Att bryta upp och slå rot om invandrade ryska kvinnor i norra Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bryta upp och slå rot om invandrade ryska kvinnor i norra Sverige"

Transkript

1 Kerstin Hägg Docent i Pegagogiska arbete Retired Senior Lecturer Att bryta upp och slå rot om invandrade ryska kvinnor i norra Sverige Inledning Russian Women in Nordic Countries (RWN), är en komparativ studie om villkoren för ryska kvinnor som invandrat till de nordiska delarna av Barentsområdet. Aino Saarinen, Alexanderi Institute Helsingfors universitet har varit projektledare, Jana Sverdljuk, gästforskare vid NIKK, har ansvarat för den norska delen av studien och jag för den svenska. Vi har analyserat de insamlade intervjuerna utifrån olika teman: Aino Saarinen om medborgarskap och delaktighet, Jana Sverdljuk om social rättvisa och kulturellt erkännande. Olika aspekter på vardagslivet ar det tema jag har arbetat med. Sammanlagt har vi genomfört 64 intervjuer med ryska kvinnor, individuellt och i grupper i Finland, Norge och Sverige. Vi har även intervjuat 21 nordiska professionella som mött ryska kvinnor i sina arbeten. Projektet har finansierats NOS HS. En rapport om projektet har nu lämnats till NOS, ett antal texter har publicerats (Saarinen & Sverdljuk, 2006, Saarinen, 2006, Saarinen 2007) och kommer att publiceras (Saarinen & Sverdljuk & Hägg forthcoming 2008), Saarinen & Calloni, eds. (forthcoming 2008), Sverdljuk (forthcoming 2008/09). Efter Bakgrund och Arbetsprocessen följer två avsnitt om bygger på de intervjuer som gjorts i Sverige: Uppbrottet och den första tiden i det nya landet och Att bli bofast. I de två sista avsnitten, Stereotypa mediabilder och föreställningar om ryska kvinnor och Avslutande reflektioner finns även några kopplingar till teorier och relevant forskning. Bakgrund Historiskt har det funnits många korsvägar och mötesplatser i den nordliga delen av Barentsområdet. Man kan säga att det varit ett område utan tydliga gränser. Människor som bott här har haft täta kontakter över språkliga gränser och omkring det som idag är nationsgränser. Fortfarande finns stora regionala likheter men också stora skillnader i levnadsvillkor. Upplösningen av Sovjetunionen och den ekonomiska och sociala turbulens som perestrojkan innebar drabbade särskilt perifera områden i Ryssland. 1

2 Fabriksnedläggningar, arbetslöshet, uteblivna löner, högre levnadsomkostnader och rubelns minskade värde fick svåra konsekvenser för stora befolkningsgrupper. Många med försörjningsansvar för familjen förlorade helt eller delvis sina inkomster. Sociala förmåner var under sovjettiden knutna till den s.k. arbetsboken. Alla vuxna arbetande människor hade en sådan arbetsbok, blat, som reglerade och förskrev olika förmåner som utbildning, semester, bostad, barnomsorg, fritidsaktiviteter för barn och ungdomar och tandoch sjukvård (Rotkirch 2000). När markandsekonomin tog över försvann mycket av det som tidigare tagits för givet och varit gratis eller tillgängligt för mycket låga avgifter. Skillnaderna mellan fattiga och rika har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Minst 20 procent av Rysslands befolkning lever i fattigdom eller exterm fattigdom. Problemet med arbetslöshet och fattigdom är mycket påtagligt särskilt på landsbygden men även i städer i det ryska Barentsområdet (UNDP 2005, Report on Russia 2015). Den västliga gränsen mellan Ryssland och Finland och Norge blev en tydlig gräns mellan fattigdom och relativt välstånd. Ryssland öppnades mot väst. De kommersiella, kulturella och sociala kontakterna mellan de nordiska länderna och Ryssland utvecklades. Invandring till Finland ökade kraftigt under 1990-talet. Bland dem som flyttat till Finland finns många som har finska rötter och som efter perestrojkan kunnat återvända och direkt få permanent uppehållstillstånd. Invandringen från Ryssland till Norge har varit störst i gränsområdena i norr. Kontakter mellan Sverige och Ryssland utvecklades med tyngdpunkt på kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte i syfte att öka samarbetet mellan svenska och ryska organisationer, statliga och kommunala tjänster. Prioriterade områden har enligt Sida varit säkerhetsfrämjande arbete, demokratiutveckling, ekonomi och social trygghet (Sida 2005). Invandringen till Sverige har också ökat men inte i samma utsträckning som till Finland. Krafter som är betydelsefulla för emigration och immigration push and pull och som gör att man vill ge sig av och som lockar som en möjlighet till ett bättre liv har förstärkts. Det har endast i begränsad omfattning funnits möjlighet för medborgare från Sovjetunionen att arbetskraftsinvandra eller få asyl i Norden. Det som förändrats är att det blivit vanligare för ryska medborgare att komma till Sverige för studier och forskningssamarbete och att invandra som anhörig har ökat. Det är svårt att få exakta uppgifter om invandringen från Ryssland efter Svensk statistik anger födelseland och omfattar alla födda i Sovjetunionen, dvs. i Moldavien, Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Det som framgår är att fler kvinnor än män födda i Sovjetunionen nu bor i Sverige och antalet kvinnor som fötts i Sovjetunionen har ökat efter

3 Alla personer i Sverige som har fd Sovjetunionen till födelseland Kvinnor Män Totalt Källa: Olofsson, Jenny, Unpublished Working Paper, Department of Social and Economic Geography De allra flesta av dessa immigranter bor i något av de tre storstadsområdena och endast några få procent i Norrbotten och Västerbotten. Vilken kunskap finns idag om villkoren för de kvinnor som kommit till den svenska delen av Barentsområdet? Materialet, som den här artikeln bygger på, är inte tillräckligt omfattande för att ge ett uttömmande svar på den frågan, men tillräckligt för att belysa några aspekter av de vardagslivserfarenheter som ryska kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund har av att bosätta sig i det svenska Barentsområdet. Arbetsprocessen Förberedelsearbetet för projektet var omfattande och tidskrävande. Vi har haft korta och intensiva arbetsmöten men huvudsakligen kommunicerat via datorn. Vi skrev omfattande intervjuguider för individuella intervjuer, gruppintervjuer och intervjuer med tjänstemän, informationsbrev till kontaktpersoner och presumtiva deltagare, formulär med information om etiska regler och deltagares rättigheter på finska, norska, svenska och ryska. Efter provintervjuerna träffades vi i Helsingfors tillsammans med Ludmila Prokorova, som varit projektets ryska rådgivare, och tillsammans utarbetade vi slutversion av intervjuguiderna. Projektet är flerspråkligt. Intervjuer på finska, norska, svenska och ryska ingår. Några intervjuer har genomförts med hjälp av tolk (Saarinen 2006). Alla intervjuer utom de svenska och några få på norska har översatts till engelska. Ursprungligen var avsikten att alla artiklar och rapporter skulle skrivas på engelska men när jag arbetat med intervjuerna kände ett behov av att också skriva in det svenska materialet och det naturliga var då att också skriva på svenska. Att arbeta med forskningsmaterial innebär alltid att tolka, men på olika sätt och mer eller mindre formaliserat. När forskaren tolkar observationer och intervjuer bli hon eller han medskapande i processen som observatör, intervjuare och uttolkare av materialet. Redan 3

4 utskriften av en inspelad intervju kan ses som en form av tolkning (Berggren 2001). Oavsett hur noggrant man försöker återge det som sägs i en intervju och i anteckningar som görs i anslutning till intervjun försvinner en hel del information. Det kan vara små variationer i röstläget, små pauser, intonation och betoningar som också har innebörd i sammanhanget, liksom det ordlösa samspelet mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Texten framträder på ett sätt som skiljer sig från det muntliga språket. I arbetet med utskrivna texter som bygger på de intervjuer jag själv genomfört återupplever jag intervjusituationen. När jag läser de andra intervjutexterna blir det snarare så att jag försöker skapa en bild av hela intervjusituationen till viss del med hjälp av intervjuarens anteckningar om situationen och den intervjuade. Eftersom intervjuerna översatts från ett språk till ett annat, har det varit svårt att fånga nyanser i det som sagts. Detaljer kan ha försvunnit eller fått annan betoning, vilket också sker vid översättning av litteratur. Det unika med de svenska intervjuerna är att de inte är översatta och det var ett av skälen till att jag valde att först göra analyserna av dessa innan jag övergick till att arbeta med de översatta intervjuerna. Merparten av intervjuerna i Sverige genomförde jag våren, sommaren och hösten Individuellt eller i grupp har jag intervjuat 17 kvinnor som invandrat till Sverige efter De ryska kvinnorna har accepterat att delta efter att ha blivit tillfrågade av en kontaktperson och då fått skriftlig information om projektet. Vidare har jag genomfört sju individuella intervjuer och en gruppintervju med svenskar som i sina arbeten möter invandrare. Syftet med dessa intervjuer var att få veta något om hur professionella upplever att arbete med ryska invandrade kvinnor. Slutligen har jag även intervjuat en rysk kvinna som bott länge i Sverige och i sitt arbete haft kontakter med många ryska kvinnor här. De flesta intervjuerna har gjorts på landsbygden i Norrbotten och i Umeå, ett par i Stockholm. Alla är inspelade på ljudband och transkriberade till text. I en första fas lyssnade jag på och läste varje intervju flera gånger, gjorde noteringar för att sedan sammanföra dessa till teman. Den processen har jag valt att kalla den vertikala läsningen, som jag då och då återvänt, till när jag ansett att det har behövts. Nästa fas var det jag benämnt den horisontella läsningen, som innebar att jag läste varje intervju med ett tema i taget som sökljus och samlade information först från de individuella intervjuerna och sedan från gruppintervjuerna och sist från intervjuerna med svenskar för att slutligen börja skriva texten (Hägg 1997). Ett tidigt utkast av delar av den svenska texten har lästs och kommenterats av några av de intervjuade. Mitt övergripande tema i RWN projektet har som nämnts varit vardagslivet. Vardag var den benämning som förr användes som motsatsen till söndagar och helgdagar som 4

5 firades på olika sätt (Gullestad 1989, 1992). Detta har förändrats och begreppet omfattar nu olika aspekter av det vanliga livet och kan sägas utgöra en enande symbol för en rad olika och motstridiga normer och värderingar. Detta gäller enligt Gullestad särskilt i de nordiska länderna, där vardagslivet inte längre relateras till tid och traditioner utan snarare till en god social utveckling. Vardagslivet omfattar hemmet, arbetet och andra sociala aktiviteter. Hemmet är som regel den plats i där alla dessa aktiviteter organiseras. Kvinnan i familjen är ofta den som fungerar som spindel i nätet för att få vardagslivet att fungera. De tolkningsnivåer jag tillämpat i den här artikeln är de som Kvale (2005) benämner självförståelsenivå och common sense nivå. Den förra innebär att forskaren försöker förstå och sammanfatta innebörden i det den intervjuade berättat, den senare är ett sätt att förstå och tolka innebörden genom att använda det som antyds eller kan uppfattas mellan raderna. Min ambition har varit att försöka återge de ryska kvinnornas upplevelser och åsikter. Den tredje nivån är den teoretiska tolkningen, som i den här texten finns i några få fall i de två avslutande avsnitten. Jag har begränsat antalet citat och vid citaten har jag använt fingerade namn för att skydda de intervjuades integritet och anonymitet. Uppbrottet och den första tiden i det nya landet Huvudpersonerna Flertalet av de ryska kvinnor jag intervjuat individuellt eller i grupp har en högskole- eller universitetsexamen antingen från Ryssland eller Sverige, några från både Ryssland och Sverige. Tre kvinnor var arbetslösa vid intervjutillfället och de övriga arbetade eller studerade Jag intervjuade något fler yngre än äldre kvinnor. Den äldsta kvinnan var vid intervjutillfället 57 år, den yngsta var 22. Fem av kvinnorna var yngre än 30 år, fem mellan 30 och 40, tre mellan 40 till 50, tre mellan 50 och 60. Alla utom tre hade barn och de flesta var gifta eller sammanboende. Några levde tillsammans med barnens pappa, några få inte och flera barn hade kommit till Sverige tillsammans med sina mammor. Att fatta beslutet och få tillstånd att komma Med några enstaka undantag kom kvinnorna från den nordvästra delen av Ryssland, de flesta från stora städer. Svaret på frågan varför de emigrerat och hur hon och han träffades varierade men skiljer sig inte från hur kvinnor och män från samma land får kontakt på arbetsplatser, genom släkt genom vänner eller fritidsintressen: hon har studerat, arbetat eller besökt någon bekant i Sverige eller mött svenska män i Ryssland när männen arbetat där, någon har flyttat till Sverige med sin familj och en kvinna har fått kontakt med sin nuvarande man via Internet. 5

6 Kvinnornas levnadsvillkor under åren före beslutet att lämna Ryssland varierade. Några hade inte haft några planer på att emigrera. Bland dem finns både de som levde ett väl fungerade liv socialt och ekonomiskt och de som hade en problemfylld tillvaro i hemlandet. Andra sökte aktivt efter möjligheten att skapa bättre villkor för sig själva och i några fall också för sina barn. Åter andra hade inte några aktiva planer men var heller inte främmande för möjligheten att bryta upp. När paret har träffats och tycke uppstått utvecklas en kortare eller längre period av kontakt på distans med ett varierande antal möten. Kvinnan kom till Sverige en eller flera gånger, mannen besökte Ryssland. Beslutet har i några fall fått ta tid och besöken här varit som regel varit positiva upplevelse och underlättat beslutet men inte alltid. så kom jag hit då, det var strax för jul, kallt, mörkt, inga ute, blåsigt, massor av snö Det som var chockerande var att det inte fanns folk ute. Det var nästan skrämmande. Jag minns att jag frågade Var är all andra Allt kändes pluttigt. Nina Enligt en intervju med en tjänsteman vid Migrationsverket har regelverket kring den process som tar vid när ett par bestämt sig för att kvinnan ska emigrera förändrats några gånger under de senaste åren. Oavsett dessa förändringar börjar det med att kvinna lämnar in en ansökan till något konsulat i hemlandet och anhåller om att få ett tillfälligt uppehållstillstånd som anknytning antingen som sambo eller att paret ingått äktenskap som hustru till mannen i fråga. I anslutning till detta redogör hon för deras historia fram till dess att de kommit överens om att hon ska flytta till Sverige. Ansökan skickas från ambassaden i Moskva till Migrationsverket. Ett led i processen är att man jämför kvinnas redogörelse för hur paret träffas och att hur de beslutat att de vill etablera ett fast förhållande med den som mannen lämnar till Migrationsverket. Tidigare var det polisen som hade ansvar för anknytningsärenden och som regelbundet varje halvår träffade både kvinnan och mannen för att ta reda på om de två fortfarande hade för avsikt att leva tillsammans. Efter 1997 handhar Migrationsverket anknytningsärenden. Beslutet kan fattas direkt eller efter ytterligare prövning på något av de regionkontor som finns i landet. Paret behöver som regel bara besöka myndigheten en gång under två år innan sambon/makan /maken kan ansöka om permanent uppehållstillstånd och polisen har inte längre någon kontrollfunktion och ingriper enbart om någon som inte får uppehållstillstånd ska avvisas. Den som får tillfälligt uppehållstillstånd genom anknytning får inte något ekonomiskt stöd av kommun, stat eller landsting om den anhörige är en svensk medborgare, vilket innebär att villkoren skiljer sig från det som gäller för asylsökanden och kvotflyktingar. 6

7 Den som har tillfälligt uppehållstillstånd genom anknytning blir därför under den första tiden helt och hållet ekonomiskt beroende av sin partner. För den som tidigare haft förhållandevis goda ekonomiska villkor och som varit van vid att också som vuxen ge och få stöd av familj och släktingar i krissituationer, är det en ny och annorlunda beroendesituation att inte ha några egna inkomster. För den som inte alls hunnit lära sig svenska är det svårt att få ett arbete även om det inte alltid är helt omöjligt. En av kvinnorna berättade att hon ganska snart efter det att hon kommit kunde få arbete som semestervikarie i hemtjänsten och på så sätt få rätt att gå med i facket och börja betala till a-kassan och på det sättet komma in i systemet. Det var inte något stort hinder för henne att kommunicera över språkgränserna med dem hon besökte. Hon upplevde att hon blev accepterad och uppskattad. För den som inte hade fått sin utbildning validerad eller fått möjlighet att genomföra de kompletteringar som krävs för att få arbete inom det egna kompetensområdet, kan det vara svårt att acceptera de arbeten som erbjuds men som inte alls är i nivå med vad man tidigare arbetat med. Jag hade väldigt höga ambitioner när jag kom till Sverige och jag som hade doktorerat fick arbeta som städerska. Ja, jag grät väldigt mycket / /. Sen började jag tänka att det är som första steget för jättemånga, inte bra för invandrare utan för unga människor kan man säga. Vi som kommer till Sverige vi börjar ett nytt liv och som för unga människor är det första steget. Och nu har jag passerat många stadier/./ och sen har jag bestämt att jag ska aldrig mer jobba som städerska. Ludmila Särskilt svårt kan det bli för den som har en utbildning och yrkeserfarenheter inom områden där det råder arbetsbrist eller där man föreställer sig att det är stora olikheter inom systemen i Sverige och Ryssland, vilket har drabbat några med utbildningar på olika nivåer i ekonomi. Jag kom hit med en ekonomisk högskoleutbildning. Jag gick till arbetsförmedlingen och sa att jag hade civilekonomutbildning och om de kunde hjälpa mig med jobb. De sa att mina möjligheter som företagsekonom kanske inte var så bra för det fanns många arbetslösa svenska specialister med samma utbildning. Anja Det finns också andra skäl till att den första tiden blir påfrestande och i några fall krisartad. Det gäller dem som haft stora svårigheter och levt under pressade förhållanden en längre eller kortare tid i hemlandet, om det varit problem som rört uppehållstillståndet eller om man kommit som familjemedlem utan att själv aktivt valt att lämna hemlandet. Alla har i varierande omfattning varit beroende av andra för att få information, språkträning, nya 7

8 kontakter men det är stora individuella skillnader på vilken hjälp som erbjudits och hur kvinnorna själva agerat. Att bli bofast i Sverige Några av de kvinnor jag intervjuade hade bott i Sverige sedan början av nittiotalet, några få hade kommit hit efter 2001 och de övriga under senare delen av nittiotalet. Med ett undantag var det inte någon som kunde tänka sig att återvända, och de trodde alla att de skulle stanna i Sverige. Samtalen i intervjuerna kom ofta att röra sig om skillnader mellan att leva här och att leva i Ryssland både som svar på mina frågor och som spontana jämförelser mellan här och där. Det har inte varit möjligt att avgöra om jämförelserna baserar sig på erfarenheter från sovjettiden, den begynnande förändringsprocessen som ledde fram till perestrojkan eller förhållanden som gäller i Ryssland nu när alltfler tjänster i samhället avgiftsbelagts och gjort det svårt för dem som har låga inkomster. Eftersom mitt syfte har varit att försöka fånga och förmedla något av det som är kvinnornas subjektiva upplevelser och föreställningar om att leva i Sverige är det heller inte nödvändigt att göra den kopplingen. De flesta har fortfarande många kontakter med släkt och vänner och kan fortlöpande göra jämförelser och följa utvecklingen i den del av Ryssland där de tidigare bott. Skilda ekonomiska världar Enligt en av mina uppgiftslämnare har det som regel varit kvinnan som har haft hand om hushållets pengar och som skött familjeekonomin. Det har inneburit att mannen lämnat sin lön med undantag av det han stoppat undan för att använda för egen del. Hon vet vad hon har att röra sig med även om det är lite och kan på så sätt försöka hushålla till exempel genom att köpa enkel och billig mat för att lägga undan till annat som behövs. Hon sparar till det nödvändiga om hon kan. Så har det säkert varit i många familjer men inte i alla. Några av de grundläggande skillnaderna i de ryska och svenska ekonomiska systemen under sovjettiden var att kontantekonomin dominerade och detta gäller i stor utsträckning fortfarande i Ryssland. Kvinnorna kunde hålla igen på hushållsutgifterna när någon i familjen behövde något som innebar en extra utgift. Ryska kvinnor kan spara på maten jag köper billigare potatis vet inte vad köttfärs i stället för oxfilé - men det hjälper inte i Sverige. De största utgifterna kan du inte spara på här. Svetlana 8

9 Löneskatterna i Ryssland är låga och det man vill ha betalar man som regel kontant. Det man har äger man vare sig det är en lägenhet, en liten datja eller en bil även om det numera blivit möjligt att få banklån, ibland även utan säkerhet. Den som kommer hit på besök har svårt att genomskåda systemet och förstå att vi inte äger det vi har, att våra hus, bilar och annat är köpta med delvis lånade pengar och att vi betalar mycket i skatt som dras direkt på bruttolönen. För en rysk kvinna som inte får god information om detta kan det bli en chockartad upplevelse att inse att det faktiskt inte alls finns kontanter att hushålla med, att mycket går till räntor och avbetalningar och att den lön han sagt att han har inte alls motsvarar den summa som utbetalas. Skatten i Ryssland är 11 procent och ingen vet vad bostadslån är. När man ser en man som har villa och bil så tror man att han är jätterik. Den ryska kvinnan kan inte fråga : hur mycket betalar du i bostadslån för hon har ingen aning om att huset inte är färdigköpt? Svetlana Svetlana som bott länge i Sverige och haft kontakt med många ryska kvinnor här, anser att detta är något som alla ryska kvinnor som överväger att flytta till en man i Sverige borde få veta. Det kan vara lika viktigt som språkkunskaper. Kanske skulle det göra det lättare både för henne och för honom att klara av den första tiden, innan hon hunnit få en egen försörjning här. Det synbara välståndet kan skapa felaktiga förväntningar. Det finns kvinnor som kommit hit med förhoppningen om att inte bli tvungna att lönearbeta, eftersom hon bedömt att mannens inkomster och tillgångar varit tillräckliga både för henne och de barn hon har eller planerar att få. En uppgiftslämnare som möter invandrare i arbetet berättade att det har förkommit att mannen varit mera generös än han haft råd till när han uppvaktat henne och besökt henne i Ryssland och då hon besökte honom i Sverige och att han inte heller då hon flyttat till Sverige av rädsla vågat lägga korten på bordet och tala om vad de har att röra sig med. När han inte klarat av att betala hyran och andra räkningar tog de sociala myndigheterna kontakt för ett samtal med paret och först då fick hon veta vilka ekonomiska villkor som gäller. Ett sätt för mannen att få makt och utöva kontroll kan vara att han kräver noggrann redovisning av hur kvinnan använder de pengar han ger henne. En kvinna, som berömde sin man för hans generositet både mot henne och hennes barn, berättade att hon kände till andra svenska män som i princip hade lås på kylskåpet, som kontrollerade allt till och med att hon inte köpte hem för mycket mat och att den inte tog slut för snabbt. Om kvinnan har med sig barn från Ryssland förstärks det ekonomiska beroendet. Ekonomiska problem skapar konflikter. En kvinna berättade att hennes svenska man i ett gräl om pengar 9

10 krävde att den ryska biologiska pappan skulle bidrar till försörjningen av sitt barn, eftersom han som svensk man måste vara med och försörja sina barn från ett tidigare äktenskap. Den ekonomiska makten kan på olika sätt användas för att kränka den som inte har något att sätta emot. Även om mannen inte missbrukar sitt ekonomiska övertag är det lätt att inse att det kan vara svårt för den kvinna som kommer hit att förstå att vi är belånade, att det inte självklart finns stora ekonomiska marginaler även om mannen har en bra bostad, bil och skoter och att en stor del av hans lön försvinner innan den kommer in på hans konto. Med det regelverk som gäller här finns det även andra starka ekonomiska skäl för kvinnan att försöka få arbete och egna inkomster. Välfärdssystemet är knutet till den individuella inkomsten på många områden. Det är den som styr ersättningen vid eventuell sjukdom och arbetslöshet. Det är den som så sikt avgör storleken på hennes framtida ålderspension. För de kvinnor som emigrerat sent i livet kan bli mycket fattiga om de blir änkor om mannen har barn från tidige äktenskap och i synnerhet för dem som sammanbor utan att vara gifta. Den egna lön utgör dessutom grunden för oberoende även i de förhållanden där mannens inställning är det de två ska dela lika på de resurser som hushållet förfogar över. Det som inte finns Svaren på frågan Vad saknar du mest var mycket samstämmiga. Det var i första hand familjen, och särskilt då mamma eller mormor, men även andra släktingar, vänner och arbetskamrater. De upplevde att det inte går att ersätta saknaden av dem med en ny familj och nya släktingar genom mannen, nya vänner bland svenskar, ryssar och andra emigranter. Den saknaden är något som man får lära sig att hantera och leva med även om de nya relationerna är mycket viktiga. Det är positivt om man kan ha täta kontakter med familjen och vänner i Ryssland via telefon, e-post och, om det går, att resa tillbaka på besök eller bjuda hit släkt och vänner. Någon saknar mest den ryska maten, andra tycker att det går bra att laga rysk mat också i Sverige. Många saknar sättet att umgås. I Ryssland kan man träffas utan att det är fest, utan att planera veckor i förväg, utan att det behöver var så krångligt. Man kan umgås. I Ryssland behöver det inte var fest. Det så att när släktingar eller bekanta eller vänner är tillsammans vid bordet äter de inte bara utan pratar. I vår familj, vi sjöng mycket, var flera tillsammans på kvällen Och sen spelade vi spel kanske. Min syster hälsade på här under julen och hade med sig tärningar och vi spelade / /domino. Vi behövde inte dricka / / i vår familj var det så och vi alla sjöng och dansade. Albina 10

11 De som bott i stora städer men nu bor på mindre orter i Sverige saknar kulturutbudet och längtar efter att ha tillgång till den mångfald som till exempel Sankt Petersburg kan erbjuda. En kvinna berättar om den härliga upplevelsen som var självklar för henne när hon bodde i Ryssland: att vakna en söndagsmorgon och verkligen känna efter vad det är som lockade mest. I hennes familj var det en tradition att använda fritiden till kultur. Bildning inte bara utbildning var något som ansågs viktigt i uppfostran och det skapade behov som inte kan tillfredsställas i Sverige om man inte bor i Stockholm eller någon annan storstad. Ljusa och mörka sidor av villkoren här Trygghet och de många möjligheterna till utbildning och utveckling är det som är det allra bästa i Sverige. Det uttrycks på olika sätt som att det inte finns så många fattiga här, att det är en trygghet att veta att man alltid kan överleva vad om än händer, att man kan få hjälp i krislägen av Socialen. Till tryggheten hör också att våldet och kriminaliteten och inte heller missbruket av alkohol och narkotika är lika utbrett som i Ryssland. Det som skapar trivsel är bostäderna, arbetsplatsernas utformning och utemiljön med cykelbanor och välordnad trafik. På arbetsplatserna är det inte lika hierarkiskt här som i Ryssland, där man kan ofta kan bli offer för chefens godtycke. Här kan den som kämpar på och jobbar få uppskattning och nå långt tack vare sitt arbete. Annat som lyfts fram som positivt är att man inte ser så stora skillnader utanpå på fattiga och rika. Miljön i Sverige är bättre. Det är bra för hälsan, luften är renare och det är inte så bullrigt i städerna. Det finns fantastiska lekparker för barn. Det är inte så stressigt i affärer och på gatorna, ingen som svär och skriker okvädingsord i köer. Svenskar är artiga och vänliga i affärer och väntar tålmodigt på sin tur. Jag tycker att det är lugnare på något sätt i Sverige. Inte lika mycket stress. Jag minns när man kommer till affärer för att handla i Ryssland då är det gamla damer där som är väldigt stressade. Det finns köer och många svordomar. Det tycker jag inte om. Här är alla avslappnade och det gör liksom ingenting om det är kö man väntar på sin tur. Zemfira Sjukvård, arbetsförmedling, invandring politik och utbildning. Synen på svensk sjukvård varierar. Några kvinnor har mycket positiva erfarenheter av omhändertagandet i samband med graviditet och förlossning men ett problem är att det är svårt att få träffa en läkare när man vill. En kvinna var mycket kritiskt till att man i Sverige inte gett hennes sjuka barn den vård barnet borde få och föräldrarna därför valde att resa till Ryssland för att söka den hjälp där som inte ingår i behandlingsregimen här. Det som lyfts fram som positivt i det ryska systemet är att vården är tillgänglig och att det inte kostar så mycket. I Ryssland kan jag få den behandling jag behöver på en gång och det finns inte 11

12 någon lång kö. berättar en kvinna som har dubbelt medborgarskap och som därför kan betala det som gäller för ryska medborgare för den vård hon vill ha där. Ryska läkare ger bestämda råd om livsföring i stort och smått och det är tryggt och bra. Svensk sjukvård och rysk det är stora skillnader.. Man far till läkare här han bara skriver recepten och berättar ingenting. Rysk läkare han berättar hur jag ska göra procedurerna, hur jag ska sova och vad jag ska göra. Faina En tydlig skillnad är att sjuksköterskor i Sverige har andra och mer avancerade arbetsuppgifter än i Ryssland, där läkare gör mycket av det som sköterskor har ansvar för i Sverige. Det som varit och är bra i Ryssland är att det är lätt att få kontakt med läkare och att de även kan göra hembesök. Det som saknas i Sverige förutom tid hos doktorn är vilo- och hälsohem. Där får man vila och rekreation som gör att man kan återvinna krafterna efter en sjukdom. En av de intervjuade är mycket upprörd över att det enda som förmedlas i media om sjukvård i Ryssland är det som är dåligt. Man får aldrig veta att det också finns mycket moderna och välutrustade klinker men avancerad specialistvård i de större städerna. Men problem idag är att fattiga människor i Ryssland har svårt att få god vård och de har inte råd att köpa de mediciner de behöver. Den som är sjuk blir inlagd på sjukhus men kvaliteten på vården varierar. I större städer finns moderna kliniker med hög standard. En kvinna berättade livfullt om de mycket dåliga förhållandena på det sjukhus i staden där hon bodde och där en anhörig var tvungen att ligga en längre tid efter en olyckshändelse. Patienterna bodde trångt, flera i rummet rökte mycket. Maten var dålig. Anhöriga förväntades hjälpa till med att sköta patienternas hygien, sängar och kläder. De intervjuade som har vårdutbildningar från Ryssland och som arbetar inom vården i Sverige anser att det finns en outtalad misstro mot de ryska utbildningarna och den kompetens de gett. Detta gäller även andra utbildningar på högskolenivå. Man menar att det ställs för stora krav på komplettering och validering av utbildningar från Ryssland. Jag har läst 3 år till sjuksköterska och 6 år till läkare, så jag har 9 års högskoleutbildning och de har sagt mig att den min ryska utbildning inte motsvarar deras svenska utbildning. Lydia Kontakterna med arbetsförmedlingarna på de orter där studien genomfördes upplevdes både negativt och positivt. En kvinna uttryckte mycket starkt sin uppskattning av den kontakt hon haft med en arbetsförmedlare. Hon hade fått mycket hjälp med att planera de kompletteringar som krävdes och den praktik hon behövde för att kunna få arbeta inom det yrke hon hade i 12

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R Komma till sin rätt Om invandrade akademikers

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Juni 2013 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Bakgrund och metod... 8 Urval...

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer