Stadgar. För FINANSINSPEKTJONEN FPK. Ink. 20' Dnr. Försükr;ngs!ören;ng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. För FINANSINSPEKTJONEN FPK. Ink. 20'2-07- 02. Dnr. Försükr;ngs!ören;ng"

Transkript

1 f'_* ~u.w~_*~m =~,,> II I FINANSINSPEKTJONEN Ink. 20' Stadgar Dnr. För Försäkringsbranschens Pensionskassa Försükr;ngs!ören;ng FPK 2012 l(lo}

2 Î: j-!,1~ i-"'fll~- /j;\ii~.-;je~_~4-, ç.itc:-:~"4imr"':fi----~. 0~"';~Ûil E,.~ ~';: i~ K t~' ~": Innehållsförteckning Stadgar 3 1. Firma 3 2. Ändamål 3 3. Styrelsens säte 3 4. Kassans medlemmar 3 5. Försäkringsförmåner 4 6. Försäkringstekniska grunder 4 7. Fonder 4 8. Fondbildning 4 9. Utbetalningar ur överskottsfonden Kapitalplacering Värdehandlingarnas förvaring Kassansfullmäktige Fullmäktiges möten Kassansstyrelse Revision _ Förfarandet med behållna tillgångar vid kassans upplösning Tvisters avgörande Övergångsbestämmelse 10 2(10)

3 Stadgar Gällande från den 1 januari 2012; 1. Firma Föreningens firma är Försäkringsbranschens Pensionskassa- försäkringsförening, i det följande benämnd kassan. 2. Ändamål Kassansändamål är att till förmån för under 4 nämnda aktiva medlemmar respektive deras efterlevande tillhandahålla ålderspension, sjukpension inklusive avgiftsbefrielse, efterlevandepension samt kapitalunderstöd. 3. Styrelsens säte Kassansstyrelse har sitt säte i Stockholm. 4. Kassans medlemmar 1. Kassansmedlemmar är dels passlva, dels aktiva. 2. Såsom passiv medlem kan efter styrelsens prövning antagas försäkringsföretag, företag med nära anknytning till försäkringsbranschen eller gemensam institution inom försäkringsbranschen med verksamhet i Sverige. 3. Passiv medlem skall vid inträde träffa anslutningsavtal med kassan om försäkringens omfattning avseende de grupper av anställda vilka skall inträda som aktiva medlemmar. Som anslutningsavtal skall gälla vid var tidpunkt gällande tjänstepensionsplan mellan Försäkringsbranschens Arhetsgivareorganisation (FAO) och FTFIJusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer. Även anställda av FTF(Facket för försäkring och finans) omfattas av FTP-planen. 4. Aktiv medlem är hos passiv medlem anställd som inträder som försäkrad i kassan, Aktiv medlem kallas även sådan medlem, som avgått med pension, eller fått sin försäkring nedsatt till fribrev. 5. Styrelsen äger infordra intyg rörande hälsotillståndet hos person som anmälts för försäkring i kassan. Styrelsen beslutar i vilken omfattning försäkring skall beviljas. 3(10)

4 5.Försäkringsförmåner,~ H.j ;:; :: i': I: I s r-;' ~- (-~ t, t- ~ ~-:~ ~-\. L ~i~ ~l '.t >." :~,t :.. '-'i!.-",-- 8. ;~;~ ~.;, fj f,-.1 r '" :;'-' f~ ~ :;j i:~ ~H =- î "-3 F~ ~,~ h!~.~ i':~ 'S-; ~j 1=""1 fl P l;~ ~ r-~ fl f- h'l t~ u il ;.~ G,< ri L'~!.~ f~., ~--; ;t ;~ Ij p,_o, }:;" H Kassansverksamhet omfattar ålderspension sjukpension avgiftsbefrielse efterlevandepension följande försäkringsförmåner. kapitalunderstöd Försäkringsvillkor för ovanstående förmåner beskrivs i bilaga Försäkringstekniska grunder Till grund för beräkning av avgifter och andra försäkringstekniska beräkningar ligger de antaganden, som finns angivna i bilaga 2 "Försäkringstekniska grunder" till denna paragraf. Kassanskall varje år upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av kassansställning vid närmast föregående års slut. 7. Fonder Kassansfonder är överskottsfond och värdesäkringsfond. Fondbildning 1. De för kassansverksamhet avsedda tillgångarna fördelas på försäkringstekniska avsättningar, eget kapitaloch skulder. 2. Kassanskall varje år upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av kassansställning vid föregående års slut. 3. Värdesäkringsfonden är bildad av de särskllda värdesäkringsavgifter som inbetalas till kassan som garanti för värdesäkring av pensionerna i kassan. Vid bokslutet tilldelas värdesäkringsfonden värdesäkringsavgifterna jämte avkastningen aveget kapital samt påföras kostnader för pensionstillägg och pensionsförbättringar. 4. Värdesäkringsfonden kan även tillföras medel från överskottsfonden efter beslut av fullmäktige. Värdesäkringsfonden ingår i eget kapital. 9. Utbetalningar ur överskottsfonden 1. Vid varje års slut uttages ur överskottsfonden ett belopp motsvarande tilldelningen av återbäring under året. Beslut om uttaget fattas av styrelsen. Beslutet ska grundas på beräkningar i samband med försäkringsteknisk utredning. 2. Tilldelning av återbäring under pensionsutbetalningstid 2.1 Under tid då pension utbetalas tilldelas återbäring i form av pensionstillägg enligt punkt 2.2 samt (10)

5 2.2 Pensionstillägget skall för envar löpande pension utgöra en bestämd procentsats av det avtalade pensionsbeloppet och utbetalas samtidigt med detta. Procentsatsen skall högst uppgå till den procent, varmed det allmänna prisläget höjs under tiden från basåret. enligt försäkringsvillkor.tll! tllldelnlngsåret, Denna höjning av det allmänna prisläget sätts för tid tilloch med 19811ika med pensionspristalets höjning från januari månad basåret. om detta är 1973 eller tidigare - respektive december månad närmast före basåret. om detta är 1974 eller senare - till december För tid efter 1981 sätts höjningen av det allmänna prisläget lika med höjningen av konsumentprisindex från september månad respektive september månad året före basåret, om detta är senare än till september månad året före tilldelningsåret. Pensionspristalet för januari 1952 och tidigare år anses vara lika med levnadskostnadsindex utan skatter (bas 1935) för närmast föregående december månad, multiplicerad med 100/204. Om det allmänna prisläget definierat enligt ovan ej ökat under den aktuella perleden. sätts procentsatsen till noll. Från och med 1 januari 1999 gäller inte längre den ovan angivna begränsningen av procentsatsen. 2.3 Med basåret för en pension förstås det kalenderår, då pensionen började utbetalas. Ifråga om pension som började utbetalas í januari är dock närmast föregående kalenderår basår. Dock kan modifikation av basår göras för delpensionär. Vidare gäller att basåret är 1946 för pension som börjat utbetalas i januari 1946 eller tidigare. Vid ålderspension, som avlöser sjukpension genom pensionärens åldersfall, och vid efterlevandepension, som avlöser ålderspension eller sjukpension genom pensionärens dödsfall, beräknas basåret. som om den pågående och den avlösta pensionen vore en och samma pension. Vid efterlevandepension efter aktiv medlem, som avlidit efter pensionsåldern men inte var ålderspensionär, beräknas basåret med tillämpning av regeln i närmast föregåendestycke, som om den aktiva medlemmen varit ålderspensionär. Om uttagandet av ålderspension uppskjuts, när den aktlva medlemmen uppnår avtalad pensionsålder, beräknas basåret, som om pensionen börjat utbetalas enligt de föreuppskjutandet gällande villkoren. 3. Tilldelning av återbäring för premiereservbildande försäkringar genom höjning av den intjänade pensionsrätten 3.1 När den aktiva medlemmen lever och varken har uppnått pensionsåldern eller uppbär sjukförmåner tilldelas hans försäkring vid utgången av ett kalenderår återbäring i form avengångsavgift för höjning av den intjänade pensionsrätten (fribrevsvärdet) avseende ålderspension och kollektiv familjepension. För varje förmånsslag sker fribrevshöjningen för alla försäkringar med en gemensam 5(10)

6 f:, :-~-;::t_ük'ílfyà4j,- "tt-~si - jâùjd:2n"-,0,- ~..P~_--'c.-,-- j-#&rn% ete ""#$~.lá r::, f:"- ~:: f' r; t.~ :: t-: r~ ~.~ 1:.\ l, L: ~.: É ~ procentsats. Kompletteringspension höjas med annan procentsats. (FTPK)meddelad fr. o m 1 januari 1992 kan dock rf-~ p t::;: =:,~ r::) Om den aktiva medlemmen uppbär sjukförmåner och reaktiveras före pensionsåldern, tilldelas återbäring vid reaktiveringstidpunkten så att det då intjänade fribrevet blir detsamma, som om återbäring tilldelats och fribrevet höjts kalenderårsvis under sjuktiden. ',1 3.2 Den mot förhöjningen av fribrevsvärdet svarande engångsavgiften beräknas enligt '.; ij ;~-f ;,~H tl f'j ~ t; I premiereservgrunderna i bilagan till Procentsatserna enligt punkt 3.1 bestäms så att endast sådana överskottsmedel disponeras som ej beräknas erforderliga för återbäring under pensionsutbetalningstiden enligt punkt Övrig tilldelning av återbäring 4.1 För avgiftshetalande försäkringar kan återbäring tilldelas genom nedsättning av avgiften. Nedsättningen procentsats av avgiften. bestäms för ett kalenderår i taget som en för varje förmånsslag enhetlig 4.2 Procentsatserna enligt 4.1 bestäms så att endast sådana överskottsmedel disponeras som ej beräknas erforderliga för återbäring under pensionsutbetalningstiden enligt punkt Beslut om återbäring får ej verkställas innan det anmälts till finansinspektionen. 10. Kapitalplacering De medel som inte behövs för löpande utgifter skall placeras i enlighet med föreningens placeringsriktlinjer. 11. Värdehandlingarnas förvaring Värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt i enlighet med förvaringsinstruktion fastlagd av styrelsen. 12. Kassans fullmäktige Den befogenhet, som enligt gällande lag om understödsföreningar tillkommer föreningsstämma, utövas av kassansfullmäktige. Fullmäktiges antal skall vara 21. Tio av dessajämte suppleanter för envar av dem utses av FAO och tio jämte suppleanter för dem av FTF,varjämte en ledamot samt suppleant för denne, utses av parterna gemensamt för ett år i sänder att fungera som ordförande vid fullmäktiges möten. Fem av de av FAO utsedda ledamöterna samt den av parterna gemensamt utsedde ledamoten jämte suppleanterna för dem behöver ej vara medlemmar i kassan. 6(10)

7 ~>;; 2ii;;.t;'rl' ';' '1~::",f. 1t.j;';.:.gt..-:.:-:&ær.i:-tt~'!;?,.~i{t,lt;,>~*W... 1t~?:~:;';',.":":i~ ~.{,-, ~f.$i'f;l~"::;-:i Hälften av de av partema utsedda representanterna i fullmäktige jämte suppleanter väljes varje år för en tid av två tjänstgöringsår. Med ett tjänstgöringsår för fullmäktige förstås tiden från ett fullmäktiges ordinarie möte t o m det nästföljande. För det fall parterna inte kommer överens vid val av ordförande respektive viceordförande gällande utseendet av representanter i kassan äger vardera part rätt att föreslå en ledamot och en suppleant. Genom lottdragning fastställs vem som ska utses tillledamot och den part vars ledamot inte blir utsedd tillledamat får utse suppleanten till denna ledamot." Om val av fullmäktige skall kassansstyrelse underrättas genom vederbörligt protokollsutdrag. 13. Fullmäktiges möten Ordinarie möte hålls en gång årligen före den 30 juni. Extra möte skall - utom i de fall enligt lag om understödsföreningar för uppgivet ändamål skriftligen krävs av minst tre fullmäktige. stadgar - utlysas, när det Vill fullmäktig, passiveller aktiv medlem till behandling å ordinarie möte framlägga annan fråga än om kassans upplösning, skall utom i de fall, där lag om understödsföreningar stadgar - skriftlig framställning därom insändas till styrelsen. För att kunna upptagas till behandling vid årets ordinarie möte skall sådan framställning vara styrelsen tillhanda senast den 1april. Kallelse till fullmäktiges möten och andra meddelanden till fullmäktige skall ske genom brev till envar av dem. Kallelse till möte skall vara avsänd minst 14 dagar före mötet. Â det ordinarie mötet skall föreligga styrelsens redovisningshandlingar bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning jämte revisorernas berättelse, allt för det senaste kalenderåret samt de yttranden från styrelsen som revisorernas berättelse givit anledning till. Å mötet skall även föreligga i 6 nämnd försäkringsteknisk utredning. Följande ärenden skall förekomma till behandling. a) föredragande av styrelsens redovisningshandlingar och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret; b) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen; c) bestämmande av reseersättningar, dagtraktamenten och arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna; d) fastställande av kassansförvaltningsstat för det innevarande kalenderåret; e) val av styrelseledamöter och suppleanter för dem; f) val av två revisorer; g) av styrelsen avgivna framställningar och förslag samt h) övriga ärenden, som i vederbörlig ordning hänskjutits till mötets prövning. 7(lO}

8 Å extra möte får, om ej lagen om understödsföreningar annorlunda stadgar, endast sådana ärenden avgöras, vilka blivit angivna i kallelsen till mötet eller omedelbart föranledes av i dylikt ärende fattat beslut. h t~ ~; f;: = ~ Möte öppnas av fullmäktiges ordförande, varefter fullmäktige väljer övriga funktionärer mötet och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Varje fullmäktig äger en röst. Fullmäktig får icke överlåta sin rösträtt å annan. för r'l f,l ~) ti l.'; ~ : ~-: ~ Fi ~:~= Styrelseledamot äger såsom sådan vid fullmäktiges möten talan men icke rösträtt. Fullmäktiges beslut fattas genom öppen omröstning, dock att sluten omröstning skall äga rum, om någon fullmäktig det begär. För fullmäktiges beslutförhet fordras, att minst elva fullmäktige är närvarande. Såsom fullmäktiges beslut gäller, om annat ej följer av 40 och 63 understödsföreningslagen eller av dessa stadgar, den mening, som fullmäktige i enkel röstmajoritet förenar sig om. Utfaller rösterna lika vid omröstning i sådana fall, där enkel röstövervikt är bestämmande, äger ordföranden utslagsröst. Fullmäktiges möten skall protokollföras och göras tillgängliga för de ovan i 12 nämnda väljarorganisationerna och de passiva medlemmarna. Protokollet skall även göras tillgängligt för hos väljarorganisationerna anställda aktiva medlemmar. 14. Kassans styrelse Kassansangelägenheter handläggs aven styrelse, bestående av fyra representanter för vardera av FAO och FTF~För dessa ordinarie ledamöter skall suppleanter utses. Tre av de av FAO och en av de av FTFnominerade styrelseledamöterna jämte suppleanter för dem behöver inte vara medlemmar i kassan. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en tid av ett tjänstgöringsår. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser, om så anses behövligt, dessutom inom sig ett arbetsutskott bestående av ordföranden samt två ledamöter jämte suppleanter. Om minst tre av styrelseledamöterna så begär, skall en särskild person utses att vid visst tillfälle fungera såsom ordförande i stället för den ordinarie ordföranden. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta göromålen det påkallar, dock minst två gånger varje tjänstgöringsår. Styrelsen skall sammanträda inom en månad om minst två ledamöter så kräver. Arbetsutskottet, om sådant utsetts, sammanträder på ordförandens kallelse så ofta göromålen det påkallar. Vid styrelsesammanträde och sammanträde med arbetsutskottet justeras av därtill utsedda justeringsmän. föres protokoll, som 8(10)

9 t-.-.'--"-;-~: 'Æjclitw;':; ;.ék,i:~f'iih*':j: :tr i~&~i?t.w~jl;'t~w.~it'!if.b!;'~.i'\",~;:,~,:~io:-:'c:--:;";''';- ii~.,,~tetir':'~.~;7:~-;;:;,é:: ~:''' : Kassansfirma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som av styrelsen därtill bemyndigas. Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter, varav minst två från vardera parten, är tillstädes och minst fyra är om beslutet ense. Varje ledamot äger en röst och besluten avgöres genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har den ordinarie ordföranden, resp. om särskild ordförande kallats, den särskllda ordföranden utslagsröst utom vid val, då avgörandet sker genom lottning. Styrelsen äger för kassansverksamhet anställa erforderlig personal samt reglera anställningsförhållandena för densamma. Styrelsen äger rätt att försälja eller med inteckning för gäld belasta kassansfasta egendom elier tomträtt. 15. Revision För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen på ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden t o m påföljande års ordinarie sammanträde två revisorer jämte två suppleanter. Revisorerna samt suppleanterna ska vara auktoriserade. Styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning skall för granskning avlämnas till revisorerna senast den 30 april året efter det förvaltningsberättelsen avser. Senast den 15 maj skall revisorerna till styrelsen överlämna en av dem underskriven revisionsberättelse. Denna skall innehålla en redogörelse för resultatet av granskningen samt ett uttalande om årsredovisningen uppgjorts enligt vid var tid gällande redovisningslagstiftning. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna balansräkningen och resultaträkningen. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett uttalande i fråga om samt särskilda uttalanden om fastställande av 16. Förfarandet med behållna tillgångar vid kassans upplösning Träder kassan i likvidation skall, där ej överlåtelse på sätt i 56 lagen om understödsföreningar sägs kommer till stånd, följande bestämmelser gälla. a) Åt innehavarna av pensioner för vilka pensionsfallet inträffat före likvidationstidpunkten, skall genom inbetalning av erforderliga engångsavgifter till svensk försäkringsinrättning anskaffas försäkringar motsvarande de i föreningen utgående pensionerna exklusive gällande penslonstillägg. Är tillgångarna ej tillräckliga härför görs en proportionell nedsättning av försäkringarna. b) Den del av kassans behållna tillgångar som överstiger de i a) nämnda engångsavgifterna, fördelas mellan innehavarna av övriga försäkringar i kassan i förhållande till envars andel i försäkringstekniska avsättningar. Dock skall ingen härvid tilldelas högre belopp än som motsvarar hans andel i denna premiereserv. 9(10)

10 Sålunda tilldelade belopp användas för inköp av motsvarande försäkringar i svensk försäkringsinrättning. c) Tillgångar som därefter återstår användes för proportionell ökning av de försäkringar som inköpes enligt a) och b). Härvid skall dock i första hand åt innehavarna av pensioner enligt a) inköpas försäkringar motsvarande gällande pensionstillägg. Om tillgångarna inte skulle förslå till inköp av fulla pensionstillägg, nedsättes dessa proportionellt. 17. Tvisters avgörande Denna bestämmelse gäller tvister mellan å ena sidan FPKoch å andra sidan någon som tillhör följande kategorier: a) Passiv medlem b) Aktiv medlem c) Pensionstagare d) Förmånstagare Vid tvist skall styrelsen i första hand söka åstadkomma förlikning. Tvist, som ej biläggs enligt ovan, skall slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt vid skiljeförfarandets påkallande gällande svensk lag därom. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och på svenska språket. Vid tvist mot motpart, som faller under kategori b) - d), eller som är rättsinnehavare efter någon i nämnda kategorier, skall FPKensam stå kostnaderna för skiljemännen och processkostnaderna i övrigt oavsett utgången i tvisten. Har emellertid motpartens talan enligt skiljemännens uppfattning varit onödig, uppenbart ogrundad eller förts på ett sätt som inneburit avsevärt ökade skiljekostnader, får skiljemännen på yrkande av FPKbesluta om annan fördelning av dessa kostnader. I övrigt skall rättegångsbalkens regler om fördelning av rättegångskostnader äga tillämpning. :::>~ \~ 1 ~:~ :-f.,! ;.0'1 tc:-j ê" I~; fl~: U t t'! 18. Övergångsbestämmelse Dessa stadgar gäller fr. o m 1 januari 2012 med följande undantag. a) För penslonsfall. som inträffat före den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gällde då pensionsfallet inträffade, såvlda icke annat följer av anslutningsavtalet eller b) nedan. b) För fribrevsinnehavare, som avgått ur passiv medlems tjänst före den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gällde då rätten till fribrevet inträdde, såvida icke annat följer avanslutningsavtalet. 10(10) ~-:' ~ -! f'

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 Firma 1 Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring

Läs mer

STADGAR STADGAR. Beslutade den 26 mars 2014

STADGAR STADGAR. Beslutade den 26 mars 2014 1 STADGAR Beslutade den 26 mars 2014 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 26 mars 2014 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR. Fr.o.m. 2013-01-01

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR. Fr.o.m. 2013-01-01 Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening STADGAR Fr.o.m. 2013-01-01 Stadgarna för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Godkända enligt beslut vid möte med föreningens medlemmar 12-02-23 och 12-03-22 1 Volvo

Läs mer

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2.

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1987-09-17 Ärende ITP-planens delpensionsförmåner Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Karl Erik Önnesjö, ordförande, Olof

Läs mer

VVS Företagens stadgar

VVS Företagens stadgar VVS Företagens stadgar Innehållsförteckning 1 Förbundets ändamål 4 2 Förbundets organisation 4 3 Medlemskap och inträde 5 4 Medlemskapets omfattning 6 5 Filialer 7 6 Avgifter 7 7 Förbundets organ 7 8 Förbundsstämma

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 Stadgar Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 antagna av kongressen 2006 reviderade av årsmötet 2007 Stadgar Innehållsförteckning 1 Namn och registreringsort... 3 2 Uppgifter...

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR (antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 2 april 2005) Föreningen och dess uppgifter 1. Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av

Läs mer

Stadgar antagna av 2012 års kongress

Stadgar antagna av 2012 års kongress SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN -OFFENTLIGANSTÄLLDA (SBF-O) Stadgar antagna av 2012 års kongress 1 Grunder för en samlad befälsorganisation STADGAR för Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF O) Antagna vid 2012

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer