Tel. vid olycksfall : 24-timmarsservice: , +46 (0) (utland) DuPont:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tel. vid olycksfall : 24-timmarsservice: 020-99 60 00, +46 (0)8 33 70 43 (utland) DuPont: 040-680 47 00"

Transkript

1 Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn CORAGEN 20 SC Produktbenämning Bekämpningsmedel, herbicid Bekämpningsmedelsklass 2 L Registreringsnr. Emergency use Användningsområde för produkten Mot Rönnbärsmal i Äpple (yrkesmässig odling). All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Följande villkor 1, Dispensen gäller fr o m till , Fläktspruta (luftassisterad fruktspruta) 3, Hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd i fruktodlingar skall användas. 4, Maxdos 175 ml Coragen 20 SC (35 g a.s. klorantraniliprol) / ha och år. 5, 1 behandling per år. 6, Behandlingsperiod i slutet av Juni, i början av äggläggningsperioden för rönnbärsmalen och under kartutvecklingen för äpple (BBCH 70-85) 7, Karens 14 dagar före skörd. Tel. vid olycksfall 24-timmarsservice , +46 (0) (utland) DuPont Tillverkare DuPont de Nemours (France) S.A.S 82, rue de Wittelsheim F Cernay Cedex, France Importör DuPont Sverige AB Box Malmö Information om säkerhetsdatabladet 2. FARLIGA EGENSKAPER R-fras(er) R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadlig långtidseffekter i vattenmiljön Hälsofarliga egenskaper Innehåller 1,2-Benzisthiazool-3(2H)-one, kan ge upphov till allergisk reaktion. S-fras(er) Andra faror S2 S13 S20/21 S24 S35 S37 S46 S57 Sp1 S61 S60 Förvaras oåtkomligt för barn Förvaras åtskilt från livsmedel och foder Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen Undvik kontakt med huden Produkt och förpackning ska oskadliggöras på säkert sätt Använd lämpliga skyddshandskar Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar. Undvik utsläpp i miljön. Följ särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. Detta material och dess behållare ska tas om hand som farligt avfall. Produkten innehåller inga ämnen som kan betraktas som persistenta, bioackumulerande eller toxiska (PBT) eller som mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vpvb). 1/7

2 För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration [%] Klorantraniliprol N; R50/53 20,0 För R-frasernas fullständiga lydelse, se avsnitt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Allmän rekommendation Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Inandning Flytta personen ut i friska luften. Syrgas eller konstgjord andning vid behov. Sök läkare för konsultation. Hudkontakt Tag genast av förorenade kläder och skor. Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Tvätta förorenade kläder innan användning. Ögonkontakt Tag bort kontaktlinser om det går. Skölj genast grundligt med mycket vatten under minuter, även under ögonlocken. Håll ögonen öppna under sköljningen. Om ögonirritationen består, kontakta en ögonspecialist. Förtäring Kontakta läkare vid behov (om möjligt visa upp etiketten eller det här säkerhetsdatabladet). Symptom Inga fall av förgiftning är kända. Inga experimentella symptom är kända. Behandling Behandal symptomatiskt. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel Vattendimma, skum, pulver, koldioxid (CO2). Släckmedel som inte får Brandspruta med hög vattenkapacitet (föroreningsrisk). användas av säkerhetsskäl Särskilda risker vid Farliga förbränningsprodukter i form av koloxider och kväveoxider släckningsarbete Särskild skyddsutrustning Använd rökdykardräkt med andningsapparat. för brandpersonal Ytterligare information Se till att vattnet från släckningsarbetet inte förorenar yt- eller grundvatten. Samla upp förorenat vatten separat. Töm ej i avloppet. Förorenat vatten och brandrester hanteras enligt gällande lokala bestämmelser. Vid mindre bränder om elden brinner kraftigt låt, om förhållandena så tillåter, elden brinna ut av sig själv, eftersom vatten kan utvidga det förorenade området. Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder Begränsa tillträdet till den berörda platsen. Ventilera platsen för spillet. Förhindra ytterligare spill. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning. Se vidare åtgärder i avsnitt 7 och 8. Miljöskyddsåtgärder Förhindra ytterligare spill och läckage till miljön. Använd lämplig behållare för att förhindra ytterligare föroreningar. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem, förorena inte grundvattnet. Informera lokala myndigheter om signifikanta mängder spill inte kan samlas upp, eller om produkten förorenat yt- eller grundvattnet. Saneringsmetoder Mindre mängd spill Tag genast upp med skyffel eller dammsugare. Sopa upp i lämplig behållare för bortförskaffande. Större mängd spill Undvik att skapa damm. Förhindra ytterligare läckage eller spill. Använd godkänd industridammsugare eller våt-torka för att avlägsna 2/7

3 spillet. Använd lämplig behållare för bortförskaffande. Övrig information Samla aldrig upp spill i originalförpackningen, eller för återanvändning. Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter. 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Råd för säker hantering Skyddsåtgärder för brand och explosion Hantera enligt instruktioner. Använd ren utrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Andas inte in damm eller spraydimma. Förbered sprutvätskan enligt rekommendationerna så nära inpå användning som möjligt. Spara inte färdigblandad sprutvätska. Ordna med lämpligt utsug där damm bildas. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik värme- och gnistkällor och undvik bildning av damm. Undvik bildandet av statisk elektricitet, vilket kan orsaka antändning av organsika ångor. För att undvika antändning av ångor av statiskt elektricitet så se till att jorda alla metalldelar. Undvik att damm bildas i slutna utrymmen. Lagring Krav på lagerutrymmen och behållare Förvara i originalförpackningen. Behåll i i korrekt märkta behållare. Förvaras på torr, sval och välventilerad plats. Förvara behållarna väl till slutna för att undvika absorbering och förorening. Förvaras på en plats endast tillgänglig för auktoriserad personal. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur och åtskilt från livsmedel och foder, samt på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Inga material behöver speciellt nämnas. Råd för gemensam lagring, förpackningsmaterial Temperatur Förvara > 0 C Övrig data Stabilt under rekommenderade lagringsförhållanden. Användning Växtskyddsmedel reglerat av EU förordning 1107/2009/EG 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Tekniska åtgärder Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Personlig skyddsutrustning Andningsskydd Vid mixing and loading Halvmask med ångfilter A1 (EN141). Vid fältapplicering använd halvmask med partikelfilter P1 (EN143). Vid fältapplicering och användaren befinner sig inne i en stängd förarplats behövs inget andningsskydd. Handskydd Skyddshandskar av gummi (nitril, handsktjockhet 0,3 mm, användningstid 480 min), Standard EN374. Observera dock tillverkarens anvisningar angående genomsläpplighet och genombrottstid för materialet. Ta hänsyn till förutsättningarna vid användningen med avseende på risken för skärskador, nötning och exponeringstid. Handskarnas lämplighet bör diskuteras med tillverkaren av handskarna. Ögonskydd Skyddsglasögon med ögonskydd (motsvarande EN166). Hud- och kroppsskydd Mixing and loading Full skyddsutrustning typ 6 (EN 13034), gummistövel (EN ). Fältarbete Full skyddsutrustning typ 4 (EN 14605), gummistövel (EN ). Vid fältapplicering och användaren befinner sig inne i en stängd förarplats behövs inget hud- och kroppsskydd. Av ergonommiska skäl kan det vara bra med underställ av bomull, be tillverkaren om råd. Material ska vara måtståndskraftiga mot vatten och vind. 3/7

4 Material ska vara robusta för att vara i full funktion. Motståndskraften på material ska utvärderas individuellt per typ. Vid exeptionella tillfällen som kräver tillträde till behandlat område innan re-entry period krävs Fullskyddsutrustning typ 6 (EN13034), Nitrilhandskar klass 3 (EN374) och skyddsstövlar (EN )/EN ISO Åtgärder beträffande hygien Hantera i enlighet med god industriell hygien och vidtagande av säkerhetsåtgärder. Förvara arbetskläder separat. Kontaminerade arbetskläder bör inte flyttas från arbetsplatsen. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Får ej komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Ät, drick eller rök inte under hanteringen. För att skydda omgivningen ta av och tvätta all förorenad skyddsutrustning före förnyad användning. Ta av kläder/personlig skyddsutrustning omedelbart om materialet hamnar på insidan. Rengör ordentligt och byt till rena kläder. Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser. Skyddsåtgärder All skyddsutrustning ska kontrolleras före användning. Skyddsutrustningen ska väljas i enlighet med vilken användning som avsees hanteras (koncentration och mängd farligt ämne). Skyddsutrustningen ska bytas ut om den blir skadad. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Flytande Färg Vit Lukt Alkohol-liknande ph-värde 7,8 (vid 1%-ig vattenlösning) Fryspunkt -6 C Kokpunkt/kokpunktsintervall Ej tillgänglig. Flampunkt 100 C. Explosiva egenskaper Ej explosiv. Självantändningspunkt Ej självantändlig Temperatur för sönderfall pga Ej tillgänglig. värme Ångtryck relativt Ej tillgänglig. Förångningshastighet Ej tillgänglig. Relativ densitet 1,094 Viskositet dynamisk 583 mpa.s Viskositet kinematisk Ej tillgänglig. Relativt ångtryck Löslighet i vatten Löslig Fördelningskoefficient n- Ej tillgänglig. oktanol/vatten Löslighet i andra lösningsmedel Viss löslighet 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Material och förhållanden som skall undvikas Farliga reaktioner Undvik upphettning för att undvika nedbrytning. Skyddas mot frost. Inga material behöver särskilt nämnas. Produkten är kemiskt stabil. Inga farliga kemiska reaktioner under normala förutsättningar är kända. Polymerisering förekommer inte. Ingen nedbrytning sker vid förvaring och användning enligt anvisningarna. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 4/7

5 Akut oral toxicitet LD50/råtta (produkten) >5000 mg/kg Akut toxicitet vid inandning LC50/4h/råtta (produkten) > 2,0 mg/l Akut dermal toxicitet LD50/kanin (podukten) > 5000 mg/kg (OECD Test Guideline 402) Hudirritation Kanin, Produkten ger ingen hudirritation. (OECD Test Guideline 404) Ögonirritation Kanin, Produkten ger ingen hudirritation. (OECD Test Guideline 405) Allergiframkallande egenskaper Produkten i sig har i djurförsök inte visat sensibilisering genom hudkontakt. (OECD Test Guideline 429) Långvarig exponering * Klorantraniliprol Vid orala försök med flera olika djurarter sågs inga signifikanta effekter. Mutagenicitet * Klorantraniliprol Orsakade inte mutagena effekter i djurförsök. Carcinogenicitet * Klorantraniliprol Orsakade inte carcinogena effekter i djurförsök. Reproduktionstoxicitet * Klorantraniliprol Orsakade inga reproduktionseffekter i djurförsök. 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitetseffekter Fisktoxicitet LC50/96h/Oncorhynchus mykiss (regnbågsforell) 3,2 mg/l (produkten) (OECD Test guideline 203) Algtoxicitet ErC50/72h/ Pseudokirchneriella subcapitata (grönalger) > 4,0 mg/l (produkten) (OECD Test guideline 201) Daphniatoxicitet EC50/48h/Daphnia magna 0,0071 mg/l (produkten) (OECD Test guideline 202) Kronisk toxicitet för fisk Tribenuronmetyl NOEC/28 d/ Oncorhynchus mykiss (regnbågsforell) 0,110 mg/l Kronisk toxicitet för Tribenuronmetyl NOEC/21 d/ Dapnia magnia 0,00447 mg/l Daphnia Giftighet för jordlevande LC50/14 d/ Eisenia fotida (daggmask), > 1000 mg/kg. organsimer Giftighet för fåglar LD50 (Colinus virgianus) > 2000 mg/kg Giftighet för bin LD50/2d/ Apis mellifera >0,100 mg/kg. Persistens och nedbrytbarhet Lättnedbrytbarhet Klorantraniliprol är inte lättnedbrytbart. Bioackumulerande Baserat på de verksamma ämnet är produkten inte bioackumulerande. egenskaper Rörlighet i jord Under vanliga förhållanden förväntas produkten inte röra sig från det ytliga Bioackumulering och nedbrytbarhet jordlagret. Produkten innehåller inget ämne som bedöms vara persistent, bioackumulerande eller toxisk (PBT). Produkten innehåller inget ämne som bedöms vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vpvb). 13. AVFALLSHANTERING Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall. Destrueras på godkänd anläggning i enlighet med gällande lagstiftning. Förorena inte yt- eller grundvatten. Återanvänd inte tömd behållare. Kontaminera inte akvatiska miljöer med produkten eller dess behållare. Rengjorda tomförpackningar lämnas på återvinningscentral i fraktionen för brännbart grovavfall. Transport- och ytterförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas på återvinningscentral för materialåtervinning. (Vi är anslutna till SvepRetur, tel , European Wast Catalogue number Agrochemical waste containing dangerous substances. 14. TRANSPORTINFORMATION Landtransport ADR/RID 5/7

6 ADR/RID Klass 9 Klassificeringskod M6 UN-Nr 3082 Förpackningsgrupp III Etikett 9 HI-Nr 90 Beskrivning av godset Miljöfarligt ämne, flytande n.o.s (Klorantraniliprol) IATA_C 9 UN-Nr 3082 Förpackningsgrupp III Etikett 9 Beskrivning av godset Miljöfarligt ämne, flytande n.o.s (Klorantraniliprol) IMDG 9 UN-Nr 3082 Förpackningsgrupp III Etikett 9 Beskrivning av godset Miljöfarligt ämne, flytande n.o.s (Klorantraniliprol) CAO/IATA enbart för fraktflyg. Marint förorenande produkt. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Märkning enligt EG-direktiven Bekämpningsmedel reg nr Emergency use Behörighetsklass 2 L Farobeteckning Miljöfarlig Farosymbol(er) N (Miljöfarlighetssymbol) Användningsområde Andra föreskrifter Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Endast för vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Behörighet att använda bekämpningsmedel i klass 2 L krävs för produkten. Andra föreskrifter Produkten klassificeras som farlig i enlighet med direktiv 1999/45/EG. Tag hänsyn till direktiven 94/33/EG för skydd av unga arbetare; direktiv 98/24/EG för skydd av hälsa och säkerhet för arbetare utsatta för risker med kemikalier på arbetet; direktiv 92/85/EG angående säkerhet och hälsa för gravida arbetare; direktiv 96/82/EG sngående kontroll av risker för farliga ämnen; direktiv 200/39/EG angående etablering av listor med indikationer på uppnådda gränsvärden för arbetsrelaterad exponering. Kemisk riskbedömning En kemisk riskbedömning är inte nödvändig för den här produkten. Produkten är ett registerat växtskyddsmedel under 1107/ ANNAN INFORMATION R-fraser nämnda under avsnitt 3 R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadlig långtidseffekter i vattenmiljön Säkerhetsdatablad utfärdat Baserat på MSDS från DuPont utfärdad , version 5.1 Betydande ändringar sedan föregående version markeras med ett lodrätt dubbelstreck. 6/7

7 Vid behov av ytterligare information, eller hjälp med tolkning av lämnade uppgifter, ring DuPont Sverige AB, tel registrerade varumärke Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Uppgiften ovan hänför sig endast till de(t) specifika material som beskrivs här och gäller inte för sådant/sådana material som används i kombination med andra material eller i processer eller om materialet alterneras eller processas, om inte det specificeras i texten. 7/7

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

MONSANTO Europe S.A. Varuinformationsblad Handelsprodukt

MONSANTO Europe S.A. Varuinformationsblad Handelsprodukt MONSANTO Europe S.A. Sida: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Varuinformationsblad Handelsprodukt 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Roundup Bio Produktanvändning Herbicid Kemiskt namn Inte användbar.

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA Säkerhetsdatablad daterat 16/5/2015, utgåva 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer