. Utifrån lagstiftning, domar, kommunens generella föreskrifter och villkor, handböcker om färdtjänst/riksfärdtjänst görs individuella bedömningar i varje ärende.

9 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst: Ansökan samt läkarutlåtande inkommer. Hembesök eller telefonsamtal för inhämtande av vidare information efter samtycke. Samtal med t.ex. sjuksköterska, hemtjänst eller anhöriga. Dokumentation av beslutsunderlag. Eventuellt kommunicering. Beslut i ärendet. Riksfärdtjänst avser resor mellan kommuner inom Sverige. Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder (minst 12 månader) inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer (buss, tåg, flyg) till normala reskostnader eller inte kan resa utan ledsagare. Kommunen lämnar ersättning för merkostnader för färden som funktionshindret medför. Tillstånd ska meddelas om resan till följd av den sökandens funktionshinder inte till normala kostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare. Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun. Resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med led sagare, och resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. När det gäller färdtjänst och riksfärdtjänst så håller man på att försöka korta ner ansökningstiderna så mycket som möjligt. Hittills har de kortats ner med ett par veckor. Det ska inte ta mer än 4 veckor innan man får ett beslut. Vid resa med färdtjänst betalas en egenavgift 1½ ggr busstaxa, lägsta avgift 38 kr. Vid resa med riksfärdtjänst betalas en egenavgift, enligt förordning, som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Exempel: km 105 kr km 220 kr km 535 kr Under 2014 utfärdades 985 delegationsbeslut av färdtjänsthandläggarna varav 13 gällde avslag för färdtjänst samt 3 för riksfärdtjänst. Den 31 december 2014 var färdtjänsttillstånd utställda i kommunen. Under 2014 gjordes färdtjänstresor samt 488 riksfärdtjänstresor. Vid överklagande av färdtjänst så går man som första instans till färdtjänsthandläggaren. Är man inte nöjd med utslaget i Förvaltningsrätten kan personen själv överklaga till Kammarrätten.

10 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Handikapptillstånd Vid parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH-kort) söker man antingen som förare eller som passagerare. Förare: På grund av ett stadigvarande funktionshinder, har svårt att förflytta sig kortare sträckor. Passagerare: På grund av ett stadigvarande funktionshinder, har svårt att förflytta sig kortare sträckor och att det finns ett omfattande tillsynsbehov att han/hon inte kan lämnas ensam. Är man förare måste man köra bilen själv annars kan tillståndet dras in, likaså om man är passagerare måste denne finnas med i bilen. Parkeringstillståndet ska man kunna ha i vilken bil som helst. Det är lättare att få ett parkeringstillstånd som förare än som passagerare. Ett handikapptillstånd är personligt. För närvarande beviljas tillstånden på 2 år. Man måste alltid ansöka om nytt handikapptillstånd med ansökningsblankett och ev. nytt läkarintyg. Eftersom tillstånden är stöldbegärliga så måste polisanmälan alltid göras om man tappar sitt tillstånd. För närvarande är 650 handikapptillstånd utfärdade i Örnsköldsviks kommun. 7 Äldreguiden 2014 och Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin redogör för Äldreguiden 2014 och Öppna Jämförelser vård och omsorg om äldre. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt kommun och enkätundersökningen. Samtliga ges ut av Socialstyrelsen. Äldreguiden 2014 Den riktar sig till äldre och deras anhöriga. Den omfattar hemtjänst eller äldreboende. I år publiceras den med delar från undersökningarna: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Kommun- och enkätundersökningen. Hemtjänst 2014 För personer över 65 år med behov av service eller personlig omvårdnad. Resultatområden: helhetsomdöme, personal, inflytande och delaktighet. Resultat från 15 hemtjänstområden i Örnsköldsvik. Resultaten varierar mellan hemtjänstområden. Örnsköldsvik har 15 hemtjänstområden som under det här året kommer att utökas till 17 områden.

11 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Äldreboende 2014 Boenden för personer över 65 år med omfattande behov av vård och omsorg. Resultatområden: helhetsomdöme, personal och utbildning, inflytande och delaktighet, aktiviteter och träning, måltider. Resultat från 23 äldreboenden. Resultaten varierar mellan äldreboenden. Se: Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorgsboende Där presenteras jämförelser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå. Riktar sig främst till beslutsfattare inom äldreomsorgen. Resultatområden: ordinärt boende (hemtjänst), särskilt boende, sammanhållen vård- och omsorg. Ordinärt boende Där tar man upp olika mätområden som t.ex. trygghet, bemötande, tillräckligt med tid, hänsyn till åsikter och önskemål, möjlighet att påverka tider, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, hemtjänst i sin helhet och personkontinuitet. Särskilt boende Där tar man upp mätområden som trygghet, bemötande, tillräckligt med tid, hänsyn till åsikter och önskemål, trivsamma gemensamma utrymmen, trivsamt utomhus, maten, måltidsmiljö, möjligheten att komma utomhus, sociala aktiviteter, möjlighet att påverka tider och särskilt boende i sin helhet. Sammanhållen vård- och omsorg Där tas följande mätområden upp: åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, särskilt boende, andel avlidna som smärtskattades under sista levnadsveckan, brytpunktsamtal, eftersamtal, behovsordination av opioid, fallskador ( ) och frakturer på lår och höft ( ). 8 Övriga frågor Studiebesök i Umeå den 20 april Vid studiebesöket i Umeå så utgår endast ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ej arvode. Seniorveckan 2015 Ann-Sofie Ingman redogör för de aktiviteter som ingår i Seniorveckan 2015, 4-8 maj.

12 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) 4 maj: Invigningstal av Anna-Belle Strömberg, Ingrid Åström ger information om veckan. Lars T Johansson föreläser: Äldre hjärnor är också brukbara. Musikunderhållning med Per-Åke Stockberg. Information om bostadstillägg av Tomas Estrade. 5 maj: Föreläsning: Att hitta kraft även när det är svårt av Jessica Odén. 6 maj: Frågetävling PRO-vetarna. Föreläsning om det normala åldrandet av Ingegerd Alvén. Föreläsning Friskis och Svettis av Gunsan. Information om resor, Byberg & Nordin. 7 maj: Modevisning Seniorshopen. ABF-kören underhåller. Föreläsning om Alzheimers sjukdom. 8 maj: Föreläsning: Boendefrågor - bo bättre på äldre dar med Irene Wormell och slutligen Äldregalan Come fly with me på Fjällräven Center. Äldregalan arrangeras av Robin Hörnkvist. Sista datum för att publicera i aktivitetskalendern är den 27 mars. Vid frågor och funderingar kontakta äldre/anhörigkonsulent Ingrid Åström, tfn: Besök av kommunalråd Rolf Lindström framför från rådets sida önskemål att Glenn Nordlund besöker rådet vid två tillfällen per år, höst och vår för information. Frågorna: LOVEN, bostadssituationen, ISE och hälsocentralen i Bjästa tas upp vid arbetsutskottets nästa möte. Nästa sammanträde Tid: Tisdagen den 28 april, kl 13:00. Plats: Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center

Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Åke Forsberg Christer Nyberg, -15:00 Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman Åke Persson

Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Åke Forsberg Christer Nyberg, -15:00 Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman Åke Persson Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, Gullänget, kl. 13:00-16:10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anna Belle Strömberg Marianne Westin Maude Eriksson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet (13) Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, Gullänget, kl. 13:00 15:25

Kommunala pensionärsrådet (13) Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, Gullänget, kl. 13:00 15:25 Kommunala pensionärsrådet 2017-02-16 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, Gullänget, kl. 13:00 15:25 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anna-Belle Strömberg Marianne Vestin Susanne

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2012-04-01 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-28, 17. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst 1 (6) Färdtjänstreglemente Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 62/2011 Fastställt av kommunfullmäktige 14 juni 2005 Punkten 4.3 förtydligad enligt kommunstyrelsens

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 24 februari ( )

Kommunala pensionärsrådet 24 februari ( ) Kommunala pensionärsrådet 24 februari 2011 1 ( ) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Westin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER. När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg

INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER. När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg Klarar resenären att resa på egen hand med den assistans som erbjuds av trafikföretaget

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2014 RIKTLINJE Sid: 1 (5) OBS! Gäller från 2014-07-01 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar i färdtjänstaxan Regler och riktlinjer för färdtjänsten

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2011-02-16 1-10 1(7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 14.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Utses att justera Sören Bertilsson, ordförande,

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

2012-10. Resa med riksfärdtjänst

2012-10. Resa med riksfärdtjänst 2012-10 Resa med riksfärdtjänst 1 Resa med riksfärdtjänst Den allmänna kollektivtrafiken med buss, tåg, flyg och båt ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda den. För dig som på grund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2009-04-01 1(5) Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Antaget av kommunstyrelsen 2009-03-16, 106 Vad är parkeringstillstånd? Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst BORTA HEMMA www.katrineholm.se Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är till för

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader.

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader. FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25, 113 Dnr: KS 2013/566 Revideras vid varje mandatperiod Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst 1 av 5 2013-10-04 TN-2013/01278 Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst - komplement till Lag om riksfärdtjänst (1997:735) som stöd i bedömning och beslut om tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinjer för riksfärdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 289 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst? FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se Färdtjänst Särskild kollektivtrafik Vellinge.se Vad är färdtjänst? Särskild kollektivtrafik Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras genom Lag om

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.15 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST INLEDNING Riksfärdtjänst handlar om rätt till ersättning för merkostnader som uppstår till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning som innebär att resan måste ske

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Rådet för funktionshindrade och pensionärer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Rådet för funktionshindrade och pensionärer 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv kl. 14.00 Beslutande Inga-Lill Ranström Bror-Yngve Persson Göte Hilding Bengt Zander Ingrid Hildingsson Sven Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9) 1(9) Plats och tid: C-salen, medborgarhuset, Alafors Kl. 13:00-16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-10-05, 258 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-10-05 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst RIKTLINJER Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-11-03 110 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2019-11-03 Dokumentägare: Avdelningschef Catrin Josephson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S) Humanistiska nämnden 2011-01-04 1 (7) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla Svensson

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svedala kommun, sammanträdesrum, Torup, kl 13:30-15:30 Beslutande Övriga deltagare Björn Jönsson, PRO, ordförande Britt Andersson, PRO Tommy Rosenberg,

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22 Datum Sid 1 (1-8) REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2001-12-20, 86 att gälla fr o m 2002-01-01. Källor: Regeringens proposition 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik. Färdtjänsthandboken

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-02, kl. 13:30-15:00 ande: Susanne Jönsson, ordförande, ledamot kommunstyrelsen Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Hans Bengtsson,

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8) 1(8) Plats och tid: Hövdingasalen, medborgarkontoret, Nödinge Kl. 13:00 16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63%

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63% Hemtjänst svarande = 132 Andel svarande = 63% Trygghet, Tillräcklig med tid, Möjlighet påverka tider, Hänsyn till åsikter och önskemål, det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från en.. eller oftast

Läs mer

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker färdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om färdtjänst Ansökan gäller: Färdtjänst utan ledsagare

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00 Beslutande: Jan Skog Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Ritva Jansson PRO Surte/Bohus Hans Hellman,

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 1 september 2009, kl 08:30-12:15 Beslutande Martina Axene KD Välfärdsberedningen Siv Ludén S Välfärdsberedningen Jan Arvidsson

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 1(9) Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ledamöter Bengt Nilsson (PRO Bromölla), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Bojan Nilsson (PRO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Enheten för kollektivtrafik ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Ansökan avser: Färdtjänst utan ledsagare Färdtjänst med ledsagare Namn... Personnummer... Bostadsadress... Postnummer... Postadress... Telefonnummer (inkl.

Läs mer

LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst

LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst Information till läkare som skriver utlåtande om ev färdtjänstbehov, se sid 4. Uppgifter om patienten (textas eller skrivs på maskin) Namn Personnummer Utlåtande

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.45 Plats: Lokal: Älven Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Vanja Nordlund, Reumatikerna Gösta Andersson, PRO Aina Hortlund,

Läs mer

Sid 1. Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet

Sid 1. Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Kommunhuset, Skånes Fagerhultrummet, torsdagen den 4 juni 2015, klockan 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet (15)

Kommunala pensionärsrådet (15) Kommunala pensionärsrådet 2016-04-14 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Fjärden, Fjällräven Center, kl. 13:00 15:50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anna Belle Strömberg Marianne Vestin Maude Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet (13) Åke Forsberg Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman, -15:45 Åke Persson Gunilla Rödin Else-Marie Backman

Kommunala pensionärsrådet (13) Åke Forsberg Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman, -15:45 Åke Persson Gunilla Rödin Else-Marie Backman Kommunala pensionärsrådet 2016-06-09 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Fjärden, Fjällräven Center, kl. 13:00 16:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anna Belle Strömberg Marianne Vestin Maude Eriksson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Ansökan om Riksfärdtjänst

Ansökan om Riksfärdtjänst ~ 1 ~ Information om Riksfärdtjänst Ansökan om Riksfärdtjänst Vi kan konstatera att resor med Riksfärdtjänst ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen med hänsyn taget till den sökandes

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer