Svårt få lönsamhet i privata sjukvårdsförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svårt få lönsamhet i privata sjukvårdsförsäkringar"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGS nyheterna ANALYS Svensk Försäkrings statistik i siffror sid 9 DITT AFFÄRSNYHETSBREV OM SAK-, SKADE-, SJUK- OCH VÅRDFÖRSÄKRING Svårt få lönsamhet i privata sjukvårdsförsäkringar sid 6 Sidan 3 Ledare Nämnd förbättrar inte Branschen måste ta sitt ansvar Konsumentverket granskar förmedlare Joachim Björk sid 4 sid 8 rättssäkerheten Chefredaktör sid 2 NR EXAKT MEDIA

2 2 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 3 Ledare Nämnd förbättrar inte rättssäkerheten Den oberoende arbetsskadekommission som dåvarande Försäkringsförbundet tillsatte för två år sedan, är nu nästan framme vid målsnöret för sitt arbete. Kommissionen har letts av politikern och statsvetaren Björn von Sydow och består av jurister, läkare, forskare och representanter för försäkringsbolag och Försäkringskassan. Vid en ytlig anblick kan det synas lite märkligt att den privata försäkringsbranschen tillsätter en kommission för att utreda brister i och föreslå alternativ till en i dag helt statlig försäkring. Kommissionen och dess uppdragsgivare har därför vid varje tillfälle nogsamt påpekat att den är oberoende, och ska arbeta fristående från uppdragsgivaren. Uppdraget är att lämna förslag till hur en ny eller reformerad arbetsskadeförsäkring kan utformas för att den enskilde ska få de bästa förutsättningarna för sitt framtida liv. En sådan arbetsskadeförsäkring ska skapa drivkrafter för att minska antalet arbetsskador och mildra dess konsekvenser, förbättra möjligheterna till tidig rehabilitering och förbättra samordningen mellan de aktörer som har ett ansvar vid en arbetsskada. Inte helt lätt. När kommissionen presenterade delar av sitt arbete under Almedalsveckan sade Björn von Sydow att det var det mest komplexa område han sysslat med under alla sina år som statsvetare och statsråd. För att få underlag till sina förslag har kommissionen undersökt hur arbets skadeförsäkringarna ser ut i Finland, Danmark och Norge. Där hanteras hela eller delar av försäkringen av privata försäkringsgivare och premierna är differentierade utifrån antal inträffade arbetsskador inom en viss bransch, yrkeskategori eller på det enskilda företaget. Samtliga dessa länder har en lista över sjukdomar som kan godkännas som yrkessjukdom. Listan kombineras med ett generellt skadebegrepp. Dessutom spelar arbetsmarknadens parter en stor och viktig roll för försäkringens omfattning och utveckling. Helt klar är kommissionen inte med sitt arbete, det kommer att presenteras först den 4 september. Slutrapporten lär heller inte innehålla något entydigt förslag. Flera av kommissionens ledamöter har flaggat för att de inte anser sig ha något mandat för att föreslå något sådant. I de tre huvudmodeller kommis sionen arbetat med, finns det dock många goda inslag som kan bidra till att nå de upp satta målen om bland annat rättsäkerhet och jämlikhet. Sjuk -domslistan är ett sådant, som borde vara självklart, som skulle kunna spara mycket onödig handl äggning och onödiga tvister. Att införa en arbetsskadenämnd, enligt samma modell som trafikskadenämnden, skulle däremot inte med automatik innebära någon högre rättssäkerhet. Ur ett konsumentperspektiv har trafiksäkerhetsnämnden inte förbättrat rättssäkerheten på det området. Att föra över modellen till ett annat område gör det förmodligen inte heller. Joachim Björk Chefredaktör Svårt få lönsamhet i privata sjukvårdsförsäkringar Privat sjukvårdsförsäkring är tecknad för omkring personer. Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat stort under senare år, uppger Svensk Försäkring i ett pressmeddelande tidigt i våras. Branschorganisationen har gjort en undersökning av hela marknaden för privat sjukvårdsförsäkring Antalet privata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka, om än i något lägre takt. Det visar ny statistik från Svensk Försäkring. Vid slutet av 2011 hade personer en privat sjukvårdsförsäkring. och noterar att marknaden sedan år 2007 har ökat stort, med 46 procent. Svensk Försäkrings beräkningar baseras på uppgifter från samtliga bolag som tillhandahåller sjukvårdsförsäkring på den svenska marknaden. Trots ökningen av nyteckningar kan Försäkringsnyheterna konstatera Så här har antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat enligt Svensk Försäkrings statistik: Sedan 2007 har marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar ökat med 58 procent. Mellan 2010 och 2011 var ökningen 7,9 procent. Siffrorna baserar sig på uppgifter från samtliga bolag som tillhandahåller sjukvårdsförsäkring på den svenska marknaden. Sjukvårdsförsäkringen tecknas i de flesta fallen (80 procent) av arbetsgivaren och fungerar som en löneförmån för de anställda. I de fall då den försäkrade själv betalar att bolagen brottas med lönsam hetsproblem för produkten. Staffan Johansson vid Euro Accident säger: Sjukvårdsförsäkringen gränsar till upplevelsebranschen, en jämförelsevis behaglig upplevelse finns inbakad i produkten. Och vem tackar nej till en sådan? Behaget som de anställda upplever med att kunna välja privatvård istället för offentlig vård blir försäkringsbranschens obehag. Lönsamheten urholkas och branschen tvin gas se över produkternas innehåll, priser och villkor. Vi har träffat ett par branschföreträdare och återger deras tankar om sjukvårdsförsäkringen nu och i framtiden. Sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka kraftigt premien, kan den antingen utgöra individuell försäkring eller en gruppförsäkring som tecknats via arbetsgivaren. Statistiken redovisades för första gången i februari i år. Då för åren TERMINSSTART PENSION 2012 Branschens viktigaste mötesplats Läs mer och anmäl dig på Fakta om sjukvårdsförsäkringar Skillnaden mellan sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring är att den förstnämnda garanterar snabb vård medan sjukförsäkringen garanterar ekonomisk ersättning vid inkomstbortfall på grund av sjukdom. Den privata sjukvårdsförsäkringen syftar till att ge snabb tillgång till vård och vårdinformation vid sjukdom eller efter en skada. Den ska fungera som ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården. Försäkringsgivaren förfogar över ett nätverk av vårdgivare som kan ge den vård som ingår i försäkringen. Sjukfrånvaron har sjunkit med 20 procent på de företag som tecknat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Åtta av tio försäkrade är försäkrade genom arbetsgivaren. Sjukvårdsförsäkringen tecknas i de flesta fallen (80 procent) av arbetsgivaren och fungerar som en löneförmån för de anställda. I de fall då den försäkrade själv betalar premien, kan den antingen utgöra individuell försäkring eller en gruppförsäkring som tecknats via arbetsgivaren. Ur arbetsgivarperspektiv är privat sjukvårdsförsäkring ett stöd för att den anställde snabbt ska kunna återgå i arbete, vilket minskar produktionsbortfallet. För den anställde kan en privat sjukvårdsförsäkring bidra till ett snabbare tillfrisknande och därmed till ökad trygghet för ekonomi och hälsa.

3 4 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 5 Staffan Johansson, Euroaccident Branschen måste ta sitt ansvar Euro Accidents Staffan Johansson vädjar till försäkringsbranschen: Tänk igenom den fortsatta utvecklingen av sjukvårdsförsäkringar. Annars riskerar vi alla att hamna i ett läge där ingen av oss har råd att erbjuda den här tjänsten, befarar han. Staffan Johansson är chef för Euro Accidents försäljnings- och marknadsavdelning. Euro Accident och Staffan Johansson har jobbat och fortsätter jobba för att vända denna riskprodukt till en produkt med potential. Han återvänder till tiden runt år 2008 då det rådde hård kamp om marknadsandelarna beträffande i stort sett alla försäkringsprodukter. Flera började snegla på sjukvårdsförsäkringar och såg dem som en spännande utmaning och ett attraktivt komplement. Många av försäkringsbolagen hade begränsad erfarenhet av de här produkterna. Vi gick in i kampen om marknadsandelarna genom att konkurrera med priset och underskattade den effekt det skulle ha för framtida resultat. Skjuts av missnöje Samtidigt växte efterfrågan, inte minst för att medierna en längre tid hade återspeglat ett utbrett missnöje med den offentliga vården. Men det vi alla missade var att missnöjet var riktat mot servicen inom offentlig vård. Kritiken var inte grundad på medicinska behov, berättar Staffan Johansson. För att möta det utbredda missnöjet började branschen marknadsföra sjukvårdsförsäkringarnas produktvillkor med fördelaktiga karenstider, remisstider och priser (igen). Till slut återstod inget incitament att välja annat än privatvård, för de individer som omfattades av försäkringarna. Oavsett om det bara gällde en irri terande förkylning så hade vi skapat ett förväntansläge hos kunderna på att försäkringsbranschen skulle lösa alla hälsoproblem med privat sjukvård. Dessutom, betonar Staffan Johansson, gränsar sjukvårdsförsäkringen till upplevelsebranschen. Det finns en behaglig upple velse inbakad i erbjudandet och vem tackar nej till en sådan? Tog hem slussen För Euro Accidents del började man tidigt se över faktorer som påverkar kostnaderna för sjukvårdsförsäkringen. Den första åtgärden var att ta hem sjukvårdsrådgivningen och vårdsplaneringen, som man tidigare hade outsourcat. Nu har Euro Accident ett eget medicinskt kundcenter i Växjö med sjukskö- egenanställda terskor som vårdplanerar, ger råd och bokar in patienter inom företagets privata nätverk. Jämsides med rådgivningen/planeringen sitter skadeavdelningen. Det skapar en närhet och överblick som är väsentlig för så kallad triage, prioritering av patienter utifrån vårdbehov. Mottagandet bland användarna har varierat. Kunderna är till viss del ovana vid en förändring av hur vårdplanering och bokning bör fungera, för långsiktig hållbarhet. Där har vi en spännande pedagogisk uppgift. Jag vill ändå betona att vi har 98 procents kundnöjdhet och vår portfölj växer kraftigt varje år, förmodligen mest i branschen, säger Staffan Johansson. Förändringar som Euro Accident genomför görs utifrån en handfull parametrar som Euro Accident har fått hjälp att utveckla av sin försäkringsgivare Generali. Det är dessa parametrar som driver kostnaderna. Att inse och förstå kostnadstrenderna, som är nationella, är viktigt för varje försäkringsbolag. Men även för distributörerna och kundledet. Det är först när dessa ingår i utform ningen av produkterna som utbud och efterfrågan kan mötas långsiktigt, tror Staffan Johansson. De viktigaste parametrarna är bland andra: Hur ser åldersstrukturen ut i företaget? Ju äldre du är desto mer utnyttjar du sjukvård. Tänk på att olika åldrar, och olika kön, har olika krav på vårdstandard. Ökat stillasittande är en trend i samhället som försäkringsbolagen måste bygga in i premierna. Hälsomedvetenheten ökar i samhället och det finns mer information om Det finns en positiv upplevelse inbakad i erbjudandet och vem tackar nej till en sådan? sjukdomar vilket kan påverka människors benägenhet att söka vård. Den medicintekniska utvecklingen ökar kostnaderna för avancerad utrustning. Likaså ökar den medicintekniska tillgängligheten på sjukvård, vilket medför ett ökat användande. Viktigt att skissa på riskscenarier vid felbehandling av läkare samt ha i åtanke att Sverige kan närma sig amerikanska vanor med stämningar för förmodade felbehandlingar. Betydelsefullt att tona ned den delvis felaktiga uppfattningen att den offentliga vården levererar långsamt. Lägga in karenstider för tidigare besvär vid teckning av nya avtal. Man kan säga att sjukvårdsförsäkring är ett dataspel. Ju mer fakta (data) man kan plocka ur sitt bestånd och från omvärlden, desto bättre är man rustad att ta sig an utmaningen, sammanfattar Staffan Johansson.

4 6 FÖRSÄKRINGSnyheterna FÖRSÄKRINGSnyheterna 7 Bliwa startar sjukvårdsförsäkring i egen regi Den 1 september i år planerar Bliwa att presentera en ny egen sjukvårdsförsäkring. Med en slimmad administration, ett väl sammansatt nätverk på vårdsidan och en upparbetad kundbas har Ewa Broms, produktansvarig för Bliwas sjukvårdsförsäkringar, stora förhoppningar om att visa att det går att tjäna pengar på sjukvårdsförsäkringar. Bliwa har tidigare erbjudit en sjukvårdsförsäkring tillsammans med en annan aktör på marknaden. Redan år 2005 inledde vi samarbetet. Vid den tidpunkten var det rätt för oss att inte köra produkten i egen regi, säger marknadsdirektör Johan Gunnarson. Sedan dess har dels produkterna utvecklats, i viss mån ut mot periferin av vad som bör ingå i en sjukvårdsförsäkring, dels har våra kunder efterfrågat en egen bliwaprodukt som kan inlemmas i övriga försäkringslösningar från oss. Behov av nytänkande Hans sammanfattning av sjukvårdsförsäkringens po sition är att produkten befinner sig i ett läge av relativt dålig lönsamhet och stort behov av nytänkande. För framtiden spår han att vissa försäkringsgivare kommer att falla ifrån, men att för den som kan dra lärdom av andras misstag finns det utrymme. Anledningen till att de sjukvårdsförsäkringar som finns på marknaden har haft svag lönsamhet är, enligt Johan Gunnarson, att de är utvecklade för ett lågt nyttjande. I takt med att allt fler har upptäckt vad försäkringen kan användas till har nyttjandegraden ökat. Ett exempel som Johan Gunnarson ger på hur sjukvårdsförsäkringen skulle kunna få bättre lönsamhet är genom att införa självrisk eller remisskrav. Ett annat exempel är att ge den en begränsad omfattning i grundutförandet. Sedan skulle nischförsäkringar med en bredare omfattning och utan självrisk kunna komplettera grundutförandet, för den som vill betala lite mer. Men även i vårdprocessen finns det pengar att spara genom effektiv administration och kvalitetssäkrade vårdgivare. Utmaningen för försäkringsgivare är styrning och kontroll. Att komma rätt direkt Det är viktigt att den försäkrade hamnar rätt direkt. Att snurra runt i vårdkarusellen kostar pengar för alla inblandade, inte minst försäkringsbolaget. Därför är det viktigt att kunna styra vårdprocessen, kvalitetssäkra vårdgivarna och hålla administrationen på en kostnadseffektiv nivå, fortsätter Johan Gunnarson. Ewa Broms har ett förflutet som sjuksköterska inom akutsjukvården samt cirka 14 år med privata sjukvårdsförsäkringar. Hennes kunskap om den branschen har varit en stor fördel i uppbyggnaden av vår sjukvårdsförsäkring och i dag har vi tillgång till specialister över i stort sett hela landet, säger Johan Gunnarson. Ewa Broms trycker på vikten av att de vårdsökande försöker beskriva sina besvär så precist som möjligt och att vårdadministratörerna utnyttjar informationen om respektive läkares specialitet. Ortopeder behandlar till exempel såväl axlar som höfter. Men om en patient med en öm axel kommer till en specialist på höfter har vi slösat bort ett varv i vårdkedjan. Ökat intresse för sjukvårdsförsäkring Av Bliwas undersökning bland slumpvis utvalda tjänstemän framgår att fyra av tio är oroliga för att inte få bra vård i framtiden. Lika många ser sjukvårdsförsäkring som en viktig aspekt i valet av arbetsgivare. Samtidigt anger sex av tio att de har dålig koll på vad en sjukvårdsförsäkring innebär. Det finns ett ökande intresse för sjukvårdsförsäkring, men samtidigt har vi en pedagogisk utmaning i att förklara vad försäkringen är och vad den inte är, säger Johan Gunnarson. Våra kunder tycker att det vore en fördel att ha sina försäkringar samlade hos en försäkringsgivare, för att undvika risker för dubbelförsäkring och glapp. Men också för att underlätta deras egen administration och hantering, fortsätter Johan Gunnarson. Ewa Broms tror att ytterligare ett incitament för kundföretagen att utnyttja försäkringen rätt är att Bliwa planerar för möjligheten till rabatter. Den affärsmodellen bygger på att en stor grupp som tar in ett bra affärsresultat får återbäring i form av premiesänkning efter ett år med lägre skadeutfall. För att det ska bli möjligt krävs samarbete mellan flera parter. Åsa Axelsdotter Hök, Max Matthiessen: Sjukvårdsförsäkringar ger fel incitament till kunderna Det finns en marknadsvilja att många ska köpa sjukvårdsförsäkringarna. Men deras utformning urholkar lönsamheten för försäkringsbolagen. Åsa Axelsdotter Hök har en nyinrättad tjänst som hälsostrateg på Max Matthiessen. Hon konstaterar: Ur försäkringsperspektiv finns det en motsättning i sjukvårdsförsäkringen. Incitamenten driver helt enkelt fel. Sjukvårdsförsäkring en tecknar man för att få hjälp med någonting som kan hända relativt ofta, övriga försäkringar tecknas mot Sportbutikskedjan Stadium skänker bort en produktförsäkring till alla som köper en vara som kostar minst 1499 kronor. Försäkringen heter Stadium Safe och är ett samarbete mellan försäkringsbolaget ERV, förmedlingsbolaget Eurostar Retail Support AB och sportbutikskedjan Stadium. Vana vid kedjor Eric Frånstedt, vd för Eurostar Retail Support AB, kan med den nya försäkringen räkna hem ytterligare en affärskedja bland ett flertal andra kedjeföretag. Flera av dem erbjuder man en försäkringslösning i samarbete med ERV, precis som i fallet med sportbutikskedjan Stadium. Bland andra 4Sound, Hörsam och Smycka. Även Eurostars ägare Stjärnurmakarna AB är försäkrade i samarbete med ERV. Vår erfarenhet av kedjor kommer väl till nytta även för Stadium Safe. Till exempel har vi infört en integrering mellan kassa och försäkring, som medför att säljaren aldrig missar att komplettera produkten med försäkringen, säger Eric Frånstedt. Till att börja med täcker försäkringen självrisken i hemförsäkringen för medlemmar, vid skador eller förlust av en vara inköpt på Stadium. Försäkringen kostar ingenting de tre första ytterligare skadelidande när något oväntat har inträffat, plus att de är belagda med en självrisk. Axelsdotter Hök ger ett exempel: medarbetarna är i stor utsträckning fria att själva kontakta slussen för bedömning vilket ofta leder till åtminstone ett specialistbesök. Dessutom tror hon att försäkringen minskar viljan att söka annan, offentlig vård. Men trots sjukvårdsförsäkringarnas barnsjukdomar tror jag det är produkter som ska kunna utvecklas och bli lönsamma. Självrisker och karenstider är alternativ som diskuteras. Stadium erbjuder gratis produktförsäkring månaderna, för varor över 1499 kronor. Därefter kan försäkringen förlängas årsvis och innehåller då flera förmåner. Det viktiga för kunden, förutom att produkten motsvarar ett behov, är att försäkringen är kristallklar. Därför frontar vi uteslutande med namnet Stadium Safe utan inblandning av oss eller ERV, tillägger Eric Frånstedt. Start i 16 butiker Magnus Wåhlander, Country Manager på Stadium, konstaterar att försäkringsprodukten inledningsvis bara kommer att marknadsföras i butikerna. Vi startar med 16 butiker för att lära oss produkten Förhindra sjukdom Hennes utgångspunkt är att sjukvårdsförsäkringen upphandlas för att göra arbetsplatsen attraktiv och den ska visa att företaget bryr sig om sina anställda. Den används också som ett verktyg för att påverka frånvaron. Men sjukvårdsförsäkringen är ingen så kallad stand alone lösning för en attraktiv arbetsplats. Axelsdotter Höks uppgift är att rådgöra med arbetsgivarna om andra, kompletterande lösningar. Där tycker hon att företagshälsovården, som även kan se över arbetsmiljön, har en viktig roll att fylla. Om man ser till fördelningen av ohälsotalen på företagen så är mellan 95 och 99 procent på jobbet varje dag. Det är jätteviktigt att de har bra stöd så de slipper bli sjuka. Samtidigt jobbar jag vidare på lösningar för att göra sjukvårdsförsäkringarna lönsamma, säger Åsa Axelsdotter Hök. och därefter utvärderar vi den. Internt har vi satt ett kvantitativt mål för testperioden. Men det är snarare det kvalitativa, att kunden ser försäkringen som ett mervärde som är viktigt under testperioden, säger Magnus Wåhlander. Stadium är Sveriges största sportkedja med ca 120 butiker i Sverige, Danmark och Finland. Företaget omfattar förutom Stadiumbutikerna, specialkoncepten Stadium Ski, Stadium Plus och Stadium Outlet. Dessutom ingår dotterbolagen Stadium Promotion, Stadium Solutions och Stadium Sports Camp.

5 8 FÖRSÄKRINGSnyheterna FÖRSÄKRINGSnyheterna 9 Konsumentverket hårdgranskar försäkringsförmedlare Det finns stora brister i hur flera försäkringsförmedlare informerar sina kunder. Det visar en granskning som Konsumentverket gjort. Konsumentverket har undersökt ett 40-tal försäkringsförmedlare för att se vilken information som de lämnar till sina kunder i samband med att man tecknar försäkringsavtal. Resultatet har inte varit särskilt positivt, i nästan hälften av fallen, 18 stycken, har bristerna varit så stora att man beslutat att starta tillsynsärenden. Vi har begärt in och granskat information från 41 olika bolag, och inlett tillsynsärenden mot 18 bolag, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket, till Försäkringsnyheterna. Resultatet är alltså ganska beklämmande. Konsumentverket drar slutsatsen att det är vanligt förekommande att det finns mer eller mindre allvarliga brister i informationsgivningen. Bland de allvarligare bristerna märks att det i flera fall saknas uppgifter om vilken ersättning förmedlaren får. De redovisas bristfälligt eller inte alls, och det gör, enligt Konsumentverket, att det inte är möjligt för kunden att förstå vilka incitament som förmedlaren har för att föreslå en försäkring. Det kan också vara oklart om rådgivningen är oberoende eller inte. När det gäller redovisningen av ersättning från försäkringsgivarna visar undersökningen på flera exempel där den inte redogörs på ett tydligt sätt för konsumenten. Ett exempel är att ersättningen redogörs på ett oprecist och generellt sätt. Ett annat är att ersättningen redovisas på ett mycket ingående och tekniskt sätt. I båda fallen är det svårt för en genomsnittlig konsument att tillgodogöra sig informationen. Informationen brister ofta i klarhet och begriplighet. Enligt Försäkringsförmedlingslagen ska informationen som lämnas till kunderna vara klar och begriplig, men det är något många brister i och enligt Konsumentverket verkar det som att bristerna ofta är medvetna. En tendens som undersökningen ger stöd för, är att allmän information som inte är av känslig natur redovisas tidigt och tydligt, medan annan information av känsligare art redovisas längre bak och på ett otydligt sätt, skriver man i en redogörelse av undersökningens resultat. Undersökningen skedde under sommaren förra året. Konsumentverket är med skriftväxling med de bolag man startat tillsynsärenden mot för att se hur de tänker lösa de problem som uppmärksammats. Ett av de bolag man varit i kontakt med är Söderberg & Partners. Enligt Konsumentverket lämnar Söderberg & Partners all information de är skyldiga, men den är så omfattande och teknisk att man ändå inte uppfyller lagens krav. Konsumentverket skriver i sin bedömning att den information Söderberg & Partners lämnar om deras ersättning i en broschyr är omfattande och att den speglar ett stort produktutbud. De skriver att det är positivt med transparens och konkretion. Men att det samtidigt är viktigt med överskådlighet och pedagogisk enkelhet och att det är tveksamt om informationen når kravet i lagen på att vara klar och begriplig. Med adjektiven klar och begriplig får antas avses klar och begriplig för den som informationerna riktar sig till, det vill i detta fall säga konsumenten, skriver Konsumentverket och påpekar att informationen är transparent men inte klar och begriplig. Efter Konsumentverkets påpekande har Söderberg De här försäkringsförmedlarna har Konsumentverket startat tillsynsärenden mot: 1. Resurs Bank 10. Danske Bank A/S, Sverige filial 2. Forex Bank 11. Söderberg & Partners 3. Toyota Financial Services 12. SBAB 4. Insplanet Försäkringsförmedling 13. Marginalen 5. Nordea Bank 14. Freedom Finance 6. ICA Banken 15. Ford Försäkring 7. Emeritus Fond och Försäkring 16. Compricer 8. Volkswagen Finans Sverige 17. Motormännens Försäkringsförmedling 9. GE Money Bank 18. Svensk Försäkringsförmedling & Partners beslutat att göra de ändringar som efterfrågats. Det här är inte någon prestigesak för oss, vi är väldigt måna om att kunden förstår vår information säger Julia Andersson Melbi, chefsjurist på Söderberg & Partners. En del av Konsumentverkets kritik gäller att Söderberg & Partners redogör för den ersättning bolaget får, inte vad den enskilde förmedlaren får. Något som gör det svårt för kunden att veta vilka incitament som deras försäkringsförmedlare har. När det gäller medarbetares ersättningar gick vi inte på djupet i frågan i vårt förra svar till Konsumentverket. Vi kommer nu att lägga in i vår information vilka ersättningsmodeller som finns inom Söderberg & Partners, dock är det enligt vår uppfattning inte möjligt att redogöra för vad varje enskild medarbetare tjänar då detta kan vara beroende på olika parametrar såsom exempelvis nöjd-kundmätningar. Enligt oss är det mest centrala att det inte föreligger några ytterligare intressekonflikter vad gäller incitament än de som framgår av vår redovisning av ersättning säger Julia Andersson Melbi. Länsförsäkringar och Folksam ökar marknadsandelar Länsförsäkringargruppen ökar sin marknads andel på den svenska sakförsäkringsmarknaden med ytterligare 0,7 procentenheter. Under den löpande tolvmånadersperioden som avslutas med första kvartalet 2012 ökade gruppens premieinkomst med 781 miljoner kr, eller 4,4 procent, till miljoner kr. En något långsammare ökningstakt än under den tolvmånadersperiod som redovisades i Svensk Försäkrings föregående kvartalsstatistik, trots den ökande marknadsandelen. Av den nedbrytning av kvartalsstatistiken som redovisas på de kommande sidorna framgår att Länsförsäkringar fortfarande är störst i fyra av de åtta verksamhetsgrenar som redovisas. Det nästa största sakbolaget, If, ökar också sin marknadsandel till 18,8 Företags- och fastighetsförsäkringar procent genom att öka sin premieinkomst med 317 miljoner kr, eller 2,7 procent, till miljoner kr. Den totala skadeförsäkringsmarknaden som redovisas i statistiken ökade med miljoner kr, 1,7 procent till miljoner kr. En halvering av ökningstakten jämfört med föregående kvartalsmätning. Totalt, med bland annat skadeförsäkring i livbolagen, ökade premieintäkterna för skadeförsäkringar marginellt till miljoner kr. Folksam ökade sin premieinkomst med 455 miljoner kr, vilket innebär 4,9 procent, och ökade sin marknadsandel till 15,3 procent. Folksam är fortfarande det bolag av de fyra stora som ökar mest. Trygg-Hansa ökade sin premieinkomst med 208 miljoner kr och har därmed - Q en oförändrad marknadsandel på 15,9 procent. Dina-gruppen ökar sina premieintäkter med 150 miljoner kr, 10,0 procent, och ökar sin marknadsandel till 2,6 procent. Det kan vara ett första steg mot gruppens uttalade mål på en marknadsandel på 10 procent. Moderna Försäkringar, som i den föregående mätningen ökade kraftigt, ligger nu stilla på sin marknadsandel 3,9 procent. Landstingen minskade sina premieintäkter med 376 miljoner kr och marknadsandelen till 1,4 procent medan captivebolagens premieintäktr i stort sätt ligger stilla. Solid fortsätter att tappa premieintäkter och marknadsandel, dock i lägre takt. På företags- och fastighetsförsäkringar, där Folksam är förhållandevis - Q Q (Mkr) Länsförsäkringar 35,5 34, If Skadeförsäkring 13,2 12, Trygg-Hansa 12,3 12, Sakförsäkring, Captivebolag 11,2 10, Zurich 6,6 7, Landstingen 6,3 8, Dina-gruppen 3,2 2, Övriga 2,9 3, Moderna 2,9 2, Folksam 2,9 2, Gjensidige 2,3 2, Övr. utländska bolag 0,3 0, Anticimex 0,3 0, HSB 0,2 0, SAFE 0,0 0,0 3 2 LRF 0,0 0,0 2 1 Solid 0,0 0,0 0 3 Totalt Källa till alla tabeller: Svensk Försäkring, rullande 12-månaders. små, fortsätter bolaget att öka kraftigt, och är nu lika stora som Moderna, med en premieintäkt på 411 miljoner kr och en marknadsandel på 2,9 procent. På hem- och villaförsäkringar är det Moderna och Anticimex som står för de största ökningarna. Marknaden för sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökar med 418 miljoner kr, 6,4 procent. Procentuellt mest ökar If, med en ökning av sina premieintäkter med 93 miljoner kr. Djurförsäkringsmarknaden fortsätter att öka, nu med 197 miljoner i premieintäkter sedan senaste mätningen. Här ökar Folksam mest, som med en ökning på 59 miljoner kr i premieintäkter. Marknaden domineras totalt av Agria, vars marknadsandel dock sjunker till 56,9 procent. - Q (Mkr)

6 10 FÖRSÄKRINGSnyheterna FÖRSÄKRINGSnyheterna 11 Hem & Villa Länsförsäkringar 28,0 27, Folksam 26,5 26, If Skadeförsäkring 12,8 12, Trygg-Hansa 12,1 12, Moderna 6,3 5, Anticimex 4,0 3, Dina-gruppen 3,3 3, Solid 3,2 4, ERV 3,1 3, Gjensidige 0,3 0, Övriga 0,2 0, SAFE 0,1 0, Accept 0,0 0,0 4 2 Erika 0,0 0,0 2 2 Sakförsäkring, Captivebolag 0,0 0, Totalt Trafik Q Q Q (Mkr) Länsförsäkringar 34,1 32, If Skadeförsäkring 20,9 21, Trygg-Hansa 19,3 20, Folksam 13,8 13, Moderna 5,4 5, Dina-gruppen 3,6 3, Gjensidige 1,8 1, Solid 0,9 0, Zurich 0,3 0, Sakförsäkring, Captivebolag 0,1 0, Totalt (Mkr) Q (Mkr) Motor If Skadeförsäkring 31,9 32, Länsförsäkringar 25,3 25, Folksam 17,7 16, Trygg-Hansa 15,1 15, Moderna 3,7 3, Dina-gruppen 2,5 2, Gjensidige 1,6 1, Falck 1,0 1, Solid 0,9 0, Zurich 0,2 0, Sakförsäkring, Captivebolag 0,1 0, Accept 0,0 0,0 3 4 Totalt Sjuk & Olycksfall Trygg-Hansa 38,3 38, Länsförsäkringar 20,3 19, Folksam 19,8 21, If Skadeförsäkring 10,6 9, Övr. utländska bolag 2,6 3, Övriga 2,5 2, Moderna 2,0 1, Solid 1,3 1, SAFE 0,9 0, ERV 0,9 0, Dina-gruppen 0,4 0, Sakförsäkring, Captivebolag 0,3 0, Accept 0,2 0, Totalt (Mkr) (Mkr)

7 10 FÖRSÄKRINGSnyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 11 Husdjur Länsförsäkringar (Agria) 56,9 57, Folksam 19,3 18, If Skadeförsäkring 11,6 12, Sveland 10,1 10, Dina-gruppen 1,8 1, Solid 0,2 0,2 6 5 Övriga 0,1 0,1 3 2 Totalt Fartyg, transport & luftfart If Skadeförsäkring 59,3 56, Trygg-Hansa 10,6 9, Länsförsäkringar 9,4 8, Zurich 7,4 8, Assuransföreningen 5,9 6, Övriga 4,6 4, Sakförsäkring, Captivebolag 1,4 1, Moderna 1,1 4, Folksam 0,2 0,2 3 2 Övr. utländska bolag 0,1 0,1 1 2 Totalt (Mkr) (Mkr) Sakförsäkringsmarknaden totalt Länsförsäkringar 29,1 28, If Skadeförsäkring 18,8 18, Trygg-Hansa 15,9 15, Folksam 15,3 14, Moderna 3,9 3, Sakförsäkring, Captivebolag 2,7 2, Dina-gruppen 2,6 2, Övriga 2,7 2, Landstingen 1,4 2, Zurich 1,7 1, Solid 1,3 1, Gjensidige 1,2 1, Anticimex 0,9 0, ERV 0,7 0, Övr. utländska bolag 0,4 0, Sveland 0,4 0, Falck 0,3 0, AFA 0,3 0, SAFE 0,1 0, Assuransföreningen 0,1 0, Accept 0,1 0, HSB 0,0 0, LRF 0,0 0,0 2 1 Erika 0,0 0,0 2 2 Hermes -0,1 0, Totalt (Mkr) Övrigt Övriga 63,0 51, AFA 10,2 8, Folksam 6,7 12, Solid 6,4 6, Moderna 4,7 5, Sakförsäkring, Captivebolag 3,9 2, Övr. utländska bolag 3,2 4, Falck 2,0 0, Accept 1,4 1, Dina-gruppen 0,8 0, If Skadeförsäkring 0,6 0, SAFE 0,2 3 Hermes -3,0 6, Totalt (Mkr)

8 14 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 15 PERSONNYHETERNA Martin Noréus ny chef för Försäkring och fond på FI Martin Noréus blir verksamhetsområdeschef på FI på enheten Försäkring och fond. Martin Noréus är nationalekonom och har även en masterexamen i makro- och finansiell ekonomi från HEC i Lausanne. Han har arbetat på FI sedan 2009 och kom närmast från SEB där han var rådgivare åt vdstaben. Martin Noréus tillträder sin nya befattning den 20 augusti. Två nya ledamöter i LRF Försäkrings styrelse Sofia Karlsson och Hans Eklund är nya ledamöter i LRF Försäkrings styrelse. Efter bolagsstämman ser styrelsen ut så här: Anders Källström, ordförande Katarina Hedström Klarin, vice ordförande Sofia Karlsson (nytillträdd) Hans Eklund (nytillträdd) Katarina Lidén Thomas Magnusson För oss är det viktigt att styrelserna i alla våra dotterbolag utgörs av kombinationen av ett tydligt ägarinflytande, den regionala kopplingen och relevanta kompetenser för att skapa tillväxt i de gröna näringarna. I LRF:s dotterbolags styrelser finns också ett jämställdhetsperspektiv styrelserna utgörs till hälften av kvinnor respektive män, säger Anders Källström, vd för Lantbrukarnas Riksförbund, i en kommentar. Idar Kreutzer ny styrelseordförande för norska posten Idar Kreutzer blir ny styrelseordförande för norska Posten. Det meddelar Posten i ett pressmeddelande. Idar Kreutzer avgick som koncernchef för Storebrand 1 juni i år för att bli vd för den norska finansbranschens samarbetsorganisation, FNO. Han tar över posten som ordförande i Postens styrelse efter Arvid Moss som avböjt omval. Leli Kjellin ny vice vd för Länsförsäkringar Gruppliv Leli Kjellin har utsetts till ny vice vd för Länsförsäkringar Gruppliv. Det meddelar Länsförsäkringar. Länsförsäkringar Gruppliv är en del av Affärsområde Hälsa. Operativt bedrivs verksamheten inom Affärsområde Hälsa tillsammans med sjukvårdsförsäkring och annan personriskaffär som är placerad direkt i Länsförsäkringar Sak AB. Leli Kjellin har utsetts till den nyinrättade posten som vice vd och lämnar tjänsten som segmentsansvarig för Företag och Lantbruk. Leli tillträder det nya jobbet i mitten av september. I takt med att grupplivbolaget har vuxit, bland annat genom flera förvärv, har styrelsen initierat en förstärkning av bolagets beställarkompetens för utlagd verksamhet. Genom att rekrytera en avtalsansvarig vice vd som primärt ansvarar för bolagets utlagda verksamhet, internt gentemot andra juridiska enheter inom LFAB och externt mot bolag utanför koncernen möter vi bättre de rättmätiga krav på styrning och kontroll som ställs på oss, säger Thomas Abrahamsson, Affärsområdeschef Hälsa och tillika vd i Länsförsäkringar Gruppliv, i en kommentar. Jag är mycket glad över rekryteringen av Leli Kjellin. Leli har en gedigen kompetens och erfarenhet från ett flertal verksamhetsområden inom branschen och i det närmast unik bredd i sin kunskap om Länsförsäkringar. Att nu få in Leli i Hälsas ledning blir en bra förstärkning i en växande och lönsam verksamhet, säger Thomas Abrahamsson. Anne Jaeger ny chef för Risk & Compliance på Codan/Trygg Hansa Trygg-Hansa stärker sin riskhantering genom att slå samman riskfunktionerna med Compliance-teamet och skapa en ny enhet: Risk & Compliance. Anne Jæger, 45, som för närvarande är chef för RSA-koncernens internrevision, blir Risk & Compliance-chef, en ny position inom Codan A/S och Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag. Den nya enheten kommer att ledas av en Risk & Compliance-chef, en ny position inom Codan A/S och Trygg- Hansa Försäkrings Aktiebolag. Anne Jæger, som för närvarande är chef för RSA-koncernens internrevision, börjar sin nya tjänst den 1 september. Innan Anne Jaeger blev chef för internrevision för RSA-koncernen 2008, var hon internrevisionschef för RSAs verksamhetsområde International, med bas i Danmark. Anne var tidigare CFO på Maersk Data i två år och har varit 13 år på KPMG som auktoriserad revisor. Anne har gjort ett fantastiskt jobb inom RSA och hon är väl insatt i den skandinaviska verksamheten, så jag är helt övertygad om att hon är rätt person för att ta Risk & Compliance framåt och hantera de utmaningar som väntar, säger Mike Holliday-Williams, vd för Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag, i en kommentar. Gustav Karner ny finanschef på Nobelstiftelsen Enligt uppgifter till Försäkringsnyheterna har Länsförsäkringars tidigare finanschef Gustav Karner fått nytt jobb som finanschef på Nobelstiftelsen där han efterträder John Vivstam. Nobelstiftelsen annonserade den 11 juni att man kommer att minska nobelprisen från 10 miljoner kr till 8 miljoner kr för att inte urholka kapitalet. Förhoppningen är antagligen att man med hjälp av Gustav Karner ska få bättre avkastning på stiftelsens tillgångar än vad man lyckats med under de senaste åren, då den lämnat en hel del övrigt att önska. Sedan 2007 har stiftelsens tillgångar fallit från drygt 3,6 miljarder kr till drygt 2,9 miljarder kr och totalavkastningen 2011 blev negativ, -2,6 procent. Gustav Karner lämnade Länsförsäkringar i februari 2011 och har sedan dess varit arbetsbefriad. Söderberg & Partners rekryterar Mikael Kennemyr från Marsh Söderberg & Partners fortsätter sin stora satsning på sak och har nyligen rekryterat Mikael Kennemyr från Marsh. Mikael Kennemyr kommer att verka inom försäljning och produktutveckling med särskild inriktning mot medelstor till stor industriaffär. Han kommer närmast från Marsh, där han bland annat har varit försäljnings- och marknadschef samt Client Executive för större företag. Denna rekrytering sker inom ramen för den stora satsning som Söderberg & Partners gör tillsammans med Stefan Nybacka, Jan Hallberg, Oscar Sohl och Björn Haglund. Sedan tidigare har ett team om 20 personer specialiserade på risk- och försäkringsfrågor för den offentliga sektorn anslutit till Söderberg & Partners samt ytterligare tre personer som har startat Söderberg & Partners första försäkringsagentur. Den här gruppen satsar stort på industrisegmentet. Satsningen på offentlig verksamhet har kommit igång bra och detta är nästa steg, säger Louise Hagsten, marknadschef på Söderberg & Partners, till Försäkrings nyheterna. Enligt henne kan det bli frågan om fler rekryteringar också framöver. Det finns tillräckligt stort utrymme på marknaden för att fortsätta expanderingen. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog har tidigare sagt till Försäkringsnyheterna att målet är att vara etablerade som Sveriges största förmedlare inom sakförsäkring om två år. De stora förmedlarna har varit Willis, Aon och Marsh. Vi räknar med att kunna ta marknadsandelar inom förmedling till offentliga verksamheter och industrin som gör att vi kommer att vara störst och det innebär en omsättning på ungefär 300 miljoner kr om några år inom det segmentet, sa Gustaf Rentzhog i början av april. Göran Ronge lämnar Finansinspektionen Göran Ronge slutar som aktuarie på Finansinspektionen och går till KPMG. Jag har fått ett erbjudande från KPMG som jag beslutat att anta, säger Göran Ronge till Försäkringsnyheterna. På KPMG kommer han att fortsätta att arbeta med försäkringsfrågor. Absolut. Det är aktuariella frågor jag kommer att arbeta med, främst som specialist vid revisionsärenden. Det kan också bli frågan om en del konsultarbete. Han lämnar tjänsten på FI i mitten av juli och tillträder på KPMG en månad senare. Robert Edberg blir vd för Hjerta Björn Amb tar över klubban Robert Edberg blir ny vd på heltid för Hjerta. Han efterträder Björn Amb som har varit tillförordnad vd på deltid, och nu blir styrelseordförande. Dessutom utses Håkan Hellqvist till marknadschef, enligt ett pressmeddelande i går. Robert Edberg har varit verksam i branschen sedan Han har haft uppdrag som vd för bland annat Svensk Handel Fondförsäkring AB, AkademikerRådgivning i Sverige AB och har haft ledande befattningar hos bland annat Skandia, WASA, SEB och Trygg Hansa. Hjerta har utvecklats till en framgångssaga och har erövrat en unik position på marknaden. Att få förtroendet att utveckla organisationen vidare är en fantastisk möjlighet och en spännande utmaning, säger Robert Edberg i en kommentar. Björn Amb delar ordförandeuppdraget med den egna verksamheten som förmedlare. Håkan Hellqvist är marknadsekonom och certifierad placeringsrådgivare med en rad ledande befattningar inom finans och försäkringsbranschen, bland annat hos SEB, Länsförsäkringar och SÄKRA. Hjerta har 300 anslutna förmedlare och omsatte 815 miljoner kr under Torbjörn Callvik ny vd för Brandkontoret Torbjörn Callvik, i dag marknadschef på Skandia Liv, är från den 1 juli ny vd på Sveriges äldsta försäkringsbolag, Brandkontoret. Han efterträder Björn Kårfalk, som går i pension. Torbjörn Callvik var tidigare affärschef och ansvarig för Skandias produkt- och tjänsteerbjudanden och innan dess vd för Wassum Academy AB. Innan dess hade han chefsbefattningar inom Skandiakoncernen sedan Brandkontoret är Skandinaviens äldsta ömsesidiga försäkringsbolag, grundat 1746, och försäkrar totalt fastigheter i Stockholms län. Bolaget har i dagsläget 18 anställda, förvaltar tillgångar på cirka 4 miljarder kr och har en årlig premievolym på 120 miljoner kr. Det är en fantastisk utmaning att ta sig an ett så anrikt bolag, säger Torbjörn Callvik till Försäkringsnyheterna. Alltsedan starten erbjuder Brandkontoret allframtidsförsäkring mot brand som gäller för den försäkrade fastigheten, oavsett vem som för tillfället äger den. Alla allframtidsförsäkringar som tecknats sedan 1746 är fortfarande i kraft. Brandkontoret erbjuder även försäkring av fastigheter mot årspremie. Det är också tilltalande att Brandkontoret är ett ömsesidigt bolag, säger Torbjörn Callvik.

9 16 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 17 HÄNT SEN SIST LO-TCO: Arbetsskadeförsäkringen bör förbli statlig Arbetsskadeförsäkringen fungerar definitivt inte bra, men att privatisera den eller att dela upp olycksfall och arbetssjukdomar mellan olika aktörer vore ännu sämre. Så kan man sammanfatta den fackliga inställningen till den omdiskuterade arbetsskadeförsäkringen, som presenterades av LO-TCO Rättsskydd vid ett seminarium i Almedalen. Den bör förbli i statlig regi, det är mer rättssäkert. Ska den privatiseras bör AFA Försäkring sköta hela arbetsskaderegleringen, sade Claes Jansson, chef Försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd. Han och förbundsjuristen Jörgen Nilsson tryckte också på att Arbetsförmedlingens utredningar och bedömningar ska tillmätas större vikt när Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan. Vi vill inte heller ha några differentierade premier, möjligen en rabatt för arbetsgivare som förbättrar sin arbetsmiljö. Arbetsskadekommissionen, som arbetar på uppdrag av Svensk Försäkring, presenterar delar av sitt arbete vid ett seminarium här i Almedalen. Enigt om finansieringsgapet på Trygg-Hansaseminarium Vi har diskuterat frågan om vårdens framtida finansiering i 4-5 år nu, och det är bra att vi börjar bli mer överens om problembilden. Det konstaterade Kent Andersson, chef för vårdförsäkringar på Trygg-Hansa vid ett seminarium i Almedalen. Jens Magnusson, välfärdsekonom på SEB, visade sina vid det här laget välbekanta siffror om det som kommit att kallas välfärdens finansieringsgap miljarder kr extra behövs för att behålla nuvarande välfärds- och vårdnivå på grund av den demografiska och medicinska utvecklingen. Och det finns, enligt Magnusson, ingen enkel lösning på problemet. Trygg-Hansa har nyligen gjort en opinionsundersökning där de jämförde allmänhetens och politikernas syn på problemlösningen. Jag trodde att skillnaden skulle vara större, sade Kent Andersson. En avgörande skillnad var att politikerna trodde mer på arbetskraftsinvandring. I paneldebatten där representanter för M, S och V deltog, växte en nyanserad bild fram, där inte ens mode raten Gunnar Axén framstod som någon större vän av privata sjukvårdsförsäkringar. Det vore önskvärt att offentligfinansierad vård skulle vara lika effektiv som sjukvårdsförsäkringar, sade han. Jens Magnusson tyckte dock att det är förvånansvärt att sjukvårdsförsäkringar är mer kontroversiella än företagshälsovård, och att de beskattas hårdare. Det borde vara tvärtom, sade han. FI undersöker försäkringsbolagens Solvens II-förberedelser Finansinspektionen, FI, förbereder en kvantitativ studie av försäkringsbolagens förberedelser inför Solvens II. Studien genomförs i samband med att den europeiska myndigheten Eiopa gör sitt stresstest av försäkringsbranschen i höst, skriver FI på sin webbplats. Alla svenska försäkringsföretag som berörs av Solvens II-regelverket erbjuds att beräkna och skicka in sin balansräkning och sina kapitalkrav värderade enligt det kommande Solvens II-regelverket per den 30 juni Företagen som väljer att medverka i studien kommer därmed att genomföra och rapportera beräkningar som motsvarar de som företagen som medverkar i Eiopas stresstest gör, dock är det hypotetiska ofördelaktiga scenariot inte inkluderat i FI:s studie. Solid i samarbete med etraveli Solid Försäkringar har inlett ett samarbete med etraveli, nordens marknadsledande resebyråkoncern på internet. Avtalet innebär att etrave- Li kommer att förmedla So lids reseförsäkringar till sina kunder i Norden och inom kort även i Europa, enligt ett pressmeddelande från Solid. Solid Försäkringar och etraveli har tidigare haft ett samarbete som de nu återupptar i och med det nya avtalet. etraveli erbjuder flygbiljetter, hotellreservationer och andra reserelaterade tjänster till kunden genom tio olika varumärken som till exempel Seat24, Travelstart, Flygvaruhuset och Supersavertravel. If får väcka talan i Sverige mot chilenskt rederi IF får väcka talan i Stockholms tingsrätt mot det chilenska rederiet CSAV. Det står klart sedan Högs ta domstolen, HD, inte meddelat prövningstillstånd före rederiets överklagande. Målet gäller ett parti kaffe, värderat till USD, som förlorades under en vägtransport mellan Nicaragua och Honduras. Trots det är det sjölagen som gäller. If betalade ut ersättning till Arvid Nordqvist HAB, som ägde partiet, och väckte talan mot rederiet vid Stockholms tingsrätt för att få ersättning. CSAV hävdade att eftersom det var under landdelen av transporten partiet förlorades, var inte sjölagen tillämplig. Istället skulle tvisten enligt transportavtalet behandlas av High Court of Justice i London. Tingsrätten gick på rederiets linje och avvisade If:s talan. Svea hovrätt däremot, ansåg att det är sjölagen som gäller, och att tingsrätten var behörig. Sedan HD nu beslutat att inte lämna prövningstillstånd återvisas nu målet till tingsrätten för behandling. Tillfälligt golv för diskonteringsräntan beslutat svalt intresse Finansinspektionen, FI, har nu beslutat om ett tillfälligt golv på diskonteringsräntan enligt det förslag som varit på remiss. Beslutet innebär att FI ändrar i föreskrifter (FFFS 2011:22) om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar. I föreskrifterna införs en möjlighet för försäkringsföretag att tillfälligt använda alternativa sätt att beräkna försäkringstekniska avsättningar och att motsvarande möjlighet ges för tjänstepensionskassorna genom ett förenklat dispensförfarande. Praktiskt innebär det att de bolag som vill kan använda sig av en diskonteringsränta baserad på stängnings kurserna den 31 maj det närmaste året. Sedan tidigare har Skandia, AMF och Folksam sagt att man inte kommer att använda sig av räntegolvet. Räntan för 10-åriga svenska statsobligationer var 1,28 procent 31 maj. I dag ligger räntan högre än så, 1,55 procent, varför intresset hittills varit svalt från bolagens sida. Ändringarna trädde i kraft den 30 juni Moderna slipper betala miljonersättning till Expedition Robinson Moderna Försäkringar går segrande ur den segslitna tvisten med produktionsbolaget Strix Television om ersättning för produktionsbortfallet när inspelningen av Expedition Robinson drabbades av denguefeber I en dom den 25 juni slår Stockholms tingsrätt fast att Moderna inte behöver betala de 12,6 miljoner kr Strix begärt i ersättning. Istället får Strix betala Modernas rättegångskostnader på över 2 miljoner kr. Strix hade krävt ersättning för de merkostnader bolaget drabbades av när en denguefeberepidemi bröt ut på den malaysiska ö där Expedition Robinson 2010 spelades in. Tingsrätten har nu kommit fram till att det inträffade inte är att betrakta som ett försäkringsfall, eftersom Strix egendom inte utsatts för någon faktisk skada. Inte heller har Moderna agerat oaktsamt eller vilselett Strix om försäkringens omfattning. Strix har fram till den 16 juli på sig att överklaga domen. Länsförsäkringar förlorade miljoner i skadeståndsmål En nu 20-årig man som 2010 dömdes för mordbrand i en gymnasie skola i Uddevalla, slipper att betala 4,3 miljoner kr i skadestånd till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. I en dom den 25 juni jämkar Uddevalla tingsrätt skadeståndet till bolaget till kr. Uddevalla kommun, som krävt kr i skadestånd, får nöja sig med kr. Mannen anlade en brand i en verkstadslokal på Östraboskolan i Uddevalla, och dömdes sedan för bland annat mordbrand. I den nu aktuella domen kommer tingsrätten fram till att skadeståndet ska jämkas ner, trots att skadan uppkommit på grund av ett uppsåtligt brott. Att betala de utkrävda skadestånden skulle bli oskäligt betungande. FI vill slippa granska sjöförsäkringar Det vore mer konsekvent och ändamålsenligt om granskningen av försäkringar och utfärdandet av certifikat enligt Atenförordningen läggs på Transportstyrelsen istället för Finansinspektionen, FI. Det skriver FI i sitt remissyttrande över betänkandet Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt (SOU 2012:8). Utredningen föreslår att FI ska genomföra granskningen och utfärdandet av certifikaten eftersom myndigheten redan i dag gör detta för oljetransporter till sjöss. Detta handlar dock om betydligt färre ärenden. FI jämför med prövningen av atom ansvarighetsförsäkringar, som miljödepartementet vill flytta från FI till Strålsäkerhetsmyndigheten. På samma sätt vore det bättre om Transportstyrelsen fick ansvaret för denna granskning, anser myndigheten. I övrigt bedömer FI att den föreslagna handläggningstiden om trettio dagar är för kort för utfärdande av certifikat för fartyg som är registrerade utanför EU. Däremot ställer sig FI positiv till utredningens förslag att transportören ska bekosta certifikatet genom en avgift. Folksam först ut med hållbarhetsredovisning på Worldfavor Folksam har som första företag lanserat sin hållbarhetsredovisning digitalt på den nya onlineplattformen worldfavor.com. Worldfavor är ett nytt och interaktivt sätt att vara transpa rent med sin verksamhet och skapa en dialog direkt med kunder och andra intressenter, skriver Folksam i ett pressmeddelande. Vi på Folksam engagerar oss i det våra kunder bryr sig om. Kunder, anställda och övriga intressenter ställer allt högre krav på oss som företag att arbeta med hållbarhet. Det gäller att jobba aktivt med förbättringar men samtidigt är det viktigt att vara öppen med verksamheten och lyssna till våra intressenters åsikter. Worldfavor hjälper oss att ta ytterligare steg i detta arbete, säger Karin Stenmar, miljöchef på Folksam, i en kommentar. På redovisar Folksam löpande hur bolaget arbetar med hållbarhet. Utifrån den internationella standarden ISO redovisas status, nyckeltal, aktiviteter, och relationer till andra företag. Informationen är kategoriserad utifrån områdena miljö, arbetsförhållanden, konsumentfrågor, mänskliga rättigheter, verksamhetsstyrning, goda verksamhetsmetoder samt samhällsengagemang och utveckling. Plattformens koppling till ISO är ett samarbete med SIS, Swedish Standards Institute. Sverige kan inte hålla tidtabellen för Solvens II Finansdepartementet har publicerat en så kallad faktapromemoria om änd ringar i Solvens II-direktivet. I promemorian skriver man att datumen för införlivandet av Solvens II-direktivet i nationell lag och för tillämpandet av det har ändrats till 30 juni 2013 respektive 1 januari Samtidigt varnar man för att det inte kommer att vara möjligt för Sverige att hålla tidsplanen. Regeringen anser att de föreslagna datumen för såväl införlivande som tillämpning måste skjutas på framtiden. Det föreslagna datumet för införlivande kommer Sverige inte att kunna hålla. De ändringar som görs i Solvens II-direktivet genom förslaget till Omnibus II-direktiv medför att en ytterligare remittering måste ske inom ramen för den svenska lagstiftningsprocessen. Till följd av att förslaget till Omnibus II-direktivet blivit försenat kommer även den svenska lagstiftningsprocessen att bli försenad, skriver man i ändringspromemorian. Det här är den tredje promemorian om införandet av Solvens II och problemet ligger till stor del i att det förra, Omnibus II som innehåller en ändring av datumen för när Solvens II ska införlivas i lagstiftning och börja tillämpas, inte hinner införas i lag förrän de datum som ursprungligen gällde för införandet av Solvens II redan passerats. Därför har man nu brutit ut just ändringen av införandeoch tillämp ningsdatum för att de ska kunna behandlas snabbare. Det hade ställt till med väldiga juridiska problem om datumen inte ändrats och man kan inte låta Omnibus II träda i kraft i befintligt skick, säger Johan Hedberg, rättssakkunnig på Finansdepartementet, till Försäkringsnyheterna. Men problemet är att det ändå inte kommer att bli möjligt för Sverige att införliva Solvens II-direktivet på den utsatta tiden. Vi har haft en utredning för hur Solvens II ska införlivas i lagstiftningen, den så kallade Barr-utredningen. Men den tog inte höjd för Omnibus IIdirektivet som måste införas före Solvens II. Enligt grundlagen måste det beredas, skickas på remiss och tas

10 18 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 19 NYHETER I KORTHET REDAKTIONSRÅDET upp i lagrådet innan det kan beslutas om att det införlivas i svensk lag och vår bedömning är det inte kommer att hinnas med till den 30 juni 2013, säger Johan Hedberg. Enligt honom räknar man med att införandet av både Omnibus II och Solvens II kommer att kunna ske senast till årsskiftet 2013/2014. Därför bör det gå att tillämpa Solvens II redan från årsskiftet precis som EU-kommissionen beslutat. Riksdagen klubbade könsneutrala premier Riksdagen röstade igenom förbudet mot diskriminering i samband med försäkringstjänster. Diskrimineringslagens allmänna förbud mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av försäkringstjänster ersätts med ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. Lagändringen börjar, som tidigare sagts, gälla den 21 december och kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt. Vid omröstningen röstade samtliga partier utom SD för förslaget. En anpassad diskrimineringslag, förenlig med EU-domstolens dom, har också fördelen att den är ytterligare ett steg mot de jämställdhetspolitiska målen, att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället, sade Gustav Nilsson, M-ledamot i Arbetsmarknadsutskottet som handlagt ärendet, vid debatten som hölls på onsdagen. EIOPA: Solvensgraden för europeiska försäkringsbolag minskar I sin stabilitetsrapport för det första halvåret 2012 konstaterar den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringar och tjänstepensioner, EIOPA, att de flesta försäkringsbolag i Europa är väl kapitaliserade enligt de nu gällande Solvens I-reglerna. Slutsatsen grundas på en analys av de 20 största europeiska bolagen. I slutet av 2011 låg deras genomsnittliga kapitaliseringsgrad på 200 procent av den erforderliga. I år har dock solvensen och vinstnivåerna minskat något, skriver EIOPA i ett pressmeddelande. I rapporten uppmärksammas också att försäkringssektorn är fortsatt känsligt för en långvarig lågräntemiljö, även om branschen borde klara av den utmaningen för en tid. Förnyad oro på finansmarknaderna kan dock ändra på detta. ARN: LF bör ersätta ytterligare ett förmedlingsfall Länsförsäkringar Sak bör ersätta en sparare med kr, sedan en försäkringsförmedlare orsakat henne förlust genom otillåtna transaktioner och uttag, skriver Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i ett beslut den 29 maj. ARN har tidigare rekommenderat förmedlarbolaget, Fond & Finans Försäkring, att ersätta spararen, men de följde inte beslutet utan hänvisade till sin ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar Sak. LF Sak ville heller inte betala ersättning. Enligt dem omfattades de investeringar förmedlaren gjort inte av ansvarsförsäkringen. Därför har ARN tagit upp ärendet på nytt, och rekommenderar nu LF Sak att betala ut ersättningen till spararen. Nämnden hänvisar i sitt beslut till lagen om försäkringsförmedling (2005:405) och det bakomliggande EU-direktivet 2002/92/EG: Försäkringsförmedlarens råd och utförande av uppdrag avseende placeringar inom ramen för försäkringen är en sådan tjänst som omfattas av försäkringsförmedlingsuppdraget. Vad som påstås här är att förmedlaren utan uppdrag har genomfört transaktioner inom ramen för Anne-Sofie Ekelunds kapitalförsäkring och att han gjort olagliga uttag för rådgivning. Transaktionerna är enligt nämnden sådana att de omfattas av ansvarsförsäkringen därför att de skett inom ramen för försäkringsförmedlaruppdraget eller i vart fall haft ett tillräckligt starkt samband med detta, skriver nämnden. Försäkringsnyheterna skrev den 7 juni om ytterligare två ärenden där ARN rekommenderar LF Sak att betala ersättning till spararna. De gällde samma förmedlarbolag och samme mäklare. AFA Försäkring betalar tillbaka premier på 17,5 miljarder kr AFA Försäkring betalar tillbaka totalt 17,5 miljarder kr i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i privata näringslivet, kommuner och landsting. Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget. Nu har AFA Försäkrings styrelse, efter att överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter, beslutat att sänka och återbetala premier för åren 2007 och Återbetalningen gäller främst avtalsgrupp sjukförsäkringen AGS och AGS-KL. Beslutet innebär att 5,6 miljarder kr betalas tillbaka till arbetsgivare inom avtalsområde LO-Svenskt Näringsliv och att 11,7 miljarder kr betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn. Dessutom kommer 292 miljoner kr betalas tillbaka till arbetsgivare inom KFO LO. Tidigare har försäkringsgivare rabatterat premierna när konsolideringen blivit för hög. Men det finns ett enkelt skäl till varför AFA Försäkring valt att betala tillbaka premierna istället. Det går inte att sänka premierna mer än till noll och det har vi haft sedan 2009 för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna AGS och AGS- KL, säger Johan Ljungqvist, kommunikationschef på AFA Försäkring, till Försäkringsnyheterna. Återbetalning av premier till arbetsgivare inom privat sektor och inom kommun- och landstingssektorn kommer att ske genom Fora. Det är Fora som kommer att ha hand om det praktiska och de arbetar för fullt med att förbereda återbetalningen. De kommer att skicka ut brev till alla som berörs och man kommer även att ringa till de större arbetsgivarna för att informera. Tanken är att det ska komma en kreditfaktura i början av november och sedan görs utbetalningarna i mitten av månaden, säger Johan Ljungqvist. Kooperativa arbetsgivare som omfattades av AGS under 2007 och 2008 kommer att få återbetalningen från Folksam. Alla våra artiklar finns i ett sökbart textarkiv på Redaktionsrådet ger stöd i övergripande frågor om nyhetsbrevets inriktning och utveckling. Det består av: Redaktionen Lars Nordstrand vd Movestic från 1 augusti Ola Kallemur chef kommunikationsavdelningen Länsförsäkringar AB Malou Sjörin kommunikationsdirektör Trygg Hansa Chefredaktör: Joachim Björk Telefon: Mobil: E-post: Ansvarig utgivare: Malin Svenberg Telefon: Mobil: E-post: Prenumerationer: Jenny Stenberg Telefon: E-post: Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att vidarebefodra, kopiera eller på annat sätt mångfaldiga materialet utan ansvarig utgivares medgivande. I prenumerationen ingår dagliga e-postade nyheter samt denna fördjupande pdf-tidning som utkommer Lars Einar Pettersson privatmarknadschef Gjensidige Daniel E Eriksson produktdirektör Folksam Jan Karlsson chef Risk & Hälsa Skandia Liv Försäkringsnyheterna Analys ges ut av Exakt Media AB Johannesgränd Stockholm Telefon: Fax: Orgnr: BG: med 10 nummer per år. Detta nummer är presslagt den 5 juli I prenumerationen ingår även dagliga e-postade nyheter.

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Hur påverkas Skandia av IMD2

Hur påverkas Skandia av IMD2 Hur påverkas Skandia av IMD2 Louise Sander, Försäljningschef och VD Skandia Försäljning 2012-08-27 1 Skandia försäljningsorganisation idag Ca 400 personer totalt i försäljning och säljsupport Vår egen

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 2013-09-19 FI Dnr 13-795 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Uppdaterat förslag

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård

Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Published on Svenska Försäkringsföreningen (http://forsakringsforeningen.se) Hem > Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Försäkringens

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Trafikförsäkringsutredningens slutbetänkande

Trafikförsäkringsutredningens slutbetänkande Stockholm 2010-01-11 Försäkringsförbundets inställning till Trafikförsäkringsutredningens slutbetänkande Sammanfattning Försäkringsförbundet är positivt inställt till ett snabbt genomförande av en trafikförsäkringsreform

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson 880307-1961 1 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam,

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Vad fick Annika och hennes arbetsgivare för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad fick Annika och hennes arbetsgivare för hjälp från Trygg-Hansa? Rehab Sidan 2 Läkaren säger att jag är utbränd och att det kan ta lång tid att komma tillbaka. Annika låter trött och lite skamsen när hon ringer och berättar för sin chef Birgitta om det läkarutlåtande

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Hjerta i korthet. Företaget. Affärsidé

Hjerta i korthet. Företaget. Affärsidé PRESS KIT Hjerta i korthet Hjerta består av 300 fristående förmedlare från Kiruna till Trelleborg med tillsammans ca 500 000 individer och 50 000 företag som kunder. Med en omsättning på SEK 815 miljoner

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM HUR SÄKERSTÄLLER VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INFLYTANDE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Garantibelopp Enligt 2 kap. 10 FRL skall ett försäkringsföretag (oavsett associationsform), ha en kapitalbas när rörelsen påbörjas som minst uppgår till det

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer