BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 KYRKORÅDET (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Gerhard Nuss, Jan Winberg, Mats Broström och Jan Bonander Tjänstgörande ersättare Ersättare Kerstin Nilsson, Margareta Lindqvist, Rolf Ericsson, Elisabeth Toller Övriga Utses justera Ekonomichef Karin A Widing, kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Msson, verksamhetschef Marie Engström samt sekreterare Margareta Nelkenmark. Leif Törnquist och Lars Starkerud Justeringens plats och tid Protokollet är justerat Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Nelkenmark Leif Törnquist Lars Starkerud BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Åkersberga Kyrkliga Centrum Underskrift Margareta Nelkenmark

2 KYRKORÅDET (14) KR 35 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, NÄRVARO, VAL AV JUSTERARE Kyrkorådets ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Därefter läste kyrkoherden ur 1:a Johannesbrevet och bad en bön från Iona. Tjänstgörande noterades och Lars Starkerud utsågs tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3 KYRKORÅDET (14) KR 36 TILLÄGGSÄRENDEN Följande tilläggsärenden/rapporter anmäldes: 1) Sekreterare i valnämnden 2) Sammanträdestider 3) Rapport angående besök från Zhoukou, Kina med dessa tillägg fastställa dagens föredragningslista.

4 KYRKORÅDET (14) KR 37 FRIVILLIGPROJEKTET Projektledare Rolf Gustafson hade särskilt inbjudits närvara vid Kyrkorådssammanträdet. En slutrapport har tidigare överlämnats och nu utdelades en kortversion av denna slutrapport. Genomgång gjordes. En fråga ställdes om vilka försäkringar som gäller för volontärer. Ekonomichefen svarade församlingen har två sorters försäkringar: den ena gäller anställda och den andra gäller konfirmander, kördeltagare, volontärer med flera. Kyrkoherden påpekade det är skillnad på ha en frivilligverksamhet och ha frivilligt engagerade, det vill säga vi ska inte ha en verksamhet för frivilliga utan med volontärer. Rolf Gustafson har på halvtid arbetat med gudstjänstprojektet under två år. Han tackade för uppdraget och kyrkoherden framförde sitt tack för väl utfört arbete. Utsedd ta över som samordnare för frivilligprojektet från och med 1 oktober 2012 är diakon Kenneth Flood, som kommer arbeta vidare med projektet på heltid fram till sommaren 2013 och därefter bli projektanställd på halvtid.

5 KYRKORÅDET (14) AU 45 KR 38 GUDSTJÄNSTPROJEKTET Ärende/Arbetsutskottets behandling Projektansvarig Lena Ideström hade inbjudits vara föredragande. Ett antal dokument utdelades. a) Gudstjänstprojektet rapport 1 januari maj b) Information om förslaget till ny gudstjänstagenda för högmässa och mässa c) Dokument med frågor för beslut i Kyrkorådet. Lena Ideström redogjorde för de olika dokumenten och redovisade hur arbetet med gudstjänstprojektet fortskridit. Diskussion följde i första hand kring förslaget till ny agenda och ny gudstjänsttid. Lena Ideström har sedan tidigare även inbjudits till Kyrkorådssammanträdet den 3 september. ARBETSUTSKOTTET BESLUTADE de dokument som utdelades ska bifogas kallelsen till Kyrkorådet den 3 september överlämna ärendet till Kyrkorådet. Kyrkorådets behandling Projektledare Lena Ideström hade särskilt inbjudits till Kyrkorådssammanträdet. Handlingar hade delats ut vid föregående Arbetsutskottssammanträde samt utsänts som bilaga till kallelsen till övriga ledamöter och ersättare i Kyrkorådet. Lena Ideström lämnade en bakgrund till de nya förslagen arbetats fram. Antalet deltagare på familjegudstjänsterna på lördagar har minskat de senaste åren och även antalet gudstjänstdeltagare på högmässorna klockan har minskat. Församlingens gudstjänster har i stor utsträckning blivit ålderssegregerade. Förslaget innebär få fira en gudstjänst klockan på söndagar, vilken ska utformas för passa alla ålderskategorier. Var fjärde söndag ska enligt förslaget vara en familjegudstjänst och övriga söndagar ska det erbjudas söndagsskola för barnen; förslagsvis under en prövotid på två år.

6 KYRKORÅDET (14) KR 38 forts. Förslaget innebär också pröva en gudstjänstagenda enligt förslaget till ny kyrkohandbok under perioden 20 januari domssöndagen överlämna ärendet till Arbetsutskottet för beredning inför nästa Kyrkorådssammanträde.

7 KYRKORÅDET (14) KR 39 PERSONALÄRENDEN Kyrkoherden informerade om fem sökande till de två utlysta diakontjänsterna hade kallats till intervju. Av dessa återstår fyra eftersom en sökande redan tackat ja till tjänst hos en annan arbetsgivare. När det gäller ersättare för uppkomna vakanser på Familjerådgivningen och Samtalsakuten pågår en utredning om hur dessa ska ersättas. Kyrkoherden meddelade växeln flyttas till Stockholms stift från och med den 7 september. Kenneth Flood kommer vara församlingsvärd i receptionen och på kyrktorget samtidigt som han är kontaktperson för volontärer.

8 KYRKORÅDET (14) AU 47 KR 40 EKONOMIÄRENDEN Ärende/Arbetsutskottets behandling Ekonomichefen delade ut halvårsrapport 2012 samt Värdepappersinnehav per den 30 juni. Ekonomichefen redogjorde för halvårsresultatet och lämnade årets första prognos. Inga väsentliga avvikelser rapporterades förutom två intäktsposter. Den första posten avser återbetalning av premier för vissa arbetsmarknadsförsäkringar avseende 2007 och 2008 som Afa försäkring meddelat. Beräkningar visar församlingen kan komma få tillbaka betydande belopp. Den andra posten avser återbetalning av tidigare inbetald pensionsfaktura som tidigare aviserats. Församlingen inväntar besked från kyrkans pensionskassa. Enligt det nya regelverk för kapning av höga premier som förhandlats fram bör Österåker-Östra Ryds församling vara en av de församlingar som omfas av återbetalning. Beräkningar visar det även i detta fall rör sig om betydande belopp. ARBETSUTSKOTTET BESLUTADE Kyrkorådets behandling Ekonomichefen gjorde samma genomgång av ekonomisk halvårsrapport 2012 samt Värdepappersinnehav per den 30 juni som för Arbetsutskottet. Ekonomichefen meddelade ett första budgetförslag för 2013 kommer presenteras på Arbetsutskottssammanträdet den 10 september. Ekonomichefen informerade om församlingens kostnader för inre representation med anledning av den senaste tidens nyhetsrapportering om vissa myndigheters personalrepresentation. I innevarande års budget finns kronor avs för ändamålet, vilket innebär högst kronor per anställd.

9 KYRKORÅDET (14) KR 41 FASTIGHETSÄRENDEN Kyrkogårds- och fastighetschefen berättade sommaren förflutit väl när det gäller lokaler och kyrkogårdar. Bekymmersamt är dock för närvarande den vensjuka marken på delar av Garnsvikens kyrkogård, vilken påverkats negativt av regnmängderna under sommaren. Det muslimska gravkvarteret på Garnsviken är så vensjukt gravsättning inte går genomföra. Kostnader för en geologisk undersökning bör tas med i budgeten för 2013.

10 KYRKORÅDET (14) AU 49 KR 42 RECEPTIONEN I ÅKERSBERGA KYRKLIGA CENTRUM Ärende/Arbetsutskottets behandling Kyrkoherden delade ut ett dokument gällande förslag på förändringar i reception och växel. Dokumentet bifogas protokollet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTADE Kyrkorådets behandling Kyrkoherden meddelade frivilligkontoret flyttas till nuvarande backoffice samt reception från 1 oktober. Nuvarande frivilligkontor kommer senare under hösten ommöbleras för Samtalsakutens verksamhet. Kyrkogårds- och fastighetschefen bekräftade Samtalsakutens nuvarande lokaler i Åkersberga centrum är uppsagda från och med årsskiftet 2012/2013.

11 KYRKORÅDET (14) AU 50 KR 43 MOTIONER Ärende/Arbetsutskottets behandling Kyrkoherden hade berett följande motioner: a) Gudstjänstplanering för andakter på kommunens äldreboenden. b) Nvardsfirande med alkoholfritt vin. c) Säker och raktiv gång- och cykelväg till Östra Ryds kyrka. Kyrkoherdens svar bifogas protokollet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTADE överlämna kyrkoherdens beredning av motionerna till Kyrkorådet som information samt arbetsutskottets beredning och förslag till beslut av Kyrkorådet sker vid nästkommande sammanträde. Kyrkorådets behandling Lars Starkerud poängterade svaret på hans motion om gudstjänsttider bör beaktas när den nya Församlingsinstruktionen skrivs. Kyrkorådet orienterades om innehållet i motioner och beredning.

12 KYRKORÅDET (14) KR 44 TILLÄGGSÄRENDEN 1) Sekreterare i valnämnden Valnämndens ordförande Rolf Ericsson ställde frågan om det var möjligt få anlita och arvodera en operativ sekreterare inför och under kyrkovalet 2013, sedan kyrkoherden meddelat det inte hos någon i personalen finns utrymme för sköta den uppgiften. tillstyrka valnämnden får i uppdrag anlita och arvodera en extern operativ sekreterare inför kyrkovalet ) Sammanträdestider En fråga ställdes om tidsjusteringar kan göras när det gäller de AU-sammanträden i församlingen, som är inbokade samma dagar som fullmäktigesammanträden i kommunen. AU skall överväga möjligheterna justera sina sammanträdestider de aktuella dagarna, 1 oktober och 5 november.

13 KYRKORÅDET (14) KR 45 RAPPORTER Kyrkoherden rapporterade om besöket från vår vänförsamling Zhoukou i Kina. Det är en 27-årig församlingsmedarbetare som heter Ma Ming som kommer till Sverige 2-19 oktober. Hon kommer deltaga i gudstjänster och olika aktiviteter i vår församling, men även besöka Kungsholms och Sollentuna församlingar samt en kyrka i Tranås. Söndagen den 7 oktober deltar Ma Ming i högmässan i Åkersberga kyrka och onsdag kväll den 10 oktober deltar hon i en församlingskväll i Åkersberga kyrkliga centrum. På förmiddagen den 11 oktober deltar hon i personalförmiddagen.

14 KYRKORÅDET (14) KR 46 KYRKORÅDETS AVSLUTNING Kyrkoherden bad en bön från Iona. Därefter avslutade kyrkorådets ordförande sammanträdet klockan

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl. 18.30 21.20 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas Borgling

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer