Stadgar. För FINANSINSPEKTJONEN FPK. Ink. 20' Dnr. Försükr;ngs!ören;ng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. För FINANSINSPEKTJONEN FPK. Ink. 20'2-07- 02. Dnr. Försükr;ngs!ören;ng"

Transkript

1 f'_* ~u.w~_*~m =~,,> II I FINANSINSPEKTJONEN Ink. 20' Stadgar Dnr. För Försäkringsbranschens Pensionskassa Försükr;ngs!ören;ng FPK 2012 l(lo}

2 Î: j-!,1~ i-"'fll~- /j;\ii~.-;je~_~4-, ç.itc:-:~"4imr"':fi----~. 0~"';~Ûil E,.~ ~';: i~ K t~' ~": Innehållsförteckning Stadgar 3 1. Firma 3 2. Ändamål 3 3. Styrelsens säte 3 4. Kassans medlemmar 3 5. Försäkringsförmåner 4 6. Försäkringstekniska grunder 4 7. Fonder 4 8. Fondbildning 4 9. Utbetalningar ur överskottsfonden Kapitalplacering Värdehandlingarnas förvaring Kassansfullmäktige Fullmäktiges möten Kassansstyrelse Revision _ Förfarandet med behållna tillgångar vid kassans upplösning Tvisters avgörande Övergångsbestämmelse 10 2(10)

3 Stadgar Gällande från den 1 januari 2012; 1. Firma Föreningens firma är Försäkringsbranschens Pensionskassa- försäkringsförening, i det följande benämnd kassan. 2. Ändamål Kassansändamål är att till förmån för under 4 nämnda aktiva medlemmar respektive deras efterlevande tillhandahålla ålderspension, sjukpension inklusive avgiftsbefrielse, efterlevandepension samt kapitalunderstöd. 3. Styrelsens säte Kassansstyrelse har sitt säte i Stockholm. 4. Kassans medlemmar 1. Kassansmedlemmar är dels passlva, dels aktiva. 2. Såsom passiv medlem kan efter styrelsens prövning antagas försäkringsföretag, företag med nära anknytning till försäkringsbranschen eller gemensam institution inom försäkringsbranschen med verksamhet i Sverige. 3. Passiv medlem skall vid inträde träffa anslutningsavtal med kassan om försäkringens omfattning avseende de grupper av anställda vilka skall inträda som aktiva medlemmar. Som anslutningsavtal skall gälla vid var tidpunkt gällande tjänstepensionsplan mellan Försäkringsbranschens Arhetsgivareorganisation (FAO) och FTFIJusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer. Även anställda av FTF(Facket för försäkring och finans) omfattas av FTP-planen. 4. Aktiv medlem är hos passiv medlem anställd som inträder som försäkrad i kassan, Aktiv medlem kallas även sådan medlem, som avgått med pension, eller fått sin försäkring nedsatt till fribrev. 5. Styrelsen äger infordra intyg rörande hälsotillståndet hos person som anmälts för försäkring i kassan. Styrelsen beslutar i vilken omfattning försäkring skall beviljas. 3(10)

4 5.Försäkringsförmåner,~ H.j ;:; :: i': I: I s r-;' ~- (-~ t, t- ~ ~-:~ ~-\. L ~i~ ~l '.t >." :~,t :.. '-'i!.-",-- 8. ;~;~ ~.;, fj f,-.1 r '" :;'-' f~ ~ :;j i:~ ~H =- î "-3 F~ ~,~ h!~.~ i':~ 'S-; ~j 1=""1 fl P l;~ ~ r-~ fl f- h'l t~ u il ;.~ G,< ri L'~!.~ f~., ~--; ;t ;~ Ij p,_o, }:;" H Kassansverksamhet omfattar ålderspension sjukpension avgiftsbefrielse efterlevandepension följande försäkringsförmåner. kapitalunderstöd Försäkringsvillkor för ovanstående förmåner beskrivs i bilaga Försäkringstekniska grunder Till grund för beräkning av avgifter och andra försäkringstekniska beräkningar ligger de antaganden, som finns angivna i bilaga 2 "Försäkringstekniska grunder" till denna paragraf. Kassanskall varje år upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av kassansställning vid närmast föregående års slut. 7. Fonder Kassansfonder är överskottsfond och värdesäkringsfond. Fondbildning 1. De för kassansverksamhet avsedda tillgångarna fördelas på försäkringstekniska avsättningar, eget kapitaloch skulder. 2. Kassanskall varje år upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av kassansställning vid föregående års slut. 3. Värdesäkringsfonden är bildad av de särskllda värdesäkringsavgifter som inbetalas till kassan som garanti för värdesäkring av pensionerna i kassan. Vid bokslutet tilldelas värdesäkringsfonden värdesäkringsavgifterna jämte avkastningen aveget kapital samt påföras kostnader för pensionstillägg och pensionsförbättringar. 4. Värdesäkringsfonden kan även tillföras medel från överskottsfonden efter beslut av fullmäktige. Värdesäkringsfonden ingår i eget kapital. 9. Utbetalningar ur överskottsfonden 1. Vid varje års slut uttages ur överskottsfonden ett belopp motsvarande tilldelningen av återbäring under året. Beslut om uttaget fattas av styrelsen. Beslutet ska grundas på beräkningar i samband med försäkringsteknisk utredning. 2. Tilldelning av återbäring under pensionsutbetalningstid 2.1 Under tid då pension utbetalas tilldelas återbäring i form av pensionstillägg enligt punkt 2.2 samt (10)

5 2.2 Pensionstillägget skall för envar löpande pension utgöra en bestämd procentsats av det avtalade pensionsbeloppet och utbetalas samtidigt med detta. Procentsatsen skall högst uppgå till den procent, varmed det allmänna prisläget höjs under tiden från basåret. enligt försäkringsvillkor.tll! tllldelnlngsåret, Denna höjning av det allmänna prisläget sätts för tid tilloch med 19811ika med pensionspristalets höjning från januari månad basåret. om detta är 1973 eller tidigare - respektive december månad närmast före basåret. om detta är 1974 eller senare - till december För tid efter 1981 sätts höjningen av det allmänna prisläget lika med höjningen av konsumentprisindex från september månad respektive september månad året före basåret, om detta är senare än till september månad året före tilldelningsåret. Pensionspristalet för januari 1952 och tidigare år anses vara lika med levnadskostnadsindex utan skatter (bas 1935) för närmast föregående december månad, multiplicerad med 100/204. Om det allmänna prisläget definierat enligt ovan ej ökat under den aktuella perleden. sätts procentsatsen till noll. Från och med 1 januari 1999 gäller inte längre den ovan angivna begränsningen av procentsatsen. 2.3 Med basåret för en pension förstås det kalenderår, då pensionen började utbetalas. Ifråga om pension som började utbetalas í januari är dock närmast föregående kalenderår basår. Dock kan modifikation av basår göras för delpensionär. Vidare gäller att basåret är 1946 för pension som börjat utbetalas i januari 1946 eller tidigare. Vid ålderspension, som avlöser sjukpension genom pensionärens åldersfall, och vid efterlevandepension, som avlöser ålderspension eller sjukpension genom pensionärens dödsfall, beräknas basåret. som om den pågående och den avlösta pensionen vore en och samma pension. Vid efterlevandepension efter aktiv medlem, som avlidit efter pensionsåldern men inte var ålderspensionär, beräknas basåret med tillämpning av regeln i närmast föregåendestycke, som om den aktiva medlemmen varit ålderspensionär. Om uttagandet av ålderspension uppskjuts, när den aktlva medlemmen uppnår avtalad pensionsålder, beräknas basåret, som om pensionen börjat utbetalas enligt de föreuppskjutandet gällande villkoren. 3. Tilldelning av återbäring för premiereservbildande försäkringar genom höjning av den intjänade pensionsrätten 3.1 När den aktiva medlemmen lever och varken har uppnått pensionsåldern eller uppbär sjukförmåner tilldelas hans försäkring vid utgången av ett kalenderår återbäring i form avengångsavgift för höjning av den intjänade pensionsrätten (fribrevsvärdet) avseende ålderspension och kollektiv familjepension. För varje förmånsslag sker fribrevshöjningen för alla försäkringar med en gemensam 5(10)

6 f:, :-~-;::t_ük'ílfyà4j,- "tt-~si - jâùjd:2n"-,0,- ~..P~_--'c.-,-- j-#&rn% ete ""#$~.lá r::, f:"- ~:: f' r; t.~ :: t-: r~ ~.~ 1:.\ l, L: ~.: É ~ procentsats. Kompletteringspension höjas med annan procentsats. (FTPK)meddelad fr. o m 1 januari 1992 kan dock rf-~ p t::;: =:,~ r::) Om den aktiva medlemmen uppbär sjukförmåner och reaktiveras före pensionsåldern, tilldelas återbäring vid reaktiveringstidpunkten så att det då intjänade fribrevet blir detsamma, som om återbäring tilldelats och fribrevet höjts kalenderårsvis under sjuktiden. ',1 3.2 Den mot förhöjningen av fribrevsvärdet svarande engångsavgiften beräknas enligt '.; ij ;~-f ;,~H tl f'j ~ t; I premiereservgrunderna i bilagan till Procentsatserna enligt punkt 3.1 bestäms så att endast sådana överskottsmedel disponeras som ej beräknas erforderliga för återbäring under pensionsutbetalningstiden enligt punkt Övrig tilldelning av återbäring 4.1 För avgiftshetalande försäkringar kan återbäring tilldelas genom nedsättning av avgiften. Nedsättningen procentsats av avgiften. bestäms för ett kalenderår i taget som en för varje förmånsslag enhetlig 4.2 Procentsatserna enligt 4.1 bestäms så att endast sådana överskottsmedel disponeras som ej beräknas erforderliga för återbäring under pensionsutbetalningstiden enligt punkt Beslut om återbäring får ej verkställas innan det anmälts till finansinspektionen. 10. Kapitalplacering De medel som inte behövs för löpande utgifter skall placeras i enlighet med föreningens placeringsriktlinjer. 11. Värdehandlingarnas förvaring Värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt i enlighet med förvaringsinstruktion fastlagd av styrelsen. 12. Kassans fullmäktige Den befogenhet, som enligt gällande lag om understödsföreningar tillkommer föreningsstämma, utövas av kassansfullmäktige. Fullmäktiges antal skall vara 21. Tio av dessajämte suppleanter för envar av dem utses av FAO och tio jämte suppleanter för dem av FTF,varjämte en ledamot samt suppleant för denne, utses av parterna gemensamt för ett år i sänder att fungera som ordförande vid fullmäktiges möten. Fem av de av FAO utsedda ledamöterna samt den av parterna gemensamt utsedde ledamoten jämte suppleanterna för dem behöver ej vara medlemmar i kassan. 6(10)

7 ~>;; 2ii;;.t;'rl' ';' '1~::",f. 1t.j;';.:.gt..-:.:-:&ær.i:-tt~'!;?,.~i{t,lt;,>~*W... 1t~?:~:;';',.":":i~ ~.{,-, ~f.$i'f;l~"::;-:i Hälften av de av partema utsedda representanterna i fullmäktige jämte suppleanter väljes varje år för en tid av två tjänstgöringsår. Med ett tjänstgöringsår för fullmäktige förstås tiden från ett fullmäktiges ordinarie möte t o m det nästföljande. För det fall parterna inte kommer överens vid val av ordförande respektive viceordförande gällande utseendet av representanter i kassan äger vardera part rätt att föreslå en ledamot och en suppleant. Genom lottdragning fastställs vem som ska utses tillledamot och den part vars ledamot inte blir utsedd tillledamat får utse suppleanten till denna ledamot." Om val av fullmäktige skall kassansstyrelse underrättas genom vederbörligt protokollsutdrag. 13. Fullmäktiges möten Ordinarie möte hålls en gång årligen före den 30 juni. Extra möte skall - utom i de fall enligt lag om understödsföreningar för uppgivet ändamål skriftligen krävs av minst tre fullmäktige. stadgar - utlysas, när det Vill fullmäktig, passiveller aktiv medlem till behandling å ordinarie möte framlägga annan fråga än om kassans upplösning, skall utom i de fall, där lag om understödsföreningar stadgar - skriftlig framställning därom insändas till styrelsen. För att kunna upptagas till behandling vid årets ordinarie möte skall sådan framställning vara styrelsen tillhanda senast den 1april. Kallelse till fullmäktiges möten och andra meddelanden till fullmäktige skall ske genom brev till envar av dem. Kallelse till möte skall vara avsänd minst 14 dagar före mötet. Â det ordinarie mötet skall föreligga styrelsens redovisningshandlingar bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning jämte revisorernas berättelse, allt för det senaste kalenderåret samt de yttranden från styrelsen som revisorernas berättelse givit anledning till. Å mötet skall även föreligga i 6 nämnd försäkringsteknisk utredning. Följande ärenden skall förekomma till behandling. a) föredragande av styrelsens redovisningshandlingar och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret; b) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen; c) bestämmande av reseersättningar, dagtraktamenten och arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna; d) fastställande av kassansförvaltningsstat för det innevarande kalenderåret; e) val av styrelseledamöter och suppleanter för dem; f) val av två revisorer; g) av styrelsen avgivna framställningar och förslag samt h) övriga ärenden, som i vederbörlig ordning hänskjutits till mötets prövning. 7(lO}

8 Å extra möte får, om ej lagen om understödsföreningar annorlunda stadgar, endast sådana ärenden avgöras, vilka blivit angivna i kallelsen till mötet eller omedelbart föranledes av i dylikt ärende fattat beslut. h t~ ~; f;: = ~ Möte öppnas av fullmäktiges ordförande, varefter fullmäktige väljer övriga funktionärer mötet och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Varje fullmäktig äger en röst. Fullmäktig får icke överlåta sin rösträtt å annan. för r'l f,l ~) ti l.'; ~ : ~-: ~ Fi ~:~= Styrelseledamot äger såsom sådan vid fullmäktiges möten talan men icke rösträtt. Fullmäktiges beslut fattas genom öppen omröstning, dock att sluten omröstning skall äga rum, om någon fullmäktig det begär. För fullmäktiges beslutförhet fordras, att minst elva fullmäktige är närvarande. Såsom fullmäktiges beslut gäller, om annat ej följer av 40 och 63 understödsföreningslagen eller av dessa stadgar, den mening, som fullmäktige i enkel röstmajoritet förenar sig om. Utfaller rösterna lika vid omröstning i sådana fall, där enkel röstövervikt är bestämmande, äger ordföranden utslagsröst. Fullmäktiges möten skall protokollföras och göras tillgängliga för de ovan i 12 nämnda väljarorganisationerna och de passiva medlemmarna. Protokollet skall även göras tillgängligt för hos väljarorganisationerna anställda aktiva medlemmar. 14. Kassans styrelse Kassansangelägenheter handläggs aven styrelse, bestående av fyra representanter för vardera av FAO och FTF~För dessa ordinarie ledamöter skall suppleanter utses. Tre av de av FAO och en av de av FTFnominerade styrelseledamöterna jämte suppleanter för dem behöver inte vara medlemmar i kassan. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en tid av ett tjänstgöringsår. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser, om så anses behövligt, dessutom inom sig ett arbetsutskott bestående av ordföranden samt två ledamöter jämte suppleanter. Om minst tre av styrelseledamöterna så begär, skall en särskild person utses att vid visst tillfälle fungera såsom ordförande i stället för den ordinarie ordföranden. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta göromålen det påkallar, dock minst två gånger varje tjänstgöringsår. Styrelsen skall sammanträda inom en månad om minst två ledamöter så kräver. Arbetsutskottet, om sådant utsetts, sammanträder på ordförandens kallelse så ofta göromålen det påkallar. Vid styrelsesammanträde och sammanträde med arbetsutskottet justeras av därtill utsedda justeringsmän. föres protokoll, som 8(10)

9 t-.-.'--"-;-~: 'Æjclitw;':; ;.ék,i:~f'iih*':j: :tr i~&~i?t.w~jl;'t~w.~it'!if.b!;'~.i'\",~;:,~,:~io:-:'c:--:;";''';- ii~.,,~tetir':'~.~;7:~-;;:;,é:: ~:''' : Kassansfirma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som av styrelsen därtill bemyndigas. Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter, varav minst två från vardera parten, är tillstädes och minst fyra är om beslutet ense. Varje ledamot äger en röst och besluten avgöres genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har den ordinarie ordföranden, resp. om särskild ordförande kallats, den särskllda ordföranden utslagsröst utom vid val, då avgörandet sker genom lottning. Styrelsen äger för kassansverksamhet anställa erforderlig personal samt reglera anställningsförhållandena för densamma. Styrelsen äger rätt att försälja eller med inteckning för gäld belasta kassansfasta egendom elier tomträtt. 15. Revision För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen på ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden t o m påföljande års ordinarie sammanträde två revisorer jämte två suppleanter. Revisorerna samt suppleanterna ska vara auktoriserade. Styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning skall för granskning avlämnas till revisorerna senast den 30 april året efter det förvaltningsberättelsen avser. Senast den 15 maj skall revisorerna till styrelsen överlämna en av dem underskriven revisionsberättelse. Denna skall innehålla en redogörelse för resultatet av granskningen samt ett uttalande om årsredovisningen uppgjorts enligt vid var tid gällande redovisningslagstiftning. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna balansräkningen och resultaträkningen. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett uttalande i fråga om samt särskilda uttalanden om fastställande av 16. Förfarandet med behållna tillgångar vid kassans upplösning Träder kassan i likvidation skall, där ej överlåtelse på sätt i 56 lagen om understödsföreningar sägs kommer till stånd, följande bestämmelser gälla. a) Åt innehavarna av pensioner för vilka pensionsfallet inträffat före likvidationstidpunkten, skall genom inbetalning av erforderliga engångsavgifter till svensk försäkringsinrättning anskaffas försäkringar motsvarande de i föreningen utgående pensionerna exklusive gällande penslonstillägg. Är tillgångarna ej tillräckliga härför görs en proportionell nedsättning av försäkringarna. b) Den del av kassans behållna tillgångar som överstiger de i a) nämnda engångsavgifterna, fördelas mellan innehavarna av övriga försäkringar i kassan i förhållande till envars andel i försäkringstekniska avsättningar. Dock skall ingen härvid tilldelas högre belopp än som motsvarar hans andel i denna premiereserv. 9(10)

10 Sålunda tilldelade belopp användas för inköp av motsvarande försäkringar i svensk försäkringsinrättning. c) Tillgångar som därefter återstår användes för proportionell ökning av de försäkringar som inköpes enligt a) och b). Härvid skall dock i första hand åt innehavarna av pensioner enligt a) inköpas försäkringar motsvarande gällande pensionstillägg. Om tillgångarna inte skulle förslå till inköp av fulla pensionstillägg, nedsättes dessa proportionellt. 17. Tvisters avgörande Denna bestämmelse gäller tvister mellan å ena sidan FPKoch å andra sidan någon som tillhör följande kategorier: a) Passiv medlem b) Aktiv medlem c) Pensionstagare d) Förmånstagare Vid tvist skall styrelsen i första hand söka åstadkomma förlikning. Tvist, som ej biläggs enligt ovan, skall slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt vid skiljeförfarandets påkallande gällande svensk lag därom. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och på svenska språket. Vid tvist mot motpart, som faller under kategori b) - d), eller som är rättsinnehavare efter någon i nämnda kategorier, skall FPKensam stå kostnaderna för skiljemännen och processkostnaderna i övrigt oavsett utgången i tvisten. Har emellertid motpartens talan enligt skiljemännens uppfattning varit onödig, uppenbart ogrundad eller förts på ett sätt som inneburit avsevärt ökade skiljekostnader, får skiljemännen på yrkande av FPKbesluta om annan fördelning av dessa kostnader. I övrigt skall rättegångsbalkens regler om fördelning av rättegångskostnader äga tillämpning. :::>~ \~ 1 ~:~ :-f.,! ;.0'1 tc:-j ê" I~; fl~: U t t'! 18. Övergångsbestämmelse Dessa stadgar gäller fr. o m 1 januari 2012 med följande undantag. a) För penslonsfall. som inträffat före den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gällde då pensionsfallet inträffade, såvlda icke annat följer av anslutningsavtalet eller b) nedan. b) För fribrevsinnehavare, som avgått ur passiv medlems tjänst före den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gällde då rätten till fribrevet inträdde, såvida icke annat följer avanslutningsavtalet. 10(10) ~-:' ~ -! f'

Stadgar. för. Försäkringsbranschens Pensionskassa

Stadgar. för. Försäkringsbranschens Pensionskassa Stadgar för Försäkringsbranschens Pensionskassa Försäkringsförening org.nr 802005-6142 FPK 2017 Fastställda av fullmäktige 2016-05-18 Beslut registrerat hos Finansinspektionen 2016-10-24, FI Dnr: 16-9171

Läs mer

För. Försäkringsbranschens Pensionskassa

För. Försäkringsbranschens Pensionskassa " " ' '!.~.. l"m!\ ;_;_.J. ;.:..._... '' ~_.=-:'c!-".;'~ fi.i-~i....:.;vt:~:j.':: J. "t;~w;$f-~î';.~"1.l;~: '~e... ~~\:.;h--:-....'.t..r;o;öt:..:~\'\.t'~jfi:!~{~1>p'i;->.. " :"'-.~_;~~

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA - FÖRSÄKRINGSFÖRENING - (FPK)

STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA - FÖRSÄKRINGSFÖRENING - (FPK) 1 (15) STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA - FÖRSÄKRINGSFÖRENING - (FPK) 2008 2 (15) STADGAR gällande från den 1 juli 2008 1 Firma Föreningens firma är Försäkringsbranschens Pensionskassa -

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING STADGAR utgåva januari 2016 STADGAR för VÄRMEK SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING Antagna vid föreningens stämma den 11 december 1984 och senast reviderade

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING antagna vid förbundsmöte den 31 maj 1990 av dåvarande Svenska Försäkringsbolags Riksförbund gällande från och med verksamhetsåret 1991. Ändrade vid förbundsmötena den 6 maj

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar Riksbyggen ekonomisk förening

Stadgar Riksbyggen ekonomisk förening Stadgar Riksbyggen ekonomisk förening 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är Riksbyggen ekonomisk förening, har till ändamål som centralorganisation för bostadsrättsföreningar och andra

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

PostNord Försäkringsförening Org nr STADGAR

PostNord Försäkringsförening Org nr STADGAR PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 STADGAR Antagna av föreningsfullmäktige den 13 maj och 7 juni 2004 med ändringar: 18 maj 2005 6 april 2006 25 april 2007 17 april 2008 13 juni 2011 6 maj

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

1 Föreningens firma Föreningen är en ideell förening med firma Ingmarsö Byalag.

1 Föreningens firma Föreningen är en ideell förening med firma Ingmarsö Byalag. STADGAR för föreningen INGMARSÖ BYALAG antagna vid allmänna möten den 2 november 1996 och 31 maj 1997 Ändrade vid föreningsstämma 26 maj 2007 och 24 maj 2008 1 Föreningens firma Föreningen är en ideell

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING STADGAR utgåva januari 2014 STADGAR för VÄRMEK SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING Antagna vid föreningens stämma den 11 december 1984 och senast reviderade

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Stadgar. för. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin)

Stadgar. för. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) Stadgar för Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) Antagna vid årsmöte den 27 november 2003 att gälla fr o m 1 januari 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Förbundet och dess

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer