Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson Omsorgsnämnden Edit Persson, ers Humanistiska nämnden för Susanne Sturk John Nilsson, ers Samhällsbyggnadsnämnden för Annika Westin Anna Sundberg Kultur- och fritidsnämnden Camilla Svensson Kommunstyrlesen Åke Forsberg PRO Rolf Lindström PRO Ann-Sofie Ingman PRO Åke Persson PRO Gunilla Rödin SKPF Else-Marie Backman SKPF Nea-Marie Österlund, ers SPF för John-Erik Westman Per Mattis Nyberg SPF Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer 1-8 Ordförande Justerare Ulla Nordin Anna-Belle Strömberg Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Åke Forsberg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Ej tjänstgörande Ulla Grundberg-Larsson Omsorgsnämnden Doris Hamberg Omsorgsnämnden Oscar Jutterström Omsorgsnämnden Gunilla Kallin Kultur- och fritidsnämnden Sven-Erik Johansson PRO Anna-Greta Strandberg PRO Staffan Strandberg PRO Gunilla Ljungkrantz PRO Gunnel Andersson SKPF Solveig Olsson SKPF Fredrik Svedberg SPF Övriga deltagare Lena Finne Jansson Ann-Christin Nordin Kjell Yngvér Elaine Hagström Carina Byström Martina Hanell Margareta Bolinder Sundin Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) 1 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses Åke Forsberg. 2 Presentation av rådets ledamöter och ersättare Ordföranden hälsar alla gamla och nya ledamöter och ersättare välkomna till den nya mandatperioden i pensionärsrådet. Samtliga deltagare presenterar sig och sin nämnd respektive organisation. 3 Information om pensionärsrådet Ordföranden och vice ordföranden informerar. Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Örnsköldsviks kommun är ett organ för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärernas organisationer i kommunen. Det åligger kommunens styrelse och nämnder att till överläggning i pensionärsrådet föra fram frågor om förändring i verksamheten som har omfattande betydelse för speciellt äldre människor. Frågor av ovanstående karaktär ska föras fram i så god tid att möjlighet till påverkan ges. Detta kan ske genom samråd eller remissförfarande. Det är i första hand frågor av principiell och övergripande karaktär som ska bli föremål för överläggning. Kommunen bereds genom rådet möjlighet att informera pensionärsorganisationerna om sin verksamhet. Pensionärsorganisationerna får inom rådet möjlighet att på motsvarande sätt föra fram sina synpunkter på olika verksamheter. Frågor rörande enskilda personer behandlas inte i rådet. Kommunala pensionärsrådet är förlagt till välfärdsförvaltningen. Rätt till medlemskap i kommunala pensionärsrådet har de pensionärsorganisationer vars verksamhet omfattar Örnsköldsviks kommun, har ett medlemsantal på minst 100 personer och tillhör en riksorganisation som främjar pensionärernas intresse samt är öppen för medlemskap för alla pensionärer. De organisationer som uppfyller kraven på medlemskap har rätt till en plats i rådet.

4 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Därutöver har varje organisation rätt till ytterligare en ledamot i rådet för varje nytt påbörjat medlemsantal av 1 000, dock maximalt 5 ledamöter. Örnsköldsviks kommun utser 8 ledamöter. Ledamöterna fördelas enligt följande: Omsorgsnämnden 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunstyrelsen 2 ledamöter och 2 ersättare. Humanistiska nämnden 1 ledamot och 1 ersättare. Kultur- och fritidsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare. Samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare. Ordförande utses av Örnsköldsviks kommun. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna. För samtliga ledamöter utses personliga ersättare. Rådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande och tre representanter från pensionärsorganisationerna. Sekreterare vid kommunala pensionärsrådet är en tjänsteman från välfärdsförvaltningen. Protokoll ska anmälas till kommunstyrelsen samt för kännedom delges berörda pensionärsorganisationer och länspensionärsrådet. Minst 6 sammanträden ska hållas per år. för år 2015 är: 26 februari, 28 april, 11 juni, 27 augusti, 22 oktober och 10 december. Ledamöter och ersättare, som är närvarande vid rådets sammanträden erhåller sammanträdesarvoden, traktamente och reseersättning enligt regler som fastställts av kommunfullmäktige. 4 Integrationsfrågor Forskningssamordnare Lena Finne Jansson informerar. Migrationsverket arbetar med flera olika grupper. När det gäller asylsökande så har man kanske redan släkt här i landet och väljer då att bosätta sig här, det kallas för boende hos släkt och vänner (EBO). Asylströmningen har fortsatt att öka, under 2015 räknar man med att runt asylsökande kommer hit. Individer med uppehållstillstånd är kvotflyktingar, asylsökande som beviljats uppehållstillstånd, ensamkommande barn samt beviljad anknytning med det menas anknytning i första hand partner och barn. Som nära anhörig kan man i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en annan nära anhörig i Sverige som man har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan t.ex. vara om man är över 18 år och ens föräldrar är bosatta här. Man ska kunna visa att man bott tillsammans omedelbart före det att de anhöriga flyttade till Sverige

5 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) och att man redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra och att det därför är svårt att leva åtskilda. Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att de anhöriga flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan den anhörige uppstått efter att dennes anhöriga flyttade till Sverige. Migrantprocessen innebär att man söker information om Sverige - lämnar in ansökan - möter Migrationsverket - väntar på beslut - efter beslutet. Prioritering görs vid snabba beslut när asylskäl saknas. De fem största grupperna av asylsökande kommer från Syrien, Kosovo, Somalia, Afghanistan och de som är statslösa. De asylsökandes medel: För ensamstående 71 kr/dag (21 kr/dag i ABT). För en familj med två vuxna och två barn (ett litet barn och ett skolbarn) blir det 215 kr/dag vid lägenhetsboende. Migrationsverket står för bostaden, basmöblering, startpaket med lakan m.m., viss klädsel alt. betalar för ABT-boende (ingår boende, mat, samlingssal med TV, möjlighet att tvätta o.s.v.). Antalet asylplatser i lägenhetsboende i Örnsköldsviks kommun är i Mellansel ca 260 platser, Björna ca 50 platser, Långviksmon ca 60 platser och i Trehörningsjö ca 40 platser. Det finns också tillfälliga anläggningsboenden (ABT). Ett exempel är Kerstins Udde i Trehörningsjö där man har 50 platser. Under sommarmånaderna går man där över till turism för att sedan övergå till asylmottagning när hösten kommer. Förutom Kerstins Udde så har vi också Gideåbruk med 139 platser och Björnforsen med 113 platser. Man har kunnat tillmötesgå orternas önskemål med: Mötesplats med dator och internetuppkoppling. 3,5 kommunikatörer. Visst bidrag till föreningar på orterna. Håller i asylnätverket. Lyfter frågor vidare i systemen (till Länsstyrelse, Lansting, Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting och Arbetsförmedlingen). Arbetar med helheten en god integration och en god utveckling för orterna. Egen budget. När de första asylsökande kom till Örnsköldsvik tog processen att få ett uppehållstillstånd ungefär 4 månader. Idag ligger det på mellan 9-12 månader. Under den

6 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) tiden har de ingen svenskundervisning och ingen sysselsättning utan deras enda uppdrag är att ge all den information som Migrationsverket behöver för sina utredningar för uppehållstillstånd. Det här är oerhört bekymmersamt, människor som under 1 års tid inte har något att göra. Under den här tiden är kommunens enda ansvar rent juridiskt barnens skolgång vilket ombesörjs. När det gäller asylsökande så är det enda som kommunen får information om skolbarnen därför att människorna som söker asyl, de söker utifrån skydd för sina liv och det betyder att man inte får information om personerna, om deras bakgrund och yrke m.m. Örnsköldsviks kommun har under åren tagit emot ganska många kvotflyktingar. Det brukar ligga mellan ungefär av totala 100 med uppehållstillstånd. Dessa kvotflyktingar tas ut av FN:s organisation UNHCR och har färdiga uppehållstillstånd när de kommer till Sverige. Humanistiska nämnden handhar ensamkommande barn som söker asyl och de barn som redan har fått uppehållstillstånd. Här i kommunen finns två hem för ensamkommande barn, Opalen för tjejer och Prisma för killar. Det planeras för ytterligare ett hem eftersom antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökar. Man räknar med barn under Det är en ökning från barn år I gruppen statslösa finns många palestinier. Man ser också en ökning av rysktalande i Örnsköldsvik. 5 Nulägesbeskrivning 2014 särskilt boende och hemsjukvård i Västernorrlands län MAS Ann-Christin Nordin informerar. Läkemedel och Äldre är en samverkan mellan landsting och kommuner i Västernorrland. Nulägesbeskrivning 2014 särskilt boende visar läkemedelsanvändningen för personer 75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland under en dag i september månad. Denna lägesbeskrivning har gjorts sedan Inom gruppen läkemedel kan även ögondroppar, örondroppar, hudsalva m.m. ingå. Detta avser bara ordinerade läkemedel. Antal stående läkemedel per patient i genomsnitt särskilt boende I Örnsköldsvik är siffran 8,3. I länet 7,1.

7 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Antal läkemedel vid behov per patient i genomsnitt särskilt boende I Örnsköldsvik är siffran 3,7. I länet 3. Andel patienter som har sömnmedel som stående läkemedel I Örnsköldsvik ca 16 %. I länet samma siffra. Siffran var 45 % i Örnsköldsvik år Andel patienter som har sömnmedel vid behov I Örnsköldsvik ca 13 %. I länet ca 12 %. Andel patienter som har neuroleptika (mot psykiatriska problem) som stående läkemedel I Örnsköldsvik ca 9 %. I länet ca 12 %. Siffran var 18 % i Örnsköldsvik år Andel patienter som har neuroleptika vid behov I Örnsköldsvik 3,9 %. I länet 2,2 %. Andel patienter som har NSAID (antiinflammatoriska preparat) som stående läkemedel I Örnsköldsvik ca 1,1 %. I länet ca 0,9 %. Siffran var 5,2 % i Örnsköldsvik år Läkemedlet är inte lämpligt att använda om man är 75 år och äldre. Andel patienter som har NSAID-preparat vid behov I Örnsköldsvik 5,1 %. I länet 2,2 %. Andel patienter som har Laxantia (medel mot förstoppning) som stående läkemedel I Örnsköldsvik 66 %. I länet 49 %. Andel patienter som har Laxantia vid behov I Örnsköldsvik 36 %. I länet 34 %. Andel patienter som har Tramadol (smärtstillande läkemedel) som stående läkemedel I Örnsköldsvik 0,2 %. I länet 0,4 %. Läkemedlet är inte lämpligt att använda om man är 75 år och äldre. Andel patienter som har Tramadol vid behov I Örnsköldsvik 0,6 %. I länet 0,7 %. Nulägesbeskrivning 2014 hemsjukvård Första mätningen Den visar läkemedelsanvändningen inom hemsjukvården i Västernorrland under måndag-fredag vecka 39. Det avser personer 75 år och äldre som har hjälp med läkemedelshanteringen av hemsjukvården.

8 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Antal stående läkemedel per patient i genomsnitt hemsjukvård 2014 Örnsköldsvik 7,4, vid behov 1,7. Kramfors 7,1, vid behov 2,0. Sollefteå 7,5, vid behov 3,1. Härnösand 6,9, vid behov 1,9. Ånge 7,6 vid behov 3,4. Västernorrlands län 7,1, vid behov 2,2. 6 Kriterier som gäller för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade Enhetschef Kjell Yngvér, färdtjänsthandläggare Elaine Hagström, vik. färdtjänsthandläggare Martina Hanell och administratör Carina Byström, Trafik och Parkering informerar. Det man politiskt i år har valt att prioritera när det gäller kollektivtrafiken är ungdom i första hand, sedan förtätning av kollektivtrafiken främst tätortstrafiken. Detta har påbörjats och ska redovisas i samhällsbyggnadsnämnden i höst samt fri kollektivtrafik. Färdtjänst Färdtjänst hörde till kommunens dåvarande äldreomsorg fram till 2008 då en trafikenhet med färdtjänst, skolskjuts och kollektivtrafik bildades tillhörande kommunledningsförvaltningen. Trafikenheten utökades 2011 med parkeringstillstånd, grävtillstånd och trafikingenjörer under Trafik och Park tillhörande samhällsbyggnadsförvaltningen. Färdtjänst innebär särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning. En kompletterande kollektiv transportform. Funktionshindrets varaktighet ska vara bestående minst 3 månader. Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Med ledsagare menas en person som måste medfölja en tillståndshavare för att den ska kunna genomföra en färdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska var knutet till själva resan och inte till vistelsen på resmålet. Tillståndshavaren ska inte klara av att resa med den hjälp/service som normalt ges av föraren. Färdtjänsthandläggarna är styrda av flertalet lagar som Färdtjänstlagen, Riksfärdtjänstlagen, Kommunallagen, Förvaltningslagen, Sekretesslagen och Personuppgiftslagen. Utifrån lagstiftning, domar, kommunens generella föreskrifter och villkor, handböcker om färdtjänst/riksfärdtjänst görs individuella bedömningar i varje ärende.

9 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst: Ansökan samt läkarutlåtande inkommer. Hembesök eller telefonsamtal för inhämtande av vidare information efter samtycke. Samtal med t.ex. sjuksköterska, hemtjänst eller anhöriga. Dokumentation av beslutsunderlag. Eventuellt kommunicering. Beslut i ärendet. Riksfärdtjänst avser resor mellan kommuner inom Sverige. Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder (minst 12 månader) inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer (buss, tåg, flyg) till normala reskostnader eller inte kan resa utan ledsagare. Kommunen lämnar ersättning för merkostnader för färden som funktionshindret medför. Tillstånd ska meddelas om resan till följd av den sökandens funktionshinder inte till normala kostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare. Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun. Resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med led sagare, och resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. När det gäller färdtjänst och riksfärdtjänst så håller man på att försöka korta ner ansökningstiderna så mycket som möjligt. Hittills har de kortats ner med ett par veckor. Det ska inte ta mer än 4 veckor innan man får ett beslut. Vid resa med färdtjänst betalas en egenavgift 1½ ggr busstaxa, lägsta avgift 38 kr. Vid resa med riksfärdtjänst betalas en egenavgift, enligt förordning, som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Exempel: km 105 kr km 220 kr km 535 kr Under 2014 utfärdades 985 delegationsbeslut av färdtjänsthandläggarna varav 13 gällde avslag för färdtjänst samt 3 för riksfärdtjänst. Den 31 december 2014 var färdtjänsttillstånd utställda i kommunen. Under 2014 gjordes färdtjänstresor samt 488 riksfärdtjänstresor. Vid överklagande av färdtjänst så går man som första instans till färdtjänsthandläggaren. Är man inte nöjd med utslaget i Förvaltningsrätten kan personen själv överklaga till Kammarrätten.

10 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Handikapptillstånd Vid parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH-kort) söker man antingen som förare eller som passagerare. Förare: På grund av ett stadigvarande funktionshinder, har svårt att förflytta sig kortare sträckor. Passagerare: På grund av ett stadigvarande funktionshinder, har svårt att förflytta sig kortare sträckor och att det finns ett omfattande tillsynsbehov att han/hon inte kan lämnas ensam. Är man förare måste man köra bilen själv annars kan tillståndet dras in, likaså om man är passagerare måste denne finnas med i bilen. Parkeringstillståndet ska man kunna ha i vilken bil som helst. Det är lättare att få ett parkeringstillstånd som förare än som passagerare. Ett handikapptillstånd är personligt. För närvarande beviljas tillstånden på 2 år. Man måste alltid ansöka om nytt handikapptillstånd med ansökningsblankett och ev. nytt läkarintyg. Eftersom tillstånden är stöldbegärliga så måste polisanmälan alltid göras om man tappar sitt tillstånd. För närvarande är 650 handikapptillstånd utfärdade i Örnsköldsviks kommun. 7 Äldreguiden 2014 och Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kvalitetsledare Margareta Bolinder Sundin redogör för Äldreguiden 2014 och Öppna Jämförelser vård och omsorg om äldre. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt kommun och enkätundersökningen. Samtliga ges ut av Socialstyrelsen. Äldreguiden 2014 Den riktar sig till äldre och deras anhöriga. Den omfattar hemtjänst eller äldreboende. I år publiceras den med delar från undersökningarna: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Kommun- och enkätundersökningen. Hemtjänst 2014 För personer över 65 år med behov av service eller personlig omvårdnad. Resultatområden: helhetsomdöme, personal, inflytande och delaktighet. Resultat från 15 hemtjänstområden i Örnsköldsvik. Resultaten varierar mellan hemtjänstområden. Örnsköldsvik har 15 hemtjänstområden som under det här året kommer att utökas till 17 områden.

11 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) Äldreboende 2014 Boenden för personer över 65 år med omfattande behov av vård och omsorg. Resultatområden: helhetsomdöme, personal och utbildning, inflytande och delaktighet, aktiviteter och träning, måltider. Resultat från 23 äldreboenden. Resultaten varierar mellan äldreboenden. Se: Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorgsboende Där presenteras jämförelser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå. Riktar sig främst till beslutsfattare inom äldreomsorgen. Resultatområden: ordinärt boende (hemtjänst), särskilt boende, sammanhållen vård- och omsorg. Ordinärt boende Där tar man upp olika mätområden som t.ex. trygghet, bemötande, tillräckligt med tid, hänsyn till åsikter och önskemål, möjlighet att påverka tider, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, hemtjänst i sin helhet och personkontinuitet. Särskilt boende Där tar man upp mätområden som trygghet, bemötande, tillräckligt med tid, hänsyn till åsikter och önskemål, trivsamma gemensamma utrymmen, trivsamt utomhus, maten, måltidsmiljö, möjligheten att komma utomhus, sociala aktiviteter, möjlighet att påverka tider och särskilt boende i sin helhet. Sammanhållen vård- och omsorg Där tas följande mätområden upp: åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, särskilt boende, andel avlidna som smärtskattades under sista levnadsveckan, brytpunktsamtal, eftersamtal, behovsordination av opioid, fallskador ( ) och frakturer på lår och höft ( ). 8 Övriga frågor Studiebesök i Umeå den 20 april Vid studiebesöket i Umeå så utgår endast ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ej arvode. Seniorveckan 2015 Ann-Sofie Ingman redogör för de aktiviteter som ingår i Seniorveckan 2015, 4-8 maj.

12 Kommunala pensionärsrådet 26 februari (12) 4 maj: Invigningstal av Anna-Belle Strömberg, Ingrid Åström ger information om veckan. Lars T Johansson föreläser: Äldre hjärnor är också brukbara. Musikunderhållning med Per-Åke Stockberg. Information om bostadstillägg av Tomas Estrade. 5 maj: Föreläsning: Att hitta kraft även när det är svårt av Jessica Odén. 6 maj: Frågetävling PRO-vetarna. Föreläsning om det normala åldrandet av Ingegerd Alvén. Föreläsning Friskis och Svettis av Gunsan. Information om resor, Byberg & Nordin. 7 maj: Modevisning Seniorshopen. ABF-kören underhåller. Föreläsning om Alzheimers sjukdom. 8 maj: Föreläsning: Boendefrågor - bo bättre på äldre dar med Irene Wormell och slutligen Äldregalan Come fly with me på Fjällräven Center. Äldregalan arrangeras av Robin Hörnkvist. Sista datum för att publicera i aktivitetskalendern är den 27 mars. Vid frågor och funderingar kontakta äldre/anhörigkonsulent Ingrid Åström, tfn: Besök av kommunalråd Rolf Lindström framför från rådets sida önskemål att Glenn Nordlund besöker rådet vid två tillfällen per år, höst och vår för information. Frågorna: LOVEN, bostadssituationen, ISE och hälsocentralen i Bjästa tas upp vid arbetsutskottets nästa möte. Nästa sammanträde Tid: Tisdagen den 28 april, kl 13:00. Plats: Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer