ANKNYTNING Begreppet alla talar om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANKNYTNING Begreppet alla talar om"

Transkript

1 JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet ANKNYTNING Begreppet alla talar om Lisa Etzner Examensarbete i Förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Vårterminen 2013

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING s. 4 FÖRKORTNINGAR s BAKGRUND s Ämne, syfte, mål och avgränsningar s Metod och material s Frågeställning s VAD BETYDER ANKNYTNING s Anknytning ur ett psykologiskt perspektiv s Anknytning ur ett juridiskt perspektiv s GÄLLANDE RÄTT s Utlänningslagen s Anknytning till Sverige s Anknytning till anknytningsperson s När uppehållstillstånd skall beviljas grundat på anknytning s När uppehållstillstånd får beviljas grundat på anknytning s Anknytning, stark anknytning och särskild anknytning s Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga s DOMSTOLSAVGÖRANDEN s Migrationsmål UM s Migrationsmål UM s Migrationsmål UM , Fallet med Halmstad-barnen s. 19 2

3 4.4 Mål nr , De förlorade barnen s HFD 2012 ref. 35 s ANALYS s. 29 KÄLLFÖRTECKNING s. 41 3

4 SAMMANFATTNING Anknytning. Ett begrepp som vi i dagligt språkbruk kan slänga oss med lite till höger och vänster utan att egentligen fundera så mycket på vad begreppet egentligen betyder. För oss betyder det just anknytning, att det finns en koppling till någon eller något. När vi rör oss in på juridikens område har det visat sig inte längre vara lika självklart vad begreppet betyder. Visserligen står begreppet fortfarande för en slags koppling till någon eller något, men på vilket sätt och hur detta skall komma till användning inom rättsväsendet är, som det skall komma att visas i denna uppsats inte alltid så enkelt att avgöra. I arbetet med denna uppsats har det mestadels fokuserats på migrationsrätten och Utlänningslagen samt omhändertagna barn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och domstolsprocessen i dessa ärenden. Det har i dessa olika lagstiftningar visat sig vara något av en snårskog av olika anknytningsbegrepp som till stora delar, och ibland även helt, saknar definition och tydlighet. Även anknytningsbegreppets psykologiska betydelse har visat sig ha betydelse, mestadels inom LVU-processen där det främst är denna typ av anknytning som diskuteras. I dessa ärenden med omhändertagna barn diskuteras begreppet anknytning i förhållandet till vem/var barnet får anses ha sin primära anknytning. Inom LVU-lagstiftningen (och även SoL) finns dock begreppet anknytning inte att hitta. Däremot inom migrationsrätten och UtlL. kan vi i lagtext utläsa de olika anknytningsbegreppen. Här, och i domstolsavgöranden graderas anknytningen på så sätt att den kan bedömas vara stark, mycket stark eller särskild i förhållande till någon eller något. Hur dessa olika graderingar och styrkor skall definieras har visat sig under denna studie vara mycket svårt att avgöra. Det har även visat sig att det lämnas mycket stort utrymme för fri tolkning av begreppet och dess olika styrkegraderingar. Själva anknytningsbegreppet har i denna studie visat sig vara komplext och mångfacetterat på ett sätt som gör det svårt att med nuvarande lagstiftningsformuleringar hitta en logisk röd tråd som löper genom lagtexten och även vidare in i domstolens avgöranden. Arbetet med denna uppsats har således lett till att jag har ifrågasatt lagstiftarens brist på definiering av de olika anknytningsbegreppen samt att jag har ifrågasatt domstolens kompetens att fatta så korrekta beslut som möjligt inom dessa områden. 4

5 FÖRKORTNINGAR UtlL. Utlänningslagen LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga SoL Socialtjänstlagen HFD Högsta förvaltningsdomstolen MiÖD Migrationsöverdomstolen Jfr. Jämför Prop. Proposition RÅ Regeringsrättens årsbok 5

6 1. Bakgrund För ett par år sedan såg jag ett samhällsprogram på TV där det rapporterades om två LVU-omhändertagna barn vilka varit placerade i familjehem sedan ca 1 års ålder respektive 1 månads ålder, som efter 4 år i samma familjehem rycktes upp från sin familj och hemmiljö för att istället flyttas över till ett nytt familjehem. Detta fick stora mediala efterföljder, då det första familjehemmet offentligt ifrågasatte beslutet att flytta barnen till ett nytt hem, trots att barnen sedan mycket tidig ålder varit bosatta hos dem, och hade knutit an till dem som om de vore barnens faktiska familj. Detta fall har funnits med mig under åren som gått sedan jag såg det första TV-programmet om dessa barn, och tillsammans med den samhällsdebatt som idag är aktuell i fråga om anknytning mellan biologiska barn och deras föräldrar/närstående inom migrationsrätten växte idén om ämnet till denna uppsats fram. Det har under det senaste året flitigt rapporterats i media om olika migrationsärenden där t.ex. en förälder till ett biologiskt barn, vilket är svensk medborgare, inte kunde beviljas uppehållstillstånd i Sverige då anknytningen inte anses tillräcklig. Vidare kan LVU-omhändertagna barn utvisas tillsammans med den biologiska föräldern, trots att omhändertagandet förelegat under flera års tid då modern till barnen inte ansågs kapabel att ombesörja barnens dagliga grundläggande behov. Barnen utvisas tillsammans med modern, delvis pga. att de inte anses ha tillräcklig anknytning till Sverige, här torde då frågan om huruvida barnen kan anses ha tillräcklig anknytning till den biologiska föräldern aktualiseras, med tanke på att barnen inte sammanlevt med sin biologiska förälder på flera år. 1.1 Ämne, syfte och avgränsningar Detta ämne är i skrivande stund väldigt aktuellt i samhällsdebatten, främst inom migrationsrätten. Det har under det senaste halvåret rapporterats i nyheterna om flertalet fall där just anknytning och anknytningsbegreppet spelat en betydande roll för den bedömning som gjorts i varje enskilt fall. Denna nyhetsrapportering har skapat stor uppmärksamhet och samhällsdebatt, troligen mestadels då samhället i stort inte har den insyn i, kunskap om och den förståelse som krävs, för de beslut som tagits i dessa fall. Vid observationer av medias rapporteringar på området kan slutsatsen dras att media sällan ger en samlad helhetsbild, utan snarare en något vinklad och ibland för snäv bild av vad som sker. Inte sällan har faktiska felaktigheter rapporterats till följd av att ämnesområdena har varit svåra för den icke insatta individen att förstå, och därmed 6

7 korrekt rapportera om. Förhoppningsvis kan denna uppsats ge en samlad och konkret redogörelse för hur rättsområdet ser ut idag, och göra en konkret bedömning utifrån hur begreppet används och vilka konsekvenser det ger. Målet med denna uppsats har därför varit att belysa ett rättsområde, och egentligen mer ett specifikt begrepp, nämligen anknytningsbegreppet, vilket har visat sig svårt för gemene man att förstå sig på (jfr. media rapporteringen som varit). Målet har varit att se över vad begreppet anknytning har för innebörd och betydelse inom migrationsrätten och LVU-omhändertagande i det svenska rättssystemet. Vid denna genomgång har även begreppets psykologiska betydelse berörts, för att påvisa likheter eller skillnader mellan den juridiska betydelsen och den psykologiska. Målet har även varit att försöka göra ett rättsområde lättare att förstå, för såväl den insatta juristen och den dömande instansen som för den mindre insatta personen i samhället i övrigt. Detta för att på ett mer konkret och riktigt sätt kunna skilja på begreppets olika betydelser och användningsområden. Syftet med detta arbete har således varit att utreda vad begreppet anknytning innebär, både rent juridiskt men även psykologiskt, samt att undersöka hur begreppet används i det svenska rättssystemet. I mitt arbete har jag valt att främst fokusera på anknytningsbegreppet i förhållandet mellan förälder och biologiska barn, samt förhållandet mellan barn och dess vårdgivare, t.ex. genom en familjehemsplacering. I arbetet har fokus lagts på förvaltningsrättens område, då främst migrationsrätten och UtlL., LVU-mål och SoL-avgöranden. 1.2 Metod och material Utgångspunkten i detta arbete har varit att använda sig av den traditionella juridiska metoden, rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatisk metod går ut på att försöka fastställa och tolka rättsregler med hjälp av de erkända rättskällorna, det vill säga författningstext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Det är således viktigt vilket material som beaktas vid användandet av den rättsdogmatiska metoden, vilket material som helst varken kan eller skall beaktas enligt denna metod. Dock har bristen på litteratur inom området gjort det svårt att endast jobba utifrån den rättsdogmatiska metoden. Det finns mycket litet skrivet i doktrin såväl som i artiklar inom detta ämne, vilket har föranlett att arbetet till stora delar vilar på domstolsavgöranden och praxis från främst förvaltningsrätten, kammarrätten, Högsta förvaltningsrätten, migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. För att tydliggöra hur begreppet anknytning används inom 7

8 andra ämnesområden än det juridiska har även psykologiska studier legat till grund för denna uppsats. Inom psykologin har det funnits ett större litteraturutbud, såväl doktrin som artiklar har funnits att tillgå. Ur det psykologiska perspektivet vilar uppsatsen mestadels på den framstående, numera avlidne psykoanalytikern John Bowlby s fleråriga forskning på området. 1.3 Frågeställning Själva huvudfrågan i detta arbete har varit hur begreppet anknytning används inom det svenska rättssystemet. Med denna huvudfråga har även ett flertal andra frågor utkristalliserats, vilka också har besvarats i detta arbete då dessa varit av betydelse för själva huvudfrågan. Dessa frågor har varit; a, Vad betyder anknytning? a:1 psykologiskt? a:2 juridiskt? b, I vilka svenska lagar används begreppet? b:1 på vilket sätt används begreppet? b:2 Vilka konsekvenser får användandet för den enskilda individen? b:3 Vilka konsekvenser får det för samhället? Fråga b:2 och b:3 kommer mestadels att beröras i analysdelen i denna uppsats, då dessa till större delen får en mer analytisk innebörd. 2. Vad betyder anknytning? 2.1. Anknytning ur ett psykologiskt perspektiv John Bowlby menade att genom att definiera anknytningsbegreppet som en fundamental form av beteende med en egen inre drivkraft, helt friställd från tidigare psykologiska teorier kopplade till matning och sexuella drifter, men samtidigt lika viktig för människans överlevnad, kunde anknytningsbeteendet och dess motivation tillmätas en 8

9 vidare teoretisk status än vad som tidigare varit fallet. Begreppet anknytning har inom psykologin använts under många år för att beskriva och beteckna en form av beteende som har central betydelse, för varje enskild individ såväl som för utvecklingspsykologer och kliniker. Bowlby menar att anknytningsteorin är att betrakta som en av de bäst underbyggda teorierna inom den socio-emotionella utvecklingen. För att ytterligare förtydliga vad begreppet anknytning syftar på menar Bowlby att när man säger att ett barn, eller en vuxen, är anknutet till eller har anknytning till någon, så innebär det att barnet/personen har en stark benägenhet att söka närhet till och kontakt med denna individ. Benägenheten att knyta an till en annan individ är ett attribut hos den anknutna individen vilken utgör en kvarstående egenskap som inte förändras särskilt av tillfälliga situationer, och som endast förändras långsamt med tiden. När det talas om anknytningsbeteende syftar det till varje form av beteende som leder till att en individ når eller bibehåller en närhet till någon annan klart identifierad individ, vilken uppfattas som i bättre stånd att klara av världen. Att känna anknytning till någon annan ger en stark känsla av trygghet, vilket är viktigt för att kunna bibehålla en relation till andra individer. Själva anknytningsbeteendet finns hos människan genom hela livet, men är absolut tydligast i barndomen, vilket gör att det betraktas som en väsentlig del av människonaturen och även biologiskt sett har en skyddsfunktion. 1 Det emotionella band som skapas mellan olika personer startar vanligtvis redan i spädbarnsåldern, då spädbarnet knyter an emotionellt till en speciell person, vanligast modern. Anknytningsbegreppet inom psykologin utgör en beteckning på barnets biologiska förprogrammerade benägenhet att knyta an till en speciell person. För det mesta avses anknytningen till dess moder, men det kan även vara andra personer i barnets närhet. Bowlby menade att det band som existerar mellan (främst) modern och barnet (men även andra primära individer, såsom barnets far) har, genom evolutionshistorien utvecklat ändamålsenliga dynamiska processer vilka garanterar barnets överlevnad och sunda utveckling. 2 1 s. 50 ff. Bowlby, En trygg bas 2 s. 137 f. Sommer, Barndoms psykologi utveckling i en förändrad värld 9

10 Inom psykologin använder man begreppet anknytning, eng. attachment eller affiliation, för att beskriva en form av konstruktiv copingstrategi 3, där människan skapar en förtrolig kontakt med andra personer. Detta räknas som ett av människans grundläggande basala behov, need for affiliation. Denna strategi, där barnet använder sig av sina tidigare erfarenheter från den yttre världen hjälper till att forma barnets inre representationer eller föreställningar vilka i sin tur vägleder barnets utveckling. Barnet lär sig på så sätt att bygga upp inre strukturer för att kunna hantera att t.ex. bli lämnad ensam Anknytning ur ett juridiskt perspektiv Inom juridiken används begreppet anknytning främst i migrationsrätten och UtlL där just anknytning till en annan individ, eller till Sverige som land kan ha stor inverkan i vilket beslut som fattas i ett migrationsärende. Jämfört med hur psykologin definierar anknytning som en form av medfödd mänsklig copingstrategi för att fungera i det vardagliga livet, saknar juridiken en direkt definition av begreppet och dess specifika betydelse. Inom juridiken ges begreppet en vidare betydelse vilket innebär ett ökat tolkningsutrymme och ett bredare användningsområde. Det finns väldigt lite skrivet om just anknytningsbegreppet och dess betydelse för juridiken, varken i doktrin eller i artiklar står det att hitta en tydlig definition på vad som inom juridiken anses med anknytning. Vid en genomgång av doktrin på migrationsrättens område samt en överblick av gällande rätt ges dock en bild av att anknytning till viss del rent juridiskt har en liknande betydelse som begreppet har rent psykologiskt, dvs. en individs relation till en annan individ genom exempelvis biologiska band. 5 Inom psykologin används begreppet för att förklara människans förmåga att knyta an till en annan individ, medan det inom juridiken blir ett mått på huruvida en individ har någon koppling till en annan individ eller inte. Själva användningen av begreppet skiljer sig därmed åt mellan juridiken och psykologin. Ur det juridiska perspektivet används även begreppet anknytning i relationer till annat än andra individer, t.ex. anknytning till 3 Med copingstrategi menas den strategi människan använder för att klara av en situation. Det finns i regel två typer av strategier, en aktiv/konfronterande och en passiv/undvikande strategi. 4 s. 62 f. Havnesköld & Risholm Mothander, Utvecklingspsykologi 5 s. 50 ff. Diesen m.fl, Prövning av migrationsärenden Bevis 8 10

11 Sverige som land. I detta fall saknas den psykologiska definitionsmöjligheten, här gäller det att istället försöka hitta en annan infallsvinkel på hur begreppet skall definieras, se nedan under Gällande rätt Begreppet anknytning används inom flera lagar i den svenska rätten, i detta arbete har jag valt att fokusera främst på UtlL samt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Socialtjänstlagen (SoL). I vare sig LVU eller SoL används begreppet anknytning i den direkta lagtexten, i dessa fall kommer begreppet på tal först i beslut och avgöranden, där det har resonerats kring frågan anknytning. Här har begreppets betydelse en starkare koppling till den psykologiska definitionen än vad den kan tyckas ha i migrationsrätten Utlänningslagen Begreppet anknytning förekommer på flera ställen i UtlL, i huvudsak används begreppet i förhållande till prövningar om asyl och uppehållstillstånd. I 5 kap 3-3e UtlL. anges i vilka situationer där uppehållstillstånd skall eller får beviljas grundat på anknytning samt vilka rekvisit i övrigt som skall vara uppfyllda för beviljandet. Inledningsvis, innan jag går in på de olika typerna av anknytning som existerar inom UtlL. bör det sägas att när det gäller ansökan om uppehållstillstånd grundat på exempelvis anknytning (men även grundat på studier eller arbete) så är huvudregeln att sådan ansökan skall ha gjorts före inresa till Sverige, ansökan skall således ha ingetts vid svensk beskickning utanför Sveriges gränser. 6 När det talas om anknytning bör det skiljas på anknytning till en person, så kallad anknytningsperson (i Sverige), och annan särskild anknytning till Sverige som land. Till största delen reglerar UtlL. förhållandet anknytning till specifik anknytningsperson, men i viss del även annan särskild anknytning till Sverige. Med anknytningsperson framgår av doktrin att det innebär en person som är bosatt i Sverige, svensk eller utlänning, eller en person som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. 7 När det gäller 6 s. 299 f. Diesen m.fl., a.a. 7 s. 50 Diesen m.fl., a.a. 11

12 anknytning till anknytningsperson följer en genomgång nedan, där jag redogör för paragraferna var för sig, för att göra det lättare att förstå skillnaden mellan när uppehållstillstånd skall beviljas och när uppehållstillstånd får beviljas. Anknytning till anknytningsperson är fokus för denna uppsats, men en inledande, övergripande genomgång gällande anknytning till Sverige som land är av vikt för ökad förståelse gällande hela ämnesområdet Anknytning till Sverige I vissa fall då det saknas anknytning till en specifik anknytningsperson, eller vid situationer där anknytning till anknytningsperson visserligen existerar men i sig inte kan ses som tillräcklig, kan det istället göras en bedömning huruvida det finns någon annan särskild anknytning till Sverige vilken skulle kunna föranleda ett beviljande av uppehållstillstånd. Exempel på när en individ på annat sätt kan ha särskild anknytning till Sverige skulle kunna vara när en förälder som inte tidigare har ingått i det härvarande barnets hushållsgemenskap vill återförenas med sitt barn. I motiven framhålls det att denna punkt i lagstiftningen (5 kap 3a 3st. 3p. UtlL.) skall kunna tillämpas som en ventil endast i undantagsfall. 8 Här skall det vid bedömningen tas hänsyn till förälderns ålder, dess boendeförhållanden och försörjningsmöjligheter samt omständigheter i övrigt av humanitär art. 9 Vid denna bedömning skall det samtidigt avgöras om den anknytning som finns, kan innebära att det kan föreligga synnerliga skäl för att kunna bevilja uppehållstillstånd eller inte. Vid en sådan bedömning kan det t.ex. vägas in hur pass väl den sökande individen har anpassat sig i Sverige, om individen har etablerat sig på arbetsmarknaden och skapat sig ett socialt och arbetsmarknadsmässigt nätverk i Sverige. När det gäller barn ser man till hur väl barnet har rotat sig i skolan, hur det ser ut ur ett socialt perspektiv med kamrater, vänner och liknande Anknytning till anknytningsperson När det talas om att uppehållstillstånd beviljats eller nekats pga. anknytning eller brist på anknytning menar jag att de flesta av oss får en bild av just anknytning till en specifik person. Just denna typ av anknytningssituation, när det åberopas anknytning till 8 s. 184 prop. 2004/05:170 9 s. 259 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer 12

13 en anknytningsperson är den vanligast förekommande inom migrationsrätten. Med anknytningsperson menas en svensk eller utländsk person bosatt i Sverige, eller en person som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. 10 Således kan en sökande individ inte åberopa anknytning till vad eller vem som helst i sin ansökan om beviljat uppehållstillstånd ingivet till Migrationsverket. När ansökan om uppehållstillstånd handläggs är det viktigt att skilja på huruvida ansökan gäller en situation där uppehållstillstånd skall beviljas, i regel gäller detta kärnfamiljen, eller om ansökan gäller en situation där uppehållstillstånd får beviljas, i regel övriga anhöriga som inte ingår i kärnfamiljen När uppehållstillstånd skall beviljas grundat på anknytning I 5 kap 3 UtlL. stadgas att uppehållstillstånd skall ges till medlemmar av kärnfamiljen, detta innebär att den närmaste familjen, dvs. make/maka, sambo och ogifta barn under 18 år skall beviljas uppehållstillstånd. Att lagstiftningen fick denna utformning beror på att den grundar sig på familjeåterföreningsdirektivet 11. Syftet med familjeåterföreningsdirektivet är att fastställa villkor för rätten för tredjelandsmedborgare att återförenas med sin familj, oavsett i vilket land inom EU personen befinner sig. De i direktivet obligatoriska bestämmelserna gäller återförening med kärnfamiljen. De begränsningar i familjeåterföreningen som medges i direktivet finns angivna i separata bestämmelser (5 kap 17a och 17b UtlL.). Utöver dessa begränsningar finns det inte utrymme att i den nationella lagstiftningen uppställa ytterligare krav som begränsar rätten till uppehållstillstånd i enlighet med familjeåterföreningsdirektivet. 12 Vissa krav på försörjning finns dock uppställda i 5 kap. 3b-3e UtlL., se nedan under avsnitt När uppehållstillstånd får beviljas grundat på anknytning I 5 kap 3a UtlL. anges de övriga personer, vilka inte ingår i kärnfamiljen, som får beviljas uppehållstillstånd. Det kan bl.a. vara en individ som ämnar ingå äktenskap eller samboskap med någon i Sverige bosatt person, så kallad snabb anknytning, eller 10 se definition gällande anknytningsperson under avsnitt EG- direktiv 2003/86/EG 12 s. 243, Wikrén & Sandesjö, a.a 13

14 någon annan nära anhörig som inte faller in under definitionen i 3. Denna del av lagstiftningen är inte styrd av familjeåterföreningsdirektivet. När bedömning görs i ett så kallat snabbt anknytningsärende finns det krav på att förhållandet måste framstå som seriöst för att beviljande av uppehållstillstånd skall kunna ske. Förutsättningar för att kunna göra den bedömningen kan då vara att det ställs krav på att förhållandet i fråga har varat under en längre tidsperiod, att parterna har träffat varandra under en viss utsträckning, att de har ett gemensamt språk att kommunicera på samt att de har god kännedom om varandra. Här kan även hänsyn tas till om parterna väntar ett gemensamt barn tillsammans. Vidare får det inte finnas några särskilda skäl som talar emot att uppehållstillståndet beviljas i ett sådant ärende. 13 När det gäller övriga nära anhöriga vilka faller utanför kärnfamiljen och därmed inte omfattas av 3 uppställs det andra villkor för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas. Här finns då ytterligare rekvisit som måste vara uppfyllda för att en sådan bedömning skall kunna göras. Endast den nära relationen räcker såldes inte alltid för att anknytning i tillräcklig utsträckning skall anses föreligga för att kunna bevilja uppehållstillstånd. Själva anknytningen utgör här en form av utgångspunkt för bedömningen huruvida uppehållstillstånd kan beviljas eller inte, medan det är andra faktorer runtomkring själva anknytningen som får den avgörande betydelsen för beslutet. Ett sådant villkor är bl.a. huruvida den sökande personen har tillhört samma hushåll som den åberopade anknytningspersonen tidigare, samt att det skall föreligga ett särskilt beroendeförhållande mellan anknytningspersonen och den person som söker uppehållstillstånd och detta förhållande skall ha förelegat redan i hemlandet. 14 I prop. 1996/97:25 anges att sådana andra anhöriga som inte kan anses falla in under kärnfamiljen skulle kunna vara t.ex. ogifta barn över 18 år som fortfarande har sammanlevt med sina föräldrar, eller föräldrar till anknytningspersonen som tidigare sammanlevt med sitt barn. 15 Det är således viktigt att skilja på när uppehållstillstånd skall beviljas och när det får beviljas, då det innebär att vi hamnar i olika paragrafer beroende på viken situation som föreligger. Som huvudregel gäller att kärnfamiljen skall kunna beviljas 13 s. 248 ff., Wikrén & Sandesjö, a.a 14 s. 252 ff., Wikrén & Sandesjö, a.a 15 prop 1996/97:25 s. 113 f. 14

15 uppehållstillstånd medan övriga närstående personer får beviljas uppehållstillstånd om det finns tillräckliga skäl för det. Inskränkningar i dessa paragrafer, 3 och 3a regleras i 3b-3e. T.ex. anges att beviljande av uppehållstillstånd grundat på anknytning till person enligt 3 eller 3a är villkorad av att personen till vilken anknytningen åberopas kan sörja för både sig själv och den sökande utlänningen när det gäller exempelvis bostad, levnadsstandard etc. Detta gäller dock inte om den sökande personen åberopar anknytning till ett i Sverige bosatt barn. 16 Av Migrationsverkets information 17 framgår att ytterligare undantag från försörjningskravet finns, bl.a. undantas medborgare i Sverige, person med permanent uppehållstillstånd som vistats i Sverige i mer än fyra år och som har uppehållstillstånd för bosättning i Sverige samt person som beviljats flyktingstatusförklaring Anknytning, stark anknytning och särskild anknytning I UtlL. skiljer lagstiftaren på anknytning, stark anknytning och särskild anknytning. Här kan det sägas att själva anknytningen utgör en grundplatta att stå på, och de andra utformningarna, stark respektive särkskild anknytning innebär i praktiken att begreppet snävas åt, och ges en mer direkt innebörd. Vid granskning av domstolsavgöranden kan här sägas att själva grundanknytningen är relativt enkel att utröna, men huruvida den är tillräcklig för att leda till ett beslut om uppehållstillstånd avgörs genom att bestämma huruvida anknytningen är att se som tillräckligt stark. Det görs även i vissa fall en bedömning huruvida den starka anknytningen kan anses tillräcklig för att även kunna utgöra en särskild anknytning till Sverige. Bedömningen skulle således kunna sägas bestå i tre steg, steg ett där det avgörs huruvida anknytning föreligger eller inte, steg två där anknytningen graderas som tillräckligt stark eller ej, och steg tre där den starka anknytningen bedöms vara tillräcklig för att uppnå särkskild anknytning eller ej. Det saknas motivuttalanden gällande begreppet stark anknytning samt begreppet särskild anknytning. Dock skulle det kunna sägas att stark anknytning skulle kunna innebära de omständigheter där anknytning till en person bosatt i Sverige i och för sig är av sådant slag att den är tillståndsgrundande, dvs. att det finns förutsättningar för att bevilja uppehållstillstånd enligt 5 kap 3 och 3a UtlL., och att man i och med det kan göra ett undantag från huvudregeln att ansökan om uppehållstillstånd skall ha lämnats in på 16 Med barn menas enligt UtlL. en person under 18 år, (1 kap. 2 UtlL.) 17 se 15

16 svensk beskickning före inresa i Sverige, och bevilja uppehållstillstånd trots att fullständiga förutsättningar kanske inte föreligger Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) LVU reglerar ett område där barn som far illa på något av det i lagen uppställda sätt, kan omhändertas och beredas vård. För att LVU ska kunna tillämpas måste ett antal rekvisit vara uppfyllda. Det skall inte föreligga något samtycke till vård från någon av barnets vårdnadshavare. Härutöver krävs att någon av de i 2 eller 3 LVU uppställda situationerna föreligger. Har samtycke till vård lämnats är istället SoL tillämplig lagstiftning. Vid beslut om LVU-omhändertagande skall det således inte finnas något samtycke från barnets vårdnadshavare, samt att det i hemmet finns omständigheter i övrigt vilka gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utvecklig skadas (2 LVU). Även för de fall att den unge själv, på egen hand riskerar sin hälsa eller utveckling kan vård enligt LVU beredas (3 LVU). Det finns alltså två olika huvudskäl till varför LVU kan bli tillämplig. Det ena huvudskälet är således någon omständighet i hemmet, t.ex. att barnet löper risk för misshandel, eller att den biologiska familjen brister i omsorgen gällande barnet. Det andra huvudskälet är om barnet skadar sig själv på något sätt, t.ex. genom att missbruka alkohol eller narkotika, eller genom att utsätta sig själv för onödiga risker såsom t.ex. prostitution. Även de situationer där barnet har inlett en brottslig bana faller in under denna reglering. I 1 5 st. LVU anges att vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Här anges således att barnets bästa alltid skall vara avgörande i samtliga beslut. Inom LVU-lagstiftningen används inte begreppet anknytning i själva lagtexten. Begreppet används däremot flitigt i domstolsavgöranden, där begreppet får en vägledande betydelse för vad som är att se som barnets bästa i förhållande till om vård skall fortgå, var barnet skall placeras etc. Begreppet anknytning får inom LVU-mål en mer distinkt psykologisk innebörd, det är med utgångspunkt i psykologins definition som begreppet används. Domstolen tar här bl.a. ställning till i vilken grad barnet/barnen har knutit an till sitt familjehem, i vilken utsträckning anknytningen är att ses som god, hur anknytningen ser ut mellan barnet/barnen och dess biologiska familj. När vård ges 18 s. 314, Wikrén & Sandesjö, a.a. 16

17 med stöd i LVU skall denna ges med utgångspunkt i att barnet/barnen skall, när vårdbehovet upphör, få återvända till sin biologiska familj. Därför är det viktigt att under vårdtiden se till att barnet/barnen får ha en bibehållen kontakt med sin biologiska familj i den utsträckning det är möjligt. Detta är av stor vikt för att barn har, enligt barnkonventionen rätt till sin biologiska förälder/föräldrar Domstolsavgöranden I detta avsnitt kommer ett par avgöranden från migrationsdomstolen samt ett par avgöranden gällande LVU-omhändertagna barn att gås igenom. Varje fall presenteras genom en kort beskrivning av bakgrundsfakta, följt av hur domstolen har resonerat Migrationsmål UM , Förvaltningsrätten i Stockholm/ Migrationsdomstolen En afghansk man, vilken hade vistats i Sverige illegalt under flera års tid, beviljades uppehållstillstånd då han ansågs ha anknytning till en i Sverige bosatt dotter. Migrationsdomstolen anförde att som domstolen uppfattade det nuvarande rättsläget saknades tillämplig bestämmelse i 5 kap. 3 1st. 1-4p. samt 5 kap. 3a 1st. 1-3p. eller 2st. UtlL., då det gällde en utlänning som åberopade anknytning till sitt i Sverige födda barn som utlänningen redan sammanbodde med. Migrationsdomstolen menade då att den bestämmelse som återstod var 5 kap. 3a 3st 3p. UtlL., där utlänning får beviljas uppehållstillstånd grundat på anknytning när det finns synnerliga skäl för det samt om utlänningen har särskild anknytning till Sverige. Migrationsdomstolen ansåg här att anknytningen till dottern, vilken var svensk medborgare och bosatt i Sverige, och vilken mannen var vårdnadshavare till, var att se som mycket stark, vilket även innebar att mannen fick anses ha mycket stark anknytning även till Sverige. Vid bedömningen om denna anknytning var att se som särskild menade migrationsdomstolen att hänsyn skulle tas till barnets bästa enligt 1 kap. 10 UtlL., där hänsyn skall tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Med detta vid handen fann Migrationsdomstolen att det förelåg synnerliga skäl till att bevilja mannen uppehållstillstånd baserat på anknytningen till sin dotter. Frågan som kvarstod för migrationsdomstolen att besvara var då om anknytning av denna karaktär kunde leda till att undantagsregeln i 5 kap. 18 2st. 9p. UtlL. skulle bli tillämplig. 19 art. 9 p.3 FN:s konvention om barnets rättigheter 17

18 Migrationsdomstolen menade här att undantagsregeln kunde bli tillämplig om det fanns synnerliga skäl för det, samt att bedömningen skall göras med utgångspunkt i principen om barnets bästa. Migrationsdomstolen angav i sina domskäl att i denna bedömning, där mannen befunnit sig illegalt i Sverige under flertalet år, vägde barnets bästa tyngre, då en separation från sin far skulle kunna få allvarliga konsekvenser för barnet, vilka fick anses av större betydelse än mannens illegala vistelse i Sverige. Permanent uppehållstillstånd beviljades således med stöd av 5 kap. 18 2st. 9p. UtlL Migrationsmål UM , Förvaltningsrätten i Stockholm/ Migrationsdomstolen En indisk kvinna, vilken levt illegalt i Sverige under flertalet år, sökte uppehållstillstånd i Sverige pga. anknytning till sin son som är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Kvinnan var vårdnadshavare för barnet, bodde tillsammans med barnet och var i huvudsak den som hade ansvaret för sonen. Pojkens far sammanlevde inte med vare sig pojken eller den indiska kvinnan. Migrationsdomstolen ansåg att anknytningen till sonen var tillräckligt stark för att synnerliga skäl för beviljande av uppehållstillstånd förelåg. Här hänvisade migrationsdomstolen till att barnets bästa går före, migrationsdomstolen menade att en separation från modern skulle få beaktansvärda konsekvenser för sonen, därför ansåg migrationsdomstolen att det fanns synnerliga skäl att bevilja permanent uppehållstillstånd i enlighet med undantagsregeln. Migrationsdomstolen angav att tillämpliga bestämmelser i detta anknytningsärende fanns att hitta i 5 kap. 3a 3st. 3p. samt 5 kap. 18 2st. 9p. UtlL. samt 1 kap. 10 UtlL. Här fanns dock en skiljaktig nämndeman, vilken ansåg att kvinnans långa illegala vistelse i Sverige, samt att hon under handläggningen av ansökan lämnat felaktiga uppgifter till de svenska myndigheterna inte borde beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Den skiljaktige nämndemannen anförde vidare att då kvinnan hade delad vårdnad om sonen tillsammans med sonens far, förelåg inte synnerliga skäl för att bevilja uppehållstillstånd i enlighet med undantaget till huvudregeln att ansökan om uppehållstillstånd skall ha varit inlämnad före inresa i Sverige. Nämndemannen ansåg att det inte förelåg några hinder för pojkens pappa att ta hand om sonen under tiden som kvinnan åkte tillbaka till Indien för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. 18

19 Kommentar: Här kan det antas att nämndemannen ansåg att kvinnans anknytning till den biologiska sonen, vilken var svensk medborgare och därmed har en ovillkorlig rätt att befinna sig i Sverige, inte var tillräckligt stark. Detta torde förefalla något märkligt, då kärnfamiljen enligt förarbetena har en principiell rätt att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. 20 När det gäller en förälder som inte tidigare sammanbott med sitt barn har dessa dock inte den uttryckliga rätten till familjeåterförening som anges i 5 kap 3 UtlL. Dessa faller istället under 5 kap. 3a 3p. UtlL. vilken ibland kallas för slasken. Om uppehållstillstånd beviljas enligt denna paragraf har man således inte någon rätt till undantaget i 5 kap st. 5p. + 4 st. UtlL. då varken 5 kap. 3 eller 5 kap. 3a UtlL. nämns där. Den undantagsregel som istället kan bli tillämplig är då 5 kap st. 9p. UtlL Migrationsmål UM , Fallet med Halmstad-barnen Ärendet ledde hela vägen upp i MiÖD, som sedermera inte beviljade prövningstillstånd. Nedan följer en genomgång av Migrationsverkets ställningstagande samt migrationsdomstolens avgörande i ärendet. En serbisk kvinna, tillsammans med två barn, beviljades i november 2008 ett tvåårigt uppehållstillstånd grundat på anknytning till kvinnans partner, vilken var bosatt i Sverige. Kvinnan har även ett tredje barn, vilken erhållit svenskt medborgarskap (tillika även ett serbiskt) då mannen, till vilken kvinnan ansågs ha anknytning, erkänt faderskapet. Sedan september 2009 är samtliga tre barn omhändertagna enligt LVU, vidare är det äldsta barnet handikappad och behöver assistans dagligen. I september 2010 återkallade Migrationsverket det tillfälliga uppehållstillståndet då Migrationsverket gjorde bedömningen att förhållandet till den i Sverige bosatta mannen var att se som uppgjort och oseriöst, ett så kallat skenäktenskap för att möjliggöra bosättning i Sverige. Migrationsdomstolen och sedermera även Migrationsöverdomstolen (MiÖD) fastställde Migrationsverkets beslut. Dessvärre diskuterades inte familjens anknytning till Sverige speciellt mycket i varken Migrationsdomstolen eller i MiÖD, då denna punkt inte 20 prop. 2004/05:170 s. 179 ff., Prop. 1996/97:25 s. 104 ff. 19

20 åberopades i något utav överklagandena. Migrationsverket var den enda instans som berörde frågan om anknytning. Nedan kommer först en redogörelse för vilken bedömning Migrationsverket gjorde, efterföljt av den utredning Migrationsverket gjorde gällande familjens anknytning till kvinnans partner, samt till Sverige. Migrationsverkets bedömning: Inledningsvis nekades kvinnan och dennes barn uppehållstillstånd av Migrationsverket, men detta beslut överklagades till migrationsdomstolen vilka ändrade beslutet och beviljade familjen tillfälligt uppehållstillstånd. 21 När kvinnan och dennes barn beviljades tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige gjordes bedömningen att kvinnan hade anknytning till den i Sverige bosatta mannen, då dessa ämnade ingå äktenskap med varandra. Detta är en sådan anknytning som faller in under 5 kap. 3 1st. UtlL. då ansökan om uppehållstillstånd gällde en medlem av kärnfamiljen. Eftersom det handlar om en så kallad snabb anknytning, där paret inte sammanlevt under tillräckligt lång tid innan dess att ansökan om uppehållstillstånd lämnades in gjordes bedömningen att endast ett tillfälligt uppehållstillstånd skulle beviljas, med stöd i den så kallade seriositetsprövningen 22. De då inlämnade uppgifterna rörande parets förhållande gjorde att förhållandet föreföll seriöst. När Migrationsverket en tid senare fick nya uppgifter rörande parets förhållande beslutades att det tillfälliga uppehållstillståndet skulle dras tillbaka, grundat på att förhållandet inte längre var att ses som seriöst. Bl.a. ansåg Migrationsverket att den serbiska kvinnan hade ingått ett skenäktenskap med den i Sverige bosatta mannen, vilket därmed föranledde att Migrationsverket uppfattade deras förhållande som oseriöst. Migrationsverket ansåg vidare att både den serbiska kvinnan och mannen i Sverige uppsåtligen hade inlämnat felaktiga uppgifter till de svenska myndigheterna. I föreliggande fall innebar det tillbakadragna uppehållstillståndet för den serbiska kvinnan, också att de tillfälliga uppehållstillstånden för barnen drogs tillbaka, då dessa tillstånd är knutna till kvinnans tillstånd. Detta fick konsekvensen att två utav kvinnans tre barn således inte längre hade tillstånd att vistas i Sverige, medan det tredje barnet 21 s. 3, UM Seriositetsprövning görs i ärenden där det rör sig om snabb anknytning, dvs. när paret i fråga inte har varit gifta eller sambos under någon längre tid innan dess att ansökan om uppehållstillstånd lämnas in. 20

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Barnäktenskap och tvångsäktenskap Barnäktenskap och tvångsäktenskap Sara Palm Student Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Viola Boström Juristprogrammet, 270 hp UMEÅ UNIVERSITET Innehållsförteckning Förkortningar...4 1. Inledning...6

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad Jérémie Johansson Examensarbete i familjerätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm, Vårterminen 2014 1 Sammanfattning

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Stockholm 7 november 2013

Stockholm 7 november 2013 Familjeåterförening en (o)möjlighet? Nulägesrapport 2013 Rapporten har tagits fram i samverkan mellan Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Rädda Barnen, Sociala Missionen och Svenska Röda Korset.

Läs mer

Hur löser lagen problem som uppstår då barnets vårdnadshavare inte kan komma överens?

Hur löser lagen problem som uppstår då barnets vårdnadshavare inte kan komma överens? Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10p Handledare: Catarina Bartholdson Datum: 2007-08-20 Hur löser lagen problem som uppstår då barnets

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Vikten av vårdnadsutredningar

Vikten av vårdnadsutredningar Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Höstterminen 2006 C-uppsats Vikten av vårdnadsutredningar en studie om hur tingsrätten använder sig av socialtjänstens vårdnadsutredningar

Läs mer

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015 En heldag om Ekonomiskt bistånd Halmstad 18 februari 2015 Denna kursdokumentation är en sammanställning av några fakta som jag tror kan vara användbara i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. På

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Identitetskravet och passkravet

Identitetskravet och passkravet Identitetskravet och passkravet En rättsfallsanalys kring målen UM 8296-09 och UM 1014-09 Filosofie kandidatuppsats i Affärsjuridik (förvaltningsrätt) Författare: Handledare: Elvira Hasaj Ida Abramsson

Läs mer

Principen om familjens enhet i asylprocessen

Principen om familjens enhet i asylprocessen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Principen om familjens enhet i asylprocessen - En inskränkt eller oinskränkt mänsklig rättighet i Sverige? Nathalie Öman Examensarbete med praktik i migrationsrätt,

Läs mer

Mamma eller pappa, spelar det någon roll?

Mamma eller pappa, spelar det någon roll? Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Examensarbete juristprogrammet 30 högskolepoäng Vårterminen 2013 Mamma eller pappa, spelar det någon roll? En genusrättsvetenskaplig studie

Läs mer

Barnmisshandel myndigheternas handläggning

Barnmisshandel myndigheternas handläggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennifer Bengtsson Barnmisshandel myndigheternas handläggning Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark Hansen Straffrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt Vårdnad, boende och umgänge Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Juridiska institutionen Vårterminen 2012 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Vad får en preliminär bedömning av ett åberopat nytt

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Gemensam vårdnad De rättliga ramarna vid gemensam vårdnad av barn

Gemensam vårdnad De rättliga ramarna vid gemensam vårdnad av barn JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Margareta Eberson Thulin Gemensam vårdnad De rättliga ramarna vid gemensam vårdnad av barn Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Ryrstedt Ämnesområde Civilrätt

Läs mer

Hälsa och samhälle VÅRDNADSFRÅGOR. En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor. Jane Guerrero Bodil Sävervik

Hälsa och samhälle VÅRDNADSFRÅGOR. En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor. Jane Guerrero Bodil Sävervik Hälsa och samhälle VÅRDNADSFRÅGOR En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor Jane Guerrero Bodil Sävervik VÅRDNADSFRÅGOR En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor Jane Guerrero Bodil

Läs mer

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 2 - - 3 - Innehåll Svenska Röda Korset Författare:

Läs mer