Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt Förslag till vinstdisposition Resultaträkning Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Resultatanalys Noter till de finansiella rapporterna Underskrifter 45 Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

3 VD-ord 2013 Förra året resultatmässigt bästa någonsin för Swedbank Försäkring Föregående år blev ett framgångsrikt år för Swedbank Försäkring. Den totala premieinkomsten uppgick till 13,5 mdkr, en ökning med 7 procent jämfört med Utvecklingen på de finansiella marknaderna var gynnsam och det förvaltade kapitalet ökade från 103 mdkr till 118,2 mdkr, en ökning med 15,2 mdkr. Försäljningen av företagsägd kapitalförsäkring har ökat kraftigt under året, med hela 43 procent, och uppgick till 2,7 mdkr. Försäljningsökningen kan till stor del förklaras av bankkontorens proaktiva arbete. Tappet inom kapitalförsäkring för privatpersoner sedan i ISK lanserades 2012 har dessutom inte blivit lika stort som befarat. Tjänstepensionsaffären, som är högt prioriterad, har utvecklats positivt under året. Premieinkomsten för tjänstepension exklusive avtalspension har ökat med 12 procent jämfört med föregående år och uppgår till cirka 2 mdkr och även inför framtiden är möjligheterna stora. Under året har två nya varianter av Swedbank Pensionsplan lanserats. I juni kom möjligheten att som nystartat företag skjuta upp sparandet och i november lanserades en färdigpaketerad pensionsplan med förenklad riskbedömning och administration. Med de nya koncepten har Swedbank Försäkring nu ett konkurrenskraftigt tjänstepensionserbjudande för alla företag. Avtalspensioner är i dag en stor affär för Swedbank Försäkring med cirka 47 mdkr i förvaltat kapital. Trots att marginalerna är små är avtalspension viktigt när det gäller att erbjuda rådgivning inom hela pensionsområdet. Den 1 juli blev Swedbank Försäkring åter valbart inom avtalspension ITP. Även inom SAF-LO är Swedbank Försäkring valbart när det nya avtalet startar 1 januari Detta innebär att vi nu erbjuder konkurrenskraftiga pensionslösningar inom alla stora avtalsområden. Trygghetserbjudandet för privatkunder, Trygga, lanserades 2012 och blev ombedelbart en försäljningssuccé. Under 2013 utvecklades försäljningen positivt och 2012 års siffor har till och med överträffats totalt har cirka avtal tecknats. Trygghetsförsäkring är en av Swedbank Försäkrings viktigaste affärer när det gäller att leva upp till Swedbanks vision om en sund och hållbar ekonomi för de många. I tider med hög skuldsättning för många hushåll är det speciellt viktigt att ha ett skyddsnät om något oförutsett inträffar. Swedbank Försäkrings kostnader ligger på en stabil nivå. Under året övergick företagets administration till digital hantering av papper, vilket resulterade i en stor effektivisering. Posthantering, skanning och indexering har outsourcats till BancTec och alla ärenden administreras digitalt. Implementeringen av Solvens II, som börjar gälla 2016, går enligt plan. Swedbank Försäkring har kommit långt i förberedelserna och ser inga problem med att klara de nya regelverken. Under slutet av 2013 genomfördes det andra stresstestet (ORSA) av affärsplanen och Swedbank Försäkring klarade sig bra även denna gång. Det kan konstateras att Swedbank Försäkrings kunder har haft god avkastning på sparandet under Den genomsnittliga avkastningen för kunder med fondförsäkring uppgick till 12,6 procent, att jämföra med 8,9 procent året innan. För sparande inom depåförsäkring blev avkastningen 14,3 procent (9,5 procent). Även för kunder med traditionell försäkring var avkastningen god. Den genomsnittliga avkastningen för Swedbank Försäkrings traditionella pensionsförsäkring, Swedbank Traditionell Pension, blev 8,6 procent (5,8 procent). Motsvarande avkastning för produkten med premiegaranti som tidigare erbjudits inom avtalspension blev 10,9 procent (8,2 procent). Swedbank Försäkring har goda förhoppningar om att även kommande år ska uppvisa bra tillväxt med fler nöjda kunder. En utveckling som stödjs av rådande debatt gällande pensionsnivåer och senareläggning av pensionsålder. Både företagare och privatpersoner har ökande behov av rådgivning kring tjänstepensioner såväl som privata pensioner. Stockholm i februari 2014 Göran Böhlmark, Verkställande direktör Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

4 Förvaltningsberättelse Inledning Styrelsen och verkställande direktören för Swedbank Försäkring avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets 23:a verksamhetsår. Ägarförhållanden och struktur Swedbank Försäkring AB ( ) har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ) ( ). Swedbank Försäkring AB äger 91 procent i dotterbolaget Aktiv Försäkringsadministration i Stockholm AB ( ). Verksamhet/Verksamhetsinriktning Swedbank Försäkring AB bedriver fondförsäkrings- och övrig livförsäkringsverksamhet samt innehar koncession för skadeförsäkring vid sjukdom. Bolaget är vinstutdelande. Swedbank Försäkring AB erbjuder kunderna kapitalförsäkring, privat pensionsförsäkring, tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och grupplivförsäkringar. Försäljning sker genom Swedbank samt delägda och fristående sparbanker där bolagets produkter är självklara delar i erbjudandet till kunderna. Dotterbolaget Aktiv Försäkringsadministration i Stockholm AB tillhandahåller administrativa tjänster och utveckling till Swedbank Försäkring AB. I dagsläget är Swedbank Försäkring AB bolagets enda kund. Väsentliga händelser under året Under året har inga väsentliga händelser inträffat. Volymer, resultat och ekonomisk ställning Premievolymer Premievolymerna för spar- och riskförsäkring uppgick under 2013 till mkr (12 567), en ökning med 7 procent mkr (5 289) av bolagets premievolym utgörs av tjänstepension inkl avtalspension, vilket motsvarar 40 procent av den totala volymen. Hela 52 procent kommer från kapitalförsäkringar som under många år varit bolagets enskilt största affär. Premievolymen för kapitalförsäkring uppgick till mkr (6 139), varav den depåanknutna kapitalförsäkringen där innehav i både fondandelar och enskilda värdepapper hanteras inom samma försäkring uppgick till mkr (3 162). Viktade nyteckningen uppgick till 932 mkr (1165), en minskning med 20 procent jämfört med föregående år. Minskningen är till största delen hänförlig till avtalspensioner. Nyteckningspremierna består av 205 mkr (164) i engångspremier och 726 mkr (1 001) i årliga premier. Premieinkomster Den totala premieinkomsten uppgick till mkr (1 005), en ökning med 4 procent. De totala riskpremierna uppgick till 659 mkr (621), varav livförsäkring 640 mkr (615) samt skadeförsäkring 19 mkr (6). Försäkringsavgifterna uppgick till 420 mkr (430), minskningen är hänförlig till förändrad prissättning avseende kapitalförsäkringar. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningarna avseende livförsäkring uppgick till 326 mkr (310), en ökning med 5 procent. Inom Gruppliv har utbetalningarna för låneskydd minskat medan utbetalningarna för livskydd däremot har ökat. För sjuk- och premiebefrielserörelsen, individuell livförsäkring samt efterlevandskydd har utbetalningarna ökat. Förändring i försäkringstekniska avsättningar Avsättningarna för oreglerade skador efter avgiven återförsäkring för livförsäkring har under året minskat med 31 mkr (21). Minskningen är framförallt hänförlig till reviderad avsättning avseende inträffade men ännu ej inrapporterade skador (IBNR) vilket minskade försäkringstekniska avsättningar med 60 mkr. Därutöver har återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar ökat med 21 mkr. Avsättning för oreglerade skador avseende försäkringsgren Skadeförsäkring har ökat med 14 mkr (4). Under året har Finansinspektionen gett ut nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar (FFFS 2013:23). Företaget har under året övergått till att följa dessa föreskrifter. Förändringen i avsättningar tillföljd av de nya föreskrifterna var marginell. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

5 Driftkostnader De totala driftkostnaderna uppgick till 899 mkr (978), en minskning med 8 procent. Anskaffningskostnaderna uppgick till 653 mkr (738), medan de administrativa kostnaderna uppgick till 210 mkr (208). Driftkostnadsprocenten (driftkostnader/premieinkomsten) uppgick till 6,7 (7,7) procent. Kapitalavkastning 2013 var ett bra år för aktiemarknaden generellt. MSCI World steg med hela 27 procent (25 procent i kronor). USA och Japan, de två länder som genomför stora kvantitativa lättnader, tillhörde vinnarna under Aktiemarknaderna i USA hade den bästa utvecklingen sedan 1997 och slutade året på all-time-high nivåer. S&P 500 steg med ca 32 procent (räknat i SEK). Den japanska börsen steg med ca 29 procent (räknat i SEK,) samtidigt som uppgången i lokal valuta var väsentligt större. Även Stockholmsbörsen hade ett bra år och steg med hela 28 procent. Tillväxtländernas aktiemarknader har utvecklas något sämre. Det breda aktieindexet för tillväxtländerna, MSCI Emerging Markets, steg med 4 procent under Börserna i Brasilien, Ryssland och Indien hade en negativ avkastning, medan det kinesiska aktieindexet slutade oförändrat. Räntemarknaderna fortsatte att präglas av låga räntor under 2013 vilket medförde att investerare i sin jakt på avkastning inom räntebärande tillgångar bland annat valde att titta på krediter (High Yields, företagsobligationer och Emerging market debt) och aktier framför traditionella ränteplaceringar. Den genomsnittliga avkastningen för kunderna inom fondförsäkring uppgick till 12,6 procent (8,9), depåförsäkring 14,3 procent (9,5), traditionell pension 8,6 procent (5,8) samt traditionell pension premiegaranti 10,9 procent (8,2). Swedbank Försäkring erbjuder ett av marknadens bredaste placeringsutbud inom fond- och depåförsäkring. Det breda fondutbudet består av ca 550 fonder kombinerat med en fondguide för kunder som vill ha hjälp att hitta bra fonder samt ett flertal färdiga fondpaket för kunder som vill ha en enkel lösning Resultat Resultatet efter skatt för Swedbank Försäkring AB uppgick till 605 mkr (444), en ökning med 36 procent. Det försäkringstekniska resultatet ökade med 33 procent till 576 mkr (432). Förvaltat kapital Det förvaltade kapitalet uppgick vid årets utgång till mkr ( ), varav fondförsäkring mkr (74 574), depåförsäkring mkr (16 380) och Traditionell Pension mkr (12 088). Solvens Solvens är ett mått på försäkringsbolagets finansiella ställning och styrka. Syftet är att visa hur stor marginal, kapitalbas, bolaget har för att leva upp till sina åtaganden gentemot kunderna i enlighet med villkor och garantier i försäkringsavtalen. Kapitalbasen i Swedbank Försäkring AB uppgick 31 december 2013 till mkr (2 437). Den ska ställas i relation till erforderlig solvens som uppgick till mkr (1 602). Solvenskvoten uppgick till 1,44 (1,52). Väsentliga händelser efter balansdagen Per-Erik Gullnäs lämnade sin roll som verkställande direktör den 4 februari Göran Böhlmark tillträdde som tillförordnad verkställande direktör samma dag. Solvens II Swedbank Försäkrings Solvens II-projekt har under året fortskridit och anpassat sina planer efter regelverkets övergripande och uppdaterade tidsplaner. Projektet har genomfört och avslutat de flesta av de ursprungligen planlagda leveranserna. Genomförda anpassningar och förändringar leds och drivs nu som en kontinuerlig och naturlig del av verksamheten. Med de införda förändringarna har vi ökat transparensen och förbättrat underlagen våra affärsbeslut, till gagn för både oss själva och våra kunder. Vi har för andra året i rad i enlighet med Solvens II genomfört vår egen riskbedömning med ett fortsatt tillfredställande resultat. Kvarstår gör att under 2014 färdigställa den slutgiltiga lösningen för myndighetsrapportering samt att formellt stänga ett mindre antal identifierade gap. Vidare pågår ett kontinuerligt arbete kring datakvalitet i syfte att öka precision och minimera manuella rutiner och därmed operativa risker. Sammanfattningsvis så står vi väl rustade och förberedda för införandet av det nya regelverket, ett regelverk som vi alltså redan idag i mångt och mycket arbetar efter. Risker och riskhantering I Swedbank Försäkring AB.s verksamhet finns försäkringsrisk, marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, operativ risk, ryktesrisk, affärsrisk och strategisk risk. Riskerna redovisas mer utförligt i not 2. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

6 Försäkringsrisk Med försäkringsrisk avses en osäkerhet för Swedbank Försäkring AB avseende utfallet av det faktiska åtagandet i ett försäkringsavtal i jämförelse med det förväntade åtagandet. Osäkerheten uppkommer på grund av risken för oförväntade förändringar av bland annat biometriska faktorer (såsom sjuklighet och dödlighet) och kundbeteende (såsom annullationer och ändringar i ingångna avtal som påverkar åtagandet). Utöver detta finns kostnadsrisk, dvs risken att faktiska kostnader, såväl administrativa som kostnader i form av provisioner avseende försäljning, överstiger de kostnadsantaganden som ligger till grund för premie och reservsättning. Marknadsrisk Marknadsrisk omfattar ränte-, valutakurs- och aktiekursrisk. Eftersom Swedbank Försäkring AB till största delen tillhandahåller fondförsäkring begränsas bolagets exponering mot marknadsrisk. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse. I detta inkluderas även motparts- och koncentrationsrisk. Bolaget är exponerat för kreditrisk i mycket liten omfattning eftersom ingen utlåningsverksamhet bedrivs. Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär risken för att bolaget inte kan infria sina betalningsförpliktelser utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Likviditetsrisken i bolaget är låg. Operativa risker Med operativa risker avses risken för direkta eller indirekta förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. Övriga risker Ryktesrisk är relaterad till tillförlitlighet i verksamheten och eventuella skador på Swedbank Försäkring AB:s rykte på grund av oförmåga att hantera och kontrollera riskerna. Det kan resultera i förlorade intäkter eller förstörelse av aktieägarvärde. Affärsrisk innebär risken för att verksamhetsresultatet blir lägre än planerat som ett resultat av negativa variationer i nya affärsvolymer, marginaler, kostnader eller bortfall av affärsvolym. Strategisk risk är risken för att beslut av strategisk karaktär allvarligt påverkar möjligheten till långsiktig och hållbar tillväxt. Miljö Swedbank Försäkring AB arbetar aktivt för en hållbar utveckling av samhälle och miljö. Företaget hade under året tre målsättningar; att sänka koldioxidutsläpp, minska pappersförbrukningen och utskick samt att minska på förbrukningen av elektricitet. Tack vare kraftigt minskat resande har Swedbank Försäkring AB:s koldioxidutsläpp minskat. Genom ett omfattande arbete har företaget även lyckats att minska pappersförbrukningen, särskilt genom digitalisering av utskick. Allt mer av kundkommunikationen läggs numera ut till kunderna via Internetbanken. Medarbetare Inom Swedbankkoncernen finns gemensamma personalpolicies och- riktlinjer som Swedbank Försäkring AB följer. I det delägda (91 procent) dotterbolaget Aktiv Försäkringsadministration i Stockholm AB arbetar samtliga medarbetare enbart med Swedbank Försäkrings försäkringsadministration. Utveckling av medarbetare Swedbank Försäkring AB:s framgång och konkurrenskraft är i mångt och mycket beroende av medarbetarnas engagemang, kompetens och prestationer. Med en god personalpolicy, kultur och värderingar samt väl fungerande processer för ledar- och medarbetarskap förblir bolaget en attraktiv arbetsgivare. Inom Swedbank Försäkring AB arbetar vi med Performance Development, en strukturerad form av utvecklingssamtal. Samtalen ska genomföras minst två gånger per år och vara ett underlag för chef och medarbetare att omsätta affärsplanen i individuella handlingsplaner. Bolaget tillämpar ett variable pay program kallat Eken. Programmet baseras på prestation och delas ut enligt bankens allmänna villkor. Jämställdhet Swedbank Försäkring AB ska vara en arbetsplats där medarbetarnas förutsättningar och kompetens värderas lika oavsett kön. Företagets jämställdhets- och mångfaldsplan omfattar tre huvudområden kompetens, rekrytering samt osakliga löneskillnader. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

7 Syftet med jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ta tillvara den mångfald av olika egenskaper, förutsättningar och kompetenser som medarbetarna har för att därigenom bidra till att öka verksamhetens lönsamhet, uppnå en jämn könsfördelning på alla nivåer samt att kvinnor och män erhåller lika ersättning för likvärdiga prestationer i likvärdiga befattningar Etik Swedbank Försäkring AB följer de av Swedbank fastställda etiska riktlinjer som säger att verksamheten ska genomsyras av en hög etisk standard. Samtliga medarbetare ska uppträda på ett förtroendeskapande sätt och i enlighet med Swedbanks värdeord - enkelhet, öppenhet och omtänksamhet. De etiska riktlinjerna fastställs i styrelsen årligen. Framtida utveckling Under 2014 kommer Swedbank Försäkring AB att fokusera på förbättrad kundkommunikation samt på att förenkla kunderbjudandet och anpassa det till prioriterade kundgrupper och distributionskanaler. Arbetet med att förbättra och effektivisera företagets administrativa och systemmässiga processer, som påbörjades föregående år, fortsätter även under Utvecklingen på de finansiella marknaderna kommer till stor del att avgöra hur resultatet för bolaget utvecklas. Bolagsstyrning Struktur Swedbank Försäkring AB är ett vinstutdelande livförsäkringsbolag. Bolagsorganen är bolagsstämman, styrelsen, verkställande och direktören. Bolagsordningen innehåller bland annat bestämmelser om bolagets firma, var styrelsen har sitt säte och bolagets verksamhetsinriktning. Bolagsstämma Bolagsstämman är Swedbank Försäkring AB:s högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Ägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. På ordinarie bolagsstämma behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom förändringar i bolagsordningen, val av styrelse och av revisorer. Styrelsen Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar om strategisk inriktning, utvärderar den operativa ledningen, bedömer fortlöpande bolagets ekonomiska situation samt ser till att medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar vidare för att det finns lämpliga interna regelverk för riskhantering och riskkontroll samt säkerställer efterlevnad av lagar och regler. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Bolagsledningen Verkställande direktören ansvarar för den löpande operativa verksamheten. En skriftlig instruktion fastlägger ansvarfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör. Verkställande direktörens ansvar innefattar bland annat löpande personal-, finans- och ekonomifrågor, löpande kontakter med bolagets intressenter samt att se till att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören har utsett en företagsledning som har en rådgivande funktion. Den övergripande ansvarsfördelningen inom bolaget framgår av en särskild bolagsinstruktion. Verkställande direktör i Swedbank Försäkring AB under 2013 har varit Per-Erik Gullnäs. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen som ledamot och har att följa av styrelsen beslutad instruktion för verkställande direktör. Revision och revisorer Revisorerna har till uppgift att på ägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Swedbank Försäkring AB:s revisor är Deloitte AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Henrik Nilsson. Henrik Nilsson är revisor i Swedbank Försäkring AB sedan Revisionsbolaget Deloitte har haft begränsade övriga uppdrag utöver revisionsuppdraget. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

8 Styrelsen har utsett en från den operativa verksamheten oberoende granskningsfunktion, internrevisionen, med huvudsaklig uppgift att stödja styrelsen med uppföljning av att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med av styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade beslut samt att verksamheten bedrivs mot av styrelsen uppsatta mål. Internrevisionen ska även granska och utvärdera bolagets organisation, rutiner, styrning och kontroll. Ersättning till anställda Verkställande direktör samt övriga ledande befattningshavare Beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor till verkställande direktören fattas av bolagets styrelse. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter de principer som gäller inom Swedbank-koncernen. Swedbanks övergripande syn på ersättning är att den i möjligaste mån ska vara individuellt utformad och därmed uppmuntra medarbetarna att prestera i linje med Swedbanks mål, strategi och vision. Ersättningen ska även främja att medarbetarna agerar efter vår värdegrund om enkelhet, omtanke och öppenhet eftersom det är grunden för en framgångsrik och långsiktig verksamhet. Vidare ska den totala ersättningen utformas så att Swedbank attraherar medarbetare med den kompetens som behövs för att uppnå verksamhetens syfte inom de kostnadsramar som finns. Mer om Swedbank Försäkring AB:s ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 22. Övriga anställda Swedbank Försäkring AB tillämpar Swedbank-koncernens syn på ersättning avseende ersättning till övriga anställda. Den fasta ersättningen är den huvudsakliga delen av alla medarbetares totala ersättning. Den ska fastställas med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter, hur medarbetaren presterar och agerar enligt Swedbanks värderingar samt med hänsyn till lokala marknadsförhållanden. De anställda har en fast och en rörlig ersättningsdel som tillsammans med pension och övriga förmåner bildar medarbetarens totala ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och vara baserad på en sund balans mellan den fasta och den rörliga ersättningsdelen. Den rörliga ersättningen är kopplad till de individuella målen och koncernens totala resultat. Oaktat måluppfyllelse har Swedbanks styrelse rätt att diskretionärt besluta om att helt eller delvis sätta ned belopp som ska utgå som rörlig ersättning eller om att redan utlovade men ej utbetalade belopp ska innehållas. Principer för uppskjuten betalning av rörlig ersättning Styrelsen i Swedbank har beslutat att tillämpa samma principer för samtliga anställda avseende uppskjuten rörlig ersättning, vilket innebär att icke särskild reglerad personal hanteras på samma sätt som särskild reglerad personal. Personalen omfattas av det generella programmet, Eken, innebärande att 100 % skjuts upp i tre år. All uppskjuten ersättning utbetalas i form av aktier i Swedbank AB. Ersättningspolicyn Ersättningspolicyn anger grunderna och principerna för hur ersättningar inom koncernen ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur Swedbank-koncernen identifierar vilka anställda som ska anses utgöra särskilt reglerad personal. Policyn är upprättad i enlighet med FFFS 2011:2. Ersättningssystemen i koncernen stämmer överens med en effektiv riskhantering och är utformade för att minska risken för överdrivet risktagande. De måste också följa alla tillämpliga regler, såsom regler från Finansinspektionen. Styrelsens beslut om införande av ersättningspolicyn föregås av och grundas på en analys av vilka risker som är förenade med koncernens ersättningssystem och policy. Ersättningspolicyn ses över årligen eller vid behov. Beslutsgången Styrelsen i Swedbank Försäkring AB fastställer ersättningspolicyn. Intern kontroll och riskhantering Processen för intern kontroll och riskhantering baseras på kontrollmiljön och omfattar fyra huvudaktiviteter: Riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Kontrollmiljö Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med den organisation, beslutsordning samt fördelning av befogenheter och ansvar mellan olika organ som styrelsen och verkställande direktören har inrättat för bolaget. Denna ordning dokumenteras och kommuniceras i styrdokument i Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

9 form av interna policies, riktlinjer och instruktioner. Exempel på sådana styrdokument är instruktion för rapportering till styrelsen samt instruktion för granskning och attest. Riskbedömning Riskbedömningen omfattar att identifiera och kartlägga väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Dessa risker kartläggs och identifieras på bolags- och enhetsnivå. Swedbank Försäkring AB har en samlad, självständig och gentemot den affärsdrivande verksamheten oberoende funktion för riskhantering till stöd för verkställande direktör och styrelse. I arbetet ingår bland annat att skapa en samlad bild av Swedbank Försäkring AB:s risktagande, mäta och analysera risker inom och utanför balansräkningen, kontrollera att uppmätta risknivåer och trender inte avviker från av styrelsen fastställda limiter och risknivåer samt att rapportera till verkställande direktör och styrelse. Riskkontrollfunktionen är outsourcad till Swedbank AB. Kontrollaktiviteter Riskerna i den finansiella rapporteringen begränsas genom noggrant förberedda bokslut, standardiserade arbetsrutiner med inbyggda kontrollfunktioner samt utvärdering av arbetet med kontinuerliga förbättringar. Den finansiella informationen analyseras och granskas innan den blir offentligt publicerad. Ett kontinuerligt arbete pågår med att eliminera och reducera identifierade väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Arbetet inkluderar utveckling och förbättring av kontrollaktiviteter samt insatser för att medarbetarna ska ha rätt kompetens. Information och kommunikation Interna styrdokument är föremål för översyn och beslut minst en gång per år. Varje chef ska se till att innehållet i regelverken kommuniceras till underställd personal. Uppföljning En oberoende granskningsfunktion, internrevisionen, finns med syfte att stödja styrelsen i uppföljningen av att verksamheten bedrivs i enlighet med styrelsens beslut. Internrevisionen ska genom granskning utvärdera om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, om rapporteringen till styrelsen ger en korrekt bild av verksamheten och om verksamheten bedrivs enligt gällande interna och externa regelverk. Vidare ska varje chef se till att styrdokument efterlevs inom sitt ansvarsområde. Internrevisionen är outsourcad till Swedbank AB. Funktionen Compliance har till uppgift att fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka och rapportera compliancerisker, det vill säga risken för sanktioner enligt lag eller föreskrift och risken för finansiell förlust. Rapportering sker till verkställande direktör och styrelse. Compliancefunktionen är outsourcad till Swedbank AB. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

10 Femårsöversikt Resultat Premieinkomst för egen räkning, inkl avgifter Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen, intäkter Försäkringsersättningar Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital Uppskjuten skattefordran/-skuld Immateriella tillgångar Kapitalbas 1) Erforderlig solvensmarginal 2) Nyckeltal Förvaltningskostnad, procent 3) 0,76 0,92 1,13 1,17 1,20 Direktavkastning, procent 4) 0,06 2,02 1,78 1,82 3,40 Totalavkastning, procent 5) 12,13 8,56-9,55 9,70 21,12 Solvenskvot 6) 1,44 1,52 1,56 1,35 1,11 1) Summan av eget kapital, obeskattade reserver och avsättning för uppskjuten skatt minus immateriella tillgångar samt avdragen föreslagen utdelning. 2) Erforderlig solvensmarginal = 1% av avsättning för försäkring där försäkringstagaren bär placeringsrisken, 4 % av livförsäkringsavsättningen och avsättningen för oreglerade skador, 25% av driftskostnaderna (netto), 18 % av premieinkomsten för sjuk- och premiebefrielseförsäkringen samt 0,1% - 0,3% av positiva risksummor. 3) Relationen mellan driftskostnader i försäkringsrörelsen, inkl skaderegleringskostnader, och genomsnittligt verkligt värde på placeringstillgångar, inklusive kassa och bank. 4) Direktavkastningsprocenten beräknas som avkastningen på placeringstillgångar som omfattar utdelningar på aktier och andelar samt ränteintäkter på placeringstillgångar (inklusive räntor på kassa och bank) i förhållande till det genomsnsittliga verkliga värdet av posterna placeringstillgångar, placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk samt kassa och bank. För de flesta av fonderna i Sw edbank Robur Fonder AB skedde inga utdelningar under 2013 på grund av ändrade skatteregler. Resultatet stannade i resp fond och ingår i totalavkastningen nedan. 5) Totalavkastningen beräknas som saldot av direktavkastning enligt ovan jämte värdeförändring och realisationsresultat vid försäljning av placeringstillgångar i förhållande till det genomsnittliga verkliga värdet av posterna placeringstillgångar, placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk samt kassa och bank. 6) Kapitalbasen dividerad med erforderlig solvensmarginal. Observera att kapitalbasen inkluderar föreslagen utdelning. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

11 Förslag till vinstdisposition kr Balanserat resultat Årets resultat Summa att disponera Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas att i ny räkning överföres Summa Styrelsens bedömning är att bolagets egna kapital såsom det redovisats i årsredovisningen är inom lagstadgat krav. Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, resultatanalys och noter. Den föreslagna utdelningen till aktieägaren reducerar Swedbank Försäkrings solvenskvot från 1,60 till 1,44. Swedbank Försäkring har i enlighet med Solvens II utfört en riskutvärdering som visade att bolaget har en tillfredsställande solvenskvot 2013 och fortsatt kommer att ha det även om ett mycket negativt ekonomiskt scenario skulle bli verklighet de närmaste åren. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

12 Resultaträkning Teknisk redovisning tkr Not Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen Premieinkomst 3 Premieinkomst Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar 5 Före avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Driftkostnader 6, Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) 6-18 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen Premieinkomst 3 Premieinkomst Avgifter från finansiella avtal Premier för avgiven återförsäkring (-) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8 Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär placeringsrisk Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsgersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar 5 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel (-) Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel (-) Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-) Livförsäkringsavsättning Före avgiven återförsäkring Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagarna bär risk Villkorad återbäring Före avgiven återförsäkring Fondförsäkringsåtagande Före avgiven återförsäkring Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

13 Resultaträkning Teknisk redovisning, forts tkr Not Driftkostnader 6, Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar 8 Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär placeringsrisk - - Värdeminskning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Resultaträkning Icke-teknisk redovisning tkr Not Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat tkr Not Årets resultat redovisat över resultaträkningen Övrigt totalresultat - - Summa totalresultat för året Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

14 Balansräkning tkr Not Tillgångar Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Övriga aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk 13 Tillgångar för villkorad återbäring Fondförsäkringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Företagets skattefordran Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

15 Balansräkning, forts tkr Not Skulder och eget kapital Eget kapital Aktiekapital Aktieägartillskott Balanserat resultat Årets resultat Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Oreglerade skador Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring) 17 Villkorad återbäring Fondförsäkringsåtaganden Andra avsättningar 18 Skatter Depåer från återförsäkrare Skulder 19 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen 21 För egna skulder ställda säkerheter För försäkringstagarna registerförda tillgångar Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Inga Inga Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

16 Förändringar i eget kapital tkr Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans Enligt beslut på bolagsstämma Aktierelaterad ersättning till anställda Lämnade koncernbidrag Skatt på lämnade koncernbidrag Årets resultat Årets övriga totalresultat - - Årets totalresultat Utgående balans Ingående balans Enligt beslut på bolagsstämma Aktierelaterad ersättning till anställda Lämnade koncernbidrag Skatt på lämnade koncernbidrag Utdelning Årets resultat Årets övriga totalresultat - - Årets totalresultat Utgående balans Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

17 Kassaflödesanalys tkr Not Likvida medel vid årets början Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Förändring av nettoinvesteringar i placeringstillgångar 2) Förändring av avsättningar för andra risker och kostnader Förändring av övriga tillgångar och skulder, netto Förändring av fordringar och skulder hos koncernföretag, netto Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Koncernbidrag Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel Kassa och bank Summa Noter till kassaflödesanalys 1) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Orealiserad värdeförändring obligationer Orealiserad värdeförändring andra finansiella placeringstillgångar Resultat vid försäljningar Avsättningar Lämnat koncernbidrag Aktierelaterad ersättning, reservering Omstruktureringsreserv Övrigt Summa ) Förändring av nettoinvesteringar i placeringstillgångar Placering i koncernföretag Placering/försäljning av aktier och andelar Placering i obligationer och andra räntebärande värdepapper Summa Upplysning om betalda och erhållna räntor Under perioden betald ränta Under perioden erhållen ränta Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

18 RESULTATANALYS 2013 TEKNISK REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Tjänstepensionsförsäkring Övrig livförsäkring Skadeförsäkring tkr Totalt Avgiftsbestämd traditionell försäkring Fondförsäkring Tjänsteanknuten sjuk- och premiebefrielseförsäkring Individuell traditionell livförsäkring Fondförsäkring Ouppsägbar sjuk- och premiebefrielseförsäkring Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring Uppsägbar sjukförsäkring Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) FÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieinkomst Premieinkomst Avgifter Premier för avgiven återförsäkring Summa premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på fondförsäkringstillgångar Värdeökning på övriga placeringstillgångar Summa orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa förändring i oreglerade skador Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

19 tkr Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Totalt Avgiftsbestämd traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Tjänsteanknuten sjuk- och premiebefrielseförsäkring Fondförsäkring Individuell traditionell livförsäkring Fondförsäkring Ouppsägbar sjuk- och premiebefrielseförsäkring Övrig livförsäkring Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring Skadeförsäkring Uppsägbar sjukförsäkring Livförsäkringsavsättning Före avgiven återförsäkring Summa Livförsäkringsavsättning Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring (före avgiven återförsäkring) Fondförsäkringsåtagande (före avgiven återförsäkring) Summa förändring i Avsättning för oreglerade skador Summa förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring Fondförsäkringsåtaganden Summa försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

20 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper 1. Allmänt Denna årsredovisning för Swedbank Försäkring AB ( ) avges per 31 december 2013 och omfattar perioden 1 januari december Swedbank Försäkring AB är helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ) ( ) och moderföretag till Aktiv Försäkringsadministration i Stockholm AB ( ). Koncernredovisning upprättas inte då resultat och ställning omfattas av den koncernredovisning som upprättas i moderbolaget Swedbank AB (publ). Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 20 februari 2014 och blir föremål för fastställelse på bolagsstämma den 17 mars Innehållsförteckning 2. Grunder för redovisningen 3. Förändrade redovisningsprinciper 4. Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar och bedömningar 5. Utländsk valuta 6. Koncernbidrag 7. Redovisning av finansiella instrument 8. Försäkringsavtal och finansiella avtal 9. Placeringstillgångar 10. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisk 11. Materiella anläggningstillgångar 12. Kassa och bank 13. Övriga finansiella tillgångar 14. Nedskrivning av tillgångar 15. Aktiekapital 16. Aktierelaterade ersättningar 17. Försäkringstekniska avsättningar 18. Försäkringstekniska avsättningar för vilka försäkringstagaren bär risk 19. Övriga finansiella skulder 20. Pensioner 21. Driftkostnader 22. Skatt 23. Kassaflödesanalys 2. Grunder för redovisningen Årsredovisningen för 2013 har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26 inklusive ändringsföreskrifter). Detta innebär att samtliga av EU internationella redovisningsstandarder (IFRS) och uttalanden har tillämpats så långt detta är möjligt inom ramen årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning (så kallad lagbegränsad IFRS). Den funktionella valutan är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till tusentals kronor om inte annat anges. De redovisningsprinciper som redovisas nedan har tillämpats genomgående för alla perioder som presenteras i de finansiella rapporterna. 3. Förändrade redovisningsprinciper Nya och ändrade redovisningsstandarder för räkenskapsåret 2013: IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar (Kvittning av finansiella tillgångar och skulder) IFRS 13 Värdering till verkligt värde IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (presentation av poster i Övrigt totalresultat) IAS 19 Ersättningar till anställda (reviderad) Förbättringar av IFRSer ( ) Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

21 Företagsledningens bedömning är att dessa nya och ändrade standarder och tolkningar inte har haft någon effekt på de finansiella rapporterna för Nya och ändrade redovisningsstandarder och tolkningar som gäller från 2014: IFRS 10 Koncernredovisning IFRS 11 Samarbetsarrangemang IFRS 12 Upplysningar om andelar i företag IAS 27 Separata finansiella rapporter (omarabetad) IAS 28 Innehav i intresseföretag (omarbetad) Vägledning vid övergång (IFRS10, IFRS 11, IFRS 12) Investment entities ändringar i IFRS 10, IFRS 11 och IAS 27 * IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering (ändring) IAS 36 Nedskrivningar (ändring)* IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (ändring)* IFRIC 21 Levies * * Ännu ej godkänd inom EU. Ovanstående nya och ändrade standarder har ännu inte tillämpats av företaget. 4. Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar och bedömningar För att upprätta de finansiella rapporterna måste företaget i vissa fall göra uppskattningar och bedömningar. De baseras på tidigare erfarenheter och antaganden som anses vara rättvisande och rimliga, ses över regelbundet och påverkar redovisade belopp i både resultaträkningen och balansräkningen. De viktigaste antagandena om framtiden och källorna till osäkerhet är relaterade till de försäkringstekniska avsättningarna. Vid beräkningen av dessa tillämpas antaganden om räntor, dödlighet, sjuklighet, skatter, avgifter och andra riskmått som påverkar värderingen. Förändringar i dessa antaganden kan påverka befintliga avsättningar och företagets redovisade resultat. En utförligare beskrivning av koncernens risker återfinns i not 2 Risker och riskhantering. 5. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till SEK enligt transaktionsdagens kurs. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till SEK enligt balansdagens valutakurser. Valutakursdifferenser som därmed uppstår redovisas i resultaträkningen som valutaresultat netto. 6. Koncernbidrag Koncernbidrag som lämnas och tas emot uppåt i koncernen i syfte att minimera koncernens skatt redovisas som minskning respektive ökning av fritt eget kapital efter justering för aktuell skatt. 7. Redovisning av finansiella instrument a) Definition Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. b) Klassificering i kategorier Finansiella instrument klassificeras i olika kategorier beroende på avsikten med förvärvet av den finansiella tillgången eller skulden. Swedbank Försäkring AB använder de tre kategorierna Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, Lånefordringar och kundfordringar samt Övriga finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Till denna kategori hänförs Placeringstillgångar och Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk på tillgångssidan samt Försäkringstekniska avsättningar och Försäkringstekniska avsättningar för vilka försäkringstagaren bär risk på skuldsidan. Lånefordringar och kundfordringar I denna kategori ingår kundfordringar, kassa och bank samt vissa övriga tillgångar. Initialt värderas denna kategori till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter första redovisningstillfället värderas dessa tillgångar till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten inklusive transaktionskostnader. Övriga finansiella skulder Här ingår leverantörsskulder och vissa övriga skulder. Vid första redovisningstillfället värderas skulderna till verkligt värde. Efter första redovisningstillfället värderas skulderna till upplupet anskaffningsvärde inklusive transaktionskostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

22 c) Värdering till verkligt värde Vid värdering till verkligt värde klassificeras varje innehav i tre värderingsnivåer: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Observerbara ojusterade marknadsnoterade priser för identiska tillgångar och skulder på en aktiv marknad. Observerbara marknadsnoterade priser för likande tillgångar och skulder. Icke observerbar marknadsinformation Med noterat marknadspris menas noterad stängningskurs på balansdagen på aktiv marknad. Som aktiv marknad betraktas en reglerad handelsplats där noterade priser med lätthet och regelbundenhet finns tillgängliga. Om noterade priser inte finns tillgängliga, fastställs det verkliga värdet med olika värderingstekniker som i så stor utsträckning som möjligt bygger på observerbara marknadsnoteringar. Swedbank Försäkring AB:s klassificering i nivåerna ovan framgår i not 2 Risker och riskhantering. d) Resultatredovisning Resultatet från finansiella instrument som är en del av försäkringsrörelsen redovisas enligt nedan i det tekniska resultatet. För instrument som inte är en del av försäkringsrörelsen sker redovisning i det icke-tekniska resultatet. Realiserat och orealiserat resultat på den traditionella livförsäkringsprodukten nettoredovisas under posterna Kapitalavkastning, intäkter respektive Kapitalavkastning, kostnader. Under posten Kapitalavkastning, kostnader återfinns också kostnader för förvaltning av produkten. Realisationsvinster från bolagets egna placeringar nettoredovisas i resultaträkningen under posten Kapitalavkastning, intäkter, medan realisationsförluster nettoredovisas under posten Kapitalavkastning, kostnader. Orealiserade vinster vid värdering till verkligt värde av placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risk nettoredovisas under posten Orealiserade vinster på placeringstillgångar, medan motsvarande orealiserade förluster nettoredovisas under posten Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 8. Försäkringsavtal och finansiella avtal a) Definition IFRS 4 Försäkringskontrakt föreskriver att avtal/kontrakt skall klassificeras endera som ett försäkringsavtal eller som ett finansiellt avtal. Avtal som innehåller en betydande försäkringsrisk klassificeras som ett försäkringsavtal och redovisas i enlighet med IFRS 4. Avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till bolaget klassificeras som ett finansiellt avtal och redovisas som ett finansiellt instrument i enlighet med IAS 39. Finansiella avtal som innehåller diskretionära delar redovisas dock enligt IFRS 4. Swedbank Försäkring AB:s samtliga riskprodukter klassificeras som försäkringsavtal och redovisas enligt IFRS 4. Swedbank Försäkring AB:s traditionella produkter med garantier klassificeras under uppskovstid som finansiella avtal, men på grund av diskretionära delar redovisas de enligt IFRS 4. Under utbetalningstiden klassificeras del som försäkringsavtal och redovisas enligt IFRS 4. Övriga avtal med förvaltning i värdepappersfonder eller värdepappersdepåer klassificeras som finansiella avtal och redovisas enligt IAS 39. Försäkringskomponenten i avtalen särredovisas dock och redovisas enligt IFRS 4 (unbundling). b) Försäkringsavtal med redovisning enligt IFRS 4 Intäktsredovisning Som premieinkomst intäktsredovisas inbetalda belopp under räkenskapsåret för försäkringsavtal för direkt försäkring samt inbetalda och tillgodoförda belopp för försäkringsavtal om mottagen återförsäkring oavsett om dessa helt eller delvis avser ett senare räkenskapsår. Premieinkomst redovisas inklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. Kostnadsredovisning Provisionsersättning uppstår löpande under försäkringsavtalets livstid. Provisioner kostnadsförs därmed i samma takt som intäkter redovisas, dvs i takt med att tjänsterna utförs löpande under avtalets livstid. Ingen aktivering sker av förutbetalda kostnader. Återförsäkring Som premie för återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna återförsäkringsavtal. Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

23 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för dessa enligt ingångna avtal. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar består av livförsäkringsavsättning och avsättning för oreglerade skador. Livförsäkringsavsättningen består dels av den avsättning som krävs för att klara framtida åtaganden för Swedbanks Traditionella produkter med garantier under utbetalningstiden, dels av avsättningen för Ej intjänad premier. Ej intjänade premier avser avsättning som svarar mot den andel av de tecknade premierna som inte har intjänats under perioden. Avsättning för oreglerade skador består av avsättning för kända reglerade skador (RBNS), kända ej reglerade skador (IBNER), icke fastställda skador (IBNR) samt skadebehandlingsreserv. Avsättningen ska minst motsvara bolagets ansvarighet för oreglerade skador. Avsättningarna beräknas i enlighet med i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget fastställda principer och angivna antaganden samt Finansinspektionen föreskrifter. Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Avsättningen består av villkorad återbäring för ej garanterad del av Swedbank AB:s traditionella produkter som i princip utgörs av den del av värdet på försäkringen som inte utgör livförsäkringsavsättning. Avsättningen beräknas i enlighet med i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget fastställda principer och angivna antaganden samt Finansinspektionen föreskrifter. Förlustprövning Swedbank Försäkring AB genomför en förlustprövning av sina avsättningar för att säkerställa att det redovisade värdet på dessa är tillräckligt högt upptaget med avseende på förväntade framtida händelser. Alla underskott redovisas direkt i resultaträkningen. c) Finansiella avtal med redovisning enligt IAS 39 Intäktsredovisning Avgifter som tas ut på finansiella avtal redovisas under premieinkomster på raden Avgifter från finansiella avtal. Avgifter som tas löpande periodiseras inte utan redovisas löpande när de uppstår. Belopp som erhållits från och betalats till innehavarna av de finansiella avtalen redovisas över balansräkningen som insättningar eller uttag. Premier för försäkringskomponenter i avtalen redovisas dock som premieinkomst i resultaträkningen. Kostnadsredovisning Provisionsersättning uppstår löpande under investeringsavtalets livstid. Provisioner kostnadsförs därmed i samma takt som intäkter redovisas, dvs i takt med att tjänsterna utförs löpande under avtalets livstid. Ingen aktivering sker av förutbetalda kostnader. Försäkringstekniska avsättningar för vilka försäkringstagaren bär risk Avsättningen består av avsättning för fondförsäkringsåtaganden och avsättning för villkorad återbäring. För fondförsäkringsåtaganden utgörs avsättningen av inlösenvärdet av de fondandelar som är hänförliga till försäkringstagarna. Avsättningen för avtal med förvaltning i värdepappersdepåer utgör i sin helhet villkorad återbäring. Avsättningen utgörs av värdet i depån. d) Finansiella avtal med redovisning enligt IFRS 4 Intäktsredovisning Avgifter som tas ut på finansiella avtal redovisas under premieinkomster på raden Avgifter från finansiella avtal. Avgifter som tas löpande periodiseras inte utan redovisas löpande när de uppstår. Belopp som erhållits från och betalats till innehavarna av de finansiella avtalen redovisas över balansräkningen som insättningar eller uttag. Premier för försäkringskomponenter i avtalen redovisas dock som premieinkomst i resultaträkningen. Kostnadsredovisning Provisionsersättning uppstår löpande under finansiella avtalets livstid. Provisioner kostnadsförs därmed i samma takt som intäkter redovisas, dvs i takt med att tjänsterna utförs löpande under avtalets livstid. Ingen aktivering sker av förutbetalda kostnader. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

24 Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar består av livförsäkringsavsättning, den avsättning som krävs för att klara framtida åtaganden. Avsättningarna beräknas i enlighet med i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget fastställda principer och angivna antaganden samt Finansinspektionen föreskrifter. Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Avsättningen består av avsättning för villkorad återbäring och utgörs i princip av den del av värdet på försäkringen som inte utgör livförsäkringsavsättning. Avsättningen beräknas i enlighet med i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget fastställda principer och angivna antaganden samt Finansinspektionen föreskrifter. Förlustprövning Swedbank Försäkring AB genomför en förlustprövning av sina avsättningar för att säkerställa att det redovisade värdet på dessa är tillräckligt högt upptaget med avseende på förväntade framtida händelser. Alla underskott redovisas direkt i resultaträkningen. 9. Placeringstillgångar Placeringstillgångarna utgörs av aktier i koncernföretag samt finansiella instrument i form av Aktier och andelar respektive Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Aktier i koncernföretag är värderade till anskaffningsvärde enligt 4 kap 2 ÅRFL. Aktier och andelar kategoriseras som Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. De redovisas vid anskaffningstillfället till köpeskilling minus transaktionskostnad. Därefter sker värdering till verkligt värde. Med detta avses försäljningsvärdet på balansdagen. Obligationer och andra räntebärande värdepapper kategoriseras också som Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. De redovisas vid anskaffningstillfället till köpeskilling minus transaktionskostnad. Därefter sker värdering till verkligt värde enligt senast noterad köpkurs eller om sådan saknas senaste betalkurs. Köp och försäljning tas upp i respektive bokförs bort från balansräkningen per affärsdagen, dvs vid den tidpunkt då de väsentliga riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna. Motpartens fordran eller skuld redovisas mellan affärsdagen och likviddagen brutto under posten Övriga skulder eller Övriga fordringar. 10. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Dessa tillgångar består av försäkringstagarnas investeringar i depå- och fondförsäkringar. Tillgångarna kategoriseras som Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Värderingen bygger på senast noterade köpkurs. 11. Materiella anläggningstillgångar Materiella tillgångar avser främst kontorsinventarier. Inventarierna redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt under Driftkostnader. Förväntad nyttjandeperiod är fem år. 12. Kassa och bank Kassa och bank kategoriseras som Lånefordringar och kundfordringar varvid redovisning skall ske till upplupet anskaffningsvärde. För banktillgodohavanden innebär det redovisning till nominellt belopp. 13. Övriga finansiella tillgångar Övriga finansiella tillgångar kategoriseras som Lånefordringar och kundfordringar och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. För fordringar med kort löptid sker redovisning till nominellt belopp utan diskontering. 14. Nedskrivning av tillgångar Det redovisade värdet av tillgångarna granskas vid varje balansdag för att bedöma om det föreligger någon indikation på en värdeminskning. Om sådan indikation finns, fastställs tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högre av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nyttjandevärde diskonteras förväntade framtida kassaflöden till nuvärde. En nedskrivning görs när tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen kostnadsförs i resultaträkningen. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

25 15. Aktiekapital Det totala antalet aktier i Swedbank Försäkring AB är med ett kvotvärde (nominellt värde) på kronor per aktie. Alla emitterade aktier är till fullo betalda. Antalet utestående aktier vid periodens början är densamma som vid periodens slut. Det föreligger inga rättigheter, förmånsordningar och restriktioner som är hänförliga till respektive aktieslag. Aktier i företaget som innehas av företaget själv eller av dess dotterbolag förekommer inte, inte heller aktier som är reserverade för emission enligt optionsavtal och andra försäljningsavtal avseende aktier. 16. Aktierelaterade ersättningar Inom Swedbankkoncernen finns ett individuellt och ett kollektivt program för aktierelaterade ersättningar. Dessa ersättningar har bokförts mot eget kapital. Regleringen sker med stamaktier i Swedbank AB och förutsätter att innehavaren av prestationsrätterna är fortsatt anställd vid regleringstidpunkten. Den aktierelaterade ersättningen periodiseras därför under ca 50 månader. Sociala avgifter beräknas och redovisas löpande baserat på marknadsvärdet och fastställs slutligen vid regleringstidpunkten. 17. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar består av livförsäkringsavsättning samt av avsättning för oreglerade skador. Posterna kategoriseras som Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Värderingen bygger på observerbara marknadsnoteringar. Livförsäkringsavsättning motsvarar det förväntade kapitalvärdet av bolagets garanterade förpliktelser avseende Swedbank Försäkring AB:s traditionella produkter. Detta värde beräknas med beaktande av antaganden om framtida ränta, dödlighet och andra riskmått, driftkostnader och skatter. Avsättning för oreglerade skador består a fyra olika avsättningar: Avsättning för sjukräntor, för rapporterade skador, för icke rapporterade skador samt av en skadebehandlingsreserv. Avsättning för sjukräntor motsvarar kapitalvärdet av bolagets förpliktelser gentemot försäkrad vid skada eller sjukdom. Avsättning för rapporterade skador är en avsättning för skador som är anmälda och godkända men ännu inte utbetalda. Avsättning för icke rapporterade skador avser ännu inte anmälda skador och har gjorts utifrån Swedbank Försäkring AB:s erfarenhet för respektive produkt. Skadebehandlingsreserven utgörs av en värdering av framtida kostnader för hantering av de oreglerade skadorna, oavsett om de är kända eller inte kända vid bokslutstidpunkten. 18. Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Dessa avsättningar består av villkorad återbäring samt fondförsäkringsåtaganden. Även dessa avsättningar kategoriseras som Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen med värdering baserad på observerbara marknadsnoteringar. Villkorad återbäring består av avsättning för ej garanterade förpliktelser avseende Swedbank Försäkring AB:s traditionella produkter samt avsättning motsvarande depåförsäkringar. Den senare avsättningen motsvaras av värdet på depåerna. Fondförsäkringsåtaganden motsvaras av värdet av försäkringstagarnas fondandelar inklusive medel i svenska kronor som inte är placerade i andelar. 19. Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder kategoriseras som Övriga finansiella skulder och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

26 20. Pensioner Swedbank Försäkring AB har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Reglerna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer anger att redovisning av förmånsbestämda pensioner enligt IAS 19 inte behöver tillämpas i juridisk person. Även förmånsbestämda pensionsplaner redovisas därmed som avgiftsbestämda pensionsplaner. 21. Driftkostnader Med begreppet Driftkostnader avses summan av de kostnader som Swedbank Försäkring AB har för anskaffning, administration, kapitalförvaltning och skadereglering. Dessa kostnader redovisas på tre separata rader i resultaträkningen: Driftkostnader, Försäkringsersättningar och Kapitalavkastning, kostnader) samt i noter till resultaträkningen. 22. Skatt Bolaget är skattskyldigt enligt lagen om avkastningsskatt samt lagen om statlig inkomstskatt. Avkastningsskatt beräknas med separata skattesatser. Pensionsförsäkringar beskattas med 15 procent. Skatten beräknas på ett underlag bestående av värdet av de tillgångar som vid beskattningsårets ingång förvaltas för försäkringstagarnas räkning i den avkastningspliktiga verksamheten multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Från och med 2012 är det ny avkastningsskatt för kapitalförsäkringar. Skattesatsen är 30 procent. Skatten beräknas på ett underlag bestående av ingående värdet av de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning plus 100 procent av inbetalda premier under första halvåret gånger andel av återstående månader för året plus 50 procent av inbetalda premier andra halvåret gånger andel av återstående månader för året. Summan av posterna multipliceras med statslåneräntan per november föregående år. Övrig verksamhet beskattas i enlighet med lagen om statlig inkomstskatt. Skattesatsen uppgår till 22 procent. Uppskjuten skatt beräknas på skillnader mellan det skattemässiga värdet av tillgångar och skulder och dess redovisade värde multiplicerat med aktuell skattesats. Skatteskuldens förändring belastar resultatet för året. 23. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Kassaflödet fördelas på löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. I kassaflödet avseende den löpande verksamheten redovisas dels kassaflöde från försäkringsrörelsen, dels kassaflöde från placeringsverksamheten. Förändring av placeringstillgångar som inte används direkt i rörelsen redovisas under kassaflöde från investeringsverksamhet. Som likvida medel redovisas Kassa och bank Not 2 Risker och riskhantering Ett övergripande mål för Swedbank är att skapa värde för aktieägarna. Detta är endast möjligt med nöjda kunder, motiverade medarbetare samt om företaget uppfyller myndigheternas högt ställda krav. Riskhantering är en viktig del i Swedbank Försäkring AB:s arbete. Företagets resultat är beroende av dels försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där, dels placeringsverksamheten och de marknadsrisker som hanteras där. Dessutom exponeras verksamheten mot operativa risker relaterade till processer, personal, system eller externa händelser. Risk och riskhantering är därför en central del av Swedbank Försäkring AB:s verksamhet. Följande avsnitt summerar dessa risker och beskriver hur företaget hanterar dem. Ett sätt att åskådliggöra hur risker hanteras inom Swedbank Försäkring AB är genom de tre försvarslinjerna. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

27 Affärsverksamhet Första försvarslinjen: Ägande av risk Risk- och kontrollfunktioner Andra försvarslinjen: Riskkontroll och Compliance Internrevision Tredje försvarslinjen: Risksäkring Risk Första försvarslinjen: Äger och hanterar alla risker och utgörs förenklat av den direkta affärsverksamheten. Här ingår bland annat produkt, försäljning, administration, IT, och juridik. Andra försvarslinjen: Riskkontroll och Compliance arbetar proaktivt med riskfrågor med uppdrag att bistå affärsverksamheten med råd och stöd och genom kontroll och uppföljning säkerställa god riskhantering. Aktuariefunktionen bidrar med kvantitativa beräkningar av finansiella riskexponeringar. Tredje försvarslinjen: Internrevisionen, som är en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen, utför riskbaserade och regelstyrda granskningar av såväl första som andra försvarslinjen. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse. I detta inkluderas även motparts- och koncentrationsrisk. Bolaget är exponerat för kreditrisk i mycket liten omfattning eftersom ingen utlåningsverksamhet bedrivs. För exponering mot kreditrisker på grund av innehav av fondandelar är det företagets kunder, försäkringstagarna, som står risken. Swedbank Försäkring AB:s resultat påverkas inte av vare sig default eller av att kreditspreaden stiger eller sjunker. För bolagets traditionella produkter påverkar dock sådana händelser risken att bolaget måste infria garanti till kunderna genom kapitalinjektioner. De investeringar som säkrar dessa åtaganden har hög kreditrating och god diversifiering varför koncentrationsrisken är minimal. I övrigt behandlas motpartsriskerna i bolagets placeringsriktlinjer och innebär att bolaget endast får inneha ränteplaceringar i lägsta riskklass. Kredit-/motpartriskerna i denna del av verksamheten bedöms därför vara mycket små eller obefintliga. Tillgångar utsatta för kreditrisk: Obligationer och andra räntebärande papper motsvarande vissa reserveringar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Kassa och bank (till största delen placerad hos Swedbank AB) Marknadsrisk I Swedbank Försäkring AB:s verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna av ränterisk, valutarisk samt aktiekursrisk. Ränterisk Bolaget är exponerat mot ränterisk både genom innehav i statsobligationer och genom den avsättning som görs för framtida garanterade utfästelser. I bolagets placeringsriktlinjer anges tydligt vilka limiter som finns för ränteplaceringar. Med ränterisk avses nettoeffekten, dvs effekter från både skulder och tillgångar, på bolagets eget kapital vid ändring i räntenivå Om marknadsräntan stiger med 1 procent per balansdagen så minskar värdet av bolagets innehav med 13,6 mkr och avsättningar för sjukdom och premiebefrielse minskar med 10,8 mkr, vilket medför en nettoeffekt på eget kapital om 2,8 mkr. Om marknadsräntan sjunker med 1 procent per balansdagen så ökar värdet av bolagets innehav med 13,6 mkr och avsättningar för sjukdom och premiebefrielse ökar med 12,5 mkr, vilket medför en nettoeffekt på eget kapital om 1,1 mkr. För exponering mot ränterisker på grund av innehav av fondandelar är det företagets kunder, försäkringstagarna, som står risken. Swedbank Försäkring AB:s resultat påverkas inte om marknadsräntan stiger eller sjunker per balansdagen, däremot påverkas framtida intjäning då intäkter och kostnader är beroende av innehaven i fondandelar. För bolagets traditionella produkter påverkar ränteläget risken att bolaget måste infria garanti till kunderna genom kapitalinjektioner. Risken för detta har minskat under året, då buffertarna har ökat med anledning av bland annat högre långräntor. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

28 Valutarisk Med valutarisk avses att värdet av tillgångar, skulder och derivat kan variera på grund av förändringar i valutakurser. För exponering mot valutarisker på grund av innehav av fondandelar är det företagets kunder, försäkringstagarna, som står risken. För bolagets traditionella produkter finns en viss del av investeringarna i utländsk valuta och således påverkar valutakurser risken att bolaget måste infria garanti till kunderna genom kapitalinjektioner. Aktiekursrisk Med aktiekursrisk avses att värdet av ett finansiellt instrument kan variera på grund av förändringar i aktiekurser och i förväntningar om dessas framtida volatilitet. Då Swedbank Försäkring AB tillhandahåller fond- och depåförsäkringsprodukter är det bolagets kunder, försäkringstagarna, som står risken vid ett aktiekursfall och ett minskat värde på fondinnehavet. Swedbank Försäkring AB:s resultat är indirekt utsatt för aktiekursrisk till följd av att intäkter och kostnader är beroende av kundernas fondinnehav. Vid aktiekursfall minskar värdet på kundernas fondinnehav och således bolagets framtida intjäning. För bolagets traditionella produkter ökar ett aktiekursfall risken att bolaget måste infria garanti till kunderna genom kapitalinjektioner. Risken för detta har minskat under året, då buffertarna har ökat med anledning av den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär risken för att bolaget inte kan infria sina betalningsförpliktelser utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Eftersom försäkringsbolag har en likvid tillgångssida och en illikvid skuldsida utgör likviditet sällan någon risk till skillnad mot bankverksamhet, där situationen är den omvända och likviditetsexponering övervakas noggrant. Bolagets exponering mot likviditetsrisker är begränsad då eget kapital placerats i likvida medel (banktillgodohavande) och då placeringsrisken för bolagets placeringar huvudsakligen bärs av kunderna. Likviditetsrisk kan dock materialiseras tillfälligt i fondhandelscykeln i en situation med många kundtransaktioner, särskilt i externa fonder. Affärsrisk och strategisk risk Affärsrisk innebär risken för att verksamhetsresultatet blir lägre än planerat som ett resultat av negativa variationer i nya affärsvolymer, marginaler, kostnader eller bortfall av affärsvolym. För att säkerställa god kunskap avseende hur den interna och externa omvärlden påverkar försäkringsbolaget är analys av affärsrisk inbyggd i riskhanteringssystemet. Denna analys görs regelbundet och resultatet är viktig input till affärsplaneringsprocessen för att säkerställa god kvalitet i beslut. Strategisk risk är risken för att beslut av strategisk karaktär allvarligt påverkar möjligheten till långsiktig och hållbar tillväxt. Inför denna typ av beslut görs en konsekvensanalys för att bedöma den strategiska risken. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

29 Löptidsanalys 2013 Återstående löptid Utan löptid/ Betalbara på värdetkr anfordran < 3mån 3mån-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-10 år > 10 år förändring Total Tillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Tillgångar där kunder bär placeringsrisken Kundfordringar Kassa och bank Övriga finansiella tillgångar SUMMA Återstående löptid Utan löptid/ Betalbara på värdetkr anfordran < 3mån 3mån-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-10 år > 10 år förändring Total Skulder Fin skulder där kunder bär placeringsrisken Livförsäkringsavsättning Leverantörsskulder Övriga finansiella skulder SUMMA Återstående löptid Utan löptid/ Betalbara på värdetkr anfordran < 3mån 3mån-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-10 år > 10 år förändring Total Tillgångar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Tillgångar där kunder bär placeringsrisken Kundfordringar Kassa och bank Övriga finansiella tillgångar SUMMA Återstående löptid Utan löptid/ Betalbara på värdetkr anfordran < 3mån 3mån-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-10 år > 10 år förändring Total Skulder Fin skulder där kunder bär placeringsrisken Livförsäkringsavsättning Leverantörsskulder Övriga finansiella skulder SUMMA Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

30 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 2013 Verkligt värde Lån och Tillgångar, tkr via RR kundfordringar Summa Aktier och andelar Obl och andra ränteb vp Tillgångar där kunder bär plac risk Kundfordringar Kassa och bank Övriga finansiella tillgångar Summa tillgångar Verkligt värde Andra Skulder, tkr via RR skulder Fin skulder där kunder bär plac risk Livförsäkringsavsättning Leverantörsskulder Övriga finansiella skulder Summa skulder Verkligt värde Lån och Tillgångar, tkr via RR kundfordringar Summa Aktier och andelar Obl och andra ränteb vp Tillgångar där kunder bär plac risk Kundfordringar Kassa och bank Övriga finansiella tillgångar Summa tillgångar Verkligt värde Andra Skulder, tkr via RR skulder Fin skulder där kunder bär plac risk Livförsäkringsavsättning Leverantörsskulder Övriga finansiella skulder Summa skulder Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

31 Verkligt värde på finansiella instrument Nivå 1 Nivå 2 Nivå Noterat Värdering baserad på Värdering delvis baserad på icke- Tillgångar, tkr marknadspris observerbar marknadsdata observerbar marknadsdata Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Tillgångar där kunder bär plac risk Summa Skulder, tkr Fin skulder där kunder bär plac risk Livförsäkringsavsättning Summa Nivå 1 Nivå 2 Nivå Noterat Värdering baserad på Värdering delvis baserad på icke- Tillgångar, tkr marknadspris observerbar marknadsdata observerbar marknadsdata Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Tillgångar där kunder bär plac risk Summa Skulder, tkr Fin skulder där kunder bär plac risk Livförsäkringsavsättning Summa Operativa risker Med operativa risker avses risken för direkta eller indirekta förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. De operativa riskerna hanteras inom ramen för bolagets Enterprise Risk Management (ERM) och med aktiviteter för identifiering, mätning, kontroll, uppföljning och rapportering av operativa risker. Inom ramen för operativ risk hanteras också frågor rörande kontinuitetsplanering och informationssäkerhet. Kontroll och uppföljning av verksamhetens hantering av operativ risk görs inom andra försvarslinjen och alltså inte inom den operativa verksamheten. En del av det förebyggande arbetet för att säkerställa god riskhantering och minimera risken för överträdelser sker vidare genom information och utbildning av personal. Försäkringsrisker Definition Med försäkringsrisker avses livförsäkringsrisker och kostnadsrisker. Livförsäkringsrisker består av dödlighetsrisk, sjuklighetsrisk, långlevnadsrisk samt annullationsrisk, det vill säga risken att avtalet sägs upp i förtid eller reduceras i framtida värde. Kostnadsrisk innebär risken att kostnader, såväl administrativa som kostnader i form av provisioner avseende försäljning, överstiger de kostnadsantaganden som ligger till grund för premierna. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

32 Hantering av försäkringsrisker Innan en livförsäkring kan beviljas måste den försäkrade genomgå en riskbedömning. Denna kan vara baserad på en individuell hälsodeklaration eller på intygande om fullt arbetsför inom ett kollektiv. Syftet är att bedöma om den försäkrade kan beviljas försäkringen utifrån dennes hälsotillstånd. Den sökta försäkringen skall också motsvara försäkringstagandens försäkringsbehov. För att ytterligare begränsa bolagets riskexponering återförsäkras delar av försäkringsrisker. Koncentrationsrisken hanteras genom att bolaget har en bred produktflora och är verksam på hela den svenska marknaden vilket medger en god riskspridning av försäkringsrisker både vad avser marknad, branscher, ålder och kön. Försäkringsavtal är utformade så att premien och antaganden kan ändras årligen vilket gör att bolaget snabbt kan balansera premier och villkor avseende snabba förändringar i marknaden till exempel om det skulle föreligga en ökad sjuklighet. Bolagets premiesättning grundar sig på antaganden om förväntad livslängd, dödlighet och sjuklighet samt om hur stora kostnaderna för inträffade försäkringshändelse förväntas bli. Bolagets erfarenhet i form av statistiskt material samt bolagets förväntningar om marknadens framtida utveckling är avgörande för val av antaganden. Resultatet avseende försäkringsrisk är en del i den löpande uppföljningen. Översyn av prissättning såväl som avtalsvillkor genomförs som en del i den löpande uppföljningen för att identifiera lämpliga åtgärder för att säkerställa ett positivt kassaflöde. Försäkringsriskexponering Produkter i livförsäkringsverksamheten innehåller både dödsfallsskydd, sjukfallsskydd och livsfallsskydd. Bolagets antaganden om dödlighet, sjukfall och långlevnad samt prissättning ger upphov till ett riskresultat. Bolagets antaganden kan ändras årligen vilket medför att det kan korrigeras med snabb effekt på riskresultatet. Försäkringstekniska avsättningar för kända sjukdomsfall fastställs utifrån antagande om ränta, sjukskrivningsgrad och sannolikhet att kvarstå som sjuk. Riskmätning, riskaptit och limitramverk Marknadsrisker och försäkringsrisker i försäkringsverksamheten mäts genom att stressa försäkringsbolagets balansräkning, resultaträkning och eget kapital på en ettårssikt och given konfidensgrad. Riskaptit fastställs av styrelsen genom beslut av vilka produkter försäkringsbolagen ska tillhandahålla och återförsäkringsprogram som anger maximalt självbehåll. Risklimiter och alertnivåer har fastställts för solvenskvot och för ett antal riskmått, bland annat miniminivå för solvenskvot (enligt Solvens I resp. Solvens 2) och maximinivå för resultatvolatilitet (Earnings at Risk), vilka mäts och följs upp löpande för att säkerställa att försäkringsverksamheten alltid håller sig inom givna limiter. Syftet är att ha god intern kontroll över bolagets riskexponering genom löpande beräkningar, analys, hantering och rapportering av riskerna. Skulle bolaget hamna utanför de beslutade risktoleranslimiterna, genomförs åtgärder såsom till exempel villkorsförändringar, ändring av prissättning, översyn av återförsäkringsprogram eller ändring av tillgångsallokering i den traditionella garantiprodukten. Kapitalkrav Solvens är ett mått på försäkringsbolagets finansiella ställning och styrka. Syftet är att visa hur stor kapitalbuffert bolaget har för att leva upp till sina åtaganden gentemot kunderna i enlighet med villkor och garantier i försäkringsavtalen. Kapitalkrav för försäkringsbolag mäts under gällande regelverk, Solvens I, genom solvenskvoten som är ett mått på försäkringsbolagets finansiella ställning och styrka. Kapitalbasen i den svenska försäkringsverksamheten i Swedbank uppgick per 31 december 2013 till mkr (2 437). Detta skall ställas i relation till erforderlig solvensmarginal som uppgick till mkr (1 602). Solvenskvoten uppgick till 1,44 (1,52). Trafikljusmodellen är en del av Finansinspektionens metodik för tillsynen över svenska livförsäkringsbolag och mäter bolagens exponering mot olika risker enligt Solvens I. Enligt modellen beräknas kapitalbasen baserat på verkligt värde av tillgångar och skulder. Därefter stressas kapitalbasen med olika risker, inkluderat försäkringsrisk, på ett års sikt och i syfte att spegla en (1) på 200 års händelse. Resultatet ger upphov till ett totalt kapitalkrav för företaget och var för Swedbank Försäkring AB per den 31 december 2013 tillfredställande (dvs ej rött ljus). Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

33 Faktaruta Solvens II Solvens II är ett direktiv från Europeiska kommissionen som innehåller ett uppdaterat regelverk för alla försäkringsbolag verksamma inom den Europeiska Unionen. Solvens II-regelverket vilar konceptuellt på tre pelare som i likhet med Basel II i tur och ordning representerar kvantitativa krav och värderingsregler, kvalitativa krav i form av principer för bolagsstyrning, riskhantering och tillsyn samt rapporteringskrav. Målet med införandet av en enhetligt definierad riskbaserad kapitalberäkning för försäkringsbolag är en ökad transparens och ett förstärkt konsumentskydd för försäkringstagarna. Det nya regelverket skall börja gälla från 1 januari 2016, men interimistiska regler börjar gälla redan från 1 januari Regelverket liknar Basel II på så sätt att det är ett riskbaserat ramverk som ställer stora krav på försäkringsbolagets processer och metoder för att bedöma riskexponering och kapitalbehov samt styrning och kontroll av risker som helhet. Solvens II bedömer risker och kapital annorlunda jämfört med nuvarande regelverk Solvens I, såsom att balansräkningen ska marknadsvärderas och solvensmarginalen tas bort. Solvens II-regelverket innehåller också framåtblickande stresstester och en egen risk- och solvensanalys (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA), vilken liknar den interna kapitalutvärderingen (IKU) för banker. Assets Solvency I Liabilities Assets Solvency II Liabilities Excess Capital Available Capital SCR Available Capital Solvency Margin MCR Assets at Market Value Risk Margin Technical Provisions Best Estimate Liabilities Technical Provisions För att möta kommande krav inom Solvens II har Swedbank Försäkring AB utvecklat ett system för intern kontroll och styrning av risker. För att kvantifiera riskexponeringar kommer en så kallad standardmodell att användas för att beräkna solvenskravet. Standardmodellen är kalibrerad för att motsvara ett riskutsatt värde beräknat med konfidensnivån 99,5% för ett representativt försäkrings- eller återförsäkringsföretags riskprofil. Utveckling 2013 Swedbank Försäkring AB tillhandahåller riskförsäkringsprodukter och sparandeprodukter, som innefattar kapitalförsäkring, depåförsäkring och pensionsprodukter. Utvecklingen på aktiemarknaden har varit positiv medan korträntorna har varit fortsatt mycket låga. Däremot har långräntorna stigit under året. I Swedbank Försäkring AB är merparten av produkterna av ett slag där risken bärs av kunden. Inslaget av produkter med garantier är litet. I garantiprodukterna har under året en mer dynamisk tillgångsallokering införts för att öka kundnyttan med bibehållen god kontroll på marknadsrisken för Swedbank Försäkring AB. Utöver detta har den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna medfört en ökning av de buffertar som skyddar mot risk. Under 2013 har styrelsen beslutat att anta ett nytt policydokument, Risk management Framework, vars syfte är att beskriva bolagets system för riskhantering (RMS). Detta består av processer, metoder, verktyg och organisationsstrukturer i syfte att hantera de risker som är inneboende eller närstående till bolagets verksamhet. Swedbank Försäkring Årsredovisning (45)

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Alternativ resultaträkning 12 6. Resultaträkning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Rapport över förändringar i

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, Aktuarie Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, aktuarie Dagens agenda 1 Kort sammanfattning av dag 2 2 Genomgång av resultaträkningen 3 olika perspektiv 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2012 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2012 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer