Stadgar. För FINANSINSPEKTJONEN FPK. Ink. 20' Dnr. Försükr;ngs!ören;ng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. För FINANSINSPEKTJONEN FPK. Ink. 20'2-07- 02. Dnr. Försükr;ngs!ören;ng"

Transkript

1 f'_* ~u.w~_*~m =~,,> II I FINANSINSPEKTJONEN Ink. 20' Stadgar Dnr. För Försäkringsbranschens Pensionskassa Försükr;ngs!ören;ng FPK 2012 l(lo}

2 Î: j-!,1~ i-"'fll~- /j;\ii~.-;je~_~4-, ç.itc:-:~"4imr"':fi----~. 0~"';~Ûil E,.~ ~';: i~ K t~' ~": Innehållsförteckning Stadgar 3 1. Firma 3 2. Ändamål 3 3. Styrelsens säte 3 4. Kassans medlemmar 3 5. Försäkringsförmåner 4 6. Försäkringstekniska grunder 4 7. Fonder 4 8. Fondbildning 4 9. Utbetalningar ur överskottsfonden Kapitalplacering Värdehandlingarnas förvaring Kassansfullmäktige Fullmäktiges möten Kassansstyrelse Revision _ Förfarandet med behållna tillgångar vid kassans upplösning Tvisters avgörande Övergångsbestämmelse 10 2(10)

3 Stadgar Gällande från den 1 januari 2012; 1. Firma Föreningens firma är Försäkringsbranschens Pensionskassa- försäkringsförening, i det följande benämnd kassan. 2. Ändamål Kassansändamål är att till förmån för under 4 nämnda aktiva medlemmar respektive deras efterlevande tillhandahålla ålderspension, sjukpension inklusive avgiftsbefrielse, efterlevandepension samt kapitalunderstöd. 3. Styrelsens säte Kassansstyrelse har sitt säte i Stockholm. 4. Kassans medlemmar 1. Kassansmedlemmar är dels passlva, dels aktiva. 2. Såsom passiv medlem kan efter styrelsens prövning antagas försäkringsföretag, företag med nära anknytning till försäkringsbranschen eller gemensam institution inom försäkringsbranschen med verksamhet i Sverige. 3. Passiv medlem skall vid inträde träffa anslutningsavtal med kassan om försäkringens omfattning avseende de grupper av anställda vilka skall inträda som aktiva medlemmar. Som anslutningsavtal skall gälla vid var tidpunkt gällande tjänstepensionsplan mellan Försäkringsbranschens Arhetsgivareorganisation (FAO) och FTFIJusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer. Även anställda av FTF(Facket för försäkring och finans) omfattas av FTP-planen. 4. Aktiv medlem är hos passiv medlem anställd som inträder som försäkrad i kassan, Aktiv medlem kallas även sådan medlem, som avgått med pension, eller fått sin försäkring nedsatt till fribrev. 5. Styrelsen äger infordra intyg rörande hälsotillståndet hos person som anmälts för försäkring i kassan. Styrelsen beslutar i vilken omfattning försäkring skall beviljas. 3(10)

4 5.Försäkringsförmåner,~ H.j ;:; :: i': I: I s r-;' ~- (-~ t, t- ~ ~-:~ ~-\. L ~i~ ~l '.t >." :~,t :.. '-'i!.-",-- 8. ;~;~ ~.;, fj f,-.1 r '" :;'-' f~ ~ :;j i:~ ~H =- î "-3 F~ ~,~ h!~.~ i':~ 'S-; ~j 1=""1 fl P l;~ ~ r-~ fl f- h'l t~ u il ;.~ G,< ri L'~!.~ f~., ~--; ;t ;~ Ij p,_o, }:;" H Kassansverksamhet omfattar ålderspension sjukpension avgiftsbefrielse efterlevandepension följande försäkringsförmåner. kapitalunderstöd Försäkringsvillkor för ovanstående förmåner beskrivs i bilaga Försäkringstekniska grunder Till grund för beräkning av avgifter och andra försäkringstekniska beräkningar ligger de antaganden, som finns angivna i bilaga 2 "Försäkringstekniska grunder" till denna paragraf. Kassanskall varje år upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av kassansställning vid närmast föregående års slut. 7. Fonder Kassansfonder är överskottsfond och värdesäkringsfond. Fondbildning 1. De för kassansverksamhet avsedda tillgångarna fördelas på försäkringstekniska avsättningar, eget kapitaloch skulder. 2. Kassanskall varje år upprätta och till Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av kassansställning vid föregående års slut. 3. Värdesäkringsfonden är bildad av de särskllda värdesäkringsavgifter som inbetalas till kassan som garanti för värdesäkring av pensionerna i kassan. Vid bokslutet tilldelas värdesäkringsfonden värdesäkringsavgifterna jämte avkastningen aveget kapital samt påföras kostnader för pensionstillägg och pensionsförbättringar. 4. Värdesäkringsfonden kan även tillföras medel från överskottsfonden efter beslut av fullmäktige. Värdesäkringsfonden ingår i eget kapital. 9. Utbetalningar ur överskottsfonden 1. Vid varje års slut uttages ur överskottsfonden ett belopp motsvarande tilldelningen av återbäring under året. Beslut om uttaget fattas av styrelsen. Beslutet ska grundas på beräkningar i samband med försäkringsteknisk utredning. 2. Tilldelning av återbäring under pensionsutbetalningstid 2.1 Under tid då pension utbetalas tilldelas återbäring i form av pensionstillägg enligt punkt 2.2 samt (10)

5 2.2 Pensionstillägget skall för envar löpande pension utgöra en bestämd procentsats av det avtalade pensionsbeloppet och utbetalas samtidigt med detta. Procentsatsen skall högst uppgå till den procent, varmed det allmänna prisläget höjs under tiden från basåret. enligt försäkringsvillkor.tll! tllldelnlngsåret, Denna höjning av det allmänna prisläget sätts för tid tilloch med 19811ika med pensionspristalets höjning från januari månad basåret. om detta är 1973 eller tidigare - respektive december månad närmast före basåret. om detta är 1974 eller senare - till december För tid efter 1981 sätts höjningen av det allmänna prisläget lika med höjningen av konsumentprisindex från september månad respektive september månad året före basåret, om detta är senare än till september månad året före tilldelningsåret. Pensionspristalet för januari 1952 och tidigare år anses vara lika med levnadskostnadsindex utan skatter (bas 1935) för närmast föregående december månad, multiplicerad med 100/204. Om det allmänna prisläget definierat enligt ovan ej ökat under den aktuella perleden. sätts procentsatsen till noll. Från och med 1 januari 1999 gäller inte längre den ovan angivna begränsningen av procentsatsen. 2.3 Med basåret för en pension förstås det kalenderår, då pensionen började utbetalas. Ifråga om pension som började utbetalas í januari är dock närmast föregående kalenderår basår. Dock kan modifikation av basår göras för delpensionär. Vidare gäller att basåret är 1946 för pension som börjat utbetalas i januari 1946 eller tidigare. Vid ålderspension, som avlöser sjukpension genom pensionärens åldersfall, och vid efterlevandepension, som avlöser ålderspension eller sjukpension genom pensionärens dödsfall, beräknas basåret. som om den pågående och den avlösta pensionen vore en och samma pension. Vid efterlevandepension efter aktiv medlem, som avlidit efter pensionsåldern men inte var ålderspensionär, beräknas basåret med tillämpning av regeln i närmast föregåendestycke, som om den aktiva medlemmen varit ålderspensionär. Om uttagandet av ålderspension uppskjuts, när den aktlva medlemmen uppnår avtalad pensionsålder, beräknas basåret, som om pensionen börjat utbetalas enligt de föreuppskjutandet gällande villkoren. 3. Tilldelning av återbäring för premiereservbildande försäkringar genom höjning av den intjänade pensionsrätten 3.1 När den aktiva medlemmen lever och varken har uppnått pensionsåldern eller uppbär sjukförmåner tilldelas hans försäkring vid utgången av ett kalenderår återbäring i form avengångsavgift för höjning av den intjänade pensionsrätten (fribrevsvärdet) avseende ålderspension och kollektiv familjepension. För varje förmånsslag sker fribrevshöjningen för alla försäkringar med en gemensam 5(10)

6 f:, :-~-;::t_ük'ílfyà4j,- "tt-~si - jâùjd:2n"-,0,- ~..P~_--'c.-,-- j-#&rn% ete ""#$~.lá r::, f:"- ~:: f' r; t.~ :: t-: r~ ~.~ 1:.\ l, L: ~.: É ~ procentsats. Kompletteringspension höjas med annan procentsats. (FTPK)meddelad fr. o m 1 januari 1992 kan dock rf-~ p t::;: =:,~ r::) Om den aktiva medlemmen uppbär sjukförmåner och reaktiveras före pensionsåldern, tilldelas återbäring vid reaktiveringstidpunkten så att det då intjänade fribrevet blir detsamma, som om återbäring tilldelats och fribrevet höjts kalenderårsvis under sjuktiden. ',1 3.2 Den mot förhöjningen av fribrevsvärdet svarande engångsavgiften beräknas enligt '.; ij ;~-f ;,~H tl f'j ~ t; I premiereservgrunderna i bilagan till Procentsatserna enligt punkt 3.1 bestäms så att endast sådana överskottsmedel disponeras som ej beräknas erforderliga för återbäring under pensionsutbetalningstiden enligt punkt Övrig tilldelning av återbäring 4.1 För avgiftshetalande försäkringar kan återbäring tilldelas genom nedsättning av avgiften. Nedsättningen procentsats av avgiften. bestäms för ett kalenderår i taget som en för varje förmånsslag enhetlig 4.2 Procentsatserna enligt 4.1 bestäms så att endast sådana överskottsmedel disponeras som ej beräknas erforderliga för återbäring under pensionsutbetalningstiden enligt punkt Beslut om återbäring får ej verkställas innan det anmälts till finansinspektionen. 10. Kapitalplacering De medel som inte behövs för löpande utgifter skall placeras i enlighet med föreningens placeringsriktlinjer. 11. Värdehandlingarnas förvaring Värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt i enlighet med förvaringsinstruktion fastlagd av styrelsen. 12. Kassans fullmäktige Den befogenhet, som enligt gällande lag om understödsföreningar tillkommer föreningsstämma, utövas av kassansfullmäktige. Fullmäktiges antal skall vara 21. Tio av dessajämte suppleanter för envar av dem utses av FAO och tio jämte suppleanter för dem av FTF,varjämte en ledamot samt suppleant för denne, utses av parterna gemensamt för ett år i sänder att fungera som ordförande vid fullmäktiges möten. Fem av de av FAO utsedda ledamöterna samt den av parterna gemensamt utsedde ledamoten jämte suppleanterna för dem behöver ej vara medlemmar i kassan. 6(10)

7 ~>;; 2ii;;.t;'rl' ';' '1~::",f. 1t.j;';.:.gt..-:.:-:&ær.i:-tt~'!;?,.~i{t,lt;,>~*W... 1t~?:~:;';',.":":i~ ~.{,-, ~f.$i'f;l~"::;-:i Hälften av de av partema utsedda representanterna i fullmäktige jämte suppleanter väljes varje år för en tid av två tjänstgöringsår. Med ett tjänstgöringsår för fullmäktige förstås tiden från ett fullmäktiges ordinarie möte t o m det nästföljande. För det fall parterna inte kommer överens vid val av ordförande respektive viceordförande gällande utseendet av representanter i kassan äger vardera part rätt att föreslå en ledamot och en suppleant. Genom lottdragning fastställs vem som ska utses tillledamot och den part vars ledamot inte blir utsedd tillledamat får utse suppleanten till denna ledamot." Om val av fullmäktige skall kassansstyrelse underrättas genom vederbörligt protokollsutdrag. 13. Fullmäktiges möten Ordinarie möte hålls en gång årligen före den 30 juni. Extra möte skall - utom i de fall enligt lag om understödsföreningar för uppgivet ändamål skriftligen krävs av minst tre fullmäktige. stadgar - utlysas, när det Vill fullmäktig, passiveller aktiv medlem till behandling å ordinarie möte framlägga annan fråga än om kassans upplösning, skall utom i de fall, där lag om understödsföreningar stadgar - skriftlig framställning därom insändas till styrelsen. För att kunna upptagas till behandling vid årets ordinarie möte skall sådan framställning vara styrelsen tillhanda senast den 1april. Kallelse till fullmäktiges möten och andra meddelanden till fullmäktige skall ske genom brev till envar av dem. Kallelse till möte skall vara avsänd minst 14 dagar före mötet. Â det ordinarie mötet skall föreligga styrelsens redovisningshandlingar bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning jämte revisorernas berättelse, allt för det senaste kalenderåret samt de yttranden från styrelsen som revisorernas berättelse givit anledning till. Å mötet skall även föreligga i 6 nämnd försäkringsteknisk utredning. Följande ärenden skall förekomma till behandling. a) föredragande av styrelsens redovisningshandlingar och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret; b) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen; c) bestämmande av reseersättningar, dagtraktamenten och arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna; d) fastställande av kassansförvaltningsstat för det innevarande kalenderåret; e) val av styrelseledamöter och suppleanter för dem; f) val av två revisorer; g) av styrelsen avgivna framställningar och förslag samt h) övriga ärenden, som i vederbörlig ordning hänskjutits till mötets prövning. 7(lO}

8 Å extra möte får, om ej lagen om understödsföreningar annorlunda stadgar, endast sådana ärenden avgöras, vilka blivit angivna i kallelsen till mötet eller omedelbart föranledes av i dylikt ärende fattat beslut. h t~ ~; f;: = ~ Möte öppnas av fullmäktiges ordförande, varefter fullmäktige väljer övriga funktionärer mötet och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Varje fullmäktig äger en röst. Fullmäktig får icke överlåta sin rösträtt å annan. för r'l f,l ~) ti l.'; ~ : ~-: ~ Fi ~:~= Styrelseledamot äger såsom sådan vid fullmäktiges möten talan men icke rösträtt. Fullmäktiges beslut fattas genom öppen omröstning, dock att sluten omröstning skall äga rum, om någon fullmäktig det begär. För fullmäktiges beslutförhet fordras, att minst elva fullmäktige är närvarande. Såsom fullmäktiges beslut gäller, om annat ej följer av 40 och 63 understödsföreningslagen eller av dessa stadgar, den mening, som fullmäktige i enkel röstmajoritet förenar sig om. Utfaller rösterna lika vid omröstning i sådana fall, där enkel röstövervikt är bestämmande, äger ordföranden utslagsröst. Fullmäktiges möten skall protokollföras och göras tillgängliga för de ovan i 12 nämnda väljarorganisationerna och de passiva medlemmarna. Protokollet skall även göras tillgängligt för hos väljarorganisationerna anställda aktiva medlemmar. 14. Kassans styrelse Kassansangelägenheter handläggs aven styrelse, bestående av fyra representanter för vardera av FAO och FTF~För dessa ordinarie ledamöter skall suppleanter utses. Tre av de av FAO och en av de av FTFnominerade styrelseledamöterna jämte suppleanter för dem behöver inte vara medlemmar i kassan. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en tid av ett tjänstgöringsår. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser, om så anses behövligt, dessutom inom sig ett arbetsutskott bestående av ordföranden samt två ledamöter jämte suppleanter. Om minst tre av styrelseledamöterna så begär, skall en särskild person utses att vid visst tillfälle fungera såsom ordförande i stället för den ordinarie ordföranden. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta göromålen det påkallar, dock minst två gånger varje tjänstgöringsår. Styrelsen skall sammanträda inom en månad om minst två ledamöter så kräver. Arbetsutskottet, om sådant utsetts, sammanträder på ordförandens kallelse så ofta göromålen det påkallar. Vid styrelsesammanträde och sammanträde med arbetsutskottet justeras av därtill utsedda justeringsmän. föres protokoll, som 8(10)

9 t-.-.'--"-;-~: 'Æjclitw;':; ;.ék,i:~f'iih*':j: :tr i~&~i?t.w~jl;'t~w.~it'!if.b!;'~.i'\",~;:,~,:~io:-:'c:--:;";''';- ii~.,,~tetir':'~.~;7:~-;;:;,é:: ~:''' : Kassansfirma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som av styrelsen därtill bemyndigas. Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter, varav minst två från vardera parten, är tillstädes och minst fyra är om beslutet ense. Varje ledamot äger en röst och besluten avgöres genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har den ordinarie ordföranden, resp. om särskild ordförande kallats, den särskllda ordföranden utslagsröst utom vid val, då avgörandet sker genom lottning. Styrelsen äger för kassansverksamhet anställa erforderlig personal samt reglera anställningsförhållandena för densamma. Styrelsen äger rätt att försälja eller med inteckning för gäld belasta kassansfasta egendom elier tomträtt. 15. Revision För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen på ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden t o m påföljande års ordinarie sammanträde två revisorer jämte två suppleanter. Revisorerna samt suppleanterna ska vara auktoriserade. Styrelsens förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning skall för granskning avlämnas till revisorerna senast den 30 april året efter det förvaltningsberättelsen avser. Senast den 15 maj skall revisorerna till styrelsen överlämna en av dem underskriven revisionsberättelse. Denna skall innehålla en redogörelse för resultatet av granskningen samt ett uttalande om årsredovisningen uppgjorts enligt vid var tid gällande redovisningslagstiftning. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna balansräkningen och resultaträkningen. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett uttalande i fråga om samt särskilda uttalanden om fastställande av 16. Förfarandet med behållna tillgångar vid kassans upplösning Träder kassan i likvidation skall, där ej överlåtelse på sätt i 56 lagen om understödsföreningar sägs kommer till stånd, följande bestämmelser gälla. a) Åt innehavarna av pensioner för vilka pensionsfallet inträffat före likvidationstidpunkten, skall genom inbetalning av erforderliga engångsavgifter till svensk försäkringsinrättning anskaffas försäkringar motsvarande de i föreningen utgående pensionerna exklusive gällande penslonstillägg. Är tillgångarna ej tillräckliga härför görs en proportionell nedsättning av försäkringarna. b) Den del av kassans behållna tillgångar som överstiger de i a) nämnda engångsavgifterna, fördelas mellan innehavarna av övriga försäkringar i kassan i förhållande till envars andel i försäkringstekniska avsättningar. Dock skall ingen härvid tilldelas högre belopp än som motsvarar hans andel i denna premiereserv. 9(10)

10 Sålunda tilldelade belopp användas för inköp av motsvarande försäkringar i svensk försäkringsinrättning. c) Tillgångar som därefter återstår användes för proportionell ökning av de försäkringar som inköpes enligt a) och b). Härvid skall dock i första hand åt innehavarna av pensioner enligt a) inköpas försäkringar motsvarande gällande pensionstillägg. Om tillgångarna inte skulle förslå till inköp av fulla pensionstillägg, nedsättes dessa proportionellt. 17. Tvisters avgörande Denna bestämmelse gäller tvister mellan å ena sidan FPKoch å andra sidan någon som tillhör följande kategorier: a) Passiv medlem b) Aktiv medlem c) Pensionstagare d) Förmånstagare Vid tvist skall styrelsen i första hand söka åstadkomma förlikning. Tvist, som ej biläggs enligt ovan, skall slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt vid skiljeförfarandets påkallande gällande svensk lag därom. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och på svenska språket. Vid tvist mot motpart, som faller under kategori b) - d), eller som är rättsinnehavare efter någon i nämnda kategorier, skall FPKensam stå kostnaderna för skiljemännen och processkostnaderna i övrigt oavsett utgången i tvisten. Har emellertid motpartens talan enligt skiljemännens uppfattning varit onödig, uppenbart ogrundad eller förts på ett sätt som inneburit avsevärt ökade skiljekostnader, får skiljemännen på yrkande av FPKbesluta om annan fördelning av dessa kostnader. I övrigt skall rättegångsbalkens regler om fördelning av rättegångskostnader äga tillämpning. :::>~ \~ 1 ~:~ :-f.,! ;.0'1 tc:-j ê" I~; fl~: U t t'! 18. Övergångsbestämmelse Dessa stadgar gäller fr. o m 1 januari 2012 med följande undantag. a) För penslonsfall. som inträffat före den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gällde då pensionsfallet inträffade, såvlda icke annat följer av anslutningsavtalet eller b) nedan. b) För fribrevsinnehavare, som avgått ur passiv medlems tjänst före den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gällde då rätten till fribrevet inträdde, såvida icke annat följer avanslutningsavtalet. 10(10) ~-:' ~ -! f'

För. Försäkringsbranschens Pensionskassa

För. Försäkringsbranschens Pensionskassa " " ' '!.~.. l"m!\ ;_;_.J. ;.:..._... '' ~_.=-:'c!-".;'~ fi.i-~i....:.;vt:~:j.':: J. "t;~w;$f-~î';.~"1.l;~: '~e... ~~\:.;h--:-....'.t..r;o;öt:..:~\'\.t'~jfi:!~{~1>p'i;->.. " :"'-.~_;~~

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA - FÖRSÄKRINGSFÖRENING - (FPK)

STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA - FÖRSÄKRINGSFÖRENING - (FPK) 1 (15) STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA - FÖRSÄKRINGSFÖRENING - (FPK) 2008 2 (15) STADGAR gällande från den 1 juli 2008 1 Firma Föreningens firma är Försäkringsbranschens Pensionskassa -

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07)

Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07) Stadgar för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (Antagna 2012-06-07) FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Dala Vindkraft Ekonomisk förening. Föreningen är en sammanslutning av elkunder boende och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för.

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. STADGAR för SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. Firma Ändamål m.m. Styrelsens säte Antagande av medlem 1 Föreningens firma är SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation,

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, Stadgar Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, FFO Innehåll 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Medlemskapets omfattning 3 4 Inträde 3 5 Medlemskapets

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer